กรมการพัฒนาชุมชน Fanpage

กรมการพัฒนาชุมชน Fanpage กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยราชการ
สังกัดกระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์การ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย,
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ

พรุ่งนี้เรามีนัดบริจาคโลหิต เตรียมตัวให้พร้อมกันนะคะ
30/11/2023

พรุ่งนี้เรามีนัดบริจาคโลหิต เตรียมตัวให้พร้อมกันนะคะ

เสวนาการพัฒนาและต่อยอดงานหัตถศิลป์สู่การสร้างอาชีพในวงการออกแบบ ในงาน Silk Festival 2023 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 1...
30/11/2023

เสวนาการพัฒนาและต่อยอดงานหัตถศิลป์สู่การสร้างอาชีพในวงการออกแบบ ในงาน Silk Festival 2023

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เอ็กซิบิชุ่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 6-9 เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “การพัฒนาและต่อยอดงานหัตถศิลป์สู่การสร้างอาชีพในวงการออกแบบ” ส่วนหนึ่งของ Silk Festival 2023 : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี คุณกุลวิทย์ เลาสุขศรี คุณเจนสุดา ปานโต คุณมิลิน ยุวจรัสกุลบรรณาธิการบริหารนิตยสารโว้กประเทศไทย ดีไซเนอร์และผู้ก่อ ตั้งแบรนด์ JANESUDA ดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้งแบรด์ MILIN คุณพรทิพย์ อรรถการวงศ์ Creative Director ของ ATT 19 คุณโรเบิร์ต เจมส์ ศุกระจันทร์ ศิลปินนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ พร้อมด้วย หน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและพัฒนาการจังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง นักวิชาการจังหวัดที่รับผิดชอบด้านผ้าไทย เข้าร่วมฯ

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรม OPEN HOUSE โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ที่ผ่านการพัฒนา ภายใต้กิจกรรม ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 – 2566 โดย Partnership Marketing มาร่วมกิจกรรมด้านการตลาดและสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อีกด้วย

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและผู้สนใจ เข้าชมนิทรรศการและเลือกซื้อผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ชั้นสูง และอาหารจากร้านดังทั่วประเทศได้ในงาน Silk Festival 2023 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รวม 200 ร้าน ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 6-7 เมืองทองธานี ไปร่วมอุดหนุน ไปให้กำลังใจผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย รวมทั้ง OTOP ชวนชิม เพื่อร่วมกันภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของคนไทย และทำให้สิ่งดี ๆ เหล่านี้คงอยู่อย่างยั่งยืน

30/11/2023

ถ่ายทอดสดการเสวนาหัวข้อ“การพัฒนาและต่อยอดงานหัตถศิลปสู่การสรา้งอาชีพในวงการออกแบบ” ส่วนหน่ึงของงาน Silk Festival 2023 : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 29 พ.ย. - 3 ธ.ค 66 ณ ฮอลล์ 6-7 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

กรมการพัฒนาชุมชนได้รับรางวัล“หน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)"โดยได้รับเกียร...
30/11/2023

กรมการพัฒนาชุมชนได้รับรางวัล

“หน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)"

โดยได้รับเกียรติจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2566 ซึ่งนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน จะเข้ารับรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 - 12.00 น.

ร่วมเป็นเป็นส่วนหนึ่งในบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง https://www.facebook.com/DGAThailand

30/11/2023
จังหวัดชัยภูมิ  เสริมความรู้แก่แกนนำขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เตรียมพร้อมครัวเรือนต้นแบบพัฒนาศูนย์เรียนร...
30/11/2023

จังหวัดชัยภูมิ เสริมความรู้แก่แกนนำขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เตรียมพร้อมครัวเรือนต้นแบบพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล"

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 จังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ กิจกรรมที่ 1.1 อบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดผู้นำพัฒนา (Change Leader) ที่อยู่ในชุมชน และนำการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน และนำไปสู่สิ่งที่ชุมชนต้องการ โดยมุ่งเน้นการปรับกรอบความคิด/กระบวนการทางความคิด (Mind Set) ให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความสำคัญของการทำหน้าที่ และสามารถนำไปปฏิบัติใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ของตนเองไดั กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนครัวเรือนพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ปี 2567 ที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 20 คน ในพื้นที่ทั้งหมด 9 อำเภอ กำหนดหลักสูตรเพิ่มทักษะระยะสั้น การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา” ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน กำหนดดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566
ซึ่งดำเนินการวันนี้เป็นวันที่สามของหลักสูตร เริ่มต้นด้วยเริ่มต้นด้วยกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ทำสะพาน แปลงผัก และกิจกรรมหน้าเสาธง ซึ่งได้รับเกียรติจากนายเชาวฤทธิ์ ภิญโญทรัพย์ ประธานเครือข่ายโคก หนอง นา อำเภอบ้านแท่น ตอกย้ำอุดมการณ์
และWork Shop การออกแบบพื้นที่ ขั้นตอนการออกแบบโคก หนอง นา ด้วยตนเอง เรียนรู้ 9 ฐานเรียนรู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง โดยวันที่เรียนรู้ 5 ฐานเรียนรู้ ประกอบด้วย 1.คนรักษ์ป่า หัวคันนาทองคำ 2.คนรักษ์แม่ธรณี 3. คนมีน้ำยา 4.คนมีอาชีพ 5.ฐานปุ๋ยหมัก
การดำเนินการในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติจังหวัดชัยภูมิ เครือข่ายโคก หนอง นา จังหวัดชัยภูมิ และครูพาทำ

ณ ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน แปลงนางจีรนันท์ ประทีปเมือง หมู่ที่ 12 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

#กรมการพัฒนาชุมชน

#หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
#โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน

ัยภูมิ

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภาพ/ข่าว : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

29/11/2023
29/11/2023
29/11/2023
29/11/2023
https://youtu.be/Bm5Kgvzp_EQ"ปลูกผักให้เป็นเงิน"นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี สร้างแรงบันดาลใจ ...
28/11/2023

https://youtu.be/Bm5Kgvzp_EQ

"ปลูกผักให้เป็นเงิน"

นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี สร้างแรงบันดาลใจ ปลูกผักให้เป็นเงิน (สร้างจากเค้าโครงเรื่องจริง)

https://youtu.be/XM7WzEfr7_s

นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอดอนสัก สร้างแรงบันดาลใจ ปลูกผักให้เป็นเงิน

"ปลูกผักให้สนุก"นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญชวนข้าราชการ ประชาชน นักเรียนปลูกผักสร้างความมั่น...
28/11/2023

"ปลูกผักให้สนุก"

นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญชวนข้าราชการ ประชาชน นักเรียนปลูกผักสร้างความมั่นคงทางอาหาร

https://youtu.be/Bm5Kgvzp_EQ

"ปลูกผักให้เป็นเงิน"

นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม เชิญชวนประชาชนร่วมปลูกผักกันให้สนุก สร้างความครึกครื้นตื่นตัวให้กับ ข้าร....

3 อำเภอ 3 สไตล์ กับนายอำเภอชวนปลูก จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี"ปลูกผักด้วยพลัง"นายสำนวน ทองศรี นายอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์...
28/11/2023

3 อำเภอ 3 สไตล์ กับนายอำเภอชวนปลูก จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี

"ปลูกผักด้วยพลัง"

นายสำนวน ทองศรี นายอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ทีมงานทุกภาคส่วนของอำเภอท่าชนะ เชิญชวนปลูกผักเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดรายจ่าย สร้างรายได้ และสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงวิกฤติ ไม่ว่าจะฝนตก น้ำท่วม โรคระบาด ก็ยังให้พอมีอะไรได้เก็บกิน

นายสำนวน ทองศรี นายอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ทีมงานทุกภาคส่วนของอำเภอท่าชนะ ร่วมแสดงมิวส...

พช.นครสวรรค์ ร่วมจัดตลาดนัดแก้จนคนนครสวรรค์วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรม “...
28/11/2023

พช.นครสวรรค์ ร่วมจัดตลาดนัดแก้จนคนนครสวรรค์

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้จนคนนครสวรรค์” โดยนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ นำหัวหน้าส่วนราชการ นางสาวสุขนันทิพย์ ศรีสมวงษ์ พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ และข้าราชการ เดินเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร เครือข่ายโคกหนองนา เครือข่ายป่าชุมชน และอีกมากมาย รวม 80 กว่าร้านค้า โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตลอดจนสมาชิกกลุ่มต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ของชุมชน ให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าชุมชนที่ดีที่สุดจากฝีมือคนไทย ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล

ตลาดนัดแก้จนคนนครสวรรค์ จัดเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลสู่นโยบายสำคัญ 10 ประเด็น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ รวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด และการจำหน่าย “มุ่งเน้นการลดรายจ่าย สร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ” โดยมีเป้าหมายคือการเติบโต เศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาทางสังคม ประชาชนมีความสามัคคี มีรายได้ และมีความสุข

การจัดตลาดนัดแก้จนคนนครสวรรค์จัดเป็นประจำทุกเดือน ในวันประชุมคณะกรมการจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งกำหนดระยะเวลาจำหน่าย 07.00 -14.00 น.

ทั้งนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล "Click ชุมชน" เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว การประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทองค์กร การรณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก และการตั้งหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยทางด้านอาหาร

#พชนครสวรรค์ #กรมการพัฒนาชุมชน #กระทรวงมหาดไทย
#นครสวรรค์ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ

พช.เตรียมความพร้อม จัดงาน Silk Festival 2023 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 30 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2566 เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 6-...
28/11/2023

พช.เตรียมความพร้อม จัดงาน Silk Festival 2023 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 30 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2566 เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 6-7 เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด Silk Success Sustainability

28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.
นายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการและติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมการจัดงาน Silk Festival 2023 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีนางสาวณัฐนิช อินทสระผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน และคณะทำงาน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

สำหรับการจัดงาน Silk Festival 2023 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Silk Success Sustainability กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 6-7 เมืองทองธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา และเพื่อสร้างการรับรู้ถึงผลสำเร็จของ การขับเคลื่อนโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามแนวพระดำริ ที่ทรงส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาผ้าไทย สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการผ้าไทย อนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

#กระทรวงมหาดไทย
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

พช. เชิญเที่ยวงานกาชาด และชม ชิม ช้อป สินค้า OTOP ที่ร้านกาชาดกรมการพัฒนาชุมชน ในงานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566  จัด...
28/11/2023

พช. เชิญเที่ยวงานกาชาด และชม ชิม ช้อป สินค้า OTOP ที่ร้านกาชาดกรมการพัฒนาชุมชน ในงานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566 จัดขึ้น 8 - 18 ธันวาคม 2566 ณ สวนลุมพินี

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 5001 กรมการพัฒนาชุมชน
นายชูชีพ พงษ์ไชย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานจัดงานกาชาดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2566 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการจัดร้าน และกิจกรรมในงาน ในการนี้ นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุม พร้อมให้ข้อเสนอแนะด้วย โดยมีนายไพโรจน์ โสภาพร เลขานุการกรม กล่าวรายงานความก้าวหน้าของการออกแบบและจัดร้าน และกิจกรรมภายในร้านกาชาด

ทั้งนี้ การจัดร้านกาชาดกรมการพัฒนาชุมชนในปีนี้ ได้ออกแบบและจัดทำขึ้นเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :SDGs) ใช้วัสดุจากธรรมชาติ ย่อยสลายง่ายไม่กระทบสิ่งแวดล้อม มีสินค้าประเภท OTOP ชวนชิมมาออกร้านมากมาย อาทิ ทองน้ำหนึ่ง จังหวัดเชียงใหม่ สินค้าเด่นดังของศูนย์ OTOP พุแค จังหวัดสระบุรี นงลักษณ์ขนมไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา โรตีสายไหมบังฮิมรอน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฮ่อยจ้อ จังหวัดสมุทรสาคร มะม่วงน้ำปลาหวาน จังหวัดสมุทรปราการ และร้านขอบคุณสตูล จังหวัดสตูล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแจกของรางวัล จากการโหลดแอป Click ชุมชน ซึ่งงานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566 ภายใต้แนวคิด "รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้ RedCrossFaiCenturyOfCharity" ระหว่างวันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2566 โดยในปีนี้ งานกาชาด 2566 ครบรอบ 100 ปี ชวนนุ่งโจงห่มไทย เดินชอป ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร และบนเว็บไซต์ www.งานกาชาด.COM เพื่อเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทย และเพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยนำไปใช้ดำเนินภารกิจบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย แก่ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ

28/11/2023

ประเด็นเด็ด 7 สี - กระทรวงมหาดไทย จัดงาน Silk Festival 2023 ผลักดันผ้าไทยสร้างรายได้สู่ชุมชนนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดก....

รองอธิบดี พช. ประชุมทีม เน้นย้ำการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศร...
27/11/2023

รองอธิบดี พช. ประชุมทีม เน้นย้ำการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ที่ห้อง 5001 กรมการพัฒนาชุมชน

นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานภารกิจสำคัญที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เน้นย้ำไตรมาส 1 เรื่อง ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) โดยมี นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม

TikTok เผยความสำเร็จจากโครงการ "TikTok for OTOP" ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องผ่านการสนับสนุนธุรกิจ...
27/11/2023

TikTok เผยความสำเร็จจากโครงการ "TikTok for OTOP" ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องผ่านการสนับสนุนธุรกิจในท้องถิ่น เฟสแรกกับการยกระดับทักษะดิจิทัลให้กับ OTOP กว่า 530 รายทั่วประเทศ

27 พฤศจิกายน 2566 ที่บริเวณชั้น 4 สยามพารากอน กรุงเทพ นายชูชีพ พงษ์ไชย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคุณชนิดา คล้ายพันธ์ Head of Public Policy - Thailand, TikTok ได้เผยถึงความสำเร็จจากโครงการ "TikTok for OTOP" เฟสแรก

ภายใต้โครงการสนับสนุนท้องถิ่นของ TikTok ด้วยการลงทุนมูลค่า 12.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก (SMB) มากกว่า 120,000 แห่งทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนผ่านของธุรกิจเหล่านี้สู่ตลาดออนไลน์ ช่วยให้พวกเขาเติบโตได้ในยุคดิจิทัล TikTok ได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาชุมชน ภายใต้กระทรวงมหาดไทย ต่อยอดความมุ่งมั่นในระดับภูมิภาค ในการเข้าถึงตัวแทน OTOP กว่า 530 รายจากทั่วประเทศ เพื่อมอบทักษะด้านดิจิทัล รวมถึงเครดิตการโฆษณาและการสนับสนุนจากแพลตฟอร์มในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจ พร้อมตอบโจทย์ความท้าทายที่ต้องก้าวตามให้ทันเทรนด์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ยกระดับสินค้า OTOP ด้วยแนวคิด Smart Economy และ Smart People TikTok ได้นำผู้ประกอบการ OTOP กว่า 530 ราย พร้อมสินค้ากว่า 1,600 รายการเข้าสู่ตลาดอีคอมเมิร์ซในการดำเนินการระยะแรก ผ่าน TikTok Shop ที่ช่วยตอบโจทย์พฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พร้อมมอบทักษะความรู้ด้านดิจิทัลที่ช่วยปลดล็อกศักยภาพด้านธุรกิจให้กับธุรกิจ OTOP ผ่านแนวคิด Smart Economy และ Smart People ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินโครงการ TikTok for OTOP ภายใต้การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมพัฒนาชุมชน พันธมิตรคนสำคัญผู้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างแพลตฟอร์มและผู้ประกอบการในชุมชน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาชุมชนในการทำให้ 'เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง'

นายชูชีพ พงษ์ไชย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า "เพื่อพัฒนาให้ธุรกิจและสินค้า OTOP มีความทันสมัยและสามารถเติบโตมากยิ่งขึ้น พร้อมแข่งขันในเวทีระดับประเทศและระดับโลก กรมพัฒนาชุมชนจึงให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นอย่างมาก เราจึงร่วมมือกับ TikTok เพื่อทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ซึ่งเราเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นของไทยได้อย่างมหาศาล ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมธุรกิจเท่านั้น แต่ยังช่วยแสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่ดีงามของแต่พื้นที่ได้เป็นอย่างดี"

คุณชนิดา คล้ายพันธ์ Head of Public Policy - Thailand, TikTok กล่าวว่า "TikTok ให้ความสำคัญในการสนับสนุนชุมชนตามโครงการสนับสนุนท้องถิ่น (Support Local Programme) เพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจออนไลน์และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเศรษฐกิจดิจิทัล TikTok เล็งเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจของสินค้า OTOP จึงต้องการยกระดับความสามารถ และปลดล็อกโอกาสให้กับผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถนำสินค้าที่มีคุณภาพมาอยู่บนแพลตฟอร์มเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย พร้อมผลักดันให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถเติบโต และเข้าสู่การเป็นสังคมเศรษฐกิจแบบดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ"

การดำเนินการในระยะแรก คือการเดินหน้าพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการ OTOP ผ่านการฝึกอบรมทักษะดิจิทัลในชุมชนต่างๆ ใน 5 ภูมิภาค การสอนเปิดร้านใน TikTok Shop พร้อมหลักสูตรขายยังไงให้ปัง การประกวดสร้างคอนเทนต์ขายสินค้ากับแคมเปญ #ช้อปได้ทุกถิ่น ที่เป็นช่องทางให้ผู้ประกอบได้มีโอกาสในการร่วมงานกับครีเอเตอร์บนแพลตฟอร์ม TikTok ในการกระตุ้นยอดขายให้แก่ร้านค้าและสร้างการรับรู้สินค้าในกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ทั่วประเทศ

TikTok มอบโอกาสในการสร้างความสำเร็จ นับตั้งแต่เริ่มโครงการ TikTok for OTOP สามารถปรับตัวเข้าสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลได้เป็นอย่างดี ซึ่งสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมเศรษฐกิจแบบดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังแสดงออกถึงการปลดล็อกโอกาสให้กับสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับนานาชาติที่มาพร้อมศักยภาพอันแข็งแกร่งในเรื่องของการสร้างรายให้แก่ชุมชนและประเทศ ซึ่งสามารถสร้างรายได้กว่า 8.5 ล้านบาท ให้กับ OTOP จำนวน 530 รายการทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 3 เดือน

#ช้อปได้ทุกถิ่น คือแคมเปญที่ใช้ประชาสัมพันธ์และรวบรวมคอนเทนต์เกี่ยวกับสินค้า OTOP ที่มีคอนเทนต์วิดีโอรวมแล้วกว่า 495 วิดีโอ ซึ่งมียอดผู้เข้าชมกว่า 137.9 ล้านครั้ง ทำให้สินค้า OTOP สามารถเข้าถึงผู้ซื้อกลุ่มเป้าหมายใหม่และเก่าได้อย่างมหาศาล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ TikTok ยังได้อาศัยเทรนด์ Shoppertainment ของ TikTok Shop จัด LIVE ขายสินค้าร่วมกับครีเอเตอร์ผ่านแคมเปญนี้เพื่อมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งรูปแบบใหม่ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่สนใจสินค้าท้องถิ่น โดยได้รับการตอบรับจากผู้ซื้อเป็นอย่างล้นหลาม มีผู้เข้าชม LIVE จำนวนกว่า 200,000 คน

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ OTOP หลายรายยังได้ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์สำคัญต่างๆ ของ TikTok เพื่อปฏิวัติกลยุทธ์การขายและประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่ง หนึ่งในนั้นคือ "สมุนไพร สุเมธแผนโบราณ" และ "Netafruit" ซึ่งเป็นสองแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยแบรนด์สมุนไพรสุเมธแผนโบราณ มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมากผ่านการ Live สดขายสินค้าบน TikTok ในขณะเดียวกัน Netafruit แบรนด์ผลไม้อบแห้งระดับพรีเมียมได้ใช้ประโยชน์จากรูปแบบการทำคอนเทนต์วิดีโอสั้นของ TikTok เพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ยอดขายเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเรื่องราวความสำเร็จเหล่านี้ช่วยเน้นย้ำถึงศักยภาพของ TikTok ในการช่วยยกระดับธุรกิจในท้องถิ่นให้ก้าวไปอีกขั้น

"ทักษะทางดิจิทัลที่เราได้รับจากการฝึกอบรมโดย TikTok และกรมพัฒนาชุมชน ไม่เพียงทำให้เราเข้าใจถึงการทำธุรกิจบนแพลตฟอร์ม TikTok Shop มากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเปิดทางให้เราสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับธุรกิจ และเปิดโอกาสทางอาชีพให้กับคนในชุมชน โดยเราได้เรียนรู้ทักษะทางดิจิทัลมากขึ้น ได้รับความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค และข้อมูลเชิงลึกต่างๆ ที่มีประโยชน์ สามารถนำมาต่อยอดกับธุรกิจของเราได้" คุณฤทธิชัย ปันจันตา แบรนด์ สมุนไพร สุเมธแผนโบราณ กล่าว

"โครงการนี้สามารถช่วยให้เข้าถึงกลยุทธ์ทางการตลาดและเครื่องมือต่างๆ และได้รับความรู้ที่จากการฝึกอบรม ซึ่งไม่เพียงเสริมสร้างประสบการณ์ดีๆ เท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่รู้จักในระดับประเทศช่วยให้มีฐานลูกค้าใหม่ๆ มากขึ้น" คุณอัครวิทย์ เมฆเจริญ แบรนด์ Netafruit กล่าวเสริม

TikTok ในฐานะแพลตฟอร์มความบันเทิงที่ควบรวมคอนเทนต์และคอมเมิร์ซเข้าไว้ด้วยกัน ยังคงเดินหน้าเพื่อปลดล็อคโอกาสทางเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับครีเอเตอร์ ธุรกิจ และคอมมูนิตี้ผู้ใช้ในประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้คน ธุรกิจและสังคมให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

TikTok คือ แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นชั้นนำระดับโลก พันธกิจของ TikTok คือ การจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และมอบความสุขให้กับผู้คน TikTok มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ลอสแองเจลิสและสิงคโปร์ และสำนักงานสาขาอื่นๆ ได้แก่ นิวยอร์ค ลอนดอน ดับลิน ปารีส เบอร์ลิน ดูไบ จาการ์ตา โซล และโตเกียว

พช. ร่วมงานแถลงข่าวงาน 'เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2566' น้ำพระทัยสองพระมิ่งขวัญเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เปี่ยมล้นพระเมตตาผู้ประสบอุทกภัยว...
27/11/2023

พช. ร่วมงานแถลงข่าวงาน 'เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2566' น้ำพระทัยสองพระมิ่งขวัญเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เปี่ยมล้นพระเมตตาผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 27 พ.ย. 2566 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน 'เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2566' กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 ธ.ค. 2566 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กิจกรรมมากมาย ชมนิศทรรการ-ฟังเพลงจากวงดนตรี-ประมูลสินค้าดาราดัง-พึ่งพา โดยมีสุรเกียรติ์ เสถียรไทย' ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ เป็นประธาน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ปี 2566 กล่าวว่า วัตุประสงค์ของงาน คือ ต้องการเผยแพร่พระกรณียกิจ ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยพระกรณียกิจมีหลากหลาย ทรงช่วยเหลือประชาชนด้วยความเมตตา นอกจากการเผยแพร่พระราชกรณียกิจยังเชิญชวนประชาชนมาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม พันธกิจของมูลนิธิเพื่อนพึ่งภา คือ การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม และมีการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเฝ้าระวังน้ำท่วม นอกจากนี้ยังมีการฟื้นฟูพื้นที่ที่เคยถูกน้ำท่วมโดยร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
"โดยในวันที่ 7 เป็นวันเกิดของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตร งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ปีนี้อยากชวนทุกท่านมาร่วมแบ่งปัน จะร่วมด้วยการเดินวิ่ง หรือการซื้อสินค้าก็ได้"

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ปี 2566 กล่าวว่า เป็นเวลา 28 ปี ที่มูลนิธิได้ดูแลประชาชนทั่วประเทศ งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 12 เน้นการสร้างการร่วมมือของภาคีเครือข่าย และเน้นให้ความสุขกับคนที่มาร่วมงาน โดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จัดในที่ร่มเย็นตลอดเวลา คือ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สิ่งที่พบในงานนี้ คือ การแสดงนิทรรศการในด้านการป้องกันน้ำท่วม การบรรเทาทุกข์ และการฟื้นฟูประชาชนหลังพ้นภัยพิบัติ
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ปี 2566 กล่าวว่า งานพึ่งพา run เป็นการจัดงานครั้งแรก ซึ่งเป็นการทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้อย่างง่าย เริ่มตั้งแต่ 5 ธ.ค. 2566 ที่สวนเบญจกิตติ เริ่มปล่อยตัวเวลา 05.30 น. สามารถร่วมได้หลายรูปแบบทั้งการวิ่ง เดิน หรือวิ่งสลับเดิน และยังมี Virtual Run ที่สามารถเข้าร่วมทางออนไลน์ได้ กิจกรรมการวิ่งเป็นการสื่อสารถึงการส่งพลังและกำลังใจ โดยรายได้นำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

นายสรจักร เกษมสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ปี 2566 กล่าวว่า กิจกรรมบันเทิงมีวงดนตรี และความบันเทิงต่าง ๆ ปกติกิจกรรมจะเริ่มในช่วงเย็น เนื่องจากจัดในพื้นที่เปิดโล่ง แต่ในปีนี้จัดในห้องแอร์จึงเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่าย มีวงดนตรีของหลายสถาบันมาร่วมงาน ตั้งแต่วันที่ 6-10 ธ.ค. 2566 นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการทำครัวโดยมีมาสเตอร์เชฟจูเนียร์และดาราดังมาร่วมการทำอาหาร และยังมีการแสดงของศิลปินหลายท่าน เช่น รัดเกล้า-อามระดิษ ปั่น-ไพบูลเกียรติ เท่ห์-อุเทน ปุ๊-อัญชลี เป็นต้น มาร่วมร้องเพลง นอกจากนี้ในช่วงเย็นของทุกวันจะมีการประมูลสิ่งของของดาราและนักกีฬาดัง

นายฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล กรรมการและเลขาคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ปี 2566 กล่าวว่า ในส่วนของร้านเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือในการฟื้นฟูผู้ประสบภัย ในร้านเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จะมีสินค้าต่าง ๆ โดยสินค้าพิเศษคือจานลายกล้วยไม้ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ มีสินค้าอื่น ๆ จากพื้นที่ที่เคยประสบอุทกภัย และยังมีPAfé (พาเฟ่)ขายกาแฟและขนมหวาน นอกจากนี้ยังมีร้านสินค้าของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และมีร้าน OTOP มาร่วมงานในครั้งนี้

📌📌ประกาศ📌📌กรมการพัฒนาชุมชน รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไป จำนวน 29 อัตรา- ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน...
27/11/2023

📌📌ประกาศ📌📌

กรมการพัฒนาชุมชน รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไป จำนวน 29 อัตรา
- ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 2 อัตรา

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 14 อัตรา

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 13 อัตรา

สามารถยื่นความประสงค์ขอโอนได้ตั้งแต่บัดนี้ - 20 ธันวาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม https://personnel.cdd.go.th/transfer67

มหาดไทยเปิดบริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ”วันนี้ (27 พ.ย. 66) เวลา 10.00 น. ที...
27/11/2023

มหาดไทยเปิดบริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ”

วันนี้ (27 พ.ย. 66) เวลา 10.00 น. ที่บริเวณโถงหน้าห้องประชุมราชบพิธ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดบริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) หรือแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ” โดยมี นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวราวุธ ยันต์เจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายชูชีพ พงษ์ไชย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตัวแทนภาคประชาชน และสื่อมวลชน ร่วมในพิธี

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า วันนี้เป็นวันที่น่ายินดีที่จะได้เปิดการให้บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) หรือแปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจตามนโยบายรัฐบาล
ที่จะปรับเปลี่ยนการบริหารประเทศให้เข้าสู่ยุค Digital Government โดยเมื่อข้อมูลทั้งหลายถูกนำเข้าสู่ระบบออนไลน์แล้ว ประเทศก็จะได้ทั้งการบริหารงานที่โปร่งใส และการให้บริการที่สะดวกสบาย สำหรับประชาชน

“การนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสรรค์บริการ ทั้งการพัฒนาบริการเดิม และเสริมบริการใหม่ จะช่วยลดขั้นตอนการติดต่อราชการที่ซ้ำซ้อนลง และสามารถตอบสนองความต้องการของคนยุคนี้ ในการเข้าถึงบริการของรัฐได้ตลอด 24 ชั่วโมง ลดปัญหาดังที่เราทุกคนเคยมีประสบการณ์ของความหงุดหงิดเวลาอยากจะทำอะไรนอกเวลาราชการแล้วทำไม่ได้ ต้องมาเสียเวลาทำการทำงานเพื่อไปติดต่อราชการตามเวลาราชการ “ความรู้สึกแบบนั้นจะหายไป เมื่อเราเข้าสู่ความเป็น Digital Government โดยสมบูรณ์” ซึ่งการรวมศูนย์บริการภาครัฐให้เป็น "พอร์ทัลกลาง" ก็ถือว่าเป็น Game Changer เป็นปัจจัยที่จะทำให้ "รัฐบาลดิจิทัล" เกิดขึ้นได้จริง ทั้งนี้ การที่ "กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" ได้นำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ รองรับผู้ใช้งานกว่า 14 ล้านคน ในครั้งนี้ ถือว่าสอดคล้องกับอัตลักษณ์ในการทำงานของชาวกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างยิ่ง คือ การทำงานด้วยความ "ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที" สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม สนองตอบความต้องการของประชาชน” นายอนุทินฯ กล่าวเพิ่มเติม

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่วันนี้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งพัฒนาให้ข้าราชการและหน่วยงานมีความ "ทันโลก ทันสมัย" เป็นที่พึ่งพาของประชาชน สมดังภารกิจของกระทรวงมหาดไทยที่ต้องบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้พี่แก่น้องประชาชนอยู่เสมอ

“การที่กระทรวงมหาดไทย ได้ให้เกียรตินำบริการ "ตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ" มาไว้ใน Application ทางรัฐ ซึ่งสะท้อนถึงการก้าวสู่องค์กรดิจิทัลที่มีความสอดคล้อง คล่องตัว เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่จะผลักดันให้Application"ทางรัฐ" เสมือน "ซูเปอร์แอปของภาครัฐ" ที่ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในแอปพลิเคชันเดียว ซึ่ง DGA มุ่งมั่นขับเคลื่อนงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างประเทศให้ทันสมัย (Smart Nation) เพื่อชีวิตของคนไทยที่ง่ายขึ้น (Smart Life) ส่งผลให้ประชาชนทุกคน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป” นางพวงเพ็ชรฯ กล่าวเพิ่มเติม

อธิบดี พช. เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จับมือ 5 ประเทศสมาชิกแม่โ...
27/11/2023

อธิบดี พช. เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จับมือ 5 ประเทศสมาชิกแม่โขง – ล้านช้าง ร่วมออกแบบหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อขจัดความยากจน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Integrated Sustainable Development of Quality of Life Based on Sufficiency Economy Philosophy) โดยมีผู้แทนจากสถานทูตจีน Ms. Xia Wenfang, Director of Political Division The Embassy of the People’s Republic of China Ms. Ding Yue, attache The Embassy of the People’s Republic of China ร่วมเป็นเกียรติ มีนายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน กล่าวรายงาน

โดยกรมการพัฒนาชุมชนดำเนินงานโครงการ Integrated Sustainable Development of Quality of Life Based on Sufficiency Economy Philosophy (SEP) ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2566 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพิเศษแม่โขง – ล้านช้าง จำนวน 406,700 ดอลลาร์สหรัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการขจัดความยากจนของประเทศสมาชิกแม่โขง - ล้านช้าง และพัฒนารูปแบบการขจัดความยากจนที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของประเทศสมาชิกแม่โขง - ล้านช้าง โดยสร้างหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของคนในชุมชนเป้าหมายในการบริหารจัดการของตนเอง ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิกแม่โขง - ล้านช้าง ที่รับผิดชอบด้านการขจัดความยากจนของประเทศสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ประเทศกัมพูชา จีน ลาว เมียนมาร์ และไทย ประเทศละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน โดยโครงการนี้ผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้เรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาที่มีชุมชนเป็นฐานและการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนระหว่างกัน รวมทั้งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการปฏิบัติ ตลอดจนศึกษาดูงานการขจัดความยากจนในประเทศไทยและประเทศจีน ออกแบบหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อขจัดความยากจน หลังจากนั้น จะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปดำเนินการสร้างหมู่บ้านต้นแบบตามที่ออกแบบไว้ รวมทั้งร่วมในการติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลแบบมีส่วนร่วมก่อนเสร็จสิ้นโครงการ

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า วันนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่เราได้มารวมกันเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Integrated Sustainable Development of Quality of Life Based on Sufficiency Economy Philosophy กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้มีคณะผู้แทนจากประเทศกัมพูชา จีน ลาว เมียนมาร์ และไทย มาร่วมกันสร้างหมู่บ้านต้นแบบที่จะเป็นสถานที่เรียนรู้สำหรับการพัฒนาที่มีมีคุณภาพ การได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพิเศษ แม่โขง-ล้านช้าง ได้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดโครงการที่สร้างสรรค์นี้ขึ้น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้เป็นเพียงการจัดสรรทรัพยากร แต่ถือว่าเป็นการลงทุนเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกและยั่งยืนในชีวิตของผู้คนในประเทศของเรา และวันนี้เราได้เริ่มต้นภารกิจร่วมกันเพื่อทำให้ความต้องการของเรากลายเป็นความจริงเรามีภารกิจร่วมกันคือการสร้างโมเดลหมู่บ้าน โดยหมู่บ้านนี้จะกลายเป็นหมู่บ้านที่เป็นศูนย์เรียนรู้และสาธิตการสร้างการเปลี่ยนแปลง ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ จะช่วยให้เราสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง นำไปสู่การพัฒนาแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพึ่งพาตนเอง และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในชุมชน ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน บทบาทของท่านมีความสำคัญอย่างยิ่ง ประสบการณ์และความคิดเห็นที่หลากหลายของท่านจะเสริมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันให้มีประโยชน์ต่อโครงการมากยิ่งขึ้น กระผมเชื่อมั่นว่าหมู่บ้านต้นแบบที่เราจินตนาการจะต้องสะท้อนความเป็นไปได้ของบริบทและความต้องการเฉพาะของประเทศของเราได้อย่างแท้จริง ในการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย ขอให้เราโอบรับความท้าทายและโอกาสที่รอเราอยู่ข้างหน้า เราทุกคนมีพลังในการเปลี่ยนแปลงอนาคต และร่วมกันทำให้กาาพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ได้เป็นเพียงแค่เป้าหมายเท่านั้น แต่เป็นความจริงสำหรับคนรุ่นถัดไป ขอต้อนรับทุกท่านด้วยใจจริงอีกครั้ง ขอให้ความพยายามของเราทุกคนนำไปสู่อนาคตที่สดใสและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

27/11/2023

📢ข่าวดี !! ขยายช่วงเวลาให้ประชาชนสามารถใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ตลอดสาย ครบทั้ง 30 สถานี และ ที่จอดรถ บริเวณชั้น 1 ของอาคารจอดแล้วจรที่สถานีมีนบุรี ฟรี! ซึ่งจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 17 ธันวาคม 2566 จะขยายไปจนถึง วันที่ 2 มกราคม 2567

▶️ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/39/iid/235689
---------------------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook : กรมประชาสัมพันธ์
🎯X :
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์
🎯Web App : https://prdee.prd.go.th

27/11/2023

ที่อยู่

อาคารรัฐประศาสนภักดี
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621416045

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมการพัฒนาชุมชน Fanpageผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมการพัฒนาชุมชน Fanpage:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
#}