สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ดูแลการดำเนินนโยบายการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กรมบัญชีกลางยกฐานะแผนกรัฐวิสาหกิจในกองรายได้เป็นกองรัฐวิสาหกิจตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2520 เพื่อรับผิดชอบดูแลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจต่างๆได้กว้างขวางและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเน้นการควบคุมและกำหนดนโยบายด้านการเงินการบัญชี และการบริหารงานบุคคลของรัฐวิสาหกิจ ต่อมาเนื่องจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้ปรับเปลี่ยนภารกิจจากการควบคุมและปฏิบัติการ มาเป็นการกำกับดูแลให้คำปรึกษา แนะนำส่งเสริมและสนับสนุน ตลอดจนกระจายอำนาจด้านการเงินการคลังไปให้้ส่วนราชการต่าง ๆและส่วนภูมิภาคมากขึ้น นอกจากนี้ ได้รวมหน่วยงานที่มีภารกิจความรับผิดชอบในลักษณะใกล้เคียงกันเป็นส่วนราชการเดียวกันโดยมีฐานะสูงกว่ากอง จึงปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังเสียใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดความคล่องตัวมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพงานดังกล่าว และเนื่องจากการแบ่งส่วนราชการภายในกรมให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามนัยมาตรา 8 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัตระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 "กองรัฐวิสาหกิจ" จึงเปลี่ยนฐานะเป็น "สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ" ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2538 ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ ภาครัฐได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่รัฐวิสาหกิจ และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ ดังนั้นสำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ ของรัฐ (สรส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำกับ ดูแลการดำเนินนโยบายการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล จึงเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้สำนักรัฐวิสาหกิจ และหลักทรัพย์ของรัฐมีความสามารถมากขึ้นในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผล จึงได้ยกฐานะ “สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ” เป็น “สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ” มีฐานะเป็นหน่วยงานระดับกรม ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545

เปิดเหมือนปกติ

สคร. ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานกระทรวงการคลังประจำปี พ.ศ. 2563นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐ...
21/10/2020

สคร. ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานกระทรวงการคลังประจำปี พ.ศ. 2563

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน สคร. เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานกระทรวงการคลังประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี และนำคณะผู้บริหารหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการคลังเข้าร่วมพิธี ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) กรุงเทพมหานครฯ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563

สคร. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบวันสถาปนาการกีฬาแห่งประเทศไทย ปีที่ 56สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมแสดงควา...
16/10/2020

สคร. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบวันสถาปนาการกีฬาแห่งประเทศไทย ปีที่ 56

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ครบรอบ 56 ปี โดยมีดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ พร้อมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563

สคร. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 59นางนัทีวรรณ สีมาเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมก...
16/10/2020

สคร. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 59

นางนัทีวรรณ สีมาเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 59 ปี โดยมีนางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563

สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจครั้งที่ 1/2563นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมกา...
15/10/2020

สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจครั้งที่ 1/2563

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาคาร SME D Bank เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563

สคร. ร่วมแสดงความยินดีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงา...
14/10/2020

สคร. ร่วมแสดงความยินดีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พร้อมผู้บริหารระดับสูง และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีแด่นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563

“สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินปีงบประมาณ 2563 ได้ตามเป้าหมาย”นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายร...
12/10/2020

“สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินปีงบประมาณ 2563 ได้ตามเป้าหมาย”

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า
ในเดือนกันยายน 2563 สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้น
ต่ำกว่าร้อยละ 50 (กิจการฯ) จำนวน 6,573 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 –
30 กันยายน 2563) มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ รวมจำนวน 188,861 ล้านบาท เป็นไปตามเป้าหมายเงินนำส่งรายได้แผ่นดินตามเอกสารงบประมาณจำนวน 188,800 ล้านบาท

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >>> https://drive.google.com/file/d/1okwpANkDcBeeKzeCnLMWam4vsFIgdlrj/view?usp=sharing

สคร. ร่วมตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร....
12/10/2020

สคร. ร่วมตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและข้าราชการพนักงานลูกจ้างในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมในพิธี ณ ห้องโถงวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563

สคร. ร่วมแสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงการคลังเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมกา...
08/10/2020

สคร. ร่วมแสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงการคลังเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พร้อมผู้บริหารระดับสูง และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีแด่นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563

(warning)ปัญหาหนี้นอกระบบ- เป็นปัญหาที่กระจายไปทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย- เงินกู้ที่คิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำห...
08/10/2020

(warning)ปัญหาหนี้นอกระบบ
- เป็นปัญหาที่กระจายไปทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย
- เงินกู้ที่คิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด (เกินร้อยละ 15 ต่อปี หรือร้อยละ 1.25 ต่อเดือน) โดยที่เจ้าหนี้ไม่ใช่สถาบันการเงิน

(red flag)การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ครอบคลุม 5 มิติ
(one)ดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย... โดยมี “พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560”
(two)การไกล่เกลี่ยประนอมหนี้...สามารถร้องเรียนได้ที่สถานีตำรวจ หรือศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ โทร. 1599 หรือโทร 02-575-3344
(three)การจัดหาแหล่งเงินในระบบ...เช่น สินเชื่อจากธนาคารออมสิน (ธ.ก.ส.) วงเงิน 50,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 0.85% ต่อเดือน
(four)ฟื้นฟูศักยภาพลูกหนี้...โดยการฟื้นฟูอาชีพ ปลูกฝังความรู้และวินัยทางการเงิน ฝากอบรมอาชีพ หรือพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
(five)สร้างภูมิคุ้มกัน...โดยพัฒนาเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน เพื่อทดแทนเจ้าหนี้นอกระบบ

(check mark)แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 3 ระยะ...
(one)ระยะเร่งด่วน...ปราบปรามเจ้าหนี้นายทุน ที่มีการข่มขู่ทวงหนี้ในการกู้นอกระบบ ทุกรูปแบบ
(two)ระยะกลาง...การสนับสนุนแหล่งเงินทุน สร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพลูกหนี้ ให้สามารถทำบัญชีครัวเรือน
(three)ระยะยาว...ศึกษาวิจัยการจัดหาแหล่งทุนที่เหมาะสม ในรูปแบบอื่น ๆ รวมทั้งอัตราดอกเบี้ย ที่เหมาะสมเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

-แอดมินกลาง-

#ปัญหาหนี้นอกระบบ
#รวมไทยสร้างชาติ
#ประเทศไทยต้องชนะ
#เข้มแข็งไปด้วยกัน
#ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
#PMDU #สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
https://www.pmdu.go.th/debt/

#PMOC #ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
https://www.facebook.com/104752127576785/posts/386080596110602/

สคร. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ปีที่ 130นางนัทีวรรณ สีมาเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรั...
07/10/2020

สคร. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ปีที่ 130

นางนัทีวรรณ สีมาเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมแสดงความยินดีกับกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 130 ปี โดยมีนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563

📣📣 รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธ...
07/10/2020

📣📣 รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ (เครื่องทองน้อย)
🏢 ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน 🏠
🗓 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

-ทีมงานแอดมินกลาง-

https://www.facebook.com/104752127576785/posts/385829649469030/

“ไทยคู่ฟ้า PODCAST” นารีสโมสร มีเรื่องเล่า : โครงการคนละครึ่ง#ไทยคู่ฟ้า PODCAST รัฐบาลเล่าเรื่อง โดยนารีสโมสร กับรองโฆษก...
05/10/2020

“ไทยคู่ฟ้า PODCAST” นารีสโมสร มีเรื่องเล่า : โครงการคนละครึ่ง
#ไทยคู่ฟ้า PODCAST รัฐบาลเล่าเรื่อง โดยนารีสโมสร กับรองโฆษกรัฐบาล ดร.รัชดา ธนาดิเรก ในประเด็นโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่าง "คนละครึ่ง" และ "การเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"

-ทีมงานแอดมินกลาง-

#ไทยคู่ฟ้า

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
https://www.facebook.com/ThaigovSpokesman/videos/2890095324556988
-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

ชวนร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ยอดล่าสุดลงทะเบียน 1.6 แสนร้าน#ไทยคู่ฟ้า น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมน...
05/10/2020

ชวนร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ยอดล่าสุดลงทะเบียน 1.6 แสนร้าน
#ไทยคู่ฟ้า น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การเปิดลงทะเบียนร้านค้าในโครงการคนละครึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการร้านค้าสนใจเข้าร่วมแล้ว 162,316 ร้านค้า แบ่งเป็นร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมมาตรการหรือโครงการของรัฐ 113,488 ร้านค้า และร้านค้าใหม่ 48,828 ร้านค้า ในจำนวนนี้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 140,254 ร้านค้า
.
สำหรับความกังวลว่าร้านค้าบางแห่งไม่สามารถเข้าถึงระบบการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ คนละครึ่ง .com ทางธนาคารกรุงไทยได้เตรียมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปให้คำแนะนำกับร้านค้าด้วยตัวเอง โดยเฉพาะในชุมนุมและตลาด เน้นร้านค้ารายย่อย หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งยังสามารถไปติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทย หรือให้ร้านค้าแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานท้องถิ่น เช่น เทศบาล อบต. ฯลฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลแจ้งไปยังธนาคารกรุงไทยต่อไป

-ทีมงานแอดมินกลาง-

#ไทยคู่ฟ้า

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/35670
-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

สคร. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 18 ปีนายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นปร...
05/10/2020

สคร. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 18 ปี

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นประธานในพิธีสงฆ์ และให้การต้อนรับผู้บริหารของกระทรวงการคลัง อดีตผู้อำนวยการ สคร. และผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ที่มาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สคร. ครบรอบ 18 ปี ณ ห้องประชุมแก้ววิเชียร ชั้น 11 อาคาร SME Bank กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สคร. ครบรอบ 18 ปีนายประภาศ คงเอียด  ผู้อำนวยการ สำน...
05/10/2020

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สคร. ครบรอบ 18 ปี

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง และบุคลากร ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสวันสถาปนา สคร. ครบรอบ 18 ปี ณ กระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563

04/10/2020
เพิ่มวงเงิน

✨เพิ่มวงเงินซื้อของบัตรสวัสดิการฯ 500 บาท 3 เดือน💰

📌โครงการ "เพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รัฐบาลจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการฯ 14 ล้านคน💳ที่ประสบปัญหาขาดรายได้จากช่วงโควิด-19 โดยจะเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคให้อีกคนละ 500 บ./เดือน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ ต.ค. - ธ.ค. 63✅💯 เพื่อใช้ซื้อของในร้านค้ารายย่อย

🔸ผู้ที่ได้รับวงเงิน 300 บ./เดือน จะได้รับ 800 บ./เดือน
🔸ผู้ที่ได้รับวงเงิน 200 บ./เดือน จะได้รับ 700 บ./เดือน

-ทีมงานแอดมินกลาง-

#ไทยคู่ฟ้า
#รวมไทย สร้างชาติ

เริ่มปีการศึกษา 2564 ปรับเกณฑ์ให้กู้ยืม กยศ. 4 ลักษณะ น้อง ๆ นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และกำลังจะเข้าศึกษาตั้ง...
04/10/2020

เริ่มปีการศึกษา 2564 ปรับเกณฑ์ให้กู้ยืม กยศ. 4 ลักษณะ

น้อง ๆ นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และกำลังจะเข้าศึกษาตั้งแต่ระดับ ม.ปลายสายสามัญ และสายอาชีพ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ฟังทางนี้....กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เตรียมพร้อมให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ในปีการศึกษา 2564 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 4 ลักษณะ เช่น ลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อส่งเสริมให้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก สาขาวิชาขาดแคลน และให้กู้ยืมในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท สำหรับผู้กู้ที่เรียนดี โดยพัฒนาระบบการจัดการการให้กู้ยืมแบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการยื่นกู้ยืมเงิน ให้นักเรียน นักศึกษาเข้าถึงโอกาสทางการศึกษามากขึ้น ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กยศ. Call center 0-2016-4888 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.studentloan.or.th

-ทีมงานแอดมินกลาง-

#ไทยคู่ฟ้า

https://www.facebook.com/ThaigovSpokesman/posts/1019630105169462

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

วันนี้ (1 ต.ค. 63) นายกรัฐมนตรี นำทัพนักลงทุนเข้าพื้นที่ EEC ติดตามความคืบหน้าเชื่อมโยงท่าเรือแหลมฉบังกับนานาชาติ พร้อมร...
01/10/2020

วันนี้ (1 ต.ค. 63) นายกรัฐมนตรี นำทัพนักลงทุนเข้าพื้นที่ EEC ติดตามความคืบหน้าเชื่อมโยงท่าเรือแหลมฉบังกับนานาชาติ พร้อมรับรถไฟฟ้าโมโนเรลขบวนแรก โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง

(>)กิจกรรมสำคัญวันนี้ ณ EEC
(one)โครงการท่าเรือบก (Dry Port) ท่าเรือแหลมฉบัง...มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค (กลุ่มประเทศ CLMV)
(two)การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ ภายใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน
(three)ประชุมกับนักลงทุนไทยและต่างประเทศ...มุ่งสู่การลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น เทคโนโลยีดิจิทัล หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อุตสาหกรรมด้านการแพทย์
(four)รับขบวนรถไฟฟ้าโมโนเรล ขบวนแรก โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง)...ภายใต้นโยบาย PPP Fast Track

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/35552

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฮ❗️🎉🎉ครม. เห็นชอบโครงการเพิ่มวงเงินซื้อของกินของใช้ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14 ล้า...
29/09/2020

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฮ❗️

🎉🎉ครม. เห็นชอบโครงการเพิ่มวงเงินซื้อของกินของใช้ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14 ล้านคน อีกคนละ 500 บาท/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 รวมคนละ 1,500 บาท

https://www.facebook.com/104752127576785/posts/379369266781735/

-ทีมงานแอดมินกลาง-

#บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
#เพิ่มวงเงินซื้อสินค้า
#PMOC
#ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี

29/09/2020
การชุมนุม 14 ตุลาคม

💥การชุมนุม 14 ตุลาคม
💥ผู้ชุมนุมมีเป้าหมายชัดเจน
💥จะยอมเปิดพื้นที่ให้หรือไม่?

กฎหมาย ก็คือ กฏหมาย เราไม่ยอม แต่เขาก็ไม่ยอม เราห้าม เขาก็ฝ่าฝืน #บังคับใช้กฎหมาย เขาก็หาว่าไปกดดันเขา ผมก็อยากให้คนทั้งประเทศช่วยกันพิจารณาให้ถ่องแท้ว่าวัตถุประสงค์คืออะไร แล้วจะช่วยกันได้อย่างไร

คนที่ #ไม่เคารพกฎหมาย ถ้าคนเหล่านี้สามารถดำเนินการได้สำเร็จ เค้าจะ #บริหารประเทศอย่างไร #ความขัดแย้ง ก็สูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆ ท้ายสุดประเทศชาติก็อยู่ไม่ได้

💥หากคนรักสถาบันไม่พอใจ ออกมาปะทะกัน

เราก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ปะทะ สื่อก็ต้องช่วยกัน รัฐบาลก็ทำอย่างเต็มที่ ในการที่จะเปิดพื้นที่ให้ แต่ต้องเคารพกฎหมาย

อาจจะดูเหมือนเราอ่อนไปหรือเปล่า ก็ต้องดูเงื่อนไขของเค้าคืออะไร เค้าต้องการให้เกิดผลกระทบตรงนี้ขึ้นมา เราก็จะไปเข้าทางเขาทำไม

ต้องป้องกันทั้งสองฝ่าย ไม่ให้มีการเผชิญหน้ากัน #คนรักสถาบัน #รักประเทศชาติ มีหลายสิบล้านคน มีทุกจังหวัด

ทุกคนก็รู้ว่าอะไรดีไม่ดี การแสดงออกที่ผ่านมาเป็นอย่างไร กลายเป็นว่ารัฐบาลอ่อนแอ ไม่เข้มแข็ง เจ้าหน้าที่ไม่ทำงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ทำอยู่แล้ว ทุกอย่างมีระยะเวลาในการทำงานอยู่ ต้องให้เวลาในการทำงาน

-แอดมินกลาง-

#PMOC
#ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี

https://www.facebook.com/104752127576785/posts/378724893512839/

สคร. มอบของที่ระลึกให้ปลัดกระทรวงการคลังเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการนายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบ...
28/09/2020

สคร. มอบของที่ระลึกให้ปลัดกระทรวงการคลังเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พร้อมผู้บริหารระดับสูงและบุคลากร สคร. ร่วมมอบของที่ระลึกให้กับนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ชั้น 3 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563

ในภาพรวมรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายสคร. เตรียมความพร้อมงบลงทุนปี 2564นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักง...
28/09/2020

ในภาพรวมรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามเป้าหมาย
สคร. เตรียมความพร้อมงบลงทุนปี 2564

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า สคร. ได้ติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี 2563 ของรัฐวิสาหกิจ 44 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแล โดย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563 มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมจำนวน 160,498 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม และในกรณีที่ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ดำเนินการล่าช้ามาอย่างต่อเนื่อง
จะทำให้ในภาพรวมรัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมคิดเป็นร้อยละ 95 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม อย่างไรก็ตาม สคร. ยังคงติดตามดูแลโครงการลงทุนที่เบิกจ่ายล่าช้าอย่างใกล้ชิด

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >>> https://drive.google.com/file/d/1Twma1NSa2QowGO-q8HVBrji_FFDLGM3C/view?usp=sharing

24/09/2020

เพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ การปฏิบัติงานช่วงการแพร่ระบาด โควิด-19

ครม. มีมติอนุมัติโครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย สาหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพฯ (อสส.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชุมชน จานวนไม่เกิน ๑,๐๕๐,๓๐๖ คน/เดือน คนละ ๕๐๐ บาท ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค.๖๓ กรอบวงเงินไม่เกิน ๑,๕๗๕ ล้านบาท
ครม.มีมติอนุมัติงบกลาง ปี ๖๓ วงเงิน ๖๗๗.๗๙ ล้านบาท เบิกจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนจานวน ๗ เดือน ให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 รวมทั้งสิ้น ๒๗๓,๓๒๑ คน ดังนี้
๑) กานันและผู้ใหญ่บ้าน รับเงินเพิ่มพิเศษ ๕๐๐ บาท/เดือน
๒) แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ รับเงินเพิ่มพิเศษ ๓๐๐ บาท/เดือน
ได้รับตั้งแต่เดือน มี.ค. - ก.ย.๖๓ รวม ๗ เดือน
ทั้งนี้ในส่วนของ อสม. ได้ทยอยโอนให้แล้วตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. 63 ส่วนตาแหน่งอื่นๆ จะทยอยโอนให้ต่อไป

24/09/2020

ขยายเวลาบรรเทาภาระค่าน้า-ค่าไฟ สาหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ครม.มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้าประปาสาหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จานวน ๑๓.๙ ล้านคน ๘ ล้านครัวเรือน ออกไป ๑ ปี เดือน ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔ (เดิมหมดอายุในเดือนกันยายน 2563) ดังนี้
๑.ค่าไฟฟ้า กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน ๕๐ หน่วยต่อเดือน ติดต่อกัน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรี แต่กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน ๕๐ หน่วยต่อเดือน ให้ผู้ถือบัตรฯ ใช้สิทธิ ในวงเงิน ๒๓๐ บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน หากใช้เกินวงเงินที่กาหนดจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมด
๒.ค่าน้าประปา วงเงิน ๑๐๐ บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน หากใช้เกินวงเงิน ผู้ถือบัตรฯ จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้าประปาทั้งหมด
หมายเหตุ : ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น และผู้มีบัตรฯ ต้อง นาใบแจ้งค่าไฟฟ้าและใบแจ้งค่าน้าประปาไปชาระเงินที่สานักงานการไฟฟ้านครหลวง สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ สานักงานการประปานครหลวง และสานักงานการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยทุกสิ้นเดือนการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค จะส่งบันทึกรายชื่อผู้มีบัตรฯ ที่ใช้ไฟฟ้าและน้าประปาภายใต้วงเงินที่กาหนดให้กรมบัญชีกลาง เพื่อที่กรมบัญชีกลางจะนาเงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (กองทุนประชารัฐฯ) มาจ่ายคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ช่อง e-Money)

ส่งเสริมการจ้างงานสาหรับผู้จบการศึกษาใหม ครม.มีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สาหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐแ...
24/09/2020

ส่งเสริมการจ้างงานสาหรับผู้จบการศึกษาใหม

ครม.มีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สาหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือให้ผู้จบการศึกษาใหม่มีงานทาและช่วยเหลือ สถานประกอบการให้ดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องลดปัญหาว่างงาน เป้าหมาย ๒๖๐,๐๐๐ คน ก.แรงงาน จ่ายเงินอุดหนุนเงินเดือนร้อยละ ๕๐ ให้กับผู้จบการศึกษาใหม่ตามอัตราเงินเดือนแยกตามวุฒิไม่เกิน ๗,๕๐๐ บาท/เดือน/คน ระยะเวลา ๑๒ เดือนตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔ เงื่อนไขว่านายจ้างต้องอยู่ในระบบประกันสังคมและไม่เลิกจ้างลูกจ้างเดิมเกินร้อยละ ๑๕ ภาย ใน ๑ ปี รวมทั้ง ได้มีการจัดงาน Job Expo Thailand 2020 ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายนนี้ ณ ไบเทค บางนา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการว่างงาน-ตกงาน ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

(love letter) รัฐจัดมหกรรม JOB EXPO ช่วยคนตกงานและนักศึกษาจบใหม่(red flag)รัฐบาลสนับสนุนการจ้างนักศึกษาจบใหม่ทำงาน 2.6 แ...
23/09/2020

(love letter) รัฐจัดมหกรรม JOB EXPO ช่วยคนตกงานและนักศึกษาจบใหม่

(red flag)รัฐบาลสนับสนุนการจ้างนักศึกษาจบใหม่ทำงาน 2.6 แสนตำแหน่ง โดยจะช่วยเอกชนจ่ายเงินเดือนไม่เกิน 50% ของค่าจ้าง ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 และจะจัดมหกรรม Job Expo ในวันที่ 26-28 กันยายน 2563 ณ ไบเทค บางนา เพื่อช่วยคนตกงานอีก 1 ล้านคน

(warning)ทั่วโลกกำลังเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอยู่แล้ว เมื่อถูกซ้ำเติมจากการแพร่ระบาดของโรคที่ปรากฎใหม่ เศรษฐกิจทุกประเทศจึงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงไปตาม ๆ กัน ไม่เว้นประเทศไทย

(peace sign)ภายใต้มาตรการข้างต้น รัฐบาลจะช่วยเอกชนจ่ายเงินเดือนลูกจ้างใหม่ ไม่เกิน 50% ของค่าจ้าง ตามวุฒิการศึกษา แบ่งเป็น..
- ผู้จบการศึกษาด้วยวุฒิ ปวช.
รัฐบาลช่วยจ่ายเงินเดือนไม่เกิน 4,700 บาท ต่อเดือน
- ผู้ที่จบการศึกษาด้วยวุฒิ ปวส.
รัฐบาลช่วยจ่ายเงินเดือนไม่เกิน 5,750 บาท ต่อเดือน
- ผู้ที่จบการศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรี
รัฐบาลช่วยจ่ายเงินเดือนไม่เกิน 7,500 บาท ต่อเดือน

-ทีมงานแอดมินกลาง-

#รวมไทยสร้างชาติ
#ประเทศไทยต้องชนะ
#เข้มแข็งไปด้วยกัน
#ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
#PMDU #สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
#PMOC #ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนต

https://www.pmdu.go.th/job-expo-for-fresh-graduate/

ที่อยู่

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622985880

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ละอองฝนโปรยปรายปลิว จากทิวเมฆสีเข้ม หยาดน้ำตาฟ้าสีฟ้า อันเหลือบแลความร้อนรุ่ม ของปฐพีแห้งผาก กรุณยธรรม แห่งสัมมาปฏิบัติโปรยปราย อมฤตธรรมฉ่ำเย็น หยาดน้ำตาแห่งเกื้อการุณ อาบรดความเสื่อมและทุกข์
คำสั่ง บร.1/2563 ให้เบิกงบประมาณออกสินเชื่อสินค้า คนละต่อคน 5 หมื่นบาท ให้เป็นเงินสด6 พันบาทที่เหลือให้เป็นสินค้า นาย อภิชาติ แก้วทอง รองอธิบดี กระทรวงการคลัง
ขึ้นแบบนี้มาจะสองเดือนแล้วค่ะถูกเลิกจ้างมาตั้งแต่เดือนเม.ษา จนทุกวันนี้ยังไม่มีงานทำไม่รุ้ว่าทำไมตรวจสอบนานจริงถ้าทำงานได้ปกติจะไม่ง้อเงินรัฐบาลเลยค่ะ..เพราะสมัครมาตั้งแต่วันแรกๆที่เปิด...คนมีเงินบางคนได้รับสิทแต่คนตกงานอย่างรับไม่ได้รับสิทงงค่ะ
ยังไม่ได้รับคะ
จริยธรรมคุณธรรมจริยธรรมในความเป็นจริงต้นแบบจริงๆในตนเอง
เว็บไซต์ธุรกิจและเศรษฐกิจ ตารามีฆลเมืองพุทธ หน่วยงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง [State enterprise policy office] http://www.sepo.go.th/
เว็บไซต์ธุรกิจและเศรษฐกิจ ตารามีฆลเมืองพุทธ
NATASHA GUT LEVELS
ENOCK NYEMESHA
เจอแบบนี้ รัฐวิสากิจแบบนี้ ปชชไม่แย่หรือ ใครจะช่วยได้ ทุกคนที่เกี่ยวข้องล้วนแต่เอามือฃุกหีบกันหมดโดยเฉพาะผู้บริหารธนาคาร
ที่สอบสัมภาษณ์ข้าราชการไปเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ใกล้ประกาศขึ้นบัญชียังคะ ลูกจ้างสอบทีหลังประกาศไปก่อนแว้ว