กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานราชการภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีพันธกิจ ดังนี้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมมีค่านิยมที่เหมาะสม ส่งเสริม สนับสนุนการนำทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ให้มีศักยภาพ ส่งเสริมภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม ศึกษา วิจัยและจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ ส่งเสริม และกำกับดูแลงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์

เปิดเหมือนปกติ

✨ที่มาของประเพณีการฝังลูกนิมิตในสมัยพุทธกาล🌑นิมิต หมายถึง เครื่องหมาย อันได้แก่ เครื่องหมายบอกเขตวิสุงคามสีมา ตามพระวินั...
10/11/2020

✨ที่มาของประเพณีการฝังลูกนิมิตในสมัยพุทธกาล🌑

นิมิต หมายถึง เครื่องหมาย อันได้แก่ เครื่องหมายบอกเขตวิสุงคามสีมา ตามพระวินัยกำหนดไว้ ๘ อย่าง คือ ภูเขา ศิลา ป่าไม้ ต้นไม้ จอมปลวก หนทาง แม่น้ำ และน้ำนิ่ง ส่วน ลูกนิมิต หมายถึง ลูกกลมๆ ที่สกัดจากก้อนหินอัคนี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ ฟุต หรือ ๑ ซอก ที่ใช้ฝังใต้ซุ้มเสมาลงไปใต้ดินอีกประมาณ ๑ เมตรเศษ เพื่อกำหนดขอบเขตพัทธสีมา สำหรับพระภิกษุสงฆ์ทำสังฆกรรม (การประชุมร่วมกัน) เช่น การอุปสมบท การลงอุโบสถของพระภิกษุ เป็นต้น

เรื่องเล่าสืบต่อกันมาในสมัยพุทธกาลถึงการฝังลูกนิมิตว่า หลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนา ภายหลังได้มีผู้เข้ามาบวชเป็นพระภิกษุสาวกมากขึ้น พระองค์จึงได้ส่งพระภิกษุเหล่านี้ออกไปเผยแผ่พระศาสนาตามที่ต่างๆ ซึ่งการที่พระภิกษุออกไปอยู่ห่างไกลจากพระพุทธองค์นั้น ก็เท่ากับห่างจากการฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ อีกทั้ง พระสงฆ์ที่บวชแล้วก็มิใช่ว่าจะบรรลุพระอรหันต์กันทุกองค์ ดังนั้นอาจจะเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งของพระพุทธองค์ ที่ต้องการให้มีการทบทวนพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์อยู่เสมอ รวมทั้งให้สงฆ์ได้มีการปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาหรือทำกิจบางประการร่วมกัน ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงได้กำหนดให้ พระสงฆ์ต้องประชุมร่วมกัน หรือที่เรียกว่า ทำสังฆกรรม ในบางเรื่อง

อ่านต่อ... www.culture.go.th/ewtadmin/ewt/culture_th/ewt_news.php?nid=5383

#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

✨เล่าสู่กันฟังเรื่อง “สัตว์หิมพานต์ กิเลน-ราชสีห์”😇“ป่าหิมพานต์” เป็นป่าที่ปรากฏชื่อในไตรภูมิพระร่วง วรรณคดีทางพุทธศาสนา...
09/11/2020

✨เล่าสู่กันฟังเรื่อง “สัตว์หิมพานต์ กิเลน-ราชสีห์”😇

“ป่าหิมพานต์” เป็นป่าที่ปรากฏชื่อในไตรภูมิพระร่วง วรรณคดีทางพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดของไทยเป็นพระราชนิพนธ์ของพญาลิไท กษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย ที่ประสงค์ให้คนเราได้รู้จักแยกแยะความดี ความชั่วและรับทราบถึงผลกรรมของการกระทำเหล่านี้ ซึ่งนอกจากจะกล่าวถึงภพ ภูมิต่างๆ แล้ว ยังได้พูดถึงป่าหิมพานต์ด้วยว่าเป็นป่าอันกว้างใหญ่ไพศาล เป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่บนเชิงเขาพระสุเมรุ มีเนื้อที่กว่า ๓,๐๐๐ โยชน์ (๑ โยชน์เท่ากับ ๑๖ กม.) มียอดเขาอันสลับซับซ้อนถึง ๘๔,๐๐๐ ยอด มีสระใหญ่ถึง ๗ สระ เช่น สระอโนดาต สระฉันทันตะ และสระกุณาละ เป็นต้น ในผืนป่าอันกว้างใหญ่นี้เป็นที่สถิตของเทพเทวดา ผู้ทรงคุณวิเศษต่างๆ ทั้งฤษี นักสิทธิ์ วิทยาธร นักบวช รวมถึงสิงสาราสัตว์ที่แปลกพิสดารที่เรารู้จักในนาม “สัตว์หิมพานต์” ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นสัตว์ในจินตนาการที่สร้างสรรค์ขึ้นจากแรงบันดาลใจอันได้รับอิทธิพลมาจากเรื่องราวในคัมภีร์ต่างๆ ทั้งศาสนาพราหมณ์ ฮินดู และพุทธ

ในหนังสือเรื่อง “สัตว์หิมพานต์” ของ อ.สมบัติ พลายน้อย ศิลปินแห่งชาติ ได้พูดถึง “สัตว์หิมพานต์” ว่าเป็นเรื่องสัตว์ที่ปรากฏในวรรณคดี ประเพณี จิตรกรรม และสถาปัตยกรรม บางตัวก็มีประวัติตำนานพอเล่าขาน
กันได้ แต่บางตัวก็ไม่มีเรื่องเพราะเป็นเพียงความคิดที่จะสร้างสรรค์สัตว์ประหลาดขึ้นมาเท่านั้น สัตว์เหล่านี้มีหลายชนิด เช่น กินนร ช้าง นาค ครุฑ ฯลฯ

อ่านต่อ... www.culture.go.th/ewtadmin/ewt/culture_th/ewt_news.php?nid=5382

#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

🥰คำไทยใช้ให้ถูก✏️✅ประจิ้มประเจ๋อ#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
09/11/2020

🥰คำไทยใช้ให้ถูก✏️
✅ประจิ้มประเจ๋อ
#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

🤩แคมเปญ “ช้อป [หนังสือ] ดีมีคืน” 💸🕐ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2563💥 🤓ซึ่งจะมีจัดกิจกรรม 3 ช่องทาง ดังนี้ 👇...
07/11/2020

🤩แคมเปญ “ช้อป [หนังสือ] ดีมีคืน” 💸

🕐ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2563💥

🤓ซึ่งจะมีจัดกิจกรรม 3 ช่องทาง ดังนี้ 👇
1. ร้านหนังสือ : ทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ให้ร้านหนังสือทั่วประเทศ

2. ออนไลน์ที่ ThaiBookFair.com : จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย Flash Sale 30% up ในเดือนพฤศจิกายน 2563 และโปรโมชั่น Gift Set ในเดือนธันวาคม 2563 และจัดโปรโมชั่นส่งฟรี เฉพาะวันที่ 11/11 และ 12/12

3. งานหนังสือ : กำหนดจะจัดในช่วงเดือนธันวาคม 2563

💥รู้ไว้ใช่ว่า💥 ตอน..เฉ่งก๋อ นาฏยประดิษฐ์ สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์👑😘ปัจจุบัน กระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้รับความนิยมเป...
06/11/2020

💥รู้ไว้ใช่ว่า💥 ตอน..เฉ่งก๋อ นาฏยประดิษฐ์ สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์👑

😘ปัจจุบัน กระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อสัมผัสอัตลักษณ์ที่หลากหลายและความสมบูรณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งประเทศไทยถือเป็นจุดหมายอันดับต้นของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ด้วยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่แสดงถึงความงดงามของแต่ละท้องถิ่น หนึ่งในจังหวัดท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม คือ ภูเก็ต ด้วยความสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทั้งยังมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ผสมผสานวัฒนธรรมจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนของ กลุ่มชนบาบ๋า ที่สืบสานวัฒนธรรมของตนเองด้วยความมั่นคงและต่อเนื่อง หนึ่งในนั้นคือ ประเพณีการแต่งงานระหว่างหนุ่มอพยพชาวจีนกันสาวท้องถิ่น ที่แสดงความโดดเด่นและสวยงามให้เห็นในเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับที่สวมในพิธี โดยเฉพาะเจ้าสาว นอกจากชุดที่สวยงามยังมีประดับศรีษะด้วย มงกุฎสีทอง (เฉ่งก๋อ) เครื่องประดับที่ฝ่ายหญิงต้องสวมใส่ในวันเข้าพิธีแต่งงาน

👩“เฉ่งก๋อ” เป็นเครื่องประดับชิ้นสำคัญ ที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของการเป็นเจ้าสาว ในกลุ่มชนบาบ๋า จังหวัดภูเก็ต ด้วยสื่อความหมายของความเป็นเพศหญิง อันประกอบด้วย “หงส์” สัตว์มงคลที่สง่างาม และหยิ่งผยอง “ผีเสื้อ” สัตว์มงคลขนาดเล็กแทนความเป็นเพศชาย มีความสวยงาม อิสระ เป็นตัวแทนของการสืบพันธุ์หรือการสืบพงศ์วงศ์ตระกูล และยังประดับด้วย “ดอกไม้” สิ่งสวยงามตามธรรมชาติ สีสันสวยงาม มีกลิ่นที่หอมยั่วยวนเพศชาย สื่อถึงความเป็นเพศหญิง ตัวแทนของการขยายพันธุ์หรือการเจริญพันธุ์ นั่นเอง

🧐ในการวิจัยเรื่อง การศึกษาและพัฒนารูปแบบเฉ๋งก๋อ สู่การแสดงนาฏยประดิษฐ์ นั้น สามารถนำมาปรับใช้เพื่อเป็นต้นแบบด้านการนำมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัดการ การท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้มั่นคงและยั่งยืนบนพื้นฐานวัฒนธรรม อันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจระดับมหภาคในอนาคต ด้วยจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมระดับโลก และเป็นจุดเชื่อมโยงด้านการบินพาณิชย์ อันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กับหน่วยงานท้องถิ่น ที่สารถผลิตสินค้าเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ถือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่ง

อ่านเนื้อฉบับเต็มเพิ่มเติม👉http://www.culture.go.th/culture_th/ewt_dl_link.php?nid=5385

#เฉ่งก๋อ #นาฏยประดิษฐ์ #เศรษฐกิจสร้างสรรค์ #วารสารวิจัยวัฒนธรรม #กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

✨ฟ้อนเงี้ยว ผสานวัฒนธรรม ร่ายรำตามคำร้อง😊“ฟ้อนเงี้ยว” เป็นศิลปะการแสดงที่สื่อสะท้อนวัฒนธรรมชาวไทยใหญ่ผสมผสานวัฒนธรรมภาคเ...
06/11/2020

✨ฟ้อนเงี้ยว ผสานวัฒนธรรม ร่ายรำตามคำร้อง

😊“ฟ้อนเงี้ยว” เป็นศิลปะการแสดงที่สื่อสะท้อนวัฒนธรรมชาวไทยใหญ่ผสมผสานวัฒนธรรมภาคเหนือ บทร้องมีความไพเราะและมีเนื้อหาที่กล่าวถึงการอวยพรขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง สะท้อนถึงความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ประกอบกับท่ารำตามทำนองเพลงที่สนุกสนาน โดยนิยมแสดงในงานรื่นเริงให้เด็กนักเรียนรุ่นเล็กได้แสดง เนื่องจากเป็นชุดที่สนุกสนานเคลื่อนไหวด้วยท่าทางที่เรียบง่าย คุณค่าของวัฒนธรรมและอรรถรสของเพลงฟ้อนเงี้ยวทำให้ครูดนตรีของไทยนำมาเป็นแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ผลงานด้านดนตรีไทยมากมาย ปัจจุบันฟ้อนเงี้ยวเป็นบทเรียนหลักสูตรในวิทยาลัยนาฏศิลปและสถาบันการศึกษาด้านนาฏศิลป์ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยได้รับการสืบทอดท่ารำจากรุ่นสู่รุ่นตามลำดับ

อ่านเพิ่มเติม https://cutt.ly/lfSw1d5

#มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

✨น้ำปลาในดวงใจ เครื่องปรุงคลาสสิกอยู่คู่ครัวไทย🥰#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
05/11/2020

✨น้ำปลาในดวงใจ
เครื่องปรุงคลาสสิกอยู่คู่ครัวไทย🥰

#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

✨🧶💥ผ้าไหมนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยที่สืบทอดมายาวนาน ที่ต้องใส่ใจรายละเอียดตั้งแต่การปลูกหม่อน คัดเลือกพันธุ์ไหม ดูแลฟ...
05/11/2020

✨🧶💥ผ้าไหมนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยที่สืบทอดมายาวนาน ที่ต้องใส่ใจรายละเอียดตั้งแต่การปลูกหม่อน คัดเลือกพันธุ์ไหม ดูแลฟูมฟัก ประณีตสาวไหม ใส่ใจสู่การถักทอ จนถึงการออกแบบตัดเย็บอาภรณ์ ผ้าไหมจึงนับเป็นผืนผ้าที่ทำจากสองมือด้วยความใส่ใจในทุกขั้นตอน ความพิเศษของผ้าไหมไทยคือมีเนื้อผ้ามันวาวเป็นประกาย โดดเด่นด้วยสีสันสะดุดตา ผสานเข้ากันกับการทอลวดลายอันวิจิตรงดงาม โดยไหมไทยได้รับการยอมรับว่าเป็น “ราชินีของเส้นใย”

👉http://article.culture.go.th/index.php/layouts-modules-positions/3-column-layout-9/230-2020-10-28-03-40-32

✍สวธ.ร่วมประชุมหารือแนวทางส่งเสริมวัฒนธรรมหนังสือ🙂วันที่ 4 พ.ย. 63 เวลา 11.00 น. นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม...
04/11/2020

✍สวธ.ร่วมประชุม
หารือแนวทางส่งเสริมวัฒนธรรมหนังสือ

🙂วันที่ 4 พ.ย. 63 เวลา 11.00 น. นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมด้วยอาจารย์มกุฏ อรฤดี ศิลปินแห่งชาติ และ นายอิสระ ริ้วตระกูลไพบูลย์ เลขานุการกรม ร่วมประชุมหารือกับนายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ ประธานคณะกรรมการบริหารเครืออมรินทร์ เกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมวัฒนธรรมหนังสือ และร้านหนังสืออิสระทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นช่องทางการกระจายหนังสือที่เป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญของชาติ รวมทั้งความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มูลนิธิวิชาหนังสือ และเครืออมรินทร์ในระยะต่อไป ณ อาคารปาร์ค เวนเจอร์ ชั้น 22 ถนนวิทยุ

✨ข้าวยำปักษ์ใต้ หรอยอย่างแรง อาหารรสแซ่บจัดจ้านที่ให้ทั้งความอร่อยและประโยชน์จากผักนานาชนิด😋#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
04/11/2020

✨ข้าวยำปักษ์ใต้ หรอยอย่างแรง อาหารรสแซ่บจัดจ้านที่ให้ทั้งความอร่อยและประโยชน์จากผักนานาชนิด😋

#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

🎶เพลงเรือ ล่องเรือร้อง ทำนองเพลงไทย🌊🛶“เพลงเรือ” ของภาคกลางเป็นเพลงพื้นบ้านที่มีการร้องเล่นมานานมากแล้ว นิยมร้องเล่นในฤดู...
04/11/2020

🎶เพลงเรือ ล่องเรือร้อง ทำนองเพลงไทย🌊

🛶“เพลงเรือ” ของภาคกลางเป็นเพลงพื้นบ้านที่มีการร้องเล่นมานานมากแล้ว นิยมร้องเล่นในฤดูน้ำหลาก ซึ่งยังมีเพลงอื่นๆ ที่ร้องเล่นกันในฤดูนี้ เช่น เพลงหน้าใย เพลงรำภาข้าวสาร เป็นต้น หลังจากการทำงานต่างๆ ชาวบ้านจะชักชวนกันไปร้องเล่นเพลง เพราะทำให้เกิดความสนุกสนานผ่อนคลายจากความเครียด บ้านใดที่มีลำคลองผ่านชาวบ้านก็จะพายเรือสัญจรไปมาหาสู่กันและร้องเล่นกัน เพลงเรือมีการขึ้นต้นและลงเพลงที่เป็นลักษณะเฉพาะคือ ฮ้าไฮ้ เชียบ เชียบ ปัจจุบันการสืบทอดการเล่นเพลงเรือของภาคกลางยังมีในกลุ่มของชาวบ้าน โดยเฉพาะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี และสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม https://cutt.ly/4fSwfbW

#มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากงานบุญเดือนสิบ👀อ่านเพิ่มเติม... 👇👇👇🔹สารทเดือนสิบ ich.culture.go.th/index.php/th/acticleich/80...
03/11/2020

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากงานบุญเดือนสิบ

👀อ่านเพิ่มเติม... 👇👇👇

🔹สารทเดือนสิบ ich.culture.go.th/index.php/th/acticleich/803-----m-s

🔹ประเพณีแห่จาดเดือนสิบ ich.culture.go.th/index.php/th/acticleich/801-----m-s

🔹ประเพณีไหว้ผีโบ๋ ich.culture.go.th/index.php/th/acticleich/802-----m-s

🔹กระยาสารท ich.culture.go.th/index.php/th/acticleich/800--m-s

😇ความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีทำบุญขึ้นบ้านใหม่🏘🏡การขึ้นบ้านใหม่ หรือประเพณีทำบุญขึ้นบ้านใหม่นั้น เป็นการทำบุญในโอกาสที่ใครค...
03/11/2020

😇ความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีทำบุญขึ้นบ้านใหม่🏘

🏡การขึ้นบ้านใหม่ หรือประเพณีทำบุญขึ้นบ้านใหม่นั้น เป็นการทำบุญในโอกาสที่ใครคนใดคนหนึ่งหรือเป็นครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งจะเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหม่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองและครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ปลูกสร้างขึ้นเอง ซื้อมาหรือได้มาด้วยวิธีอื่นใด แต่ต้องไม่ใช่เป็นบ้านเช่าหรือบ้านที่อาศัยผู้อื่นอยู่ ได้ทำร่วมกันบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตนเองและครอบครัว โดยมีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละท้องถิ่น

✨สำหรับความเชื่อของชาวมอญ เมื่อจะขึ้นบ้านใหม่เขาจะต้องเลือกวันและกำหนดไว้ว่าวันไหนควรทำอะไร ตามประเพณีโบราณนั้น ท่านได้กำหนดไว้สำหรับให้เลือกวันดีแล้ว คือ
๑. วันอาทิตย์
๒. วันจันทร์
๓. วันอังคาร
๔. วันพุธ
๕. วันพฤหัสบดี
๖. วันศุกร์
❌ท่านให้เว้นวันเสาร์เพียงวันเดียวเพราะเป็นวันอัปมงคล❌ บรรพชนท่านห้ามไว้อย่างเด็ดขาด

อ่านต่อ... www.culture.go.th/ewtadmin/ewt/culture_th/ewt_news.php?nid=5366

#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

✨เล่าสู่กันฟังเรื่อง “พระเพื่อน-พระแพง : นางเอกผู้หลงรูปจนพบจุดจบ😇🍃ในบรรดานางเอกวรรณคดีที่จบแบบไม่แฮปปี้เอ็นดิ้ง แถมยังถ...
02/11/2020

✨เล่าสู่กันฟังเรื่อง “พระเพื่อน-พระแพง : นางเอกผู้หลงรูปจนพบจุดจบ😇

🍃ในบรรดานางเอกวรรณคดีที่จบแบบไม่แฮปปี้เอ็นดิ้ง แถมยังถูกวิจารณ์เรื่องพฤติกรรมในทางเสียหายมากกว่าชื่นชม คงไม่มีใครเกิน “พระเพื่อน-พระแพง” พี่น้องสองสาวในเรื่อง “ลิลิตพระลอ” ที่เพียงได้ยินบทเพลงชมโฉมพระเอก ก็หลงใหลจนพาตัวเองและพระเอกไปสู่โศกนาฏกรรม กลายเป็นเหยื่อล้างแค้นโดยไม่รู้ตัว เรื่องราวเป็นอย่างไร เรามาเล่าสู่กันฟัง

👑กล่าวกันว่า ณ ดินแดนล้านนามีอาณาจักรใหญ่อยู่สองแห่งที่เป็นปรปักษ์ต่อกัน คือ เมืองสรวง ที่มีท้าวแมนสรวงเป็นเจ้าผู้ครองนคร มีชายาคือนางบุญเหลือ มีโอรสคือ พระลอ ส่วนอีกแห่ง คือ เมืองสรอง ที่มีท้าวพิมพิสาครปกครอง มีโอรสคือ ท้าวพิชัยพิษณุกร มีชายาคือนางดาราวดี มีพระธิดาสององค์ คือ พระเพื่อน กับพระแพง

อ่านต่อ... www.culture.go.th/ewtadmin/ewt/culture_th/ewt_news.php?nid=5371

#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

✨การฟื้นฟู “นวดไทย” (Nuad Thai, traditional Thai Massage) 👏เมื่อหมอนวดไทยกลายเป็นหมอเถื่อนและนำไปใช้ในสถานบริการ จึงได้ม...
02/11/2020

✨การฟื้นฟู “นวดไทย” (Nuad Thai, traditional Thai Massage)

👏เมื่อหมอนวดไทยกลายเป็นหมอเถื่อนและนำไปใช้ในสถานบริการ จึงได้มีการก่อตั้ง “โครงการฟื้นฟูการนวดไทย” ขึ้นเพื่อ

- ให้ประชาชนใช้บำบัดอาการปวดเมื่อย ส่งเสริมสุขภาพตนเองและคนใกล้ชิด ลดการใช้ยาแก้ปวดเกินจำเป็น
- เสริมศักยภาพหมอนวดไทย สังคายนาองค์ความรู้
- สร้างความยอมรับในระบบบริการสุขภาพ
- สร้างความยอมรับทางกฎหมาย
- การพัฒนาในภาครัฐ ส่งเสริมบริการนวดไทยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- ส่งเสริมบริการนวดในภาคธุรกิจบริการสุขภาพ

😇สุขภาพดี สร้างอาชีพและรายได้ เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม... book.culture.go.th/Thai%20Massage/mobile/index.html#p=1

#นวดไทย
#มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
#มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม's cover photo
02/11/2020

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม's cover photo

🥰คำไทยใช้ให้ถูก✏️✅ปฐมนิเทศ#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
02/11/2020

🥰คำไทยใช้ให้ถูก✏️
✅ปฐมนิเทศ
#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

📖ประวัติความเป็นมาของ “นวดไทย” (Nuad Thai, traditional Thai Massage)✨การนวดในประวัติศาสตร์ไทยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธย...
01/11/2020

📖ประวัติความเป็นมาของ “นวดไทย” (Nuad Thai, traditional Thai Massage)

✨การนวดในประวัติศาสตร์ไทยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์เป็นศาสตร์และศิลป์ที่มีลักษณะเฉพาะตัว เน้นไปที่การกดจุด การนวด การดัด การดึง การใช้ความร้อน-ความเย็น การใช้ตัวยาสมุนไพรเพื่อทาถูนวด อบ ประคบ รวมทั้งการใช้พลังจากสมาธิจิตในการกระทำต่อจุดต่างๆ บนร่างกายตามทฤษฎีเส้น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการทำให้ลมและเลือดที่ไหลเวียนติดขัดในเส้นกลับมาเป็นปกติ

😇แผนนวดจารึกวัดพระเชตุพนฯ ได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักฐานองค์ความรู้การนวดไทยที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากที่สุด

อ่านเพิ่มเติม... book.culture.go.th/Thai%20Massage/mobile/index.html#p=1

#นวดไทย
#มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
#มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

✨คุณสมบัติของ “นวดไทย” (Nuad Thai, traditional Thai Massage) ที่ได้รับขึ้นทะเบียนตามเกณฑ์ของยูเนสโกข้อ ๑ สอดคล้องกับอนุส...
31/10/2020

✨คุณสมบัติของ “นวดไทย” (Nuad Thai, traditional Thai Massage) ที่ได้รับขึ้นทะเบียนตามเกณฑ์ของยูเนสโก

ข้อ ๑ สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ โดยเป็นภูมิปัญญาที่เติบโตจากการปฏิบัติในครอบครัว ชุมชน พัฒนาต่อเนื่องจนเป็นศาสตร์ ในการดูแลสุขภาพที่ใช้มือหรือส่วนต่างๆ ของร่างกายในการปรับพลังและโครงสร้างของร่างกาย เพื่อบำบัดความเจ็บป่วย

ข้อ ๒ การขึ้นทะเบียนจะเป็นประโยชน์และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างกว้างขวางทั่วโลก ปกป้องภูมิปัญญานวดไทยไม่ให้นำไปใช้ในทางที่เสื่อมเสีย ส่งเสริมการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์

ข้อ ๓ ภาครัฐรับรองสถานภาพทางกฎหมายของภูมิปัญญานวดไทย กำหนดมาตรฐาน หลักสูตรการเรียนการสอน การให้บริการและสถานที่ให้บริการ รวมถึงการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน

ข้อ ๔ ชุมชน กลุ่มคน และปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วม รับทราบ ให้ความเห็นชอบ และยินยอมพร้อมใจอย่างกว้างขวางที่สุด

ข้อ ๕ นวดไทยได้ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ในสาขาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ประเภทแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔

อ่านเพิ่มเติม... book.culture.go.th/Thai%20Massage/mobile/index.html#p=1

#นวดไทย
#มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
#มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

31/10/2020
ลอยกระทงวิถีไทย สืบสานวัฒนธรรมไทย

✨ลอยกระทงวิถีไทย สืบสานวัฒนธรรมไทย🥰

🌝วันเพ็ญ เดือนสิบสอง คืนวันพระจันทร์เต็มดวงส่องแสงนวลเป็นประกายกระทบพื้นน้ำ บรรยากาศเหมาะกับการลอยกระทงยิ่งนัก
🌊ปีนี้วันลอยกระทง ตรงกับวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒

#ลอยกระทงวิถีไทยสืบสานวัฒนธรรมไทย
#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

🎷🎺สวธ. ขอเชิญชวน ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินท...
30/10/2020

🎷🎺สวธ. ขอเชิญชวน ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการแสดงคอนเสิร์ต “เสียงแห่งศรัทธา จากต้นกล้าแห่งความดี”
📌ในวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
สามารถติดตามถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Thai Youth Orchestra ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป 🤩

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม's cover photo
30/10/2020

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม's cover photo

🤝เครือข่ายและสายสัมพันธ์ของ “นวดไทย” (Nuad Thai, traditional Thai Massage)✨ภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ทางกา...
30/10/2020

🤝เครือข่ายและสายสัมพันธ์ของ “นวดไทย” (Nuad Thai, traditional Thai Massage)

✨ภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ทางการแพทย์ดั้งเดิมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและพระพุทธศาสนา เป็นการรักษาทางเลือกควบคู่ไปกับการแพทย์แผนสมัยใหม่

😇มีองค์กรที่ส่งเสริมการพัฒนาการนวดมากกว่า ๕๐ องค์กร อาทิ

- สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
- สภาการแพทย์แผนไทย
- มูลนิธิหมอชาวบ้าน
- สถาบันการเรียนการสอน
- สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

🍃มีการใช้นวดไทยดูแลสุขภาพทั่วทุกภาคของประเทศ และมีหมอนวดพื้นบ้านทั้งประเทศประมาณ ๒๕,๒๐๕ คน

อ่านเพิ่มเติม... book.culture.go.th/Thai%20Massage/mobile/index.html#p=1

#นวดไทย
#มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
#มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

💃ลำตัด รับส่งกลอน ทำนองเพลงพื้นบ้าน✨🥰ความสนุกสนานครึกครื้นในเพลงพื้นบ้านของ “ลำตัด” นั้นมีมาช้านาน สันนิษฐานว่ามาจากลิเก...
30/10/2020

💃ลำตัด รับส่งกลอน ทำนองเพลงพื้นบ้าน✨

🥰ความสนุกสนานครึกครื้นในเพลงพื้นบ้านของ “ลำตัด” นั้นมีมาช้านาน สันนิษฐานว่ามาจากลิเกบันตนลากูเยา ของชาวมลายู ในต้นรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จากนั้นดัดแปลงและสืบทอดต่อกันมารุ่นสู่รุ่น แต่เดิมใช้ผู้ชายแสดงล้วนภายหลังมีผู้หญิงมาแสดงด้วย นอกจากนี้ยังมีเครื่องดนตรีสำคัญที่ขาดไม่ได้คือ รำมะนาลำตัด เป็นเครื่องให้จังหวะสำคัญในการร้องรับขึ้นลง และกรับ เครื่องดนตรีที่ให้จังหวะตกเสียงดังฟังชัดเจน พ่อเพลงแม่เพลงที่มีชื่อเสียงในอดีตได้แก่ ครูหวังเต๊ะ แม่ประยูร ยมเยี่ยม และแม่ศรีนวล ขำอาจ ทุกท่านได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (สาขาเพลงพื้นบ้าน)

อ่านเพิ่มเติม https://cutt.ly/0fSwizR

#มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

วันที่ 29  ต.ค. 63   เวลา 16.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  พร้อมด้วย นายชาย  นครชัย  อธิบดีกร...
29/10/2020

วันที่ 29 ต.ค. 63 เวลา 16.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมพิธีเปิดงานฉลองนวดไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ โดยมี
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาณสุข เป็นประธานพิธีเปิดงาน
เพื่อเฉลิมฉลองในวาระที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศรับรองขึ้นทะเบียนนวดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ที่เมืองโปโกตา ณ สาธารณรัฐโคลอมเบีย และ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญของภูมิปัญญานวดไทย และร่วมกันอนุรักษ์ สืบทอด มรดกภูมิปัญญานวดไทยไว้ให้คงอยู่คู่กับแผ่นดินไทยสืบต่อไป ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์ ) ซึ่งมีกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การสาธิตตำรับนวดวัดพระเชตุพน , นิทรรศการนวดไทยและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และการเสวนาทางวิชาการ , การออกร้านด้านสุขภาพและสมุนไพรไทยจากทั่วทุกภูมิภาค,การสาธิตอาหารไทยและขนมไทย และการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยอันงดงามและเป็นเอกลักษณ์ อาทิ โขน โนรา ลิเก การแสดงศิลปะพื้นบ้าน และดนตรีไทย

✨“นวดไทย” (Nuad Thai, traditional Thai Massage)😇🧐ประกาศขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕...
29/10/2020

✨“นวดไทย” (Nuad Thai, traditional Thai Massage)😇

🧐ประกาศขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔ สะท้อนถึงภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพและบำบัดความเจ็บป่วยของคนไทยมานานกว่า ๖๐๐ ปี และยังคงสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

- บำบัดอาการปวด
- ฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พิการ
- ฝึกฝนช่วยเหลือกันเองได้
- ค่าใช้จ่ายน้อย

🤩ที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ครั้งที่ ๑๔ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงโบโกตา สาธารณรัฐโคลอมเบีย จึงมีมติให้ “นวดไทย” (Nuad Thai, traditional Thai Massage) ขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของยูเนสโก

อ่านเพิ่มเติม... book.culture.go.th/Thai%20Massage/mobile/index.html#p=1

#นวดไทย
#มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
#มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

29/10/2020
เชิญร่วมงาน เฉลิมฉลองนวดไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม...

🥳📣ขอเชิญร่วมงาน... เฉลิมฉลอง😇 "นวดไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม"
และ งาน "สัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ"

📌📌วันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2563📌📌
📍ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

พบกับ
✨สุดยอดภูมิปัญญาการนวดไทย นวดตอกเส้น นวดขิดเส้น นวดตบเหล็กแดง นวดย่ำขาง
✨หัตถการทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
✨ปรึกษาด้านสุขภาพกับแพทย์แผนไทย
✨ชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม
✨อาหารสุขภาพจากชุมชนท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาแผนไทยมากมาย

‼️‼️รับฟรี‼️‼️
🤩หนังสือ, ยาแผนไทย, ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพร🤩

🤩ตารางกิจกรรม👀👇👇
www.culture.go.th/ewtadmin/ewt/culture_th/ewt_news.php?nid=5349

#นวดไทย
#มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
#มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ที่อยู่

ถนนวัฒนธรรม
Bangkok
10310

การเดินทางมายังกรมส่งเสริมวัฒนธรรม สามารถเดินทางด้วย รถส่วนบุคคลหรือรถแท็กซี่ รถโดยสารประจำทาง จากถนนรัชดาภิเษก สาย 73, 73ก, 136, 137, 157, 172, 206, 514, 528, 529 จากถนนพระราม 9 / สาย 168, 137, 171, 537, 551, ปอพ.4 จากถนนเทียมร่วมมิตร / สาย 122 จากถนนรามคำแหง / สาย 122, 137 รถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้าใต้ดิน) ลงที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (เดินเท้าจากทางออกสถานีเป็นระยะทาง 600 เมตร)

ข้อมูลทั่วไป

เมื่อได้ตั้งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติขึ้นแล้ว จำเป็นต้องมีสถานที่ทำการได้ไปอาศัยอาคาร สโมสรลูกเสือของกรมพลศึกษา ในบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติเป็นที่ทำการชั่วคราว ต่อมาได้รับงบประมาณ สร้างสำนักงานขึ้นใหม่ ณ บริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง จึงได้ย้าย สำนักงานจากสนามกีฬาแห่งชาติมาอยู่ในที่แห่งใหม่นี้ และได้ประกอบพิธีเปิดป้ายสำนักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๔ ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้เปลี่ยนสถานะมาเป็นกรมส่งเสริมวัฒนธรรม สังกัดภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม ตาม พ.ร.บ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม โดยได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ ในการนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ใช้ชื่อย่อว่า สวธ. และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า " Department of Cultural Promotion : DCP "

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622470013

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม:

วิดีโอทั้งหมด

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

เป็นเสมือนชุมชนที่ผู้มีใจรักวัฒนธรรมได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศิลปะวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาของชาติและนานาชาติ ก่อกำเนิดวิธีคิดและพลังในการอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดอย่างกว้างขวางสืบไป

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด