ฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิตจุฬาฯ

ฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิตจุฬาฯ ทุนการศึกษา กยศ./กรอ. สิทธิบัตรทอง ประกันอุบัติเหตุ งานบริการและสวัสดิการนิสิต "เจ้านายราชตระกูล ตั้งแต่ลูกฉันเป็นต้นลงไปตลอดถึงราษฎรที่ต่ำที่สุดจะให้ได้มีโอกาสเล่าเรียนได้เสมอกัน.."ได้มีโอกาสเล่าเรียนได้เสมอกัน.." พระราชปณิธานแห่งองค์พระผู้ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านทุนการศึกษา
(5)

เปิดเหมือนปกติ

กิจกรรมจากหน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต
05/11/2020

กิจกรรมจากหน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต

💡กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ เดือน พฤศจิกายน💡
.
🔸กิจกรรม "Self-Empathy through Body Movement"
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00-20.00 น.
.
🔸กิจกรรม "Taking Care of Your Emotion"
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563
เวลา 17:00 - 20:00 น.
.
🔸กิจกรรม "ค้นพบคุณค่าแห่งชีวิตด้วยจิตวิทยาเชิงบวก"
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563
เวลา 17:00 - 20:00 น.
.
ดูรายละเอียดกิจกรรมและลงทะเบียนใต้รูป

#CUSW #กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดโครงการ Singha Biz Course เพื่อรับสมัครนิสิตฝึกงานทั้งนิสิตชั้นปีที่ 3 - 4 และบัณฑิต...
05/11/2020

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดโครงการ Singha Biz Course
เพื่อรับสมัครนิสิตฝึกงานทั้งนิสิตชั้นปีที่ 3 - 4 และบัณฑิตจบใหม่ทุกสาขาวิชา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.singhabizcourse.com

SCG เปิดรับสมัครนิสิตฝึกงาน
04/11/2020

SCG เปิดรับสมัครนิสิตฝึกงาน

Full Scholarships for Master Degree and PhD in the field of AI
29/10/2020

Full Scholarships for Master Degree and PhD in the field of AI

นิสิตที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติ สามารถขอรับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือได้ โดยติดต่อฝ่ายกิจการนิสิตของคณะ/สำนักวิชา/สถาบ...
27/10/2020

นิสิตที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติ สามารถขอรับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือได้ โดยติดต่อฝ่ายกิจการนิสิตของคณะ/สำนักวิชา/สถาบันที่สังกัด

๙๐ ปีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของสยาม ๒๕ ตุลาคม ๒๔๗๓ - ๒๕๖๓
25/10/2020

๙๐ ปีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของสยาม ๒๕ ตุลาคม ๒๔๗๓ - ๒๕๖๓

๙๐ ปีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของประเทศสยาม (๑)
.
"...ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาให้ปริญญาแก่นักเรียนมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกในวันนี้ นับเป็นวันสำคัญสำหรับประวัติการของประเทศสยามด้วย เพราะว่าไม่ว่าประเทศใดๆ ความเจริญของประเทศนั้นย่อมวัดด้วยความเจริญของการศึกษานั้นอย่างหนึ่ง..."
.
ความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่เวชชบัณฑิต เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๔๗๓ อันเป็น "พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกในกรุงสยาม"
.
เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อพุทธศักราช ๒๔๕๙ และรวมโรงเรียนวิชาเฉพาะต่างๆ เข้ามารวมกับมหาวิทยาลัย หนึ่งในนั้นคือโรงเรียนราชแพทยาลัยที่ได้ทำการเรียนการสอนมาแต่เดิม เมื่อมีการร่วมมือกันทางวิชาการกับมูลนิธิรอกกีเฟลเลอร์ เพื่อพัฒนาการศึกษาวิชาแพทย์ ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๖๓ ทำให้มีการพัฒนาและทำการสอนวิชาแพทย์ จากเดิมอยู่ในระดับประกาศนียบัตร จนสามารถถึงขั้นปริญญาได้ มีผู้สำเร็จการศึกษาในพุทธศักราช ๒๔๗๑ เป็นรุ่นแรก จำนวน ๑๘ คน และรุ่นที่ ๒ ในพุทธศักราช ๒๔๗๒ จำนวน ๑๖ คน
.
การจัดการเรียนการสอนคณะแพทยศาสตร์ในเวลานั้น นิสิตจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรมัธยม ๘ เป็นเบื้องต้น จากนั้น เข้าเรียนในวิชาเตรียมแพทย์ ประกอบด้วย วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) และภาษาต่างประเทศ ในคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นเวลา ๒ ปี เมื่อสอบไล่ได้แล้ว จึงเข้าศึกษาต่อที่คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งตั้งอยู่ในโรงพยาบาลศิริราช โดยเรียนวิชาแพทย์เป็นการเฉพาะอีก ๔ ปี รวมระยะเวลาตลอดหลักสูตรคือ ๖ ปี
.
ทั้งนี้ แม้ว่าพระบรมราชโองการประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นการพระราชทานอำนาจแก่มหาวิทยาลัยในการอนุมัติปริญญาบัตรก็ตาม หากแต่พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต เสนาบดีกระทรวงธรรมการ มีพระดำริว่าเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นของศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาของมหาวิทยาลัย จึงขอพระบรมราชานุญาตอนุมัติปริญญาเป็นพิเศษครั้งหนึ่งก่อน ภายหลังจะได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติที่มีต่อไปภายหลัง เพื่อให้ชัดเจนและสอดคล้องกับธรรมเนียมที่รัฐจะให้อำนาจแก่มหาวิทยาลัยในการตั้งปริญญา พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชหัตถเลขาพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเหตุผลที่กราบบังคมทูลพระกรุณา และทรงรับจะเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรตามคำกราบบังคมทูลเชิญ ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๔๗๓
.
เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ เสด็จพระราชดำเนินถึงตึกบัญชาการ (อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ในปัจจุบัน) ทรงจุดเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูป และพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ จากนั้นเสนาบดีกระทรวงธรรมการกราบบังคมทูลรายงาน และทูลเกล้าฯ ถวายครุยบัณฑิตพิเศษ ในฐานะทรงเป็นพระบรมราชูปถัมภกของมหาวิทยาลัย แล้วพระราชทานครุยบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากนั้น ผู้บัญชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวกถาญัตติกรรม แล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่เวชชบัณฑิต บัณฑิตกล่าวคำปฏิญญา ต่อด้วยการพระราชทานรางวัล พระราชทานพระบรมราโชวาท ต่อด้วยการถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ในพิธี ประธานสงฆ์ถวายอดิเรก แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ
.
ต่อมา พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต เสนาบดีกระทรวงธรรมการ มีหนังสือกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานสงวนธรรมเนียมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ให้เป็นงานเสด็จพระราชดำเนิน หรือถ้าหากมิได้เสด็จพระราชดำเนินก็ให้มีผู้แทนพระองค์ และถวายปฏิญญาต่อพระบรมรูปเสมอไป พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๔๗๓ (อันเป็นปลายปีพุทธศักราช ๒๔๗๓ เนื่องจากเวลานั้นขึ้นปีใหม่ ๑ เมษายน) ธรรมเนียมดังนี้ถือปฎิบัติมาจนถึงปัจจุบัน

๘๒ ปีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย๒๒ ตุลาคม ๒๔๘๑ - ๒๕๖๓
22/10/2020

๘๒ ปีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๒ ตุลาคม ๒๔๘๑ - ๒๕๖๓

๘๒ ปีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๒ ตุลาคม ๒๔๘๑ - ๒๕๖๓
.
เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งกรมสถิติพยากรณ์ ขึ้นในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ (ต่อมาคือกระทรวงพาณิชย์) ความต้องการความรู้และบุคลากรในด้านเศรษฐกิจจึงมีมากยิ่งขึ้น มีการส่งนักเรียนออกไปศึกษาวิชาทางเศรษฐศาสตร์ การพาณิชย์ และการบัญชีในต่างประเทศ เพื่อให้กลับมารับราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ และกระทรวงพาณิชย์เป็นกำลังสำคัญด้านเศรษฐกิจของชาติ จนถึงยุคสงครามโลกครั้งที่ ๒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมัยที่จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นอธิการบดี จึงได้จัดการศึกษาพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์ และการบัญชีขึ้น โดยได้เชิญศาสตราจารย์อุปการคุณ พระยาไชยยศสมบัติ (เสริม กฤษณามระ) นักเรียนทุนกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน The Institute of Chartered Accountant in England & Wales เป็นประธานคณะกรรมการวางหลักสูตรการสอนในแผนกวิชาการบัญชีและพาณิชย์ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิอีก ๕ ท่านในคณะกรรมการชุดนี้ ประกอบด้วย
- พระมนูภาณวิมลศาสตร์ (ชม จามรมาน)
- ศาสตราจารย์ หลวงพรตพิทยพยัต (พรต เดชา)
- ศาสตราจารย์อุปการคุณอาภรณ์ กฤษณามระ
- นายศิริ ฮุนตระกูล
- ศาสตราจารย์ สุกิจ นิมมานเหมินทร์
.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีคำสั่งที่ ๒๓/๒๑๕๘ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๔๘๑ ได้จัดตั้งขึนเป็น "แผนกวิชาการบัญชีและพาณิชย์" สังกัดคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีพระยาไชยยศมบัติ เป็นหัวหน้าแผนก จากนั้นได้มีการพิจารณาจัดทำหลักสูตรให้มีลักษณะอิสระแตกต่างจากหลักสูตรของคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยกำหนดให้ผู้ที่จะศึกษาวิชาการบัญชีเรียนภาคทฤษฎี ๔ ปี และภาคปฏิบัติ ๑ ปี ภายหลังได้ตัดภาคปฏิบัติออกไปทำให้หลักสูตรเป็น ๔ ปีจนถึงปัจจุบัน และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นแผนกวิชาอิสระการบัญชีและพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๔๘๓ ขึ้นตรงต่อมหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับแผนกอิสระอื่น ๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
พุทธศักราช ๒๔๘๖ มีการตราพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๔๘๖ ยกฐานะแผนกอิสระขึนเป็น "คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี" ประกอบไปด้วย ๓ แผนกวิชา คือ แผนกวิชาการบัญชี แผนกพาณิชยศาสตร์ แผนกเศรษฐศาสตร์ และศาสตราจารย์อุปการคุณ พระยาไชยยศสมบัติ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณบดีคนแรกของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
.
ปัจจุบัน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของธุรกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ โดยจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพิ่มเติมขึ้น ทั้งยังปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ครอบคลุมในทุกระดับการศึกษา เพื่อรับรองการขยายตัวทางศึกษาในอนาคต ในฐานะ “Chulalongkorn Business School” หรือ CBS ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาซึ่งสังกัดภาควิชาต่าง ๆ อาทิ ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตร์ การธนาคารและการเงิน การตลาด และสถิติ รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ Business Administration ในระดับปริญญาตรี โท และเอกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์
21/10/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์

น้องใหม่จุฬาฯ รุ่น 2513 ร่วมกับสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชม นิทรรศการโครงการพิพิธภัณฑ์ความทรงจำ “รำลึก...วันวาร” ความทรงจำสำคัญที่ได้รวบรวมมาสมัยครั้งยังเป็นนิสิตจุฬาฯ รุ่น 2513 จำนวนมากได้นำมาจัดแสดงไว้ที่นี่ ณ ห้องนิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม - 18 ธันวาคม 2563

ขอเข้าชมได้ฟรี เปิดวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม
โทร. 02-2183645-6

ระลึกพระมหากรุณาธิคุณ.สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี.พระบรมราชอัยยิกาในรัชกาลปัจจุบันรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬ...
21/10/2020

ระลึกพระมหากรุณาธิคุณ
.
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
.
พระบรมราชอัยยิกาในรัชกาลปัจจุบัน
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๑๕
.
ในอภิลักขิตสมัย ๑๒๐ ปีนับแต่วันพระราชสมภพ
๒๑ ตุลาคม ๒๔๔๓ - ๒๕๖๓

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
ในอภิลักขิตสมัย ๑๒๐ ปีนับแต่วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๔๔๓ - ๒๕๖๓ ขอน้อมระลึกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนับตั้งแต่ยังทรงพระราชอิสริยยศเป็นหม่อมสังวาลย์ มหิดล ณ อยุธยา พระชายาในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก อธิบดีกรมมหาวิทยาลัย และอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
ภายหลังทรงหมั้น สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชฯ ซึ่งในขณะนั้นทรงเป็นอาจารย์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทางวิชาการ และถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับนิสิตอย่างเต็มพระกำลัง จึงทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระปัญญาอย่างยิ่งต่องานที่ทรงปฏิบัติ ความข้อนี้ หม่อมสังวาลย์ได้ทราบเป็นอย่างดี และมีปณิธานเดียวกันในการทำประโยชน์ต่อชาติผ่านการศึกษา จึงได้สนับสนุนในกิจการต่างๆ เสมอมา ดังที่นายแพทย์ เอ จี เอลลิส อธิการบดีคนแรกของจุฬาฯ ได้บันทึกไว้ว่า "หม่อมของพระองค์(คือสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช) ไม่เพียงแต่เป็นผู้คล้อยตามหรือเป็นผู้ที่ช่วยเหลืออย่างดีที่สุดในพระดำริเรื่องการศึกษา และการบริจาคทรัพย์เท่านั้น แต่ได้เป็นผู้ต้นคิดด้วย"
.
หากแต่พระพลานามัยของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงสงขลานครินทร์ไม่สามารถทนทานต่อพระโรคที่ทรงเป็นอยู่ได้ จึงสิ้นพระชนม์ก่อนเวลาอันควร หากแต่พระปณิธานในการบำรุงวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ทรงผูกพันก็ได้รับการสืบสาน โดยหม่อมสังวาลย์ได้มอบเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็นทุนศึกษาวิทยาศาสตร์ และ ๕๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับวิชาแพทย์และพยาบาล ตามพระพินัยกรรมที่สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ทรงตั้งพระทัยไว้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อตั้งเป็นทุนสำหรับเก็บดอกผลส่งนิสิตไปศึกษาเพิ่มเติมในต่างประเทศ ต่อมาได้โอนทุนนี้ให้มหาวิทยาลัยแพทย์ คือ มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน
.
เมื่อพระบาทสมเด็จพระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงรับราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๘ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขณะดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๔๘๙ ครั้งนั้น ได้ทอดพระเนตรกิจการของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยด้วยความสนพระราชหฤทัยยิ่ง
.
เวลาต่อมา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณต่อนิสิตและมหาวิทยาลัยอีกหลายประการ ดังเช่น ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์กลุ่มพุทธศาสนาและประเพณีของสโมสรนิสิตจุฬาฯ ซึ่งจัดการบรรยายธรรมะที่น่าสนใจอยู่เสมอ และโปรดที่จะเสด็จมาทรงฟังการบรรยาย ดังเช่นคราวหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงฟังการบรรยายเรื่อง "พระพุทธศาสนากับนิสิตในมหาวิทยาลัย" เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔
.
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงสนับสนุนให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระราชธิดา ทรงเข้าเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาฝรั่งเศสในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บางโอกาสที่พระราชธิดาทรงนำลูกศิษย์ทั้งหลายที่ทรงสอนมาพระราชทานเลี้ยงที่วังสระปทุม สมเด็จพระบรมราชชนนีก็ทรงมีพระราชปฏิสันถารและทรงรับอย่างเจ้าบ้านที่ดียิ่ง นอกจากนี้ ในบางโอกาสช่วงเวลาเย็นก็ทรงม้าจากวังสระปทุมมายังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประทับพักพระราชอิริยาบถ และได้ทอดพระเนตรกิจกรรมของนิสิตอยู่เสมอๆ อีกด้วย เป็นความผูกพันระหว่างพระองค์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ยาวนานตลอดพระชนมชีพ
.
เมื่อพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศทางราชการ เป็นระยะระหว่างพุทธศักราช ๒๕๐๒ - ๒๕๐๕ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ได้ทรงปฏิบัติพระราชภาระในหน้าที่ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยยิ่ง ประกอบกับพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฎ สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมีมติทูลเกล้าฯ ถวายปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในปีการศึกษา ๒๕๑๕
.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อาคารสมเด็จย่า ๙๓ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจัดสร้างขึ้นในพุทธศักราช ๒๕๓๓ เดิมประดิษฐานไว้ ณ บริเวณโถงชั้น ๒ อาคารโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ ต่อมาได้เชิญมาประดิษฐาน ณ ที่ปัจจุบัน โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์รัชกาลที่ ๙ มาทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๖

ประกาศจุฬาฯ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในวันที่ 17 และวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563
17/10/2020
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในวันที่ ๑๗ และ

ประกาศจุฬาฯ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในวันที่ 17 และวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

ฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบพระคุณภาพจาก CU Photo Club
16/10/2020

ฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอบพระคุณภาพจาก CU Photo Club

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครงานหลายอัตราทั้งสายปฏิบัติการและสายวิชาการผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากลิ้...
16/10/2020
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ระบบรับสมัครงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครงานหลายอัตราทั้งสายปฏิบัติการและสายวิชาการ
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากลิ้งก์ด้านล่างนี้
ตำแหน่งงานสายปฏิบัติการ
http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=2
ตำแหน่งงานสายวิชาการ
http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=3

1. กรุณาคลิกเลือกตำแหน่งที่ท่านต้องการสมัคร (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง) 2. กรุณาคลิกปุ่ม “กรอกใบสมัคร” (.....

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานทุนการศึกษาจากรายได้ในการจัดฉายภาพยนตร์ส่วนพระ...
12/10/2020

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานทุนการศึกษาจากรายได้ในการจัดฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ จำนวน 200,000 บาท ให้แก่บัณฑิตที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมในสาขาวิชาต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยละ 100,000 บาท โดยนำดอกผลที่ได้พระราชทาน เพื่อเป็นรางวัลแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำทุกปี
.
โดยเป็นจัดเงินรางวัลเรียนดีเยี่ยมแก่นิสิตของคณะรัฐศาสตร์ และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีสุดท้ายที่สอบไล่ได้ที่ ๑ และได้เกียรตินิยมอันดับ ๑
หรือ ๒ ตามหลักสูตรปริญญาตรีคณะละ ๑ รางวัล นอกจากนี้ ยังมีการประกวดเรียงความชิงรางวัลใน “เงินทุนภูมิพล” และทุนการศึกษาคณะละ ๑ ทุน อีกด้วย โดยพระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของทุกปี
.
"เงินทุนภูมิพล" เป็นเพียงหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณนานัปการที่พระราชทานแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ยังคงบังเกิดผลต่อมาจนถึงปัจจุบัน
.
โอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบรมราชูปถัมภกแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๓ ตุลาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้ายในปีการศึกษา 2563ดาวน์โหลดใบสมัคร...
09/10/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์
ทุนการศึกษา มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้ายในปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
https://www.dropbox.com/s/m61ro0nzc5x188l/poh-teck-tung_scholarship.pdf?dl=0

1. ขอให้นิสิตกรอกแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษาโดยละเอียดและครบถ้วน
2. อ่านระเบียบการขอรับทุน เกณฑ์เงื่อนไขและข้อปฏิบัติในการเป็นผู้ประสงค์ขอรับทุนให้เข้าใจ
3. โปรดให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นรับรองในการสมัครขอรับทุนการศึกษา
4. และโปรดให้ ฝ่ายกิจการนิสิตคณะที่นิสิตสังกัด ให้ความคิดเห็นในการสมัครขอรับทุนการศึกษานี้

ส่งใบสมัครขอรับทุนพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาได้ที่ ฝ่ายกิจการนิสิตคณะที่นิสิตสังกัด
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 ต.ค.63 (ในเวลาราชการ)

หมายเหตุ ฝ่ายกิจการนิสิตคณะที่นิสิตสังกัดส่งใบสมัครขอรับทุนของนิสิตมายังสำนักบริหารกิจการนิสิต ภายในวันศุกร์ที่ 16 ต.ค.63 (ในเวลาราชการ) เพื่อดำเนินการต่อไป

การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2563สำหรับนิสิตที่ยังไม่เคยขอผ่อนผันมาก่อน ให้กรอกข้อมูลที่ https://qrgo.page.lin...
07/10/2020

การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

สำหรับนิสิตที่ยังไม่เคยขอผ่อนผันมาก่อน ให้กรอกข้อมูลที่ https://qrgo.page.link/RKxvM และนำเอกสารส่งที่ Cu Student Corner ภายใน 25 ธันวาคม 2563

การผ่อนผันจะมีผลจนสำเร็จการศึกษาไม่ต้องทำใหม่ในปีต่อไป
ยกเว้นนิสิตที่สำเร็จการศึกษาและเรียนต่อจะต้องดำเนินการขอผ่อนผันใหม่อีกครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Cu Student Corner ศาลาพระเกี้ยวชั้นล่าง โทร 022187077

07/10/2020
Office of the Registrar Chulalongkorn University

บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับปริญญาบัตรในงานพิธีฯ (วันที่ 1-2 ตุลาคม 2563)
ติดต่อรับปริญญาบัตรได้ที่สำนักงานการทะเบียน อาคารจามจุรี 6
(08.00-17.00 น.) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 😊

**หากต้องการให้ผู้อื่นรับแทน ต้องมีหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของทั้งสองคน**

บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับปริญญาบัตรในงานพิธีฯ (วันที่ 1-2 ตุลาคม 2563)
ติดต่อรับปริญญาบัตรได้ที่สำนักงานการทะเบียน อาคารจามจุรี 6
(08.00-17.00 น.) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 😊

**หากต้องการให้ผู้อื่นรับแทน ต้องมีหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของทั้งสองคน**

แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ของสำนักงานการทะเบียน
https://www.reg.chula.ac.th/form/form16.pdf

30/09/2020
หอประวัติจุฬาฯ

กว่า "ปริญญาบัตร" จะเดินทางถึง "บัณฑิต" ผู้บากบั่นศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา ผ่านความคิด ความมุ่งมั่น และฝีมือที่มาจากความตั้งใจจริงในการจัดทำเอกสารสำคัญเพื่อยืนยันวิทยฐานะของจุฬาฯ บัณฑิต พร้อมทั้งรักษา และสืบสานเกียรติภูมิอันยาวนานที่น่าภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยในเวลาเดียวกัน

กว่า "ปริญญาบัตร" จะเดินทางถึง "บัณฑิต" ผู้บากบั่นศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา ผ่านความคิด ความมุ่งมั่น และฝีมือที่มาจากความตั้งใจจริงในการจัดทำเอกสารสำคัญเพื่อยืนยันวิทยฐานะของจุฬาฯ บัณฑิต พร้อมทั้งรักษา และสืบสานเกียรติภูมิอันยาวนานที่น่าภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยในเวลาเดียวกัน
.
ก่อนที่จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑ - ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ หอประวัติจุฬาฯ นำเรื่องราวของ "ปริญญาบัตร" ทั้งเบื้องหลัง และเบื้องหน้ากว่าที่จะออกไปสู่บัณฑิตทุกคน
.
และขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้วยครับ

🚨ประกาศผังเต็นท์สำหรับยืนแถวงานพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 1 และ 2 ตุลาคม 2563บัณฑิตต้องยืนแถวตามเลขที่นั่งของตนเองเช่น...
29/09/2020

🚨ประกาศผังเต็นท์สำหรับยืนแถวงานพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 1 และ 2 ตุลาคม 2563

บัณฑิตต้องยืนแถวตามเลขที่นั่งของตนเองเช่นเดียวกับวันฝึกซ้อม ภายในเต็นท์ตามเลขที่ระบุไว้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน จึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการสแกนบัตร barcode เข้าที่นั่ง

📌นัดหมายบัณฑิต พร้อมเพรียงภายในเต็นท์ที่กำหนด
🕕 รอบเช้า : เวลา 06.00 น.
🕚 รอบบ่าย : เวลา 11.00 น.

❌ ห้ามบัณฑิตมาสายเด็ดขาด เพราะเมื่อผ่านขั้นตอนการสแกนบัตร barcode ไปแล้วจะไม่สามารถเข้าแทรกที่นั่งได้ อและบัณฑิตจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

🚨ประกาศผังเต็นท์สำหรับยืนแถวงานพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 1 และ 2 ตุลาคม 2563

บัณฑิตต้องยืนแถวตามเลขที่นั่งของตนเองเช่นเดียวกับวันฝึกซ้อม ภายในเต็นท์ตามเลขที่ระบุไว้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน จึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการสแกนบัตร barcode เข้าที่นั่ง

📌นัดหมายบัณฑิต พร้อมเพรียงภายในเต็นท์ที่กำหนด
🕕 รอบเช้า : เวลา 06.00 น.
🕚 รอบบ่าย : เวลา 11.00 น.

❌ ห้ามบัณฑิตมาสายเด็ดขาด เพราะเมื่อผ่านขั้นตอนการสแกนบัตร barcode ไปแล้วจะไม่สามารถเข้าแทรกที่นั่งได้ อและบัณฑิตจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ที่อยู่

สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจัลจักรพงษ์ ชั้น 2
Bangkok

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622187077

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิตจุฬาฯผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีครับ ขอรบกวนสอบถามครับ พอดีได้เคยสมัครสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับรพ.จุฬาฯที่CU Student Corner ถ้าเรียนจบแล้วจะยังสามารถใช้สิทธิ์ดังกล่าวที่รพ.จุฬาฯได้อยู่รึเปล่าครับ ขอบคุณครับ
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 และ นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 5 ชิงทุนรางวัล 20,000 บาท จำนวน 40 ทุนรางวัล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 800,000 บาท สมัครได้วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2562 อ่านรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ :