สถาบันพัฒนาการบังคับคดี - LEPA

สถาบันพัฒนาการบังคับคดี - LEPA สถาบันพัฒนาการบังคับคดี
Legal Ex*****on Professional Academy - LEPA
สังกัดกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

เปิดเหมือนปกติ

🗣เปิดการอบรมการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับการปกครองเปิดรับสมัคร ในรุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 22 พ.ย. 64 ...
18/11/2021

🗣เปิดการอบรมการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับการปกครอง
เปิดรับสมัคร ในรุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5
ระหว่างวันที่ 22 พ.ย. 64 - 17 ธ.ค. 64 🎉

🗣เปิดการอบรมการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับการปกครอง
เปิดรับสมัคร ในรุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5
ระหว่างวันที่ 22 พ.ย. 64 - 17 ธ.ค. 64 🎉

สถาบันพัฒนาการบังคับคดี กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนสมัครเข้ารับการอบรม "การใช้ระบบงานการยื่นคำร้อ...
14/09/2021

สถาบันพัฒนาการบังคับคดี กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนสมัครเข้ารับการอบรม "การใช้ระบบงานการยื่นคำร้องด้านการบังคับคดีแพ่งทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Filing)" เกี่ยวกับการยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ และการยื่นคำร้องอื่นๆ รูปแบบอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) สำหรับคู่ความและประชาชนทั่วไป
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 20 กันยายน 2564 จำนวน 200 คน
อบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ประกาศผู้มีรายชื่อเข้ารับการอบรม วันที่ 23 กันยายน 2564 ที่ www.led.go.th

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันพัฒนาการบังคับคดี
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 02 887 5078 - 9
***อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
***สแกน QR Code เพื่อสมัคร

สถาบันพัฒนาการบังคับคดี กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนสมัครเข้ารับการอบรม "การใช้ระบบงานการยื่นคำร้องด้านการบังคับคดีแพ่งทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Filing)" เกี่ยวกับการยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ และการยื่นคำร้องอื่นๆ รูปแบบอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) สำหรับคู่ความและประชาชนทั่วไป
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 20 กันยายน 2564 จำนวน 200 คน
อบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ประกาศผู้มีรายชื่อเข้ารับการอบรม วันที่ 23 กันยายน 2564 ที่ www.led.go.th

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันพัฒนาการบังคับคดี
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 02 887 5078 - 9
***อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
***สแกน QR Code เพื่อสมัคร

วันที่ 1-15 กันยายน 2564 สถาบันพัฒนาการบังคับคดี กรมบังคับคดี จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงา...
08/09/2021

วันที่ 1-15 กันยายน 2564 สถาบันพัฒนาการบังคับคดี กรมบังคับคดี จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร กรมบังคับคดี ทุกตำแหน่งทั่วประเทศ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงาน นิติกร นักบัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสนับสุน พนักงานเดินหมายและพนักงานขับรถยนต์ รูปแบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวม 11 กิจกรรม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สถาบันพัฒนาการบังคับคดี กรมบังคับคดี ก้าวต่อไปอย่างต่อเนื่อง จัดโครงการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรกรมบังคับคดี รุ่นที่ 4...
30/08/2021

สถาบันพัฒนาการบังคับคดี กรมบังคับคดี ก้าวต่อไปอย่างต่อเนื่อง จัดโครงการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรกรมบังคับคดี รุ่นที่ 4 ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ถ่ายทอดจาก ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี ไปยังบุคลากรที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2564 โดยมีนางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดการอบรมรวมทั้งบรรยายพิเศษ และมีนางสาวศุภมาส อยู่วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการบังคับคดี เป็นผู้กล่าวรายงาน มีบุคลากรซึ่งได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ จากกองต่างๆและสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมในรุ่นที่ 4/2564 จำนวน 78 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร มีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วินัยข้าราชการ ภารกิจกรมบังคับคดี ระเบียบงานสารบรรณ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบงานสารสนเทศ ให้สามารถนำไปใช้บริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งเรียนรู้ด้านทักษะที่จำเป็นต่างๆ เช่นการสื่อสาร การบริหารจัดการตนเองสู่การปฏิบัติงานและจิตพิสัย เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่และภารกิจของตนในฐานะที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการกรมบังคับคดี ปลูกจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่และช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่กรมบังคับคดี 4.0 ในอนาคต
#ร่วมหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19สายพันธุ์ใหม่
#ห่วงใยบุคลากรกรมบังคับคดี

สถาบันพัฒนาการบังคับคดี กรมบังคับคดี ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรกรมบังคับคดี รุ่นที่ 3 ทางไกลผ่านสื่ออิเล็ก...
29/08/2021

สถาบันพัฒนาการบังคับคดี กรมบังคับคดี ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรกรมบังคับคดี รุ่นที่ 3 ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอด ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2564 โดยมีนางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดการอบรมรวมทั้งบรรยายพิเศษ และมีนางสาวศุภมาส อยู่วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการบังคับคดี เป็นผู้กล่าวรายงาน มีบุคลากรซึ่งได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ จากสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศเข้าร่วมอบรม ในรุ่นที่ 3/2564 จำนวน 80 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร มีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วินัยข้าราชการ ภารกิจกรมบังคับคดี ระเบียบงานสารบรรณ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบงานสารสนเทศ ให้สามารถนำไปใช้บริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งเรียนรู้ด้านทักษะที่จำเป็นต่างๆ เช่นการสื่อสาร การบริหารจัดการตนเองสู่การปฏิบัติงานและจิตพิสัย เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่และภารกิจของตนในฐานะที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการกรมบังคับคดี ปลูกจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่และช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่กรมบังคับคดี 4.0 ในอนาคต

การจัดการอบรมหลักสูตรการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองรุ่นที่ 3 (Legal Ex*****on Program for Administrative E...
28/08/2021

การจัดการอบรมหลักสูตรการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองรุ่นที่ 3 (Legal Ex*****on Program for Administrative Enforcement Officer Batch III -LEPAEO#3) ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งแรก ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้สิ้นสุดลงใน วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ซึ่งสถาบันพัฒนาการบังคับคดีได้ดำเนินการจัดการอบรมใช้โปรแกรมอบรมแบบออนไลน์ทั้งหมดในการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ระหว่าง วันที่ 16 - 27 สิงหาคม 2564 โดยมีนางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานกล่าวปิดการอบรม มีนางสาวศุภมาส อยู่วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการบังคับคดี เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารกรมบังคับคดีเข้าร่วมพิธีปิด มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั่งสื้น 96 คน สามารถสอบผ่านการอบรมตลอดระยะเวลา 10 วันได้ทั้งหมด ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ขอขอบคุณทุกท่านผู้มีส่วนร่วมในการจัดอบรมครั่งนี้จนสำเร็จอย่างสมบูรณ์
สำหรับการจัดอบรมหลักสูตรการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองในรุ่นต่อไป ขอให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐ ที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมติดตามได้จากเว็บไซต์ของ สถาบันพัฒนาการบังคับคดี กรมบังคับคดี ที่ http://sub.led.go.th/lepa-th หรือ Twitter: @LEPA_LED

สถาบันพัฒนาการบังคับคดี กรมบังคับคดี ได้จัดอบรมหลักสูตรการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่นที่ 3 รูปแบบทางไ...
26/08/2021

สถาบันพัฒนาการบังคับคดี กรมบังคับคดี ได้จัดอบรมหลักสูตรการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่นที่ 3 รูปแบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวน 96 คน จากหน่วยงานของรัฐ 33 แห่ง ระหว่างวันที่ 16 - 27 สิงหาคม 2564 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และมีนางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดีเป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีนายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมบังคับคดี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดด้วย ได้ถ่ายทอดจากห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร เป็นการจัดอบรมในรูปแบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานของรัฐครั้งแรก ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

19 มิถุนายน 2564: สถาบันพัฒนาการบังคับคดี ได้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน ประจ...
01/07/2021

19 มิถุนายน 2564: สถาบันพัฒนาการบังคับคดี ได้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 (Training Program for English Skills Development and Practice 2021) แบบ New Normal ให้กับข้าราชการกรมบังคับคดี โดยจัดแบ่งห้องเรียนออกเป็น 2 ห้อง ห้องเรียนละ 15 คน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยสถาบันฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ศบค. และประกาศของกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับเรื่องการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว รวมทั้งประกาศแนวปฏิบัติ ของกรมบังคับคดีเกี่ยวกับเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด ก่อนผู้เข้าอบรมเข้าห้อง มีการทำความสะอาดห้องอบรม โต๊ะ เก้าอี้ ไมโครโฟน ด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ มีเครื่องวัดอุณหภูมิและสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดพ่นใส่มือก่อนเข้าตัวอาคารและก่อนเข้าห้องเรียน เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในห้องอบรม ทั้งครูผู้สอนและผู้เข้าอบรม ประกาศแจ้งเตือนผู้เข้ารับการอบรมและครูผู้สอนให้ป้องกัน ระมัดระวังตัวอย่างเคร่งครัด ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่สัมผัสใกล้ชิดกัน

10/04/2021

เนื่องจาก เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์ใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครและหลายๆจังหวัดในประเทศไทยในห้วงเวลานี้...

ขออนุญาตแจ้งข่าวด่วน สำหรับการเลื่อนการอบรม!!!📣📣📣

ตามที่กรมบังคับคดีได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาการบังคับคดี ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการบังคับคดีสำหรับจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 - 30 เมษายน 2564 ณโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

เนื่องจากเกิดสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในปัจจุบันมีการแพร่กระจายในวงกว้างและมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา สถาบันพัฒนาการบังคับคดี
ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมแล้ว พบว่า ผู้สมัครเข้ารับการอบรมจำนวน 44 คน ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนภูมิภาค
ในการนี้ สถาบันพัฒนาการบังคับคดีได้ตระหนักห่วงใยถึงสุขภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่จะต้องเดินทางเข้ามารับการอบรมและรวมตัวกันมากๆ ในห้องอบรม จึงมีความจำเป็นต้อง ขอแจ้งเลื่อนการอบรมหลักสูตรการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับคดีทางปกครอง รุ่นที่ 3 จากเดิมระหว่างวันที่ 19 - 30 เมษายน 2564 ไปเป็นวันที่ 14 - 25 มิถุนายน 2564
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร
🙏🙏🙏ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

📣สถาบันพัฒนาการบังคับคดี กรมบังคับคดี📚✏ จะจัดโครงการอบรมหลักสูตรการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง 📣ในรุ่นที่ ...
31/03/2021

📣สถาบันพัฒนาการบังคับคดี กรมบังคับคดี📚✏ จะจัดโครงการอบรมหลักสูตรการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง 📣ในรุ่นที่ 3 ระหว่าง วันที่ 19 - 30 เมษายน 2564 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร
***สำหรับรุ่นที่ 4 กำหนดจะจัดประมาณเดือนมิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาการบังคับคดี กรมบังคับคดี จะมีหนังสือแจ้งรายละเอียดไปยังหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ เชิญชวนให้จัดส่งบุคลากรภาครัฐเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว เป็นระยะเวลา 10 วัน
...หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับผู้ที่จะต้องปฏิบัติงานบังคับคดีทางปกครองและหากผ่านการอบรมหลักสูตรของกรมบังคับคดีแล้ว สามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองเพื่อดําเนินการยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ถูกบังคับทางปกครองตามกฎกระทรวงกําหนดเจ้าหน้าท่ีผู้ออกคําสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
และการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง พ.ศ.2562 ข้อ.3 ต่อไป

26 มีนาคม 2564 เวลา 8.00 น.  - 15.30 น. สถาบันพัฒนาการบังคับคดี กรมบังคับคดี ได้นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบังคับคดีส...
26/03/2021

26 มีนาคม 2564 เวลา 8.00 น. - 15.30 น. สถาบันพัฒนาการบังคับคดี กรมบังคับคดี ได้นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองรุ่นที่ 2 จำนวน 96 ท่าน เดินทางไปศึกษาดูงานการยึดทรัพย์สิน การอายัดทรัพย์สิน การขายทอดตลาดทรัพย์ การบังคับทางปกครอง และการจัดทำบัญชี ฯ ที่สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 และ 6 โดยผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าไปศึกษา ดูงานการจำหน่ายทรัพย์ ของเจ้าพนักงานบังคับคดีสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 เป็นเบื้องต้นก่อน และต่อมาได้แบ่งแยกกลุ่ม 4 กลุ่ม แยกย้ายกันเดินทางไปศึกษาดูงานที่ ศูนย์ One Stop Sefvice สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 สำนักงานบังคับทางปกครอง กรมบังคับคดี ส่วนคำนวณยอดหนี้และการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ-จ่ายในคดีแพ่ง สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 และย้อนกลับไปศึกษาดูงานการวางเงินประกันการเข้าสู้ราคาและการทำสัญญาซื้อขายทอดตลาดทรัพย์ ที่อาคารอสีติพรรษ ชั้น 1 และต่อมาได้เดินทางกลับมาที่ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าร่วมพิธีแจกประกาศนียบัตรและพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่นที่ 2 โดยมีนางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคดี เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรและกล่าวปิดการอบรม มีนายเกิดโชค วงศ์เกษมจิตร์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี ผู้ตรวจราชการกรมและผู้บริหารกรมบังคับคดีเข้าร่วมพิธี
หลังจากเสร็จพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกกับผู้บริหารกรมบังคับคดี เป็นการปิดการอบรม ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม -26 มีนาคม 2564 ระยะเวลา 10 วัน ผู้เข้ารับการอบรมได้รับประกาศนียบัตรรวมทั้งได้รับความรู้ การฝึกหัดปฏิบัติงานและได้ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานการบังคับคดีแพ่ง เพื่อนำไปประกอบในการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองและออกบัตรประจำตัวเจ้าพนักบังคับทางปกครอง ตามกฎกระทรวงฯ ต่อไป

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 -16.00 น. สถาบันพัฒนาการบังคับคดี กรมบังคับคดี จัดโครงการอบรม "หลักสูตรการบังคับคดีสำหร...
25/03/2021

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 -16.00 น. สถาบันพัฒนาการบังคับคดี กรมบังคับคดี จัดโครงการอบรม "หลักสูตรการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่นที่ 2" ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ 9 จัดให้มีการฝึกปฏิบัติในหัวข้อ "ความรู้ด้านการเงินและบัญชี" โดยมีนางนรมน ศศะนาวิน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี นายปรีชา คำหล้า นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กองบริหารการคลัง นางดวงใจ ชั้นประเสริฐ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 และนางสาวทุติยาภรณ์ ฤทธิ์สมบูรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 เป็นวิทยากรประจำกลุ่มฝึกปฏิบัติ ผู้เข้ารับการอบรมได้ทำการฝึกปฏิบัติด้านการเงินและบัญชี การคำนวณยอดหนี้ การคิดค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการบังคับคดี ได้เห็นหลักการและวิธีคำนวณหนี้ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าอากร และค่าใช้จ่ายต่างๆ และวิยากรได้ให้ผู้แทนผู้เข้ารับการอบรมแต่ละกลุ่มขึ้นนำเสนอผลการปฏิบัติงาน โดยวิทยากรประจำกลุ่มได้เสนอแนะความคิดเห็นประกอบ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถฝึกปฏิบัติได้ผลเป็นอย่างดี และสามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติการบังคับทางปกครองได้อย่างถูกต้องต่อไป

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 -16.00 น. สถาบันพัฒนาการบังคับคดี กรมบังคับคดี จัดโครงการอบรม "หลักสูตรการบังคับคดีสำหร...
25/03/2021

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 -16.00 น. สถาบันพัฒนาการบังคับคดี กรมบังคับคดี จัดโครงการอบรม "หลักสูตรการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่นที่ 2" ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ 8 จัดให้มีการอบรมในหัวข้อ "ความรู้ด้านการเงินและบัญชี" โดยมีนางนรมน ศศะนาวิน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี นายปรีชา คำหล้า นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กองบริหารการคลัง นางดวงใจ ชั้นประเสริฐ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 และนางสาวทุติยาภรณ์ ฤทธิ์สมบูรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติการบังคับทางปกครองได้อย่างถูกต้องต่อไป

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. สถาบันพัฒนาการบังคับคดี และกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมบังคับคดี ได้ร่วมกันจัดโครงการอ...
24/03/2021

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. สถาบันพัฒนาการบังคับคดี และกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมบังคับคดี ได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยของกรมบังคับคดี ประจำปี 2564” รุ่นที่ 2 ที่ห้องขายทอดตลาด ตึกอสีติพรรษ กรมบังคับคดี รวมถึงการดับเพลิงเบื้องต้น ณ บริเวณหน้าอาคารอสีติพรรษ มีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน มีนายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธีเปิดกล่าวเปิดโครงการและนางสาวศุภมาส อยู่วัฒนา ในฐานะผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการบังคับคดีและผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายกิตติภพ ธีรากิจ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยชำนาญงาน และคณะเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงบางขุนนนท์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่องทฤษฎีไฟ และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บในภาวะฉุกเฉิน ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี
การจัดการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรภายในกรมบังคับคดี เกิดทักษะและความชำนาญเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานป้องกันอัคคีภัยร่วมกันหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. สถาบันพัฒนาการบังคับคดี กรมบังคับคดี จัดโครงการอบรมหลักสูตรการบังคับคดีสำหรั...
24/03/2021

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. สถาบันพัฒนาการบังคับคดี กรมบังคับคดี จัดโครงการอบรมหลักสูตรการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่นที่ 2 ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นวันที่ 7 ได้จัดให้มีการฝึกปฏิบัติ "การจำหน่ายทรัพย์สิน" โดยมีนายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 5 นางสาวนิรมล สุขวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 นางสาวสิรินาฏ ชีวมงคลการุณ นิติกรชำนาญการพิเศษ และนางสาววรรษชล ณัฐพูลวิวัฒน์ นิติกร สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม เพื่อฝึกอบรมภาคปฏิบัติในการจำหน่ายทรัพย์สินตามขั้นตอน ตั้งแต่การจัดทำร่างประกาศขายทอดตลาด ตลอดจนสาธิตการขายทอดตลาดทรัพย์ของกรมบังคับคดี และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติการบังคับทางปกครองได้อย่างถูกต้องต่อไป ปิดท้ายด้วยกลุ่มพลายเงินได้นำทีมขึ้นเวทีเพื่อเสวนาถกแถลง แชร์ความรู้ให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับฟัง

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. สถาบันพัฒนาการบังคับคดี กรมบังคับคดี ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรการบังคับคดีสำ...
22/03/2021

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. สถาบันพัฒนาการบังคับคดี กรมบังคับคดี ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำกรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ 6 โดยจัดให้มีการอบรมในหัวข้อ "การจำหน่ายทรัพย์สิน" มีนายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 5 มาเป็นวิทยากรบรรยายการอบรมในหัวข้อดังกล่าว ทั้งนี้ การอบรมได้มุ่งเน้นถึง ขั้นตอนการจำหน่ายทรัพย์สิน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติการบังคับทางปกครองได้อย่างถูกต้องต่อไป
ในการอบรมวันนี้ มีนางสาวนิรมล สุขวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 นายสุทธิชัย คล้อสวัสดิ์ แบะนายไกรสร สิงหราชวราพันธ์ ที่ปรึกษาเพื่อการจัดการหลักสูตรและบริหารหลักสูตรการฝึกอบรม เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 -16.00 น. สถาบันพัฒนาการบังคับคดี กรมบังคับคดี ได้จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ย...
20/03/2021

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 -16.00 น. สถาบันพัฒนาการบังคับคดี กรมบังคับคดี ได้จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 (การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) รุ่นที่ 2 ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อม ทนายความ สถาบันการเงิน หน่วยงานภาคราชการ ฯ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยมีนางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ และมีนางสาวศุภมาส อยู่วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการบังคับคดี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีนายเกิดโชค วงศ์วิจิตร รองอธิบดีกรมบังคับคดี ผู้อำนวยการกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้พร้อมผู้บริหารสถาบันฯ เข้าร่วมพิธี มีผู้เข้าร่วมโครงการ 97 คน โดยมีวิทยากร จากกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ มาบรรยายเรื่อง กฎหมายและวิธีการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ในภาคเช้า และนางวาสนา ปักกาโร ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 มาบรรยายเรื่อง การค้ำประกัน จำนอง จำนำ หลักประกันธุรกิจในภาคบ่าย

ที่อยู่

189/1 Bangkhunnon Road
Bangkok
10700

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

(66) 028875078-9

เว็บไซต์

http://sub.led.go.th/lepa-th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันพัฒนาการบังคับคดี - LEPAผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันพัฒนาการบังคับคดี - LEPA:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🎉มาเลยจ้า เจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง