กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, หน่วยงานราชการ, 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

12/07/2021
กตส.ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านระบบออนไลน์    ...
09/07/2021

กตส.ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชำปะโต ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(ออนไลน์) โดยมีนางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านระบบออนไลน์ ณ กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์

กตส.ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านระบบออนไลน์ ในโอกาส...
08/07/2021

กตส.ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านระบบออนไลน์ ในโอกาสทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว หมู่ที่ 9 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม หมู่ที่ 14 ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยทรงทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ได้แก่ การจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตผลการเกษตรภายในร้านสหกรณ์ การขายสินค้าในรูปแบบร้านค้าสหกรณ์คุณธรรมโดยผู้ซื้อเลือกสินค้า จ่ายเงิน และลงบัญชีด้วยตนเอง การบันทึกสมุดบัญชีรับ-จ่ายกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และสมุดบันทึกการรับฝากเงินออมทรัพย์ของนักเรียน รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน โดยมี นางจุไรรัตน์ เทพบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ บุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ และนางสาวปัทมนันท์ ผดุงชีวิต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านระบบออนไลน์ ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

08/07/2021
กตส.ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านระบบออนไลน์ ในโอกา...
07/07/2021

กตส.ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านระบบออนไลน์ ในโอกาสทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมีนางสาวปัทมนันท์ ผดุงชีวิต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านระบบออนไลน์ ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กตส.จัดอบรม เรื่อง การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร ผ่านระบบ Zoom Meeting และระบบ Gin Confer...
05/07/2021

กตส.จัดอบรม เรื่อง การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร ผ่านระบบ Zoom Meeting และระบบ Gin Conference

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดอบรม เรื่อง การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร ผ่านระบบสื่อสารทางไกล Zoom Meeting และระบบ Gin Conference เพื่อให้บุคลากรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีความเข้าใจเกี่ยวกับการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสหกรณ์ภาคการเกษตร และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง โดยมีนางสาวปิยดา วัฒนะธรรมศิริ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องฝึกอบรม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กตส.จัดอบรม เรื่อง ธุรกิจออนไลน์กับการบัญชีและการสอบบัญชีสหกรณ์ผ่านระบบสื่อสารทางไกล     วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สำนั...
05/07/2021

กตส.จัดอบรม เรื่อง ธุรกิจออนไลน์กับการบัญชีและการสอบบัญชีสหกรณ์ผ่านระบบสื่อสารทางไกล

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดอบรม เรื่อง ธุรกิจออนไลน์กับการบัญชีและการสอบบัญชีสหกรณ์ ผ่านระบบสื่อสารทางไกล Zoom Meeting และระบบ Gin Conference เพื่อให้บุคลากรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีความเข้าใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจของสหกรณ์ รายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์และตัวอย่างการซื้อการขาย ผ่าน Platform และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาวเนื่องบุญ วรรณโก ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องฝึกอบรม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6

04/07/2021
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่อ...
02/07/2021

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

กตส.จัดอบรมเรื่อง เทคนิคการทำงานร่วมกับ DSI กรณีสหกรณ์ทุจริต ผ่านระบบ Zoom Meeting และระบบ Gin Conferenceวันที่ 28 มิถุ...
30/06/2021

กตส.จัดอบรมเรื่อง เทคนิคการทำงานร่วมกับ DSI กรณีสหกรณ์ทุจริต ผ่านระบบ Zoom Meeting และระบบ Gin Conference

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดอบรม เรื่อง เทคนิคการทำงานร่วมกับ DSI กรณีสหกรณ์ทุจริต ผ่านระบบสื่อสารทางไกล Zoom Meeting และระบบ Gin Conference เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของ DSI และการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ของสหกรณ์ ให้กับ DSI อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาวณิชาพร สังฆะโต ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องฝึกอบรม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9

กตส.จัดอบรม เรื่อง เทคนิคการรายงานกรณีเร่งด่วน เรื่องที่เป็นประเด็นข่าว/เรื่องร้องเรียน ที่มีผลกระทบกับสหกรณ์ ผ่านระบบสื...
30/06/2021

กตส.จัดอบรม เรื่อง เทคนิคการรายงานกรณีเร่งด่วน เรื่องที่เป็นประเด็นข่าว/เรื่องร้องเรียน ที่มีผลกระทบกับสหกรณ์ ผ่านระบบสื่อสารทางไกล

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอด
เทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดอบรม เรื่อง เทคนิคการรายงานกรณีเร่งด่วน เรื่องที่เป็นประเด็นข่าว/เรื่องร้องเรียน ที่มีผลกระทบกับสหกรณ์ ผ่านระบบสื่อสารทางไกล Zoom Meeting และระบบ Gin Conference เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการรายงานประเด็นข่าว กรณีเร่งด่วนเทคนิคการรายงาน และกรณีศึกษาการรายงานข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชี อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสุภัคจิรา ปิ่นจอม ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องฝึกอบรม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9

29/06/2021

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

กตส.จัดอบรม หลักสูตร การป้องกันภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผ่านระบบ Zoom Meeting แ...
29/06/2021

กตส.จัดอบรม หลักสูตร การป้องกันภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผ่านระบบ Zoom Meeting และระบบ GIN Conference


วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การป้องกันภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผ่านระบบสื่อสารทางไกล Zoom Meeting และระบบ GIN Conference โดยได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ.วีระพงษ์ แนวคำดี รอง สว.กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 404 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโึควิด-19 ชนิดไม่รุนแรง สามารถดูแลได้ด้วยตัวเอง#กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
28/06/2021

อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโึควิด-19 ชนิดไม่รุนแรง สามารถดูแลได้ด้วยตัวเอง

#กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโึควิด-19 ชนิดไม่รุนแรง สามารถดูแลได้ด้วยตัวเอง

#กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รตส. ร่วมให้การต้อนรับ รมช.กษ. ในโอกาส ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดบุรีรัมย์     วันที่ 26 มิถุนาย...
26/06/2021

รตส. ร่วมให้การต้อนรับ รมช.กษ. ในโอกาส ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 26 มิถุนายน 2564 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางจุไรรัตน์ เทพบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. มหาสารคาม จำกัด เพื่อเปิดกิจกรรม "เกษตรปลอดภัย ใส่ใจเกษตรกร สู้ภัยโรคลัมปี สกิน" พร้อมมอบวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ให้แก่สหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จำกัด และสหกรณ์การเกษตรนาเชือก จำกัด รวมทั้งมอบใบรับรองมาตรฐานปลอดภัยจากสารพิษให้กับสมาชิกสหกรณ์ในโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร
ในโอกาสนี้ ได้เดินทางไปยังเทศบาลชุมเห็ด อำเภอเมือง และโรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อมอบเวชภัณฑ์ และยาฆ่าแมลง แก่สหกรณ์และเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

25/06/2021
รตส.ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานฯ ในพื้นที่สตท.4 ผ่านระบบ Online      วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ ...
24/06/2021

รตส.ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานฯ ในพื้นที่สตท.4 ผ่านระบบ Online

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Online เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และรับทราบปัญหาการปฏิบัติงาน ให้ข้อเสนอแนะสำหรับใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมี นายบุญจันทร์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 พร้อมด้วยนางลำพูล ใจกล้า รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สตท.4 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ และข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุม โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมอมรเทพ อำเภอขุญหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

24/06/2021

ที่อยู่

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6626285240

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตรวจ นราจะขายทอดตลาดรถยน วันไน
ประกาศนายทะเบียนเรื่องการตัเค่าเสื่อม
#เดินตามลอยพ่อ
เอกสารที่มีการกระทำเรื่องน้ำมันของสหกรณ์ผู้ตรวจสอบกิจการได้ส่งมาทางไปรษณีย์แล้วครับโดยผู้ช่วยธุระการเป็นผู้รับเรืีองส่งส่งเมื่อวานนี้ครับ13กค.61. ส่วนกรณีที่คณะกรรมการตั้งคณะทำงานสอบหาข้อเท็จจริงคณะกรรมการจะนำผลที่สอบส่งสกจ.ในวันจันทร์นี้ครับ ไม่ทราบว่าผลการสอบเป็นอย่างไรเพราะไม่ได้เข้าร่วมครับ ต้องรอผลวันจันทร์นี้เช่นกันครับ ส่วนเอกสารไม่ได้ทั้งหมดนะครับด้วยเหตุผลไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรครับ
ขออนุญาตสอบถามครับ ผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบว่าประธานและคณะกรรมการสหกรณ์กะทำการฉ้อโกงทรัพย์ปลอมเอกสารสิทธิ์แล้วมาเบิกเงินจากสหกรณ์ ผู้ตรวจได้มีหนังสือรายงานถึงคณะกรรมและสหกรณ์จังหวัดเพื่อให้ดำเนินการ จนถึงเวลานี้เรื่องเงียบ เพราะ1.ประธานและกรรมการบางคนอาจร่วมกันฉ้อโกง 2.สกจ.ทำไมจึงเงียบ ในกรณีเหตุเกิดเช่นนี้แล้วผู้ตรวจสอบกิจการสามารถเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้หรือไม่? แจ้งในนามผู้ตรวจสอบกิจการ หรือแจ้งในนามสมาชิกสหกรณ์ ทั้งสองนี้สามารถแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีได้หรือไม่ จึงเรียนมาถามครับ จากผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อนจำกัด .จ.จันทบุรี ครับ
ขออนุญาตครับสอบถามครับ คือประธานคณะกรรมการกระทำความผิดซึ่งส่อเจตนาที่ไม่สุจริตกระทำการลักษณะฉ้อโกงต่อสหกรณ์ โดยประจักด้วยเอกสาร. ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์สามารถแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีได้หรือไม่ครับ ตอบด้วยนะครับ. ได้หรือไม่ได้อย่างไรขอเหตุผลด้วยนะครับ
อยากทราบว่าถ้าจะเปลี่ยนรอบปีบัญชีของสหกรณ์ ต้องทำอย่างไรบ้างครับ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๓/๒๕๖๑ การจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่พักกองร้อย ศฝร.ภ.๗ ตามประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค๗ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ๒.๑๕ ๑.วิศวกรโยธาเป็นที่ปรึกษางานพร้อมได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา ระดับวุฒิวิศวกร มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปี พร้อมลงนามรับรองสำเนาและลงนามรับทราบการเสนอชื่อของบุคคลนั้น๒.วิศวกรสุขภิบาลหรือวิศวกรสิ่งแวดล้อม พร้อมได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อมหรือสุขาภิบาล ระดับภาคีวิศวกร มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปี พร้อมลงนามรับรองสำเนาและลงนามรับรองทราบการเสนอชื่อของบุคคลนั้น ตามประกาศมีการกำหนพกีดกัน หรือ ลอ๊คเสปคหรือเปล่า โปรดพิจารณา