กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประชาชนเข้าถึง เข้าใจ และฉลาดใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยนิเวศสื่อที่ดี กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 เป็นนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ดังนี้ (๑) รณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (๒) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชนและครอบครัวมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ เฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ และสามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเองชุมชนและสังคม (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (๕) ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย อบรม พัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (๖) ส่งเสริมบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสื่อให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (๗) ดําเนินการและส่งเสริมให้มีสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง

เปิดเหมือนปกติ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์'s cover photo
24/10/2020

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์'s cover photo

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์'s cover photo
23/10/2020

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์'s cover photo

23 ตุลาคม  วันปิยมหาราชน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื...
23/10/2020

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า นายธนกร ศรีสุขใส
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

งานประกาศผลรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 โดยสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์นางสุวารี เตียงพิทักษ์รองผู้จัดการกองทุนพัฒ...
22/10/2020

งานประกาศผลรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2563
โดยสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

นางสุวารี เตียงพิทักษ์
รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
เป็นผู้แทนกองทุนสื่อ มอบรางวัลชมเชยและรางวัลยอดเยี่ยม
สาขาข่าวออนไลน์จากประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม

รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ “สาวลึกโครงการปลูกป่าก่อนดราม่า ฌอน
ททท. ใช้งบหลวงเจ็ดล้าน อีกหลายหน่วยงานยังไม่เคลียร์ ” สำนักข่าวอิศรา

รางวัลชมเชย ได้แก่
- “ซีรีส์ดราม่าลิงเก็บมะพร้าว” บริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด ไทยรัฐออนไลน์

-“รายงานพิเศษชุดถึงเวลาเปลี่ยนแบบเรียนไทย” Thai PBS

ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น3
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

#กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
#กองทุนสื่อ #สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

TMF Power Fusion กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม  สัญจร 5 ภูมิภาค.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดเวทีส่...
22/10/2020

TMF Power Fusion
กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม สัญจร 5 ภูมิภาค
.
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
จัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค
เพื่อขยายเครือข่ายการทำงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
และด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล
ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในเผยแพร่ความรู้และแนวคิด
ด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thaimediafund.or.th/page/listview/18/1011/
.
#กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม #TMFPowerFusion
#กองทุนสื่อ #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

21/10/2020
ผู้จัดการกองทุนสื่อ ประกาศนโยบายธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ดร.ธนกร ศรีสุขใส
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
กล่าวกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
เรื่องการสร้างองค์กรให้มีธรรมาภิบาล
ทำงานด้วยความโปร่งใส
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
ในงานอบรมแนวทางการขับเคลื่อนกองทุน
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 และการประกาศนโยบาย
ธรรมาภิบาลและการลงนามต่อต้านทุจริต

#กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
#กองทุนสื่อ #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

วันพรุ่งนี้กับเวที   “TMF POWER FUSION” กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 25...
21/10/2020

วันพรุ่งนี้กับเวที “TMF POWER FUSION”
กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2563
เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป
สถานที่ : โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

สามารถลงทะเบียนได้เข้าร่วมงานได้ที่
https://tmfpowerfusion.com/

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ขอเชิญร่วมผนึกกำลังในกิจกรรม
“TMF POWER FUSION”
กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม
.
เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ใน 5 ภูมิภาคของประเทศไทย
ส่งเสริมการพัฒนาและสร้างทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ
รวมถึงการส่งเสริมการใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม
.
พบกับการจัดงาน “TMF POWER FUSION”
กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม
ใน 5 ภูมิภาค

ครั้งที่ 1 : วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

ครั้งที่ 2 : วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
โรงแรมเดอะทวิน โลตัส จ.นครศรีธรรมราช

ครั้งที่ 3 : วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

ครั้งที่ 4 : วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี

ครั้งที่ 5 : วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
.
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
https://tmfpowerfusion.com/

.
#กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
#TMFPOWERFUSION #กองทุนสื่อ
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

20/10/2020

บรรยากาศกิจกรรม “เล่าเรื่องเป็นละคร ปี 2”
ที่ภาคตะวันออกโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ร่วมกับ สมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์
.
การพัฒนาทักษะการเขียนบทอย่างมีคุณภาพ
จากปรมาจารย์ด้านการเขียนบทละครของประเทศไทย
ติดตามประกาศผลผู้ผ่านการเลือกในกิจกรรม จำนวน 10 ท่าน
ได้ทาง เฟซบุ๊ก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
และ เฟซบุ๊ก เล่าเรื่องเป็นละคร
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund
.
#กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
#เล่าเรื่องเป็นละคร #กองทุนสื่อ
#สมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

19/10/2020
“TMF POWER FUSION” กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม

“TMF POWER FUSION”
กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม

ขอเชิญมาร่วมผนึกกำลัง สร้างนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
พบกันที่เวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค
.
ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาสื่อในหลากหลายรูปแบบ
พร้อมพบกับกิจกรรม Workshop ส่งเสริมแนวคิดในการสร้างสรรค์สื่อ
รวมถึงแนวทางการขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
มาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
กับงาน “TMF POWER FUSION”
กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม ใน 5 ภูมิภาค

ครั้งที่ 1 : วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563
โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

ครั้งที่ 2 : วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
โรงแรมเดอะทวิน โลตัส จ.นครศรีธรรมราช

ครั้งที่ 3 : วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

ครั้งที่ 4 : วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี

ครั้งที่ 5 : วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
https://tmfpowerfusion.com/

ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund


#กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
#TMFPOWERFUSION #กองทุนสื่อ
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
19/10/2020

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

‘ความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อ ที่มีความเป็นมืออาชีพเพื่อรับมือกับสภาพความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง
..เป็นเจตนารมณ์หลักของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งกองทุนสื่อได้ให้ความสำคัญเป็น 1 ในยุทธศาสตร์หลัก และมีแผนงานโครงการ ทั้งผ่านการจัดสรรทุน และแผนงานของสำนักงาน ที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง’
#กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
#กองทุนสื่อ
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
18/10/2020

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมฯ ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อฯ ร่วมแถลงข่าว “โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ” โดยนายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อมุ่งหวังพัฒนาบุคลากรด้านสื่อภาควิชาชีพ-วิชาการ สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของนิเวศสื่อในบริบทปัจจุบันและอนาคต

พร้อมกันนี้ ภายในงาน“โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ” ยังมีเวทีเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ใครต้องปรับ อะไรต้องเปลี่ยน ในบริบทนิเวศสื่อ?” โดยวิทยากรประกอบด้วย
-นักวิชาชีพด้านสื่อ -นายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียนนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 9 (2557-2559) และ สมัยที่ 10 (2559-2561)
-นักวิชาการด้านสื่อ- ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ภาครัฐประชาสังคม- นายภัทระ คำพิทักษ์ กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
-ตัวแทนนักศึกษา-นายทศ ลิ้มสดใส นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ มธ. และผู้สื่อข่าว The Reporter
-ดำเนินการสนทนาโดย นายชัยรัตน์ ถมยา สื่อมวลชนอิสระ

" ด้วยหวังว่า เวทีเสวนาฯ ครั้งนี้ จะเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้หาแนวทางเพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการทำหน้าที่ของสื่อสารมวลชนให้สอดคล้องกับบริบทนิเวศสื่อปัจจุบันและในอนาคต ภายใต้การทำหน้าที่สื่อมืออาชีพมีจริยธรรมและความรับผิดชอบ"

กระบวนการกลุ่ม(Focus Group) ร่างหลักสูตรฯ จากผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการและวิชาชีพสื่อรวมทั้งภาคประชาสังคม แนวคิดหลักของหลักสูตรจะเป็นการผสมผสานระหว่างการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่กิจกรรมการฝึกอบรมผ่านหลักสูตร 2 ระบบ คือ ระบบออฟไลน์โดยจัด Workshop และ ออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชน(Thai MOOC) เมื่อได้หลักสูตรการอบรมฯ แล้ว สมาคมฯ จะนำหลักสูตรฯ ที่ได้จากการวิจัยศึกษาใช้นำร่องในหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้กับบุคลากร ด้านสื่อ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมรวมทั้งภาคีเครือข่ายกองทุนสื่อฯ โดยจะมีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสองระบบ คาดว่าจะสามารถจัดอบรมระบบออฟไลน์Workshop ได้ภายในเดือน พฤศจิกายน 2563 และ ออนไลน์แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้ผ่านการอบรมในแต่ละหลักสูตรของโครงการฯ จะได้รับเกียรติบัตร

โครงการนี้ฯ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เตรียมจัดทำหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้ “โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ”
.........................................................
(18-10-63) นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดเผยถึง “โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ” ว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 ของกองทุนสื่อฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อและนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อดำเนิน “โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ” จัดทำหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้ “โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ”

สมาคมฯ เริ่มกระบวนการดำเนินโครงการฯ มาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนได้กรอบแนวคิดเบื้องต้นในการจัดทำร่างหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง Change agents ในการพัฒนา ศักยภาพกำลังคนด้านสื่อ ซึ่งในวันนี้ภาคบ่ายจะมีกระบวนการกลุ่ม(Focus Group) ร่างหลักสูตรฯ จากผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการและวิชาชีพสื่อรวมทั้งภาคประชาสังคม แนวคิดหลักของหลักสูตรจะเป็นการผสมผสานระหว่างการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่กิจกรรมการฝึกอบรมผ่านหลักสูตร 2 ระบบ คือ ระบบออฟไลน์โดยจัด Workshop และ ออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชน(Thai MOOC) เมื่อได้หลักสูตรการอบรมฯ แล้ว สมาคมฯ จะนำหลักสูตรฯ ที่ได้จากการวิจัยศึกษาใช้นำร่องในหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้กับบุคลากร ด้านสื่อ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมรวมทั้งภาคีเครือข่ายกองทุนสื่อฯ โดยจะมีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสองระบบ คาดว่าจะสามารถจัดอบรมระบบออฟไลน์Workshop ได้ภายในเดือน พฤศจิกายน 2563 และ ออนไลน์แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้ผ่านการอบรมในแต่ละหลักสูตรของโครงการฯ จะได้รับเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คือ มุ่งพัฒนาบุคลากรด้านสื่อและภาควิชาการให้มีความรู้ในเชิงบูรณาการและมีทักษะที่หลากหลาย (Multi-skills) ทั้งที่เป็นทักษะด้านความรู้ความเชี่ยวชาญ (Hard Skills) เกี่ยวกับสื่อและการผลิตข่าวหรือเนื้อหา และทักษะทางอารมณ์และความสัมพันธ์ (Soft Skills) ที่ครอบคลุมถึงทักษะการคิดวิเคราะห์และการมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมเพื่อสร้างและใช้สื่อได้อย่างมีจิตสำนึกทางสังคมและสร้างสรรค์ รวมถึงสามารถปรับตัวและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนิเวศสื่อ เพื่อเสริมศักยภาพบุคลากรด้านสื่อทั้งในภาควิชาชีพและภาควิชาการให้มีความรู้ ความเข้าใจ เทคนิค กลยุทธ์ และทักษะที่หลากหลายในการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อให้บุคลากรด้านสื่อทั้งในภาควิชาชีพและวิชาการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านสื่อ และ เพื่อให้บุคลากรด้านสื่อทั้งในภาควิชาชีพและวิชาการสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของนิเวศสื่อในบริบทปัจจุบันและอนาคต โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักวิชาชีพสื่อ ประกอบด้วยบรรณาธิการ นักข่าว และนักวิชาการด้านสื่อ ที่ประกอบด้วย คณาจารย์และนักศึกษาด้านสื่อสารมวลชน

สำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนิน “โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ” นั้น สมาคมฯ และ กองทุนสื่อฯ คาดหวังว่า ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรโครงการฯ สามารถนำทักษะองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมหลักสูตรโครงฯ ถ่ายทอดเผยแพร่ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้เกี่ยวข้องในสายงาน และนำทักษะความรู้ไปใช้ในการสร้างสรรค์สื่อที่มีความปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้สอดคล้องกับบริบทนิเวศน์ของสื่อในปัจจุบันและอนาคต

ด้านบทบาทของกองทุนสื่อฯ ในการสนับสนุนโครงการฯ และความคาดหวังต่อสมาคมฯ ในการดำเนิน “โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ” นั้น ก็เป็นไปตามที่ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้กล่าวในการแถลงข่าวโครงการฯ คือ “บุคลากรและคนทำงานด้านสื่อที่มีความรู้ ทัศนคติ ตลอดจนทักษะและเทคนิคในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า มีความคิด และมีศักยภาพในตัวเองที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และความสามารถในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้แนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสามารถทำได้ 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) การฝึกอบรม (Training) / 2) การศึกษาต่อ (Education) และ 3) การพัฒนาตนเอง (Development)

พร้อมกันนี้ ภายในงาน“โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ” ยังมีเวทีเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ใครต้องปรับ อะไรต้องเปลี่ยน ในบริบทนิเวศสื่อ?” โดยวิทยากร นักวิชาชีพด้านสื่อ นักวิชาการด้านสื่อ ภาครัฐประชาสังคม และ ตัวแทนนักศึกษา

"ด้วยหวังว่า เวทีเสวนาฯ ครั้งนี้ จะเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้หาแนวทางเพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการทำหน้าที่ของสื่อสารมวลชนให้สอดคล้องกับบริบทนิเวศสื่อปัจจุบันและในอนาคต ภายใต้การทำหน้าที่สื่อมืออาชีพมีจริยธรรมและความรับผิดชอบ"

พร้อมกันนี้เพื่อให้เป็นตามขอบเขตงาน TOR และเพื่อการได้มาซึ่งหลักสูตรอบรม “โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ” สมาคมฯ จัดประชุมและมีกระบวนการกลุ่ม (Focus Group) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายวิชาการและวิชาชีพด้านสื่อ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อรวบรวมทิศทางและความต้องการของภาคต่างๆ เกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรการอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สังเคราะห์/วิเคราะห์ข้อมูลจากการประชุม เพื่อนำไปสู่การจัดทำหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

18/10/2020
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

เวทีเสวนา
"ใครต้องปรับ อะไรต้องเปลี่ยน ในบริบทนิเวศสื่อ?"
นักวิชาการ นักวิชาชีพ นักศึกษา !!!

#สมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
18/10/2020

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ผจก.กองทุนสื่อ ย้ำความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อเพื่อรับมือกับสภาพความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวในการเปิดงานแถลงข่าวโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ
จัดโดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

‘การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นเจตนารมณ์หลักของกองทุนฯ ซึ่งกองทุนสื่อได้ให้ความสำคัญเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลัก และมีแผนงานโครงการทั้งผ่านการจัดสรรทุน และแผนงานของสำนักงาน ที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่ใครๆก็เป็นสื่อได้ การพัฒนาผู้ผลิตสื่อที่มีความเป็นมืออาชีพก็ยิ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง’ ดร.ธนกร กล่าว

#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
17/10/2020

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

18-10-63' เชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจทุกท่านร่วมงานแถลงข่าวและหาคำตอบ!!! ใครต้องปรับ? อะไรต้องเปลี่ยน? "ในบริบทนิเวศสื่อ”
เวทีเสวนาฯ ในงานแถลงข่าว“โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ” สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
--------------
เวทีเสวนา “ใครต้องปรับ อะไรต้องเปลี่ยน ในบริบทนิเวศสื่อ?”
นักวิชาชีพ นักวิชาการ นักศึกษา!!!

:ท่ามกลางการถูกตั้งคำถาม-ความคาดหวัง ต่อการทำหน้าที่ของสื่อสารมวลชน... สาเหตุ ปัญหา ที่แท้จริงคืออะไร? แนวทาง ทางออกจะมีหรือไม่? แล้วใครควรจะเข้ามามีส่วนเพื่อร่วมแสวงหาทางออก เริ่มตั้งแต่สถาบันการศึกษา หลักสูตร ผู้สอน-ผู้เรียน หรือ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ อุตสาหกรรมสื่อ หรือว่า องค์กรภาครัฐภาคประชาสังคม!!!:

“โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ” สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
"จัดเวทีเสวนาฯ ด้วยการเชิญวิทยากร"
:นักวิชาชีพด้านสื่อ -นายเทพชัย หย่อง
:นักวิชาการด้านสื่อ- ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต
:ภาครัฐประชาสังคม- นายภัทระ คำพิทักษ์
:ตัวแทนนักศึกษา-นายทศ ลิ้มสดใส
:และผู้ดำเนินรายการ ชัยรัตน์ ถมยา สื่อมวลชนอิสระ

"ด้วยเป้าหมายว่า เวทีเสวนาฯ ครั้งนี้ จะร่วมกันแสวงหาแนวทางเพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการทำหน้าที่ของสื่อสารมวลชนให้สอดคล้องกับบริบทนิเวศสื่อปัจจุบันและในอนาคต ภายใต้การทำหน้าที่สื่อมืออาชีพมีจริยธรรมและความรับผิดชอบ"

สำหรับงานแถลงข่าว “โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ” เวทีเสวนาและประชุม Focus Group (ร่าง) หลักสูตรโครงการฯ * จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 -17.00 น. ณ ห้องประชุม Trophy Room ชั้น 1 โรงแรม ibis Styles Bangkok Ratchada (ห้วยขวาง) * สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์*

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขอเชิญร่วมผนึกกำลังในกิจกรรม   “TMF POWER FUSION” กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์...
14/10/2020

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ขอเชิญร่วมผนึกกำลังในกิจกรรม
“TMF POWER FUSION”
กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม
.
เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ใน 5 ภูมิภาคของประเทศไทย
ส่งเสริมการพัฒนาและสร้างทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ
รวมถึงการส่งเสริมการใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม
.
พบกับการจัดงาน “TMF POWER FUSION”
กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม
ใน 5 ภูมิภาค

ครั้งที่ 1 : วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

ครั้งที่ 2 : วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
โรงแรมเดอะทวิน โลตัส จ.นครศรีธรรมราช

ครั้งที่ 3 : วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

ครั้งที่ 4 : วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี

ครั้งที่ 5 : วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
.
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
https://tmfpowerfusion.com/

.
#กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
#TMFPOWERFUSION #กองทุนสื่อ
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ที่อยู่

388 อาคาร เอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารบี ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
Bangkok
10400

BTS: สถานีอารีย์ (Ari) ทางออก 4, Bus: 26 ,28 ,39 ,59 ,77 ,159 , 204 , ปอ.509

ข้อมูลทั่วไป

Chairman: Wissanu Krea-ngam CEO: Wasan Paileeklee

เบอร์โทรศัพท์

+6622730116

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ณ ตอนนี้ เวลา 22.55น. วันที่ 2/9/63ยังถึงเวลาไม่ทราบทำไมระบบถูกปิดแล้ว
ทำไมปิดระบบก่อนเวลาคะ ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาปิดรับเลยค่ะ
ความปลอดภัยในการใช้สื่อออนไลน์ฟรีที่มีความปลอดภัย สมควรรักษามาตรฐานชุมชน
มีคนทำงานมั้ยครับ โทรไปเบอร์ไหนก็ไม่มีคนรับสายเลย แม้แต่โอเปอเรเตอร์
🎬🎥 📽🎶 ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ค่าตอบแทน 18,000 บาท รับผู้จบปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งทางนิเทศศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน ทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-10 กรกฎาคม 2563 สนใจติดต่อสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 8181, 0 2590 8182 ในวันและเวลาราชการ
สวัสดีครับ ผมได้แต่งเพลง Social Distancing และทำดนตรี MV เสร็จแล้วครับ อยากให้ลองฟังดูนะครับ ขอบคุณครับ 🤘🥰✌Social Distancing แค่เราไม่ได้ใกล้กัน ฝากกด ไลค์ & แชร์ กันด้วยนะครับ บทเพลง น่ารักๆ ฟังสบายๆ สื่อออกมาเพื่อให้เข้าใจคำว่า Social Distancing การเว้นระยะห่างทางสังคม จะช่วยให้เราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคน ผ่านบทเพลงนี้ "แค่เราไม่ได้ใกล้กัน" "ผ่านวันเวลา ไม่นานหรอกเชื่อไหม" #ขอบคุณ เพื่อนๆพี่น้อง ที่ช่วยกันทำงานเพลงนี้จนสำเร็จ ตั้งแต่เริ่มเป็นเดโมกีตาร์ตัวเดียว เนื้อเพลงมีแค่ท่อนเดียว ซ้อมกันหลายวัน แล้วไปปรับแก้กันในห้องอัด ใช้ความรู้ความสามารถเท่าที่มีช่วยๆกันขัดเกลาดนตรี ผสมกับเสียงร้องเท่ห์ๆทั้ง 8 ท่าน และ นักแสดง MV สุดหล่อ สุดสวยทุกๆท่าน #ขอขอบคุณอีกครั้ง พวกคุณสุดยอดดดดดด 💖💞💕 #SocialDistancing #แค่เราไม่ได้ใกล้กัน #ดนตรีสีเขียว #Greenmusic #ระยะห่างทางสังคม https://youtu.be/OaueOaY_DOM
เท็จจริงอย่างไรครับเห็นโดนกล่าวหา?
งานครบรอบ 22 ปี สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
ขอทราบรายละเอียดหน่อยค่ะ
โครงการการผลิตสื่อหนังสั่นเพื่อการสื่อสารขิงชนชาติพันธุ์ สังขละบุรี
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้งสรรค