กรมการพัฒนาชุมชน Fanpage

กรมการพัฒนาชุมชน Fanpage กรมการพัฒนาชุมชนป็นหน่วยราชการระดับกรมของกระทรวงมหาดไทย กลุ่มงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์การ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย,
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ

เปิดเหมือนปกติ

📣ขอเชิญรับฟังการสัมภาษณ์ ในรายการ “พช. พบประชาชน” ทางสถานีวิทยุปากเกร็ด FM93.75 MHzโดย นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี พัฒนากา...
24/09/2021

📣ขอเชิญรับฟังการสัมภาษณ์ ในรายการ “พช. พบประชาชน” ทางสถานีวิทยุปากเกร็ด FM93.75 MHz

โดย นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี พัฒนาการจังหวัดลพบุรี

ในประเด็น : “โครงการ "น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 18.00 - 18.30 น.
ดำเนินรายการโดยนางสาวสาวิตรี อุดมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ส่งกระจายเสียงผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด พร้อมกันทั่วประเทศ

กรมการพัฒนาชุมชน
https://www.cdd.go.th

สมาคมสื่อช่อสะอาด
https://www.chorsaard.or.th

การรับลิ้งก์สัญญาณถ่ายทอดเสียง (สด)
http://radio1.chorsaard.net:9999

ฟังรายการย้อนหลัง
https://www.youtube.com/watch?v=kYiU1o_ETeU&list=PLGMLybXvLRg8szbFFAOZXxWpPC2SvBqs_

ลิ้งค์รายการ https://youtu.be/Q9VPZke6xow

#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#Khoknongna
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#กรมการพัฒนาชุมชน
#[email protected]
#SEPtoSDGs

📣ขอเชิญรับฟังการสัมภาษณ์ ในรายการ “พช. พบประชาชน” ทางสถานีวิทยุปากเกร็ด FM93.75 MHz

โดย นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี พัฒนาการจังหวัดลพบุรี

ในประเด็น : “โครงการ "น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 18.00 - 18.30 น.
ดำเนินรายการโดยนางสาวสาวิตรี อุดมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ส่งกระจายเสียงผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด พร้อมกันทั่วประเทศ

กรมการพัฒนาชุมชน
https://www.cdd.go.th

สมาคมสื่อช่อสะอาด
https://www.chorsaard.or.th

การรับลิ้งก์สัญญาณถ่ายทอดเสียง (สด)
http://radio1.chorsaard.net:9999

ฟังรายการย้อนหลัง
https://www.youtube.com/watch?v=kYiU1o_ETeU&list=PLGMLybXvLRg8szbFFAOZXxWpPC2SvBqs_

ลิ้งค์รายการ https://youtu.be/Q9VPZke6xow

#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#Khoknongna
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#กรมการพัฒนาชุมชน
#[email protected]
#SEPtoSDGs

พช.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564 “      วันที่ 23 กันยายน 2564 ⏰ 09.00 น.       นางศ...
23/09/2021

พช.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564 “
วันที่ 23 กันยายน 2564 ⏰ 09.00 น.
นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีอัญเชิญโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 ในกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดินประจำปี 2564” จะจัดขึ้น ณ หอประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
การจัดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564 ของจังหวัดหนองบัวลำภู มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำชุมชนดีเด่นทุกคน ได้เกิดความภาคภูมิใจอย่างสูงสุด ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 และเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ในการเสวนาในหัวข้อ “ผู้นำกับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”
นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ภายใต้กิจกรรม "มหกรรมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน" ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนดีเด่นทุกคนได้เกิดความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดด้วยความสำนึกในพระมหาธิคุณและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2564 ในการเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั้งในและนอกชุมชน และเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนและส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ระหว่างผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ภาคีการพัฒนาและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรฐานการบริหารทางชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็ง ได้อย่างยั่งยืน
สำหรับ “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564 จังหวัดหนองบัวลำภู” เพื่อการเขิดชูเกียรติคนดีในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน จำนวน 7 ประเภทรางวัล มากกว่า 57 รางวัล ประกอบด้วย
ประเภทโล่รางวัลพระราชทาน
1.ผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง
ประเภทโล่รางวัลสิงห์ทอง
2.ผู้นำ อช.ชาย ได้แก่ นายสมใจ บุตตาภักดี ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง
3.ผู้นำ อช.หญิง ได้แก่ นางฉวีวรรณ คำภิละ ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา
4.ผู้นำกลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสุขสำราญ บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 16 ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง
5.ผู้นำศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่น ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง
6.ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง
ได้แก่ นางสะคร นาคศรี หมู่ที่ 5 ตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
ประเภทรางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำการเปลี่ยนแปลง
7.โล่รางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น ได้แก่ ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
และ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง จำนวน 30 ท่าน
ประเภทรางวัลบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติ ผู้ขับเคลื่อนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 “ระดับจังหวัด
38.รางวัลชนะเลิศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ (Best Pactice) ได้แก่ เทศบาลตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
39.รางวัลชนะเลิศ ผู้นำทางศาสนา
ได้แก่ พระอธิการบรรจง ขันตีโก อำเภอสุวรรณคูหา
40.รางวัลชนะเลิ หมู่บ้านที่มีความมั่นคงทางอาหารได้แก่ บ้านโพธิ์ศรีสำราญ หมู่ที่ 13 ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
41.รางวัลชนะเลิศ บ้านพักชำราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่ นายทรงยศ ดวงคำบุตร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สำนักงานพัฒาชุมชนอำเภอสุวรรณคูหา
ประเภทรางวัลกองทุนชุมชนดีเด่น
42.กลุ่มอมทรัพย์เพื่อกรเลิตดีเด่น ระดับจัหวัด ได้เก่ บ้นนาชุมแซง หมู่ที่ 1 ตำบลเทพศรี อำเภอนาวัง
43.กองทุนแก้ไขปัญหาปัญหครามยากจนดีเด่น ระดับจังวัด ได้แก่ บ้านทรายอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลกุดดินจี่ อำภอนากลา
44.ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีด่น ระดับจังวัด ได้แก่ บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง
45.พัฒนากรต้นแบบ "หนองบัวลำสู้จน ค้นความจริง" ระดับจังวัด ได้แก่ นายศราวุธ กลางนอก
นักวิชาการพัฒณาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาวัง
ประเภทรางวัลกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น
46.กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านน้ำโมง อำภอสุวรรณคูหา
47.กองทุนแม่ของเผ่นดินบ้านโป่งแคใต้ อำเภอนากสาง
48.กองทุนแม่ของเแผ่นดินบ้านนาหว้า อำเภอศรีบุญเรือง
49.กองทุนแม่ของเผ่นดินบ้านใม่แหลงทอง อำเภอมืองหนองบัวลำกู
50.กองทุนแม่ของเผ่นดินบ้านตาดไฮ อำเภอโนนสัง
51.กองทุนแม่ของเผ่นดินบ้านไทยสามัคคี อำเภอนาวังรางวัลพัฒนาการอำภอหัวใจสีเขียว
ระดับดีเยี่ยม
52.นางรัตตินันท์ พัชรเรืองวงศ์ พัฒนาการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
53.นายพุทธิพงษ์ ปัญญาพุทธิกุล พัฒนาการอำเภอนาวัง
ระดับดีเด่น
54.นางพรทิพย์ แดงน้อย พัฒนาการอำเภอสุวรรณคูหา
55.นายสมยศ แน่นศรี พัฒนาการอำเภอนากลาง
56.นายธีรพล ทัศวงษา พัฒนาการอำเภอโนนสัง
57.นายณัฐภพ จำปา พัฒนาการอำเภอศรีบุญเรือง
นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวปิดท้ายว่า กิจกรรม "มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน" ประจำปี 2564 ที่จัดขึ้นในวันนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ดี เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้นำชุมชน ภาคีพัฒนา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเด่น ที่ผ่านการคัดสรร
กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 และเชื่อมั่นว่าทุกท่านที่ได้รับรางวัลในวันนี้ คงเกิดความภาคภูมิใจเป็นอย่างสูงสุด ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และขอให้ทุกท่านได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
พัฒนาตนเอง เพิ่มขีดความสามารถ สร้างการเรียนรู้ ขยายผลในการปฏิบัติตนปฏิบัติงานในครอบครัวและชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อการบูรณาการงาน การบริหารงานชุมชน มุ่งไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ต่อไป

🏔หนองบัวลำภู🏔
🌟เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว🌟

พช. จับมือกับ ไปรษณีย์ไทย และ ป.ปัน วิสาหกิจเพื่อสังคม โชว์แพลตฟอร์ม “จับจ่าย” (Jubjaai.com) บุกตลาดออนไลน์ เสริมช่องทาง...
22/09/2021

พช. จับมือกับ ไปรษณีย์ไทย และ ป.ปัน วิสาหกิจเพื่อสังคม โชว์แพลตฟอร์ม “จับจ่าย” (Jubjaai.com) บุกตลาดออนไลน์ เสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ทั่วโลก

วันที่ 22 กันยายน 2564

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นำโดย นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด โดยนายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด และนางสาวนิภาภัทร ตั้งนพรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ป.ปัน วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP บนแพลตฟอร์ม “จับจ่าย” (Jubjaai.com) โดยมี นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน นายสุรพล นิลบน รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด นางสาวอัญพัชญ์ จิรพัฒนาโรจน์ ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม “จับจ่าย” บริษัท ป.ปัน วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยการลงนามครั้งนี้เป็นความร่วมมือของสามหน่วยงานที่มีเป้าหมายเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพ มีแนวคิดในการทำธุรกิจเพื่อสังคมและช่วยเหลือชุมชน ตลอดจนลดต้นทุนค่าขนส่งผลิตภัณฑ์เพื่อลดภาระให้ผู้ประกอบโอกาสในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ครั้งนี้ต้องขอขอบคุณ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด และบริษัท ป.ปัน วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ที่มีเป้าหมายร่วมกัน ในการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP บนแพลตฟอร์ม “จับจ่าย” (Jubjaai.com) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่ทั่วประเทศทั้ง 76 จังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานคร สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์ม www.jubjaai.com และการขนส่งผลิตภัณฑ์ ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในอัตราพิเศษ เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP หรือ OTOP Trader ที่มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง มีความพร้อม หรือความสนใจ และสมัครใจนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม เพื่อนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม เพื่อช่วยเหลือและขยายมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เพิ่มมากขึ้น กรมการพัฒนาชุมชน ขอความร่วมมือจากไปรษณีย์ในการ MOU ให้สิทธิพิเศษในการขนส่งในราคาที่ถูกเป็นพิเศษ วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษที่เรา 3 ฝ่ายมาเจอกัน มีเจตนาเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถมีช่องทางการตลาด และสามารถแข่งขันได้

นายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือครั้งนี้ทาง ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จะเข้ามาเป็นตัวกลางด้านขนส่งให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการจัดส่งและนำจ่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ถึงลูกค้าที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั่วประเทศ ด้วยบริการที่ดี โดยสนับสนุนค่าขนส่งสินค้าในอัตราพิเศษ ให้บริการ รับ-ส่ง วัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบของการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP กระจายสู่แหล่งชุมชนอย่างทั่วถึง เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งสินค้าและการบริการ การเติบโตของตลาดออนไลน์ที่มีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งมีผลมาจากโควิด-19 และเมื่อมี Jubjaai.com แพลตฟอร์มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มุ่งช่วยเหลือผู้ประกอบการในชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงแล้ว ทางไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จึงเข้ามาช่วยเติมเต็มในส่วนการจัดส่งผลิตภัณฑ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ให้มีประสิทธิภาพ ในราคาพิเศษ โดยมุ่งหวังช่วยขยายฐานสินค้าชุมชนให้เติบโตขึ้น และแบ่งเบาภาระต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP

นางสาวนิภาภัทร ตั้งนพรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ป.ปัน วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด กล่าวว่า ในการร่วมมือครั้งนี้ บริษัท ป.ปัน วิสาหกิจเพื่อสังคม ขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชน และบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ในฐานะผู้ดูแลและผู้ให้บริการ ในแพลตฟอร์มจับจ่าย (Jubjaai.com) ซึ่งเป็น E-Marketplace สัญชาติไทย จะเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายนนี้ จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ คุณภาพจากชุมชนทั่วประเทศไทย จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP Trader ในการขยายช่องทางการตลาดออนไลน์ให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น และนำกลไกธุรกิจ และ Digital Marketing เพิ่มประสิทธิภาพกระตุ้นยอดขาย เพิ่มรายได้แก่ผู้ประกอบการ สนับสนุนแพลตฟอร์มในอัตราพิเศษ และส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของแพลตฟอร์มจับจ่าย (Jubjaai.com) และเชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้จะสามารถขับเคลื่อนสร้างโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืนของตลาดออนไลน์ จากตลาดไทยสู่ตลาดโลกได้อย่างแน่นอน

การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP บนแพลตฟอร์ม “จับจ่าย” (Jubjaai.com) ในครั้งนี้ จะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประกอบการ OTOP ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เติบโตมากกว่า 100 ล้านบาท และสามารถลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ทั้งค่าธรรมเนียม และค่าขนส่ง ทำให้ผู้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่ถูกลง โดยเฉพาะจากสถานการณ์โควิด-19 หากมีแพลตฟอร์ม E-Marketplace ที่มีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากชุมชนทั่วประเทศ อย่าง “จับจ่าย” ก็จะเป็นผลดีต่อผู้ขาย และผู้ซื้อที่มีช่องทางการซื้อขายที่ชัดเจน และเชื่อว่าการบริการของ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด และบริษัท ป.ปัน วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาชุมชนเชื่อมผลิตภัณฑ์บริการดี ๆ จากชุมชนทั่วประเทศ ให้มีช่องทางเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย เป็นช่องทางที่คัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการจากผู้ประกอบการและผู้บริโภค ให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพคัดสรรมาพร้อมกับโปรโมชั่น และดีลพิเศษต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทย และสังคมไทย พร้อมเป็นฟันเฟืองพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองอธิบดี พช. กล่าวทิ้งท้าย

กรมการพัฒนาชุมชน จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทุกท่าน ร่วมงาน ร่วมอุดหนุน เลือกซื้อสินค้าของคนไทย จากชุมชนแหล่งท่องเที่ยว OTOP ที่มีคุณภาพ และมีความน่าสนใจ ในการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP บนแพลตฟอร์ม “จับจ่าย” (Jubjaai.com) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์ม www.jubjaai.com เพื่อให้ทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนสินค้าชุมชนและช่วยเหลือให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

อธิบดี พช. ให้การต้อนรับ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก) ว่าที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนคนที่ 30 พร้อมฝากสานต่อภาร...
22/09/2021

อธิบดี พช. ให้การต้อนรับ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก) ว่าที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนคนที่ 30 พร้อมฝากสานต่อภารกิจสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน

วันที่ 22 กันยายน 2564

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คนที่ 29 ให้การต้อนรับ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก ว่าที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนคนที่ 30 พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึก รวมถึงร่วมรับฟังวีดิทัศน์ภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน และการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน โดยมี นางวิไลวรรณ ไกรโสดา นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม 5001 และห้องประชุม 3003 กรมการพัฒนาชุมชน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวว่า ในนามตัวแทนกรมการพัฒนาชุมชนทุกท่านทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และภาคีเครือข่าย ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตลอดถึงภาคีเครือข่ายที่ขับเคลื่อนงานทุกท่าน จึงขอแสดงความยินดีกับท่านสมคิด จันทมฤก ที่ได้มีโอกาสสำคัญเข้ามารับตำแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งในฐานะหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กระทรวงมหาดไทย จะเห็นได้ว่า งานของกรมการพัฒนาชุมชนนี้เป็นการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง มีการบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่าย โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง กรมการพัฒนาชุมชน จึงมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อให้ชุมชนใช้พลังชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยน้อมนำหลักแนวทางพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานแก่กรมการพัฒนาชุมชน “พัฒนาคือ สร้างสรรค์” เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตน และภารกิจของนักพัฒนา ให้บังเกิดประโยชน์สุขต่อพี่น้องประชาชน รวมถึงการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในการถอดบทเรียนจากจังหวัดลพบุรี ตำบลโก่งธนู เป็นชุมชนต้นแบบที่สามารถดูแลหมู่บ้านของตนเองได้ เน้นการพึ่งตนเองและความสามัคคีของคนในชุมชนและเพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลการดำเนินงานโครงการปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความยั่งยืน มีผู้เข้าร่วมมากถึง 12 ล้านครัวเรือน อีกทั้ง กรมการพัฒนาชุมชนจับมือกับสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่ และเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าของผ้าท้องถิ่น ให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าไทยทั่วประเทศ จนมีมติ ครม. เมื่อวันที่ 9มิถุนายน 2563 เห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย ตามพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และทรงพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ในการขับเคลื่อนต่อยอดให้วงการผ้าไทยเกิดการพัฒนาให้มีความทันสมัย สวมใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย และก่อให้เกิดความตื่นตัว เช่นเดียวกับ การพัฒนาผ้าของบ้านดอนกอย ด้วยการสร้างแบรนด์ การพัฒนาลายผ้า จากการออกแบบ รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาด้านการทอผ้า การย้อมคราม และการใช้สีธรรมชาติในการย้อมเส้นใยจากชุมชน มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย เป็นสากล สร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ สร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น

นายสมคิด จันทมฤก กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นกำลังสนับสนุนหลักในการสนับสนุนงานของท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คนที่ 29 ซึ่งท่านจะไปปฏิบัติราชการ ในบทบาทปลัดกระทรวงมหาดไทย วันนี้ภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาเรียนรู้ข้อมูลเชิงลึก มีความเข้าใจในเนื้องานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และเชื่อว่าคนพช. ในการทำงานจะไม่มีปัญหา เพราะมีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน ทำให้งานออกมามีคุณภาพ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง เช่น งาน OTOP หมู่บ้านนวัติวิถี หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประกอบกับสิ่งที่เป็นประจักษ์ชัดเจนในการพิสูจน์การทำงานที่มีคุณภาพนั้นคือ การได้รับรางวัลเลิศรัฐครบทุกหมวด ซึ่งเป็นเครื่องการันตีความสามารถการทำงานของกรมการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง และพวกเราจะร่วมขับเคลื่อนงาน สานต่องานของท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนคนที่ 29 เพื่อพัฒนาต่อยอด เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง อย่างยั่งยืนต่อไป

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีภารกิจสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาตนเอง ใช้หลักการพัฒนาชุมชนและกระบวนการพัฒนาชุมชนเป็นเครื่องมือในการทำงาน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง โดยมีผู้นำอาสาสมัคร กลุ่ม/องค์กร ภาคีเครือข่าย เป็นกลไกการพัฒนาการบริหารจัดการชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นระบบ สานต่องานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง จากการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย และสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริฯ ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล มากกว่า 50,000 ครัวเรือน และจะพัฒนาเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทำให้คนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขเป็นพื้นฐาน โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ มาปฏิบัติ 2 สิ่งนี้จะทำให้ประเทศชาติอยู่รอดและมีความเจริญเติบโต เพื่อก้าวไปสู่ เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่นคง ประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข ภายใต้วิสัยทัศน์ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕ อย่างยั่งยืนต่อไป นายสุทธิพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย

ที่อยู่

อาคารรัฐประศาสนภักดี
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621416376

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

OTOP

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมการพัฒนาชุมชน Fanpageผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมการพัฒนาชุมชน Fanpage:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ถูกปรับเปลี่ยนมาจากกองส่งเสริมและเผยแพร่ โดยเริ่มจัดตั้งกรมการพัฒนาชุมชนขึ้นในกระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 10 ) พ.ศ.2505 แล้ว ต่อมาในปี พ.ศ. 2506 ก็ได้มีตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2506 เพื่อแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานของกรมฯให้เป็นสัดส่วนสามารถสนองนโยบายการพัฒนาชุมชนของรัฐบาลได้อย่างเต็มที่

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


บริการสาธารณะ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วาไรตี้ผู้นำ เพราะคุณทำ เราจึงตามไปดู ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 4 สร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์และประเมินผล #วาไรตี้ผู้นำ #เพราะคุณทำเราจึงตามไปดู
@ฐานเรียนรู้ผักไฮโดรโปนิกส์ #เพิ่มรายได้ศูนย์ปันสุขชุมชน #ศูนย์แก้จนคนพอชอ วันที่ 25 พ.ค. 2564 ฐานเรียนรู้ผักไฮโดรโปนิกส์ ได้ทำการปลูกผักแปลงที่ 2 และเพาะกล้าใว้สำหรับแปลงที่ 3 เผื่อเป็นการปลูกหมุนเวียน ให้ได้มีผักใว้กินและขายได้ตลอด ผักกางมุ้ง ศพช.ชลบุรี
#เอามื้อสามัคี โคก หนอง นา อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ🥰🥰🥰🥰
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน " งบเงินกู้ แปลงนายวิเชียร ขำวงษ์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ใช้แบบมาตรฐาน แปลง 3 ไร่ อัตราส่วน 1: 3 #กรมการพัฒนาชุมชน Fanpage
ขอสอบถามกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องโครงการ โคก หนอง นา ครับว่า ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเฟสในเฟส 2 นั้น ถ้าพื้นที่เป็น สปก จะไม่สามารถเข้าร่วมได้ใช่หรือไม่ครับ เห็นทาง พัฒนาชุมชน ให้เอกสารมาเซ็นยินยอมยกเลิก โดยให้เหตุผลว่าเป็นที่ สปก ครับ
จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นาโมเดล "พัฒนาพาสร้างสรรค์ : โคก หนอง นา พาสร้างสุข" บ้านท่าจันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ https://youtu.be/p8yGDFD6_Eo #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน # โคกหนองนา CDD Channel
ผลิตจากข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ ด้วยนวัตกรรมการผลิตที่คิดค้นมาเฉพาะ ทำให้สามารถเปลี่ยนมาเป็น "แคปข้าว" ที่มีรสชาติ อร่อยเป็นพิเศษ ✅ไม่ผสมของแป้งมันและแป้งสาลี ปราศจากสารกลูเตน ✅ไม่มีน้ำตาลทรายและผงชูรส ไม่เจือสี ไม่แต่งกลิ่น ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ✅ทานร่วมกับอาหารต่างๆ เช่น ก๋วยเตี๋ยวเรือ ส้มตำ ลาบ น้ำพริก อร่อยลงตัว แถมฟรี! ซอสมะเขือเทศและซอสพริกทุกถุง มี 3 รสชาติ ได้แก่ รสงา, รสปลา, รสกุ้ง --------------------------------------------------------- ❤️❤️ ราคา 25.- (ราคาปกติ 35.-) ❤️❤️ --------------------------------------------------------- เชิญอุดหนุนสินค้าชุมชน: คุณเอ๋ 📱086-381-1736 หรือ Line Add Friend: http://line.me/ti/p/~Aey-1311 #ข้าวตังราชบุรี #แคปข้าว #ของดีบ้านโป่ง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว 92/4 หมู่1 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
สจ.ลำใย ภาษี คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ นำคณะคกสต.รณรงค์ สวมใส่ผ้าไทย #ผ้าไทยใส่ให้สนุก ใส่ผ้าไทยทุกโอกาสเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างรายได้แก่กลุ่มอาชีพมในชุมชน
https://youtu.be/W-dAqK3RaGc ฝากติดตามผลงานของ นพต. ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรีด้วยจร้า
วัดวังอ้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี http://youtube.com/watch?v=9rZ9Cl2bjTI ผู้ส่งผลงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขื่องใน โทร. 081-8234091
นางสาววิไลรักษ์ กุจะพันธ์ ตำแหน่ง พนักงาน อบต.บุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ชื่อผลงาน ปลูกผัก ปลูกรัก ฮักแพง แบ่งปัน http://youtube.com/watch?v=i2Hh27ROSE4 ผู้ส่งผลงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำยืน โทร. 097-3281625
ประเภทบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 3.1 นางโกสิน อยู่เย็น ตำแหน่ง ส.อบต. หมู่ 9 ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 082-1480138 http://youtube.com/watch?v=QRIy660Rne8 ผู้ส่งผลงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตระการพืชผล โทร. 081-8234103