กรมสารบรรณทหารบก

กรมสารบรรณทหารบก ข่าวสารและบริการ

เปิดเหมือนปกติ

การส่งรายชื่อข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่จะครบ กำหนดเกษียณอายุราชการใน ๑ ต.ค. ๖๖——————————————————————————————สวัสดีครับ...
30/12/2021

การส่งรายชื่อข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่จะครบ กำหนดเกษียณอายุราชการใน ๑ ต.ค. ๖๖
——————————————————————————————
สวัสดีครับ ผมขออนุญาตถามครับ ปัจจุบันผม ยศ ร.ท. รับราชการในตำแหน่ง นชง. สังกัดหน่วย มทบ. แห่งหนึ่ง เกิด ๕ ต.ค. ๐๕ ซึ่งจะครบกำหนดเกษียณอายุราชการใน ๑ ต.ค. ๖๖ ผมเข้าใจถูกต้องหรือไม่ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/3826

#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#ข่าวทหารบก ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๖

การส่งรายชื่อข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่จะครบ กำหนดเกษียณอายุราชการใน ๑ ต.ค. ๖๖
——————————————————————————————
สวัสดีครับ ผมขออนุญาตถามครับ ปัจจุบันผม ยศ ร.ท. รับราชการในตำแหน่ง นชง. สังกัดหน่วย มทบ. แห่งหนึ่ง เกิด ๕ ต.ค. ๐๕ ซึ่งจะครบกำหนดเกษียณอายุราชการใน ๑ ต.ค. ๖๖ ผมเข้าใจถูกต้องหรือไม่ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/3826

#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#ข่าวทหารบก ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๖

เงินช่วยพิเศษ กรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย——————————————————————————หากลูกจ้างประจำเสียชีวิตระหว่างรับราชการ รัฐกำหนดให...
29/12/2021

เงินช่วยพิเศษ กรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย
——————————————————————————
หากลูกจ้างประจำเสียชีวิตระหว่างรับราชการ รัฐกำหนดให้จ่าย “เงินช่วยพิเศษ” เป็นจำนวน ๓ เท่า ของค่าจ้างอัตราปกติในเดือนที่ถึงแก่ความตาย ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ การจ่ายเงินช่วยพิเศษนั้น กำหนดให้จ่ายแก่บุคคลเพียงรายเดียว โดยจะจ่ายให้แก่บุคคลตามลำดับ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/3820

#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#สารสารบรรณ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๒

เงินช่วยพิเศษ กรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย
——————————————————————————
หากลูกจ้างประจำเสียชีวิตระหว่างรับราชการ รัฐกำหนดให้จ่าย “เงินช่วยพิเศษ” เป็นจำนวน ๓ เท่า ของค่าจ้างอัตราปกติในเดือนที่ถึงแก่ความตาย ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ การจ่ายเงินช่วยพิเศษนั้น กำหนดให้จ่ายแก่บุคคลเพียงรายเดียว โดยจะจ่ายให้แก่บุคคลตามลำดับ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/3820

#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#สารสารบรรณ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๒

28 ธันวาคม #วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกรา...
29/12/2021

28 ธันวาคม #วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชจากพม่าให้แก่ประเทศไทย และเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเพียงพระองค์เดียว

#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก

28 ธันวาคม #วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชจากพม่าให้แก่ประเทศไทย และเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเพียงพระองค์เดียว

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงมีพระนามเดิมว่า "สิน” (ชื่อจีนเรียกว่า "เซิ้นเซิ้นซิน) พระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2277 พระราชบิดาเป็นชาวจีนแต้จิ๋ว ชื่อ "นายไหฮอง” ได้สมรสกับหญิงไทยชื่อ”นางนกเอี้ยง” ในช่วงรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (สมเด็จพระธรรมราชาธิราชที่ 3) ซึ่งเจ้าพระยาจักรีได้ขอไปอุปการะเป็นบุตรบุญธรรมตั้งแต่ครั้งเยาว์วัย ต่อมาเมื่ออายุครบ 13 ปี เจ้าพระยาจักรีได้นำตัวเด็กชายสิน ไปถวายตัวเป็นมหาดเล็ก ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ครั้น พ.ศ. 2301 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จสวรรคต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรเสด็จขึ้นครองราชย์ได้ 3 เดือนเศษ ก็ถวายราชสมบัติแก่สมเด็จพระเชษฐาธิราช "สมเด็จพระบรมราชาที่ 3” (สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์) สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้นายสินมหาดเล็กรายงาน เป็นข้าหลวงเชิญท้องตราพระราชสีห์ไปชำระความที่หัวเมืองฝ่ายเหนือซึ่งปฏิบัติราชการได้รับความดีความชอบมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นหลวงยกกระบัตร เมืองตาก ช่วยราชการพระยาตากครั้นพระยาตากถึงแก่กรรม ก็ทรงโปรดให้เลื่อนเป็น "พระยาตาก ปกครองเมืองตาก”

พระราชกรณียกิจสำคัญของพระเจ้ากรุงธนบุรี

1. การกู้เอกราช เมื่อปี พ.ศ. 2309 พม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา ในสมัยพระเจ้าเอกทัศ และได้เสียกรุงแก่พม่าเป็นครั้งที่ 2 ใน พ.ศ. 2310 เหตุการณ์ในกรุงศรีอยุธยาขณะนั้นเกิดความระส่ำระสาย ทหารพม่าได้ล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้ พระยาตากเห็นว่าคงสู้พม่าไม่ได้แล้ว จึงนำทหารจำนวนหนึ่งตีฝ่าวงล้อมพม่าออกมา และได้รวบรวมกำลังอยู่ที่เมืองจันทบุรี แล้วยกทัพกลับไปตีพม่าที่กรุงศรีอยุธยา ทัพของพระยาตากสามารถตีพม่าจนแตกพ่ายไป พระยาตากสามารถรวบรวมผู้คนกอบกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนมาจากพม่าได้ภายในเวลา 7 เดือน

2. การสร้างและสถาปนากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวง หลังจากได้กอบกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนจากพม่าได้แล้ว พระองค์ทรงเห็นว่าทางกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าเผาผลาญเสียหายมากและยากที่จะ ฟื้นฟูให้เจริญเหมือนเดิมได้ พระองค์จึงย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่กรุงธนบุรี แล้วทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ ทรงพระนามว่า พระบรมราชาธิราชที่ 4 ครองกรุงธนบุรีอยู่ 15 ปี นับว่าเป็นกษัตริย์พระองค์เดียวที่ปกครองกรุงธนบุรี

3. พระราชกรณียกิจอื่น ๆ นอกจากจะทรงกู้เอกราชและทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงแล้ว พระองค์ยังได้ขยายอาณาเขตโดยตีเวียงจันทน์ได้และอัญเชิญพระแก้วมรกตมา ประดิษฐานไว้ที่เมืองหลวง ทรงทำนุบำรุงศาสนาและทรงส่งเสริมให้คนแต่งหนังสือต่าง ๆ ขึ้น เพราะหนังสือตำราอันมีค่าถูกพม่าเผาไปเกือบหมด ทรงเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของราษฎรเป็นอย่างดีแม้ว่าจะต้องทำสงครามกับพม่า ตลอดเวลาก็ตาม

คณะรัฐมนตรีจึงประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ เป็น "วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน" และถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" เพื่อยกย่องพระองค์เป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของชาติไทย ผู้กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย และได้สร้างอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงเครื่องขัตติยาภรณ์ ประทับเหนืออัศวราชพาหนะ พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงดาบ ประดิษฐานบนแท่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บริเวณวงเวียนใหญ่ ฝั่งธนบุรี

พล.ต.กำธร บุญทอง จก.สบ.ทบ. นำคณะข้าราชการ สบ.ทบ. กราบนมัสการ สมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร พร...
28/12/2021

พล.ต.กำธร บุญทอง จก.สบ.ทบ. นำคณะข้าราชการ สบ.ทบ. กราบนมัสการ สมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร พร้อมทั้งเข้าอวยพร พล.อ. ไมตรี เตชานุบาล อดีต จก.สบ.ทบ. เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและของหน่วย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565 เมื่อ 28 ธ.ค. 64 ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก

พล.ต. กำธร บุญทอง จก.สบ.ทบ. มอบของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ให้กับกำลังพล สบ.ทบ. โดยมีผู้บังคับบัญชาของ สบ.ทบ. เป็นผู้แทน...
27/12/2021

พล.ต. กำธร บุญทอง จก.สบ.ทบ. มอบของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ให้กับกำลังพล สบ.ทบ. โดยมีผู้บังคับบัญชาของ สบ.ทบ. เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมทั้งในการนี้ พ.อ.ราชิต ไชยมิ่ง รอง จก.สบ.ทบ.(1) เป็นผู้แทนผู้บังคับบัญชาของ สบ.ทบ. กล่าวอวยพรและรับโอวาทจาก จก.สบ.ทบ. เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและของหน่วย เมื่อ 27 ธ.ค. 64 ณ ห้องพิธี สบ.ทบ. ชั้น 3

#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก

พล.ต. กำธร บุญทอง จก.สบ.ทบ. นำคณะผู้บังคับบัญชา สบ.ทบ. อวยพร พล.อ. มาโนช เปรมวงศ์ศิริ อดีต จก.สบ.ทบ. และ พล.ท. ณัฐธรณินท...
23/12/2021

พล.ต. กำธร บุญทอง จก.สบ.ทบ. นำคณะผู้บังคับบัญชา สบ.ทบ. อวยพร พล.อ. มาโนช เปรมวงศ์ศิริ อดีต จก.สบ.ทบ. และ พล.ท. ณัฐธรณินทร์ ขอบทอง อดีต จก.สบ.ทบ. เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 เมื่อ 23 ธ.ค. 64 ณ ห้องพิธี สบ.ทบ. ชั้น 3

#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก

22/12/2021

โครงการ "ARMY Bike สานฝัน ปันสุข" เป็นนโยบายของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือและสานฝันให้กับเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส ในพื้นที่ชนบทและห่างไกลได้มีจักรยานในการเดินทางไปโรงเรียน

#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก

การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็น นายทหารสัญญาบัตร———————————————————————————สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงปลายปีเช่นน...
21/12/2021

การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็น นายทหารสัญญาบัตร
———————————————————————————
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงปลายปีเช่นนี้ ในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา ทบ. ได้ดำเนินการอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/3788

#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#สารสารบรรณ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๒

การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็น นายทหารสัญญาบัตร
———————————————————————————
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงปลายปีเช่นนี้ ในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา ทบ. ได้ดำเนินการอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/3788

#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#สารสารบรรณ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๒

พล.ต. กำธร บุญทอง จก.สบ.ทบ. นำคณะข้าราชการ สบ.ทบ. เข้าอวยพร พล.ท. วีรสิทธิ จันทร์ดา ผอ.สกบ.กอ.รมน. (อดีต จก.สบ.ทบ.) เนื่...
20/12/2021

พล.ต. กำธร บุญทอง จก.สบ.ทบ. นำคณะข้าราชการ สบ.ทบ. เข้าอวยพร พล.ท. วีรสิทธิ จันทร์ดา ผอ.สกบ.กอ.รมน. (อดีต จก.สบ.ทบ.) เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 เมื่อ 20 ธ.ค. 64 ณ ห้องประชุม สกบ.กอ.รมน.102

#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก

ด้วย สบ.ทบ. จะดำเนินการทำลายสมุดประวัติรับราชการ ของข้าราชการนอกประจำการถึงแก่กรรม และทายาทได้รับสิทธิต่างๆเรียบร้อยแล้ว...
15/12/2021

ด้วย สบ.ทบ. จะดำเนินการทำลายสมุดประวัติรับราชการ ของข้าราชการนอกประจำการถึงแก่กรรม และทายาทได้รับสิทธิต่างๆเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยประวัติฯ พ.ศ. 2564

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทายาทที่มีความประสงค์ขอรับสมุดประวัติรับราชการคืน

สามารถขอรับได้ ตั้งแต่วันนี้ - 14 ม.ค. 65
ที่ ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service ) ที่อยู่ตามลิงค์
https://goo.gl/maps/d5WiS8PrkiiDqVWF9

#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก

ด้วย สบ.ทบ. จะดำเนินการทำลายสมุดประวัติรับราชการ ของข้าราชการนอกประจำการถึงแก่กรรม และทายาทได้รับสิทธิต่างๆเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยประวัติฯ พ.ศ. 2564

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทายาทที่มีความประสงค์ขอรับสมุดประวัติรับราชการคืน

สามารถขอรับได้ ตั้งแต่วันนี้ - 14 ม.ค. 65
ที่ ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service ) ที่อยู่ตามลิงค์
https://goo.gl/maps/d5WiS8PrkiiDqVWF9

#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก

โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนชาย-หญิง เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา2565
14/12/2021

โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนชาย-หญิง เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา2565

โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนชาย-หญิง เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา2565
คุณสมบัติ
- อายุ 15- 18 ปี (เกิดใน พ.ศ. 2547 - 2550)
- จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เกรดเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ำกว่า 2.00
- ต้องเล่นเครื่องดนตรีอย่างใดอย่างหนึ่งได้
ตามที่ประกาศไว้
สมัครทางเว็บไซต์ : https://rtasm.thaijobjob.com/
ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.64 -13 ม.ค.65
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : กรมดุริยางค์ทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กทมฯ
โทร : 02 245 9378
ขอขอบคุณภาพจาก : เพจ เรารักกองทัพบก

การลาออกจากราชการ ของนายทหารประทวน———————————————————————————ทบ. กำหนดเวลาในการลาออกราชการของนายทหารประทวน ที่มีความประส...
14/12/2021

การลาออกจากราชการ ของนายทหารประทวน
———————————————————————————
ทบ. กำหนดเวลาในการลาออกราชการของนายทหารประทวน ที่มีความประสงค์ขอลาออกจากราชการ ให้ยื่นใบลาออกยังหน่วยต้นสังกัดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ เดือน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/3810
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#ข่าวทหารบก ฉบับที่ ๕ ปีที่ ๓๑

การลาออกจากราชการ ของนายทหารประทวน
———————————————————————————
ทบ. กำหนดเวลาในการลาออกราชการของนายทหารประทวน ที่มีความประสงค์ขอลาออกจากราชการ ให้ยื่นใบลาออกยังหน่วยต้นสังกัดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ เดือน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/3810
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#ข่าวทหารบก ฉบับที่ ๕ ปีที่ ๓๑

📌โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดให้ลงทะเบียนรับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด Moderna เข็มกระตุ้น สำหรับประชาชนทั่วไป ขอเชิญลง...
09/12/2021

📌โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดให้ลงทะเบียนรับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด Moderna เข็มกระตุ้น สำหรับประชาชนทั่วไป

ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด Moderna เข็มกระตุ้น สำหรับประชาชนทั่วไป ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca ครบ 2 เข็ม ภายในเดือนสิงหาคม 2564 หรือได้รับวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm ครบ 2 เข็ม ภายในเดือนกันยายน 2564

สามารถลงทะเบียนและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สแกน QR Code หรือ https://chulabooster.kcmh.or.th/ โดยผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนรับสิทธิ์ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนตามวันและเวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

📌โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดให้ลงทะเบียนรับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด Moderna เข็มกระตุ้น สำหรับประชาชนทั่วไป

ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด Moderna เข็มกระตุ้น สำหรับประชาชนทั่วไป ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca ครบ 2 เข็ม ภายในเดือนสิงหาคม 2564 หรือได้รับวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm ครบ 2 เข็ม ภายในเดือนกันยายน 2564

สามารถลงทะเบียนและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สแกน QR Code หรือ https://chulabooster.kcmh.or.th/ โดยผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนรับสิทธิ์ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนตามวันและเวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

📣📣📣 กองทัพบก...เปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ(กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์สอบถามข้อมูลเ...
09/12/2021

📣📣📣 กองทัพบก...เปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ(กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. 0 223 3259

#กองทัพบก

08/12/2021

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก โดย อนุมัติจากกรมแพทย์ทหารบกได้ดำเนินการจัดหารถชีวนิรภัยกองทัพบก (RTA Biosafety Mobile Unit) ตรวจรับเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เป็นรถที่มีห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ที่ใช้สำหรับการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากโพรงจมูกด้านหลัง (Nasopharyngeal swab) เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์โดยใช้วิธีการตรวจแบบ Antigen test kit (ATK) หากพบเชื้อ จะมีการดำเนินการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส COVID-19 (RT-PCR) ที่แผนกพยาธิ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก เพื่อยืนยันผลการติดเชื้อ COVID-19

โดยรถชีวนิรภัยกองทัพบก มีประสิทธิภาพในการเก็บสิ่งส่งตรวจได้ถึง 200 ราย/ชั่วโมง ใช้เจ้าหน้าที่เพียง 4 นาย ได้แก่ นักเทคนิคการแพทย์ 2 นาย พลขับ 1 นาย และธุรการ 1 นาย โดยมีความต่างจากการดำเนินการเชิงรุกแบบเดิมที่เก็บสิ่งส่งตรวจได้เพียง 60 ราย/ชั่วโมง โดยใช้เจ้าหน้าที่มากถึง 20-30 ราย รถชีวนิรภัยกองทัพบก มีความรวดเร็วในการค้นหาผู้ป่วย ณ จุดที่มีการระบาดอย่างรวดเร็ว เปลี่ยน วิธีการทำงานจากการตั้งรับในโรงพยาบาลเป็นการทำงานเชิงรุกเข้าถึงจุดเกิดเหตุในทุกพื้นที่ทั้งที่บ้าน และชุมชน รวมไปถึงพื้นที่ระบาด ทำให้ค้นหาผู้สงสัย ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงได้อย่างรวดเร็ว สามารถป้องกัน และควบคุมการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประกาศสำนักนายยกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล (วาระ ต.ค. ๖๓)——————————————————————————ด้วยมีพระบรมราชโ...
07/12/2021

ประกาศสำนักนายยกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล (วาระ ต.ค. ๖๓)
——————————————————————————
ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล (วาระตุลาคม ๒๕๖๓) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๔๗ ข ลง ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ให้แก่ นายทหารสัญญาบัตร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/3788

#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#สารสารบรรณ ฉบับที่ ๑๒ ปีที่ ๑๖

ประกาศสำนักนายยกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล (วาระ ต.ค. ๖๓)
——————————————————————————
ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล (วาระตุลาคม ๒๕๖๓) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๔๗ ข ลง ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ให้แก่ นายทหารสัญญาบัตร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/3788

#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#สารสารบรรณ ฉบับที่ ๑๒ ปีที่ ๑๖

เนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันพ่อแห่งชาติ กรมสารบรรณขอแนะนำหนังสือที่น่าอ่าน เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณธิคุณพระบา...
05/12/2021

เนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันพ่อแห่งชาติ กรมสารบรรณขอแนะนำหนังสือที่น่าอ่าน เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙

#วันพ่อแห่งชาติ
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก

03/12/2021

#กองทักบก
#กรมสารบรรณทหารบก

พล.ต. กำธร บุญทอง จก.สบ.ทบ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ในกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรม...
03/12/2021

พล.ต. กำธร บุญทอง จก.สบ.ทบ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ในกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 เมื่อ 3 ธ.ค. 64

#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก

ทำบัตรประจำตัวข้าราชการแบบใหม่ ในช่วง New Normal————————————————————————————เพื่อให้การบริการถ่ายบัตรประจำตัวข้าราชการแก...
30/11/2021

ทำบัตรประจำตัวข้าราชการแบบใหม่ ในช่วง New Normal
————————————————————————————

เพื่อให้การบริการถ่ายบัตรประจำตัวข้าราชการแก่กำลังพลของ ทบ. สอดคล้องกับแนวทางที่รัฐบาล/ศบค. กำหนดสบ.ทบ. จึงได้อำนวยความสะดวกให้กำลังพลที่มีความประสงค์ขอทำบัตรประจำตัวข้าราชการที่ สบ.ทบ. สามารถลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าแบบออนไลน์ได้ที่ Line Official ของห้องบัตร สบ.ทบ. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/3750

#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#ข่าวทหารบก ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๔

ทำบัตรประจำตัวข้าราชการแบบใหม่ ในช่วง New Normal
————————————————————————————

เพื่อให้การบริการถ่ายบัตรประจำตัวข้าราชการแก่กำลังพลของ ทบ. สอดคล้องกับแนวทางที่รัฐบาล/ศบค. กำหนดสบ.ทบ. จึงได้อำนวยความสะดวกให้กำลังพลที่มีความประสงค์ขอทำบัตรประจำตัวข้าราชการที่ สบ.ทบ. สามารถลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าแบบออนไลน์ได้ที่ Line Official ของห้องบัตร สบ.ทบ. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/3750

#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#ข่าวทหารบก ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๔

“เลือดทุกหยด..เพื่อประชาชนของแผ่นดิน”
29/11/2021

“เลือดทุกหยด..เพื่อประชาชนของแผ่นดิน”

เงินประจำตำแหน่งข้าราชการทหารประเภทวิชาการในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม————————————————————————————————-ตำแหน่งทาง...
24/11/2021

เงินประจำตำแหน่งข้าราชการทหารประเภทวิชาการในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม
————————————————————————————————-
ตำแหน่งทางวิชาการ หมายถึง ตำแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษา โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการนั้น จะมีสิทธิใช้ตำแหน่งทางวิชาการที่ได้รับเป็นคำนำหน้านามได้ในการลงชื่อ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/3732

#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#สารสารบรรณ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๑

เงินประจำตำแหน่งข้าราชการทหารประเภทวิชาการในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม
————————————————————————————————-
ตำแหน่งทางวิชาการ หมายถึง ตำแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษา โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการนั้น จะมีสิทธิใช้ตำแหน่งทางวิชาการที่ได้รับเป็นคำนำหน้านามได้ในการลงชื่อ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/3732

#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#สารสารบรรณ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๑

การติดต่อ ทำบัตรข้าราชการ———————————————————————————บัตรข้าราชการ สำคัญกับข้าราชการเพราะจำเป็นต้องใช้ในการแสดงตน และสามา...
23/11/2021

การติดต่อ ทำบัตรข้าราชการ
———————————————————————————
บัตรข้าราชการ สำคัญกับข้าราชการเพราะจำเป็นต้องใช้ในการแสดงตน และสามารถใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนได้ เราจะมาแนะนำหลักฐานการเข้าติดต่อทำบัตรข้าราชการ ในกรณีต่างๆ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/3713
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#infographic

การติดต่อ ทำบัตรข้าราชการ
———————————————————————————
บัตรข้าราชการ สำคัญกับข้าราชการเพราะจำเป็นต้องใช้ในการแสดงตน และสามารถใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนได้ เราจะมาแนะนำหลักฐานการเข้าติดต่อทำบัตรข้าราชการ ในกรณีต่างๆ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/3713
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#infographic

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ พร้อมติดตามการดำเนินโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้...
22/11/2021
องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ พร้อมติดตามการดำเนินโครงการสถาน

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ พร้อมติดตามการดำเนินโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านปางขอน จังหวัดเชียงราย

https://rta.mi.th/64112014-2/

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ พร้อมติดตามการดำเนินโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่....

จากสนามม้านางเลิ้ง สู่อุทธยานเฉลิมพระเกียรติ สวนสาธารณะแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครโดยสำนักพระราชวังได้เผยแพร่ภาพแบบจำลองอุท...
22/11/2021

จากสนามม้านางเลิ้ง สู่อุทธยานเฉลิมพระเกียรติ สวนสาธารณะแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักพระราชวังได้เผยแพร่ภาพแบบจำลองอุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ในพื้นที่สนามม้านางเลิ้งเดิม พื้นที่ ๒๙๗ ไร่ ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมอบที่ดินมูลค่าหลายหมื่นล้านนี้ ที่แต่เดิมคือสนามม้านางเลิ้ง ให้แก่ประชาชนทุกคนได้ใช้ประโยชน์อย่างเท่าเทียม

ซึ่งสวนสาธารณะ หรือสวนป่ากลางเมืองแห่งใหม่นี้ ตกแต่งด้วยพืชพรรณไม้นานาชนิด โดยมีจุดสำคัญคือ พระบรมราชานุสาวรีย์ในหลวง รัชกาลที่ ๙ สระน้ำเลข ๙ สะพานหยดน้ำพระทัย สะพานไม่เจาะบากง ในแนวคิด “น้ำคือชีวิต จากนภา ผ่านภูผา สู่นที” และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการฟื้นฟูป่า รักษาแหล่งน้ำ และเป็นพื้นที่ “แก้มลิง” แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ โดยเชื่อมระหว่างคลองผดุงกรุงเกษม คลองเปรมประชากร และคลองสามเสน นอกจากนี้สถานที่แห่งนี้ยังสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติให้กับผู้ที่สนใจได้เช่นกัน

นอกจากพืชพรรณไม้ต่างๆ แล้ว สวนป่าแห่งนี้ยังมีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย มีลานกิจกรรม ลู่วิ่ง ทางจักรยาน รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และเมื่อแล้วเสร็จ ประชาชนชาวกรุงรวมถึงผู้มาเยือนจะได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ต่อไป

หลายคนอาจจะเคยได้ยินข่าวลือต่างๆ เกี่ยวกับสนามม้านางเลิ้ง ว่าหลังจากมีการรื้อถอนแล้วจะมีการสร้างนั่นสร้างนี่ แต่สุดท้ายแล้ว วันเวลาก็คือสิ่งพิสูจน์ ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงห่วงใย และปรารถนาให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่จะมอบสิ่งดีๆ และประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างแท้จริง

ที่มา : เว็บไซต์สำนักพระราชวัง

#อุทยานเฉลิมพระเกียรติ
#smartsoldiersstrongarmy

วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
https://www.youtube.com/watch?v=d26lBAGbpXg&t=4s

ที่อยู่

กรมสารบรรณทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 07:30 - 15:30
อังคาร 07:30 - 15:30
พุธ 07:30 - 15:30
พฤหัสบดี 07:30 - 15:30
ศุกร์ 07:30 - 15:30

เว็บไซต์

https://adjutant.rta.mi.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมสารบรรณทหารบกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

พล.ต. กำธร บุญทอง จก.สบ.ทบ. นำคณะผู้บังคับบัญชา สบ.ทบ. อวยพร พล.อ. มาโนช เปรมวงศ์ศิริ อดีต จก.สบ.ทบ. และ พล.ท. ณัฐธรณินทร์ ขอบทอง อดีต จก.สบ.ทบ. เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 เมื่อ 23 ธ.ค. 64 ณ ห้องพิธี สบ.ทบ. ชั้น 3 #กองทัพบก #กรมสารบรรณทหารบก
โครงการ "ARMY Bike สานฝัน ปันสุข" เป็นนโยบายของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือและสานฝันให้กับเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส ในพื้นที่ชนบทและห่างไกลได้มีจักรยานในการเดินทางไปโรงเรียน #กองทัพบก #กรมสารบรรณทหารบก
การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็น นายทหารสัญญาบัตร ——————————————————————————— สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงปลายปีเช่นนี้ ในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา ทบ. ได้ดำเนินการอนุมัติตัวบุคคลเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/3788 #กองทัพบก #กรมสารบรรณทหารบก #สารสารบรรณ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๒
พล.ต. กำธร บุญทอง จก.สบ.ทบ. นำคณะข้าราชการ สบ.ทบ. เข้าอวยพร พล.ท. วีรสิทธิ จันทร์ดา ผอ.สกบ.กอ.รมน. (อดีต จก.สบ.ทบ.) เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 เมื่อ 20 ธ.ค. 64 ณ ห้องประชุม สกบ.กอ.รมน.102 #กองทัพบก #กรมสารบรรณทหารบก
ด้วย สบ.ทบ. จะดำเนินการทำลายสมุดประวัติรับราชการ ของข้าราชการนอกประจำการถึงแก่กรรม และทายาทได้รับสิทธิต่างๆเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยประวัติฯ พ.ศ. 2564 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทายาทที่มีความประสงค์ขอรับสมุดประวัติรับราชการคืน สามารถขอรับได้ ตั้งแต่วันนี้ - 14 ม.ค. 65 ที่ ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service ) ที่อยู่ตามลิงค์ https://goo.gl/maps/d5WiS8PrkiiDqVWF9 #กองทัพบก #กรมสารบรรณทหารบก
โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนชาย-หญิง เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา2565
การลาออกจากราชการ ของนายทหารประทวน ——————————————————————————— ทบ. กำหนดเวลาในการลาออกราชการของนายทหารประทวน ที่มีความประสงค์ขอลาออกจากราชการ ให้ยื่นใบลาออกยังหน่วยต้นสังกัดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ เดือน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/3810 #กองทัพบก #กรมสารบรรณทหารบก #ข่าวทหารบก ฉบับที่ ๕ ปีที่ ๓๑
📌โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดให้ลงทะเบียนรับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด Moderna เข็มกระตุ้น สำหรับประชาชนทั่วไป ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด Moderna เข็มกระตุ้น สำหรับประชาชนทั่วไป ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca ครบ 2 เข็ม ภายในเดือนสิงหาคม 2564 หรือได้รับวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm ครบ 2 เข็ม ภายในเดือนกันยายน 2564 สามารถลงทะเบียนและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สแกน QR Code หรือ https://chulabooster.kcmh.or.th/ โดยผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนรับสิทธิ์ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนตามวันและเวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย #ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 #ศูนย์ข้อมูลCOVID19 #ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
📣📣📣 กองทัพบก...เปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ(กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. 0 223 3259 #กองทัพบก
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก โดย อนุมัติจากกรมแพทย์ทหารบกได้ดำเนินการจัดหารถชีวนิรภัยกองทัพบก (RTA Biosafety Mobile Unit) ตรวจรับเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เป็นรถที่มีห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ที่ใช้สำหรับการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากโพรงจมูกด้านหลัง (Nasopharyngeal swab) เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์โดยใช้วิธีการตรวจแบบ Antigen test kit (ATK) หากพบเชื้อ จะมีการดำเนินการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส COVID-19 (RT-PCR) ที่แผนกพยาธิ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก เพื่อยืนยันผลการติดเชื้อ COVID-19 โดยรถชีวนิรภัยกองทัพบก มีประสิทธิภาพในการเก็บสิ่งส่งตรวจได้ถึง 200 ราย/ชั่วโมง ใช้เจ้าหน้าที่เพียง 4 นาย ได้แก่ นักเทคนิคการแพทย์ 2 นาย พลขับ 1 นาย และธุรการ 1 นาย โดยมีความต่างจากการดำเนินการเชิงรุกแบบเดิมที่เก็บสิ่งส่งตรวจได้เพียง 60 ราย/ชั่วโมง โดยใช้เจ้าหน้าที่มากถึง 20-30 ราย รถชีวนิรภัยกองทัพบก มีความรวดเร็วในการค้นหาผู้ป่วย ณ จุดที่มีการระบาดอย่างรวดเร็ว เปลี่ยน วิธีการทำงานจากการตั้งรับในโรงพยาบาลเป็นการทำงานเชิงรุกเข้าถึงจุดเกิดเหตุในทุกพื้นที่ทั้งที่บ้าน และชุมชน รวมไปถึงพื้นที่ระบาด ทำให้ค้นหาผู้สงสัย ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงได้อย่างรวดเร็ว สามารถป้องกัน และควบคุมการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประกาศสำนักนายยกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล (วาระ ต.ค. ๖๓) —————————————————————————— ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล (วาระตุลาคม ๒๕๖๓) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๔๗ ข ลง ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ให้แก่ นายทหารสัญญาบัตร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/3788 #กองทัพบก #กรมสารบรรณทหารบก #สารสารบรรณ ฉบับที่ ๑๒ ปีที่ ๑๖
เนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันพ่อแห่งชาติ กรมสารบรรณขอแนะนำหนังสือที่น่าอ่าน เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ #วันพ่อแห่งชาติ #กองทัพบก #กรมสารบรรณทหารบก