โรงเรียนวัดจันทร์ใน

โรงเรียนวัดจันทร์ใน โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
(19)

เปิดเหมือนปกติ

25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "...
25/11/2020

25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยมีผู้บริหารเขตบางคอแหลม ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดจันทร์ใน เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมในวันนี้มี
1.การล้างทำความสะอาดสนามและตักขยะภายในท่อระบายน้ำของโรงเรียน
2. มอบป้ายรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
3.ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันไข้เลือดออก

25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยมีผู้บริหารเขตบางคอแหลม ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดจันทร์ใน เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมในวันนี้มี
1.การล้างทำความสะอาดสนามและตักขยะภายในท่อระบายน้ำของโรงเรียน
2. มอบป้ายรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
3.ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันไข้เลือดออก

โรงเรียนวัดจันทร์ใน's cover photo
21/11/2020

โรงเรียนวัดจันทร์ใน's cover photo

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 คณะครูและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.กีรติ์กิต ศรฤทธิ์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศ...
20/11/2020

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 คณะครูและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.กีรติ์กิต ศรฤทธิ์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดจันทร์ใน

13 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าร่วมอบรม "โครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด" ประจำปีการศึก...
13/11/2020

13 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าร่วมอบรม "โครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด" ประจำปีการศึกษา 2563

กองลูกเสือโรงเรียนวัดจันทร์ใน ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งลูกเสือไทย เนื่อง...
05/11/2020

กองลูกเสือโรงเรียนวัดจันทร์ใน ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งลูกเสือไทย เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายนของทุกปี

กองลูกเสือโรงเรียนวัดจันทร์ใน ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งลูกเสือไทย เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายนของทุกปี

4 พฤศจิกายน 2563มูลนิธิเด็กตาใส ใจสุขเรียน ได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้น...
05/11/2020

4 พฤศจิกายน 2563
มูลนิธิเด็กตาใส ใจสุขเรียน ได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนใช้สวมใส่ป้องกันเชื้อไวรัสฯ และยังได้มอบแผ่นพับและโปสเตอร์ ก.ข.ค. (ABC) ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อใช้ในการฝึกอ่านอักษร สระภาษาไทย อักษรภาษาอังกฤษ และอุปกรณ์กันยุงกลิ่นตะไคร้หอม สำหรับห้องเรียนอนุบาล
ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดจันทร์ใน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Photos from โรงเรียนวัดจันทร์ใน's post
30/10/2020

Photos from โรงเรียนวัดจันทร์ใน's post

Photos from โรงเรียนวัดจันทร์ใน's post
30/10/2020

Photos from โรงเรียนวัดจันทร์ใน's post

7 ตุลาคม 2563โรงเรียนวัดจันทร์ใน จัดกิจกรรมเข้าค่าย DAY CAMP ของลูกเสือสำรองและยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีก...
27/10/2020

7 ตุลาคม 2563
โรงเรียนวัดจันทร์ใน จัดกิจกรรมเข้าค่าย DAY CAMP ของลูกเสือสำรองและยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อสร้างเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝน ได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคีและช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ได้มีโอกาสคิด ลงมือปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

12 ตุลาคม 2563  "เราจะทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล...
13/10/2020

12 ตุลาคม 2563 "เราจะทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

12 ตุลาคม 2563 "เราจะทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

1 ตุลาคม 2563โรงเรียนวัดจันทร์ใน จัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2563
03/10/2020

1 ตุลาคม 2563
โรงเรียนวัดจันทร์ใน จัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2563

30 กันยายน 2563นางวทัญญู ลิ้มเจริญพรชัย ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน เข้านิเทศติดตามและได้ทดสอบการอ่านของนักเรียน พร้อมทั้ง...
30/09/2020

30 กันยายน 2563
นางวทัญญู ลิ้มเจริญพรชัย ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน เข้านิเทศติดตามและได้ทดสอบการอ่านของนักเรียน พร้อมทั้งได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท
โดยคัดเลือกมอบทุนให้กับนักเรียนที่มีจิตสาธารณะ ดังต่อไปนี้
1. เด็กชายธนภัทร หนูทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
2. เด็กหญิงธนัญญา วัฒนวรางกูร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
3. เด็กชายสรยุทธ วามะกันต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ผู้บริหาร ข้าราชการครู และนักเรียนโรงเรียนวัดจันทร์ใน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

29 กันยายน 2563นายปิยวัฒน์ สายแสง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางคอแหลม และนางวทัญญู ลิ้มเจริญพรชัย ศึกษานิเทศก์ประจำ...
29/09/2020

29 กันยายน 2563
นายปิยวัฒน์ สายแสง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางคอแหลม และนางวทัญญู ลิ้มเจริญพรชัย ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน เข้านิเทศติดตามและได้ทดสอบการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 ผู้บริหาร ข้าราชการครู และนักเรียนโรงเรียนวัดจันทร์ใน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

22 กันยายน 2563นางวทัญญู ลิ้มเจริญพรชัย ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน เข้านิเทศติดตามและได้ทดสอบการอ่านของนักเรียน ชั้นประถม...
28/09/2020

22 กันยายน 2563
นางวทัญญู ลิ้มเจริญพรชัย ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน เข้านิเทศติดตามและได้ทดสอบการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 พร้อมทั้งได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท ผู้บริหาร ข้าราชการครู และนักเรียนโรงเรียนวัดจันทร์ใน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

16/09/2020

ชุดการแสดงนิทาน​จากชมรม​นัก​เล่านิทาน​ เรื่อง​ สินค้าออนไลน์​ #กิจกรรมโตไปไม่โกง

16/09/2020

16 กันยายน 2563
ชุดการแสดงประกอบเพลง "เพลงเมาคลีล่าสัตว์" จากชมรมนาฏศิลป์
#กิจกรรมโตไปไม่โกง

โรงเรียนวัดจันทร์ใน ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศ ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤ...
10/09/2020

โรงเรียนวัดจันทร์ใน ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศ ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ และครูสอนภาษาจีน ประจำปีงบประมาณ 2564

👉 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัว ในวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนวัดจันทร์ใน

โรงเรียนวัดจันทร์ใน ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นครูสอนภาษาอังกฤษและครูสอนภาษาจีน ประจำปีงบประมาณ 2564
03/09/2020

โรงเรียนวัดจันทร์ใน ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นครูสอนภาษาอังกฤษและครูสอนภาษาจีน ประจำปีงบประมาณ 2564

Photos from โรงเรียนวัดจันทร์ใน's post
28/08/2020

Photos from โรงเรียนวัดจันทร์ใน's post

โรงเรียนวัดจันทร์ใน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อช่วยปฏิบัติราชการในโรงเรียนวัดจันทร์ใน ส...
20/08/2020

โรงเรียนวัดจันทร์ใน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อช่วยปฏิบัติราชการในโรงเรียนวัดจันทร์ใน สังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม ตำแหน่ง ครูสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา และครูสอนภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564

#กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2563
#วันและเวลาราชการ

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวัดจันทร์ในร่วมกันจัดพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา...
12/08/2020

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวัดจันทร์ในร่วมกันจัดพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกต้นไม้่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวัดจันทร์ในร่วมกันจัดพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกต้นไม้่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

23 กรกฎาคม 2563โรงเรียนวัดจันทร์ใน ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระ...
24/07/2020

23 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนวัดจันทร์ใน ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

23 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนวัดจันทร์ใน ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

2 กรกฎาคม 2563นางวทัญญู ลิ้มเจริญพรชัย ศึกษานิเทศก์ ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอน พร้อมให้คำแนะนำมาตรการ...
02/07/2020

2 กรกฎาคม 2563
นางวทัญญู ลิ้มเจริญพรชัย ศึกษานิเทศก์ ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอน พร้อมให้คำแนะนำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

2 กรกฎาคม 2563
นางวทัญญู ลิ้มเจริญพรชัย ศึกษานิเทศก์ ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอน พร้อมให้คำแนะนำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

1 กรกฎาคม 2563นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ...
01/07/2020

1 กรกฎาคม 2563

นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พร้อมให้คำแนะนำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในการนี้มี นายวราเทพ ศรีธิยศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ว่าที่ ร.ต.กฤษณ์ แก้วชะอุ่ม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร ให้การต้อนรับ

1 กรกฎาคม 2563

นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พร้อมให้คำแนะนำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในการนี้มี นายวราเทพ ศรีธิยศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ว่าที่ ร.ต.กฤษณ์ แก้วชะอุ่ม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร ให้การต้อนรับ

28 มิถุนายน 2563นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การมอบเงินค่าเครื่องแบบนั...
28/06/2020

28 มิถุนายน 2563
นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน ในการนี้มี นายวราเทพ ศรีธิยศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ว่าที่ ร.ต.กฤษณ์ แก้วชะอุ่ม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูให้การต้อนรับ
#โรงเรียนวัดจันทร์ใน

27 มิถุนายน 2563นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนและให้คำแนะนำการเตรียม...
27/06/2020

27 มิถุนายน 2563
นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนและให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
#โรงเรียนวัดจันทร์ใน

🚭  26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก 🚭โรงเรียนวัดจันทร์ใน ร่วมประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหัวข้อ “SAV...
26/06/2020

🚭 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก 🚭

โรงเรียนวัดจันทร์ใน ร่วมประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหัวข้อ “SAVE ZONE, NO NEW FACE พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด”
____________________________________
📢 แจ้งเบาะแสยาเสพติด โทรสายด่วน ป.ป.ส. 1386 👮

25 มิถุนายน 2563นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม ได้มอบหมายให้ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการฉี...
25/06/2020

25 มิถุนายน 2563
นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม ได้มอบหมายให้ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการฉีดพ่นสารป้องกันยุง และใส่สารกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

25 มิถุนายน 2563
นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม ได้มอบหมายให้ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการฉีดพ่นสารป้องกันยุง และใส่สารกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

23 มิถุนายน 2563นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ได้มอบหมายให้ นายทรงศร กัลยา ณ สุนทร ผู้อำนวยการสำนักง...
24/06/2020

23 มิถุนายน 2563
นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ได้มอบหมายให้ นายทรงศร กัลยา ณ สุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา นางสาวยุพดี จรุงกลิ่น หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และนางวทัญญู ลิ้มเจริญพรชัย ศึกษานิเทศก์ เข้าติดตามผลในการจัดการเรียนการสอนแบบ 4 ON และให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในการนี้มี นายวราเทพ ศรีธิยศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ว่าที่ ร.ต.กฤษณ์ แก้วชะอุ่ม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูให้การต้อนรับ เพื่อรายงานแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

23 มิถุนายน 2563
นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ได้มอบหมายให้ นายทรงศร กัลยา ณ สุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา นางสาวยุพดี จรุงกลิ่น หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และนางวทัญญู ลิ้มเจริญพรชัย ศึกษานิเทศก์ เข้าติดตามผลในการจัดการเรียนการสอนแบบ 4 ON และให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในการนี้มี นายวราเทพ ศรีธิยศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ว่าที่ ร.ต.กฤษณ์ แก้วชะอุ่ม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูให้การต้อนรับ เพื่อรายงานแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

18 มิถุนายน 2563นายปิยวัฒน์ สายแสง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางคอแหลม เข้าตรวจเยี่ยมความพร้อมของห้องเรียน ก่อนเปิด...
18/06/2020

18 มิถุนายน 2563
นายปิยวัฒน์ สายแสง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางคอแหลม เข้าตรวจเยี่ยมความพร้อมของห้องเรียน ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนวัดจันทร์ใน ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 และจัดโต๊ะเรียนเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง

18 มิถุนายน 2563
นายปิยวัฒน์ สายแสง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางคอแหลม เข้าตรวจเยี่ยมความพร้อมของห้องเรียน ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนวัดจันทร์ใน ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 และจัดโต๊ะเรียนเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง

18 มิถุนายน 2563โรงเรียนวัดจันทร์ใน ได้รับความอนุเคราะห์จากฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพม...
18/06/2020

18 มิถุนายน 2563
โรงเรียนวัดจันทร์ใน ได้รับความอนุเคราะห์จากฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เข้ามาล้างทำความสะอาดและขัดพื้นสนามบริเวณโรงเรียน ตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

18 มิถุนายน 2563
โรงเรียนวัดจันทร์ใน ได้รับความอนุเคราะห์จากฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เข้ามาล้างทำความสะอาดและขัดพื้นสนามบริเวณโรงเรียน ตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

12 มิถุนายน 63ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอน วังตาล ได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับมาตราการผ่อนปรน เพื่อเตรียมความพร้อมเป...
12/06/2020

12 มิถุนายน 63
ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอน วังตาล ได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับมาตราการผ่อนปรน เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดสถานศึกษา ให้แก่ ผู้บริหารฯ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดจันทร์ใน และได้มอบเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้นักเรียนเมื่อเปิดภาคเรียน สําหรับทําความสะอาดมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

12 มิถุนายน 63
ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอน วังตาล ได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับมาตราการผ่อนปรน เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดสถานศึกษา ให้แก่ ผู้บริหารฯ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดจันทร์ใน และได้มอบเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้นักเรียนเมื่อเปิดภาคเรียน สําหรับทําความสะอาดมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ที่อยู่

ซอยเจริญกรุง107 ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
Bangkok
10120

เบอร์โทรศัพท์

+6622893733

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนวัดจันทร์ในผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนวัดจันทร์ใน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด