สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มทร.พระนคร

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มทร.พระนคร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(1)

เปิดเหมือนปกติ

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ
02/09/2020

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

**ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลินธิวัตไกรฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2563**

กยศ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
01/09/2020

กยศ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

พานาโซนิคเปิดรับสมัคร “ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต ประจำปี 2563”
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 10 กันยายน 2563 และประกาศผลคัดเลือกรอบแรกวันที่ 18 กันยายน 2563 สำหรับน้องๆ ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียด และเงื่อนไขการสมัครพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่https://www.panasonic.com/content/dam/Panasonic/corporate/th/about-panasonic/news/articles/2020/panasonic-future-gear-scholarship-2020-application-form/download/Panasonic-Future-Gear-Scholarship-2020_Information.pdf

ใบสมัคร :https://www.panasonic.com/content/dam/Panasonic/corporate/th/about-panasonic/news/articles/2020/panasonic-future-gear-scholarship-2020-application-form/download/Panasonic-Future-Gear-Scholarship-2020_Application%20Form.pdf

เผื่อศิษย์เก่าสนใจค่ะ
27/08/2020

เผื่อศิษย์เก่าสนใจค่ะ

เผื่อใครสนใจค่ะ
25/08/2020

เผื่อใครสนใจค่ะ

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) โดยเป็นการจ้างงานเพื่อจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลในระบบ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน โดยการจ้างงานในทุกตำบล อำเภอทั่วประเทศ ก่อให้เกิดรายได้ในระดับบุคคล และครัวเรือน ทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ เป็นการจ้างงานประชาชนในตำบล อำเภอทั่วประเทศ ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จำนวน 7,255 ตำบล ตำบลละ 2 อัตรา รวม 14,510 อัตรา ระยะการจ้าง 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) อัตราจ้างเหมา 15,000 บาท/เดือน

สมัครได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ (ภูมิลำเนาในตำบลของผู้มีคุณสมบัติ) ตั้งแต่วันที่ 1- 15 กันยายน 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ ที่ว่าการอำเภอ 878 ทุกแห่งทั่วประเทศ

“บูรณาการแผนทั่วทิศ พัฒนาเศรษฐกิจสู่หมู่บ้านชุมชน ตำบลสมาร์ททีม (Tambon Smart Team)”

#TambonSmartTeam #กรมการปกครอง

หาความรู้กันค่ะ
21/08/2020

หาความรู้กันค่ะ

คลาสสอน Programming ตรงจาก Harvard University รวม 13 ชั่วโมง
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhQjrBD2T381L3iZyDTxRwOBuUt6m1FnW

Learn From Home 💡
เรียนคอร์ส Online ฟรีทาง Facebook
คอร์ส Calculus 1 (16 ชั่วโมง)
คอร์ส Arduino Programming (6 ชั่วโมง)
คอร์ส Business Model (2 ชั่วโมง)
คอร์ส Computer Programming (15 ชั่วโมง)
คอร์ส Java Programming (11 ชั่วโมง)
คอร์ส Calculus 2 (12 ชั่วโมง)
คอร์ส Software Engineering (16 ชั่วโมง)
https://www.facebook.com/ajnesttheseries/videos/
และคอร์สอื่น ๆ อีกกว่า 1,000 Clips ทาง YouTube
https://www.youtube.com/ajnesttheseries
————————————————————
รวมศาสตร์ Programming ภาษาต่าง ๆ
เสริมความรู้ปี 2020
C Programming
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_3Pbfm_VYLPJyKVuvEMnNp3

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_2IFtn9Ax2A491tqDIoZLSK

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_1eBCrf_q6hxw5jjxXdkF_w

Python Programming
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_0HoABfZADoiPbHWuZio_ib

Python with Google Colab
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_3_IEv9POZ9r4KYU3TxbGyH

Python for Data Visualization with Google Colab
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_2XskCSMWUwzzSYuhFaImSC

Python in Data Structures and Algorithms
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_0jykFR8i8baq5nvoOajha5

Python in Data Structures and Alogorithms with Google Colab
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_0FIc0Iau9n-IOFNMOqOWYk

Objected-Oriented Programming (OOP)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_2aw37v0_8SJnVI1hE2yq7V

Java Programming และ OOP
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_2qxwQJ8Z770P40m11TaNhd

Java Programming
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_0ASfs_4zaeqF73Jv3hXYr3

Arduino Programming with C Language
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_2aImKohJbKoBp-VziUIzZe

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_289urwmUo1SdHBhjDNZWHP

Coding Unplugged
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_2J3GKbgJEfU9-OptIuvKV_

Flowchart Workshops
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_2rz2Ueu1K3IS1n_RaMDXrK

Scratch Programming
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_0oeEWlZLqpouyRA232IQ_y

—— Data Visualization with Tableau ——

Tableau Animation for COVID-19
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_05JiPD5gFtsp5L3U5nuA7r

Tableau Workshop for Beginners
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_0MYPBWfv-kpwQEs8hHTK9S

Tableau Charts the Series
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_17Rvf6a9H4tySaWzE2uMMb

Data Visualization
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_3Nrfo6e1TIpoWQgKH_cxLA

Data Visualization and Open Data Thailand
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_3vj7s-saaJCJbvkICbJl_d

Data Visualization Processess
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_0OkurbLrXbmXSfmrpUc9qW

—— ด้าน Education Technology ——

Google Form
https://youtu.be/HiBJoJjNNu0

Google Form for Online Examination
https://youtu.be/cQHNgZVRhFY

Google AI Experiments
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_0iV-UwhxHt0a4XwQu02qS5

Google Meet Grid View
https://youtu.be/3HEobltsXQ8

Snap Camera Animation for Online Learning
https://youtu.be/_mbv7p9AemE

https://youtu.be/woMY5Z0KMPg

—— ด้าน Technology ——

Digital Disruption
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_3Ya-q67Kn8uKl52LE8o2EJ

—— ด้าน Big Data, Data Science and ML ——

Big Data
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_0bQkbWf-H3RpvNwD50N80T

RapidMiner Studio for Data Science
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_0MSO6o8RxR98Fna1Hr6QLq

AI and ML
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_0voK2g7cQwFHGlp6LHoVBM

Chatbot with DialogFlow
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_2DuI9IBYIYm4jgyysaKhCh

———— ด้าน Design Thinking ———

Design Thinking Workshops
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_3Q9AfX4VkEK7NIax1eLFDf

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_0OiaYTLbkDnv9LTrHAXZa3

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_1QUQc0NpXAcb_gBh223B1U

—— ด้าน Software Engineering ——

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_1HkcUNrZVAeTRLmYqfZqxX

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_0rJF6pFBqTanlxnXZ6uAbx

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_32SQJxoKBxO5hOys6NUBJc

แนวข้อสอบ Software Engineering
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_2MYtkFLgZKCymm9r5q094z

—— Engineerig Drawing ——

เขียนแบบวิศวกรรม
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_1b4HwwTlTg-ccYchgvW4df

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_3RBU-dLiCiCZsqTqsn7R7r

แนวข้อสอบเขียนแบบวิศวกรรม
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_359oSUlFbe5MipdIBOxvbR

AutoCAD
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_1JO282bhc4GqkYGNyodWJV

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_3QEkT7g4pyO2SntJPu6-9V

SolidWorks
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_1gqOkYrvCCgKnbwlxzK9-s

FreeCAD
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_037PwZxTB6ZaZOVDIdysGj

—— Pre-Calculus ——

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_0yGG0-rdeWBJIna3i9ccxD

—— Calculus 1 ——

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_3ujvYFR_3GHo_-KGRxDsrh

Functions and Limits
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_2Rl5e3eWJPVJhWqXP1xHSu

Differentiation
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_13_5nmFyK2xp0FnNP-KRkM

Integration
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_28uPXy7sJQj_7Y-krgTVfe

—— Calculus 2 ——

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_0WW6O5vA_BNe-4P5A-wlG2

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_1KBTccgP4Dc9HP2Z2P9evJ

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_22vO7IW10-PHVF65TnRo2r

—— Calculus 3 ——

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_3_MYTH6581Wz6O6SC4Gc8M

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_0OAzg0uw_W3FAHI1gKx1bj

—— Engineering Mathematics ——

คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_3dqFSfI8TdWMe7Vv0-9-tQ

—— The Art of Life ——

สุนทรียภาพแห่งชีวิต
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_0oNoiYIrRAL1cwN47zs3cL

—— ด้าน Business ——

Business Model Canvas
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_3n5KKKMjH7a7YPGi7cz8Vy

Business and Passive Income
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_2neMBvTynW37edqYIEaHim

RmutpFB
18/08/2020

RmutpFB

เช็คด่วน‼️ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รหัส 62 61 60) ที่ยังไม่ได้ร่วมปฐมนิเทศ (ภาพรวมมหาวิทยาลัย) สามารถเข้าซ่อมเสริมกิจกรรมปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2563

📌นักศึกษาเตรียมพร้อม ดูวีดีโอปฐมนิเทศ ทำแบบทดสอบ และแบบสอบถาม ผ่านทาง http://std.offpre.rmutp.ac.th โดยไม่ต้องลงทะเบียนใน AT Code (รายชื่อจะถูกนำเข้าระบบอัตโนมัติ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม)

📌หากนักศึกษาไม่ทำการซ่อมเสริมกิจกรรมให้เสร็จสิ้น จะไม่สามารถทำการแจ้งสำเร็จการศึกษาออนไลน์ได้ และจะต้องรักษาสภาพนักศึกษา เพื่อรอเข้ากิจกรรมในปีถัดไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยกำหนด

☎️สอบถามเพิ่มเติม กองพัฒนานักศึกษา

ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้รีบติดต่องานกองทุนนะคะ
13/08/2020

ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้รีบติดต่องานกองทุนนะคะ

นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้รีบดำเนินการติดต่องานกองทุนฯ โดยด่วน ภายในวันที่ 17 – 20 ส.ค. 63
ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ งานกองทุนฯ ชั้น 4 ฝ่ายกิจการนศ.
เพื่อทำการบันทึกค่าเล่าเรียนใหม่ในระบบ e-studentloan ของนศ.

ช่วงนี้เรียนออนไลน์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีช่องทางให้นักศึกษาเลือกเรียน เพิ่มเติม เช่น วิชาแคลคูลัส โปรแกรมมิ่ง ไพธอน...
06/08/2020

ช่วงนี้เรียนออนไลน์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีช่องทางให้นักศึกษาเลือกเรียน เพิ่มเติม เช่น วิชาแคลคูลัส โปรแกรมมิ่ง ไพธอน จาก Aj.NesT มาแนะนำครับ

Learn From Home 💡
เรียนคอร์ส Online ฟรีทาง Facebook
คอร์ส Calculus 1 (16 ชั่วโมง)
คอร์ส Arduino Programming (6 ชั่วโมง)
คอร์ส Business Model (2 ชั่วโมง)
คอร์ส Computer Programming (15 ชั่วโมง)
คอร์ส Java Programming (11 ชั่วโมง)
คอร์ส Calculus 2 (12 ชั่วโมง)
คอร์ส Software Engineering (16 ชั่วโมง)
https://www.facebook.com/ajnesttheseries/videos/
และคอร์สอื่น ๆ อีกกว่า 1,000 Clips ทาง YouTube
https://www.youtube.com/ajnesttheseries
————————————————————
รวมศาสตร์ Programming ภาษาต่าง ๆ
เสริมความรู้ปี 2020
Java Programming และ OOP (10 ชั่วโมง)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_2qxwQJ8Z770P40m11TaNhd

Python Programming
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_0HoABfZADoiPbHWuZio_ib

Python with Google Colab
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_3_IEv9POZ9r4KYU3TxbGyH

Python in Data Structures and Algorithms
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_0jykFR8i8baq5nvoOajha5

Python in Data Structures and Alogorithms with Google Colab
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_0FIc0Iau9n-IOFNMOqOWYk

Java Programming
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_0ASfs_4zaeqF73Jv3hXYr3

C Programming
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_3Pbfm_VYLPJyKVuvEMnNp3

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_2IFtn9Ax2A491tqDIoZLSK

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_1eBCrf_q6hxw5jjxXdkF_w

Objected-Oriented Programming (OOP)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_2aw37v0_8SJnVI1hE2yq7V

Arduino Programming with C Language
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_2aImKohJbKoBp-VziUIzZe

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_289urwmUo1SdHBhjDNZWHP

Flowchart Workshops
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_2rz2Ueu1K3IS1n_RaMDXrK

Coding Unplugged
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_2J3GKbgJEfU9-OptIuvKV_

Scratch Programming
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_0oeEWlZLqpouyRA232IQ_y

—— Data Visualization with Tableau ——

Tableau Animation for COVID-19
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_05JiPD5gFtsp5L3U5nuA7r

Tableau Workshop for Beginners
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_0MYPBWfv-kpwQEs8hHTK9S

Tableau Charts the Series
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_17Rvf6a9H4tySaWzE2uMMb

Data Visualization
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_3Nrfo6e1TIpoWQgKH_cxLA

Data Visualization Processess
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_3Jv-MS0wSSlHojlOcNLhxp

—— ด้าน Technology ——

Digital Disruption
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_3Ya-q67Kn8uKl52LE8o2EJ

—— ด้าน Big Data, Data Science and ML ——

Big Data
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_0bQkbWf-H3RpvNwD50N80T

RapidMiner Studio for Data Science
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_0MSO6o8RxR98Fna1Hr6QLq

AI and ML
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_0voK2g7cQwFHGlp6LHoVBM

Chatbot with DialogFlow
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_2DuI9IBYIYm4jgyysaKhCh

———— ด้าน Design Thinking ———

Design Thinking Workshops
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_3Q9AfX4VkEK7NIax1eLFDf

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_0OiaYTLbkDnv9LTrHAXZa3

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_1QUQc0NpXAcb_gBh223B1U

—— ด้าน Software Engineering ——

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_1HkcUNrZVAeTRLmYqfZqxX

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_0rJF6pFBqTanlxnXZ6uAbx

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_32SQJxoKBxO5hOys6NUBJc

แนวข้อสอบ Software Engineering
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_2MYtkFLgZKCymm9r5q094z

—— Engineerig Drawing ——

เขียนแบบวิศวกรรม
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_1b4HwwTlTg-ccYchgvW4df

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_3RBU-dLiCiCZsqTqsn7R7r

แนวข้อสอบเขียนแบบวิศวกรรม
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_359oSUlFbe5MipdIBOxvbR

AutoCAD
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_1JO282bhc4GqkYGNyodWJV

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_3QEkT7g4pyO2SntJPu6-9V

SolidWorks
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_1gqOkYrvCCgKnbwlxzK9-s

—— Pre-Calculus ——

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_0yGG0-rdeWBJIna3i9ccxD

—— Calculus 1 ——

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_3ujvYFR_3GHo_-KGRxDsrh

Functions and Limits
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_2Rl5e3eWJPVJhWqXP1xHSu

Differentiation
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_13_5nmFyK2xp0FnNP-KRkM

Integration
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_28uPXy7sJQj_7Y-krgTVfe

—— Calculus 2 ——

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_0WW6O5vA_BNe-4P5A-wlG2

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_1KBTccgP4Dc9HP2Z2P9evJ

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_22vO7IW10-PHVF65TnRo2r

—— Calculus 3 ——

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_3_MYTH6581Wz6O6SC4Gc8M

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_0OAzg0uw_W3FAHI1gKx1bj

—— Engineering Mathematics ——

คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_3dqFSfI8TdWMe7Vv0-9-tQ

—— The Art of Life ——

สุนทรียภาพแห่งชีวิต
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_0oNoiYIrRAL1cwN47zs3cL

—— ด้าน Business ——

Business Model Canvas
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_3n5KKKMjH7a7YPGi7cz8Vy

Business and Passive Income
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa5k-zW5T_2neMBvTynW37edqYIEaHim

เผื่อศิษย์เก่าสนใจกันค่ะ
03/08/2020

เผื่อศิษย์เก่าสนใจกันค่ะ

ประกาศรับสมัคร
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2564 ประเภทนักศึกษาวิจัย ( Research Students) เพื่อเตรียมเข้าศึกษาปริญญาโท/เอกที่ญี่ปุ่น

⭕ ทุนการศึกษาเต็มจำนวน (ค่าเล่าเรียน เงินรายเดือน ตั๋วเครื่องบิน)
⭕ ทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ
⭕ เรียนได้ทุกสาขาที่มีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น ทั้งสายศิลป์และสายวิทย์ ( ห้ามข้ามสาขาที่เรียนมา )
⭕ ไม่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นก็สมัครได้ ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ
.
.
คุณสมบัติเบื้องต้น
☑ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
☑ ระดับปริญญาตรี GPA สะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หากศึกษาในระดับปริญญาโท ต้องมี GPA สะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 และไม่ต่ำกว่า 2.80 ในระดับปริญญาตรี
( กรณีGPAสะสมระหว่าง 2.80 - 3.24 มีสิทธิ์สมัครได้ โดยยื่นผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT หรือผลการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น EJU ดูเงื่อนไขเพิ่มเติมในหัวข้อ ANEX )

💢 ส่งเอกสารสมัครถึงสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ภายในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.00 น. โดยจะเปิดรับใบสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่นะคะ
👉 https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/research.html

::::::::::

เจ๊เอ๊ดแนะนำ
รวม Live เกี่ยวกับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
👉 https://bit.ly/mext_live

รวม LIVE คุยกับรุ่นพี่มหาวิทยาลัยญี่ปุ่น (หลายคนเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)
👉 https://bit.ly/dousoukai-online

ตัวอย่างข้อสอบเก่า ( ดูของประเภท Undergrade ข้อสอบเดียวกัน ) เก่ากว่านี้ก็มี search เน็ตได้เลย
👉 https://bit.ly/mon_exam
.
เจ๊เอ๊ดย้ำ
📌 คนที่ไม่ได้เรียนเอกภาษาญี่ปุ่น แต่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น ให้เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่นด้วยค่ะ ข้อสอบจะมีตั้งแต่ง่ายไปยาก โหลดมาฝึกทำค่ะ ( ผู้ที่ศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นต้องสอบวิชาภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้ว )

📌 เอกสารประกอบการสมัคร ที่ระบุว่า " If applicable " ถ้ามี...จงยื่น

📌 อ่านข้อมูลให้ละเอียด กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ส่งเอกสารให้ทันตามกำหนด
*** เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19 ต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าสอบข้อเขียน

📌 สำหรับคนที่ยังไม่สมัครปีนี้ แต่คิดจะสมัครปีต่อๆ ไป จงโหลดรายละเอียดมาศึกษา ณ บัดนาว คนที่สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นจำนวนไม่น้อย เค้าเตรียมตัวล่วงหน้ากันเป็นปีๆ ค่ะ

::::::::::

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ฝ่ายทุนการศึกษา โทร. 02-207-8504 และ 02-696-3004 ในวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) และสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ 052-012500 ต่อ 190
.
.
🙏 ขอขอบพระคุณ
ข้อมูลจากสำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย 🙏

ที่อยู่

1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
Bangkok
10800

รถเมล์สาย 32,33,49,64,90,203

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6628363000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มทร.พระนครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มทร.พระนคร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เปิดรับเพิ่มเติม 7-20 พฤษภาคม 2563 รับผู้จบ ม.3 หรือ ม.4 ที่ต้องการเปลี่ยนเป็นการเรียนแบบวิชาชีพ ซึ่งสามารถทำงานได้ระหว่างเรียน และสามารถศึกษาต่อใช้สายวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ได้ สามารถสมัครได้ที่ http://www.rmutp.ac.th
สนใจ วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ราชมงคลพระนคร TCAS3 เลยครับ
ฝากประชาสัมพันธ์ ปวช.ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์รุ่นแรกครับ
ยินดีด้วยกับบัณฑิตทุกๆ คนนะคะ
กำลังรับสมัคร
กำลังรับสมัครครับ
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 2 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ แคลคูลัส 1 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"