Clicky

OKMD สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) – สบร. มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Office of Knowledge Management and Development (Public Organization) – OKMD จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา “จัดตั้งสำนักงานบริหารพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2547” มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2547

เปิดเหมือนปกติ

OKMD เปิดพื้นที่ เล่น เรียนรู้...OKMD PLAYGROUND ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จ.สมุทรสาคร...
16/03/2023

OKMD เปิดพื้นที่ เล่น เรียนรู้...OKMD PLAYGROUND ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จ.สมุทรสาคร
.
เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2566 ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หรือ OKMD เป็นประธานเปิด OKMD PLAYGROUND พื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์และการอบรมเชิงปฏิบัติฯ ที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
.
โดยมีนายกษิดิ์เดช พรมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ นายสมใจ ผิวสา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สบร. และคณะครูเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมงาน เพื่อการพัฒนาและขยายแนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain -based Learning) ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์ ส่งเสริมทักษะในอนาคตสำหรับเด็กและเยาวชน โดยการพัฒนาพื้นที่ "สนามเด็กเล่น OKMD ตามหลักการพัฒนาสมอง " เพื่อใช้เป็นพื้นที่เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาเด็กช่วงอายุ 3-5 ปี ให้มีพัฒนาการที่สมวัย มีสุขภาวะที่ดีและส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เช่น ทักษะในการคิดแก้ปัญหา (Critical Thinking) ทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity & Innovation) ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ(Collaboration,Teamwork & Leardership) ฯลฯ ใกับกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ
.
ทั้งนี้ พื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์ OKMD PLAYGROUND ของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) จังหวัดสมุทรสาคร ถือเป็น สนามเด็กเล่นแห่งที่ 2 ของโรงเรียนในกลุ่มพระราชูปถัมภ์ ที่ทาง OKMD จัดทําพื้นที่ทางกายภาพ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการ ทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม "การเล่น" ที่สอดคล้องกับช่วงวัย และคาดหวังให้เป็นพื้นที่ต้นแบบเพื่อนําไปสู่การขยายผล ต่อไป..
.
#สนามเด็กเล่น #โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์

OKMD Career Bootcamp 2023 : Mental Health Literacy Online Workshop01: First Step for Therapist.เริ่มก้าวแรกสู่การเป็นนัก...
15/03/2023

OKMD Career Bootcamp 2023 : Mental Health Literacy Online Workshop
01: First Step for Therapist
.
เริ่มก้าวแรกสู่การเป็นนักบำบัดกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพใจทั้ง 3 ท่าน ที่จะมาแบ่งปันความรู้เบื้องต้น ไปจนถึงประสบการณ์การทำงานแบบอินไซด์ ทั้งในและต่างประเทศ ครอบคลุมหัวข้อทั้งเรื่องกระบวนการบำบัด ไปจนถึงมิติต่าง ๆ ของการประกอบอาชีพด้านสุขภาพจิต โดยมีวิทยากรได้แก่
.
1. อมรเทพ สัจจะมุนีวงศ์ Founder of Sati App
2. ดร.นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ Department of Mental Health, Ministry of Public Health
3. ดร. นิศรา เจริญขจรกิจ Licensed art therapist, researcher and lecturer, Peace Please Studio
___
First Step for Therapist : สู่เส้นทางการเป็นนักบำบัดด้วยการปูความรู้พื้นฐานที่นักบำบัดสุขภาพจิตต้องเข้าใจ จากประสบการณ์ตรงของผู้เชี่ยวชาญ
.
วันเสาร์ที่ 25 มี.ค. 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น.
[Online Workshop 13.00 - 15.00 น. / Discussion Live Talk 15.00 - 16.00 น.]
.
📌ลงทะเบียนเข้าร่วมฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ https://bit.ly/3SCVEia
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจนจบจะได้รับ Certificate รูปแบบไฟล์ทางอีเมลที่ทำการลงทะเบียนจาก OKMD
.

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG.04 : ผลิตภัณฑ์อาหารน้ำตาลต่ำสำหรับผู้ออกกำลั...
15/03/2023

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG
.
04 : ผลิตภัณฑ์อาหารน้ำตาลต่ำสำหรับผู้ออกกำลังกายที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อและผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก (กลุ่มเกษตรและอาหาร)
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม และห้องฝึกปฏิบัติสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.
อาหาร ประกอบไปด้วยส่วนที่ให้พลังงานหรือแคลอรี่และสารอาหาร (Nutrients) ที่ไม่ได้ให้พลังงานแต่เป็นส่วนประกอบสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ดังนั้น คุณค่าของอาหารไม่ได้หมายถึงเพียงแค่พลังงานที่ได้รับแต่รวมถึงสารอาหาร โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามินและแร่ธาตุ และสารพฤกษเคมี (phytonutrients)
.
ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้เชี่ยวชาญการค้นคว้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ถ่ายทอดประสบการณ์ และองค์ความรู้ด้านการค้นคว้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้แก่ผู้ประกอบการ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 18 คน ได้เข้าใจคุณประโยชน์ของสารอาหาร ได้แก่ 1) โปรตีน : จะย่อยเป็นกรดอะมิโน ส่วนหนึ่งให้พลังงานและซ่อมแซมร่างกาย 2) คาร์โบไฮเดรต : แป้งและน้ำตาลที่ให้พลังงาน และสารไฟโตรนิวเทรียนท์ วิตามินและแร่ธาตุ ที่ช่วยซ่อมแซมร่างกาย 3) ไขมัน : ประกอบด้วยกรดไขมันและกลีเซอรอล หน้าที่หลักคือให้พลังงาน และเป็นส่วนประกอบสำคัญของฮอร์โมนและวิตามินบางชนิด เช่น คอเลสเตอรอลที่เป็นส่วนประกอบและสร้างวิตามิน D และสร้างฮอร์โมนที่ช่วยต้านความเครียด เช่น ฮอร์โมนคอร์ติชอล ฮอร์โมนเพศ เทสโทสเตอโรนในเพศชาย เอสโตรเจนในเพศหญิง
.
อาหารน้ำตาลต่ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรายการอาหารเพื่อสุขภาพ การบริโภคน้ำตาลที่มากเกินไปทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น และเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และข้อแนะนำในการบริโภคปริมาณน้ำตาลของกรมอนามัย แนะนำให้ไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกิน 24 กรัม หรือ 6 ช้อนชา / วัน และมีรายการแสดงปริมาณน้ำตาลในเมนูอาหารต่างๆ เพื่อสามารถคำนวณหาปริมาณน้ำตาลที่เราได้รับในแต่ละวัน
.
การควบคุมน้ำหนัก : การคำนวณแคลอรีเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่วิธีควบคุมน้ำหนักที่ได้ผล ควรเลือกประเภทอาหารที่รับประทานมากกว่าการนับแคลอรี่ เพราะอาหารบางเมนูให้แคลอรีน้อยกว่าแต่อาจทำให้อ้วนมากกว่า
.
ช่วงบ่าย เป็นการฝึกปฏิบัติการทดลองทำไอศกรีม จำนวน 2 สูตร เปรียบเทียบกัน ได้แก่
1. ไอศกรีมนมปราศจากน้ำตาล
ส่วนผสม: นมสด 600 กรัม / วิปครีม 250 กรัม / นมสด 140 กรัม / ซูคราโลส 0.12 กรัม / เวย์โปรตีน 20 กรัม
2. ไอศกรีมสูตรปกติ
ส่วนผสม: นมสด 50 กรัม / วิปครีม 250 กรัม / มันสด 150 กรัม / น้ำตาลทราย 100 กรัม
.
ช่วงสุดท้ายของกิจกรรม เป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ การจัดทำแผนกลยุทธและการตลาด แนะนำให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เข้าใจองค์ประกอบและการออกแบบแผนธุรกิจด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า Business Model Canvasเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปออกแบบแผนกลยุทธและการตลาดสำหรับธุรกิจของตนเอง

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG03 : เฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้สูงอายุจากวัสดุเหลื...
14/03/2023

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG

03 : เฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้สูงอายุจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (กลุ่มธุรกิจสังคมผู้สูงอายุ)
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
.
กรณีศึกษาวัสดุเหลือใช้จากฟางข้าว : เป็นการสร้างงาน และเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่น และเชื่อมโยงวิชาการเทคโนโลยีทางไม้ที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งให้สอดคล้องประสานกัน และเพื่อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากวัสดุทดแทนไม้ นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ขยายบทบาทของผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ธรรมชาติให้สามารถเพิ่มรายได้จากการปรับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษวัสดุไม้ และเศษพืชเกษตรเหลือทิ้ง อีกทั้งยังเป็นผลดีต่อการอนุรักษ์ป่าไม้ ลดมูลค่าการนำเข้าไม้จากต่างประเทศได้อีกทางหนึ่ง
.
ดร.ศุภพงศ์ สอนสังข์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ผันตัวเป็นเกษตรกรชวนคนมาปลูกป่า พร้อมสร้างธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ Jird Design Gallery ต่อชีวิตไม้เก่าให้มีอายุถึงร้อยปี นำออกขายปีละ 3 ครั้ง แต่อยู่ได้อย่างยั่งยืน 1 ทศวรรษ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ และองค์ความรู้ด้านการออกแบบ โดยมีประเด็นสำคัญสำหรับเฟอร์นิเจอร์ผู้สูงอายุที่มีประโยชน์ที่สุดและสามารถนำไปปรับใช้ได้ดีที่สุด คือ
.
1. ตู้เก็บของ : เฟอร์นิเจอร์ชิ้นสำคัญที่ออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุที่ผู้คนมักจะลืมนึกถึงไปคือ พื้นที่เก็บของ ตู้เก็บของที่มีบานปิดใสสำหรับเก็บของที่มีความสำคัญต่อจิตใจ และของใช้อื่นๆ สามารถมองเห็นได้อย่างสะดวกสบาย และเพื่อจัดระเบียบพื้นที่จากแนวราบ เป็นพื้นที่แนวตั้ง ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุภายในบ้าน เช่น การเดินสะดุด และเพิ่มพื้นที่การใช้สอยภายในบ้าน
.
2. ที่นั่งอาบน้ำ : การออกแบบที่นั่งอาบน้ำที่สร้างขึ้นติดกับโครงสร้างในตัวอาคาร เพื่อสร้างความสะดวกสบายทั้งผู้ดูแล และตัวของผู้สูงอายุเอง ให้ยังคงดูแลตนเองได้ และลดการเกิดอุบัติเหตุภายในห้องน้ำ
.
3. โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา : ต้องมีการออกแบบโดยเฉพาะ และต้องมีสัดส่วนที่พอเหมาะกับสรีระและอิริยาบถในการลุกนั่ง พนักพิง และที่วางแขน แนะนำการออกแบบเก้าอี้ที่มีขาแบบโยก เพื่อเพิ่มแรงเหวี่ยงในการลุกนั่งได้ดี ทำให้ผู้สูงอายุสามารถลุก นั่ง ด้วยตัวเองได้
.
4. การปรับใช้เฟอร์นิเจอร์ภายในครัวเรือนให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ : กรณีที่นำไปปรับใช้กับของเดิมที่มีอยู่ภายในบ้าน เช่น ควรเพิ่มเบาะรองนั่งสำหรับที่นั่งให้ความสูงเหมาะสมกับสรีระ เพื่อการลุกนั่งที่สะดวกมากขึ้น การเสริมพนักพิง และที่วางแขน สำหรับโต๊ะ เก้าอี้ตัวโปรด เพื่อลดความปวดเมื่อยต่อสะโพก หลัง และแขน ได้เป็นอย่างดี
.
ข้อสังเกตและข้อพึงระวังในการสร้างเฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้สูงอายุโดยใช้วัสดุ Recycle
.
1. สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกคือข้อจำกัดในเรื่องของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากสารพิษที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนั้นๆ การรีไซเคิลวัสดุเหลือใช้เพื่อนำมาใช้สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่มีกระบวนการอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนและต้องใช้สารเคมีจำนวนมากในกระบวนการผลิต ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน (เมื่อนำไปใช้อาจเกิดความเสี่ยงต่อตัวผู้สูงอายุในเรื่องของอาการแพ้ และระบบการหายใจ)
.
2. การใช้วัสดุจริงในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ภายในครัวเรือน จะมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากกว่า และไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของสารเคมี รวมถึงมีข้อจำกัดในการออกแบบน้อยกว่าวัสดุรีไซเคิล
.
ช่วงบ่าย วิทยากรสาธิตขั้นตอนการทำเฟอร์นิเจอร์ โดยอธิบายถึงลักษณะของเนื้อไม้ที่เหมาะสมนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ และบรรยายถึงการปลูกป่าเพื่อนำไม้มาทำเฟอร์นิเจอร์ พร้อมสรุปเนื้อหารายละเอียด หัวข้อ เฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้สูงอายุจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
.
ช่วงสุดท้ายของกิจกรรม คุณกัญญารัตน์ เทพสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาพัฒนา SMEs บรรยายพิเศษในหัวข้อ การจัดทำแผนกลยุทธและการตลาด แนะนำให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เข้าใจองค์ประกอบและการออกแบบแผนธุรกิจด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า Business Model Canvasเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปออกแบบแผนกลยุทธและการตลาดสำหรับธุรกิจของตนเอง

กิจกรรมอบรมการบรรยายเชิงวิชาการครั้งที่ 5 ."Allusion กับการ “อ่าน” ละครโทรทัศน์ ในแง่วรรณกรรมวิจารณ์".โดยผศ.ดร.ธเนศ เวศร...
14/03/2023

กิจกรรมอบรมการบรรยายเชิงวิชาการครั้งที่ 5
.
"Allusion กับการ “อ่าน” ละครโทรทัศน์ ในแง่วรรณกรรมวิจารณ์"
.
โดย
ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา
นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ
.
ร่วมสนทนาโดย
รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ
อดีตนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ
.
วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566
เวลา 13.00-15.00 น.
.
กิจกรรมดำเนินการผ่านระบบ Zoom
ผู้ลงทะเบียนจะได้รับลิงก์ผ่านอีเมล
.
เปิดให้ลงทะเบียนแล้วผ่านทางลิงก์นี้
https://projectinfo.online/Duangjai66-Zoom-5

OKMD Career Bootcamp 2023 : Mental Health Literacy Online WorkshopFirst Step for Therapist I Music for Therapeutic I Int...
14/03/2023

OKMD Career Bootcamp 2023 : Mental Health Literacy Online Workshop

First Step for Therapist I Music for Therapeutic I Integrative Arts Therapy

เสริมทักษะสุขภาพใจ รวมความรู้สายอาชีพสุขภาพจิต ผ่าน 3 ออนไลน์เวิร์กชอปได้ ในวันเสาร์ที่ 25 มี.ค. 2566, วันเสาร์ที่ 29 เม.ย. 2566 และวันเสาร์ที่ 20 พ.ค. 2566

ลงทะเบียนได้ที่นี่ :
https://bit.ly/3SCVEia

รายละเอียดเพิ่มเติม
www.okmd.or.th/activities/5219/

14/03/2023
ย้อนวันวานผ่านเรื่องเล่า จิม ทอมป์สัน

ย้อนวันวานผ่านเรื่องเล่า จิม ทอมป์สัน
.
OKMD TALK ตอนนี้จะชวนคุณไปเปิดบ้านจิม ทอมป์สัน คุยความรู้กับเรื่องราวของสะสมหายากจากหลากหลายแหล่งทั่วเอเชียที่อยู่ภายในพิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน ไม่ว่าจะเป็น ผ้าพระบฏ พระพุทธรูปเก่าแก่ที่ทำจากไม้ เครื่องลายคราม โถปัสสาวะโบราณ รวมถึงความเป็นมาเกี่ยวกับเรือนไทยพิพิธภัณฑ์บ้านจิม ห้องใช้สอยต่างๆ ภายในเรือนไทยที่มีของสะสมน่าสนใจที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน
.
ร่วมสนุกเรียนรู้กับรายการ OKMD Talk หัวข้อ ย้อนวันวานผ่านเรื่องเล่า จิม ทอมป์สัน ดำเนินรายการโดย คุณหนุ่ม โตมร ศุขปรีชา

www.okmd.or.th/knowledgebox/375/5231/

ไมโครแฟนด้อม พลังเล็กแต่ยิ่งใหญ่. ทุกคนสามารถเป็น อืนฟลูเอนเซอร์ ที่มีผู้ติดตาม หรือมีกลุ่มแฟนด้อม เป็นของตัวเองได้ ยิ่ง...
13/03/2023

ไมโครแฟนด้อม พลังเล็กแต่ยิ่งใหญ่
.
ทุกคนสามารถเป็น อืนฟลูเอนเซอร์ ที่มีผู้ติดตาม หรือมีกลุ่มแฟนด้อม เป็นของตัวเองได้ ยิ่งถ้ามีความรู้เฉพาะทาง หรือจุดขาย ยิ่งหมายถึงรายได้และโอกาสที่จะตามมา และถ้าคุณเป็นมือใหม่ มีฐานแฟนกลุ่มเล็กหรือไมโครแฟนด้อม (Microfandom) ก็เป็นที่ต้องการของนักการตลาด ยิ่งเล็กก็ยิ่งมีข้อดี...
.
ติดตาม ไมโครแฟนด้อม พลังเล็กแต่ยิ่งใหญ่ จากนิตยสาร The Knowledge Vol.25 The Power of Fandom ได้ที่นี่
www.okmd.or.th/upload/pdf/2566/PDF/The_Knowledge_vol_25.pdf

กินโดนใจชาวติ่งตามซีรีส์รอบโลกและไทย.กว่าทศวรรษที่ผู้คนใช้เวลาอยู่กับหน้าจอเพื่อทั้งทำงาน ไปจนถึงติดตามซีรีส์ ทำให้ยิ่งช...
13/03/2023

กินโดนใจชาวติ่งตามซีรีส์รอบโลกและไทย
.
กว่าทศวรรษที่ผู้คนใช้เวลาอยู่กับหน้าจอเพื่อทั้งทำงาน ไปจนถึงติดตามซีรีส์ ทำให้ยิ่งชัดเจนว่าสื่อซีรีส์คือ Soft Power ชั้นดี ที่ผลักดันให้อาหารประจำถิ่นและอาหารในชีวิตประจำวันเป็นที่รู้จัก เพราะทำให้ชาวติ่ง อยากหามาชิมหรือบินไปกินตาม ลองไปดูว่าเมนูอะไรบ้าง ที่โดนใจชาวติ่งตัวจริง
.
ติดตาม กินโดนใจชาวติ่งตามซีรีส์รอบโลกและไทย จากนิตยสาร The Knowledge Vol.25 The Power of Fandom ได้ที่นี่
https://www.okmd.or.th/upload/pdf/2566/PDF/The_Knowledge_vol_25.pdf

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG02: การผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (กลุ่มธุร...
13/03/2023

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG
02: การผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (กลุ่มธุรกิจพลังงานสะอาดและผลิตภัณฑ์สีเขียว)
วันศุกร์ที่ 10 มี.ค. 2566 เวลา 9.30 – 16.30 น. : ศูนย์ประชุมบางกอก กรุ๊ป อาคารวรรณสรณ์ กรุงเทพฯ
.
“แสงอาทิตย์คือขุมพลังของหมู่มวลมนุษยชาติ แต่จะนำมาใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า” โลกร้อนขึ้นทุกวัน จากผลกระทบการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ก่อให้เกิดสภาพอากาศผันผวนอย่างรุนแรง ตามมาด้วยภัยธรรมชาติแบบสุดขั้ว ทั้งคลื่นความร้อน ความแห้งแล้ง อุทกภัย ตลอดจนโลกอุบัติใหม่ ที่ล้วนแล้วแต่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติแวดล้อม ทางเดียวที่จะพาเราหลีกพ้นจากภัยพิบัตินี้คงหนีไม่พ้นที่มนุษย์จะต้อง ลด ละ เลิกปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการหันมาใช้พลังงานสะอาดทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล ลดการสร้างขยะ เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ตลอดจนการประหยัดไฟ ประหยัดน้ำ และบำบัดน้ำเสีย ที่นอกจากต้องอาศัยทุกคนร่วมมือร่วมใจกันแล้ว เทคโนโลยีและนวัตกรรมก็มีส่วนช่วยให้เราทำสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นด้วย และหนึ่งในนวัตกรรมที่ถูกนำมาใช้กับธุรกิจและชีวิตประจำวันในปัจจุบันนี้คือ เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell)
.
คุณพลวิวัฒน์ ทรงฉายชัยศิริ คุณเฉลิมพล สัตยาวุฒิพงศ์ และคุณธวัช ชาญชลยุทธ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานอิสระ พลังงานทดแทน ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมบรรยายถึงความสำคัญของพลังงานสะอาด (ซึ่งในบางประเทศให้ความสำคัญอย่างมาก โดยมีทั้งมาตรการลดหย่อนภาษี และระบบ Carbon Credit) ประโยชน์ของการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ และการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้ในธุรกิจและชีวิตประจำวัน เริ่มจากการแนะนำการใช้ประโยชน์จากพลังแสงอาทิตย์ที่เป็นพลังงานสะอาด ปราศจากมลพิษ สามารถนำมาใช้งานได้ทั้งในรูปแบบของการผลิตความร้อน และการผลิตไฟฟ้า สำหรับการอบรมครั้งนี้จะเป็นการให้ความรู้ในรูปแบบการผลิตไฟฟ้า ซึ่งในปัจจุบันใช้กันอยู่ 3 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบ On Grid (On Grid Solar Power System) เป็นระบบที่มีการเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า โดยผลิตไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงส่งผ่านอินเวอร์เตอร์แปลงเป็นกระแสสลับเข้าตู้ควบคุมไฟฟ้า 2) ระบบ Off Grid (Off Grid Solar Power System) ที่สามารถใช้ได้ในพื้นที่ห่างไกล อาศัยการเก็บไฟไว้ในแบตเตอรี่ จ่ายไฟให้เครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่ต้องเชื่อมต่อกับระบบสายไฟฟ้าของการไฟฟ้า และ 3) ระบบ Hybrid (Hybrid Solar Power System) เป็นระบบที่ใช้ได้ทั้ง On Grid และ Off Grid ขจัดปัญหาเรื่องไม่มีไฟฟ้าใช้ช่วงที่ไฟฟ้าดับหรือช่วงที่ไม่มีแสงแดดเพียงพอในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งวิทยากรได้เปรียบเทียบให้ผู้ร่วมกิจกรรมเข้าใจถึงจุดเด่น-ข้อด้อย และการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าทั้ง 3 ระบบ
.
จากนั้น วิทยากรแนะนำประเภทและการเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยอาจแบ่งเป็น 2 อุปกรณ์หลัก ได้แก่ 1) แผงโซลาร์เซลล์ ที่แบ่งออกได้หลายประเภท เช่น โมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline Silicon Solar Cells) โพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalline Silicon Solar Cells) ทินฟิล์ม (Thin Film Solar Cells) นอกจากนี้ ยังมีประยุกต์ในรูปแบบของ การตัดครึ่งเซลล์ แผงสองหน้า กระเบื้องปูหลังคา และโซลาร์เซลล์แบบโปร่งแสง 2) อินเวอร์เตอร์ (Solar Inverter) หรืออุปกรณ์แปลงไฟกระแสตรงจากแผงโซลาร์ให้เป็นกระแสสลับเพื่อใช้กับอุปกรณ์ภายในบ้าน มีทั้งที่เป็น Off Grid Solar Inverter ที่ใช้กับระบบ Off Grid และแบบที่ใช้กับระบบ On Grid ที่แบ่งเป็น String Solar Inverter หรือ String + Power Optimizer และ Micro Grid Solar Inverter นอกจากนั้นก็ยังมีแบบที่ใช้กับ ระบบ Hybrid ด้วย ดังนั้น จึงต้องเลือกใช้และติดตั้งอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับระบบและความต้องการใช้งาน
.
ในช่วงบ่าย วิทยากรแนะนำวิธีการประเมินการใช้ไฟฟ้าของที่อยู่อาศัยหรือธุรกิจที่ต้องการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อติดตั้งระบบที่มีกำลังผลิตเหมาะสม ไม่สูญเปล่า โดยจะต้องคำนึงถึงปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการสูญเสียกำลังในการผลิต ได้แก่ 1) ทิศทางและมุมตกกระทบของแสงอาทิตย์ 2) อุณหภูมิ ถ้าสูงเกิน 25 องศาเซลเซียสจะเริ่มส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลง 3) ความสกปรกบนแผงเซลล์ 4) ประสิทธิภาพของ Inverter และยกโจทย์ตัวอย่างทดลองคำนวณเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าและไฟฟ้าจากการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อหาระยะเวลาคืนทุน เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในธุรกิจสีเขียวที่รักษ์โลก ประหยัดทรัพยากร และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
.
ช่วงสุดท้ายของกิจกรรม เป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ การจัดทำแผนกลยุทธและการตลาด แนะนำให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เข้าใจองค์ประกอบและการออกแบบแผนธุรกิจด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า Business Model Canvas* เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปออกแบบแผนกลยุทธและการตลาดสำหรับธุรกิจของตนเอง
.
หมายเหตุ * สรุปเนื้อหาแยกเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม

13/03/2023
แหล่งเรียนรู้การทำผ้าปะลางิง ครูปิยะ สุวรรณพฤกษ์

แหล่งเรียนรู้การทำผ้าปะลางิง ครูปิยะ สุวรรณพฤกษ์
.
ผ้าปะลางิง หัตถศิลป์ที่สูญหาย สู่ความยั่งยืนของชุมชน
.
ครูปิยะ สุวรรณพฤกษ์ ครูช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2560 ผู้รื้อฟื้นในเรื่องของการทำผ้าปะลางิง ผ้าที่สูญหายไปแล้ว มากกว่า 80 ปี ผ้าครูของบาติกและปาเต๊ะ ที่รวมทุกเทคนิค ลงในผ้าผืนเดียว แล้วต่อยอดผ้าโบราณของพื้นถิ่นให้กลายเป็นผ้าร่วมสมัย
มาร่วมเดินทางสู่แดนใต้ ผ่านเรื่องราวของผ้าปะลางิง จากผ้าที่เคยสาบสูญสู่การต่อยอดความยั่งยืนของชุมชน
.
#แหล่งเรียนรู้ #ผ้าปะลางิง #ครูอู๋ #ปิยะสุวรรณพฤกษ์ #บาติก #ปาเต๊ะ

ขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไปพร้อม "พลังติ่ง".ยุคที่กระแสแฟนด้อมมาแรงเกินต้าน ภาครัฐสามารถสร้างโอกาสขับเคลื่อนสังคมและเศร...
13/03/2023

ขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไปพร้อม "พลังติ่ง"
.
ยุคที่กระแสแฟนด้อมมาแรงเกินต้าน ภาครัฐสามารถสร้างโอกาสขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไปพร้อม พลังติ่ง ได้ ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายต่อเนื่องในการสนับสนุน Soft Power และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย...
.
ติดตาม ขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไปพร้อม "พลังติ่ง" จากนิตยสาร The Knowledge Vol.25 The Power of Fandom ได้ที่นี่
https://www.okmd.or.th/upload/pdf/2566/PDF/The_Knowledge_vol_25.pdf

เปิดมุมมอง Y-Economy สู่โอกาสสร้าง Soft Power ไทย.นอกจากวัฒนธรรมเกาหลี หรือ K-Pop ที่สร้างปราฎการณ์สะเทือนโลกแล้ว ซีรีส์...
12/03/2023

เปิดมุมมอง Y-Economy สู่โอกาสสร้าง Soft Power ไทย
.
นอกจากวัฒนธรรมเกาหลี หรือ K-Pop ที่สร้างปราฎการณ์สะเทือนโลกแล้ว ซีรีส์วายของไทยก็สร้างกระแสความฮอตไปทั่วเอเชียเช่นกัน จนส่งผลให้อุตสาหกรรมซีรีส์วายของไทยเติบโตอย่างคาดไม่ถึง สร้างเม็ดเงินได้อย่างมหาศาล...
.
ติดตาม เปิดมุมมอง Y-Economy สู่โอกาสสร้าง Soft Power ไทย จากนิตยสาร The Knowledge Vol.25 The Power of Fandom ได้ที่นี่
https://www.okmd.or.th/upload/pdf/2566/PDF/The_Knowledge_vol_25.pdf

4 กลยุทธ์ Fandom Marketing สู่การเพิ่มมูลค่าทางการตลาด.ย้อนไป 2 ทศวรรษที่แล้ว ใครจะไปเชื่อว่าพลังแฟนด้อมจะยิ่งใหญ่และทรง...
12/03/2023

4 กลยุทธ์ Fandom Marketing สู่การเพิ่มมูลค่าทางการตลาด
.
ย้อนไป 2 ทศวรรษที่แล้ว ใครจะไปเชื่อว่าพลังแฟนด้อมจะยิ่งใหญ่และทรงอิทธิพลถึงเพียงนี้ โดยเฉพาะพลังการใช้จ่ายเพื่อศิลปิน ไอดอลอย่างทุ่มสุดตัว ไม่ว่าจะเป็นการกดซื้อบัตรคอนเสิร์ต อัลบั้ม การ์ด ปฏิทิน โฟโต้บุ๊ก ของสะสมต่างๆ
.
ติดตาม 4 กลยุทธ์ Fandom Marketing สู่การเพิ่มมูลค่าทางการตลาด จากนิตยสาร The Knowledge Vol.25 The Power of Fandom ได้ที่นี่
https://www.okmd.or.th/upload/pdf/2566/PDF/The_Knowledge_vol_25.pdf

เมื่อแฟนด้อมสร้างสรรค์ผลงานอันยอดเยี่ยม.จากกระแสของวัฒนธรรมแฟนด้อมที่ก่อตัวไปทั่วโลก ทำให้แฟนด้อมจำนวนมากที่มีความสามารถ...
11/03/2023

เมื่อแฟนด้อมสร้างสรรค์ผลงานอันยอดเยี่ยม
.
จากกระแสของวัฒนธรรมแฟนด้อมที่ก่อตัวไปทั่วโลก ทำให้แฟนด้อมจำนวนมากที่มีความสามารถหลากหลายมาอยู่รวมกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่ เพื่อคอยติดตามและสนับสนุนไอดอลอย่างใกล้ชิด
.
ติดตาม เมื่อแฟนด้อมสร้างสรรค์ผลงานอันยอดเยี่ยม จากนิตยสาร The Knowledge Vol.25 The Power of Fandom ได้ที่นี่
https://www.okmd.or.th/upload/pdf/2566/PDF/The_Knowledge_vol_25.pdf

ส่องสถิติในจักรวาลแฟนด้อม.ติดตาม ปัจจัยที่ทำให้เป็นแฟนด้อม ค่าใช้จ่ายเพื่่อศิลปินของแฟนด้อมอาเซียน ฯลฯ จากนิตยสาร The Kn...
11/03/2023

ส่องสถิติในจักรวาลแฟนด้อม
.
ติดตาม ปัจจัยที่ทำให้เป็นแฟนด้อม ค่าใช้จ่ายเพื่่อศิลปินของแฟนด้อมอาเซียน ฯลฯ จากนิตยสาร The Knowledge Vol.25 The Power of Fandom ได้ที่นี่
https://www.okmd.or.th/upload/pdf/2566/PDF/The_Knowledge_vol_25.pdf

ผู้อำนวยการ OKMD กล่าวต้อนรับ ผู้ร่วมกิจกรรม BCG 10 มี.ค. 2566 ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ค...
10/03/2023

ผู้อำนวยการ OKMD กล่าวต้อนรับ ผู้ร่วมกิจกรรม BCG

10 มี.ค. 2566 ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) : OKMD กล่าวต้อนรับ ผู้ร่วมกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG : การผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ณ ศูนย์ประชุมบางกอก กรุ๊ป อาคารวรรณสรณ์ กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมนี้เป็น 1 ใน 20 กิจกรรม ภายใต้โครงการ การพัฒนาสื่อและเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับสมาร์ทฟาร์มเมอร์และผู้ประกอบการสร้างสรรค์ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ okmd

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG.01: ผลิตภัณฑ์ออกแบบตกแต่งและแฟชั่นจากวัสดุเห...
10/03/2023

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG
.
01: ผลิตภัณฑ์ออกแบบตกแต่งและแฟชั่นจากวัสดุเหลือทิ้ง (กลุ่มธุรกิจพลังงานสะอาดและผลิตภัณฑ์สีเขียว) วันพฤหัสบดีที่ 9 มี.ค. 2566 เวลา 9.30 – 16.30 น. : ศูนย์ประชุมบางกอก กรุ๊ป อาคารวรรณสรณ์ กรุงเทพฯ
.
“เปลี่ยนของไม่ใช้ให้กลายเป็นของน่าใช้” ท่ามกลางความผันผวนของโลกปัจจุบัน ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Crisis) ทรัพยากรที่ลดลงทุกวัน ตลอดจนมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อทั้งชีวิตและสิ่งแวดล้อม ทำให้ประชากรโลกจำเป็นต้องขวนขวายหาทางรอดด้วยการหาวิธีที่จะใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุด อีกทั้งยังต้องใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และ เศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy คือหนึ่งในทางรอดที่ไม่ใช่แค่ทางเลือก
.
คุณยุทธนา อโนทัยสินทวี เจ้าของแบรนด์ The ReMaker ผลิตภัณฑ์และเครื่องใช้จากวัสดุเหลือใช้ ถ่ายทอดประสบการณ์ 19 ปีที่คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงธุรกิจผลิตภัณฑ์ Circular Design ให้แก่ผู้ประกอบการสร้างสรรค์และผู้สนใจที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 22 คน ได้เห็นภาพการดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้ง เริ่มจากชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของ Circular Economy ที่เปลี่ยนแนวคิดการผลิตแบบเส้นตรงกลายเป็นวงจร มีการลดการใช้ทรัพยากร (Reduce) นำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) นำมาแปรใหม่ (Recycle) เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า แล้วนำเข้าสู่ประเด็นความแตกต่างของ ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล และผลิตภัณฑ์อัพไซเคิล (Upcycle) ที่บางคนยังสับสนแยกไม่ออก โดยจุดต่างจะอยู่ที่ การรีไซเคิลนั้นต้องผ่านกระบวนการอุตสาหกรรม ในขณะที่ การอัพไซเคิลเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ และฝีมือแรงงานในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากวัสดุเหลือทิ้ง ทำให้ผลิตภัณฑ์อัพไซเคิลมีคอนเซ็ปต์ที่ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า
.
จากนั้น วิทยากรได้แชร์ประสบการณ์การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุเหลือทิ้ง เช่น กางเกงยีนส์มือสอง ที่นำมาอัพไซเคิลเป็นกระโปรงยีนส์ดับเบิ้ลฮีป เสื้อกั๊ก กระเป๋า และนำเศษผ้าเหลือทิ้งสุดท้ายไปรีไซเคิลอัดเป็นแผ่นวัสดุปูพื้นผิว สามารถนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ ปูผนัง ที่มีทั้งความคงทน แข็งแรง และมีพื้นผิว ลวดลายสวยงามมีเอกลักษณ์ กลายเป็นธุรกิจ Zero waste อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ก็ยังมี กระเป๋าจากไวนิลป้ายโฆษณา ผ้าใบคลุมรถบรรทุก ยางในจักรยาน ยางในรถบรรทุก ยางรถยนต์ และเสื้อหนังมือสอง ที่ล้วนแล้วแต่มีจุดขายอยู่ที่คอนเซ็ปต์ ดีไซน์ และเรื่องราวของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น
.
ช่วงจุดประกายไอเดียในการต่อยอดธุรกิจ วิทยากรได้ยกตัวอย่างการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green-Eco Friendly Products) โดยใช้ชื่อกลุ่ม Closeloop ที่ประกอบด้วย THAIS ศิลปะเครื่องประดับตกแต่งบ้านจากเศษวัสดุหนัง Moreloop เปลี่ยนผ้า dead stock ให้เป็น surplus stock Wishulada สร้างงานศิลปะ ประติมากรรมจากวัสดุเหลือทิ้ง Carpenter ไม้บรรทัด-เครื่องเขียนจากเศษไม้ และ Laika อาหารเสริมน้องหมา น้องแมว ที่ทำจากหนอนแมลงวัน เห็นได้ชัดว่า สมาชิกในกลุ่มต่างก็มีคอนเซ็ปต์ผลิตภัณฑ์ของตนเองแตกต่างกันไป แต่ละคนมีพื้นฐานวิชาชีพแตกต่างกัน แต่ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกัน มุ่งสู่ Circular Economy และ Zero Waste อย่างยั่งยืน
.
ช่วงสุดท้ายของกิจกรรม เป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ การจัดทำแผนกลยุทธและการตลาด แนะนำให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เข้าใจองค์ประกอบและการออกแบบแผนธุรกิจด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า Business Model Canvas* เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปออกแบบแผนกลยุทธและการตลาดสำหรับธุรกิจของตนเอง
.
หมายเหตุ * สรุปเนื้อหาแยกเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม

A-Z คำศัพท์ในอาณาจักรแฟนด้อม.ผลพวงจากวัฒนธรรมแฟนด้อมที่แผ่พลังเกินต้าน ทำให้เกิดคำศัพท์มากมาย โดยเฉพาะคำศัพท์ของแฟนด้อมเ...
10/03/2023

A-Z คำศัพท์ในอาณาจักรแฟนด้อม
.
ผลพวงจากวัฒนธรรมแฟนด้อมที่แผ่พลังเกินต้าน ทำให้เกิดคำศัพท์มากมาย โดยเฉพาะคำศัพท์ของแฟนด้อมเกาหลี อีสปอร์ต และวาย ซึ่งมีที่มาหรือความหมายที่น่าสนใจมากๆ
.
ติดตาม A-Z คำศัพท์ในอาณาจักรแฟนด้อม จากนิตยสาร The Knowledge Vol.25 The Power of Fandom ได้ที่นี่
https://www.okmd.or.th/upload/pdf/2566/PDF/The_Knowledge_vol_25.pdf

“BCG on the move โมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่ความยั่งยืน”วช. จับมือ OKMD เร่งผลักดันผู้ประกอบการไทยใช้งานวิจัยพัฒนาสินค้า สร้าง...
10/03/2023

“BCG on the move โมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่ความยั่งยืน”

วช. จับมือ OKMD เร่งผลักดันผู้ประกอบการไทยใช้งานวิจัยพัฒนาสินค้า สร้างโอกาสธุรกิจตามแบบเศรษฐกิจ BCG เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566

#วช

OKMD x มติชน.9 มีนาคม 2566, นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ : OKMD พร้อมด้วยนายโตมร ศุขป...
10/03/2023

OKMD x มติชน
.
9 มีนาคม 2566, นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ : OKMD พร้อมด้วยนายโตมร ศุขปรีชา ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้าขอบคุณเรื่องความสำเร็จในการจัดงาน Knowledge Book Fair 2023 ร่วมกัน โดยมีนางสาวปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัทมติชน จำกัด (มหาชน) คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในเครือมติชนให้การต้อนรับ

5 ธุรกิจจุดติดเพราะแฟนด้อม.การรวมตัวของแฟนด้อมช่วยกระจายรายได้ให้กับธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการสินค้าและบริการเชิงลึกขอ...
10/03/2023

5 ธุรกิจจุดติดเพราะแฟนด้อม
.
การรวมตัวของแฟนด้อมช่วยกระจายรายได้ให้กับธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการสินค้าและบริการเชิงลึกของแฟนด้อม ส่วนจะมีอะไรบ้าง เราขอชวนคุณทุกคนติดตาม 5 ธุรกิจจุดติดเพราะแฟนด้อมสั่งลุย...
.
ติดตาม 5 ธุรกิจจุดติดเพราะแฟนด้อม จากนิตยสาร The Knowledge Vol.25 The Power of Fandom ได้ที่นี่
https://www.okmd.or.th/upload/pdf/2566/PDF/The_Knowledge_vol_25.pdf

สำรวจความเป็นแฟนด้อมในสังคมไทย.รู้หรือไม่ แฟนด้อมไทย เปย์หนักสุดในอาเซียน จากปรากฎการณ์ขายบัตรคอนเสิร์ตและแฟนมีตที่หมดอย...
09/03/2023

สำรวจความเป็นแฟนด้อมในสังคมไทย
.
รู้หรือไม่ แฟนด้อมไทย เปย์หนักสุดในอาเซียน จากปรากฎการณ์ขายบัตรคอนเสิร์ตและแฟนมีตที่หมดอย่างรวดเร็วและภาพความสำเร็จของงานประกาศรางวัลคุณภาพ Golden Disc Awards 2023 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในไทย รวมถึงคอนเสิร์ต Born Pink World Tour ของ Blackpink !!
.
ติดตาม สำรวจความเป็นแฟนด้อมในสังคมไทย จากนิตยสาร The Knowledge Vol.25 The Power of Fandom ได้ที่นี่
https://www.okmd.or.th/upload/pdf/2566/PDF/The_Knowledge_vol_25.pdf

ปรากฎการณ์แฟนด้อม จากอดีตสู่ปัจจุบัน.ปรากฎการณ์แฟนด้อม ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่หลังจากสถานการณ์โควิด19 คลี่คลาย กระแสนิยมที่...
09/03/2023

ปรากฎการณ์แฟนด้อม จากอดีตสู่ปัจจุบัน
.
ปรากฎการณ์แฟนด้อม ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่หลังจากสถานการณ์โควิด19 คลี่คลาย กระแสนิยมที่อัดอั้นมานานของเหล่าแฟนด้อมก็เปรี้ยงปร้างขึ้นมาอีกครั้ง จะเห็นได้จากตารางการจัดคอนเสิร์ต และแฟนมีตติ้งของกลุ่มไอดอล ศิลปิน ดาราโดยเฉพาะฝั่งเกาหลี มีล้นหลามมากทั้งในไทยและแถบเอเชีย
.
ติดตามปรากฎการณ์แฟนด้อม จากอดีตสู่ปัจจุบันได้จากนิตยสาร The Knowledge Vol.25 The Power of Fandom ได้ที่นี่
www.okmd.or.th/upload/pdf/2566/PDF/The_Knowledge_vol_25.pdf

ขอขอบคุณข่าวจากสื่อมวลชนทุกสำนัก ในงานเปิดตัว “BCG on the move โมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่ความยั่งยืน” 7 มีนาคม 2566 .*ไทยรัฐ*...
08/03/2023

ขอขอบคุณข่าวจากสื่อมวลชนทุกสำนัก ในงานเปิดตัว “BCG on the move โมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่ความยั่งยืน” 7 มีนาคม 2566
.
*ไทยรัฐ*
วช. จับมือ OKMD ผลักดันผู้ประกอบการไทยใช้งานวิจัยพัฒนาสินค้าสู่โมเดล BCG
www.thairath.co.th/business/market/2648791
.
*เดลินิวส์*
OKMD จับมือ วช. สร้างโอกาสธุรกิจยั่งยืน หนุนผู้ประกอบการสู่โมเดลเศรษฐกิจ BCG
www.dailynews.co.th/news/2074838/
.
*แนวหน้า*
OKMD จับมือ วช. สร้างโอกาสธุรกิจผลักดันผู้ประกอบการไทยใช้งานวิจัยพัฒนาสินค้าสู่โมเดลเศรษฐกิจ BCG
www.naewna.com/lady/715905/preview
.
*สยามรัฐ*
OKMD จับมือ วช. สร้างโอกาสธุรกิจ เร่งดันผปก.ใช้งานวิจัยพัฒนาสินค้าสู่ BCG
https://siamrath.co.th/n/428921
.
*Manager Online*
OKMD จับมือ วช. สร้างโอกาสธุรกิจเพื่อความยั่งยืน เร่งผลักดันผู้ประกอบการไทยใช้งานวิจัยพัฒนาสินค้าสู่โมเดลเศรษฐกิจ BCG
https://mgronline.com/science/detail/9660000021887
.
*บ้านเมือง*
OKMD จับมือ วช. สร้างโอกาสธุรกิจเพื่อความยั่งยืน เร่งผลักดันผู้ประกอบการไทยใช้งานวิจัยพัฒนาสินค้าสู่โมเดลเศรษฐกิจ BCG
www.banmuang.co.th/mobile/news/social/319308
.
กิจกรรม : เปิดตัว “BCG on the move โมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่ความยั่งยืน”
วันที่ : 7 มีนาคม 2566
สถานที่ : True Digital Space ชั้น 4 อาคาร Center Point of Siam Square

OKMD Career Bootcamp 2023 : Mental Health Literacy Online Workshop01: First Step for Therapist.ปูพื้นฐานเรื่องงานบำบัดแบ...
08/03/2023

OKMD Career Bootcamp 2023 : Mental Health Literacy Online Workshop
01: First Step for Therapist
.
ปูพื้นฐานเรื่องงานบำบัดแบบเจาะลึกตั้งแต่แนวคิดที่สำคัญเรื่องสุขภาพจิตและการรักษา ไปจนถึงอินไซด์ประสบการณ์ส่วนตัวในการประกอบอาชีพบำบัด เพื่อเริ่มเส้นทางนักบำบัดอย่างเข้าใจ พร้อมต่อยอดไปอีก
.
พบวิทยากรทั้ง 3 ที่จะมาบรรยายและพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์กันในเวิร์คช็อป ได้แก่
1. อมรเทพ สัจจะมุนีวงศ์ Founder of Sati App
2. ดร.นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ Department of Mental Health, Ministry of Public Health
3. ดร. นิศรา เจริญขจรกิจ Licensed art therapist, researcher and lecturer, Peace Please Studio
.
ส่วนจะเจาะลึกเรื่องสุขภาพจิตแง่มุมไหนกันบ้าง ลองเลื่อนดูหัวข้อคร่าว ๆ กันก่อนได้ ก่อนไปเจอกันในเวิร์คช็อป
___
First Step for Therapist : เริ่มเส้นทางการเป็นนักบำบัดด้วยพื้นฐานต้องรู้ จากประสบการณ์ตรงของผู้เชี่ยวชาญ
วันเสาร์ที่ 25 มี.ค. 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น.
[Online Workshop 13.00 - 15.00 / Discussion Live Talk 15.00 - 16.00 น.]
📌ลงทะเบียนเข้าร่วมฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ https://bit.ly/3SCVEia
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจนจบจะได้รับ Certificate รูปแบบไฟล์ทางอีเมลที่ทำการลงทะเบียนจาก OKMD
.

ที่อยู่

อาคาร CMMU ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังส
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6621056500

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ OKMDผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง OKMD:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

น้องโมเด็มได้รับของขวัญตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วนะคะ...ขอบพระคุณมากๆค่ะ🙏
ได้รับของรางวัลเรียบร้อยขอบคุณมากคะ
ขอบคุณสำหรับของรางวัลมากๆค่ะ
ขอบคุณสำหรับของขวัญในกิจกรรมวันเด็ก
🙏🙏ขอบพระคุณกิจกรรมดีๆ และรางวัลวันเด็ก น่ารักๆๆจากพี่ๆOKMD💗💗
ขอบคุณกิจกรรมดีๆสำหรับวันเด็กปีนี้
ที่ไม่ได้ออกไปไหน
ขอบคุณของรางวัลที่น่ารักสำหรับเด็กๆ
ขอให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกต่อๆไป
🎉เย้ๆๆ...ของรางวัลวันเด็กปีนี้ถูกใจน้องโมเด็มมากที่สุดเลยค่ะ
เข้าเซ็ทกับของรางวัลที่บ้านเลยค่ะ😍

🙏🙏ขอบพระคุณกิจกรรมดีๆ และรางวัลน่ารักๆๆจากพี่ๆ
ทีมงานมากๆนะคะ💗💗


ส่งงานตัวเลขแปลงร่าง
ผมไม่รู้ว่าใช่เปร่านะคับ
ร่วมสนุกกิจกรรมวันเด็ก
RED แดง แบบแอปเปิ้ล
YELLOW เหลือง แบบข้าวโพด
GREEN เขียว แบบต้นไม้
PINK ชมพู แบบแก้วมังกร
ชื่นชม ชื่นชอบขอบคุณข้อมูลดีๆของเพจนี้นะคะ
ถ้าจะให้คนในได้รับคัดเลือก แล้วจะเปิดรับสมัครให้บุคคลภายนอกมาสมัครทำไม ?
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue สำนักการจราจรและขนส่ง - สจส. สำนักงานวางผังเมือง สำนักกา สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือ สำนักงานเลขานุการ สำนักการว กรมดุริยางค์ทหารบก กองบริหารทรัพยากรบุคคล-กรมพ New Viral Trend สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหา นักศึกษาวิชาทหาร กองพันทหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กลุ่มกฎหมาย กรมพัฒนาฝีมือแร สำนักงานรับรองความรู้ความส ห้องสมุดกรมพัฒนาฝีมือแรงงา