กรมการพัฒนาชุมชน Fanpage

กรมการพัฒนาชุมชน Fanpage กรมการพัฒนาชุมชนป็นหน่วยราชการระดับกรมของกระทรวงมหาดไทย กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย,
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ

เปิดเหมือนปกติ

01/06/2021

เชิญพบกับรายการ SMART ENERGY ตามติด “โคก หนอง นา” กรมการพัฒนาชุมชน
ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 07.30 น. ทางช่องไทยรัฐทีวี 32

#พช.ชัยภูมิ ซักซ้อมข้าราชการลุยงานเพื่อชาวชัยภูมิมีความสุข   วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00น. นางกชพร ปริปุณนัง พัฒนา...
01/06/2021

#พช.ชัยภูมิ ซักซ้อมข้าราชการลุยงานเพื่อชาวชัยภูมิมีความสุข

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00น. นางกชพร ปริปุณนัง พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2564 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ 16 อำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

:::>>> วาระการประชุมฯ ประกอบด้วยประเด็นสำคัญดังนี้
:::> กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
1) การดำเนินงานตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2) การดำเนินงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้
3) กิจกรรมการประกวดผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
4) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
5) การประกวดคลิปวิดีโอและการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2
6) การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564
7) การดำเนินงานมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ปี 2563 และการประชุมเพื่อกำหนดตัวชี้วัดและแผนการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
การจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ
9) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล
10) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
11) โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
12) การจัดเวทีเสวนาทางวิชาการ กิจกรรมครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
13) การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผลการดำเนินกิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตำบล (CLM) และพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับครัวเรือน (HLM)
14) การดำเนินโครงการ พช.ชัยภูมิ ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
15) การขับเคลื่อนการพัฒนาสารสนเทศงานพัฒนาชุมชน (Big Data)
16) การลงรหัสครุภัณฑ์และจัดทำเลขรหัสประจำครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
17) การเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ปี 2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม หน้า 86 - 95)
18) การดำเนินการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 โดยแบ่งเป็นตัวแทน 4 โซน ๆ ละ อำเภอ ในระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2564

กลุ่มงานประสานแผนและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
19) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

::>>> ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

🎯เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good
#ชัยภูมิ_เมืองแห่งความสุข #สพจ_ชัยภูมิ
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_ชัยภูมิ #CNS

จังหวัดเชียงใหม่ รวบรวมภาพ เป็น E-Book เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนการสวมใส่ผ้าไทย ตามพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”  (...
01/06/2021

จังหวัดเชียงใหม่ รวบรวมภาพ เป็น E-Book เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนการสวมใส่ผ้าไทย ตามพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” (Vol.2 ฉบับเดือนเมษายน-พฤษภาคม). https://anyflip.com/lpprh/btps/
น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ต่อการอนุรักษ์มรดกทางศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน และทรงสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย ทรงมีพระเมตตาห่วงใยพสกนิกรชาวไทยในการได้พระราชทานแบบลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และสื่อความหมาย ถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน ผ่านกรมการพัฒนาชุมชน พระราชทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้า เป็นต้นแบบ และพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตามวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นต่อไป
จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”ตามพระดำริ และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ที่ได้เห็นชอบให้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”
นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำทีมผู้บริหาร ระดับจังหวัด อำเภอ สวมใส่ผ้าไทย และ รวบรวมเป็นภาพถ่าย จัดทำเป็น E-Book ฉบับที่2 (ฉบับเดือนเมษายน-พฤษภาคม) เพื่อรณรงค์เชิญชวนการสวมใส่ผ้าไทย ตามพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” สืบสาน อนุรักษ์ผ้าไทยให้ทันสมัย ดึงรายได้เข้าชุมชนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อเป็นการกระตุ้น สร้างกระแสการสวมใส่ผ้าไทย ส่งเสริมความเป็นไทย การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าถิ่นไทยให้ดำรงอยู่ปรากฎเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย อีกทั้งเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น การรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอพื้นเมือง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยจะก่อให้เกิดรายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง

📢 จังหวัดราชบุรี สนับสนุน ผปก.โอทอป ประเภทผ้าจัดส่งผ้าเข้าร่วมการประกวดผ้า ลายพระราชทาน "ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ"   ...
01/06/2021

📢 จังหวัดราชบุรี สนับสนุน ผปก.โอทอป ประเภทผ้าจัดส่งผ้าเข้าร่วมการประกวดผ้า ลายพระราชทาน "ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ"
จังหวัดราชบุรีดินแดนแห่งวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลอง
เป็นถิ่นรวมของคนไทย เชื้อสายต่างๆ 8 ชาติพันธุ์ ชาวไทยพื้นถิ่น ชาวไทยจีน ชาวไทยกะเหรี่ยง ชาวไทยลาวตี้หรือไทยลาวเวียง ชาวไทยทรงดำ (ลาวโซ่ง) ชาวไทยเขมร ชาวไทย-ยวน ชาวไทยมอญ นับเป็นแหล่งรวมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่โดดเด่น และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า โดยเฉพาะผ้าทอพื้นเมือง ซึ่งมีความหลากหลายในการถักทอเส้นใย ศิลปะลวดลาย
อย่างประณีตบรรจงด้วยสีสันที่สวยงามซึ่งได้รับการสืบสาน
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นเอกลักษณ์เฉพาะชาติพันธุ์ ได้แก่ ผ้าจก ผ้าซิ่นตีนจก ผ้าขาวม้าทอมือไทยทรงดำ ผ้าทอบ้านไร่ ผ้าทอไทยมอญ ผ้าทอไทยกะเหรี่ยง ผ้าทอบ้านไร่ ผ้าเขียนลายทอง เป็นต้น ประเภทของลายผ้าแต่ละผืนจะมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมประวัติความเป็นมาของผ้าทอแต่ละชนิด ตามภูมิปัญญาแต่ละชาติพันธุ์
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ โอทอป ประเถทผ้าและกลุ่มทอผ้าได้พัฒนาลายผ้าฯและนำผ้ามัดหมี่พระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ไปทอ ผลิตผ้าตามอัตลักษณ์ หรือภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น/ชุมชน /ชนเผ่าภายในจังหวัดราชบุรี
และเข้าร่วมประกวดผ้าลายพระราชทาน "ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" ในครั้งนี้

👉🏻โดยมีผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า
จังหวัดราชบุรี ผู้สนใจเข้าร่วมส่งผ้าเข้าประกวด “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ซึ่งเป็นลายพระราชทาน จำนวนทั้งสิ้น ๑๖ ผืน แบ่งเป็น ๔ ประเภท ดังนี้
๑. ผ้าจกตีน(ผ้าซิ่น) จำนวน ๒ ผืน
๒. ผ้าจกทั้งผืน จำนวน ๕ ผืน
๓. ผ้าเทคนิคสร้างสรรค์ จำนวน ๖ ผืน
๔. ผ้าบาติก/ผ้ามัดย้อม จำนวน ๓ ผืน

(double arrow right)ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีจะได้รวบรวมและจัดส่งส่งผ้าฯ พร้อมใบสมัคร ให้กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเข้าประกวดต่อไป

💥ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี
📸✍️ภาพข่าว/รายงาน : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

ผู้ว่าฯ พังงา เยี่ยมชมบูธจัดแสดงและจำหน่าย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้า สิริวัณณวรีฯ”  ประชาสั...
01/06/2021

ผู้ว่าฯ พังงา เยี่ยมชมบูธจัดแสดงและจำหน่าย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้า สิริวัณณวรีฯ” ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยของจังหวัดพังงา

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้เยี่ยมชมบูธจัดแสดงและจำหน่าย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้า สิริวัณณวรีฯ” และร่วมประชาสัมพันธ์ รณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยของจังหวัดพังงา โดยนายประมวล วรานุศิษฏ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นำเยี่ยมชมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา ฝั่งประตูทางเข้า ศาลากลางจังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ดำเนินกิจกรรม “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ซึ่งได้จัดบูธแสดงและจำหน่าย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้า สิริวัณณวรีฯ” ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์การใช้และสวมใส่ผ้าไทย ลายผ้าพระราชทาน การต่อยอดการผลิตลายผ้าพระราชทาน รณรงค์ให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่นในทุกวัน ทุกโอกาส พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ประชาชนนำลายผ้าพระราชทานไปสู่การผลิต การออกแบบ และพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรี ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดพังงา ให้เกิดรายได้กลับสู่ชุมชน ทั้งนี้ จังหวัดพังงาได้ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย ผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” และรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยของจังหวัดพังงา ซึ่งได้รับความสนใจจากส่วนราชการต่าง ๆ และผู้มาติดต่อราชการเข้ามาเยี่ยมชมและสั่งจอง ขณะนี้มียอดจำหน่ายผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้า สิริวัณณวรีฯ” จำนวน 160 ชิ้น เป็นเงิน 96,000 บาท และยอดสั่งจอง จำนวน 347 ชิ้น เป็นเงิน 208,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 304,200 บาท

🌲 พังงาเมืองสวยในหุบเขา@สุขจริงสุขจังที่พังงา🌲 ข่าวโดย กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พังงา

พช. ร่วม สภาสตรีแห่งชาติฯ จับมือ มรภ.กำแพงเพชร พัฒนานวัตกรรมทอผ้าด้วยใยจากต้นกล้วยไข่ สร้างอาชีพ ยกระดับคุณค่าภูมิปัญญา ...
01/06/2021
พิธีลงนาม MOU โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน กรมการพัฒนาชุมชน

พช. ร่วม สภาสตรีแห่งชาติฯ จับมือ มรภ.กำแพงเพชร พัฒนานวัตกรรมทอผ้าด้วยใยจากต้นกล้วยไข่ สร้างอาชีพ ยกระดับคุณค่าภูมิปัญญา ชูบูรณาการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”
https://www.youtube.com/watch?v=V8RK7NT1IW0

🥬🍌กักตัว 3 เดือน อยู่ได้สบายมาก🥕🥒ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว #ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช.
01/06/2021

🥬🍌กักตัว 3 เดือน อยู่ได้สบายมาก🥕🥒ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว #ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช.

🥬🍌กักตัว 3 เดือน อยู่ได้สบายมาก🥕🥒ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว #ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช.

ก้าวสู่ความพอเพียง พช.อุบลฯ หนุน ผลผลิตจาก “โคก หนอง นา พช.” สู่ตลาดหอมแผ่นดิน อ.สว่างวีะวงศ์ มุ่งสร้างแรงบันดาลใจแก่คนร...
01/06/2021

ก้าวสู่ความพอเพียง พช.อุบลฯ หนุน ผลผลิตจาก “โคก หนอง นา พช.” สู่ตลาดหอมแผ่นดิน อ.สว่างวีะวงศ์ มุ่งสร้างแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่และพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภีท่าช้าง) บ้านใหม่สารภี หมู่ที่ 3 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมการปรับพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา พช." แปลงตัวอย่างพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตําบล (Community Lab Model for quality of Life : CLM) ณ ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภีท่าช้าง) บ้านใหม่สารภี หมู่ที่ 3 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางรัชดาวรรณ คำเอี่ยม พัฒนาการอำเภอสว่างวีระวงศ์ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ให้การสนับสนุนการลงพื้นที่ในครั้งนี้

ซึ่งศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภีท่าช้าง) นั้น ถือเป็น 1 ใน 68 แปลง CLM ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 15 ไร่ โดยมีฐานเรียนรู้ทั้งหมด 10 ฐาน ประกอบด้วย คนมีไฟ / คนมีน้ำยา / คนเอาถ่าน / คนรักษ์​แม่ธรณี / คนรักษ์​แม่โพสพ / คนรักษ์สุขภาพ / คนหัวเห็ด / คนรักษ์ป่า / คนรักษ์น้ำ / คันนาทองคำ

จากนั้น เวลา 16.00 น. พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เยี่ยมชมตลาดหอมแผ่นดิน ในพื้นที่ “โคก หนอง นา” ของเอกชนที่นำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายและยังเป็นแหล่งให้ประชาชนนำสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรจำหน่ายในตลาดสร้างรายได้ให้แก่ผู้สัญจรไปมา ซึ่งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) เอง ก็ได้นำสินค้าจากศูนย์สารภีท่าช้าง มาฝากจำหน่ายยังตลาดแห่งนี้ด้วย เช่น ผัก ต้นพันธุ์ผัก และต้นไม้ เป็นต้น ซึ่งตลาดหอมแผ่นดิน นั้น เกิดจากแนวคิดของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตัวเอง โดยปรับพื้นที่ 5 ไร่ 2 งาน เป็นแหล่งเรียนรู้โคก หนอง นา และเปิดเป็นตลาดเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีจุดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนช่วยการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนและยังการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในการเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนอีกด้วย

ส่งท้ายในเวลา 16.30 น. นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ยังได้ติดตามการดำเนินการขุดปรับพื้นที่ กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) แปลงนายมวล นาคีรักษ์ บ้านห้วยขาม หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานึ พื้นที่แปลง 3 ไร่ สัดส่วน 1:2 ดินร่วนปนทราย ซึ่งดำเนินการขุดเสร็จแล้ว ปัจจุบันมีน้ำเต็มสระทั้ง 2 แห่ง โดยพื้นที่ดังกล่าวทั้งหมดมีขนาดพื้นที่จำนวน 24 ไร่ ซึ่งได้ทำนา ทำสวนผลไม้ และทำเกษตรพอเพียงอยู่ก่อนแล้ว พอมีโครงการฯ นี้ขึ้นมา จึงสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 3 ไร่ หลังจากนี้จะพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์เรียนรู้ และตอนนี้ได้เริ่มเลี้ยง ปลา หอยขม ปลูกผลไม้ และปลูกผักต่างๆ มากมาย

โอกาสนี้ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ได้พบปะกับเจ้าของแปลงในพื้นที่ โดยให้คำแนะนำการปลูกไม้ป่า 5 ระดับ ทฤษฎีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง พร้อมชื่นชมแปลงที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแนวทางของหลักกสิกรรมธรรมชาติ และระยะเวลาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด หากมีเหตุขัดข้องหรือข้อสงสัย ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยทันที เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อให้โครงการฯ สามารถดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน และมีแปลงตัวอย่างที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบแก่คนในพื้นที่ โดยเฉพาะการพึ่งตนเองและสร้างทางรอดในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน

อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี : งานประชาสัมพันธ์ สพจ.อุบลราชธานี...ภาพข่าว/รายงาน

"พัฒนาการจังหวัดพัทลุง เดินหน้าให้กำลังใจกลุ่มทอผ้าเพื่อประกวดลายผ้าพระราชทาน ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ"     วันจันทร...
01/06/2021

"พัฒนาการจังหวัดพัทลุง เดินหน้าให้กำลังใจกลุ่มทอผ้าเพื่อประกวดลายผ้าพระราชทาน ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ"
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนายประพันธ์ วรรณบวร ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางวนิดา เพชรกาฬ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางโสรญา ยอดราช นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และทีมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ร่วมลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมของกลุ่มทอผ้า เพื่อส่งเข้าประกวดลายผ้าพระราชทาน ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ ณ กลุ่มทอผ้านิคมลานข่อย กลุ่มสุปรีญาผ้าทอลานข่อย
อำเภอป่าพะยอม และศิวะนาฎกนกไทย อำเภอควนขนุน ตามลำดับ
กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพผ้าไทยเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าไทยและเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ผ้าไทยผ่านการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ซึ่งจังหวัดพัทลุงมีกลุ่มผ้าส่งเข้าประกวดหลากหลายกลุ่ม ซึ่งในวันนี้ ได้มีการติดตามกลุ่มฯ ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มทอผ้านิคมลานข่อย โดยนาง อารีรัตน์ แสงเรืองโรจน์
ประธานกลุ่มทอผ้านิคมลานข่อย กล่าวถึงความประทับใจในการที่ได้รับลายผ้าพระราชทาน ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และได้คิดสร้างสรรค์ลายเพื่อประกวดนั้น นับเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มทอผ้าลานข่อยที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดสืบสานภูมิปัญญาในการทอผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดพัทลุง ที่ได้ร่วมกลุ่มกันของผู้คนที่มีใจรักในการทอผ้าเพื่อที่จะสร้างสรรค์ลวยลายผ้าพื้นถิ่นและสร้างเอกลักษณ์ของผ้าเพื่อที่จะอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลัง และยังสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่น
กลุ่มทอผ้า โดยสมาชิกในกลุ่มมีความตั่งใจและใส่ใจในการถักทอออกมาแต่ละผืนเพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีของสินค้า
เพราะตัวเองมีความผูกพันกับผ้าทอลานข่อยมานานกว่า 19 ปี และจะสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้า ไปจนกว่าจะหมดลมหายใจ
2. กลุ่มสุปรีญาผ้าทอลานข่อย นาง สุปรีญา เกิดวัน บอกถึงความภาคภูมิใจ ที่ได้รับลายผ้าพระราชทาน ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และอยากมีส่วนร่วมในการประกวด เพื่อที่จะพัฒนาลายผ้าของกลุ่มให้เป็นที่รู้จัก โดยกลุ่มผ้าทอลานข่อย ลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม คือลายระฆังทอง ที่ได้นำลวดลายและสีสันของผ้ามาจากดอกของต้นระฆังทองซึ่งมีลักษณะ ดอกห้อยลงเป็นระย้า มีกลีบดอกเป็นรูปถ้วย มีสีสันสวยงาม ที่มีอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติของอำเภอป่าพะยอม ทางกลุ่มทอผ้าจึงนำลวดลายนี้มาทอเป็นลายผ้า ซึ่งลักษณะของลายผ้าจะนูนขึ้นเป็นลักษณะของกลีบดอกทั้ง 4 มุม คล้ายดอกระฆังทองตามลายผ้า มีสีขาว และแดงส้ม สร้างสรรค์สีที่สดใสดึงดูดความสนใจให้แก่ผู้ที่สนใจและพบเห็นอีกด้วย
3. กลุ่มศิวะนาฏกนกไทย นาย ยุทธพล ซุ่นเซ่ง
ประธานฯ กลุ่มเล่าถึงนำผ้าลายขอพระราชทานเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีฯ มาดัดแปลงกับลวดลายความเป็นเอกลักษณ์ ของเมืองพัทลุง โดยการนำลายผ้าขอพระราชทานฯ มาผสมผสานกับรูปแบบผ้าเก่าเมืองชัยบุรี
เริ่มจากการพิมพ์ลายขอทับลงบนเนื้อผ้าในชั้นที่ 1 และพิมพ์ย้อมเก็บสี เพื่อนำมาทับด้วยลายดอกรวงผึ้ง ซึ่งเป็นลายโบราณของเมืองพัทลุง เพื่อให้เกิดลายผ้ามิติใหม่ของลวดลายทั้ง 2 บนเนื้อผ้า ซึ่งแรงบันดาลใจของกลุ่มศิวะนาฏ กนกไทย จะเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่จะนำผ้า ไทยพื้นถิ่นและลวดลายของความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นพื้นถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้คนรุ่นใหม่หันกลับมาสวมใส่ชุดผ้าไทยให้มากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ได้ให้คำแนะนำแกกลุ่มผ้าทั้ง 3 กลุ่มในการออกแบบลายผ้า เพื่อพัฒนาให้มีความหลากหลายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น คงความเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่น สวยงาม ตามลักษณะผ้าถิ่นพัทลุง และสามารถสร้างรายได้ ให้กับสมาชิกกลุ่มต่อไป

🍆🌽พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียังยืน🍆🌽
# Change for good
🥝🥑พช.พัทลุง :ภาพ/ข่าว🥝🥑........

พระสงฆ์ไม่ทิ้งประชาชน!! “มจร.” เตรียมตั้ง “พุทธอารยเกษตร”https://thekey.news/columnists/riwpaalueng/24736/คอลัมน์ : ริ้ว...
31/05/2021
พระสงฆ์ไม่ทิ้งประชาชน!! “มจร.” เตรียมตั้ง “พุทธอารยเกษตร” | THE KEY NEWS

พระสงฆ์ไม่ทิ้งประชาชน!! “มจร.” เตรียมตั้ง “พุทธอารยเกษตร”
https://thekey.news/columnists/riwpaalueng/24736/
คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง
โดย …“เปรียญสิบ”

THE KEY NEWS ริ้วผ้าเหลือง พระสงฆ์ไม่ทิ้งประชาชน!! “มจร.” เตรียมตั้ง “พุทธอารยเกษตร” | เดอะคีย์

พช. ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM มอบนโยบาย ชี้แจงสร้างความเข้าใจการปฏิบัติราชการ พร้อมเน้นย้ำร่วมกันเป็นฟั...
31/05/2021

พช. ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM มอบนโยบาย ชี้แจงสร้างความเข้าใจการปฏิบัติราชการ พร้อมเน้นย้ำร่วมกันเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนภารกิจงาน มุ่งบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานการปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานโดยการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference ) ด้วยโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting โดยมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานต่างๆ ร่วมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ และข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 6 ราย ณ ห้องศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (WAR ROOM) ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เปิดเผยว่า ตามที่ กรมการพัฒนาชุมชนได้มีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference ) ด้วยโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ในการนี้ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับข้าราชการบรรจุใหม่ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 6 ราย โดยได้มอบนโยบายและแนวทางการทำงานแก่ข้าราชการ ให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานแนวทางการไปสู่การบรรลุเป้าหมายด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งให้ข้าราชการ รักษาเกียรติและวินัย มีความตั้งใจ กำหนดเป้าหมายในการทำงานให้ตนเอง โดยมีทัศนคติที่ดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้าราชการบรรจุใหม่นี้ จะร่วมกันเป็นฟันเฟืองสนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

จากนั้นได้มีการบรรยายชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในแต่ละหัวข้อที่สำคัญต่างๆ โดยนางสาวสุขนันทิพย์ ศรีสมวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง กล่าวบรรยาย เรื่อง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ /การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ
นายอัคเดช แจ้งอยู่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ กล่าวบรรยาย เรื่อง สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล/การจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการ
นายไชยา พิมสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ พูลนุช นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กล่าวบรรยาย เรื่อง การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

ต่อมาในช่วงบ่ายได้มีการบรรยายชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจการปฏิบัติราชการ โดยนายบุญเลิศ สายทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการและบำเหน็จความชอบ มอบหมายให้ นางสาวโสภิดา สินปราณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน กล่าวบรรยาย เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการและบำเหน็จความชอบ
นายชลิต นพรัตน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง กล่าวบรรยาย เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
นางวราพรรณ บุญวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม กล่าวบรรยาย เรื่อง วินัยข้าราชการ
และ นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวบรรยาย เรื่อง การพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โดยกองการเจ้าหน้าที่ ได้ให้ข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จัดทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ ก่อน (Pre – Test) และหลัง(Post – Test) เข้ารับการปฐมนิเทศ เพื่อประเมินความเข้าใจจากการฟังการบรรยายและให้ประเมินผลการดำเนินการปฐมนิเทศในครั้งนี้เพื่อนำไป ปรับปรุง/พัฒนา ในการดำเนินการครั้งต่อไปอีกด้วย

ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการบรรจุข้าราชการเพื่อเป็นการส่งเสริมการจ้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดยดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเร่งรัดการสรรหาและบรรจุบุคลากรเข้ารับราชการและเป็นการเพิ่มการจ้างงานจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยหลังจากนี้ หากมีตำแหน่งว่างที่มีลักษณะงานเดียวกันหรือ คล้ายคลึงกัน กรมการพัฒนาชุมชน อาจพิจารณาผู้ขึ้นบัญชีที่เหลืออยู่ในบัญชีต่อไป โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน https://personnel.cdd.go.th/

รายงาน ภาพ/ข่าว : นายกิตติศักดิ์ พูลนุช กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน

ที่อยู่

อาคารรัฐประศาสนภักดี
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621416376

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

OTOP

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมการพัฒนาชุมชน Fanpageผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมการพัฒนาชุมชน Fanpage:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ถูกปรับเปลี่ยนมาจากกองส่งเสริมและเผยแพร่ โดยเริ่มจัดตั้งกรมการพัฒนาชุมชนขึ้นในกระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 10 ) พ.ศ.2505 แล้ว ต่อมาในปี พ.ศ. 2506 ก็ได้มีตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2506 เพื่อแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานของกรมฯให้เป็นสัดส่วนสามารถสนองนโยบายการพัฒนาชุมชนของรัฐบาลได้อย่างเต็มที่

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


บริการสาธารณะ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วาไรตี้ผู้นำ เพราะคุณทำ เราจึงตามไปดู ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 4 สร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์และประเมินผล #วาไรตี้ผู้นำ #เพราะคุณทำเราจึงตามไปดู
@ฐานเรียนรู้ผักไฮโดรโปนิกส์ #เพิ่มรายได้ศูนย์ปันสุขชุมชน #ศูนย์แก้จนคนพอชอ วันที่ 25 พ.ค. 2564 ฐานเรียนรู้ผักไฮโดรโปนิกส์ ได้ทำการปลูกผักแปลงที่ 2 และเพาะกล้าใว้สำหรับแปลงที่ 3 เผื่อเป็นการปลูกหมุนเวียน ให้ได้มีผักใว้กินและขายได้ตลอด ผักกางมุ้ง ศพช.ชลบุรี
#เอามื้อสามัคี โคก หนอง นา อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ🥰🥰🥰🥰
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน " งบเงินกู้ แปลงนายวิเชียร ขำวงษ์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ใช้แบบมาตรฐาน แปลง 3 ไร่ อัตราส่วน 1: 3 #กรมการพัฒนาชุมชน Fanpage
ขอสอบถามกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องโครงการ โคก หนอง นา ครับว่า ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเฟสในเฟส 2 นั้น ถ้าพื้นที่เป็น สปก จะไม่สามารถเข้าร่วมได้ใช่หรือไม่ครับ เห็นทาง พัฒนาชุมชน ให้เอกสารมาเซ็นยินยอมยกเลิก โดยให้เหตุผลว่าเป็นที่ สปก ครับ
จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นาโมเดล "พัฒนาพาสร้างสรรค์ : โคก หนอง นา พาสร้างสุข" บ้านท่าจันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ https://youtu.be/p8yGDFD6_Eo #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน # โคกหนองนา CDD Channel
ผลิตจากข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ ด้วยนวัตกรรมการผลิตที่คิดค้นมาเฉพาะ ทำให้สามารถเปลี่ยนมาเป็น "แคปข้าว" ที่มีรสชาติ อร่อยเป็นพิเศษ ✅ไม่ผสมของแป้งมันและแป้งสาลี ปราศจากสารกลูเตน ✅ไม่มีน้ำตาลทรายและผงชูรส ไม่เจือสี ไม่แต่งกลิ่น ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ✅ทานร่วมกับอาหารต่างๆ เช่น ก๋วยเตี๋ยวเรือ ส้มตำ ลาบ น้ำพริก อร่อยลงตัว แถมฟรี! ซอสมะเขือเทศและซอสพริกทุกถุง มี 3 รสชาติ ได้แก่ รสงา, รสปลา, รสกุ้ง --------------------------------------------------------- ❤️❤️ ราคา 25.- (ราคาปกติ 35.-) ❤️❤️ --------------------------------------------------------- เชิญอุดหนุนสินค้าชุมชน: คุณเอ๋ 📱086-381-1736 หรือ Line Add Friend: http://line.me/ti/p/~Aey-1311 #ข้าวตังราชบุรี #แคปข้าว #ของดีบ้านโป่ง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว 92/4 หมู่1 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
สจ.ลำใย ภาษี คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ นำคณะคกสต.รณรงค์ สวมใส่ผ้าไทย #ผ้าไทยใส่ให้สนุก ใส่ผ้าไทยทุกโอกาสเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างรายได้แก่กลุ่มอาชีพมในชุมชน
https://youtu.be/W-dAqK3RaGc ฝากติดตามผลงานของ นพต. ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรีด้วยจร้า
วัดวังอ้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี http://youtube.com/watch?v=9rZ9Cl2bjTI ผู้ส่งผลงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขื่องใน โทร. 081-8234091
นางสาววิไลรักษ์ กุจะพันธ์ ตำแหน่ง พนักงาน อบต.บุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ชื่อผลงาน ปลูกผัก ปลูกรัก ฮักแพง แบ่งปัน http://youtube.com/watch?v=i2Hh27ROSE4 ผู้ส่งผลงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำยืน โทร. 097-3281625
ประเภทบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 3.1 นางโกสิน อยู่เย็น ตำแหน่ง ส.อบต. หมู่ 9 ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 082-1480138 http://youtube.com/watch?v=QRIy660Rne8 ผู้ส่งผลงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตระการพืชผล โทร. 081-8234103