NIDA Thailand Official Fanpage of NIDA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของรัฐ ที่ก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดสอนในระดับมหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต นิด้า เป็นสถาบันที่มีอัตราส่วนอาจารย์ระดับปริญญาเอกต่อจำนวนนักศึกษาที่สูงที่สุดในประเทศไทย เป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดการสอนหลักสูตร MBA เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และมีหลากหลายหลักสูตรที่ได้รับการจัดอยู่ในอันดับต้นๆในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ปรัชญาของสถาบัน คือ “สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง” (WISDOM for Change)
(36)

เปิดเหมือนปกติ

ทีมงานกลุ่มงานกิจการนานาชาติประชาสัมพันธ์แนะนำภารกิจงานด้านต่างประเทศและหารือการก้าวสู่ความเป็นสากล ร่วมกับ คณะพัฒนาสังค...
27/11/2020

ทีมงานกลุ่มงานกิจการนานาชาติประชาสัมพันธ์แนะนำภารกิจงานด้านต่างประเทศและหารือการก้าวสู่ความเป็นสากล ร่วมกับ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และคณะนิติศาสตร์

เมื่อวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2563 ทีมงานกลุ่มงานกิจการนานาชาติ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร. กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ได้เข้าพบคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะ จำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และคณะนิติศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจงานด้านต่างประเทศของกลุ่มงานกิจการนานาชาติ และแนวทางในการช่วยอำนวยความสะดวกในด้านกิจการนานาชาติ รวมถึงการเพิ่มตัวชี้วัดความเป็นนานาชาติให้กับคณะ

ในระหว่างการประชุมได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาต่างประเทศ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการศึกษานานาชาติและเจรจาธุรกิจของคณะ/สำนักในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชุมนานาชาติออนไลน์ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่และการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาบรรยายให้กับคณะ

นอกจากนี้ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยเฉพาะการแนะนำสถานที่สำคัญต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา เช่น ที่พัก โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น รวมถึงการแจกคู่มือสำหรับนักศึกษาใหม่ต่างชาติ

🎙🎙🎙🎙🎙🎙🎙🎙🎙🎙🎙🎙🎙🎙🎙🎙

OIA team visited Graduate School of Social and Environmental Development and Graduate School of Law to strengthen the collaborations and highlight on the possible ways to pursue internationalization.

On 16th-17th November 2020, Assoc. Prof. Dr. Kanokkarn Kaewnuch, Assistant to the President for International Affairs together with OIA team graciously visited Graduate School of Social and Environmental Development and Graduate School of Law to proactively introduce roles of the office of international affairs and to facilitate them in becoming more internationalization.

During the meeting there were some discussions upon international collaboration activities. International online conference registration fee and visiting professor invitation are supported by NIDA International Academic Projects. Many suggestions were given on orientation activity for international students especially information about places and facilities around campus. Student handbooks are given to new international students for self-studying and guidance.

9 ทักษะสำคัญที่คุณจะได้รับการพัฒนาควบคู่ไปพร้อมกับการเรียนต่อปริญญาโทที่นิเทศนิด้า เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และนำไปใช้ในการ...
27/11/2020

9 ทักษะสำคัญที่คุณจะได้รับการพัฒนาควบคู่ไปพร้อมกับการเรียนต่อปริญญาโทที่นิเทศนิด้า เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และนำไปใช้ในการทำงานจริง ตามแนวค่านิยมร่วมและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนิเทศนิด้า “I-DIGIT-CONNECT” ได้แก่ I = Innovation / Digit = Digital / C = Communication / O = Openness / N = Network / N = Nobility / E = Ethics / C = Creativity / T = Technology
.
1. Innovation ทักษะด้านนวัตกรรม การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ รู้จักความหมาย กระบวนการคิด วิธีการสร้างสรรค์และการนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน นำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยทางออกใหม่อย่างมีชั้นเชิงและเกิดประโยชน์สูงสุด
2. Digital ทักษะด้านดิจิทัล ที่เป็นแพลตฟอร์มสำคัญในยุคปัจจุบัน และเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อการทำธุรกิจ การทำงานการติดต่อสื่อสารข้ามพรมแดนอย่างไร้ขีดจำกัด โดยเฉพาะกับโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ทรงอิทธิพลใหญ่ที่สุด
3. Communication ทักษะด้านการสื่อสาร ซึ่งเป็นทักษะสำคัญและทรงพลังที่หลายคนอาจมองข้ามและเข้าใจว่าเป็นเรื่องง่าย เรียนรู้ทฤษฎีและวิธีสร้างการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่การสื่อสารระหว่างคนสองคน ไปจนถึงการสื่อสารระดับมวลชนในยุคดิจิทัล
4. Openness ทักษะด้านการเปิดรับ การเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง จะทำให้ได้เปิดมุมมองใหม่ ๆ ในหลากหลายมิติและลึกซึ้ง เพราะที่นิเทศนิด้าเป็นศูนย์รวมของผู้มีไอเดีย และประสบการณ์ ทั้งจากอาจารย์ วิทยากร และเพื่อนร่วมชั้นเรียน
5. Network ทักษะเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการสร้างเครือข่ายสังคม โดยมีอินเทอร์เน็ตเป็นพื้นฐานเพื่อต่อยอดการสื่อสารจากออฟไลน์สู่แพลตฟอร์มออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายในยุค Digital Transformation
6. Nobility ทักษะการวางตัวในสังคมให้สง่างาม เป็นผู้ที่มีความพร้อมทั้งองค์ความรู้ ประสบการณ์ และมีมาตรฐานด้านจริยธรรมทัดเทียมในระดับสากล พร้อมออกไปปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพ และช่วยเหลือสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ
7. Ethics ทักษะด้านจริยธรรมในการสื่อสาร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องยึดมั่นในการประกอบวิชาชีพ และเป็นรากฐานสำคัญของการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ โดยวิเคราะห์และวิพากษ์จากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงและเป็นประเด็นทางสังคม
8. Creativity ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ ที่จะช่วยดึงศักยภาพและสร้างความโดดเด่นได้อย่างเหนือคู่แข่ง โดยเรียนรู้ผ่านกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ที่จับต้องได้ เพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาและออกแบบการสื่อสารที่ตอบโจทย์ทิศทางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
9. Technology ทักษะด้านเทคโนโลยีที่แทรกซึมเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำของมนุษย์ ช่วยอำนวยความสะดวกและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ โดยเฉพาะเป็นพื้นฐานในการสร้าง Social Media ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น
.
นิเทศนิด้า 3 สาขา นวัตกรรมการสื่อสารการตลาดและดิจิทัล (I-Digital Marketing) /นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (I-Creative) และนวัตกรรมการสื่อสารและการรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (I-Change)
.
🔎 ดูรายละเอียดแผนการเรียนเพิ่มเติมได้ที่ http://gscm.nida.ac.th/th/course-master.php
📲โทรสอบถามข้อมูล : 0-2727-3764, 09-0678-4690 หรือ Inbox
.
เรียบเรียงเนื้อหา : นางสาวกฤติยาภรณ์ ลงอ่อน
ออกแบบภาพประกอบ : นางสาวณิชกานต์ พุทธิเสาวภาคย์
นักศึกษาทุนคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ รุ่น 15

9 ทักษะสำคัญที่คุณจะได้รับการพัฒนาควบคู่ไปพร้อมกับการเรียนต่อปริญญาโทที่นิเทศนิด้า เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และนำไปใช้ในการทำงานจริง ตามแนวค่านิยมร่วมและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนิเทศนิด้า “I-DIGIT-CONNECT” ได้แก่ I = Innovation / Digit = Digital / C = Communication / O = Openness / N = Network / N = Nobility / E = Ethics / C = Creativity / T = Technology
.
1. Innovation ทักษะด้านนวัตกรรม การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ รู้จักความหมาย กระบวนการคิด วิธีการสร้างสรรค์และการนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน นำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยทางออกใหม่อย่างมีชั้นเชิงและเกิดประโยชน์สูงสุด
2. Digital ทักษะด้านดิจิทัล ที่เป็นแพลตฟอร์มสำคัญในยุคปัจจุบัน และเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อการทำธุรกิจ การทำงานการติดต่อสื่อสารข้ามพรมแดนอย่างไร้ขีดจำกัด โดยเฉพาะกับโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ทรงอิทธิพลใหญ่ที่สุด
3. Communication ทักษะด้านการสื่อสาร ซึ่งเป็นทักษะสำคัญและทรงพลังที่หลายคนอาจมองข้ามและเข้าใจว่าเป็นเรื่องง่าย เรียนรู้ทฤษฎีและวิธีสร้างการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่การสื่อสารระหว่างคนสองคน ไปจนถึงการสื่อสารระดับมวลชนในยุคดิจิทัล
4. Openness ทักษะด้านการเปิดรับ การเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง จะทำให้ได้เปิดมุมมองใหม่ ๆ ในหลากหลายมิติและลึกซึ้ง เพราะที่นิเทศนิด้าเป็นศูนย์รวมของผู้มีไอเดีย และประสบการณ์ ทั้งจากอาจารย์ วิทยากร และเพื่อนร่วมชั้นเรียน
5. Network ทักษะเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการสร้างเครือข่ายสังคม โดยมีอินเทอร์เน็ตเป็นพื้นฐานเพื่อต่อยอดการสื่อสารจากออฟไลน์สู่แพลตฟอร์มออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายในยุค Digital Transformation
6. Nobility ทักษะการวางตัวในสังคมให้สง่างาม เป็นผู้ที่มีความพร้อมทั้งองค์ความรู้ ประสบการณ์ และมีมาตรฐานด้านจริยธรรมทัดเทียมในระดับสากล พร้อมออกไปปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพ และช่วยเหลือสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ
7. Ethics ทักษะด้านจริยธรรมในการสื่อสาร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องยึดมั่นในการประกอบวิชาชีพ และเป็นรากฐานสำคัญของการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ โดยวิเคราะห์และวิพากษ์จากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงและเป็นประเด็นทางสังคม
8. Creativity ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ ที่จะช่วยดึงศักยภาพและสร้างความโดดเด่นได้อย่างเหนือคู่แข่ง โดยเรียนรู้ผ่านกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ที่จับต้องได้ เพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาและออกแบบการสื่อสารที่ตอบโจทย์ทิศทางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
9. Technology ทักษะด้านเทคโนโลยีที่แทรกซึมเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำของมนุษย์ ช่วยอำนวยความสะดวกและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ โดยเฉพาะเป็นพื้นฐานในการสร้าง Social Media ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น
.
นิเทศนิด้า 3 สาขา นวัตกรรมการสื่อสารการตลาดและดิจิทัล (I-Digital Marketing) /นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (I-Creative) และนวัตกรรมการสื่อสารและการรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (I-Change)
.
🔎 ดูรายละเอียดแผนการเรียนเพิ่มเติมได้ที่ http://gscm.nida.ac.th/th/course-master.php
📲โทรสอบถามข้อมูล : 0-2727-3764, 09-0678-4690 หรือ Inbox
.
เรียบเรียงเนื้อหา : นางสาวกฤติยาภรณ์ ลงอ่อน
ออกแบบภาพประกอบ : นางสาวณิชกานต์ พุทธิเสาวภาคย์
นักศึกษาทุนคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ รุ่น 15

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม DAD5 ตามประกาศรายชื่อดังนี้http://gspa.nida.ac.th/th/2kwxทางหลักสู...
26/11/2020
ประกาศผลคัดเลือกหลักสูตร DAD รุ่นที่ 5

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม DAD5 ตามประกาศรายชื่อดังนี้
http://gspa.nida.ac.th/th/2kwx
ทางหลักสูตร DAD ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในหลักสูตร DAD รุ่นที่ 5 และสมัครเข้ามาเป็นจำนวนมาก สำหรับผู้ที่ยังสนใจสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครรุ่นถัดไปในช่วงปลายปีหน้าได้ทางเว็บไซต์ของหลักสูตร

✅ผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตร DAD5 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ E-mail ของท่าน และเตรียมตัวมาร่วมเป็นผู้นำยุคใหม่ กับ DAD Family เร็วๆนี้ 💙
#dad5 #dadnida

26/11/2020ประกาศคณะ, หลักสูตรฝึกอบรมWeb Administrators FacebookTwitterLineประกาศผลคัดเลือกหลักสูตร DAD รุ่นที่ 5  

#กดเซฟไว้เลย ปฏิทินเปิดรับสมัครนักศึกษา "ปริญญาโท ภาคปกติ" ประจำปีการศึกษา 2564 ‼️📌 กรณีสอบข้อเขียน📌 กรณีสอบสัมภาษณ์; มี...
26/11/2020

#กดเซฟไว้เลย ปฏิทินเปิดรับสมัครนักศึกษา "ปริญญาโท ภาคปกติ" ประจำปีการศึกษา 2564 ‼️

📌 กรณีสอบข้อเขียน
📌 กรณีสอบสัมภาษณ์; มีผลคะแนนสอบข้อเขียน ทุนส่งเสริมการศึกษา และมีประสบการณ์การทำงาน

👉 สมัครออนไลน์ได้ทาง http://entrance.nida.ac.th
👉 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศรับสมัคร http://edserv.nida.ac.th

.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
📞 โทร. 02 727 3370-3
📲 Facebook : Nida Edserv หรือ NIDA Thailand
🌐 Website : www.nida.ac.th

#NIDAThailand #นิด้าสุดทุกทาง

💐ขอแสดงความยินดีกับ "นายวศิน ยิ้มแย้ม" นักศึกษาเก่าหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ในโอกาสได้รับรางวัล วิทยาพนธ์ระดับดีหัวข...
26/11/2020

💐ขอแสดงความยินดีกับ "นายวศิน ยิ้มแย้ม"
นักศึกษาเก่าหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ในโอกาสได้รับรางวัล วิทยาพนธ์ระดับดี

หัวข้อ "ปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในประเทศไทย"

ในการประกวดวิทยานิพนธ์ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

โดยมี ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

**ท่านที่สนใจอ่านวิทยานิพนธ์ สามารถ Scan QR Code ในภาพได้เลยค่ะ**

⚡️⚡️ย้ำกันอีกครั้ง‼️ วันนี้แล้วนะคะ‼️งานเสวนาดี ๆ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายที่คุณไม่ควรพลาด.HRD TALKs 30 ยังแจ๋ว #2 Economy(WE...
26/11/2020

⚡️⚡️ย้ำกันอีกครั้ง‼️ วันนี้แล้วนะคะ‼️
งานเสวนาดี ๆ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายที่คุณไม่ควรพลาด
.
HRD TALKs 30 ยังแจ๋ว #2 Economy
(WE SHARE+I) #Work▪️ #Economy▪️ #Society & Sustainability▪️ #Health▪️ #Achievement▪️ #Recreation▪️ #Ethics▪️+ #Innovation
งานเสวนาฉลองครบรอบ 30 ปีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
.
“How to develop FQ (Financial Quotient)
มาร่วมพัฒนาความมั่นคงในชีวิตด้วย FQ”
โดย...
👉🏻 รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล นิด้า
👉🏻 คุณธิษณา ธิติศักดิ์สกุล
CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง noburo
.
รับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น‼️
รีบลงทะเบียนออนไลน์กันนะคะ 🚩https://is.gd/zSQ0gy

📲 สามารถรับชมสดๆผ่านทาง FB live : Shrd Nida

“นิด้า – ธ.กรุงไทย ลงนามความร่วมมือ สร้าง NIDA UApp ยกระดับคุณภาพชีวิต นักศึกษา – บุคลากร”อ่านข่าวฉบับเต็ม คลิก!!https:/...
25/11/2020
"นิด้า – ธ.กรุงไทย ลงนามความร่วมมือ สร้าง NIDA UApp ยกระดับคุณภาพชีวิต นักศึกษา - บุคลากร"

“นิด้า – ธ.กรุงไทย ลงนามความร่วมมือ สร้าง NIDA UApp ยกระดับคุณภาพชีวิต นักศึกษา – บุคลากร”

อ่านข่าวฉบับเต็ม คลิก!!
https://www.matichon.co.th/publicize/news_2458048

ขอบคุณข่าวจาก...มติชนออนไลน์

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาส …

📌นิเทศ@นิด้า เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 27 พ.ย. 63!!✨หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเ...
25/11/2020

📌นิเทศ@นิด้า เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 27 พ.ย. 63!!

✨หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม เป็นหลักสูตรขั้นสูงที่มีการบูรณาการและประยุกต์นวัตกรรม แนวคิด เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านการสื่อสาร

✨โดยนำเสนอนวัตกรรมองค์ความรู้นิเทศศาสตร์ยุคใหม่ในมุมมองที่ต่างจากอดีต และเสนอมุมมองที่เป็นนวัตกรรมในภาพกว้าง จึงนับเป็นการบูรณาการศาสตร์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์นักนิเทศศาสตร์ และบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดใหม่และทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

🔷หลักสูตรปริญญาเอก “ถ้าคุณใช่เราให้ทุน และเรามีเงินเดือนให้ และสามารถเรียนจบได้ภายใน 3 ปี”

🔶เปิดสอน เฉพาะ เสาร์ - อาทิตย์

👉🏻ข้อมูลเพิ่มเติม http://entrance.nida.ac.th/ หรือ http://gscm.nida.ac.th/th/course-phd.php
📲 โทร. 090-678-4690

🎉 ขอแสดงความยินดีแด่คณาจารย์ คณะนิติศาสตร์  ผู้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีทั้ง 3 ท่านดังนี้💐 อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย์ ดำรงตำแหน่ง ...
25/11/2020

🎉 ขอแสดงความยินดีแด่คณาจารย์ คณะนิติศาสตร์
ผู้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีทั้ง 3 ท่านดังนี้

💐 อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย์
ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร

💐 ผศ.ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล
ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

💐 ผศ.ดร.เกียรติพร อำไพ
ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิจัย

25/11/2020
NIDA UApp

"NIDA UApp" แอปพลิเคชันเพื่อชาว "นิด้า" ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่

วันนี้แอดมินจะขอพามาดูกันอีกครั้งว่า... NIDA UApp เมื่อพัฒนาอย่างเต็มระบบแล้วจะมีฟีเจอร์ดี ๆ โดนใจอะไรยังไงบ้าง ไปดูกันเล้ยยยย

#NIDAThailand #NIDAUApp #KTB

🎉🎉🎉 นับวันรอกันได้เลยนะค้าาา 🤩🤩🤩
25/11/2020

🎉🎉🎉 นับวันรอกันได้เลยนะค้าาา 🤩🤩🤩

ครั้งแรกกับงานกาชาดออนไลน์ มาร่วมชอป ชม แชร์ กันได้ตั้งแต่วันที่ 19-29 ธันวาคม 2563 นะคะ

🤩 สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมม...
25/11/2020

🤩 สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ...

“กลยุทธ์ X-Tech เพื่อฝ่าวิกฤตโควิด 19”

📌ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563
เวลา 14.00 น - 17.00 น.
ณ ห้อง 3001ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

🎙 วิทยากร
✅ คุณสันติสุข คล่องใช้ยา CEO AirAsia
✅ คุณวรวุฒิ อุ่นใจ CEO Office Mate
ดำเนินการสัมมนา โดย
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล อดีตคณบดีคณะบริหารธุรกิจ นิด้า
‼️จำกัดผู้เข้าส้มมนา 100 ท่าน ฟรี‼️

📲 สอบถามรายละเอียดได้ที่
สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทร. 02-7273342-3 หรือติดต่อ
ดร.ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล โทร. 081-4532828
คุณศุภมิตร มุนินทร์นิมิตต์
081-8420573

💐💐 ขอแสดงความยินดีแด่ 💐💐"รองศาสตราจารย์ นเรศร์ เกษะประกร" คณบดีคณะนิติศาสตร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจาร...
24/11/2020

💐💐 ขอแสดงความยินดีแด่ 💐💐

"รองศาสตราจารย์ นเรศร์ เกษะประกร"
คณบดีคณะนิติศาสตร์

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณากฎหมายลำดับรองที่ต้องออกภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

#แอปดีบอกต่อ รวมเรื่องเรียนและไลฟ์สไตล์ไว้ใน "NIDA UApp" แอปพลิเคชันเพื่อชาวนิด้า 🥳🥳โดยใน Phase ที่ 1 สามารถใช้งานฟีเจอร...
24/11/2020

#แอปดีบอกต่อ รวมเรื่องเรียนและไลฟ์สไตล์ไว้ใน "NIDA UApp" แอปพลิเคชันเพื่อชาวนิด้า 🥳🥳

โดยใน Phase ที่ 1 สามารถใช้งานฟีเจอร์ได้แล้ว ดังนี้
📌 Virtual card / QR Code ใช้แทนบัตรนักศึกษาสำหรับใช้บริการยืมหนังสือกับจองห้องค้นคว้าภายในหอสมุดสุขุม นวพันธ์ (ชั้น 2 อาคารบุญชนะ อัตถากร)
📌 News/Events แสดงข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์จากสถาบัน
📌 Pay เชื่อมต่อ แอปพลิเคชัน 'เป๋าตัง' สำหรับคนที่ผูกบัญชีกรุงไทยไว้ใช้ในการชำระเงินได้
📌 Challenge / ภารกิจ สำหรับผู้ต้องการเข้าร่วมทำกิจกรรมตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อสะสม Point
📌 Redeem / แลกสินค้า สำหรับดู Point ที่สะสมไว้ และใช้ Point ในการแลกของ

และจะมีฟีเจอร์อื่น ๆ ตามมาในเร็ว ๆ นี้

สามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้แล้วในตอนนี้ ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

สอบถามข้อมูลและรายละเอียดการใช้งาน NIDA UApp ได้ที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 9

หรือติดต่อ Helpdesk Center
📞 โทร. 02-727- 3777-8
#NIDAUApp #NIDAThailand #KTB

"นิด้า – ธ.กรุงไทย ลงนามความร่วมมือ สร้าง NIDA UApp ยกระดับคุณภาพชีวิต นักศึกษา - บุคลากร"วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สถาบั...
24/11/2020

"นิด้า – ธ.กรุงไทย ลงนามความร่วมมือ สร้าง NIDA UApp ยกระดับคุณภาพชีวิต นักศึกษา - บุคลากร"

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “Smart University Application” ระหว่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ซึ่งทางนิด้านำโดย ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ลงนามในความร่วมมือ และทางฝั่งธนาคารกรุงไทยได้รับกียรติจาก คุณผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และคุณพิชิต จงสฤษดิ์หวัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงนามในความร่วมมือ โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่างกัน

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ทางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ผนึกกำลังกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมสร้าง “Smart University Application” หรือ NIDA UApp เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการอำนวยความสะดวกและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบัน ซึ่งจะนำไปสู่การบริหารองค์การอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

#NIDAThailand #NIDAUApp #KTB

วันนี้ (23 พ.ย.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันบัณฑิ...
23/11/2020

วันนี้ (23 พ.ย.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ โรงเรียนมัธยมในเขตบางกะปิและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อจัดทำโครงการบริการทางวิชาการที่ตรงความต้องการให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ โดยเฉพาะในเรื่อง การพัฒนาทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) ให้แก่เยาวชนในระดับมัธยมศึกษา การพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านการฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 รวมถึงทักษะผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล การออกแบบการขับเคลื่อนเทคโนโลยี Big Data, Business Intelligence, Analytics และ AI ด้วยข้อมูลและแนวคิดการออกแบบ (Design Thinking) และการจัดตั้งศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม AI, Big Data และ IoT ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (AI, Big Data, and IoT Innovation Hub though Design Thinking) ที่จะช่วยสนับสนุนผู้เรียนทั้งในกลุ่มผู้เรียน รวมถึงพัฒนาทักษะครูเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยมี ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน , ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ , รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารและกลุ่มคุณครูจากโรงเรียนบางกะปิ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า โรงเรียนนวมินราชินูทิศ บดินทรเดชา โดยได้หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และกำหนดแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการและเพื่อให้เป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายต่อไป

ถ้ารักกัน ไม่แปะสติ๊กเกอร์บนสแตนดี้พี่วิตตี้มั่วน๊าา ☺️💕แปะให้ดี แปะให้ถูกที่ แอดมินแอบกระซิบว่าจะมีสุ่มแจกรางวัลปีใหม่ใ...
23/11/2020

ถ้ารักกัน ไม่แปะสติ๊กเกอร์บนสแตนดี้พี่วิตตี้มั่วน๊าา ☺️💕
แปะให้ดี แปะให้ถูกที่ แอดมินแอบกระซิบว่าจะมีสุ่มแจกรางวัลปีใหม่ให้ด้วยนะ 🤫🤫

#NIDAThailand

"อว. เป็นกระทรวงแห่งศิลปะวิทยาการ การจัดตั้งวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ ทัชช...
19/11/2020

"อว. เป็นกระทรวงแห่งศิลปะวิทยาการ การจัดตั้งวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ ทัชช่า จะเสมือนการลงทุนทางวัฒนธรรมครั้งใหญ่ของประเทศไทย ไม่เพียงแต่เป็นการอนุรักษ์เท่านั้น แต่จะเป็นการพัฒนา และส่งออกไปต่างประเทศ"
.
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
.
กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากร
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

👨🏻‍🎓👩🏻‍🎓 ระเบียบการแต่งกายก่อนสวมชุดครุย และกฎระเบียบเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 🎉ในปีนี้ทางสถาบันขอความร่วมมือให้ผู้เข้...
19/11/2020

👨🏻‍🎓👩🏻‍🎓 ระเบียบการแต่งกายก่อนสวมชุดครุย และกฎระเบียบเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 🎉

ในปีนี้ทางสถาบันขอความร่วมมือให้ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สวมหน้ากากอนามัยที่สถาบันเป็นผู้จัดให้ตลอดพิธี และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด 🦠🧼🚫

#NIDACommencementday2021
#41thCommencementCeremony
#NIDAThailand #นิด้าน่าเรียนที่สุด #จบนิด้าภูมิใจที่สุด #ProudToBeNIDA

ที่อยู่

118 Serithai Road, Klongchan
Bangkok
10240

http://gen.nida.ac.th/main/th/nida-t

ข้อมูลทั่วไป

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของรัฐ ที่ก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดสอนในระดับมหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต นิด้า เป็นสถาบันที่มีอัตราส่วนอาจารย์ระดับปริญญาเอกต่อจำนวนนักศึกษาที่สูงที่สุดในประเทศไทย เป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดการสอนหลักสูตร MBA เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และมีหลากหลายหลักสูตรที่ได้รับการจัดอยู่ในอันดับต้นๆในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ปรัชญาของสถาบัน คือ “สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง” (WISDOM for Change)

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

6627273000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ NIDA Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง NIDA Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

คืนสู่เหย้าอีกปีแล้ว
The Council on Thai Studies 2020 Annual Meeting starts tomorrow! You can still register for individual panels and events on our website at www.niu.edu/cots. COTS2020 is an online conference and is free and open to the public.
The sharpness of the tongue "The boneless tongue, so small and weak, Can crush and kill," declared the Greek. "The tongue destroys a greater horde." The Turk asserts, "than does the sword." ---ลิ้นแผ่นน้อย อ่อนง่าย ไร้กระดูก อย่าดูถูก ว่าไม่ มีพิษสง ชาวกรีกร้อง ก้องประกาศ "มันอาจปลง ชีวิตลง แหลกสลาย วอดวายไป" ชาวเติํกเล่า กล่าวไว้ ได้กำหนด "ลิ้นเดียวปลด ชีพวาย ได้ยิ่งใหญ่ ถึงคมดาบ คมนัก สักเท่าใด ก็ยังไม่เคยเห็นกว่าลิ้นคน" บ.ช.เขมาภิรัต. พิมพ์/ทาน/ แขกดอย ณ ดอนขมิัน
NIDA is amazing. I learned the pursuit of academic rigour and excellence from this great Institution. I am highly honoured to be associated with NIDA
รบกวนฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม AOS REFERRAL 2020 ด้วยนะคะ
หากไม่พินิจพิเคราะห์ดู กลียุคอดสู อย่างใหญ่ ประเทศสมควรกู้ ก่อเกื้อ แสงธรรม หากมิรู้ก่อร้าย ฤาสร้างทาง สว่างสวรรค์
คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ขออนุญาตแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจทุกท่าน ลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “มารู้จักกับ Relational Database และภาษา SQL” วันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.00 น. (อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Webex Meetings) ดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/ICTSQL ติดต่อ คุณสารัชย์ 092-256-1570 หรือ คุณเด่น 095-437-7275 [email protected], [email protected] ขอขอบคุณยิ่ง
On Behalf of AWS Educate Team I would like to take this opportunity to invite students from your prestigious university for the BuildOnThailand Hackathon 2020
ขออนุญาต​แชร์​บอกต่อ​ช่วงวิกฤตโควิด-19​ นะคะ​ เผื่อมีท่านใดสนใจช่วยเหลือเด็กๆ​ ค่ะ​ ขอบคุณ​ค่ะ
4th ASIA International Multidisciplinary Conference (AIMC-2020), abstract submission is open now and the Early Bird submission date is 15 March 2020. Grab the opportunity to publish in Scopus and ISI journals. Visit http://connectingasia.org/ for more details for registration login to http://portal.connectingasia.org/
ใครลืม airpod ไว้ที่ห้องน้ำชั้น9 อาคารนวมินฯ ผมเก็บไว้ให้นะครับ inbox มาติดต่อรับได้ครับ
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติWeifo(เวยโฟ)...ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์ดูดความชื้น...ควบคุมความชื้น20-60%rh...iso9001... รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่องหลังการขาย..... สอบถาม Idline:weifo1/0923624299