องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย องค์การตลาด (อต.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในสมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริเวณพระอารามหลวงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) เป็นพระอารามเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างประเทศเป็นจำนวนมาก แต่สภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบ สกปรก ไม่เป็นระเบียบ มีสภาพคล้ายแหล่งสลัม ทั้งนี้เนื่องมาจากมีพ่อค้าแม่ค้าปลูกเพิงพักอาศัยและวางสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคนานาชนิดขายเป็นประจำถาวร เกิดปัญหาแก่ วัด ประชาชนและทางราชการเป็นอย่างมาก ซึ่งถ้าหากทางราชการจะขับไล่ พ่อค้าแม่ค้าและครอบครัวจะเดือดร้อนไม่มีที่ทำมาหาเลี้ยงชีพ รัฐบาลจึงแก้ปัญหาโดยการจัดตั้งองค์การตลาดขึ้น ที่บริเวณปากคลองตลาด ซึ่งเป็นทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม มีการคมนาคมสะดวกทั้งทางน้ำและทางบก เพื่อจัดตั้งตลาดกลางผักและผลไม้ขึ้นรองรับ และเพื่อความสมบูรณ์ได้ย้ายผู้ค้าส่งตลาดผักสดกรมภูธเรศน์ (ตลาดเก่าเยาวราช) ให้มารวมกันอยู่บริเวณปากคลองตลาดเป็นแห่งเดียวกัน

องค์การตลาด ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 โดย “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาด พ.ศ. 2496“ ซึ่งครั้งแรกที่จัดตั้งนั้น ได้สังกัดกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย มีเงินทุนสำหรับดำเนินกิจการตามมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งฯ จำนวน 15,000,000 บาท โดยรัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิมครั้งแรกจำนวน 5,000,000 บาท และจะจ่ายเพิ่มเป็นคราว ๆ ไป ตามจำนวนที่รัฐบาลเห็นสมควร แต่ความเป็นจริงจำนวนเงินทุนเริ่มต้นที่องค์การตลาด ได้รับจากงบประมาณแผ่นดินเพียง 2,000,000 บาท เท่านั้น องค์การตลาดจำเป็นต้องกู้จากธนาคารออมสินเพิ่มอีกจำนวน 15,000,000 บาท เพื่อรวมเป็นเงินทุนเพื่อการดำเนินงานขั้นต้นทั้งสิ้น 17,000,000 บาท

ต่อมารัฐบาลเห็นว่ากรมประชาสงเคราะห์ ไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงที่จะบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดได้ เนื่องจากเป็นระยะเริ่มต้นของการดำเนินกิจการ ดังนั้นเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2501 จึงโอนองค์การตลาด ไปสังกัดกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพราะได้เล็งเห็นว่า กรมการค้าภายในมีหน้าที่เกี่ยวกับธุรกิจการพาณิชย์ สามารถที่จะควบคุมงานขององค์การตลาดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งได้

ระยะเวลา 4 ปี ที่องค์การตลาดสังกัดกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กิจการไม่เจริญก้าวหน้าตามที่คาดหมายไว้ รัฐบาลโดย ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ นายกรัฐมนตรี ได้มีบัญชาให้โอนองค์การตลาด ไปสังกัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2505 ซึ่งนับแต่นั้นเป็นต้นมากิจการขององค์การตลาดก็ได้เจริญก้าวหน้าและดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

องค์การตลาด เป็นรัฐวิสาหกิจหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยใช้งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนขององค์การตลาด ไม่ได้ขอใช้งบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด และนำเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดินในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

เปิดเหมือนปกติ

อต.ประชุมรับมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล     วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ องค์การตล...
11/10/2021

อต.ประชุมรับมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ องค์การตลาด สำนักงานใหญ่ นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาดทำการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาด จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานองค์การตลาดเพื่อขับเคลื่อนภารกิจเเละนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล
สำหรับภารกิจขององค์การตลาด ขอให้เน้นเรื่องการทำงานเชิงรุกด้านการระบายสินค้าเกษตรที่ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดและมีราคาตกต่ำ ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหา เพิ่มช่องทางการจำหน่ายและระบายสินค้าเกษตร และช่องทางการตลาดสินค้าออนไลน์ ทั้งนี้ขอให้บุคลากรทุกคนตั้งใจปฏิบัติราชการด้วยความเสียสละอย่างเต็มกำลังความสามารถ และสอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงมหาดไทย คือ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ให้แก่ประชาชน

#องค์การตลาด
ประชาสัมพันธ์ อต.
ครั้งที่ 319/2564

อต.ขับเคลื่อนโครงการของถูกขายฟรี​ ของดีพาส่งออก​         องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย สานต่อความร่วมมือภาคีเครือข่ายภาคเอก...
10/10/2021

อต.ขับเคลื่อนโครงการของถูกขายฟรี​ ของดีพาส่งออก​
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย สานต่อความร่วมมือภาคีเครือข่ายภาคเอกชน​ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานสัมมนา​ “Matching ธุรกิจบริษัทส่งออกสู่ประเทศกัมพูชา” ณ​ โรงแรม​ เลอ​ แคสเซีย​ จ.ขอนแก่น​
โดยในวันที่​ 9​ ตุลาคม 2564 นายวิทยา​ ทรัพย์เย็น​ รองผู้อำนวยการองค์การตลาด มอบ​หมายให้นายภัทรยุทธ กรรณสูต ในนามประธานคณะทำงานเปิดดำเนินการโครงการตลาดสาขาตลิ่งชัน และ นางสาวทิศา​ เกิดสมบุญ หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นแขกรับเชิญ​ ร่วมถ่ายทอดบทบาทภารกิจของ​องค์การตลาดที่จะสนับสนุน​ ส่งเสริมการตลาดให้กับสินค้าไทย​ เพื่อค้าขายในประเทศและแนวทางเชื่อมโยงกับภาคเอกชนสู่การทำตลาดต่างประเทศ​
ทั้งนี้คณะทำงานขององค์การตลาดได้ร่วมคัดเลือกสินค้าเพื่อเชื่อมโยงเข้าแพลตฟอร์ม​ตลาดกลางค้าส่งสินค้า​เพื่อสุขภาพออนไลน์​ผ่าน 👉🏻www.lifeddmarket.com​ อีกด้วย

ประชาสัมพันธ์ อต.
ครั้งที่ 318/2564

๘ ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระเจริญเกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหาร พนักงาน และลู...
08/10/2021

๘ ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

ทรงพระเจริญ

เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างองค์การตลาด​ กระทรวงมหาดไทย

#องค์การตลาด

๘ ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

ทรงพระเจริญ

เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างองค์การตลาด​ กระทรวงมหาดไทย

#องค์การตลาด

องค์การตลาดจัดกิจกรรมวันธงชาติไทยประจำปี 256428 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอ...
04/10/2021

องค์การตลาดจัดกิจกรรมวันธงชาติไทยประจำปี 2564
28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย นำโดยคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
โดยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่ม ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการ ชักและประดับธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ

#อต
#๒๘กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทย

ประชาสัมพันธ์ อต.
ครั้งที่ 317/2564

📣📣องค์การตลาดร่วมใจปันน้ำใจผู้ประสบภัยโควิด – 19 สำนักงานตลาดสาขาบางคล้า   วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 องค์การตลาดสาข...
30/09/2021

📣📣องค์การตลาดร่วมใจปันน้ำใจผู้ประสบภัยโควิด – 19 สำนักงานตลาดสาขาบางคล้า
วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 องค์การตลาดสาขาบางคล้าร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดเหนือ ร่วมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ สำหรับบรรเทาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) แก่ผู้ประกอบการค้าในพื้นที่องค์การตลาด สาขาบางคล้า และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ในโครงการ “องค์การตลาดร่วมใจปันน้ำใจผู้ประสบภัยโควิด – 19” ซึ่งมีเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แบ่งปันน้ำใจ อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชน
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายชัยพร อุไร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดเหนือ มาร่วมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โดยมีนายศุภาโชติ มะหลีแก้ว รักษาการผู้จัดการตลาดสาขาบางคล้า ให้การต้อนรับภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

#องค์การตลาดสาขาบางคล้า

ประชาสัมพันธ์ อต.
ครั้งที่ 316/2564

เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด ตัวแทนคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การตลาด (อต...
30/09/2021

เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด ตัวแทนคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การตลาด (อต.) กล่าวอำลา นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2564
ด้วยประสบการณ์ของนักปกครองที่สร้างผลงานตลอดระยะเวลาที่รับราชการในทระทรวงมหาดไทย เป็นนักปกครองที่มีความรู้ ความสามารถ เพรียบพร้อมด้วยความเป็นผู้นำ จนครบอายุราชการอย่างสง่างาม สมกับคำขวัญของ มท.ที่ว่า "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข"

ประชาสัมพันธ์ อต.
ครั้งที่ 315/2564

เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด ตัวแทนคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การตลาด (อต.) กล่าวอำลา นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2564
ด้วยประสบการณ์ของนักปกครองที่สร้างผลงานตลอดระยะเวลาที่รับราชการในทระทรวงมหาดไทย เป็นนักปกครองที่มีความรู้ ความสามารถ เพรียบพร้อมด้วยความเป็นผู้นำ จนครบอายุราชการอย่างสง่างาม สมกับคำขวัญของ มท.ที่ว่า "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข"

ประชาสัมพันธ์ อต.
ครั้งที่ 315/2564

องค์การตลาด สาขาบางคล้าจัดฝึกอบรมและซ้อมดับเพลิง ประจำปี 2564เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2564 เวลา 09.00 น.ณ องค์การตลาด สาขาบาง...
28/09/2021

องค์การตลาด สาขาบางคล้าจัดฝึกอบรมและซ้อมดับเพลิง ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2564 เวลา 09.00 น.
ณ องค์การตลาด สาขาบางคล้า ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
องค์การตลาด สาขาบางคล้า ตระหนักถึงความปลอดภัยในชุมชน จัดกิจกรรมโครงการ “ฝึกอบรมและซ้อมดับเพลิง” ประจำปี 2564 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย ให้มีทักษะและความพร้อมนำไปใช้ในสภาวะฉุกเฉิน สามารถป้องกันได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและได้รับอันตรายหรือเกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินน้อยที่สุด ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้มีความชำนาญด้านการระงับอัคคีภัย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหัวสำโรง เป็นวิทยากรการบรรยายและสาธิตการป้องกันระงับอัคคีภัย

ประชาสัมพันธ์ อต.
ครั้งที่ 314/2564

วันที่ 28 กันยายน 2564 นับเป็นวันครบรอบ 104 ปีของการพระราชทานธงชาติไทยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559...
28/09/2021

วันที่ 28 กันยายน 2564 นับเป็นวันครบรอบ 104 ปีของการพระราชทานธงชาติไทย
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ

น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

#๒๘กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทย
#ขอเชิญชวนประดับธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2564 นับเป็นวันครบรอบ 104 ปีของการพระราชทานธงชาติไทย
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ

น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

#๒๘กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทย
#ขอเชิญชวนประดับธงชาติไทย

🔹คำแนะนำหรับตลาดเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19🦠จากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...
27/09/2021

🔹คำแนะนำหรับตลาดเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19
🦠จากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การป้องกันตนเองของผู้ประกอบการ ประชาชน ที่มาใช้บริการภายในตลาด ถือเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งพฤติกรรมของคนอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้ แนวทางปฏิบัติสำหรับ
เจ้าของตลาด ผู้ค้า ผู้สัมผัสอาหาร และผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้ซื้อ/ผู้บริโภค ดังนี้
👉🏻กำหนดให้มีทางเข้า-ออก ที่ชัดเจน และมีการคัดกรองพนักงาน เจ้าหน้าที่
👉🏻มีการทำความสะอาด บริเวณพื้นตลาด แผงจำหน่ายอาหารสดหรือแผงชำแหละเนื้อสัตว์สด ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำทุกวัน และทำความสะอาดตลาดตามหลักการสุขาภิบาล อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
👉🏻มีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล แผงค้า โต๊ะและที่นั่งรับประทานอาหาร การเลือกซื้อสินค้าและชำระเงิน อย่างน้อย 1 เมตร รวมถึงกำหนดมาตรการเพื่อลดความแออัด
👉🏻มีมาตรการให้ผู้ค้าและผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ
👉🏻จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ ให้บริการแก่ผู้ค้าและผู้ซื้ออย่างเพียงพอ
👉🏻เพิ่มช่องทางการชำระค่าบริการผ่านระบบ E-Payment

🦠🦠หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดขายและไปพบแพทย์ทันที
❕เว้นระยะห่าง
❕สวมหน้ากากอนามัย
❕หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์
❕ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัด เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีและความปลอดภัย

ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอนามัย

ประชาสัมพันธ์ อต.
ครั้งที่ 313/2564

🔹คำแนะนำหรับตลาดเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19
🦠จากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การป้องกันตนเองของผู้ประกอบการ ประชาชน ที่มาใช้บริการภายในตลาด ถือเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งพฤติกรรมของคนอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้ แนวทางปฏิบัติสำหรับ
เจ้าของตลาด ผู้ค้า ผู้สัมผัสอาหาร และผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้ซื้อ/ผู้บริโภค ดังนี้
👉🏻กำหนดให้มีทางเข้า-ออก ที่ชัดเจน และมีการคัดกรองพนักงาน เจ้าหน้าที่
👉🏻มีการทำความสะอาด บริเวณพื้นตลาด แผงจำหน่ายอาหารสดหรือแผงชำแหละเนื้อสัตว์สด ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำทุกวัน และทำความสะอาดตลาดตามหลักการสุขาภิบาล อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
👉🏻มีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล แผงค้า โต๊ะและที่นั่งรับประทานอาหาร การเลือกซื้อสินค้าและชำระเงิน อย่างน้อย 1 เมตร รวมถึงกำหนดมาตรการเพื่อลดความแออัด
👉🏻มีมาตรการให้ผู้ค้าและผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ
👉🏻จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ ให้บริการแก่ผู้ค้าและผู้ซื้ออย่างเพียงพอ
👉🏻เพิ่มช่องทางการชำระค่าบริการผ่านระบบ E-Payment

🦠🦠หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดขายและไปพบแพทย์ทันที
❕เว้นระยะห่าง
❕สวมหน้ากากอนามัย
❕หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์
❕ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัด เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีและความปลอดภัย

ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอนามัย

ประชาสัมพันธ์ อต.
ครั้งที่ 313/2564

๒๔ กันยายน วันมหิดล อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พ...
24/09/2021

๒๔ กันยายน วันมหิดล อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย

องค์การตลาด​ กระทรวงมหาดไทย (อต.)
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยน้อมนำพระราชปณิธาน

"ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ” เพื่อเป็นหลักในการประกอบวิชาชีพสืบต่อไป

๒๔ กันยายน วันมหิดล อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย

องค์การตลาด​ กระทรวงมหาดไทย (อต.)
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยน้อมนำพระราชปณิธาน

"ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ” เพื่อเป็นหลักในการประกอบวิชาชีพสืบต่อไป

"📣📣 สั่งออนไลน์ได้แล้ววันนี้  เพียงแค่สแกน 🟠 ลองกอง ส่งตรงจากสวนจังหวัดยะลา👉🏻เกรดA ราคา 80/กก.(ผลผลิตเป็นช่อยาว ผลเต็มช่...
23/09/2021

"📣📣 สั่งออนไลน์ได้แล้ววันนี้ เพียงแค่สแกน
🟠 ลองกอง ส่งตรงจากสวนจังหวัดยะลา
👉🏻เกรดA ราคา 80/กก.(ผลผลิตเป็นช่อยาว ผลเต็มช่อ)
👉🏻เกรดB ราคา 60/กก. (ผลผลิตเป็นช่อสั้น ผลเต็มช่อ)
👉🏻เกรดC ราคา 40/กก. (ผลผลิตช่อสั้น ผลไม่เต็มช่อ)
▶️พลาดไม่ได้กับการลิ้มลองลองกองเกรดพรีเมียม คัดสรรผลผลิตคุณภาพส่งตรงจากสวน มาให้คนเมืองลิ้มลองความอร่อย
🚩พิเศษเฉพาะลูกค้าในเขต กทม.และปริมณฑล
💙จะซื้อไว้กินเองที่บ้าน หรือจะซื้อไปฝากคนที่รัก ก็ดีไม่น้อย
💙เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกองที่ผลผลิตออกมาล้นตลาด จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกันบริโภคลองกองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
🔹อต. พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งจับมือเคียงข้างเกษตรกรและชุมชน
✅ ลดปัญหาสินค้าล้นตลาด
✅ เพิ่มช่องทางกระจายรายได้ .

#องค์การตลาด
#ลองกอง
สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายกิจการพิเศษ โทร. 0 2024 9270 - 4 ต่อ 41
สอบถามและสั่งซื้อ กดลิ้งค์ ⬇️⬇️⬇️
Facebook inbox : m.me/aortormarket
Line : https://lin.ee/pfRHPEJ
IG : instagram.com/aortor_market

ประชาสัมพันธ์ อต.
ครั้งที่ 312/2564

"📣📣 สั่งออนไลน์ได้แล้ววันนี้ เพียงแค่สแกน
🟠 ลองกอง ส่งตรงจากสวนจังหวัดยะลา
👉🏻เกรดA ราคา 80/กก.(ผลผลิตเป็นช่อยาว ผลเต็มช่อ)
👉🏻เกรดB ราคา 60/กก. (ผลผลิตเป็นช่อสั้น ผลเต็มช่อ)
👉🏻เกรดC ราคา 40/กก. (ผลผลิตช่อสั้น ผลไม่เต็มช่อ)
▶️พลาดไม่ได้กับการลิ้มลองลองกองเกรดพรีเมียม คัดสรรผลผลิตคุณภาพส่งตรงจากสวน มาให้คนเมืองลิ้มลองความอร่อย
🚩พิเศษเฉพาะลูกค้าในเขต กทม.และปริมณฑล
💙จะซื้อไว้กินเองที่บ้าน หรือจะซื้อไปฝากคนที่รัก ก็ดีไม่น้อย
💙เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกองที่ผลผลิตออกมาล้นตลาด จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกันบริโภคลองกองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
🔹อต. พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งจับมือเคียงข้างเกษตรกรและชุมชน
✅ ลดปัญหาสินค้าล้นตลาด
✅ เพิ่มช่องทางกระจายรายได้ .

#องค์การตลาด
#ลองกอง
สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายกิจการพิเศษ โทร. 0 2024 9270 - 4 ต่อ 41
สอบถามและสั่งซื้อ กดลิ้งค์ ⬇️⬇️⬇️
Facebook inbox : m.me/aortormarket
Line : https://lin.ee/pfRHPEJ
IG : instagram.com/aortor_market

ประชาสัมพันธ์ อต.
ครั้งที่ 312/2564

อต.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ระยะ 5 ปี (2...
22/09/2021

อต.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ระยะ 5 ปี (2566-2570)
วันที่ 21-22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย โดยฝ่าบบริหารบุคคลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ระยะ 5 ปี (2566-2570) ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings โดยมีคณะผู้บริหารองค์การตลาดและพนักงานองค์การตลาดเข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียง

การจัดอบรมครั้งนี้เป็นการสนับสนุนบุคลากรในองค์กรให้มีส่วนร่วมในกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อจัดทำสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ของงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การตลาดให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการปรับปรุงแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารบุคคล โทร. 0 2024 9270-4 ต่อ 63

ประชาสัมพันธ์ อต.
ครั้งที่ 311/2564

Photos from องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย's post
20/09/2021

Photos from องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย's post

Big Cleaning Day รวมพลังชาวหนองม่วง สู้ภัยต้าน COVID-19.-----------วันที่ 20 ก.ย. 2564 ณ องค์การตลาด สาขาหนองม่วง ตำบลหน...
20/09/2021

Big Cleaning Day รวมพลังชาวหนองม่วง สู้ภัยต้าน COVID-19
.
-----------
วันที่ 20 ก.ย. 2564 ณ องค์การตลาด สาขาหนองม่วง ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
องค์การตลาด สาขาหนองม่วง ร่วมมือกับ เทศบาลตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง สาธารณสุขอำเภอหนองม่วง โรงพยาบาลอำเภอหนองม่วง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day สนับสนุนโครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) โดยมี เทศบาลตำบลหนองม่วง สาธารณสุขอำเภอหนองม่วง ส่วนราชการ สถานศึกษา และชุมชน ตลอดจนภาคเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรม
.
โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ กวาดล้างถนนโดยรอบบริเวณตลาด ร้านค้า อาคารพาณิชย์ ที่พักผู้โดยสารประจำทาง จุดให้บริการประชาชน และสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค อีกทั้งรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนรักษาความสะอาดมากขึ้น เสริมสร้างความรักใคร่สามัคคี และกระตุ้นจิตสำนึกให้ปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ขอความร่วมมือทุกท่านช่วยกันรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง ล้างมือสม่ำเสมอ เช็คอินไทยชนะ และหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีความเสี่ยง องค์การตลาดพร้อมสนับสนุนความร่วมมือหยุดยั้งการแพร่กระจายของโรคอย่างเต็มความสามารถ ร่วมฝ่าวิกฤติ ไปด้วยกัน
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
องค์การตลาด สาขาหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
โทร. 036 431 991
.
ประชาสัมพันธ์ อต.
ครั้งที่ 310/2564

Photos from องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย's post
20/09/2021

Photos from องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย's post

Photos from องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย's post
20/09/2021

Photos from องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย's post

AORTOR Cleaning Day รวมพลังชาวลำพูนสู้ภัยต้านโควิด-19.วันที่ 2 ก.ย. 2564 เวลา 09.00 น. ณ องค์การตลาด สาขาลำพูน ถนนเชียงใ...
20/09/2021

AORTOR Cleaning Day รวมพลังชาวลำพูนสู้ภัยต้านโควิด-19
.
วันที่ 2 ก.ย. 2564 เวลา 09.00 น. ณ องค์การตลาด สาขาลำพูน ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน องค์การตลาด สาขาลำพูน ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้ประกอบการภายในตลาด และประชาชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย ให้ความสำคัญและตระหนักถึงผลกระทบจากการกระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 จัดกิจกรรม “AORTOR Cleaning Day รวมพลังชาวลำพูน สู้ภัยต้านโควิด-19” ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ กวาดล้างถนนโดยรอบบริเวณตลาดให้ถูกสุขลักษณะ พร้อมกำจัดเชื้อบริเวณผิวสัมผัสสาธารณะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อลดความเสี่ยงป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ปลูกฝังวัฒนธรรมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน เสริมสร้างความรักใคร่สามัคคี และสร้างจิตสำนึกรักชุมชน
.
ผู้จัดการตลาดสาขาลำพูน เผยว่า ตลาดสาขาลำพูนได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสะดวก ปลอดภัยและสร้างความมั่นใจแก่ผู้มาเยือน อีกทั้งกำชับผู้ให้และผู้รับการบริการอย่าประมาท เน้นย้ำการสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นขยันล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง งดการรับประทานอาหารเป็นกลุ่ม ลดกิจกรรมเสี่ยงติดเชื้อ ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด อีกทั้งร่วมกันเฝ้าระวังและสังเกตอาการ หากลักษณะอาการน่าสงสัยควรรีบปรึกษาแพทย์โรงพยาบาลใกล้ที่สุดในทันที หรือสอบถามเพิ่มเติม สายด่วน โทร 1330, 1668, 1669 ทั้งนี้ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนในการร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์สังคมชุมชนให้น่าอยู่ ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดความยั่งยืนในการดำรงชีวิต และสามารถพัฒนาชุมชนต่อไป
.
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
องค์การตลาด สาขาลำพูน จังหวัดลำพูน
โทร. 0 5398 2473
.
ประชาสัมพันธ์ อต.
ครั้งที่ 309/2564

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.) ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 “พร...
20/09/2021

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.)
ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 “พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย” เนื่องในวันรัฐวิสาหกิจไทยจากการประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติลงวันที่ 28 สิงหาคม 2544 กำหนดให้วันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช รัชกาลที่ 5 คือ วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็นวันรัฐวิสาหกิจไทย ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือร่วมใจของพนักงานรัฐวิสาหกิจระหว่าง รัฐกับองค์กร รวมถึงเพื่อให้พนักงานรัฐวิสาหกิจได้มีกิจกรรมประกอบพิธีเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน ที่ทรงสถาปนาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจขึ้นในประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์ อต.
ครั้งที่ 308/2564

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.)
ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 “พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย” เนื่องในวันรัฐวิสาหกิจไทยจากการประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติลงวันที่ 28 สิงหาคม 2544 กำหนดให้วันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช รัชกาลที่ 5 คือ วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็นวันรัฐวิสาหกิจไทย ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือร่วมใจของพนักงานรัฐวิสาหกิจระหว่าง รัฐกับองค์กร รวมถึงเพื่อให้พนักงานรัฐวิสาหกิจได้มีกิจกรรมประกอบพิธีเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน ที่ทรงสถาปนาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจขึ้นในประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์ อต.
ครั้งที่ 308/2564

ที่อยู่

Suanphak Road
Bangkok
10170

ข้อมูลทั่วไป

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง : 1. จัดสร้างตลาดสาธารณะให้เพียงพอแก่ความต้องการ 2. ปรับปรุงตลาดสาธารณะที่มีอยู่แล้วให้ถูกสุขลักษณะและทันสมัย 3. ส่งเสริมตลาดเอกชน 4. จัดและส่งเสริมการผลิตโภคภัณฑ์ให้พอแก่ความต้องการของตลาด 5. จัดการขนส่งโภคภัณฑ์ไปสู่ตลาดให้เป็นไปโดยสะดวก 6. จัดดำเนินการ ควบคุมและอำนวยบริการเกี่ยวกับตลาดขององค์การ ให้องค์การมีอำนาจดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 6 และอำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง (1) สร้าง ซื้อ จัดหา ยืม ให้ยืม เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรือดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช้บริการ หรือทรัพย์สินใดๆ อันเกี่ยวกับตลาด (2) กู้ยืมเงิน หรือให้กู้ยืมเงิน โดยมีหลักประกันด้วยบุคคล หรือด้วยทรัพย์ หรือรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้เพื่อสร้างตลาดและปรับปรุงตลาด การกู้ยืมเงินถ้าเป็นจำนวนเงินเกินสามล้านบาทต้องได้รับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรีก่อน (3) ทำการค้าและขนส่งสินค้า (4) ออกเงินลงทุนหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือถือหุ้นในบริษัทจำกัด เพื่อจัดตั้งหรือดำเนินการตลาด (5) วางระเบียบในการจัดตลาดขององค์การ (6) กระทำการอื่นใดเพื่อส่งเสริมตลาดและการผลิตโภคภัณฑ์เพื่อให้พอแก่ความต้องการของตลาด

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

020249270

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด