ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร - KOFC

ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร - KOFC เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้/วิเคราะห์เพื่อความเป็นเลิศทางด้านเศรษฐกิจการเกษตร

เปิดเหมือนปกติ

ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร เป็นตัวแทน สศก. มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ...
23/12/2016

ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร เป็นตัวแทน สศก. มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และทีมงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 ในฐานะคณะทำงานร่วม ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KOFC)

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อม ผศ....
23/12/2016

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อม ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นายสมทรง โชติชื่น ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมข้าว กรมการข้าว ร่วมแถลงข่าว ในงานแถลงข่าวของศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KOFC) ประเด็น ทิศทางอนาคตข้าวไทย ณ ห้องประชุมศูนย์ติดตามฯ ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

ติดตามรายละเอียดข่าว KOFC “ทิศทางอนาคตข้าวไทย หลังคว้าแชมป์ World’s Best Rice 2016” ได้ที่
http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=23770&filename=index

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 คณะทำงานศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KU-OAE Foresight Center : KOFC) ได้จัดประชุม เรื่อ...
15/12/2016

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 คณะทำงานศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KU-OAE Foresight Center : KOFC) ได้จัดประชุม เรื่อง "Thai Rice Champion" เพื่อเตรียมแถลงข่าวเรื่องนี้ ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพฯ

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการว...
09/12/2016

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วย ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมแถลงข่าวในนามศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KU - OAE Foresight Center : KOFC) ประเด็น เสถียรภาพราคาข้าว และความช่วยเหลือจากภาครัฐ ณ ห้องประชุมศูนย์ติดตามฯ ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
ติดตามรายละเอียดข่าว KOFC เจาะลึกเสถียรภาพราคาข้าว KOFC เปิดมุมวิเคราะห์ ตอบโจทย์มาตรการรัฐช่วยเหลือเกษตรกร ได้ที่
http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=23614&filename=index

คณะทำงานวิชาการ ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KOFC) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมก. และ สศก. ประชุมหารือ ประเด็...
10/11/2016

คณะทำงานวิชาการ ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KOFC) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมก. และ สศก. ประชุมหารือ ประเด็นแถลงข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2559 พร้อมทั้งมอบหนังสือรายงานผลงานวิชาการ KOFC ประจำปี 2559

เรียน ท่านสื่อมวลชน นักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย และผู้รับบริการข่าวสารของศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KOFC) ทุ...
26/09/2016
แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร

เรียน ท่านสื่อมวลชน นักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย และผู้รับบริการข่าวสารของศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KOFC) ทุกท่าน ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 รวม 12 เดือน เพื่อเป็นแนวทาง และนำไปปรับปรุงให้การวิเคราะห์สถานการณ์เร่งด่วน / แถลงข่าว ต่อตามความประสงค์ต่อไป ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ท่านสามารถตอบแบบสอบถาม 2 ช่องทาง คือ
1.https://goo.gl/forms/rs283Mtobm2Nfi782
2.ผ่าน link เว็บไซต์ www.kofc.or.th

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2559

วันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. คณะทำงานศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KOFC) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ส...
21/09/2016

วันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. คณะทำงานศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KOFC) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สศก. และมก. ประชุมหารือเรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมพร้อมภาคเกษตร 4.0" ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

การเตรียมความพร้อมภาคเกษตร Smart Farmer กับการเข้าสู่ “ไทยแลนด์ 4.0”ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ผอ.ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุ...
20/09/2016

การเตรียมความพร้อมภาคเกษตร Smart Farmer กับการเข้าสู่ “ไทยแลนด์ 4.0”ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ผอ.ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KU - OAE Foresight Center : KOFC) ได้วิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิตครั้งใหญ่ที่ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เรียกว่า “การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4” (4th Industrial Revolution) กำลังจะมาถึงในอนาคตอันใกล้ ซึ่งเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญ 5 ด้าน ได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent) พันธุวิศวกรรม (Genetics) นาโนเทคโนโลยี การพิมพ์สามมิติ และไบโอเทคโนโลยี
http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=23177&filename=index

20/09/2016
KOFC Channel (LIVE)'s broadcast

สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวเรื่อง "ภาคเกษตรไทยกับการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0" ผ่านทาง KOFC Channel (LIVE) หรือผ่านเว็บไซต์ www.kofc.or.th ณ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป..

KOFC Channel (LIVE)'s broadcast with CameraFi Live

วันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. คณะทำงานศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KOFC) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สศ...
08/09/2016

วันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. คณะทำงานศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KOFC) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สศก. และมก. ประชุมหารือ ประเด็นแถลงข่าวประจำเดือนกันยายน 2559 ณ อาคารศูนย์ปฎิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ 18 สิงหาคม 2559  ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KU - OAE Foresight Center : KOFC) แถลงข่าวถึงผลกระทบเศรษฐ...
19/08/2016

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KU - OAE Foresight Center : KOFC) แถลงข่าวถึงผลกระทบเศรษฐกิจในโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60 ในการนี้ นางจันทร์ธิดา มีเดช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมรับฟังการแถลงข่าวด้วย โดยมี ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และ ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้แถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ณ ห้องประชุมศูนย์ติดตามฯ ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
ติดตามรายละเอียดข่าว KOFC ได้ที่ http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=22976&filename=index

วันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. คณะทำงานศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KOFC) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สศ...
06/08/2016

วันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. คณะทำงานศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KOFC) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สศก. และมก. ประชุมหารือ ประเด็นการแถลงข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2559 ณ อาคารศูนย์ปฎิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  พร้อมด้ว...
12/07/2016

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วย และ ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวในนามศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KU - OAE Foresight Center : KOFC) ถึงการเติบโตรายได้ภาคเกษตร กับการท่องเที่ยววิถีเกษตรไทย ณ ห้องประชุมศูนย์ติดตามฯ ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
ติดตามรายละเอียดข่าว KOFC เปิดมุมวิเคราะห์รายได้ภาคเกษตร หลังรัฐดันท่องเที่ยวเชิงเกษตรไทยช่วงวันหยุดยาว ได้ที่
http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=22761&filename=index

12/07/2016
12/07/2016
วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. คณะทำงานศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KOFC) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สศ...
07/07/2016

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. คณะทำงานศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KOFC) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สศก. และมก. ประชุมหารือ ประเด็นการแถลงข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ณ อาคารศูนย์ปฎิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. คณะทำงานศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KOFC) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ...
20/06/2016

วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. คณะทำงานศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KOFC) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สศก. และมก. ประชุมหารือ ประเด็นการแถลงข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2559 ณ อาคารศูนย์ปฎิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการ...
03/06/2016

วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก. ร่วมแถลงข่าวในนามศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KU - OAE Foresight Center : KOFC) ถึงการสำรวจความคิดเห็น (POLL) ของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรใน 7 จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี ระหว่างวันที่ 1-16 พฤษภาคม 2559 ในหัวข้อ “ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ณ ห้องประชุมศูนย์ติดตามฯ ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามรายละเอียดข่าว ได้ที่
http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=22493&filename=index

กำหนดการ9.30 -10.00 น.  ลงทะเบียน ณ ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร ชั้น 3  อาคารศูนย์ปฎิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร  ...
30/05/2016

กำหนดการ
9.30 -10.00 น. ลงทะเบียน ณ ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฎิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

10.00 – 10.30 น. การแถลงข่าว ความคิดเห็นของเกษตรกรในการแก้ปัญหาภัยแล้งของกระทรวงเกษตรฯ

10.30 -11.00 น. ตอบข้อซักถามสื่อมวลชน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. คณะทำงานศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KOFC) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ส...
26/05/2016

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. คณะทำงานศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KOFC) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สศก. และมก. ประชุมหารือ ประเด็นการแถลงข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ณ อาคารศูนย์ปฎิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

KOFC สำรวจความคิดเห็นของเกษตรในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา
16/05/2016

KOFC สำรวจความคิดเห็นของเกษตรในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก. และศปศ. เสนอผลงานวิชาการ
04/05/2016

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก. และศปศ. เสนอผลงานวิชาการ

เศรษฐกิจเปราะบาง กำไรแบงก์ทั้งระบบไตรมาสแรก 5.2 หมื่นล้าน ส่งสัญญาณชะลอตัวโต 1.4% ̵...
19/05/2015
เศรษฐกิจเปราะบาง กำไรแบงก์ทั้งระบบไตรมาสแรก 5.2 หมื่นล้าน ส่งสัญญาณชะลอตัวโต 1.4% ̵...

เศรษฐกิจเปราะบาง กำไรแบงก์ทั้งระบบไตรมาสแรก 5.2 หมื่นล้าน ส่งสัญญาณชะลอตัวโต 1.4% ̵...

ธปท. เปิดผลประกอบการแบงก์พาณิชย์ไตรมาสแรกปี 2558 มีกำไรสุทธิ 52,000 ล้านบาท โตขึ้นเพียง 1.4% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หนี้เสียพุ่ง 21,000 ล้านบาท สาเหตุสำคัญมาจากเศรษฐกิจฟื้นช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน สายนโย…

สภาพัฒน์ “กลับลำ”หลังแจงผลงานรัฐบาลไม่ถึงเดือน ปรับตัวเลขเศรษฐกิจลงเกือบหมด « T...
19/05/2015
สภาพัฒน์ “กลับลำ”หลังแจงผลงานรัฐบาลไม่ถึงเดือน ปรับตัวเลขเศรษฐกิจลงเกือบหมด « T...

สภาพัฒน์ “กลับลำ”หลังแจงผลงานรัฐบาลไม่ถึงเดือน ปรับตัวเลขเศรษฐกิจลงเกือบหมด « T...

ผ่านไปเพียง 27 วัน หลังจากสถาพัฒน์ออกมาแสดงความมั่นใจว่าเศรษฐกิจส่งสัญญาณฟื้นตัวแล้วในการแถลงตัวเลขเศรษฐกิจ ผลงาน 6 เดือนของรัฐบาล มาวันนี้สภาพัฒน์กลับปรับลดจีดีพีทั้งปีลงอีก 0.5% เช่นเดียวกับตัวชี้วัดอื่นๆที่ถูกปรับลดเกือบหมด โดยเฉพาะภาคส่งออกที่ปรับลงจนเกือบติดลบและถือเป็นสาเหตุหลักของการปรับลดประ…

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน
07/10/2014

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน

การสัมมนา เทคนิคการวิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรโดยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์วันที่ 2 ธันวาคม 2556 นายอนันต์ลิลา เลขาธิการสำนั...
04/12/2013

การสัมมนา เทคนิคการวิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรโดยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์

วันที่ 2 ธันวาคม 2556 นายอนันต์ลิลา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะประธานกรรมการร่วมศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนา เทคนิคการวิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรโดยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จ.นครนายก ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการและคณะทำงานของศูนย์ฯ ได้รับทราบถึงทฤษฎีเครื่องมือเศรษฐศาสตร์และนำมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีนายภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร กล่าวรายงาน

ในการนี้ ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา และคณะ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้บรรยายถึงเครื่องมือเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจการเกษตร นอกจากนี้ ยังมีการชี้แจงรายละเอียดโครงการ และการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ/คณะทำงานศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตรอีกด้วย โดยการสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2556

ทั้งนี้ ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KOFC) นับเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้/วิเคราะห์เพื่อความเป็นเลิศทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรร่วมกัน โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2555 เป็นต้นมา

การสัมมนา เทคนิคการวิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรโดยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์

วันที่ 2 ธันวาคม 2556 นายอนันต์ลิลา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะประธานกรรมการร่วมศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนา เทคนิคการวิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรโดยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จ.นครนายก ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการและคณะทำงานของศูนย์ฯ ได้รับทราบถึงทฤษฎีเครื่องมือเศรษฐศาสตร์และนำมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีนายภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร กล่าวรายงาน

ในการนี้ ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา และคณะ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้บรรยายถึงเครื่องมือเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจการเกษตร นอกจากนี้ ยังมีการชี้แจงรายละเอียดโครงการ และการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ/คณะทำงานศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตรอีกด้วย โดยการสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2556

ทั้งนี้ ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KOFC) นับเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้/วิเคราะห์เพื่อความเป็นเลิศทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรร่วมกัน โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2555 เป็นต้นมา

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายอนันต์ ลิลา...
10/10/2013

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายอนันต์ ลิลา ในโอกาสรับตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายอนันต์ ลิลา ในโอกาสรับตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

KOFC เปิดเวทีรับฟังมุมมองเกษตรกรสู่เออีซี  เล็งแนวทางดันสินค้าเกษตรไทยในอาเซียน
26/06/2013

KOFC เปิดเวทีรับฟังมุมมองเกษตรกรสู่เออีซี เล็งแนวทางดันสินค้าเกษตรไทยในอาเซียน

KOFC เปิดเวทีรับฟังมุมมองเกษตรกรสู่เออีซี เล็งแนวทางดันสินค้าเกษตรไทยในอาเซียน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 น. ดร.จารึก สิงหปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KU - OAE Fo...
28/02/2013

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 น. ดร.จารึก สิงหปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KU - OAE Foresight Center : KOFC) เปิดเผยว่า จากที่เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการค่าจ้างได้มีมติยืนยันตามมติเดิมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554 โดยให้ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาท ใน 70 จังหวัดทั่วประเทศ วันที่ 1 มกราคม 2556 และให้คงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำไว้ที่วันละ 300 บาท เป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่ ปี 2557-2558 ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อทั้งภาคเศรษฐกิจมหภาคและภาคการเกษตร ดังต่อไปนี้

ด้านภาพรวมทางเศรษฐกิจมหภาค ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร ได้วิเคราะห์โดยใช้แบบจำลองดุลยภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจมหภาค พบว่า การเพิ่มขึ้นของค่าแรงงานขั้นต่ำ 300 บาท จะทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าโดยรวมสูงขึ้น ส่งผลให้ระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น ขณะเดียวกันนโยบายนี้ทำให้ระดับรายได้ของภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น ถือเป็นการกระตุ้นการบริโภคของภาคครัวเรือนโดยตรงส่งผลให้มีการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามระดับรายได้ที่เพิ่มขึ้นของภาคครัวเรือนจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าระดับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ในภาพรวมดัชนีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ที่แท้จริงเพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 0.64-1.29 โดยประมาณ ซึ่งผลของนโยบายจะเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ

ด้านภาคการเกษตร จากการศึกษาโดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต จากการจำลองภาพทางนโยบาย พบว่า การเพิ่มขึ้นของค่าแรงงานขั้นต่ำ 300 บาทจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการเกษตร ต้นทุนการผลิต ราคาสินค้า และรายได้ของครัวเรือน ดังนี้

1. ด้านเศรษฐกิจการเกษตรโดยรวม ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม

(1) กลุ่มสินค้าที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบสูง (ร้อยละ 6-10) ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อยและน้ำตาล ข้าว และพืชไร่อื่นๆ เนื่องจากมีสัดส่วนการใช้แรงงานเกษตรสูง

(2) กลุ่มสินค้าที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบปานกลาง (ร้อยละ 3-5) ได้แก่ ยางพารา นมและผลิตภัณฑ์จากนม โคและกระบือ ประมง มะพร้าว และปาล์มน้ำมัน เนื่องจากมีสัดส่วนการใช้แรงงานเกษตรในระดับปานกลาง บางส่วนเป็นการใช้แรงงานภายในครัวเรือน อย่างไรก็ตามในส่วนของยางพารา และปาล์มน้ำมัน ผลกระทบดังกล่าวจะแตกต่างกันตามภูมิภาค

(3) กลุ่มสินค้าที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบน้อย (น้อยกว่าร้อยละ 3) ได้แก่ ผักและผลไม้ สุกร และสัตว์ปีก เนื่องจากมีสัดส่วนการจ้างแรงงานต่ำ ส่วนใหญ่เป็นการใช้แรงงานภายในครัวเรือนเกษตร

2. ด้านต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ถั่วเหลือง อ้อย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล ปศุสัตว์ และประมง พบว่า สินค้าเกษตรที่จำเป็นต้องใช้แรงงานในการผลิตมีสัดส่วนมูลค่าแรงงานต่อต้นทุนการผลิตอยู่ในช่วงร้อยละ 30-50 จะส่งผลกระทบให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วงร้อยละ 6-16

3. ด้านราคา ผลจากการศึกษาแบบจำลอง พบว่า ราคาปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 12-19 โดยประมาณ ขณะที่อ้อยและน้ำตาลเป็นสินค้าที่คาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของราคามากที่สุดคือ ร้อยละ 19 รองลงมาได้แก่ ข้าว ผักและผลไม้ และมันสำปะหลัง ตามลำดับ

4. ด้านรายได้ของครัวเรือนเกษตร จากการวิเคราะห์พบว่าผลของนโยบายปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเป็น 300 บาทต่อวัน จะทำให้รายได้ของครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 – 22 โดยที่สัดส่วนของรายได้จะเพิ่มขึ้นสูงสุดในกลุ่มของปศุสัตว์ พืชน้ำมัน และพืชไร่ ตามลำดับ

โดยสรุป เมื่อพิจารณาถึงภาพรวมด้านการเกษตร พบว่า ผลของนโยบายจะทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ระดับราคาสินค้าเกษตร และรายได้ของภาคครัวเรือนเกษตร มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยรายได้ของภาคครัวเรือนเกษตรจะเพิ่มขึ้นมากกว่าระดับราคาสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร คาดการณ์ว่านโยบายการขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน จะส่งผลทำให้เกิดอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นในระยะสั้นในช่วงเวลา 4 - 6 เดือน ดังนั้น นโยบายดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาอย่างรุนแรงกับภาคการเกษตรขณะเดียวกันจะไม่ทำให้เกิดการเลิกจ้างแรงงานในภาคการเกษตร

แนวทางการปรับตัวของภาคการเกษตร

1. การพัฒนาศักยภาพแรงงานเกษตรให้มีความรู้ความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันทั้งด้านปัจจัยการปรับเปลี่ยนและพัฒนาพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการผลิต รวมทั้งเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต

2. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตทางการเกษตรให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตโดยการนำเครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตรมาใช้อย่างเหมาะสม

3. การจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาการผลิต โดยการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกต้องอาศัยเงินทุนเป็นจำนวนมากและต่อเนื่อง ดังนั้น การสนับสนุนแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ จึงมีความจำเป็นต่อความสามารถในการพัฒนาการผลิต

4. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานภาคการเกษตรเป็นแบบการรวมกลุ่มเกษตรกรหรือคนในชุมชน เพื่อลดต้นทุนการผลิตและช่วยเหลือกันภายในชุมชน เช่น การใช้แรงงานชุมชนในการเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น

5. การควบคุมดูแลและเฝ้าระวังราคาสินค้าอุปโภค บริโภค โดยรัฐบาล ควรติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

6. การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองและใช้แรงงานในครัวเรือนก่อนที่จะพึ่งพาแรงงานภายนอก ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีงานทำตลอดปีและยังช่วยลดต้นทุนการผลิตจากค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้นได้**********************************************ข้อมูล : ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 น. ดร.จารึก สิงหปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KU - OAE Foresight Center : KOFC) เปิดเผยว่า จากที่เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการค่าจ้างได้มีมติยืนยันตามมติเดิมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554 โดยให้ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาท ใน 70 จังหวัดทั่วประเทศ วันที่ 1 มกราคม 2556 และให้คงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำไว้ที่วันละ 300 บาท เป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่ ปี 2557-2558 ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อทั้งภาคเศรษฐกิจมหภาคและภาคการเกษตร ดังต่อไปนี้

ด้านภาพรวมทางเศรษฐกิจมหภาค ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร ได้วิเคราะห์โดยใช้แบบจำลองดุลยภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจมหภาค พบว่า การเพิ่มขึ้นของค่าแรงงานขั้นต่ำ 300 บาท จะทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าโดยรวมสูงขึ้น ส่งผลให้ระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น ขณะเดียวกันนโยบายนี้ทำให้ระดับรายได้ของภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น ถือเป็นการกระตุ้นการบริโภคของภาคครัวเรือนโดยตรงส่งผลให้มีการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามระดับรายได้ที่เพิ่มขึ้นของภาคครัวเรือนจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าระดับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ในภาพรวมดัชนีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ที่แท้จริงเพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 0.64-1.29 โดยประมาณ ซึ่งผลของนโยบายจะเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ

ด้านภาคการเกษตร จากการศึกษาโดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต จากการจำลองภาพทางนโยบาย พบว่า การเพิ่มขึ้นของค่าแรงงานขั้นต่ำ 300 บาทจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการเกษตร ต้นทุนการผลิต ราคาสินค้า และรายได้ของครัวเรือน ดังนี้

1. ด้านเศรษฐกิจการเกษตรโดยรวม ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม

(1) กลุ่มสินค้าที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบสูง (ร้อยละ 6-10) ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อยและน้ำตาล ข้าว และพืชไร่อื่นๆ เนื่องจากมีสัดส่วนการใช้แรงงานเกษตรสูง

(2) กลุ่มสินค้าที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบปานกลาง (ร้อยละ 3-5) ได้แก่ ยางพารา นมและผลิตภัณฑ์จากนม โคและกระบือ ประมง มะพร้าว และปาล์มน้ำมัน เนื่องจากมีสัดส่วนการใช้แรงงานเกษตรในระดับปานกลาง บางส่วนเป็นการใช้แรงงานภายในครัวเรือน อย่างไรก็ตามในส่วนของยางพารา และปาล์มน้ำมัน ผลกระทบดังกล่าวจะแตกต่างกันตามภูมิภาค

(3) กลุ่มสินค้าที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบน้อย (น้อยกว่าร้อยละ 3) ได้แก่ ผักและผลไม้ สุกร และสัตว์ปีก เนื่องจากมีสัดส่วนการจ้างแรงงานต่ำ ส่วนใหญ่เป็นการใช้แรงงานภายในครัวเรือนเกษตร

2. ด้านต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ถั่วเหลือง อ้อย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล ปศุสัตว์ และประมง พบว่า สินค้าเกษตรที่จำเป็นต้องใช้แรงงานในการผลิตมีสัดส่วนมูลค่าแรงงานต่อต้นทุนการผลิตอยู่ในช่วงร้อยละ 30-50 จะส่งผลกระทบให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วงร้อยละ 6-16

3. ด้านราคา ผลจากการศึกษาแบบจำลอง พบว่า ราคาปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 12-19 โดยประมาณ ขณะที่อ้อยและน้ำตาลเป็นสินค้าที่คาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของราคามากที่สุดคือ ร้อยละ 19 รองลงมาได้แก่ ข้าว ผักและผลไม้ และมันสำปะหลัง ตามลำดับ

4. ด้านรายได้ของครัวเรือนเกษตร จากการวิเคราะห์พบว่าผลของนโยบายปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเป็น 300 บาทต่อวัน จะทำให้รายได้ของครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 – 22 โดยที่สัดส่วนของรายได้จะเพิ่มขึ้นสูงสุดในกลุ่มของปศุสัตว์ พืชน้ำมัน และพืชไร่ ตามลำดับ

โดยสรุป เมื่อพิจารณาถึงภาพรวมด้านการเกษตร พบว่า ผลของนโยบายจะทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ระดับราคาสินค้าเกษตร และรายได้ของภาคครัวเรือนเกษตร มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยรายได้ของภาคครัวเรือนเกษตรจะเพิ่มขึ้นมากกว่าระดับราคาสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร คาดการณ์ว่านโยบายการขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน จะส่งผลทำให้เกิดอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นในระยะสั้นในช่วงเวลา 4 - 6 เดือน ดังนั้น นโยบายดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาอย่างรุนแรงกับภาคการเกษตรขณะเดียวกันจะไม่ทำให้เกิดการเลิกจ้างแรงงานในภาคการเกษตร

แนวทางการปรับตัวของภาคการเกษตร

1. การพัฒนาศักยภาพแรงงานเกษตรให้มีความรู้ความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันทั้งด้านปัจจัยการปรับเปลี่ยนและพัฒนาพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการผลิต รวมทั้งเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต

2. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตทางการเกษตรให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตโดยการนำเครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตรมาใช้อย่างเหมาะสม

3. การจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาการผลิต โดยการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกต้องอาศัยเงินทุนเป็นจำนวนมากและต่อเนื่อง ดังนั้น การสนับสนุนแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ จึงมีความจำเป็นต่อความสามารถในการพัฒนาการผลิต

4. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานภาคการเกษตรเป็นแบบการรวมกลุ่มเกษตรกรหรือคนในชุมชน เพื่อลดต้นทุนการผลิตและช่วยเหลือกันภายในชุมชน เช่น การใช้แรงงานชุมชนในการเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น

5. การควบคุมดูแลและเฝ้าระวังราคาสินค้าอุปโภค บริโภค โดยรัฐบาล ควรติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

6. การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองและใช้แรงงานในครัวเรือนก่อนที่จะพึ่งพาแรงงานภายนอก ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีงานทำตลอดปีและยังช่วยลดต้นทุนการผลิตจากค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้นได้**********************************************ข้อมูล : ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร

ที่อยู่

50 ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พหลโยธิน จตุจักร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0-2579-8161

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร - KOFCผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร - KOFC:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด