ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 10

ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 10 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เปิดเหมือนปกติ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
17/11/2020

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมกลั่นกรองการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการ

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30น. นาย อภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 2/2563 เพื่อทราบประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการ และค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และร่วมกันพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการ กสร. ในส่วนกลาง โดยมี นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดี นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และผู้บริหารกรมเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
17/11/2020

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

วันนี้อย่าลืมนะคะ เรามีนัดกันตอน 15.00 น.

กลุ่มงานมาตรฐานอาชีวอนามัยและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม    กองความปลอดภัยแรงงาน
16/11/2020

กลุ่มงานมาตรฐานอาชีวอนามัยและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม กองความปลอดภัยแรงงาน

วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างประกาศกระทรวงแรงงานตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ประมุข โอศิริ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุม รวมทั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๔ กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)

การประชุมดังกล่าว จัดโดยกลุ่มงานมาตรฐานอาชีวอนามัยและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม กองความปลอดภัยแรงงาน วาระการประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand
16/11/2020

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand

📢 นักศึกษาจบใหม่ จะไม่ว่างงานอีกต่อไป!

✨พบกับโครงการ จ้างงานเด็กจบใหม่ โครงการดีๆที่รัฐบาลและกระทรวงแรงงานตั้งใจออกแบบมาเพื่อกลุ่มนักศึกษาที่จบใหม่ ในการแก้ปัญหาการว่างงานอย่างถูกจุด ด้วยการช่วยเหลือค่าจ้างครึ่งหนึ่ง เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเป็นการช่วยสร้างประสบการณ์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา

📌 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www. จ้างงานเด็กจบใหม่ .com

➡️ https://bit.ly/34reIJ3

15/11/2020
เรื่องจริงผ่านคดี ep24. ให้สัมภาษณ์เป็นเท็จ..มีสิทธิถูกเลิกจ้าง

เรื่องจริงผ่านคดี ep24. ให้สัมภาษณ์เป็นเท็จ..มีสิทธิถูกเลิกจ้าง

ติดตาม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ที่... ::: Subscribe Channel ::: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน : https://www.youtube.com/c/กรมสวัสดิ.....

จป.จิตอาสานำความปลอดภัยสู่สถานศึกษา 12 พ.ย.63 ณ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง จ.สมุทรปราการ
13/11/2020

จป.จิตอาสานำความปลอดภัยสู่สถานศึกษา 12 พ.ย.63 ณ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง จ.สมุทรปราการ

กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
13/11/2020

กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 6/2563
โดยมีนางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน พร้อมด้วย ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคำขอกู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อนำไปแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย หรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคอันเนื่องจากการทำงานของนายจ้าง/ผู้ประกอบกิจการ และมีมติเห็นชอบให้นายจ้าง/ผู้ประกอบกิจการ จำนวน 1 ราย กู้ยืมเงินกองทุนฯ จำนวน 5,258,400 บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อปรับปรุงระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

12/11/2020
สถานการณ์ด้านแรงงานรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

สถานการณ์ด้านแรงงานรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ติดตาม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ที่... ::: Subscribe Channel ::: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน : https://www.youtube.com/c/กรมสวัสดิ.....

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
12/11/2020

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. นำทัพ จป. กว่า 300 คน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2563 “จป.ทั่วไทย รวมใจภักดิ์ สานสังคมปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี” เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยแรงงาน หวังลดการประสบอันตรายและโรคเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง ด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ถือเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพในสังคมแรงงาน กิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญครบรอบ 35 ปีวัน จป. การบริจาคโลหิต นิทรรศการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของชมรม/สมาคม/เครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน การสาธิตการเชื่อมใต้น้ำอย่างปลอดภัยโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยแรงงานอย่างยั่งยืน ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพมหานคร

วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
12/11/2020

วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

12 พฤศจิกายน วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน - YouTube
10/11/2020
12 พฤศจิกายน วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน - YouTube

12 พฤศจิกายน วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน - YouTube

ติดตาม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ที่...::: Subscribe Channel :::กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน :https://www.youtube.com/c/กรมสวัสดิก.....

อันตรายจากเครื่องจักร
10/11/2020

อันตรายจากเครื่องจักร

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand
09/11/2020

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand

✈️ กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน
รับสมัครงานต่างประเทศ (อิสราเอล)
ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2563 นี้

✈️ ภายใต้โครงการ
"ความร่วมมือไทย - อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน" (TIC) ครั้งที่ 15

✈️ ตำแหน่งคนงานภาคเกษตร ซึ่งจะมีระยะเวลาการจ้างงาน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3เดือน

💵 เงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษี เดือนละ 5,300 เชคเกลอิสราเอล หรือประมาณ 48,073 บาท
(ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น)

สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร 0-2245-0978 หรือ
สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน
#กระทรวงแรงงาน
#สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
09/11/2020

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น.
นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน เพื่อรับทราบผลการดำเนินการตามคำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการ รวมถึงคำร้องมาตรา 120 ที่ยุติในศาลแรงงานกลาง นอกจากนี้ยังได้พิจารณาคำร้องตามมาตรา120 ของบริษัท 1 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง 19 คน ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
08/11/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[💛 จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
05/11/2020

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

คณะผู้บริหาร กสร. ต้อนรับคณะที่ปรึกษา รมว.แรงงาน

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. คณะผู้บริหาร กสร. นำโดย นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นางโสภา เกียรตินิรชา นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดี และนายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการฯ ร่วมต้อนรับ นางสาววิภาวี คุปติมาลาธร คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดย กสร.ได้บรรยายสรุปภารกิจและทิศทางการดำเนินงานประจำปี 2564 รวมถึงผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้รับทราบ ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand
05/11/2020

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand

'สุชาติ' มอบ คณะที่ปรึกษาฯ หารือยกระดับสายด่วนแรงงาน 1506 เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางบริการประชาชน

รัฐมนตรีสุชาติ ชมกลิ่น มอบหมาย คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ประชุมหารือแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และโทรศัพท์สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 พัฒนาปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายณัฐวัฒน์ ธีรทัศน์ธำรงค์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และโทรศัพท์สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 โดยมี นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า รัฐบาล ภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญในการให้หน่วยงานราชการพัฒนาระบบบริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 จึงมีมติให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกแห่งทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เร่งรัดตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของศูนย์บริการและสายด่วนในความรับผิดชอบโดยด่วน เพื่อให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดกำกับติดตามการดำเนินการในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องด้วย ในส่วนของกระทรวงแรงงาน ท่านรัฐมนตรีสุชาติ ชมกลิ่น จึงได้มอบหมายให้ผมมาหารือถึงแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และโทรศัพท์สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 เพื่อยกระดับการบริการแก่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งพี่น้องผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน แรงงานต่างด้าว ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ต้องการร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาและบริการด้านแรงงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายณัฐวัฒน์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมในวันนี้ได้พิจารณาแนวทางการให้บริการตอบข้อชักถาม การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และโทรศัพท์สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ซึ่งในปัจจุบันได้ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ และประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่ายเฉพาะในบางเครือข่าย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยรับสายตลอด 24 ชั่วโมง โดยสายด่วนกระทรวงแรงงาน
กด 1 สำนักงานประกันสังคม
กด 2 กรมการจัดหางาน
กด 3 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กด 4 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กด 5 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ประชาสัมพันธ์
05/11/2020

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรม จป.จิตอาสา 12 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง จ.สมุทรปราการ
05/11/2020

ขอเชิญร่วมกิจกรรม จป.จิตอาสา 12 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง จ.สมุทรปราการ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
05/11/2020

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร.ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment)

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนางธิวัลรัตน์ อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน(Co-Payment) ครั้งที่ 7/2563 เพื่อพิจารณาการจ้างงานตามโครงการกรณีจ้างงานที่ต่ำกว่าวุฒิการศึกษา การกำหนดตัวชี้วัดในการจัดงานนัดพบ Co-Payment และการปรับแก้ไขคุณสมบัติของลูกจ้างในการเข้าร่วมโครงการ โดยมีนายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ขั้น 10 กรมการจัดหางาน

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand
02/11/2020

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand

'บิ๊กป้อม' ลงใต้ เปิดมหกรรมกระทรวงแรงงานพบประชาชน กระตุ้นจ้างงานฟื้นฟูเศรษฐกิจภูเก็ต

รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ภูเก็ต เปิดงานมหกรรมกระทรวงแรงงานพบประชาชน@Phuket ส่งเสริมการจ้างงาน ให้คนในพื้นที่มีอาชีพ มีรายได้ เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการให้กลับมาฟื้นตัวโดยเร็วจากผลกระทบโควิด -19 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมกระทรวงแรงงานพบประชาชน@Phuket ณ อาคารยิมเนเซี่ยม เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวรายงาน ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ โดยรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาล ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการให้กลับมาฟื้นตัวโดยเร็วจากผลกระทบโควิด -19 การจัดงาน กระทรวงแรงงานพบประชาชน @Phuket ในวันนี้ ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการจ้างงาน ให้คนในพื้นที่มีอาชีพ มีรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะธุรกิจภาคเอกชนให้กลับมาประกอบกิจการได้เป็นปกติ จะเห็นได้ว่าได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงแรงงานในวันนี้ เป็นการตอบสนองกับยุทธศาสตร์ชาติทั้งในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยการพัฒนาแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคบริการและท่องเที่ยว ทำให้คนในวัยแรงงานสามารถทำงานได้ในภูมิลำเนาของตนเอง นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่อำนวยความสะดวกต่อการทำงานและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ทำให้วัยแรงงานได้รับการยกระดับจากผู้ใช้แรงงาน เป็นผู้ใช้พลังสมองที่สามารถเข้าถึงแหล่งทุน นวัตกรรม เทคโนโลยี และข่าวสารข้อมูลได้สะดวก มีความรู้การบริหารจัดการทางการเงิน ทำให้ประชาชนทุกช่วงวัยและทุกคนอาศัยร่วมกันในประเทศมีความสุขยั่งยืน ในสังคมที่เปี่ยมไปด้วยความสามัคคีปรองดอง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความสงบปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆ มีทักษะในการทำงาน มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน และในขณะเดียวกันก็มีภาครัฐที่ทำงานเพื่อประชาชนอย่างสุจริต โปร่งใส ใส่ใจการบริการและทำงานรวดเร็ว และขอขอบคุณเทศบาลนครภูเก็ตที่สนับสนุนสถานที่จัดงานในครั้งนี้
จากนั้น รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 ของจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง ระนอง สตูล จำนวน 6 ราย และมอบใบประกาศนียบัตรสถานประกอบการที่ให้ความสำคัญในการชำระเงินสมทบถูกต้อง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) จำนวน 5 ราย และเยี่ยมชมบูธกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ กิจกรรมนัดพบแรงงาน (Phuket Job Fair) ซึ่งมีสถานประกอบการมาออกบูธรับสมัครงานกว่า 30 บริษัท ตำแหน่งงานว่างกว่า 3,000 อัตรา กิจกรรมนัดพบจ้างนักศึกษาจบใหม่ (Co - Payment) มหกรรมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ แสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่ายของกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน และกลุ่มอาชีพอิสระ พร้อมฝึกปฏิบัติ 6 จังหวัดฝั่งอันดามัน 69 สาขา กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ฝึกอบรมทักษะฝีมือ ทดสอบมาตรฐาน และรับรองความรู้ความสามารถ คลินิกแรงงาน ซึ่งจะให้ปรึกษาด้านข้อพิพาทแรงงาน บริการลงทะเบียนและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 39 มาตรา 40 รวมทั้งบริการถาม – ตอบประเด็นประกันสังคม เป็นต้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
02/11/2020

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุชาติ
ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง ระนอง และสตูล โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายจรัญชัย ก่อศรีพิทักษ์กุล ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฝั่งทะเลอันดามัน ๖ จังหวัด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังการมอบนโยบาย ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand
02/11/2020

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand

โครงการ จ้างงานเด็กจบใหม่ (Co-Payment)

โครงการดีๆที่รัฐบาลและกระทรวงแรงงานตั้งใจออกแบบมาเพื่อกลุ่มนักศึกษาที่จบใหม่ ในการแก้ปัญหาการว่างงานอย่างถูกจุด ด้วยการช่วยเหลือค่าจ้างครึ่งหนึ่ง เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเป็นการช่วยสร้างประสบการณ์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา

กระทรวงแรงงานขอเชิญนายจ้างและนักศึกษาลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ จ้างงานเด็กจบใหม่ เพื่อลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

02/11/2020
Ministry of Labour, Kingdom of Thailand
30/10/2020

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand

📢 ประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สสปท - TOSH
30/10/2020

สสปท - TOSH

👷‍♂️👷‍♀️🚧 12 พ.ย. "วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน" สสปท. ขอเป็นกำลังใจและขอยกย่อง จป.ทุกท่าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น เพื่อให้ทุกคนมีความปลอดภัยในการทำงาน https://tosh.or.th/index.php/blog/item/831-12

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
29/10/2020

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ทำบุญครบรอบการจัดตั้ง "กรมแรงงาน"

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศให้แก่อดีตข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน(เดิม) และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ปัจจุบัน) ที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในโอกาสวันครบรอบการจัดตั้งกรมแรงงาน 29 ตุลาคมของทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลและระลึกถึงผู้ก่อตั้งกรมแรงงาน ที่ถือเป็นประเพณีสืบสานกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีอดีตข้าราชการ ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี ณ วิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เชิญร่วมกิจการ วันจป.12 พ.ย.
29/10/2020

เชิญร่วมกิจการ วันจป.12 พ.ย.

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
29/10/2020

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. ร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนาข้อมูลดิจิทัลด้านเด็กและเยาวชน กับกระทรวง พม.

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนาข้อมูลดิจิทัลด้านเด็กและเยาวชน และบูรณาการการดำเนินงานกับโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวง ชั้น 8 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

🏆⛑ เตรียมตัวให้พร้อม !!! กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ปี 2564 #ZeroAccidentCampaign2021 เปิด...
26/10/2020
กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2564

🏆⛑ เตรียมตัวให้พร้อม !!! กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ปี 2564 #ZeroAccidentCampaign2021 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 ...ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์เพื่อศึกษารายละเอียดก่อนได้ที่ https://tosh.or.th/index.php/tosh-news/tosh-promote/452-zero-accident-campaign2021

กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2564 รายละเอียด เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 26 ต...

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
26/10/2020

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

วันจันทร์ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 9/2563 เพื่อรายงานสรุปผลการรับ-จ่ายเงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เดือนกันยายน 2563 และรายงานผลการปฎิบัติงาน ผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) โดยมีนางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดี พร้อมด้วยผู้บริหารกรม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
26/10/2020

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ไลฟ์สดตอบปัญหาแรงงาน พบกันวันอังคารที่ 27 ตุลาคมนี้ เวลา 15.00 น.และอย่าลืมฝากคำถามไว้นะคะ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
25/10/2020

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 25 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2563 นำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นาย อภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธี ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รวบรวมและถวายปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะพระอารามหลวง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,465,967 บาท

ที่อยู่

1636 ม.4 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
Bangkok
10270

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0 2380 6097

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 10ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 10:

วิดีโอทั้งหมด

ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต10

ใหม่

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด