กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานราชการภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีพันธกิจ ดังนี้
ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมมีค่านิยมที่เหมาะสม
ส่งเสริม สนับสนุนการนำทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ
ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ให้มีศักยภาพ
ส่งเสริมภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม
ศึกษา วิจัยและจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาและเผยแพร่
ส่งเสริม และกำกับดูแลงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์

เปิดเหมือนปกติ

✨ขอเชิญรับชม การประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๑”“ชีวิตวิถีใหม่ด้วยนวัตกรรมทางวัฒนธรรม”☄️พบกั...
04/09/2021

✨ขอเชิญรับชม การประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ
“วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๑”
“ชีวิตวิถีใหม่ด้วยนวัตกรรมทางวัฒนธรรม”

☄️พบกับ การอภิปราย เรื่อง ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมของโรคระบาดในสังคมไทย: กรณีศึกษาไข้ทรพิษ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติชาย มุกสง

📌วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น.

🎥ถ่ายทอดสดทาง แฟนเพจ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

#วิจัยวัฒนธรรม
#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

✨ขอเชิญรับชม การประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ
“วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๑”
“ชีวิตวิถีใหม่ด้วยนวัตกรรมทางวัฒนธรรม”

☄️พบกับ การอภิปราย เรื่อง ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมของโรคระบาดในสังคมไทย: กรณีศึกษาไข้ทรพิษ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติชาย มุกสง

📌วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น.

🎥ถ่ายทอดสดทาง แฟนเพจ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

#วิจัยวัฒนธรรม
#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

✨ขอเชิญรับชม การประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๑”“ชีวิตวิถีใหม่ด้วยนวัตกรรมทางวัฒนธรรม”พบกับ ...
04/09/2021

✨ขอเชิญรับชม การประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ
“วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๑”
“ชีวิตวิถีใหม่ด้วยนวัตกรรมทางวัฒนธรรม”

พบกับ การอภิปรายพิเศษ เรื่อง นวัตกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดย 🔹คุณพล ตัณฑสเถียร (ด้านอาหาร)
🔹อาจารย์เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ (ด้านสมุนไพร และการแพทย์แผนไทย)
🔹ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี วรกวิน (ด้านภูมิศาสตร์)

📌วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น.

🎥ถ่ายทอดสดทาง แฟนเพจ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

#วิจัยวัฒนธรรม
#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

✨ขอเชิญรับชม การประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ
“วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๑”
“ชีวิตวิถีใหม่ด้วยนวัตกรรมทางวัฒนธรรม”

พบกับ การอภิปรายพิเศษ เรื่อง นวัตกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดย 🔹คุณพล ตัณฑสเถียร (ด้านอาหาร)
🔹อาจารย์เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ (ด้านสมุนไพร และการแพทย์แผนไทย)
🔹ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี วรกวิน (ด้านภูมิศาสตร์)

📌วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น.

🎥ถ่ายทอดสดทาง แฟนเพจ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

#วิจัยวัฒนธรรม
#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

✨ขอเชิญรับชม การประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๑”“ชีวิตวิถีใหม่ด้วยนวัตกรรมทางวัฒนธรรม”☄️พบกั...
03/09/2021

✨ขอเชิญรับชม การประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ
“วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๑”
“ชีวิตวิถีใหม่ด้วยนวัตกรรมทางวัฒนธรรม”

☄️พบกับ การบรรยายพิเศษ เรื่อง สัญญาประชาคมใหม่ในมิติวัฒนธรรม
โดย อาจารย์ชูพินิจ เกษมณี

📌วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น.

🎥ถ่ายทอดสดทาง แฟนเพจ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

#วิจัยวัฒนธรรม
#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

✨ขอเชิญรับชม การประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ
“วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๑”
“ชีวิตวิถีใหม่ด้วยนวัตกรรมทางวัฒนธรรม”

☄️พบกับ การบรรยายพิเศษ เรื่อง สัญญาประชาคมใหม่ในมิติวัฒนธรรม
โดย อาจารย์ชูพินิจ เกษมณี

📌วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น.

🎥ถ่ายทอดสดทาง แฟนเพจ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

#วิจัยวัฒนธรรม
#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

03/09/2021
กระจับปี่ พิณคอยาว แห่งอุษาคเนย์

🎶กระจับปี่ เป็นเครื่องดนตรีประเภทสาย มีสาย ๔ สาย บรรเลงด้วยการดีด ใช้บรรเลงคู่กับซอสามสายในวงมโหรีตั้งแต่โบราณ ต่อมาเมื่อวงมโหรีในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการเพิ่มเครื่องดนตรีขึ้นอีกหลายชิ้นเพื่อขยายวง กระจับปี่ที่มีน้ำหนักมากและมีเสียงเบาจึงถูกเครื่องดนตรีอื่นๆ กลบเสียงจนไม่ได้ยิน โดยเฉพาะเมื่อมีการนำจะเข้เข้ามาร่วมบรรเลงในวงมโหรีเครื่องสายต่างๆ จะเข้นั้นดีดได้สะดวก คล่องแคล่ว และมีเสียงดังกว่ากระจับปี่ เมื่อมาบรรเลงในวงเดียวกัน จึงทำให้กระจับปี่ไม่เป็นที่นิยมตั้งแต่นั้นมา

✨อ่านเพิ่มได้ที่ https://cutt.ly/xnGtr36

#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

💥รู้ไว้ใช่ว่า💥...จิตรกรรมฝาผนังวัดสุวรรณาราม ตอน ๑⁉️ 🤓 วัดสุวรรณาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ริมคล...
03/09/2021

💥รู้ไว้ใช่ว่า💥...จิตรกรรมฝาผนังวัดสุวรรณาราม ตอน ๑⁉️

🤓 วัดสุวรรณาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยฝั่งใต้ เลขที่ ๓๓ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สังกัดคณะสงฆ์นิกาย

😃 “วัดสุวรรณาราม” เดิมชื่อ “วัดทอง” สร้างมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอาราม และพระราชทานนามว่า “วัดสุวรรณาราม” นอกจากนี้ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ยังทรงมีพระราชศรัทธาโปรดให้สร้างเมรุหลวงสำหรับใช้ในการพระราชทานเพลิงศพเจ้านายและขุนนางผู้ใหญ่ ซึ่งตามประเพณีต้องนำไปฌาปนกิจนอกกำแพงพระนครชั้นนอก เมรุหลวงแห่งนี้ใช้สืบมาในสมัยรัชกาลที่ ๕

🧐 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดสุวรรณารามอีกครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งโปรดให้ช่างเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถอีกด้วย
จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๐๒ กรมศิลปากร ได้ดำเนินการซ่อมแซมภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ และกรุกระจกทุกห้องตรงผนังระหว่างหน้าต่าง เพื่อป้องกันความเสียหายจากการขูดขีดบนภาพจิตรกรรมของคนที่มาชม แต่กลับส่งผลให้เกิดความชื้นทำความเสียหายแก่ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ดังนั้นใน พ.ศ. ๒๕๒๒ กรมศิลปากร
จึงได้นำกระจกออก พร้อมทั้งซ่อมแซมภาพที่ชำรุดให้มีลักษณะคงเดิมมากที่สุด

😁 ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานที่สำคัญนาม “พระศาสดา” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย
สูงถึงพระรัศมี ๘ ศอก ๑ คืบ ๘ นิ้ว หน้าตักกว้าง ๖ ศอก ๑ คืบ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานไว้ในหนังสือตำนานพระพุทธรูปสำคัญว่า “...พิจารณาลักษณะพระพุทธรูปเห็นว่าเป็นฝีมือเดียวกับช่างที่หล่อพระศรีศากยมุนี(วัดสุทัศน์) จึงสันนิษฐานว่าจะเชิญมาแต่กรุงสุโขทัย ในสมัยรัชกาลที่ ๑...”

😄 นอกจากนี้ ภายในวัดสุวรรณาราม ยังมีสิ่งสำคัญ ได้แก่ พระวิหาร ตั้งอยู่ติดกับพระอุโบสถไปทางทางทิศตะวันตก สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีมุขขวางสองข้าง ติดช่อฟ้าใบระกาประดับกระจก หน้าบันจำหลักเป็นลายเทพนมอย่างงดงาม

>>> เรื่องราววัดสุวรรณารามพร้อมภาพประกอบ คลิกชมhttp://www.culture.go.th/ewtadmin/ewt/culture_th/images/akasit/030964.pdf

ที่มา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม หนังสือมรดกภูมิปัญญา จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ (วัดราชสิทธาราม วัดสุวรรณาราม และวัดทองธรรมชาติ) มิถุนายน ๒๕๖๓

#จิตรกรรมฝาผนังวัดสุวรรณาราม #จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ #มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

💥รู้ไว้ใช่ว่า💥...จิตรกรรมฝาผนังวัดสุวรรณาราม ตอน ๑⁉️

🤓 วัดสุวรรณาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยฝั่งใต้ เลขที่ ๓๓ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สังกัดคณะสงฆ์นิกาย

😃 “วัดสุวรรณาราม” เดิมชื่อ “วัดทอง” สร้างมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอาราม และพระราชทานนามว่า “วัดสุวรรณาราม” นอกจากนี้ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ยังทรงมีพระราชศรัทธาโปรดให้สร้างเมรุหลวงสำหรับใช้ในการพระราชทานเพลิงศพเจ้านายและขุนนางผู้ใหญ่ ซึ่งตามประเพณีต้องนำไปฌาปนกิจนอกกำแพงพระนครชั้นนอก เมรุหลวงแห่งนี้ใช้สืบมาในสมัยรัชกาลที่ ๕

🧐 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดสุวรรณารามอีกครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งโปรดให้ช่างเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถอีกด้วย
จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๐๒ กรมศิลปากร ได้ดำเนินการซ่อมแซมภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ และกรุกระจกทุกห้องตรงผนังระหว่างหน้าต่าง เพื่อป้องกันความเสียหายจากการขูดขีดบนภาพจิตรกรรมของคนที่มาชม แต่กลับส่งผลให้เกิดความชื้นทำความเสียหายแก่ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ดังนั้นใน พ.ศ. ๒๕๒๒ กรมศิลปากร
จึงได้นำกระจกออก พร้อมทั้งซ่อมแซมภาพที่ชำรุดให้มีลักษณะคงเดิมมากที่สุด

😁 ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานที่สำคัญนาม “พระศาสดา” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย
สูงถึงพระรัศมี ๘ ศอก ๑ คืบ ๘ นิ้ว หน้าตักกว้าง ๖ ศอก ๑ คืบ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานไว้ในหนังสือตำนานพระพุทธรูปสำคัญว่า “...พิจารณาลักษณะพระพุทธรูปเห็นว่าเป็นฝีมือเดียวกับช่างที่หล่อพระศรีศากยมุนี(วัดสุทัศน์) จึงสันนิษฐานว่าจะเชิญมาแต่กรุงสุโขทัย ในสมัยรัชกาลที่ ๑...”

😄 นอกจากนี้ ภายในวัดสุวรรณาราม ยังมีสิ่งสำคัญ ได้แก่ พระวิหาร ตั้งอยู่ติดกับพระอุโบสถไปทางทางทิศตะวันตก สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีมุขขวางสองข้าง ติดช่อฟ้าใบระกาประดับกระจก หน้าบันจำหลักเป็นลายเทพนมอย่างงดงาม

>>> เรื่องราววัดสุวรรณารามพร้อมภาพประกอบ คลิกชมhttp://www.culture.go.th/ewtadmin/ewt/culture_th/images/akasit/030964.pdf

ที่มา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม หนังสือมรดกภูมิปัญญา จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ (วัดราชสิทธาราม วัดสุวรรณาราม และวัดทองธรรมชาติ) มิถุนายน ๒๕๖๓

#จิตรกรรมฝาผนังวัดสุวรรณาราม #จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ #มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการประจำภาษาอาเซียนในโครงการแปลหนังสือ วรรณคดี และวรรณกรรมแห่งชาติอาเซียน ได้ประกาศ ผลการคัดเลือก...
02/09/2021

ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการประจำภาษาอาเซียนในโครงการแปลหนังสือ วรรณคดี และวรรณกรรมแห่งชาติอาเซียน ได้ประกาศ ผลการคัดเลือก ผู้แปลหนังสือ วรรณคดี และวรรณกรรมแห่งชาติอาเซียน ของ

- สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
- สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ดังภาพประกอบท้ายโพสต์นี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ข่าวประกาศ เว็บไซต์กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
http://www.culture.go.th/culture_th/more_news.php?cid=9&filename=index

#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

✨ขอเชิญรับชม การประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๑”“ชีวิตวิถีใหม่ด้วยนวัตกรรมทางวัฒนธรรม”📌วันพฤ...
02/09/2021

✨ขอเชิญรับชม การประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ

“วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๑”

“ชีวิตวิถีใหม่ด้วยนวัตกรรมทางวัฒนธรรม”

📌วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๑๕ - ๑๖.๓๐ น.

🎥ถ่ายทอดสดทาง แฟนเพจ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

#วิจัยวัฒนธรรม
#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

✨ขอเชิญรับชม การประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ

“วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๑”

“ชีวิตวิถีใหม่ด้วยนวัตกรรมทางวัฒนธรรม”

📌วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๑๕ - ๑๖.๓๐ น.

🎥ถ่ายทอดสดทาง แฟนเพจ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

#วิจัยวัฒนธรรม
#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

“การที่ต้องยอมอ่อนลง จะแปลว่าแพ้หรือเปล่า แต่ถ้าต่อสู้กันเพื่อให้ชนะมันก็เท่ากับใช้ความรุนแรง…..เห็นใจคนอื่นก็ถูกเอาเปรี...
02/09/2021

“การที่ต้องยอมอ่อนลง จะแปลว่าแพ้หรือเปล่า แต่ถ้าต่อสู้กันเพื่อให้ชนะมันก็เท่ากับใช้ความรุนแรง…..เห็นใจคนอื่นก็ถูกเอาเปรียบ ไม่เห็นใจใครเลยก็เห็นแก่ตัว…..จะมีหรือไม่มีมันก็ไม่ดีทั้งนั้น!”

🤔แล้วจะเลือกแบบไหนให้สังคมมันน่าอยู่มากขึ้น? ติดตามอ่านเรื่องสั้น “หาย”👉 https://bit.ly/2WEq62v

📖๑ ในเรื่องสั้นจากหนังสือ “ขอโทษครับ ขอบคุณค่ะ” ที่ได้รับรางวัลชมเชย🏆 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ✨โดย ปรียาภรณ์ บางโม✨
.
🤩ใครอยากอ่านเรื่องสั้นแบบจุใจ
หนังสือ "ขอโทษครับ ขอบคุณค่ะ" คลิกอ่านได้เลย http://book.culture.go.th/qrstory/sorry_thankyou/mobile/index.html
.
.
#เรื่องสั้น
#ขอโทษครับขอบคุณค่ะ
#มารยาทไทยและมารยาทในสังคม
#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

“การที่ต้องยอมอ่อนลง จะแปลว่าแพ้หรือเปล่า แต่ถ้าต่อสู้กันเพื่อให้ชนะมันก็เท่ากับใช้ความรุนแรง…..เห็นใจคนอื่นก็ถูกเอาเปรียบ ไม่เห็นใจใครเลยก็เห็นแก่ตัว…..จะมีหรือไม่มีมันก็ไม่ดีทั้งนั้น!”

🤔แล้วจะเลือกแบบไหนให้สังคมมันน่าอยู่มากขึ้น? ติดตามอ่านเรื่องสั้น “หาย”👉 https://bit.ly/2WEq62v

📖๑ ในเรื่องสั้นจากหนังสือ “ขอโทษครับ ขอบคุณค่ะ” ที่ได้รับรางวัลชมเชย🏆 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ✨โดย ปรียาภรณ์ บางโม✨
.
🤩ใครอยากอ่านเรื่องสั้นแบบจุใจ
หนังสือ "ขอโทษครับ ขอบคุณค่ะ" คลิกอ่านได้เลย http://book.culture.go.th/qrstory/sorry_thankyou/mobile/index.html
.
.
#เรื่องสั้น
#ขอโทษครับขอบคุณค่ะ
#มารยาทไทยและมารยาทในสังคม
#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

✨🤩💥 การนวดไทย มีความเป็นมาอย่างไร จึงได้เป็นศาสตร์และศิลป์ประจำชาติ ซึ่งมีบทบาทในการดูแลความเจ็บป่วยต่างๆ ของคนไทยมานาน ...
02/09/2021

✨🤩💥 การนวดไทย มีความเป็นมาอย่างไร จึงได้เป็นศาสตร์และศิลป์ประจำชาติ ซึ่งมีบทบาทในการดูแลความเจ็บป่วยต่างๆ ของคนไทยมานาน และผู้นวดต้องมีความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ ผนวกกับประสบการณ์และการฝึกฝนมากมายขนาดไหน จึงทำให้ปัจจุบันนวดไทยได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก

👉 http://article.culture.go.th/index.php/layouts-modules-positions/3-column-layout-9/267-2021-09-01-11-09-43

✨🤩💥 การนวดไทย มีความเป็นมาอย่างไร จึงได้เป็นศาสตร์และศิลป์ประจำชาติ ซึ่งมีบทบาทในการดูแลความเจ็บป่วยต่างๆ ของคนไทยมานาน และผู้นวดต้องมีความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ ผนวกกับประสบการณ์และการฝึกฝนมากมายขนาดไหน จึงทำให้ปัจจุบันนวดไทยได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก

👉 http://article.culture.go.th/index.php/layouts-modules-positions/3-column-layout-9/267-2021-09-01-11-09-43

01/09/2021
ลิเกทรงเครื่อง ต้นแบบการแสดงลิเกในปัจจุบัน

🌟ลิเกทรงเครื่อง เป็นการแสดงพื้นบ้านของภาคกลาง เริ่มมีขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ ราวปี พ.ศ.๒๔๕๐ โดยพระยาเพชรปาณี จัดแสดงขึ้นเป็นครั้งแรกที่วิกใกล้ป้อมพระกาฬ ริมคลองโอ่งอ่าง ตรงข้ามวัดราชนัดดาราม ผู้แสดงจะแต่งกายเลียนแบบเครื่องทรงและเครื่องราชอิสริยาภรณ์กำมะลอ เนื้อหามักเป็นการบรรยายแนะนำตัวหรือเล่าเรื่องราว การรำเข้าพระเข้านาง ลิเกทรงเครื่องจัดเป็นต้นแบบของการแสดงลิเกในยุคต่อมา แต่ปัจจุบันการแสดงลิเกทรงเครื่องได้เลือนหายไปตามกาลเวลา ส่งผลให้หาชมลิเกทรงเครื่องได้ยากในปัจจุบัน

✨อ่านเพิ่มได้ที่ https://cutt.ly/pnGrR6u

#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

🎶๖ เครื่องดนตรีประกอบจังหวะในการแสดงโนราที่หลายคนอาจยังไม่รู้จัก✨โนรา คือ มหรสพการแสดงที่งดงาม ทรงพลังและมีชีวิตชีวา เป็...
31/08/2021

🎶๖ เครื่องดนตรีประกอบจังหวะในการแสดงโนราที่หลายคนอาจยังไม่รู้จัก

✨โนรา คือ มหรสพการแสดงที่งดงาม ทรงพลังและมีชีวิตชีวา เป็นนาฏยลักษณ์ของคนภาคใต้ ซึ่งการแสดงประกอบไปด้วยการร่ายร่ำที่แข็งแรง กระฉับกระเฉงแต่มีอ่อนช้อยงดงาม การขับกลอนด้วยท่วงทำนองอันไพเราะ ผู้แสดงโนราต้องใช้ปฏิภาณในการด้นกลอนสดและเจรจาด้วยสำเนียงใต้ มีลูกคู่และดนตรีร้องรับด้วยจังหวะที่คึกคักฉับไว

ซึ่งเครื่องดนตรีประกอบจังหวะและสร้างท่วงทำเนาะอันไพเราะนั้นประกอบด้วย

๑. ทับ (โทน) มี ๒ ใบ ใช้คนตีเพียงคนเดียว เป็นเครื่องดนตรีที่สำคัญยิ่งเพราะเป็นตัวควบคุมจังหวะ กำกับบทบาทลีลา ทำนองการรำและการขับร้องกลอน การเปลี่ยนกระบวนรำและการร้องกลอนทุกครั้งทับต้องเปลี่ยนตามทันท่วงทันทีและกลมกลืน โดยเฉพาะการรำที่เรียกว่า “ทำบทเพลงทับ” หรือ รำเพลงทับ

๒. กลอง เป็นเครื่องกำกับจังหวะที่คอยรับและขัดจังหวะทับ ที่เรียกว่า ขัดลูกกลอง โนราคณะหนึ่งมีกลอง ๑ ลูก บทบาทของกลองจะใช้บรรเลงประกอบการแสดง ในอดีตใช้ตีเพื่อบอกว่าโนรามาแล้ว

๓. โหม่ง เป็นฆ้องคู่เป็นเครื่องกำกับจังหวะ ๒ ลูก เสียงแหลมเรียกว่าหน่วยจี้ เสียงทุ่มเรียกหน่วยทุ้ม ปัจจุบันเรียกโหม่งหล่อ โหม่งมีส่วนสำคัญในการขับร้องเพลงให้ไพเราะ เสียงหวานกังวานอันเกิดจากความกลมกลืนระหว่างเสียงโนรากับโหม่งเรียกว่าเสียงเข้าโหม่ง

๔. ฉิ่ง มี ๑ คู่ เป็นเครื่องกำกับจังหวะ ใช้คู่กับโหม่ง โดยมุมหนึ่งของรางโหม่งจะผูกฉิ่งไว้ เวลาลูกคู่ตีโหม่งจะใช้มือข้างหนึ่งตีฉิ่งไปด้วย

๕. ปี่ เป็นเครื่องเป่า ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ทำหน้าที่ให้ทำนองชนิดเดียวในการแสดงโนรา ทำให้การบรรเลงดนตรีมีความไพเราะ ใช้บรรเลงเป็นหลักในการรำโนรา เรียกว่า รำเพลงปี่ รำยั่วปี

๖. แตระพวง หรือกรับพวง เป็นเครื่องประกอบจังหวะที่ทำจากไม้เนื้อแข็งนำมาเจาะรูหัวท้ายซ้อนกันประมาณ ๑๐ อัน ใช้เรียวไม้หรือลวดเหล็กมัดเข้าด้วยกัน ตีให้ปลายกระทบกัน แตระมีความสำคัญ ๒ ประการ คือ เป็นครูของดนตรีโนราเวลาทำพิธีสอดเครื่อง ครูจะใช้กำไลสวมผ่านแตระให้ไหลไปสวมมือโนราที่เข้าพิธีและเป็นดนตรีหลักในการขับร้องและรับบทกลอนเพลงที่เรียกว่า เพลงร่ายแตระและเพลงหน้าแตระ

อ่านต่อ...www.culture.go.th/ewtadmin/ewt/culture_th/ewt_news.php?nid=5914

#มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

🎶๖ เครื่องดนตรีประกอบจังหวะในการแสดงโนราที่หลายคนอาจยังไม่รู้จัก

✨โนรา คือ มหรสพการแสดงที่งดงาม ทรงพลังและมีชีวิตชีวา เป็นนาฏยลักษณ์ของคนภาคใต้ ซึ่งการแสดงประกอบไปด้วยการร่ายร่ำที่แข็งแรง กระฉับกระเฉงแต่มีอ่อนช้อยงดงาม การขับกลอนด้วยท่วงทำนองอันไพเราะ ผู้แสดงโนราต้องใช้ปฏิภาณในการด้นกลอนสดและเจรจาด้วยสำเนียงใต้ มีลูกคู่และดนตรีร้องรับด้วยจังหวะที่คึกคักฉับไว

ซึ่งเครื่องดนตรีประกอบจังหวะและสร้างท่วงทำเนาะอันไพเราะนั้นประกอบด้วย

๑. ทับ (โทน) มี ๒ ใบ ใช้คนตีเพียงคนเดียว เป็นเครื่องดนตรีที่สำคัญยิ่งเพราะเป็นตัวควบคุมจังหวะ กำกับบทบาทลีลา ทำนองการรำและการขับร้องกลอน การเปลี่ยนกระบวนรำและการร้องกลอนทุกครั้งทับต้องเปลี่ยนตามทันท่วงทันทีและกลมกลืน โดยเฉพาะการรำที่เรียกว่า “ทำบทเพลงทับ” หรือ รำเพลงทับ

๒. กลอง เป็นเครื่องกำกับจังหวะที่คอยรับและขัดจังหวะทับ ที่เรียกว่า ขัดลูกกลอง โนราคณะหนึ่งมีกลอง ๑ ลูก บทบาทของกลองจะใช้บรรเลงประกอบการแสดง ในอดีตใช้ตีเพื่อบอกว่าโนรามาแล้ว

๓. โหม่ง เป็นฆ้องคู่เป็นเครื่องกำกับจังหวะ ๒ ลูก เสียงแหลมเรียกว่าหน่วยจี้ เสียงทุ่มเรียกหน่วยทุ้ม ปัจจุบันเรียกโหม่งหล่อ โหม่งมีส่วนสำคัญในการขับร้องเพลงให้ไพเราะ เสียงหวานกังวานอันเกิดจากความกลมกลืนระหว่างเสียงโนรากับโหม่งเรียกว่าเสียงเข้าโหม่ง

๔. ฉิ่ง มี ๑ คู่ เป็นเครื่องกำกับจังหวะ ใช้คู่กับโหม่ง โดยมุมหนึ่งของรางโหม่งจะผูกฉิ่งไว้ เวลาลูกคู่ตีโหม่งจะใช้มือข้างหนึ่งตีฉิ่งไปด้วย

๕. ปี่ เป็นเครื่องเป่า ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ทำหน้าที่ให้ทำนองชนิดเดียวในการแสดงโนรา ทำให้การบรรเลงดนตรีมีความไพเราะ ใช้บรรเลงเป็นหลักในการรำโนรา เรียกว่า รำเพลงปี่ รำยั่วปี

๖. แตระพวง หรือกรับพวง เป็นเครื่องประกอบจังหวะที่ทำจากไม้เนื้อแข็งนำมาเจาะรูหัวท้ายซ้อนกันประมาณ ๑๐ อัน ใช้เรียวไม้หรือลวดเหล็กมัดเข้าด้วยกัน ตีให้ปลายกระทบกัน แตระมีความสำคัญ ๒ ประการ คือ เป็นครูของดนตรีโนราเวลาทำพิธีสอดเครื่อง ครูจะใช้กำไลสวมผ่านแตระให้ไหลไปสวมมือโนราที่เข้าพิธีและเป็นดนตรีหลักในการขับร้องและรับบทกลอนเพลงที่เรียกว่า เพลงร่ายแตระและเพลงหน้าแตระ

อ่านต่อ...www.culture.go.th/ewtadmin/ewt/culture_th/ewt_news.php?nid=5914

#มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

“ไม่ว่าจะเรื่องไหน ทำอะไร ก็มักจะต้องมีคำว่า ไม่เป็นไร เพราะมันไม่เป็นไรจริงๆ และเมื่อต้องเผชิญกับคนรักเก่าอีกครั้งและอี...
31/08/2021

“ไม่ว่าจะเรื่องไหน ทำอะไร ก็มักจะต้องมีคำว่า ไม่เป็นไร เพราะมันไม่เป็นไรจริงๆ และเมื่อต้องเผชิญกับคนรักเก่าอีกครั้งและอีกครั้ง คำคำนี้จะยังคงเอามาใช้แก้ไขสถานการณ์ได้อีกครั้งไหม…..ถึงแม้ว่าการพูดคำนี้บางทีก็ต้องขัดใจไปบ้าง”

🤔จะใช้คำคำนี้ได้อีกสักกี่เรื่องและอีกกี่ครั้ง? ติดตามอ่านเรื่องสั้น “ไม่เป็นไร”👉 https://bit.ly/3xpG1OW

📖๑ ในเรื่องสั้นจากหนังสือ “ขอโทษครับ ขอบคุณค่ะ” ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒🏆 ระดับประชาชนทั่วไป ✨โดย พิณพิพัฒน ศรีทวี✨
.
🤩ใครอยากอ่านเรื่องสั้นแบบจุใจ
หนังสือ "ขอโทษครับ ขอบคุณค่ะ" คลิกอ่านได้เลย http://book.culture.go.th/qrstory/sorry_thankyou/mobile/index.html
.
.
#เรื่องสั้น
#ขอโทษครับขอบคุณค่ะ
#มารยาทไทยและมารยาทในสังคม
#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

“ไม่ว่าจะเรื่องไหน ทำอะไร ก็มักจะต้องมีคำว่า ไม่เป็นไร เพราะมันไม่เป็นไรจริงๆ และเมื่อต้องเผชิญกับคนรักเก่าอีกครั้งและอีกครั้ง คำคำนี้จะยังคงเอามาใช้แก้ไขสถานการณ์ได้อีกครั้งไหม…..ถึงแม้ว่าการพูดคำนี้บางทีก็ต้องขัดใจไปบ้าง”

🤔จะใช้คำคำนี้ได้อีกสักกี่เรื่องและอีกกี่ครั้ง? ติดตามอ่านเรื่องสั้น “ไม่เป็นไร”👉 https://bit.ly/3xpG1OW

📖๑ ในเรื่องสั้นจากหนังสือ “ขอโทษครับ ขอบคุณค่ะ” ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒🏆 ระดับประชาชนทั่วไป ✨โดย พิณพิพัฒน ศรีทวี✨
.
🤩ใครอยากอ่านเรื่องสั้นแบบจุใจ
หนังสือ "ขอโทษครับ ขอบคุณค่ะ" คลิกอ่านได้เลย http://book.culture.go.th/qrstory/sorry_thankyou/mobile/index.html
.
.
#เรื่องสั้น
#ขอโทษครับขอบคุณค่ะ
#มารยาทไทยและมารยาทในสังคม
#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

📣 สวธ.ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ จากโครงการประกวดทำคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ปั...
30/08/2021

📣 สวธ.ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ จากโครงการประกวดทำคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ปัญหาจราจร ✨สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ ๒
🎬 ในหัวข้อ 👮‍♂️ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย 👮‍♀️

โดยได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการประกาศผลผู้ได้รับรางวัล และนายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวแสดงความยินดีกับน้อง ๆ เยาวชน ที่ได้รับรางวัลทั้ง ๒๖ ทีม 🥳

📌ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ที่ https://bit.ly/3zsbP7O

#สัญจรดีวิถีไทย
#ขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้าย
#มารยาทไทย
#แก้ไขปัญหาจราจร
#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ที่อยู่

ถนนวัฒนธรรม
Bangkok
10310

การเดินทางมายังกรมส่งเสริมวัฒนธรรม สามารถเดินทางด้วย รถส่วนบุคคลหรือรถแท็กซี่ รถโดยสารประจำทาง จากถนนรัชดาภิเษก สาย 73, 73ก, 136, 137, 157, 172, 206, 514, 528, 529 จากถนนพระราม 9 / สาย 168, 137, 171, 537, 551, ปอพ.4 จากถนนเทียมร่วมมิตร / สาย 122 จากถนนรามคำแหง / สาย 122, 137 รถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้าใต้ดิน) ลงที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (เดินเท้าจากทางออกสถานีเป็นระยะทาง 600 เมตร)

ข้อมูลทั่วไป

เมื่อได้ตั้งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติขึ้นแล้ว จำเป็นต้องมีสถานที่ทำการได้ไปอาศัยอาคาร สโมสรลูกเสือของกรมพลศึกษา ในบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติเป็นที่ทำการชั่วคราว ต่อมาได้รับงบประมาณ สร้างสำนักงานขึ้นใหม่ ณ บริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง จึงได้ย้าย สำนักงานจากสนามกีฬาแห่งชาติมาอยู่ในที่แห่งใหม่นี้ และได้ประกอบพิธีเปิดป้ายสำนักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๔ ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้เปลี่ยนสถานะมาเป็นกรมส่งเสริมวัฒนธรรม สังกัดภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม ตาม พ.ร.บ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม โดยได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ ในการนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ใช้ชื่อย่อว่า สวธ. และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า " Department of Cultural Promotion : DCP "

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622470013

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม:

วิดีโอทั้งหมด

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

เป็นเสมือนชุมชนที่ผู้มีใจรักวัฒนธรรมได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศิลปะวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาของชาติและนานาชาติ ก่อกำเนิดวิธีคิดและพลังในการอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดอย่างกว้างขวางสืบไป

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด