Clicky

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, หน่วยงานราชการ, 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระย, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

รตส. ตรวจเยี่ยมสหกรณ์บริการบ้านมั่นคงสุรินทร์ จำกัด จังหวัดสุรินทร์      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอัญมณี ถิร...
18/11/2022

รตส. ตรวจเยี่ยมสหกรณ์บริการบ้านมั่นคงสุรินทร์ จำกัด จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์บริการบ้านมั่นคงสุรินทร์ จำกัด เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ตกค้างการตรวจสอบบัญชีตั้งแต่ปีบัญชี 31 ธันวาคม 2561 พร้อมให้คำแนะนำแนวทางในการจัดทำเอกสารและการบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบัน สามารถจัดทำงบการเงินส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบได้ และมีข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงาน ส่งผลให้สหกรณ์ดำเนินงานต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ และบุคลากรในสังกัดร่วมลงพื้นที่ ณ สหกรณ์บริการบ้านมั่นคงสุรินทร์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์เคหสถานมั่นคงบริการหมอกวนสุรินทร์ จำกัด จังหวัดสุรินทร์       วันที่ 17 พฤศจิกายน 2...
18/11/2022

รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์เคหสถานมั่นคงบริการหมอกวนสุรินทร์ จำกัด จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์เคหสถานมั่นคงบริการหมอกวนสุรินทร์ จำกัด จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่ตกค้างการตรวจสอบบัญชีตั้งแต่ปีบัญชี 31 ธันวาคม 2563 เพื่อรับทราบปัญหา พร้อมให้คำแนะนำแนวทางในการจัดทำเอกสารและการบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สหกรณ์มีข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงาน และสามารถจัดทำงบการเงินส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบได้ ซึ่งจะสร้างความเข็มแข็งให้สหกรณ์ต่อไป โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ และบุคลากรในสังกัด ร่วมลงพื้นที่ ณ สหกรณ์เคหสถานมั่นคงบริการหมอกวนสุรินทร์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

รตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.สุรินทร์      วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหก...
17/11/2022

รตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.สุรินทร์

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวบุญรัตน์ อาจหาญรณฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนะแนวทางการปฏิบัติงานสอบบัญชีเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในพื้นที่ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

กตส.ร่วมพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บร...
15/11/2022

กตส.ร่วมพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธี ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

รตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.แม่ฮ่องสอน      วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นางรพีพร กลั่นเนียม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกร...
15/11/2022

รตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นางรพีพร กลั่นเนียม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน และอาคารบ้านพักข้าราชการ พร้อมรับฟังปัญหาต่าง ๆ และแนะแนวทางการปฏิบัติงาน อันจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในพื้นที่ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รตส.เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.7 ครั้งที่ 10/2565    วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นาง...
15/11/2022

รตส.เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.7 ครั้งที่ 10/2565

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นางรพีพร กลั่นเนียม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.7 ครั้งที่ 10/2565 ซึ่งจัดโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2565 เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน/โครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามทิศทางการปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบราชการ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กตส.จัดประชุมคณะทำงานการจัดทำร่างกฎที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที...
15/11/2022

กตส.จัดประชุมคณะทำงานการจัดทำร่างกฎที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานการจัดทำร่างกฎที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 โดยมีวาระสำคัญ อาทิ ข้อสั่งการที่ประชุมติดตามความก้าวหน้าการป้องกันการทุจริตในสหกรณ์ ปรับปรุงระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่นเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบบัญชีสหกรณ์ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่น เป็นต้น โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กตส. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วั...
14/11/2022

กตส. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2565

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางวรรณทณี ศรีพุ่มไข่ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 เป็นผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งฝนหลวง โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี รองประธานกรรมการฯ ในพิธี ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ภายในท่าอากาศยานหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กตส. เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่   วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางสาว...
14/11/2022

กตส. เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเข้ารับตําแหน่งใหม่ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รตส.ร่วมให้การต้อนรับ รมช.กษ. ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่ จ.พัทลุง        วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นางสาว...
11/11/2022

รตส.ร่วมให้การต้อนรับ รมช.กษ. ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่ จ.พัทลุง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง รวมทั้งติดตามงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการลดความเหลื่อมล้ำของคนในชาติ และการแก้ปัญหาหนี้ ความยากจนตามนโยบายของรัฐบาลแก่ประชาชน ผ่านกลไกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดพัทลุง ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ในโอกาสนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ พร้อมทั้งนำเสนอนวัตกรรม Smart4M พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งมี SmartMe SmartMember SmartManage และ SmartMonitor

รตส.ร่วมติดตาม รมช.กษ. ในโอกาสเป็นประธานมอบนโยบายการประชุม เรื่อง “แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับผู้ประกอบการส่งออกทุเรีย...
11/11/2022

รตส.ร่วมติดตาม รมช.กษ. ในโอกาสเป็นประธานมอบนโยบายการประชุม เรื่อง “แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน” จ.ชุมพร

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับและติดตาม นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามนโยบายการผลิตทุเรียนคุณภาพเพื่อส่งออก ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน พร้อมทั้งเป็นประธานมอบนโยบายการประชุม เรื่อง “แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน” จำนวนกว่า 100 ราย ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

รตส.ร่วมให้การต้อนรับ รมช.กษ. ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการตรวจราชการตามนโยบาย กษ.    วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอัญม...
10/11/2022

รตส.ร่วมให้การต้อนรับ รมช.กษ. ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการตรวจราชการตามนโยบาย กษ.

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามนโยบายการผลิตทุเรียนคุณภาพเพื่อส่งออกในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน จังหวัดชุมพร โดยเยี่ยมชมสวนทุเรียนฉัตรกมลฟาร์ม ของนายฉัตรกมล มุ่งพยาบาล ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต GAP จากกรมวิชาการเกษตร พร้อมพบปะเกษตรกรเครือข่ายทุเรียนแปลงใหญ่ และมอบใบรับรองมาตรฐานการผลิต GAP ทุเรียนให้กับตัวแทนเกษตรกร โดยมีนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สวนทุเรียนฉัตรกมลฟาร์ม ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

กตส. ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่    วันที...
10/11/2022

กตส. ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นางรพีพร กลั่นเนียม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อนำไปปรับใช้เป็นแนวทางการดำเนินการตามความเหมาะสม ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กตส.จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   วันที่ 10 พฤศจิกาย...
10/11/2022

กตส.จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายกานตพงศ์ รอดสิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านแผนกลยุทธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อปรับปรุงโครงการฯ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ก่อนจัดทำคำของบประมาณปี พ.ศ.2567 โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 ชั้น4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กตส.เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Z...
09/11/2022

กตส.เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นางรพีพร กลั่นเนียม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุม โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เพื่อรับฟังชี้แจงการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทราบถึงหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติและสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รตส.เป็นประธานการประชุมติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตสหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด   วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นาง...
08/11/2022

รตส.เป็นประธานการประชุมติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตสหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตสหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด เพื่อติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ผอ.สมช.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.บุรีรัมย์     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นางสาวบุญรัตน์ อาจหาญรณฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักมา...
07/11/2022

ผอ.สมช.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.บุรีรัมย์

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นางสาวบุญรัตน์ อาจหาญรณฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี พร้อมคณะ ลงพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแนะแนวทางมาตรฐานการปฏิบัติงานสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยมี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์

กตส. เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่   วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายประยูร อ...
07/11/2022

กตส. เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสเข้ารับตําแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสนี้ นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ พร้อมด้วยนางรพีพร กลั่นเนียม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 115 อาคาร 1 ชั้น 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กตส.ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2565     วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอัญมณี ถ...
04/11/2022

กตส.ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2565

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2565 โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธี ณ วัดชัยชนะสงคราม แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

สตส.นครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับ รมช.กษ. ในโอกาสเป็นประธานเปิดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 5...
04/11/2022

สตส.นครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับ รมช.กษ. ในโอกาสเป็นประธานเปิดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร”

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยนายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเป็นประธานเปิดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร” โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังกล่าว ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
ในการนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านบัญชี รวมทั้งสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ แปลงสาธิตพันธุ์พืชไร่ทางการเกษตรที่ถูกวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์โดยกรมวิชาการเกษตร การแสดงทางเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการผลิตพืชและพืชบำรุงดิน เพื่อเพิ่มและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร การสาธิตการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร รวมถึงการแสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการและเอกชน

กตส.เข้าร่วมโครงการประชุม “การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้...
03/11/2022

กตส.เข้าร่วมโครงการประชุม “การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง”

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ พร้อมด้วยนางรพีพร กลั่นเนียม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมโครงการประชุม “การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง” ซึ่งจัดโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เกิดการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายหัวข้อเรื่อง “นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง” ซึ่งมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บริหาร ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ Zoom Meeting ไปยังภูมิภาคทั่วประเทศ

📌การมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ แก่ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่ม...
03/11/2022

📌การมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ แก่ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กตส.ร่วมงานบำเพ็ญกุศลวันบูรพาจารย์ ณ วัดนรนาถสุนทริการาม     วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบ...
02/11/2022

กตส.ร่วมงานบำเพ็ญกุศลวันบูรพาจารย์ ณ วัดนรนาถสุนทริการาม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลวันบูรพาจารย์ เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (สนั่น จนฺทปชฺโชโต ป.ธ.9) อดีตเจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม และอดีตกรรมการมหาเถรสมาคม รวมทั้งอดีตเจ้าอาวาสทุกรูป โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมในพิธีและมีผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมงาน ณ พระอุโบสถวัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

กตส.จัดประชุมพิจารณาเตรียมดำเนินการจัดงานสัมมนาและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้...
02/11/2022

กตส.จัดประชุมพิจารณาเตรียมดำเนินการจัดงานสัมมนาและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมพิจารณาเตรียมดำเนินการจัดงานสัมมนาและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง โดยมีวาระสำคัญ อาทิ กำหนดการจัดงานสัมมนาพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง มอบหมายสำนัก/กอง ภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดำเนินการ พิจารณากำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนา เป็นต้น โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.อุตรดิตถ์     วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ...
01/11/2022

รตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.อุตรดิตถ์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ เพื่อรับฟังปัญหาต่าง ๆ และแนะแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร โดยมีนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

รตส. ลงพื้นที่ประชุมติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริต สหกรณ์การเกษตรตำบลท่าแฝก จำกัด      วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นาง...
01/11/2022

รตส. ลงพื้นที่ประชุมติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริต สหกรณ์การเกษตรตำบลท่าแฝก จำกัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ประชุมติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริต สหกรณ์การเกษตรตำบลท่าแฝก จำกัด เพื่อติดตามแนวทางแก้ไขปัญหา
การทุจริตร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูสอยดาว สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

กตส.ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ธ.ก.ส. ก้าวสู่ปีที่ 57     วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นางสาวสิริวรรณ คูหาสว...
01/11/2022

กตส.ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ธ.ก.ส. ก้าวสู่ปีที่ 57

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นางสาวสิริวรรณ คูหาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันสถาปนาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ก้าวสู่ปีที่ 57 และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนศิริราชมูลนิธิ เพื่อก่อสร้างอาคารและการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับ “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” โดยมีนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถง ชั้น 2 อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

กตส.เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2565      วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นางสาวสิริวรรณ คูหาสวัสดิ์ ผู้อำน...
31/10/2022

กตส.เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นางสาวสิริวรรณ คูหาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ นักเรียน และประชาชนทั่วไป โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ ได้แก่ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เข้าร่วมงานกว่า 500 คน ณ สำนักงาน ชสอ. อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

กตส.จัดการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2566    วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นางรพีพร กลั...
31/10/2022

กตส.จัดการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นางรพีพร กลั่นเนียม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2566 จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพิจารณาทบทวน (ร่าง) แผนงาน โครงการแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) และคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

29/10/2022

แจกฟรีอีกแล้ว 😍 กับกิจกรรมร่วมไลค์ ... ได้ลุ้น ‼️
เพียงแชร์ภาพอาหารจานโปรดหรือคลิปวิดีโออาหารคาว/หวานที่รังสรรค์ไปด้วยวัตถุดิบที่มาจากดิน 🟤 พร้อมคำอธิบายสั้นๆ ถึงแหล่งอาหารที่มาจากดิน

กติกาง่ายๆ ดังนี้
1. กดไลค์เพจ Facebook : World Soil Day วันดินโลก
2. กดไลค์และแชร์กิจกรรมนี้ ไปที่หน้า Facebook ของคุณ (ตั้งค่าเป็นสาธารณะ) พร้อมใส่แฮชแท็ก #วันดินโลก
#อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน
3. โชว์หลักฐานการแชร์ใต้โพสตนี้ พร้อมภาพหรือคลิปอาหารคาว/หวาน และคำอธิบายสั้นๆ ถึงแหล่งอาหารที่มาจากดิน ตัวอย่างเช่น ชอบกินพิซซ่า 🍕 เพราะพิซซ่ามีชีส 🧀 ชีสทำจากนม 🥛นมมาจากวัว 🐄 วัวกินหญ้า 🌱 หญ้าโตจากดิน 🟤🤗🪵 และแท็กเพื่อนที่ต้องการอวดภาพอาหารจานโปรด (กี่คนก็ได้)
4. การตัดสินรางวัล จะตัดสินจากจำนวนผู้ที่มียอดไลค์สูงสุด โดยนับจากยอดไลค์ในโพสตกิจกรรม (จำนวนผู้กดไลค์ = 1 คะแนน)

ยิ่งยอดไลค์มาก ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลมาก ‼️ พร้อมแล้วไปอวดกันได้เลย....

เพียงทำตามกติกา ก็มีสิทธิ์เป็นผู้โชคดี รับไปเลย ชุดแสตมป์วันดินโลก (Limited Edition) จำนวน 4 รางวัล
(หมายเหตุ : จัดส่งรางวัลภายในวันที่ 12 ธ.ค.65 )
*การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด*

📆 ร่วมสนุกตั้งแต่ 28 – 31 ตุลาคม 2565 (เวลา 23.59 น.)
🎊 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในวันอังคารที่ 1 พ.ย. 65

แล้วพบกันในงานวันดินโลก 2565 ระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก อ.เมือง จ.ตาก

#วันดินโลก #อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน
#5ธันวาคม #วันดินโลก2565 #กรมพัฒนาที่ดิน

รตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.ระยอง       วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ล...
27/10/2022

รตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.ระยอง

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง เพื่อติดตามการดำเนินงาน รับฟังปัญหาต่าง ๆ และแนะแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 พร้อมด้วยนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

กตส.จัดกิจกรรม “ออมทุกวัน สร้างภูมิคุ้มกันเพื่ออนาคต”  วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นางรพีพร กลั่นเนียม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชี...
27/10/2022

กตส.จัดกิจกรรม “ออมทุกวัน สร้างภูมิคุ้มกันเพื่ออนาคต”

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นางรพีพร กลั่นเนียม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และบุคลากรในส่วนกลาง ร่วมกันเปิดกระปุกออมสินในกิจกรรม "ออมทุกวัน สร้างภูมิคุ้มกันเพื่ออนาคต” เพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงินให้บุคลากรในสังกัดส่วนกลางด้านการออมเงินและบริหารการใช้จ่ายเงินให้เพียงพอกับรายได้ โดยการหยอดกระปุกออมสิน และเปิดกระปุกออมสินเป็นรายไตรมาส ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด มาอำนวยความสะดวกรับเงินฝากจากสมาชิก ณ ห้องสมุดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กตส.ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานกาชาดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบสื่อสารออนไลน์ โปรแกรม ...
26/10/2022

กตส.ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานกาชาดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบสื่อสารออนไลน์ โปรแกรม Zoom

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นางสาวสิริวรรณ คูหาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานกาชาดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบสื่อสารออนไลน์ โปรแกรม Zoom โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้ แนวทางการจัดงานกาชาด ประจำปี 2565 การนำรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2565 เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล กิจกรรมการออกร้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2565 การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและจัดพื้นที่ออกร้านกาชาดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น โดยมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 134 – 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กตส.เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จังหวัดอุดรธานี     วัน...
25/10/2022

กตส.เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ พร้อมทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ในโอกาสนี้ ทรงพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน 5 ราย โดยมีนายภาสกร เลาหวณิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชาวแดนไปรษณีย์ไทย (บ้านห้วยหมากหล่ำ) ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง    พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู...
25/10/2022

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ในปีพุทธศักราช 2565 ให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส โดยมีนางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานน้อมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งมีนางรพีพร กลั่นเนียม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และประชาชน เข้าร่วมในพิธี ในวันที่ 22 ตุลาคม 2565

กตส.จัดพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง จ.ลำปาง     วันที่ 21 ตุลาคม 25...
25/10/2022

กตส.จัดพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง จ.ลำปาง

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนางรพีพร กลั่นเนียม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คณะผู้บริหาร และข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งพุทธศาสนิกชนชาวลำปาง เข้าร่วมในพิธี ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ทั้งนี้ การจัดพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยกำหนดจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ที่อยู่

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระย
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6620168888

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตรวจ นราจะขายทอดตลาดรถยน วันไน
ประกาศนายทะเบียนเรื่องการตัเค่าเสื่อม
#เดินตามลอยพ่อ
เอกสารที่มีการกระทำเรื่องน้ำมันของสหกรณ์ผู้ตรวจสอบกิจการได้ส่งมาทางไปรษณีย์แล้วครับโดยผู้ช่วยธุระการเป็นผู้รับเรืีองส่งส่งเมื่อวานนี้ครับ13กค.61. ส่วนกรณีที่คณะกรรมการตั้งคณะทำงานสอบหาข้อเท็จจริงคณะกรรมการจะนำผลที่สอบส่งสกจ.ในวันจันทร์นี้ครับ ไม่ทราบว่าผลการสอบเป็นอย่างไรเพราะไม่ได้เข้าร่วมครับ ต้องรอผลวันจันทร์นี้เช่นกันครับ ส่วนเอกสารไม่ได้ทั้งหมดนะครับด้วยเหตุผลไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรครับ
ขออนุญาตสอบถามครับ ผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบว่าประธานและคณะกรรมการสหกรณ์กะทำการฉ้อโกงทรัพย์ปลอมเอกสารสิทธิ์แล้วมาเบิกเงินจากสหกรณ์ ผู้ตรวจได้มีหนังสือรายงานถึงคณะกรรมและสหกรณ์จังหวัดเพื่อให้ดำเนินการ จนถึงเวลานี้เรื่องเงียบ เพราะ1.ประธานและกรรมการบางคนอาจร่วมกันฉ้อโกง 2.สกจ.ทำไมจึงเงียบ ในกรณีเหตุเกิดเช่นนี้แล้วผู้ตรวจสอบกิจการสามารถเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้หรือไม่? แจ้งในนามผู้ตรวจสอบกิจการ หรือแจ้งในนามสมาชิกสหกรณ์ ทั้งสองนี้สามารถแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีได้หรือไม่ จึงเรียนมาถามครับ
จากผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อนจำกัด .จ.จันทบุรี ครับ
ขออนุญาตครับสอบถามครับ คือประธานคณะกรรมการกระทำความผิดซึ่งส่อเจตนาที่ไม่สุจริตกระทำการลักษณะฉ้อโกงต่อสหกรณ์ โดยประจักด้วยเอกสาร. ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์สามารถแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีได้หรือไม่ครับ ตอบด้วยนะครับ. ได้หรือไม่ได้อย่างไรขอเหตุผลด้วยนะครับ
อยากทราบว่าถ้าจะเปลี่ยนรอบปีบัญชีของสหกรณ์ ต้องทำอย่างไรบ้างครับ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๑๓/๒๕๖๑
การจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่พักกองร้อย ศฝร.ภ.๗
ตามประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค๗
ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

๒.๑๕ ๑.วิศวกรโยธาเป็นที่ปรึกษางานพร้อมได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา ระดับวุฒิวิศวกร มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปี พร้อมลงนามรับรองสำเนาและลงนามรับทราบการเสนอชื่อของบุคคลนั้น๒.วิศวกรสุขภิบาลหรือวิศวกรสิ่งแวดล้อม พร้อมได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อมหรือสุขาภิบาล ระดับภาคีวิศวกร มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปี พร้อมลงนามรับรองสำเนาและลงนามรับรองทราบการเสนอชื่อของบุคคลนั้น
ตามประกาศมีการกำหนพกีดกัน หรือ ลอ๊คเสปคหรือเปล่า โปรดพิจารณา
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD กองประสานงานโครงการพระราชด ครูผู้ช่วย กศน. กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ กองสื่อสารองค์การ มหาวิทยาล ข่าวสารสำนักงานเลขาธิการวุ รถพิพิธภัณฑ์สัญจร กรมศิลปาก ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailand กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิล สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ - BO กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษั ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัย Bawornmongkol Fire Station. สถานีดับเพลิงบวรม