ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Department of Political Science and Public Administration, Faculty of Social Sciences, Kasetsart University รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น เดิมเป็นเพียงหมวดวิชาหนึ่งของสาขาสังคมศาสตร์ ต่อมาเมื่อวิชาสังคมศาสตร์ได้รับการก่อตั้งเป็นคณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์จึงได้รับการก่อตั้งเป็นภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2517 โดย ดร.นิพนธ์ คันธเสวี และคณาจารย์ในสมัยนั้น โดยมีปณิธานที่จะผลิตบุคลากร ให้ออกไปทำงานการปกครองแบบประชาธิปไตย ประกอบกับกระแสความเป็นประชาธิปไตยพุ่งสูงขึ้นมาก ในช่วงเวลา 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 นั่นคือบริบทของการก่อตั้งภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิสัยทัศน์ สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและงานวิจัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ เพื่อเป็นองค์ความรู้รับใช้สังคม พันธกิจ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในลักษณะบูรณาการ มีมาตรฐานการเรียนรู้ และมีความเป็นสากลบนพื้นฐานของสังคม เป้าหมาย ผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของสังคม มีความรู้ความสามารถและมีบุคลิกภาพดี มีคุณธรรม รวมถึงการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ให้ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตกับคณะและหน่วยงานอื่น ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและนานาชาติ และมีงานวิจัยที่สามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้ ให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน โดยใช้องค์ความรู้จากการเรียนการสอน งานวิจัย และศักยภาพของภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ ประยุกต์ใช้ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เปิดเหมือนปกติ

✍️ด่วน!!!! ปตท.เปิดรับสมัคร
31/10/2020

✍️ด่วน!!!! ปตท.เปิดรับสมัคร

301063 นิสิตสาขาวิชาการปกครองปี 3 ทัศนศึกษา วิชาการเมืองการปกครองจีน นำโดยอาจารย์ ดร.ลดาวัลย์ ไข่คำ✨
30/10/2020

301063 นิสิตสาขาวิชาการปกครองปี 3 ทัศนศึกษา วิชาการเมืองการปกครองจีน นำโดยอาจารย์ ดร.ลดาวัลย์ ไข่คำ✨

สวัสดีค่ะ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมาป็นวัน homeless day ✌️😃💚ทางเพจของเราได้ออกไปจัดกิจกรรมเปิดบูทร่วมกับทีมงาน ที่อย...
28/10/2020

สวัสดีค่ะ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมาป็นวัน homeless day ✌️😃💚
ทางเพจของเราได้ออกไปจัดกิจกรรมเปิดบูทร่วมกับทีมงาน ที่อยากช่วยเหลือและรับฟังปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับคนเร่ร่อน ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย โดยบูธของเพจเราได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดผ่านมุมมองของคนเร่ร่อน เพื่อที่จะได้รู้สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขา และปัญหาอาชญากรรมที่พวกเค้านั้นต้องเผชิญ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำเล็กๆน้อยๆ ในงานนี้ทางเพจเราลงมือกันเต็มที่ เพื่อที่อยากจะนำสิ่งเหล่านี้มาให้ลูกเพจทุกคนได้แลกเปลื่ยนความรู้กัน แล้วทุกคนอาจจะได้เห็นมุมมองคนเร่ร่อนแบบที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน รอติดตามชมนะคะ

สวัสดีค่ะ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมาป็นวัน homeless day ✌️😃💚
ทางเพจของเราได้ออกไปจัดกิจกรรมเปิดบูทร่วมกับทีมงาน ที่อยากช่วยเหลือและรับฟังปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับคนเร่ร่อน ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย โดยบูธของเพจเราได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดผ่านมุมมองของคนเร่ร่อน เพื่อที่จะได้รู้สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขา และปัญหาอาชญากรรมที่พวกเค้านั้นต้องเผชิญ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำเล็กๆน้อยๆ ในงานนี้ทางเพจเราลงมือกันเต็มที่ เพื่อที่อยากจะนำสิ่งเหล่านี้มาให้ลูกเพจทุกคนได้แลกเปลื่ยนความรู้กัน แล้วทุกคนอาจจะได้เห็นมุมมองคนเร่ร่อนแบบที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน รอติดตามชมนะคะ

🖊️ประชาสัมพันธ์เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าศึกษารายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
28/10/2020

🖊️ประชาสัมพันธ์เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าศึกษารายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

🖍️ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา Hokkaido University President's Fellowship 2021
27/10/2020

🖍️ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา Hokkaido University President's Fellowship 2021

🖊️ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา "Junior Year at Tsukuba Program (JTP)" จาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น
27/10/2020

🖊️ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา "Junior Year at Tsukuba Program (JTP)" จาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น

หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ฯ มอบหมายให้ อ.ดร.กณิกนันต์ แสงมหาชัย เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาส...
27/10/2020

หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ฯ มอบหมายให้ อ.ดร.กณิกนันต์ แสงมหาชัย เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561

💐คณาจารย์และบุคลากรภาควิชารัฐศาสตร์ฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่5427 ต.ค. 63💐
27/10/2020

💐คณาจารย์และบุคลากรภาควิชารัฐศาสตร์ฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่54
27 ต.ค. 63💐

🏃
26/10/2020

🏃

"ถ้าเขาจะรัก วิ่งวันไหนเขาก็รัก โดยเฉพาะ วันอังคาร"

เชิญชวนนิสิต มก. ร่วมเดิน-วิ่ง สะสมระยะทาง ในโครงการ อังคาร..ลั้ลลา KU ชวนกันวิ่ง
ทุกวันอังคาร เวลา 16.30 - 18.30 น. ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์

Pre Run อังคาร 27 ต.ค. 63 และ 3 พ.ย. 63 ลงทะเบียนพร้อมรับฟังกฎกติกา
พร้อมกัน หน้างาน วันอังคารที่ 27 ต.ค. 63 เวลา 16.30 น.

ปล. นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถบันทึกเป็นชั่วโมงกิจกรรมด้านสุขภาพได้ตามจำนวนครั้งที่กำหนด
-----------------------------
#KUTOGETHER #KUSPORTSOFFICE #KURUNRA

24/10/2020
ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

📝(สอบข้าราชการพลเรือน)

มาแล้ว มาจริง ยิ่งใหญ่จริง!!

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ รวม 5 ตำแหน่ง จำนวน 225 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ จำนวน 150 อัตรา
2.ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา
3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา
5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา
โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม ถึง 12 พฤศจิกายน 2563 ทางเว็บไซต์ https://dla.thaijobjob.com/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ กลุ่มงานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร 0 2241 9000 ต่อ 1203

ลิงค์ประกาศรับสมัครฯ
http://www.dla.go.th/upload/ebook/ebook/2020/10/15721_1.pdf

🎈มาเล่นบอร์ดเกมกับ JA 🎈สาขาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัยร่วมกับสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ได้นำเอาบอร์ดเกม...
20/10/2020

🎈มาเล่นบอร์ดเกมกับ JA 🎈
สาขาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัยร่วมกับสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ได้นำเอาบอร์ดเกมมาเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดีทางอาญาแก่ผู้ที่สนใจ
🤩 มาร่วมเล่นเกมกันได้นะคะ 🤩
📢 ลงชื่อตามคิวอาร์โค้ดในโปสเตอร์ได้เลยค่ะ

งานเลี้ยงแสดงความยินดี ท่านผู้ว่าฯณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร (ผู้ว่าฯทีมหมูป่า) ที่ท่านได้รับพระราชทานปริญญารัฐศาสตร์ดุษฏีบัณ...
19/10/2020

งานเลี้ยงแสดงความยินดี ท่านผู้ว่าฯณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร (ผู้ว่าฯทีมหมูป่า) ที่ท่านได้รับพระราชทานปริญญารัฐศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563💝

📌แจ้งขอขยายเวลารับสมัครการประกวดนวัตกรรม มก. พ.ศ.2563
19/10/2020

📌แจ้งขอขยายเวลารับสมัครการประกวดนวัตกรรม มก. พ.ศ.2563

🖇️ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2564
19/10/2020

🖇️ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2564

🚗🚙
13/10/2020

🚗🚙

#งานรับปริญญาปีนี้จอดรถที่ไหนดี 🚙
รวม 7 สถานที่จอดรถใน ม.เกษตรศาสตร์ 📍

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ถึง 16 ตุลาคม 2563 นี้ สำหรับใครที่อยากจะมาร่วมแสดงความยินดีให้กับเหล่าพี่ๆ บัณฑิต แต่กังวลว่าจะจอดรถที่ไหนดี? ไม่มีที่จอดรถ? ค่าจอดเท่าไหร่?
วันนี้เราได้รวบรวม 7 สถานที่จอดรถ ช่วงงานรับปริญญาพร้อมกับแผนที่มาให้ทุกท่านแล้ว ไปดูกันเลย

#KUdigitalmarketingclass

13/10/2020
Kasetsart University

👩‍🎓

กว่าจะได้มาซึ่งศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอแสดงความยินดี และภาคภูมิใจ กับบัณฑิตใหม่

คุณครูพี่แตงโม ... สุคิริน ศรีนพนิคม
บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา
จากโครงการดำเนินการจัดการศึกษา การวิจัย และการติดตามผลนิสิต ออทิสติก และนิสิตที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นับเป็นความสำเร็จและความร่วมมืออย่างจริงจังในการประสานพลัง พ่อแม่ ครู หมอ บ่มเพาะ “บุคคลออทิสติก” สู่ การเป็น “บัณฑิตคุณภาพ” โดยในปีการศึกษา 2562 มีนิสิตจากโครงการดำเนินการจัดการศึกษา การวิจัย และการติดตามผลนิสิตออทิสติก และนิสิตที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 คน ได้แก่
นายสุคิริน ศรีนพนิคม บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ (ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา ) ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563

ทั้งนี้โครงการดำเนินการจัดการศึกษา การวิจัย และการติดตามผลนิสิตออทิสติก และนิสิตที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อช่วยเหลือบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ให้สามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้เต็มตามศักยภาพ เริ่มมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 มาอย่างต่อเนื่อง และมีนิสิตจากโครงการดังกล่าวสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนกว่า 15 คน

ขอฝากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะนำศักยภาพของบัณฑิตกลุ่มนี้ไปทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เพราะนั่นคือการให้โอกาสที่ยิ่งใหญ่ อีกทั้งยังเป็นการสร้างสังคมที่มั่นคงอย่างยั่งยืน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563🖊️ ขอแสดงความยินดีกับรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ ท่า...
12/10/2020

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563🖊️ ขอแสดงความยินดีกับรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร (ผู้ว่าฯ ทีมหมูป่า) 👩‍🎓

Congratulations👩‍🎓 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มก. ประจำปี 2563 @ คณะสังคมศาสตร์ 12 ต.ค. 63🌺
12/10/2020

Congratulations👩‍🎓 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มก. ประจำปี 2563 @ คณะสังคมศาสตร์ 12 ต.ค. 63🌺

ความภาคภูมิใจ👩‍🎓
08/10/2020

ความภาคภูมิใจ👩‍🎓

8 ต.ค. 63 ซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2563👩‍🎓
08/10/2020

8 ต.ค. 63 ซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2563👩‍🎓

กำหนดการวันซ้อมใหญ่ วันที่ 8 ต.ค.63👩‍🎓
07/10/2020

กำหนดการวันซ้อมใหญ่ วันที่ 8 ต.ค.63👩‍🎓

😷
05/10/2020

😷

👩‍🎓วันที่ 3 ต.ค. 63 บัณฑิตซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563
03/10/2020

👩‍🎓วันที่ 3 ต.ค. 63 บัณฑิตซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563

💌 ขอให้นิสิตมารับเกียรติบัตร ที่ภาควิชา
30/09/2020

💌 ขอให้นิสิตมารับเกียรติบัตร ที่ภาควิชา

🏆ประกาศคัดเลือกนิสิตรับทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
30/09/2020

🏆ประกาศคัดเลือกนิสิตรับทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

👩‍🎓
26/09/2020

👩‍🎓

🏆ประชาสัมพันธ์ ประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียน "พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก"
25/09/2020

🏆ประชาสัมพันธ์ ประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียน "พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก"

👉ขอเชิญเข้าร่วมประกวดร้องเพลงมก. ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
25/09/2020

👉ขอเชิญเข้าร่วมประกวดร้องเพลงมก. ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

👉ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ "2020 UNTA Sustainability Lecture Series" จากเครือข่าย University Network for Tropical Agr...
22/09/2020

👉ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ "2020 UNTA Sustainability Lecture Series" จากเครือข่าย University Network for Tropical Agriculture (UNTA)

👉ประชาสัมพันธ์ให้บัณฑิตขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563
22/09/2020

👉ประชาสัมพันธ์ให้บัณฑิตขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563

🌺ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หยุดเรียน🌺
22/09/2020

🌺ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หยุดเรียน🌺

🌺ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ University of Turku สาธารณรัฐฟินแลนด์
17/09/2020

🌺ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ University of Turku สาธารณรัฐฟินแลนด์

👩‍🎓รายละเอียดและสถานที่บันทึกภาพหมู่บัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2563
16/09/2020

👩‍🎓รายละเอียดและสถานที่บันทึกภาพหมู่บัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2563

👩‍🎓กำหนดการซ้อมย่อยของคณะสังคมศาสตร์
14/09/2020

👩‍🎓กำหนดการซ้อมย่อยของคณะสังคมศาสตร์

ที่อยู่

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:00
อังคาร 08:30 - 16:00
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

02-561-3480

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:

วิดีโอทั้งหมด

Department of Political Science and Public Administration, Faculty of Social Sciences, Kasetsart University

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น เดิมเป็นเพียงหมวดวิชาหนึ่งของสาขาสังคมศาสตร์ ต่อมาเมื่อวิชาสังคมศาสตร์ได้รับการก่อตั้งเป็นคณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์จึงได้รับการก่อตั้งเป็นภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2517 โดย ดร.นิพนธ์ คันธเสวี และคณาจารย์ในสมัยนั้น โดยมีปณิธานที่จะผลิตบุคลากร ให้ออกไปทำงานการปกครองแบบประชาธิปไตย ประกอบกับกระแสความเป็นประชาธิปไตยพุ่งสูงขึ้นมาก ในช่วงเวลา 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 นั่นคือบริบทของการก่อตั้งภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป้าหมาย


 • ผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของสังคม มีความรู้ความสามารถและมีบุคลิกภาพดี มีคุณธรรม รวมถึงการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

 • ให้ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตกับคณะและหน่วยงานอื่น
 • ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


  องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

  แสดงผลทั้งหมด

  ความคิดเห็น

  สอบสัมภาษณ์ “ทุนพิเนตสุขประชา” วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เลื่อนสอบจากเวลา 15.00 น. เป็น 13.00 น. ห้อง สค 3-202
  แบบสำรวจงานปัจฉิมนิเทศ
  อยากทราบประกาศผลสอบรอบ4วันไหนครับ
  ตอนนี้อยู่.ใน ม.เกษตรจ้า