NIDA Thailand Official Fanpage of "NIDA" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูง (บัณฑิตศึกษา) ในกำกับของรัฐ ที่ก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เปิดสอนในระดับมหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต

'นิด้า' เป็นสถาบันที่มีอัตราส่วนอาจารย์ระดับปริญญาเอกต่อจำนวนนักศึกษาที่สูงที่สุดในประเทศไทย เป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดการสอนหลักสูตร MBA เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และมีหลากหลายหลักสูตรที่ได้รับการจัดอยู่ในอันดับต้นๆ ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

ปรัชญาของสถาบัน คือ “สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง” (WISDOM for Change)

เปิดเหมือนปกติ

Update‼️📝แนวปฏิบัติของสถาบันในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 หลังเทศกาลปีใหม่😷🦠📌 ระหว่างวันที่ 7 – 14 มกราคม...
06/01/2022

Update‼️
📝แนวปฏิบัติของสถาบันในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 หลังเทศกาลปีใหม่😷🦠

📌 ระหว่างวันที่ 7 – 14 มกราคม 2565

✅ อนุญาตให้บุคลากรเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของสถาบัน เฉพาะภารกิจที่มีผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน เท่าที่จำเป็นเท่านั้น
✅ หลีกเลี่ยงกิจกรรมรวมกลุ่ม เช่น การเรียนการสอน การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม การจัดสอบ ฯลฯ
✅ หอสมุดสุขุม นวพันธ์ (NIDA Library) งดให้เข้าใช้บริการภายในสถานที่ ปรับเป็นการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ และ NIDA Books to Go
✅ บริษัทคู่ค้า / ร้านค้า / ธนาคาร สามารถเปิดทำการได้ตามปกติ โดยต้องจัดให้มีการ เข้า-ออก ทางเดียว (ไม่เปิดประตูฝั่งด้านในอาคาร) และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด
✅ ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า / Delivery ให้ดำเนินการจัดส่งที่บริเวณด้านล่างของอาคารเท่านั้น
✅ เปิดประตูทาง เข้า-ออก สถาบันทุกประตู
✅ บุคลากร / นักศึกษา / บุคคลภายนอก ที่ได้รับอนุญาต หรือมีการประสานมายังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอเข้าพื้นที่อาคารสถาบันในแต่ละวัน ต้องทำการลงทะเบียนที่จุดตรวจของแต่ละอาคาร โดยแสดงภาพผลตรวจ ATK ซึ่งตรวจมาแล้วไม่เกิน 72 ชม. หากมีอาการ หรือพบว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ให้ดำเนินการตรวจ ATK ทันที และงดเดินทางเข้าสถาบัน

**เฉพาะบุคลากรที่ไม่มีผลตรวจมาจากบ้าน สามารถติดต่อขอรับชุดตรวจ ATK ได้ที่ห้องพยาบาล อาคารชุบ กาญจนประกร ซึ่งจะต้องทำการตรวจ ลงทะเบียนยืนยันผล ก่อนเข้าปฏิบัติงานภายในอาคาร

**หากผลตรวจพบว่าติดเชื้อ COVID-19 ให้แจ้งไปยัง นายสุชาติ ฤกษ์โอรส กองกลาง กลุ่มงานสารบรรณ โทร. 089-664-9365 เพื่อรายงานต่อผู้บริหารสถาบัน และศูนย์ปฏิบัติการและบริหารสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สปก.อว.)

**ทางสถาบันจะมีการประเมินสถานการณ์เป็นระยะ หากมีการพิจารณาผ่อนคลายมาตรการใด ๆ เพิ่มเติม จะเรียนแจ้งให้ประชาคมนิด้าได้รับทราบต่อไป

(ข้อมูลเผยแพร่ ณ วันที่ 6 ม.ค.65)

Contact :
ประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2727 3000 , 094-885-4241
อาคารสถานที่ โทร. 0 2727 3458 , 0 2727 3469 , 0 2727 3457
ห้องพยาบาล โทร. 0 2727 3441 , 084-324-6709

#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ห่างกันไม่ห่างไกล #เราจะสู้ไปด้วยกัน #NIDAThailand

Update‼️
📝แนวปฏิบัติของสถาบันในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 หลังเทศกาลปีใหม่😷🦠

📌 ระหว่างวันที่ 7 – 14 มกราคม 2565

✅ อนุญาตให้บุคลากรเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของสถาบัน เฉพาะภารกิจที่มีผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน เท่าที่จำเป็นเท่านั้น
✅ หลีกเลี่ยงกิจกรรมรวมกลุ่ม เช่น การเรียนการสอน การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม การจัดสอบ ฯลฯ
✅ หอสมุดสุขุม นวพันธ์ (NIDA Library) งดให้เข้าใช้บริการภายในสถานที่ ปรับเป็นการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ และ NIDA Books to Go
✅ บริษัทคู่ค้า / ร้านค้า / ธนาคาร สามารถเปิดทำการได้ตามปกติ โดยต้องจัดให้มีการ เข้า-ออก ทางเดียว (ไม่เปิดประตูฝั่งด้านในอาคาร) และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด
✅ ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า / Delivery ให้ดำเนินการจัดส่งที่บริเวณด้านล่างของอาคารเท่านั้น
✅ เปิดประตูทาง เข้า-ออก สถาบันทุกประตู
✅ บุคลากร / นักศึกษา / บุคคลภายนอก ที่ได้รับอนุญาต หรือมีการประสานมายังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอเข้าพื้นที่อาคารสถาบันในแต่ละวัน ต้องทำการลงทะเบียนที่จุดตรวจของแต่ละอาคาร โดยแสดงภาพผลตรวจ ATK ซึ่งตรวจมาแล้วไม่เกิน 72 ชม. หากมีอาการ หรือพบว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ให้ดำเนินการตรวจ ATK ทันที และงดเดินทางเข้าสถาบัน

**เฉพาะบุคลากรที่ไม่มีผลตรวจมาจากบ้าน สามารถติดต่อขอรับชุดตรวจ ATK ได้ที่ห้องพยาบาล อาคารชุบ กาญจนประกร ซึ่งจะต้องทำการตรวจ ลงทะเบียนยืนยันผล ก่อนเข้าปฏิบัติงานภายในอาคาร

**หากผลตรวจพบว่าติดเชื้อ COVID-19 ให้แจ้งไปยัง นายสุชาติ ฤกษ์โอรส กองกลาง กลุ่มงานสารบรรณ โทร. 089-664-9365 เพื่อรายงานต่อผู้บริหารสถาบัน และศูนย์ปฏิบัติการและบริหารสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สปก.อว.)

**ทางสถาบันจะมีการประเมินสถานการณ์เป็นระยะ หากมีการพิจารณาผ่อนคลายมาตรการใด ๆ เพิ่มเติม จะเรียนแจ้งให้ประชาคมนิด้าได้รับทราบต่อไป

(ข้อมูลเผยแพร่ ณ วันที่ 6 ม.ค.65)

Contact :
ประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2727 3000 , 094-885-4241
อาคารสถานที่ โทร. 0 2727 3458 , 0 2727 3469 , 0 2727 3457
ห้องพยาบาล โทร. 0 2727 3441 , 084-324-6709

#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ห่างกันไม่ห่างไกล #เราจะสู้ไปด้วยกัน #NIDAThailand

การที่จะเปลี่ยนนิสัยนั้น มีหลายวิธีการแต่ที่ง่ายที่สุดคือช่วงเวลาที่สมองเผชิญปัญหาใหม่ทำให้ต้องประเมินหรือปรับเปลี่ยนวิธ...
06/01/2022

การที่จะเปลี่ยนนิสัยนั้น มีหลายวิธีการ

แต่ที่ง่ายที่สุดคือ
ช่วงเวลาที่สมองเผชิญปัญหาใหม่
ทำให้ต้องประเมินหรือปรับเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาเดิม

#NIDAMIL #NIDAManagementInsightLab #NIDAThailand

นิสัย เป็นการตอบสนองซ้ำๆ (Habit)
จนกลายเป็นการตอบสนองแบบอัตโนมัติ
เกิดจากเซลล์สมองติดต่อสื่อสารกันบ่อยๆ
ทำให้เชื่อมกันได้อย่างรวดเร็ว
เมื่อเจอปัญหาเดิมๆ ก็จะมีปฏิกิริยาตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว

การที่จะเปลี่ยนนิสัยนั้น มีหลายวิธีการ

แต่ที่ง่ายที่สุดคือ
ช่วงเวลาที่สมองเผชิญปัญหาใหม่
ทำให้ต้องประเมินหรือปรับเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาเดิม

ในสถานการณ์ เช่น จบการศึกษาเริ่มเข้าทำงาน
ชีวิตหลังแต่งงานเริ่มสร้างครอบครัว การย้ายที่อยู่ใหม่ที่ไม่คุ้นชิน

ช่วงการเปลี่ยนผ่านนี้ สมองจะหาทางแก้ปัญหาใหม่
ถ้าวิธีการแก้ปัญหาเดิม ไม่สามารถจะใช้ได้

ทำให้เกิดการเชื่อมโยงใหม่ๆระหว่างเซลล์สมอง
เช่น คนจะยอมรับตราสินค้าที่ไม่เคยมาก่อนมากขึ้น
เปลี่ยนพฤติกรรมมารักษาความสะอาดมากขึ้น
หรือ รับผิดชอบต่อคนในครอบครัวมากขึ้น

สำหรับการตลาด ช่วงเวลานี้ เป็นเวลาทองของ
การเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค
เช่น การยอมรับการเปลี่ยนตราสินค้า
การซื้อชนิดสินค้าที่ไม่เคยซื้อมาก่อน

ที่ Facebook ของ NIDA Management Insight Lab
ยังมีตัวอย่างอื่นของการนำความรู้ทางด้านประสาทวิทยามาใช้ในธุรกิจ

#NIDAMIL #NIDAManagementInsightLab

คณะนิเทศศาสตร์ฯ นิด้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา  📌ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป💰เงินเดือน 19,500 บาท👉คุณสมบัต...
06/01/2022

คณะนิเทศศาสตร์ฯ นิด้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

📌ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
💰เงินเดือน 19,500 บาท

👉คุณสมบัติ
🔹 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
🔹 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิกได้ดี
🔹 หากมีประสบการณ์เขียนโครงการ ประสานงานโครงการ บริหารงบประมาณรายรับ หรือการทำบัญชีรายจ่าย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
🔹 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารโดยทั่วไปได้

🤩เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 17 มกราคม 2565

🏢สอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณะฯ ชั้น 8 อาคารมาลัย หุวะนันทน์

📞โทรศัพท์ 02-727-3317 หรือ 099-287-4647
📩อีเมล: [email protected]

คณะนิเทศศาสตร์ฯ นิด้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

📌ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
💰เงินเดือน 19,500 บาท

👉คุณสมบัติ
🔹 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
🔹 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิกได้ดี
🔹 หากมีประสบการณ์เขียนโครงการ ประสานงานโครงการ บริหารงบประมาณรายรับ หรือการทำบัญชีรายจ่าย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
🔹 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารโดยทั่วไปได้

🤩เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 17 มกราคม 2565

🏢สอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณะฯ ชั้น 8 อาคารมาลัย หุวะนันทน์

📞โทรศัพท์ 02-727-3317 หรือ 099-287-4647
📩อีเมล: [email protected]

#งานดีดีที่นิด้า📢 ขยายเวลา!! รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน✅ ตำแหน่งอาจารย์✅ สังกัด คณะพัฒนาการเศรษฐกิ...
06/01/2022

#งานดีดีที่นิด้า
📢 ขยายเวลา!! รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน
✅ ตำแหน่งอาจารย์
✅ สังกัด คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
✅ วุฒิปริญญาเอก
✅ จำนวน 3 อัตรา
✅ เงินเดือน 31,500 บาท

📝 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 มกราคม 2565

💻 สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://job.nida.ac.th

📲 ติดต่อสอบถาม อีเมล [email protected]
โทร. 02 727 3292 (ในวันและเวลาราชการ)
#JobNIDA #NIDAThailand

#งานดีดีที่นิด้า
📢 ขยายเวลา!! รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน
✅ ตำแหน่งอาจารย์
✅ สังกัด คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
✅ วุฒิปริญญาเอก
✅ จำนวน 3 อัตรา
✅ เงินเดือน 31,500 บาท

📝 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 มกราคม 2565

💻 สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://job.nida.ac.th

📲 ติดต่อสอบถาม อีเมล [email protected]
โทร. 02 727 3292 (ในวันและเวลาราชการ)
#JobNIDA #NIDAThailand

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เปิดรับสมัครหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่ 36 ➡️ ครั้งที่ 1📌เปิดรับสมัครตั้งแต่ 5 มกราคม - 8 กรก...
06/01/2022

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เปิดรับสมัครหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่ 36
➡️ ครั้งที่ 1
📌เปิดรับสมัครตั้งแต่ 5 มกราคม - 8 กรกฎาคม 2565

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ (Executive Program)
🟢 เรียนนอกเวลาราชการ (เน้นวันเสาร์)
🟢 มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
🟢 ศึกษาตามหลักสูตร แผน ข (ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์)
🟢 ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) (Master of Public Administration (MPA))
🟢 คัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์

🌟🌟 ประกันคุณภาพหลักสูตรโดย AUN-QA 🌟🌟
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://gspa.nida.ac.th/th/c5mr

📲 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 081-616-6357 , 081- 208-1510, 02 727 3861 , 02 727 3870

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เปิดรับสมัครหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่ 36
➡️ ครั้งที่ 1
📌เปิดรับสมัครตั้งแต่ 5 มกราคม - 8 กรกฎาคม 2565

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ (Executive Program)
🟢 เรียนนอกเวลาราชการ (เน้นวันเสาร์)
🟢 มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
🟢 ศึกษาตามหลักสูตร แผน ข (ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์)
🟢 ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) (Master of Public Administration (MPA))
🟢 คัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์

🌟🌟 ประกันคุณภาพหลักสูตรโดย AUN-QA 🌟🌟
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://gspa.nida.ac.th/th/c5mr

📲 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 081-616-6357 , 081- 208-1510, 02 727 3861 , 02 727 3870

โครงการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล การจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561โดยศาสตราจารย์ ดร.ทิ...
06/01/2022

โครงการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล การจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
---------------------------------------------------------

#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC #NIDAThailand
http://consult.nida.ac.th/

โครงการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล การจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
---------------------------------------------------------
โครงการนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นผลการดำเนินงานและการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลเรื่องผู้สูงอายุ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาการจัดสรรงบประมาณด้านผู้สูงอายุให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และเพื่อเตรียมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต

การติดตามการประเมินผลนโยบายของรัฐบาล ในการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว ก่อให้เกิดประโยชน์ในหลากหลายภาคส่วน อาทิเช่น
1. สำนักงบประมาณและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทำให้ทราบผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
2. รัฐบาลสามารถนำข้อเสนอแนะไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและปรับปรุงการดำเนินงานได้
3. นักวิชาการหรือผู้ที่สนใจ ซึ่งผลการดำเนินงานจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

ผลที่ได้รับจากโครงการ พบว่า การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุส่วนใหญ่บรรลุตามเป้าหมาย แต่ยังมีปัญหาในกระบวนการและโครงสร้างการดำเนินงาน ผลกระทบที่ยังไม่ชัดเจนและปัญหาในระดับพื้นที่โดยเฉพาะการนำนโยบายไปปฏิบัติ ทั้งนี้ยังได้ทำการเปรียบเทียบแนวทางการบริหารเกี่ยวกับผู้สูงอายุของไทยกับต่างประเทศ ทำให้รู้จุดเด่น จุดด้อย และจุดที่ควรปรับปรุงทั้งเชิงนโยบายและการปฏิบัติ เพื่อเตรียมพร้อมในการรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

---------------------------------------------------------
#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC
http://consult.nida.ac.th/

💡NIDA Smart Retail Labs: NIDA Hub Bookstore🎉เตรียมพบกับห้องแห่งเทคโนโลยี: AI, ระบบ Face Detection Payment, AI Robot, แขน...
06/01/2022

💡NIDA Smart Retail Labs: NIDA Hub Bookstore

🎉เตรียมพบกับห้องแห่งเทคโนโลยี: AI, ระบบ Face Detection Payment, AI Robot, แขนกลจัดเรียงหนังสือบนชั้นวาง, ระบบ Drone สำหรับตรวจเช็คสินค้า ระบบ AR และอีกมากมาย ในเดือนเมษายนนี้ 🤖✨

คณะบริหารธุรกิจ และสำนักสิริพัฒนา ในหลักสูตร Technological Data-Driven Design: Design Thinking and LSP® Methods for Emerging Technology Initiatives
.
ขอบคุณข้อมูลจาก DrJongsawas Chongwatpol
#NIDAHUB #NIDA #NIDAThailand

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเวทีทางสังคมเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยแห่งอนาคต (Social Forum) ในหัวข้อ "การขับเคลื่อนทางสังคมเ...
06/01/2022
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเวทีทางสังคมเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยแห่งอนาคต (Social Forum)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเวทีทางสังคมเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยแห่งอนาคต (Social Forum) ในหัวข้อ

"การขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อคุ้มครองและเสริมสร้างพลังสตรีและครอบครัว และสิทธิความเสมอภาคของกลุ่ม LGBTQ กับความเป็นธรรมทางสังคม"

6 มกราคม 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเวทีทางสังคมเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยแห่งอนาคต (Social Forum) ในหัวข้อ "การขับเคลื่อนทา...

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Publi...
05/01/2022

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) แก่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านกิจการโทรทัศน์ กสทช.ครั้งที่ 1-4 ประจำปี 2564 โดยได้ดำเนินการจัดประชุม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม นิมมาน จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม พูลแมน พัทยา จ.ชลบุรี ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร และครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม อวานี จ.ขอนแก่น

ในการประชุมที่ผ่านมานั้น ได้รับเกียรติจาก ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ เป็นประธานประชุม และในส่วนของคณะนิเทศศาสตร์ฯ นิด้า นำโดย รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ฯ รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ นิด้า ในฐานะหัวหน้าที่ปรึกษาโครงการฯ รศ.ดร.อุษา บิ้กกิ้นส์ และผศ.ดร.ชนัญญา อรนพ ณ อยุธยา อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ฯ นิด้า ร่วมบรรยายนำเสนอกระบวนการติดตามและประเมินผล เพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ นำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมี ดร.ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล เลขาธิการสมาคมนักศึกษาเก่า นิด้า เป็นผู้ดำเนินรายการ

กตป. ด้านกิจการโทรทัศน์ มีบทบาทหน้าที่และภารกิจในการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฎิบัติงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. เพื่อให้ กสทช. ได้กำกับดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนให้กิจการโทรทัศน์หรือสื่อโทรทัศน์พัฒนาอย่างมั่นคงยั่งยืนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ประชาชน

ซึ่งในโครงการดังกล่าว ได้มีการเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นมีตัวแทนจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลในประเทศไทย ได้แก่ นักวิชาการ ผู้ประกอบการ บุคลากรที่ประกอบอาชีพในกิจการโทรทัศน์ดิจิทัล ทุกภาคส่วน ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ อาทิ สื่อมวลชนท้องถิ่นภาคเหนือ ประชาชนชุมชนภาคเหนือ สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย สภาวัฒนธรรมเมืองชลบุรี ชุมชนคนขอนแก่น ชุมชนไทบ้าน ชุมชนบางเขน ชุมชนวังทองหลาง กลุ่มสมาคมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เครือข่ายนิด้าภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น เพื่อนำปัญหาและข้อเสนอมาก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์เชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

#NIDAThailand #GSCMNIDA #NIDAAlumni #NBTC #กสทช #กตป

🫂ดูแลตนเอง...ห่วงใยคนรอบข้าง💛เข้มมาตรการป้องกัน COVID-19😷🦠D - M - H - T - T - A#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ห่างกันไม่ห่างไกล ...
05/01/2022

🫂ดูแลตนเอง...ห่วงใยคนรอบข้าง💛
เข้มมาตรการป้องกัน COVID-19😷🦠
D - M - H - T - T - A

#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
#ห่างกันไม่ห่างไกล
#เราจะสู้ไปด้วยกัน
#NIDAThailand

🫂ดูแลตนเอง...ห่วงใยคนรอบข้าง💛
เข้มมาตรการป้องกัน COVID-19😷🦠
D - M - H - T - T - A

#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
#ห่างกันไม่ห่างไกล
#เราจะสู้ไปด้วยกัน
#NIDAThailand

แนวปฏิบัติของสถาบันในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 หลังเทศกาลปีใหม่📌 ระหว่างวันที่ 4 – 14 มกราคม 2565✅ อนุญ...
03/01/2022

แนวปฏิบัติของสถาบันในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 หลังเทศกาลปีใหม่

📌 ระหว่างวันที่ 4 – 14 มกราคม 2565

✅ อนุญาตให้บุคลากรเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของสถาบัน เฉพาะภารกิจที่มีผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน เท่าที่จำเป็นเท่านั้น
✅ หลีกเลี่ยงกิจกรรมรวมกลุ่ม เช่น การเรียนการสอน การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม การจัดสอบ ฯลฯ
✅ หอสมุดสุขุม นวพันธ์ (NIDA Library) งดให้เข้าใช้บริการภายในสถานที่ ปรับเป็นการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ และ NIDA Books to Go
✅ บริษัทคู่ค้า / ร้านค้า / ธนาคาร สามารถเปิดทำการได้ตามปกติ โดยต้องจัดให้มีการ เข้า-ออก ทางเดียว (ไม่เปิดประตูฝั่งด้านในอาคาร) และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด
✅ ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า / Delivery ให้ดำเนินการจัดส่งที่บริเวณด้านล่างของอาคารเท่านั้น
✅ สถาบันจะเปิดประตู 2 เพื่อให้รถเข้า-ออก และเปิดประตู 1 เฉพาะช่องทางเดินเท้าเท่านั้น
✅ บุคลากร / นักศึกษา / บุคคลภายนอก ที่ได้รับอนุญาต หรือมีการประสานมายังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอเข้าพื้นที่อาคารสถาบันในแต่ละวัน ต้องทำการลงทะเบียนที่จุดตรวจของแต่ละอาคาร โดยแสดงภาพผลตรวจ ATK ซึ่งตรวจมาแล้วไม่เกิน 24 ชม.

**เฉพาะบุคลากรที่ไม่มีผลตรวจมาจากบ้าน สามารถติดต่อขอรับชุดตรวจ ATK ได้ที่ห้องพยาบาล อาคารชุบ กาญจนประกร ซึ่งจะต้องทำการตรวจ ลงทะเบียนยืนยันผล ก่อนเข้าปฏิบัติงานภายในอาคาร

**หากผลตรวจพบว่าติดเชื้อ COVID-19 ให้แจ้งไปยัง นายสุชาติ ฤกษ์โอรส กองกลาง กลุ่มงานสารบรรณ โทร. 089-664-9365 เพื่อรายงานต่อผู้บริหารสถาบัน และศูนย์ปฏิบัติการและบริหารสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สปก.อว.)

**ทางสถาบันจะมีการประเมินสถานการณ์เป็นระยะ หากมีการพิจารณาผ่อนคลายมาตรการใด ๆ เพิ่มเติม จะเรียนแจ้งให้ประชาคมนิด้าได้รับทราบต่อไป

Contact :
ประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2727 3000 , 094-885-4241
อาคารสถานที่ โทร. 0 2727 3458 , 0 2727 3469 , 0 2727 3457
ห้องพยาบาล โทร. 0 2727 3441 , 084-324-6709

#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ห่างกันไม่ห่างไกล #เราจะสู้ไปด้วยกัน #NIDAThailand

แนวปฏิบัติของสถาบันในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 หลังเทศกาลปีใหม่

📌 ระหว่างวันที่ 4 – 14 มกราคม 2565

✅ อนุญาตให้บุคลากรเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของสถาบัน เฉพาะภารกิจที่มีผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน เท่าที่จำเป็นเท่านั้น
✅ หลีกเลี่ยงกิจกรรมรวมกลุ่ม เช่น การเรียนการสอน การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม การจัดสอบ ฯลฯ
✅ หอสมุดสุขุม นวพันธ์ (NIDA Library) งดให้เข้าใช้บริการภายในสถานที่ ปรับเป็นการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ และ NIDA Books to Go
✅ บริษัทคู่ค้า / ร้านค้า / ธนาคาร สามารถเปิดทำการได้ตามปกติ โดยต้องจัดให้มีการ เข้า-ออก ทางเดียว (ไม่เปิดประตูฝั่งด้านในอาคาร) และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด
✅ ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า / Delivery ให้ดำเนินการจัดส่งที่บริเวณด้านล่างของอาคารเท่านั้น
✅ สถาบันจะเปิดประตู 2 เพื่อให้รถเข้า-ออก และเปิดประตู 1 เฉพาะช่องทางเดินเท้าเท่านั้น
✅ บุคลากร / นักศึกษา / บุคคลภายนอก ที่ได้รับอนุญาต หรือมีการประสานมายังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอเข้าพื้นที่อาคารสถาบันในแต่ละวัน ต้องทำการลงทะเบียนที่จุดตรวจของแต่ละอาคาร โดยแสดงภาพผลตรวจ ATK ซึ่งตรวจมาแล้วไม่เกิน 24 ชม.

**เฉพาะบุคลากรที่ไม่มีผลตรวจมาจากบ้าน สามารถติดต่อขอรับชุดตรวจ ATK ได้ที่ห้องพยาบาล อาคารชุบ กาญจนประกร ซึ่งจะต้องทำการตรวจ ลงทะเบียนยืนยันผล ก่อนเข้าปฏิบัติงานภายในอาคาร

**หากผลตรวจพบว่าติดเชื้อ COVID-19 ให้แจ้งไปยัง นายสุชาติ ฤกษ์โอรส กองกลาง กลุ่มงานสารบรรณ โทร. 089-664-9365 เพื่อรายงานต่อผู้บริหารสถาบัน และศูนย์ปฏิบัติการและบริหารสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สปก.อว.)

**ทางสถาบันจะมีการประเมินสถานการณ์เป็นระยะ หากมีการพิจารณาผ่อนคลายมาตรการใด ๆ เพิ่มเติม จะเรียนแจ้งให้ประชาคมนิด้าได้รับทราบต่อไป

Contact :
ประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2727 3000 , 094-885-4241
อาคารสถานที่ โทร. 0 2727 3458 , 0 2727 3469 , 0 2727 3457
ห้องพยาบาล โทร. 0 2727 3441 , 084-324-6709

#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ห่างกันไม่ห่างไกล #เราจะสู้ไปด้วยกัน #NIDAThailand

ที่อยู่

148 Moo3, Serithai Road, Klong-Chan, Bangkapi
Bangkok
10240

http://gen.nida.ac.th/main/th/nida-t

ข้อมูลทั่วไป

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของรัฐ ที่ก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดสอนในระดับมหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต นิด้า เป็นสถาบันที่มีอัตราส่วนอาจารย์ระดับปริญญาเอกต่อจำนวนนักศึกษาที่สูงที่สุดในประเทศไทย เป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดการสอนหลักสูตร MBA เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และมีหลากหลายหลักสูตรที่ได้รับการจัดอยู่ในอันดับต้นๆในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ปรัชญาของสถาบัน คือ “สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง” (WISDOM for Change)

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

http://www.nida.ac.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ NIDA Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง NIDA Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของรัฐ ที่ก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดสอนในระดับมหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต นิด้า เป็นสถาบันที่มีอัตราส่วนอาจารย์ระดับปริญญาเอกต่อจำนวนนักศึกษาที่สูงที่สุดในประเทศไทย เป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดการสอนหลักสูตร MBA เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และมีหลากหลายหลักสูตรที่ได้รับการจัดอยู่ในอันดับต้นๆในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ปรัชญาของสถาบัน คือ “สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง” (WISDOM for Change)

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สอบถามค่ะ นิด้าจะรับปริญญาได้ไหมคะ ผู้ว่าสั่งปิด กทม.ขนาดนี้
ผ้าผูกสีขาวเหลือง หน้าป้ายสถาบันนิด้า เขรอะสกปรกมาก ถ้าไม่ซักก็ถอดออกเถอะ ตั้งใจทำงานกันหน่อยจ้า
คืนสู่เหย้าอีกปีแล้ว
The Council on Thai Studies 2020 Annual Meeting starts tomorrow! You can still register for individual panels and events on our website at www.niu.edu/cots. COTS2020 is an online conference and is free and open to the public.
The sharpness of the tongue "The boneless tongue, so small and weak, Can crush and kill," declared the Greek. "The tongue destroys a greater horde." The Turk asserts, "than does the sword." ---ลิ้นแผ่นน้อย อ่อนง่าย ไร้กระดูก อย่าดูถูก ว่าไม่ มีพิษสง ชาวกรีกร้อง ก้องประกาศ "มันอาจปลง ชีวิตลง แหลกสลาย วอดวายไป" ชาวเติํกเล่า กล่าวไว้ ได้กำหนด "ลิ้นเดียวปลด ชีพวาย ได้ยิ่งใหญ่ ถึงคมดาบ คมนัก สักเท่าใด ก็ยังไม่เคยเห็นกว่าลิ้นคน" บ.ช.เขมาภิรัต. พิมพ์/ทาน/ แขกดอย ณ ดอนขมิัน
NIDA is amazing. I learned the pursuit of academic rigour and excellence from this great Institution. I am highly honoured to be associated with NIDA
รบกวนฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม AOS REFERRAL 2020 ด้วยนะคะ
หากไม่พินิจพิเคราะห์ดู กลียุคอดสู อย่างใหญ่ ประเทศสมควรกู้ ก่อเกื้อ แสงธรรม หากมิรู้ก่อร้าย ฤาสร้างทาง สว่างสวรรค์
คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ขออนุญาตแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจทุกท่าน ลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “มารู้จักกับ Relational Database และภาษา SQL” วันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.00 น. (อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Webex Meetings) ดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/ICTSQL ติดต่อ คุณสารัชย์ 092-256-1570 หรือ คุณเด่น 095-437-7275 [email protected], [email protected] ขอขอบคุณยิ่ง
On Behalf of AWS Educate Team I would like to take this opportunity to invite students from your prestigious university for the BuildOnThailand Hackathon 2020
ขออนุญาต​แชร์​บอกต่อ​ช่วงวิกฤตโควิด-19​ นะคะ​ เผื่อมีท่านใดสนใจช่วยเหลือเด็กๆ​ ค่ะ​ ขอบคุณ​ค่ะ
4th ASIA International Multidisciplinary Conference (AIMC-2020), abstract submission is open now and the Early Bird submission date is 15 March 2020. Grab the opportunity to publish in Scopus and ISI journals. Visit http://connectingasia.org/ for more details for registration login to http://portal.connectingasia.org/