กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมป่าไม้

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมป่าไม้ ให้บริการความเชื่อมั่นและคำปรึกษา

เปิดเหมือนปกติ

แนวทางการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 109 ...click...https...
01/10/2021
ผู้ทิ้งงาน.pdf

แนวทางการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 109 ...click...https://cloud.forest.go.th/s/E5icj6ordEB8Eex

RFD Cloud Storage - access your file from anywhere

การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19)....C...
14/09/2021
inetdoc (4)_210914_094411.pdf

การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19)....Click....https://cloud.forest.go.th/s/gtDrFq9LxsPSYKe

RFD Cloud Storage - access your file from anywhere

01/09/2021

อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ...click...https://cloud.forest.go.th/s/d7SQMcLTYngxmo9

ด้วยกลุ่มตรวจสอบภายในจะประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตัวชี้...
17/08/2021
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมป่าไม้

ด้วยกลุ่มตรวจสอบภายในจะประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อนำผลไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการให้เป็นที่พอใจของผู้รับบริการ ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์ผู้ที่ได้รับบริการจากกลุ่มตรวจสอบภายในโปรดแสดงความเห็นใน แบบสอบถาม และขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ https://forms.gle/3R9RBUGKBZpFR73n7

คำชี้แจง แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุ.....

09/08/2021

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...click...https://cloud.forest.go.th/s/wi4b2FdckKLgTFi#pdfviewer

16/07/2021

กรมบัญชีกลางขยายระยะเวลาการจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2564 ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ...click...https://cloud.forest.go.th/s/92tt78Pq9c2cSpd#pdfviewer

กตน. บอกกล่าว...เล่าเรื่อง # 13
08/07/2021

กตน. บอกกล่าว...เล่าเรื่อง # 13

กตน. บอกกล่าว...เล่าเรื่อง # 13

กตน. บอกกล่าวเล่าเรื่อง # 12การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสน...
02/07/2021

กตน. บอกกล่าวเล่าเรื่อง # 12
การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (มีผลบังคับใช้วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓) กรณีการจัดซื้อพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ

กตน. บอกกล่าวเล่าเรื่อง # 12
การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (มีผลบังคับใช้วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓) กรณีการจัดซื้อพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ

กตน. บอกกล่าวเล่าเรื่อง # 11
25/06/2021

กตน. บอกกล่าวเล่าเรื่อง # 11

กตน. บอกกล่าวเล่าเรื่อง # 11

กตน. บอกกล่าว...เล่าเรื่อง #10การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับ...
23/06/2021

กตน. บอกกล่าว...เล่าเรื่อง #10
การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (มีผลบังคับใช้วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓) กรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

กตน. บอกกล่าวเล่าเรื่อง # 9
22/06/2021

กตน. บอกกล่าวเล่าเรื่อง # 9

กตน. บอกกล่าวเล่าเรื่อง # 9

09/06/2021

อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ...click...https://cloud.forest.go.th/s/EfffzD3YkKsHMy2#pdfviewer

09/06/2021

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ...click...https://cloud.forest.go.th/s/4oMcPWEFbHxGca8#pdfviewer

02/06/2021
25/05/2021
24/05/2021

การตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายและรายการขอเบิกในระบบ GFMIS เพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน ...click...https://cloud.forest.go.th/s/i9F7KYLb5GNzMT2#pdfviewer

19/05/2021

คำถามที่พบบ่อย (FAQ) : แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 164 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 ...click...https://cloud.forest.go.th/s/WoQFs9MZRPe8gmN#pdfviewer

แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
14/05/2021

แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
14/05/2021

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

กตน. บอกกล่าวเล่าเรื่อง # 8
13/05/2021

กตน. บอกกล่าวเล่าเรื่อง # 8

กตน. บอกกล่าวเล่าเรื่อง # 8

กตน. บอกกล่าวเล่าเรื่อง # 7
13/05/2021

กตน. บอกกล่าวเล่าเรื่อง # 7

กตน. บอกกล่าวเล่าเรื่อง # 7

29/04/2021
19/04/2021

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและการเรียกคืนเงิน...click...https://cloud.forest.go.th/s/pQwJT7y44f5q5NE#pdfviewer

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1333/2564 ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้...click...ht...
09/04/2021
4. คำสั่ง 1333.pdf

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1333/2564 ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้...click...https://cloud.forest.go.th/s/W7JGSX734fzeqyL#pdfviewer

RFD Cloud Storage - access your file from anywhere

ข้อหารือการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
09/04/2021

ข้อหารือการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางในการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น
09/04/2021

แนวทางในการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

แนวทางปฏิบัติการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างแ...
10/03/2021

แนวทางปฏิบัติการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) กรณีภายหลังเกิดเหตุอุทกภัย

ที่อยู่

กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
Bangkok

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625798608

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมป่าไม้ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมป่าไม้:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ประกาศจาก...กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ขออนุญาตปรึกษาหารือคับท่าน ผอ.กลุ่ม ในกรณีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ(อธิบดี) มีคำสั่งมอบอำนาจให้ ผอ.สำนัก แต่ละสำนัก มีอำนาจหน้าที่ในการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย พัสดุทุกชนิดที่เป็นของหน่วยงาน(สำนัก) ตามระเบียบใหม่ ผอ.สำนัก หมายถึง หัวหน้าหน่วยพัสดุ หรือป่าว หรือว่าหมายถึง หัวหน้าฝ่ายคลังพัสดุ ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลพัสดุโดยภาพรวมของกรม หรือหมายถึง ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ ขอบคุณล่วงหน้าคับผม