องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย องค์การตลาด (อต.) เป็นหน่วยงานรัฐวิส?

ในสมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริเวณพระอารามหลวงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) เป็นพระอารามเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างประเทศเป็นจำนวนมาก แต่สภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบ สกปรก ไม่เป็นระเบียบ มีสภาพคล้ายแหล่งสลัม ทั้งนี้เนื่องมาจากมีพ่อค้าแม่ค้าปลูกเพิงพักอาศัยและวางสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคนา

นาชนิดขายเป็นประจำถาวร เกิดปัญหาแก่ วัด ประชาชนและทางราชการเป็นอย่างมาก ซึ่งถ้าหากทางราชการจะขับไล่ พ่อค้าแม่ค้าและครอบครัวจะเดือดร้อนไม่มีที่ทำมาหาเลี้ยงชีพ รัฐบาลจึงแก้ปัญหาโดยการจัดตั้งองค์การตลาดขึ้น ที่บริเวณปากคลองตลาด ซึ่งเป็นทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม มีการคมนาคมสะดวกทั้งทางน้ำและทางบก เพื่อจัดตั้งตลาดกลางผักและผลไม้ขึ้นรองรับ และเพื่อความสมบูรณ์ได้ย้ายผู้ค้าส่งตลาดผักสดกรมภูธเรศน์ (ตลาดเก่าเยาวราช) ให้มารวมกันอยู่บริเวณปากคลองตลาดเป็นแห่งเดียวกัน

องค์การตลาด ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 โดย “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาด พ.ศ. 2496“ ซึ่งครั้งแรกที่จัดตั้งนั้น ได้สังกัดกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย มีเงินทุนสำหรับดำเนินกิจการตามมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งฯ จำนวน 15,000,000 บาท โดยรัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิมครั้งแรกจำนวน 5,000,000 บาท และจะจ่ายเพิ่มเป็นคราว ๆ ไป ตามจำนวนที่รัฐบาลเห็นสมควร แต่ความเป็นจริงจำนวนเงินทุนเริ่มต้นที่องค์การตลาด ได้รับจากงบประมาณแผ่นดินเพียง 2,000,000 บาท เท่านั้น องค์การตลาดจำเป็นต้องกู้จากธนาคารออมสินเพิ่มอีกจำนวน 15,000,000 บาท เพื่อรวมเป็นเงินทุนเพื่อการดำเนินงานขั้นต้นทั้งสิ้น 17,000,000 บาท

ต่อมารัฐบาลเห็นว่ากรมประชาสงเคราะห์ ไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงที่จะบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดได้ เนื่องจากเป็นระยะเริ่มต้นของการดำเนินกิจการ ดังนั้นเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2501 จึงโอนองค์การตลาด ไปสังกัดกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพราะได้เล็งเห็นว่า กรมการค้าภายในมีหน้าที่เกี่ยวกับธุรกิจการพาณิชย์ สามารถที่จะควบคุมงานขององค์การตลาดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งได้

ระยะเวลา 4 ปี ที่องค์การตลาดสังกัดกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กิจการไม่เจริญก้าวหน้าตามที่คาดหมายไว้ รัฐบาลโดย ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ นายกรัฐมนตรี ได้มีบัญชาให้โอนองค์การตลาด ไปสังกัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2505 ซึ่งนับแต่นั้นเป็นต้นมากิจการขององค์การตลาดก็ได้เจริญก้าวหน้าและดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

องค์การตลาด เป็นรัฐวิสาหกิจหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยใช้งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนขององค์การตลาด ไม่ได้ขอใช้งบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด และนำเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดินในอัตราร้อยละ 55 ของกำไรสุทธิประจำปี ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

องค์การตลาด เร่งเดินหน้าสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านการระบายสินค้าเกษตรที่ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดโดยเปิดช่องทาง การจำ...
06/09/2023

องค์การตลาด เร่งเดินหน้าสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านการระบายสินค้าเกษตรที่ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดโดยเปิดช่องทาง
การจำหน่ายผลผลิตลองกองและส้มโอจากชาวสวนโดยตรง เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชน
📍📍มาร่วมอุดหนุนลองกอง ส่งตรงจากสวนที่ได้ที่
-ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ณ วันที่ 4-8 ก.ย. 66
-การไฟฟ้าภูมิภาค ณ วันที่ 11-15 ก.ย. 66
-การประปานครหลวง ณ วันที่ 18-22 ก.ย. 66
-บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ) ณ วันที่ 25-29 ก.ย. 66
-ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ณ วันที่ 2-6 ค.ค. 66
-กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 9-11 ค.ค. 66
💙เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอและลองกองที่ผลผลิตออกมาล้นตลาด จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกันบริโภคลองกองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร อต. พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งจับมือเคียงข้างเกษตรกรและชุมชน ภายใต้โครงการ " Life DD Roadshow by อต "
✅" ลดปัญหาสินค้าล้นตลาด
✅ เพิ่มช่องทางกระจายรายได้

องค์การตลาด เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดทำแผนบูรณาการร่วมกันระหว่าง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต....
06/09/2023

องค์การตลาด เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดทำแผนบูรณาการร่วมกันระหว่าง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาด (อต.) ครั้งที่ 2/2566
วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร รองประธานกรรมการองค์การตลาด ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาด เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดทำแผนบูรณาการร่วมกันระหว่าง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาด (อต.) ครั้งที่ 2/2566 ว่าด้วยเรื่องพิจารณาร่างแผนการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกร และการดำเนินการร่วมกันระหว่างขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร องค์การคลังสินค้า และองค์การตลาด ณ ห้องประชุม องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ชั้น 2

#องค์การตลาด
#ตลาดน้ำสวนผักคลองสองนครา
#๑๓๑ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

ประชาสัมพันธ์องค์การตลาด
ครั้งที่ 204/2566

📣อต. พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งจับมือเคียงข้างเกษตรกรและชุมชน ✅ภายใต้โครงการ " Life DD  Roadshow ...
06/09/2023

📣อต. พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งจับมือเคียงข้างเกษตรกรและชุมชน ✅ภายใต้โครงการ " Life DD Roadshow by อต " โดยเดินหน้าสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านการระบายสินค้าเกษตรที่ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด🛒
🛒มาร่วมอุดหนุนส้มโอ ส่งตรงจากสวนที่ได้ที่📌📌

👉ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ณ วันที่ 4-8 ก.ย. 66
👉การไฟฟ้าภูมิภาค ณ วันที่ 11-15 ก.ย. 66
👉การประปานครหลวง ณ วันที่ 18-22 ก.ย. 66
👉บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ) ณ วันที่ 25-29 ก.ย. 66
👉ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ณ วันที่ 2-6 ต.ค. 66
👉กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 9-11 ต.ค. 66

✅" ลดปัญหาสินค้าล้นตลาด
✅ เพิ่มช่องทางกระจายรายได้

#องค์การตลาด

องค์การตลาด เร่งเดินหน้าสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านการระบายสินค้าเกษตรที่ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดโดยเปิดช่องทาง การจำ...
06/09/2023

องค์การตลาด เร่งเดินหน้าสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านการระบายสินค้าเกษตรที่ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดโดยเปิดช่องทาง
การจำหน่ายผลผลิตลองกองจากชาวสวนโดยตรง เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชน
📍📍มาร่วมอุดหนุนลองกอง ส่งตรงจากสวนที่ได้ที่ ธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ่
11-15 กันยายน 2566
💙เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกองที่ผลผลิตออกมาล้นตลาด จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกันบริโภคลองกองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร อต. พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งจับมือเคียงข้างเกษตรกรและชุมชน ภายใต้โครงการ " Life DD Roadshow by อต "
✅ ลดปัญหาสินค้าล้นตลาด
✅ เพิ่มช่องทางกระจายรายได้

องค์การตลาด เข้าร่วมงานแสดงผลสำเร็จของการพัฒนา (วันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 12 ปี 2566) กรมการพัฒนาชุมชนวันจันทร์ที่ 4 กันยาย...
05/09/2023

องค์การตลาด เข้าร่วมงานแสดงผลสำเร็จของการพัฒนา (วันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 12 ปี 2566) กรมการพัฒนาชุมชน
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ที่ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานแสดงผลสำเร็จของการพัฒนา (วันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 12 ปี 2566) กรมการพัฒนาชุมชน โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รองศาสตราจารย์วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายวสันต์ สุภาภา รองอธิบดีกรมที่ดิน นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายชูชีพ พงษ์ไชย นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ผู้แทนส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรชุมชนและเครือข่ายจาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ ร่วมในพิธี

โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบโล่รางวัลและรางวัล รวม 325 รางวัล ได้แก่ โล่รางวัลสิงห์ทอง จำนวน 228 รางวัล รางวัลเชิดชูเกียรติกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 72 รางวัล รางวัลโครงการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 7 รางวัล และรางวัลส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่น จำนวน 18 รางวัล พร้อมทั้งกล่าวแสดงความชื่นชมยินดี ให้โอวาท และทำพิธีเปิดงาน

ที่มา : กองสารนิเทศ สป.มท.

#องค์การตลาด
#ตลาดน้ำสวนผักคลองนครา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#๑๓๑ปีกระทรวงมหาดไทยบำบัดทุกข์_บำรุงสุข

ประชาสัมพันธ์องค์การตลาด
ครั้งที่ 203/2566

องค์การตลาด สาขาตลิ่งชัน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และซ้อมดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566วันจันทร์ที่...
04/09/2023

องค์การตลาด สาขาตลิ่งชัน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และซ้อมดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 13.15 น. นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร รองประธานกรรมการองค์การตลาด ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาด เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรการอบรมและซ้อมดับเพลิง ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และซ้อมดับเพลิง ภายใต้โครงการพัฒนาตลาดสาขาและมาตรฐานตลาดสาขาตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การตลาดสำนักงานใหญ่

#องค์การตลาด
#ตลาดน้ำสวนผักคลองนครา
#๑๓๑ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

ประชาสัมพันธ์องค์การตลาด
ครั้งที่ 202/2566

04/09/2023

องค์การตลาด เร่งเดินหน้าสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านการระบายสินค้าเกษตรที่ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดโดยเปิดช่องทาง
การจำหน่ายผลผลิตลองกองและส้มโอจากชาวสวนโดยตรง เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชน
📍📍มาร่วมอุดหนุนลองกอง ส่งตรงจากสวนที่ได้ที่
-ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ณ วันที่ 4-8 ก.ย. 66
-การไฟฟ้าภูมิภาค ณ วันที่ 11-15 ก.ย. 66
-การประปานครหลวง ณ วันที่ 18-22 ก.ย. 66
-บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ) ณ วันที่ 25-29 ก.ย. 66
-ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ณ วันที่ 2-6 ค.ค. 66
-กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 9-11 ค.ค. 66

💙เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอและลองกองที่ผลผลิตออกมาล้นตลาด จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกันบริโภคลองกองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร อต. พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งจับมือเคียงข้างเกษตรกรและชุมชน ภายใต้โครงการ " Life DD Roadshow by อต "
✅" ลดปัญหาสินค้าล้นตลาด
✅ เพิ่มช่องทางกระจายรายได้
#องค์การตลาด
#ส้มโอ #ลองกอง

องค์การตลาด เข้าร่วมพิธีอำลาตำแหน่ง มท.1วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 นายสมคิด จันทมฤก ประธานกรรมการองค์การตลาด นายภาณุพล ร...
02/09/2023

องค์การตลาด เข้าร่วมพิธีอำลาตำแหน่ง มท.1
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 นายสมคิด จันทมฤก ประธานกรรมการองค์การตลาด นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร รองประธานกรรมการองค์การตลาด ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาด เข้าร่วมพิธีอำลาตำแหน่งของ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คนที่ 51 อำลาตำแหน่ง มท.1 โดยเข้าปฏิบัติงาน ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นวันสุดท้าย

โดยในเวลา 13.39 น. ได้เข้ากราบถวายสักการะเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

จากนั้น ในเวลา 15.59 น. สักการะพระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่ห้องปฏิบัติงาน และเดินลงจากห้องทำงานเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ 1) ศาลพระชัยมงคล 2) ศาลพระกาฬไชยศรี 3) พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัดปริมณฑล ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ในสังกัด สมาคมแม่บ้านมหาดไทย และสื่อมวลชน ตั้งแถวร่วมแสดงมุทิตาจิต มอบดอกไม้แด่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ด้วยความเคารพรักและผูกพันตลอด 9 ปี ของการดำรงตำแหน่งเป็น “ผู้นำมหาดไทย” ขับเคลื่อนงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับประชาชน ณ บริเวณมุกด้านหน้าของห้องโถง อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ที่มา : กองสารนิเทศ สป.มท.

#องค์การตลาด
#ตลาดน้ำสวนผักคลองนครา
#๑๓๑ปีกระทรวงมหาดไทยบำบัดทุกข์_บำรุงสุข

ประชาสัมพันธ์องค์การตลาด
ครั้งที่ 201/2566

31/08/2023
องค์การตลาด ประชุมหารือร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง เรื่องการบริหารทุนมนุษย์ ( HCM)เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม เวลา 08.30 น. น...
31/08/2023

องค์การตลาด ประชุมหารือร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง เรื่องการบริหารทุนมนุษย์ ( HCM)
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม เวลา 08.30 น. นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร รองประธานกรรมการองค์การตลาด ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาด ได้ประชุมหารือร่วมกับนางสาวจิตตรา รอดเครือมิตร ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำ และคำปรึกษาเรื่องการบริหารทุนมนุษย์ (HCM) กับองค์การตลาด อีกทั้งยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการที่สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินการบริหารทุนมนุษย์ (Human Management : HCM) ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1.ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ และการขับเคลื่อนของผู้บริหารระดับสูง (HCM Strategy) 2. การบริหารทุนมนุษย์ (Human Management) 3. การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Development) และ 4. กลไกที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ (HCM Environment) โดยให้นำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร รวมถึงมาตรฐาน/แนวปฏิบัติที่ดี ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล แนวโน้มการลี่ยนแปลงด้าน HR ของโลกมาพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงผลผลิตประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กรต่อไป

#องค์การตลาด
#ตลาดน้ำสวนผักคลองนครา
#๑๓๑ปีกระทรวงมหาดไทยบำบัดทุกข์_บำรุงสุข

ประชาสัมพันธ์องค์การตลาด
ครั้งที่ 200/2566

องค์การตลาด จัดประชุมร่วมโครงการ (Kick-off) โครงการจัดจ้างดำเนินการขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การ...
31/08/2023

องค์การตลาด จัดประชุมร่วมโครงการ (Kick-off) โครงการจัดจ้างดำเนินการขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การตลาด ประจำปี 2566
วันพุธที่ 30 สิงหาคม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม องค์การตลาดสำนักงานใหญ่ ชั้น 3 นำโดยนายศุภาโชติ มะหลีแก้ว เลขานุการองค์การตลาด ร่วมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่องค์การตลาด ร่วมกันประชุมเริ่มโครงการ (Kick-off) โครงการจัดจ้างดำเนินการขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การตลาด ประจำปี 2566 โดยในการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ทบทวน และติดตามการดำเนินงานขององค์การตลาด ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ และเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการใช้งานในยุค New Normal ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเห็นถึงความสำคัญ ประโยชน์ของโครงการ และสร้างความเข้าใจร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องในองค์การตลาด รวมถึงรายละเอียดการดำเนินการของที่ปรึกษาฯ ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูลจากการทำงานอีกด้วย

#องค์การตลาด
#ตลาดน้ำสวนผักคลองนครา
#๑๓๑ปีกระทรวงมหาดไทยบำบัดทุกข์_บำรุงสุข

ประชาสัมพันธ์องค์การตลาด
ครั้งที่ 199/2566

องค์การตลาด สาขาตลิ่งชัน จัดกิจกรรมบิณฑบาตรสัญจร โดยพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) เจ้าอาวาส วัดสวนแก้ววันอังคารที่ 2...
29/08/2023

องค์การตลาด สาขาตลิ่งชัน จัดกิจกรรมบิณฑบาตรสัญจร โดยพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) เจ้าอาวาส วัดสวนแก้ว
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 6.30 น. องค์การตลาด สาขาตลิ่งชัน ได้จัดกิจกรรมบิณฑบาตรสัญจร ขึ้น ณ บริเวณริมคลองมหาสวัสดิ์ (ตลาดน้ำสวนผัก คลองสองนครา) สวนผัก ซ.4 นำโดยพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) เจ้าอาวาส วัดสวนแก้ว เข้ารับบิณฑบาต โดยมีนายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชนในระแวกใกล้เคียง นำปัจจัยต่างๆ ข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้ และร่วมกันใส่บาตร รวมถึงบริจาคสิ่งของเหลือใช้สภาพดีต่างๆ เพื่อมอบให้กับมูลนิธิสวนแก้ว (พระพยอม กัลยาโณ) เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ต่อไป

#องค์การตลาด
#ตลาดน้ำสวนผักคลองสองนครา
#๑๓๑ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

ประชาสัมพันธ์องค์การตลาด
ครั้งที่ 198/2566

🎀องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย🎀✅เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับดำรงตำแหน่ง"ผู้อำนวยการองค์การตลาด"👉ผู้ใดสนใจ สามารถดูรายอะเอี...
29/08/2023

🎀องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย🎀
✅เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับดำรงตำแหน่ง
"ผู้อำนวยการองค์การตลาด"
👉ผู้ใดสนใจ สามารถดูรายอะเอียดการสมัครได้ที่📎
https://drive.google.com/file/d/1VMduLhtEdWotvIVlcoMXCgjRuOIFI7hH/view?usp=sharing

😘วันที่ 4 แล้วน๊าาา 📣กับกิจกรรมLife DD Market Roadshow 2023🎇🔥พลาดไม่ได้กับสินค้าดีๆมากมาย🔥🔥👉สินค้าเพื่อสุขภาพสำหรับคนรัก...
28/08/2023

😘วันที่ 4 แล้วน๊าาา 📣กับกิจกรรมLife DD Market Roadshow 2023🎇🔥พลาดไม่ได้กับสินค้าดีๆมากมาย🔥🔥

👉สินค้าเพื่อสุขภาพสำหรับคนรักสุขภาพ
👉สินค้าราคาประหยัด
👉ผลิตภัณฑ์ชุมชน

📅 25 สิงหาคม 2566 - 3 กันยายน 2566
📍 ณ บริเวณ วัดไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
💥🛒ซ้อป ฟินๆ สินค้าหลากหลาย อย่าลืมมาช๊อป ชิม ชิล กับสินค้าสุขภาพ นานาๆชนิด นะจ้ะ แล้วอย่าลืมมาเที่ยวงานกันนะจ้ะทุกคน💥
😍😍😍
🎉แล้วพบกันที่งานนะคะ 🎉

#ใครไม่มาเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องน้าจะบอกให้

#องค์การตลาด
#ตลาดน้ำสวนผักคลองนครา


ประชาสัมพันธ์องค์การตลาด
ครั้งที่ 197/2566

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมงานสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) จัดงานอ...
28/08/2023

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมงานสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) จัดงานอบรมสัมมนาวิชาการ August Series 2023
วันที่ 23-24 สิงหาคม 2566 นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย ได้เข้าร่วมงานสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) จัดงานอบรมสัมมนาวิชาการ August Series 2023 นำโดยพลอากาศตรี ศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง ประธานคณะอนุกรรมการด้านนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสุภาวดี ตันติยานนท์ นายกสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขึ้นกล่าวรายงานการจัดงาน และศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขึ้นกล่าวเปิดงานอบรมสัมมนาวิชาการทั้ง 4 โครงการ ซึ่งประกอบด้วยงาน Healthcare Technology Summit, Digital HR Forum, Big Data & Cloud Computing, และ Robotics Summit โดยมีกำหนดจัดขึ้น 2 วัน ในวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2566 และพิธีมอบโล่ขอบคุณจากทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในองค์กรเจ้าภาพร่วม ได้แก่กระทรวงสาธารณสุข, สมาคมเวชสารสนเทศไทย, สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน), คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันไทย เยอรมัน, กระทรวงแรงงาน, และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน), คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ “August Series 2023” รวมถึงท่านผู้บริหารจากหน่วยงานชั้นนำ ทั้งภาครัฐ เอกชน

#องค์การตลาด
#ตลาดน้ำสวนผักคลองนครา
#๑๓๑ปีกระทรวงมหาดไทยบำบัดทุกข์_บำรุงสุข

ประชาสัมพันธ์องค์การตลาด
ครั้งที่ 196/2566

📣 #ขอเชิญร่วมทำบุญและตักบาตร 🍚ข้าวสาร อาหารแห้ง🥫 ในกิจกรรมวันบิณฑบาตสัญจร บริจาคสิ่งของเหลือใช้สภาพดี🪑💻📦 ร่วมทำบุญกับมูล...
25/08/2023

📣 #ขอเชิญร่วมทำบุญและตักบาตร 🍚ข้าวสาร อาหารแห้ง🥫 ในกิจกรรมวันบิณฑบาตสัญจร บริจาคสิ่งของเหลือใช้สภาพดี🪑💻📦 ร่วมทำบุญกับมูลนิธิสวนแก้ว🙏
📆ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 นี้
📌ณ. องค์การตลาดสาขาตลิ่งชัน บริเวณริมคลองมหาสวัสดิ์ (ตลาดน้ำสวนผัก คลองสองนครา) สวนผัก ซ.4
🙏โดยพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) เจ้าอาวาส วัดสวนแก้ว เข้ารับบิณฑบาต⏰ ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป 📌ณ.บริเวณริมน้ำตลาดคลองสองนครา จึงขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญและตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ในกิจกรรมวันบิณฑบาตสัญจร และร่วมบริจาคสิ่งของเหลือใช้สภาพดีกับ #มูลนิธิสวนแก้ว เช่น เสื้อผ้า ผ้าห่ม หมอนมุ้ง หนังสือเรียน นวนิยาย กระเป๋าทุกชนิด เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ วัสดุก่อสร้าง เช่น เศษหิน ไม้ กระเบื้อง อิฐ และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ มอบให้กับมูลนิธิสวนแก้ว (พระพยอม กัลยาโณ) เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ต่อไป ได้ตั้งแต่ ⏰ เวลา 06.30 - 14.00 น.

#องค์การตลาด
#ตลาดน้ำสวนผักคลองสองนครา
#๑๓๑ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

ประชาสัมพันธ์องค์การตลาด
ครั้งที่ 195/2566

องค์การตลาด สาขาหนองม่วง จัดโครงการฝึกอบรมและซ้อมดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 ...
25/08/2023

องค์การตลาด สาขาหนองม่วง จัดโครงการฝึกอบรมและซ้อมดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ องค์การตลาด สาขาหนองม่วง ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยมีพันจ่าเอก เกรียง ดุสิตากุล ผู้จัดการตลาดสาขาหนองม่วง เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและซ้อมดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย และเพื่อสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในชุมชน ผู้เช่าและผู้ปฏิบัติงานภายในตลาด รวมถึงประชาชนทั่วไป

#องค์การตลาด
#ตลาดน้ำสวนผักคลองสองนครา
#ตลาดสาขาหนองม่วง
#๑๓๑ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

ประชาสัมพันธ์องค์การตลาด
ครั้งที่ 194/2566

องค์การตลาด สาขาบางคล้า จัดกิจกรรม (CSR In process) “โครงการตลาดบางคล้าห่วงใยใส่ใจชุมชน ๒๐๒๓”องค์การตลาด สาขาบางคล้า จัด...
25/08/2023

องค์การตลาด สาขาบางคล้า จัดกิจกรรม (CSR In process) “โครงการตลาดบางคล้าห่วงใยใส่ใจชุมชน ๒๐๒๓”
องค์การตลาด สาขาบางคล้า จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR in Process) นำโดยนางพัฒนา สังขทรัพย์ กรรมการองค์การตลาด นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด นายศุภาโชติ มะหลีแก้ว เลขานุการองค์การตลาด ภายใต้ชื่อโครงการ “ตลาดบางคล้าห่วงใยใส่ใจชุมชน ๒๐๒๓” ตามแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ยุทธศาตร์ที่ ๒ เร่งรัดการพัฒนา คุณภาพลักษณ์ (Re-inventing, Re-image) ตัวชี้วัด : องค์การตลาดมีภาพลักษณ์ด้านการสนันสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ โดยได้ประสานภาคีเครือข่าย Go Green 6G (Green Partnership) ของสำนักงานตลาดสาขาบางคล้า ได้แก่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อจัดอบรมและจัดทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษชิ้นส่วนปลาน้ำจืดและขยะอินทรีย์ภายในตลาดกลางสัตว์น้ำบางคล้า สำหรับใช้ในการบำบัดน้ำเสีย และกำจัดกลิ่น ภายใต้ตลาดกลางสัตว์น้ำบางคล้า และเพื่อให้คนในชุมชนได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรม สามารถนำไปทำน้ำหมักชีวภาพเองเพื่อใช้ในการเกษตร ในครัวเรือน และเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางนึงด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
องค์การตลาด สาขาบางคล้า
โทร. 0 3808 8386-7

#องค์การตลาด
#ตลาดน้ำสวนผักคลองสองนครา
#ตลาดสาขาบางคล้า
#๑๓๑ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

ประชาสัมพันธ์องค์การตลาด
ครั้งที่ 193/2566

"โครงการเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ไม่มีทุนก็ทำบุญได้" ประจำปี 2566    องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย นำโดย ตลาดสาขาหนองม่วง ตระหน...
25/08/2023

"โครงการเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ไม่มีทุนก็ทำบุญได้" ประจำปี 2566

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย นำโดย ตลาดสาขาหนองม่วง ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรในด้านธรรมาภิบาลการบริหารพื้นที่ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน จึงจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR in Process) ขึ้นภายใต้ชื่อโครงการ "เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ไม่มีทุนก็ทำบุญได้" ประจำปี 2566 ซึ่งในปัจจุบันได้มีการใช้สินค้าที่บรรจุภัณฑ์จำพวกพลาสติก โฟม แก้ว กระดาษโลหะ และอลูมิเนียม เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดขยะมูลฝอยสูงขึ้นตามไปด้วย ผลกระทบที่ตามมาจึงมีทั้งความสูญเสียทางด้านสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ ทางน้ำ ทางอากาศ ดินเสื่อมสภาพ ความเสียหายจากเหตุรำคาญส่งกลิ่นเหม็นรบกวน สร้างความเสียหายและเป็นอันตรายต่อการอยู่อาศัยในชุมชน

ทางสำนักงานตลาดสาขาหนองม่วง ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้เริ่มโครงการเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ไม่มีทุนก็ทำบุญได้ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น และเพื่อให้ผู้ประกอบการ, ประชาชนผู้ที่พักอาศัยในพื้นที่ชุมชนตลาดสาขาหนองม่วงมีความรู้ความเข้าใจตระหนัก และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ให้ความสำคัญกับปัญหาเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่ชุมชนของตลาดสาขาหนองม่วง และขยายออกไปยังพื้นที่ใกล้เคียง โดยสำนักงานตลาดสาขาหนองม่วง จะส่งมอบขยะให้กับเทศบาลตำบลหนองม่วง เพื่อนำไปขายสมทบทุนร่วมทำบุญแห่เทียนพรรษาให้แก่วัดในวันเข้าพรรษา เพื่อสืบสานประเพณี และทำนุบำรุงพุทธศาสนาต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
องค์การตลาด สาขาหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
โทร. 036-431-991

#องค์การตลาด
#ตลาดน้ำสวนผักคลองสองนครา
#ตลาดสาขาหนองม่วง
#๑๓๑ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

ประชาสัมพันธ์องค์การตลาด
ครั้งที่ 192/2566

👉 “กินผักตามฤดูกาล ลดเสี่ยงสารเคมี” 👈✅สำหรับวิธีเลือกผักและผลไม้ตามฤดูกาล 🥦🥕ที่ควรเลือกซื้อหาไว้รับประทาน ‼️มีข้อสังเกตไ...
23/08/2023

👉 “กินผักตามฤดูกาล ลดเสี่ยงสารเคมี” 👈
✅สำหรับวิธีเลือกผักและผลไม้ตามฤดูกาล 🥦🥕ที่ควรเลือกซื้อหาไว้รับประทาน ‼️มีข้อสังเกตได้ง่ายๆ จากลักษณะเด่นของผักผลไม้แต่ละฤดู ดังนี้

☃️ฤดูหนาว (พฤศจิกายน–กุมภาพันธ์) มักจะเป็นผักที่ชอบอากาศเย็น และเป็นผักตระกูลกินใบทั้งหลาย🫑🥦
✅ผัก : กวางตุ้ง กะเพรา กะหล่ำดอก กะหล่ำปลี คะน้า แครอท ดอกแค ตะลิงปลิง ถั่วลันเตา บรอกโคลี ใบแมงลัก ปลัง ปวยเล้ง ผักกาดขาว ผักกาดหอม ผักชี ผักสลัด พริกยักษ์ ฟักข้าว มะรุม ลูกเหรียง สะเดา🥬🥕
✅ผลไม้ : ฝรั่ง ชมพู่ ส้มเขียวหวาน มะละกอ

⛅️ฤดูร้อน (มีนาคม–พฤษภาคม) มักเป็นผักที่ทนแล้งหรือชอบน้ำน้อย🍅
✅ผัก : กระเจี๊ยบเขียว คะน้า แตงกวา แตงโมอ่อน ถั่วฝักยาว ถั่วพู บีทรูท ใบเหลียง ผักหวานป่า ฟักทอง มะเขือเทศ มะเขือเปราะ มะเขือพวง มะนาว มะระ หอมหัวใหญ่ เห็ดฟาง🥒🧅
✅ผลไม้ : มะละกอ มะม่วง เงาะ ลำไย ลองกอง🥭

🌧ฤดูฝน (มิถุนายน–ตุลาคม) มักเป็นผักน้ำเยอะหรืออยู่ในน้ำอยู่แล้ว🫒
✅ผัก : กุยช่ายดอก กุยช่ายใบ ขิง ข่า ชะอม ดอกขจร ดอกโสน ตำลึง ถั่วฝักยาว น้ำเต้า บัวบก ใบขี้เหล็ก ใบแมงลัก ปลัง ผักกระเฉด ผักกูด ผักโขม ผักบุ้งจีน ผักบุ้งนา ผักแว่น ผักหวานบ้าน ฟักเขียว มะเขือพวง มะเขือส้ม มะนาว🍐
✅ผลไม้ : ส้มโอ ลิ้นจี่ สับปะรด มะเฟือง กล้วย🍌🍍

ข้อมูล : ลดพุง ลดโรค

#องค์การตลาด
#ตลาดน้ำสวนผักคลองสองนครา
#๑๓๑ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

ประชาสัมพันธ์องค์การตลาด
ครั้งที่ 191/2566

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 องค์การตลาด สาขาลำพูน ได้เข้าร่วมเปิดบ้านประชาสัมพันธ์ “โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ P...
23/08/2023

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 องค์การตลาด สาขาลำพูน ได้เข้าร่วมเปิดบ้านประชาสัมพันธ์ “โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS (ต่อยอดศูนย์เดิม) ส่งเสริมเกษตรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรองรับแบบมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2566 ณ สวนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ สวนรักษ์ดินหอม (PGS) ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน

#องค์การตลาด
#ตลาดน้ำสวนผักคลองสองนครา
#ตลาดสาขาลำพูน
#๑๓๑ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

ประชาสัมพันธ์องค์การตลาด
ครั้งที่ 190/2566

องค์การตลาด จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศศรษฐกิจ (Eco-efficienc...
22/08/2023

องค์การตลาด จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศศรษฐกิจ (Eco-efficiency)
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม เวลา 09.00 น. ณ องค์การตลาด สำนักงานใหญ่ ชั้น 3 นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์การตลาด โดยมีอาจารย์พุทธคุณ พุทธวัฒนากุล เป็นผู้บรรยายหัวข้อดังกล่าว มีการกำหนดแนวทางในการวัดและประเมิน (Eco-efficiency) การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ องค์การ เพื่อการกำหนดเป้าหมายและขอบเขตการประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อม และการประเมินคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือคุณค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ เพื่อคำนวณตัวชี้วัดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

#องค์การตลาด
#ตลาดน้ำสวนผักคลองนครา
#๑๓๑ปีกระทรวงมหาดไทยบำบัดทุกข์_บำรุงสุข

ประชาสัมพันธ์องค์การตลาด
ครั้งที่ 189/2566

22/08/2023

💥🛒กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรม Life DD Market Roadshow 2023🛒💥🔥🔥พลาดไม่ได้กับสินค้าดีๆมากมาย🔥🔥
👉สินค้าเพื่อสุขภาพสำหรับคนรักสุขภาพ
👉สินค้าราคาประหยัด
👉ผลิตภัณฑ์ชุมชน

📅 25 สิงหาคม 2566 - 3 กันยายน 2566
📍 ณ บริเวณ วัดไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

💥ซ้อป ฟินๆ สินค้าหลากหลาย อย่าลืมมาช๊อป ชิม ชิล กับสินค้าสุขภาพ นานาๆชนิด นะจ้ะ แล้วอย่าลืมมาเที่ยวงานกันนะจ้ะทุกคน💥
🎉แล้วพบกันที่งาน 🎉
#ใครไม่มาเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องน้าจะบอกให้

💥 องค์การตลาด เชิญชวนเที่ยวงานมหกรรมสินค้าอาหารปลอดภัย Green Market By AORTOR คาราวานสินค้าดี อาหาร 4 ภาค สะอาด อร่อย สิ...
20/08/2023

💥 องค์การตลาด เชิญชวนเที่ยวงานมหกรรมสินค้าอาหารปลอดภัย Green Market By AORTOR คาราวานสินค้าดี อาหาร 4 ภาค สะอาด อร่อย สินค้า OTOP สินค้าแบรนด์เนม เฟอร์นิเจอร์ ต้นไม้ ช้อปเพลิน เดินชิว​ กิจกรรมเวทีมากมายพร้อมสวนสนุกชุดใหญ่💃💃

❌ ห้ามพลาด❗❗

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย จัดงานโครงการมหกรรมสินค้าอาหารปลอดภัย Green Market By AORTOR ระหว่างวันที่ 18 - 27 สิงหาคม​ 66​ ณ.​ บริเวณลานด้านศาลากลาง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน เพิ่มช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันในราคาประหยัด พร้อมทั้งกระตุ้นให้มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนและการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น และให้การจำหน่ายสินค้าเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการและกลุ่มเกษตรกร
📌​ภายในงานพบกับสินค้าหลากหลายให้เลือกซื้อ สินค้าเกษตรปลอดภัย เครื่องหนัง เสื้อผ้าเครื่องประดับ​ เซรามิค สินค้าราคาพิเศษช่วยเหลือค่าครองชีพ สินค้าอุปโภคบริโภค คุณภาพดี ราคาประหยัด ราคาถูกกว่าท้องตลาด สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้าอุตสาหกรรม ของดีของเด่นจากทั่วทุกภาคของเมืองไทยที่ยกกันมากว่า​ 100​ ร้านค้า
📌 กิจกรรมป้อนนม​ ให้อาหาร​ แพะ​ หมู​ กระต่ายกิจกรรมบนเวทีมากมาย​ เพลิดเพลินด้วยสวนสนุกชุดใหญ่​

🎯 มหกรรมสินค้าอาหารปลอดภัย​ Green Market By AORTOR

📌 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลาง จ.ชัยภูมิ

♦️ วันที่​ 18 - 27 สิงหาคม 2566

💥 ตั้งแต่เวลา​ 10.00 - 21.00 น.

#องค์การตลาด
#ตลาดน้ำสวนผักคลองสองนครา
#มหกรรมสินค้าอาหารปลอดภัย

ประชาสัมพันธ์องค์การตลาด
ครั้งที่ 188/2566

องค์การตลาด สาขาลำพูน จัดกิจกรรมคัดเลือกคณะกรรมการปฏิบัติงานเครือข่าย อสม.วันนี้ (18 ส.ค. 66) เวลา 13.00 น. องค์การตลาด ...
18/08/2023

องค์การตลาด สาขาลำพูน จัดกิจกรรมคัดเลือกคณะกรรมการปฏิบัติงานเครือข่าย อสม.
วันนี้ (18 ส.ค. 66) เวลา 13.00 น. องค์การตลาด สาขาลำพูน ได้จัดกิจกรรมคัดเลือกคณะกรรมการปฏิบัติงานเครือข่าย อสม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนและงานเฝ้าระวังเตือนภัยผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ งานคุ้มครองผู้บริโภคโดยภาคีเครือข่าย อาทิเช่น เทศบาลตำบลอุโมงค์ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข รพสต.อุโมงค์ ตัวแทนผู้ประกอบการตลาด เพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาด และตลาดสาขาลำพูน และแผนพัฒนาตลาดต้นแบบ Go Green 6G

#องค์การตลาด
#ตลาดน้ำสวนผักคลองสองนครา
#ตลาดสาขาลำพูน
#๑๓๑ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

ประชาสัมพันธ์​อ​งค์การตลาด
ครั้งที่​ 187/2566

องค์การตลาด สาขาลำพูนจัดทำกิจกรรมบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการคุ้มครองผู้บริโภคิด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารปลอ...
18/08/2023

องค์การตลาด สาขาลำพูนจัดทำกิจกรรมบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการคุ้มครองผู้บริโภคิด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารปลอดภัย
วันนี้ (18 ส.ค 66) นางนรมน ใจการณ์ ผู้จัดการตลาด สาขาลำพูน ร่วมกับเทศบาลอุโมงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลอุโมงค์ และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลอุโมงค์ จัดทำกิจกรรมบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารปลอดภัย เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้เกิดสัมฤทธิ์ผล และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นคงในอาหาร สนับสนุนเครือข่ายเฝ้าระวังอาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัย และมีการประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน ชึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การขอรับการเมินศูนย์เฝ้าระวังเตือนภัยอาหารและผลิตภัณฑ์ คุ้มครองสุขภาพชุมชน

#องค์การตลาด
#ตลาดน้ำสวนผักคลองสองนครา
#ตลาดสาขาลำพูน
#๑๓๑ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

ประชาสัมพันธ์​อ​งค์การตลาด
ครั้งที่​ 186/2566

องค์การตลาด เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖...
18/08/2023

องค์การตลาด เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖)
วันนี้ (18 ส.ค. 66) เวลา 09.00 น. ณ.ห้องประชุมแซฟแฟร์ ๒๐๔-๒๐๕ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖) โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม นายพรพจน์ เพ็ญพาส นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร รองประธานกรรมการองค์การตลาด ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาด หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารสมาคมแม่บ้านมหาดไทย คณะที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

#องค์การตลาด
#ตลาดน้ำสวนผักคลองนครา
#๑๓๑ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

ประชาสัมพันธ์องค์การตลาด
ครั้งที่ 185/2566

18/08/2023
วันที่ 17 สิงหาคม 2566 องค์การตลาด สาขาลำพูน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้เก็บตัวอย่างสินค้าทุกประเภทภายในตลาด มาตรวจส...
18/08/2023

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 องค์การตลาด สาขาลำพูน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้เก็บตัวอย่างสินค้าทุกประเภทภายในตลาด มาตรวจสารปนเปื้อน ตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดสาขา ตลาดสาขาลำพูน และ 6G ตัวชี้วัดที่ 1 ผลปรากฎว่า ผ่านทุกประเภท ตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดตลาดสดน่าชื้อวิถีใหม่

#องค์การตลาด
#ตลาดน้ำสวนผักคลองสองนครา
#ตลาดสาขาลำพูน
#๑๓๑ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

ประชาสัมพันธ์องค์การตลาด
ครั้งที่ 184/2566

องค์การตลาด จัดพิธีเจริญพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณ...
18/08/2023

องค์การตลาด จัดพิธีเจริญพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นำโดยนายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยนายปริพรรห์ พิณสุรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง พร้อมคณะ นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พร้อมคณะ นายสุเทพ ช้างทอง ผู้ตรวจการการไฟฟ้านครหลวง พร้อมคณะ นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมคณะ นายธีรชาย ช่ำชอง ผู้แทนกรมที่ดิน วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดองค์การตลาด ร่วมประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

#องค์การตลาด
#ตลาดน้ำสวนผักคลองนครา
#๙๐พรรษาสมเด็จแม่ของแผ่นดินร่วมสร้างความดีถวาย
#๑๓๑ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

ประชาสัมพันธ์องค์การตลาด
ครั้งที่ 183/2566

🎀องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย🎀📣🎊เชิญชวนเที่ยวงาน "ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี" ปี 2566 ซึ่งปีนี้ทางองค์กา...
17/08/2023

🎀องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย🎀

📣🎊เชิญชวนเที่ยวงาน "ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี" ปี 2566 ซึ่งปีนี้ทางองค์การตลาด ได้นำสินค้าและอาหารปลอดภัย ของดี ราคาถูก มาร่วมออกงานในครั้งนี้ด้วย ภายในงานยังได้คัดสรรสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพจากผู้ประกอบการรวมกว่า 2,000 บูธ ให้ได้จับจ่ายใช้สอยกันอีกด้วย🛒🛒

📆ตั้งแต่วันที่ 12-20 สิงหาคม 2566 นี้
📌ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
🕙ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น.

👉✅แล้วเจอกันที่บูธอต.กันนะคร้าาาาาา🥰🥰🙋‍♀️

#องค์การตลาด
#ตลาดน้ำสวนผักคลองนครา
#๑๓๑ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

ประชาสัมพันธ์องค์การตลาด
ครั้งที่ 182/2566

องค์การตลาด สาขาตลิ่งชัน จัดอบรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และซ้อมดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา ...
17/08/2023

องค์การตลาด สาขาตลิ่งชัน จัดอบรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และซ้อมดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 9.30 นายศุภาโชติ มะหลีแก้ว เลขานุการองค์การตลาด เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และซ้อมดับเพลิง ภายใต้โครงการพัฒนาตลาดสาขาและมาตรฐานตลาดสาขาตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิทยากรจะมาให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย การป้องกันและการตรวจสอบแหล่งกำเนิดของการติดไฟ เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องดับเพลิงประเภทต่างๆ วิธีการใช้อุปกรณ์เครื่องดับเพลิง วิธีการหนีไฟเบื้องต้น และสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือดับเพลิงต่างๆ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การตลาดสำนักงานใหญ่

#องค์การตลาด
#ตลาดน้ำสวนผักคลองนครา
#๑๓๑ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

ประชาสัมพันธ์องค์การตลาด
ครั้งที่ 181/2566

องค์การตลาด ลงพื้นที่สุ่มตรวจคุณภาพสินค้า ณ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ดวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00น. นายภาณุพล รัตนก...
17/08/2023

องค์การตลาด ลงพื้นที่สุ่มตรวจคุณภาพสินค้า ณ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00น. นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร รองประธานกรรมการองค์การตลาด ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาด และฝ่ายตลาดและจัดส่งสินค้า ลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจคุณภาพสินค้า ให้ตรงตามลักษณะในสัญญา และมาตรฐานในการจัดส่งสินค้าของ หจก.คูณกิจทวี ผู้ประกอบการขององค์การตลาด ก่อนนำส่งสินค้าให้กับ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจรับสินค้า ได้รับสินค้าไว้ทุกรายการตรงตามใบสั่งซื้อและคุณลักษณะที่เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดไว้ทุกประการ

#องค์การตลาด
#ตลาดน้ำสวนผักคลองสองนครา
#เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด

ประชาสัมพันธ์องค์การตลาด
ครั้งที่ 180/2566

องค์การตลาด จับมือ 5 หน่วยงาน เปิดตัวแพลตฟอร์ม “ไทยดีเว่อร์” ตลาดกลางซื้อขายสินค้าออนไลน์ เพื่อเกษตรกรและชุมชนครบวงจร   ...
16/08/2023

องค์การตลาด จับมือ 5 หน่วยงาน เปิดตัวแพลตฟอร์ม “ไทยดีเว่อร์”
ตลาดกลางซื้อขายสินค้าออนไลน์ เพื่อเกษตรกรและชุมชนครบวงจร

กระทรวงมหาดไทย โดย องค์การตลาด ผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรภาครัฐ และเอกชน แถลงข่าวเปิดตัวแพลตฟอร์ม ไทยดีเวอร์ (Thaideever) เพิ่มศักยภาพในการจำหน่ายและกระจายสินค้าเกษตร สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ในช่องทางออนไลน์ เพื่อบริหารจัดการด้านการตลาดและการขายแบบครบวงจร ในราคายุติธรรม หวังเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ มุ่งสู่การพัฒนาตลาดขององค์การตลาดให้เป็น Marketing and Trading ของกระทรวงมหาดไทย
วันนี้ (16 สิงหาคม 2566) นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานองค์การตลาด เป็นประธานแถลงข่าว เปิดตัวตลาดออนไลน์ ภายใต้แพลตฟอร์ม ไทยดีเว่อร์ (THAiDEEVER) เพื่อสนับสนุนสินค้าเกษตร สินค้า OTOP สินค้า SME สินค้าแปรรูปของประเทศไทย และสินค้าต่าง ๆ ที่ภาครัฐส่งเสริมหรือสนับสนุน โดยมี นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด นายจิระวัฒน์ แสงภัคดี กรรมการบริษัท เซิร์ฟริช จำกัด ดร.วรวุฒิ บริบูรณ์ธนกิจ กรรมการบริษัท กรีนเทค อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด นายอดิศร นิลวิสุทธิ์ นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (Cipat) และนพ.กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ประธานกลุ่ม 5 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่น 22 ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ และนางสาวณัฐนิช อินทสระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ เวทีกลาง งานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจ ด้วยพระบารมี อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี

นายสมคิด จันทมฤก กล่าวว่า องค์การตลาด เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามกลุ่มเป้าหมาย SDGs เพื่อให้ประชาชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเปราะบาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตรและผู้ประกอบการรายย่อย มีรากฐานการดำรงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคง จึงเป็นที่มาของแนวทางความร่วมมือกันระหว่าง 6 หน่วยงาน ในการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับสินค้าเกษตรและสินค้า OTOP เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจำหน่ายสินค้า การกระจายสินค้าเกษตร เพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้

นายวิทยา ทรัพย์เย็น กล่าวเพิ่มเติมว่า แพลตฟอร์ม ไทยดีเว่อร์ จะเข้ามาช่วยสนับสนุนการซื้อขายในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสจำหน่ายผลผลิตในราคายุติธรรม ช่วยแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ สินค้าล้นตลาด และมุ่งพัฒนาตลาดขององค์การตลาดให้เป็น Marketing and Trading ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพันธมิตรเครือข่าย เพื่อผลักดันสินค้าเกษตร สินค้าOTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าประเภทเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนสินค้าอื่นๆ ให้มีช่องทางจำหน่ายไปยังช่องทางออนไลน์ (E-Commerce) หรือ Digital Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถบริหารจัดการด้านการตลาดและการขายแบบครบวงจร

สำหรับเป้าหมายของความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาให้ “ไทยดีเว่อร์” เป็นแพลตฟอร์มสำหรับสินค้าเกษตรและสินค้า OTOP เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลที่สำคัญของประเทศ ในการยกระดับเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าเกษตรของไทย รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ผู้ประกอบการ และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากข้อมูล ผลักดันให้เกิดระบบนิเวศน์ของการเชื่อมโยงข้อมูลที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้จริงได้อย่างครบวงจร ที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาบริการดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐที่ช่วยตอบโจทย์ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในด้านสร้างการมูลค่าเพิ่มของสินค้า สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนอย่างแท้จริง

ตัวแพลตฟอร์ม “ไทยดีเว่อร์”
ตลาดกลางซื้อขายสินค้าออนไลน์ เพื่อเกษตรกรและชุมชนครบวงจร


#องค์การตลาด
#ตลาดน้ำคลองสองนครา

#เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนฮักแม่วาง

ประชาสัมพันธ์องค์การตลาด
ครั้งที่ 179/2566

ที่อยู่

Suanphak Road
Bangkok
10170

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

020249270

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

👉7 ผักมงคลกินแล้วเฮงแถมสุขภาพดีรับตรุษจีน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ที่จะถึงนี้ ตรงกับ “วันตรุษจีน” หรือวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนถือเป็นเทศกาลที่สำคัญและเป็นมงคล ซึ่งเป็นประเพณีที่ตกทอดสู่ประชากรเชื้อสายจีนที่กระจายอยู่ทั่วโลก นอกจากหมู เป็ด ไก่ ปลา และอาหารทะเลต่างๆ ที่นิยมนำมาไหว้เจ้าเนื่องในวันตรุษจีนแล้ว ในวันที่ 7 นับจากวันขึ้นปีใหม่ ตามความเชื่อของชาวจีนบางท้องถิ่นโดยเฉพาะชาวแต้จิ๋ว ฮากกา (จีนแคะ) จะเป็นวันกินผัก 7 อย่าง ซึ่งเลือกชื่อผักที่มีความหมายเป็นมงคลในภาษาจีน เพื่อความเป็นสิริมงคล สื่อถึงการเริ่มต้นชีวิตที่รุ่งเรือง มีโชคลาภ มีความสุขและร่ำรวยมั่งคั่งตลอดปี

♦️ในเทศกาลตรุษจีนชาวจีนมักนิยมนำผักที่มีชื่อมงคล 7 ชนิดมาผัดหรือต้มจับฉ่ายเช่น ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ผักกาดขาว กะหล่ำปี ต้นกระเทียม หัวไชเท้าและขึ้นช่าย
โดยชื่อของผักที่สื่อความหมายถึงความเป็นมงคลนั้นมีความแตกต่างกันตามความเชื่อของชาวจีนในแต่ละท้องถิ่น
☑️“กะนั้มไฉ่” หรือ “ผักคะน้า” หมายถึง “ความเป็นหนึ่ง ยอดเยี่ยม ล้ำเลิศ” จากตัวอักษรซึ่งมาก่อนตัวอักษรอื่น
☑️“คึ้งไฉ่” หรือ “ผักคึ่นช่าย” ที่หมายถึง “ความมุมานะ” และ “ขยันหมั่นเพียร”
☑️“หัวไชเท้า” หมายถึง “ความสะอาดบริสุทธิ์” จากสีขาวของหัวไชเท้า แต่บางคนตีความว่า “ความเป็นใหญ่เป็นโต”
☑️“ตั่วไฉ่” หรือ “ผักกาดเขียว” หมายถึง “การประสบความสำเร็จ”

ประชาสัมพันธ์ อต.
ครั้งที่ 13/2565
📣การคัดแยกขยะ ถือเป็นอีกวิธีการที่สำคัญในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
👉องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรในด้านธรรมาภิบาลการบริหารพื้นที่ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วิธีการคัดแยกขยะ ก่อนจะนำไปทิ้ง เพื่อความสะดวกต่อการนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย ด้วยการนำหลัก 3 ช มาใช้ ได้แก่ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ โดยทำป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าประตูลิฟท์ทั้ง 6 ชั้น

♻️การคัดแยกขยะโดยทั่วไปแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทคือ
1.ขยะย่อยสลายหรือขยะเศษอาหาร เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย มีความชื้นมาก ส่งกลิ่นเหม็นได้อย่างรวดเร็ว ขยะประเภทนี้กำจัดและนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยการหมักทำปุ๋ยใช้ในการเกษตรได้ เช่น เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ เปลือกไม้ เป็นต้น
2.ขยะรีไซเคิล หรือขยะยังใช้ได้ ขยะประเภทนี้บางส่วนสามารถแยกนำมาแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ เป็นต้น
3.ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้ และไม่สามารถแยกเป็นประเภทต่างๆได้ เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่สำเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟอล์ยที่เปื้อนอาหาร เป็นต้น
4.ขยะพิษ/อันตราย ถือเป็นขยะอันตรายที่จำเป็นต้องแยกทิ้งต่างหาก เนื่องจากสมบัติทางกานภาพ เคมี และชีวภาพ ได้แก่ สารเคมี วัตถุมีพิษ ซากถ่านไฟฉาย หลอดไฟ กระป๋องฉีดสเปรย์ และขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล
ในการนี้องค์การตลาดสาขาตลิ่งชันยังได้จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ภายใต้ชื่อโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ไม่มีทุนก็ทำบุญได้” ประจำปี 2564 และได้ดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยนำเงินที่ได้จากการคัดแยกขยะจำหน่าย เป็นกองบุญในหลายช่องทางการกุศลอีกด้วย

ประชาสัมพันธ์ อต.
ครั้งที่ 13/2565
📣อต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (PA) ขององค์การตลาดครั้งที่ 2 ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings
⏩วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย นำโดย ฝ่ายบริหารบุคคล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (PA) ขององค์การตลาดครั้งที่ 2 ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings โดยครอบคลุมผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับตามการจัดโครงสร้างขององค์การตลาด ตามโครงการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (performance agreement - PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การตลาด โดยการจัดประชุมในครั้งนี้เป็นการพิจารณารายละเอียดร่างข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (PA) ขององค์การตลาด

ประชาสัมพันธ์ อต.
ครั้งที่ 12/2565
องค์การตลาด ส่งเสริมนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นหลักวัฒนธรรมองค์กรแห่งความโปร่งใส
🎁🚫 NO GIFT POLICY
งดรับ งดให้ ของขวัญ
ในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลอื่นใด
ขอน้อมรับความปรารถดี และขอบคุณในไมตรีจิตที่มีต่อกันเสมอมา
“เปลี่ยนของขวัญเป็นอวยพรให้ เราก็สุขใจ” 🥰
📣ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมใช้ประโยชน์เทคโลโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ 1 เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้กระจายไปสู่สังคมทุกภาคส่วนอย่างแพร่หลาย และเพื่อเป็นช่องทางให้สามารถนำผลการศึกษาต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยี 5G ต่อไป
👉ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
https://onde.go.th/view/1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94/1483/TH-TH
สัมมนาจับคู่ธุรกิจ​ Aortor Global Marketing (ของถูกขายฟรี ของดีพาส่งออก) ✈️✈️✈️

หลากหลาย Case Study มาร่วมแชร์ประสบการณ์ความสำเร็จ

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

สแกน​คิวอาร์โค้ด​ เพื่อสมัครสู่ถนนสายโกอินเตอร์กันค่ะ

⏲️แล้วพบกัน​
วันที่​ 28 ม.ค 65
📍ณ ห้องประชุมเทียนกิ่ง โรงแรมเฮลท์แลนด์รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี

‼️ย้ำว่าฟรี​ แต่รับจำนวนจำกัด‼️

❤️ของขวัญปีใหม่
จาก💓มหาดไทย

#ของถูกขายฟรีของดีพาส่งออก
📜 #วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ตรงกับวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี

องค์การตลาด (อต.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมประกอบพิธีบวงสรวง เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย ผู้ทรงสร้างเอกลักษณ์ให้คนไทยได้มีตัวอักษรใช้มาจนจวบทุกวันนี้

#พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง กรุงสุโขทัย ทรงทำนุบำรุงปกครองบ้านเมืองด้วยพระเมตตาธรรมต่อไพร่ฟ้า อาณาประชาราษฎร์ทรงสร้างสรรค์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญๆ ของชาติไว้อย่างอเนกอนันต์ มรดกของชาติที่สำคัญที่สุดก็คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 1826 อันเป็นต้นกำเนิดของ #อักษรไทย ที่ใช้กันในทุกวันนี้ นอกจากนี้พระองค์ท่านยังได้ทรงรวบรวมแคว้นต่างๆ เข้าด้วยกันจนเป็นราชอาณาจักรไทยที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่าทุกยุคสมัยที่ผ่านมา พระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประโยชน์แก่ประเทศชาติของพระองค์ท่านล้วนแต่เป็นการวางรากฐาน แห่งความเจริญไว้ให้แก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยทุกคนสืบทอดต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านดังที่ได้ประจักษ์ รัฐบาลและปวงชนชาวไทยจึงได้พร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ท่านเป็น “ #มหาราช ” พระองค์แรกของชาติไทย และได้ร่วมกันสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ท่านขึ้นไว้ เพื่อสักการะ ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดสุโขทัย โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีอัญเชิญดวงพระวิญญาณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จากศาลพระแม่ย่าไปสถิต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ แล้วทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่17 พฤศจิกายน พ.ศ.2528 ซึ่งจังหวัดสุโขทัยได้จัดให้มีพิธีถวายบังคมมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 เป็นต้นมา นับแต่นั้นมาประมาณสามปีคือในเดือนธันวาคม พ.ศ.2531 สำนักงานสภาจังหวัดสุโขทัย ได้มีหนังสือเสนอต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ขอให้มีการกำหนด “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ขึ้น โดยถือเอา วันที่ 17 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีและทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ เป็น “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ต่อมา คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย และจัดเอกสารทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ได้พิจารณาทบทวนเรื่องการกำหนดวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และความถูกต้องตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้เสนอความคิดเห็นว่า ควรจะเป็นเหตุผลที่ว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2376 เมื่อได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2532 แล้ว ในที่สุดคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติตามที่สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ในการกำหนดวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ ซึ่งคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ และคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว
✴️↘️↘️ ดังนั้นวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2533 จึงเป็น "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" วันสำคัญทางประวัติศาสตร์วันหนึ่งซึ่งถูกกำหนดขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก
ขอบคุณข้อมูล dailynews และ hilight kapook
ประชาสัมพันธ์ อต.
ครั้งที่ 11/2565
📚🚩 #วันครูแห่งชาติ
ตรงกับวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี
เพื่อเชิดชู “ครู” ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีและดูแลเด็กให้เป็นผู้ที่มีความรู้พร้อมเป็นกำลังของชาติ ซึ่งในอดีตได้จัดงานวันครูขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2500 และจัดเป็นวันหยุดของโรงเรียนเสมอมา โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้
📌 1. จัดนิทรรศการ รวบรวมผลงานของครู
📌 2. มอบรางวัลให้กับครูที่มีผลงานได้รับการเชิดชูในปีนั้นๆ
📌 3. พิธีคารวะครูผู้สอนที่ยังมีชีวิตอยู่
📌 4. พิธีระลึกถึงครูที่เสียชีวิตไปแล้ว
📌 5. กิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครู เช่น การแข่งขันกีฬา
โดย เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2488 เป็นวันที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติครูในพระราชกิจจานุเบกษา โดยจัดตั้งสภาในกระทรวงศึกษาธิการ เรียกว่า “ #คุรุสภา ” ซึ่งเป็นนิติบุคคล รวบรวมคุณครูในสังกัดมาเป็นสมาชิกคุรุสภา สมาชิกมีหน้าที่เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อสถาบันวิชาชีพครู พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเรื่องนโยบายการศึกษาและวิชาการทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการ ทุกๆ ปี คุรุสภาจะจัดให้มีการประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้ครูจากทั่วประเทศมาแถลงผลงานประจำปี และสอบถามข้อสงสัยในการดำเนินงานต่างๆ โดยเริ่มแรกใช้หอประชุมสามัคยาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ประชุม ภายหลังจึงจัดประชุมขึ้นที่หอประชุมคุรุสภา

————————
📣👩🏻‍🏫 #คำขวัญวันครู
คำขวัญวันครู 2565โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 66 ไว้ว่า...

"พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต"
ขอบคุณข้อมูล: ไทยรัฐออนไลน์
ประชาสัมพันธ์ อต.
ครั้งที่ 10/2565
องค์การตลาด เร่งเดินหน้า สนองนโยบายเร่งด่วนของภาครัฐ โดย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) แก้ปัญหาการขนส่งสินค้าเกษตร
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ณ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคทุเรียนที่มีปริมาณมากจากแหล่งเพาะปลูกในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ อีกทั้งปัจจุบันประสบปัญหาด้านการส่งออกไปยังประเทศจีน โดยการเข้าพบของนายนรินทร์ พัฒน์ทอง นายกสมาคมชาวสวนทุเรียนและคณะ ในครั้งนี้นั้น องค์การตลาดได้เชื่อมโยงความร่วมมือไปยัง บริษัท นามยง เวิลด์ไวล์ เอกเพรส ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจส่งออกและโลจิสติกส์ นายกสมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตไทย เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีน ทั้งด้านการควบคุมคุณภาพสินค้า ทั้งปัจจัยด้านต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง และมาตรการการนำเข้าสินค้าสู่ประเทศจีน รวมถึงแนวทางการยกระดับมาตรฐานสินค้าทุเรียนสดเพื่อสร้างการแข่งขันทางการค้าให้กับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนไทยให้ยั่งยืนต่อไป

ประชาสัมพันธ์ อต.
ครั้งที่ 9/2565
#}