สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพขอ? จัดหลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1)

📸 ประมวลภาพการฝึกอบรมหลักสูตร“การเสริมสร้างความรู้ในการเบิกจ่ายของส่วนราชการ” รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 25...
16/07/2023

📸 ประมวลภาพการฝึกอบรม
หลักสูตร“การเสริมสร้างความรู้ในการเบิกจ่ายของส่วนราชการ” รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 54 ท่าน

✨ได้รับเกียรติมาบรรยายจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
♦️อาจารย์กิตติมา อังกินันทน์ ผู้อำนวยการกองละเมิดและเเพ่ง กรมบัญชีกลาง
🙏🏻 ขอขอบพระคุณผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน ที่สละเวลาส่วนตัวในการฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานของท่าน

#อบรมศิลปากร #เบิกจ่ายส่วนราชการ

21/08/2020

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตร “เทคนิคกระบวนการจัดทำงบประมาณ การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ
และการรายงานติดตามประเมินผลงบประมาณ ตามหลักกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษา”
รุ่น 5 ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการในรูปแบบ PDF :http://www.thailocalsu.com/training/wp-content/uploads/2020/08/KJ.pdf

21/08/2020

📢📢ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตร “เสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งขึ้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุการเงินการคลัง ผู้บริหารและที่เกี่ยวข้องพร้อมกรณีศึกษา”

รุ่น 4 ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการในรูปแบบ PDF :http://www.thailocalsu.com/training/wp-content/uploads/2020/08/KQ.pdf

14/08/2020

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานด้านกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ
และกรณีศึกษาพร้อมข้อควรระวัง” รุ่น 3

ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการในรูปแบบ PDFhttp://www.thailocalsu.com/training/wp-content/uploads/2020/08/AWSE.pdf

14/08/2020

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงาน(TOR)
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ
ที่ดีเพื่อป้องกันปัญหาการทักท้วงจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐”

รุ่น 3 ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการในรูปแบบ PDF http://www.thailocalsu.com/training/wp-content/uploads/2020/08/WERT.pdf

06/08/2020

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตร “วินัยการเงินการคลังและการบัญชีภาครัฐ” รุ่น 4

ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการในรูปแบบ PDFhttp://www.thailocalsu.com/training/wp-content/uploads/2020/08/PPSSD.pdf

06/08/2020

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตร “เจาะลึกข้อควรระวังในการจัดทำ TOR เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการอุทธรณ์หรือร้องเรียนและแนวทางการตรวจเอกสาร การพิจารณาคุณสมบัติ ข้อเสนอทางเทคนิคและ BOQ ของผู้ยื่นข้อเสนอ” รุ่น 3
ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการในรูปแบบ PDFhttp://www.thailocalsu.com/training/wp-content/uploads/2020/08/GGGTR.pdf

06/08/2020

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตร “เจาะลึกข้อควรระวังในการจัดทำ TOR เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการอุทธรณ์หรือร้องเรียนและแนวทางการตรวจเอกสาร การพิจารณาคุณสมบัติ ข้อเสนอทางเทคนิคและ BOQ ของผู้ยื่นข้อเสนอ” รุ่น 3

ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการในรูปแบบ PDFhttp://www.thailocalsu.com/training/wp-content/uploads/2020/08/FDET.pdf

24/07/2020

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) พร้อมเทคนิคการจัดทำขอบเขตของงาน(TOR)การจัดทำราคากลางของทางราชการและหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560”รุ่น 4

ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการในรูปแบบ PDFhttp://www.thailocalsu.com/training/wp-content/uploads/2020/07/ppoo.pdf

23/07/2020

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตร “เทคนิคกระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจ่าย
เงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ”รุ่น 4

ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการในรูปแบบ PDFhttp://www.thailocalsu.com/training/wp-content/uploads/2020/07/GGF.pdf

21/07/2020

📢📢ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม📢📢
📋หลักสูตร “วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนร่วม การทำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน การตรวจสอบความผิดของ
เจ้าหน้าที่และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” รุ่น 3

📆ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการในรูปแบบ PDF :http://www.thailocalsu.com/training/wp-content/uploads/2020/07/NU.pdf

14/07/2020

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “แนวทางการจัดทำรายงานผลการพิจารณาและเอกสาร
เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” รุ่น 4

ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องบงกชรัตน์ A ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการในรูปแบบ PDFhttp://www.thailocalsu.com/training/wp-content/uploads/2020/07/KJD.pdf

13/07/2020

📢📢ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม
📋หลักสูตร “เพิ่มพูนความรู้เชิงปฏิบัติงานในการทำสัญญาการบริหารสัญญา
และการตรวจรับพัสดุภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่น 3

📆ระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องกรุงธน ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

➡️ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการในรูปแบบ PDF :http://www.thailocalsu.com/training/wp-content/uploads/2020/07/HU.pdf

📢📢ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม📢📢📌หลักสูตร “เจาะลึกข้อควรระวังในการจัดทำ TOR เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการอุทธรณ์ หรือร...
03/07/2020

📢📢ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม📢📢
📌หลักสูตร “เจาะลึกข้อควรระวังในการจัดทำ TOR เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการอุทธรณ์ หรือร้องเรียนและแนวทางการตรวจเอกสาร การพิจารณาคุณสมบัติ ข้อเสนอทางเทคนิค และ BOQ ของผู้ยื่นข้อเสนอ” รุ่น 3

📆ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องมงกุฎเงิน ชั้น 2 โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการในรูปแบบ PDF :
👉�http://www.thailocalsu.com/training/wp-content/uploads/2020/07/G.pdf

02/07/2020

📢📢ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม📢📢

📌หลักสูตร “การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ 2560 และศึกษาประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานสำหรับระบบ e-GP” รุ่น 3

📆ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการในรูปแบบ PDF
👉👉 http://www.thailocalsu.com/training/wp-content/uploads/2020/07/KM.pdf

📆หลักสูตรฝึกอบรมประจำเดือนกรกฏาคม📆🎯หลักสูตร การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจ...
10/06/2020

📆หลักสูตรฝึกอบรมประจำเดือนกรกฏาคม📆

🎯หลักสูตร การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ฯ :http://www.thailocalsu.com/training/wp-content/uploads/2019/09/T9.pdf

🎯 หลักสูตร เจาะลึกข้อควรระวังในการจัดทำ TOR เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการอุทธรณ์ หรือร้องเรียนและแนวทางการตรวจเอกสารฯ :http://www.thailocalsu.com/training/wp-content/uploads/2020/03/W.pdf

🎯หลักสูตร เพิ่มพูนความรู้เชิงปฏิบัติงานในการทำสัญญาการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 :http://www.thailocalsu.com/training/wp-content/uploads/2019/10/T16-.pdf

🎯หลักสูตร แนวทางการจัดทำรายงานผลการพิจารณาและเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ :http://www.thailocalsu.com/training/wp-content/uploads/2019/12/T18.pdf

🎯หลักสูตร การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมือใหม่ในการบันทึกรายการบัญชีพร้อมตัวอย่างหน้าจอการบันทึกในระบบ GFMIS :http://www.thailocalsu.com/training/wp-content/uploads/2019/12/T19.pdf

🎯หลักสูตร การพัฒนาการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) :http://www.thailocalsu.com/training/wp-content/uploads/2019/10/T17-.pdf

🎯หลักสูตร วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนร่วม การทำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินฯ :http://www.thailocalsu.com/training/wp-content/uploads/2019/10/T14.pdf

🎯หลักสูตร เทคนิคกระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ :http://www.thailocalsu.com/training/wp-content/uploads/2019/09/T1.pdf
✔ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตรต่างๆ คลิ๊กเลย ‼ http://www.thailocalsu.com/training/serviceprog

ช่องทางการติดต่อ
📞📞 085-2224218 , 099-4469266
📲📲 ID line : Thaillocalsu

#พัฒนาศักยภาพบุคคล
#ฝึกอบรม
#พัสดุมือใหม่
#สำนักงานบริการวิชาการ
#จัดซื้อจัดจ้าง
#ศิลปากร

21/09/2018
หลักสูตรอบรมใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ค่ะ
19/09/2018

หลักสูตรอบรมใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ค่ะ

เช้าวันนี้(18 กันยายน 2561) อาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดโครงการเตรียมค...
18/09/2018

เช้าวันนี้(18 กันยายน 2561) อาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดโครงการเตรียมความพร้อมงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชุมชน ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรมที่ 2 ศึกษาการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร“เทคนิคการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เ...
14/09/2018

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร“เทคนิคการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่การตรวจสอบการวางแผนการใช้จ่ายการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงการเบิกจ่ายงบประมาณและการประชุมสภาท้องถิ่น”
รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม พ.ศ.2561
ณ โรงแรมสตาร์เวล บาหลี จังหวัดนครราชสีมา
รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 7 – 9 มกราคม พ.ศ.2562
ณ โรงแรมบุษราคัม จังหวัดขอนแก่น
รุ่น 3 ระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด จังหวัดเชียงใหม่
รุ่น 4 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม พ.ศ.2562
ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ & รีสอร์ท
ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตรในรูปแบบ PDF : http://www.thailocalsu.com/training/wp-content/uploads/2018/09/1.-1.pdf

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร“เทคนิคการจัดการความเสี่ยงในการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่แล...
14/09/2018

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร“เทคนิคการจัดการความเสี่ยงในการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่และทิศทางความก้าวหน้าในระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น”
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 – 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงแรมอินโดจีน โฮเต็ล อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เชียงราย
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จ.ขอนแก่น
ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตรในรูปแบบ PDF : http://www.thailocalsu.com/training/wp-content/uploads/2018/09/2.-1.pdf

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร“ทิศทางและแนวทางการดำเนินการกฎหมาย ป.ป.ช. (ใหม่) การยื่...
14/09/2018

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร“ทิศทางและแนวทางการดำเนินการกฎหมาย ป.ป.ช. (ใหม่) การยื่นบัญชีทรัพย์สิน การตรวจสอบกรณีผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ตลอดจน กระบวนการทางวินัยและการต่อสู้คดี”
รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม พ.ศ.2562
ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ & รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี
รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม พ.ศ.2562
ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด จ.เชียงใหม่
รุ่น 3 ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ณ โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น
รุ่น 4 ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม พ.ศ.2562
ณ โรงแรมสตาร์เวล บาหลี จังหวัดนครราชสีมา
ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตรในรูปแบบ PDF :http://www.thailocalsu.com/training/wp-content/uploads/2018/09/3.-1.pdf

จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดหนัก จัดเต็มกับการค้นหาความเป็นตัวตนของจังหวัดและอำเภอตามโครงการศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒ...
13/09/2018

จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดหนัก จัดเต็มกับการค้นหาความเป็นตัวตนของจังหวัดและอำเภอตามโครงการศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามอัตลักษณ์ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรกับสำนักส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

10/09/2018
ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรมและสัมมนาหลักสูตร “การจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ...
09/09/2018

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรมและสัมมนา
หลักสูตร “การจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ราคากลางและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน พ.ศ.2561
ณ ห้องบงกชรัตน์ เอ ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กทม. ทุกท่านที่สละเวลาส่วนตัววันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ เพื่อมาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในด้านการจัดทำร่างขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อสามารถนำไปปรับใช้และเป็นแนวทางการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอบคุณทุกท่านค่ะ

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรมและสัมมนา หลักสูตร “แนวทางการบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายใน และการป้องกันหรือควบ...
08/09/2018

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรมและสัมมนา หลักสูตร “แนวทางการบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายใน และการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน” รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน พ.ศ.2561
ณ ห้องบุษบงกช บี ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กทม.
ทุกท่านที่สละเวลาทำงานเพื่อมาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ และเป็นแนวทางการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอบคุณทุกท่านค่ะ

หนังสือ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
06/09/2018

หนังสือ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาหลักสูตร“การจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการงานก่อสร...
06/09/2018

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาหลักสูตร“การจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ราคากลาง และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน พ.ศ.2561
ณ ห้องบงกชรัตน์ เอ ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กทม.
ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการอบรมและแผนที่โรงแรม :http://www.thailocalsu.com/training/wp-content/uploads/2018/09/PR.pdf

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร“แนวทางการบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายในและการป้องกันหรือควบคุมความเสี...
05/09/2018

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตร“แนวทางการบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายในและการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน” รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน พ.ศ.2561
ณ ห้องบุษบงกช B ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการอบรม และแผนที่โรงแรมในรูปแบบ PDF :http://www.thailocalsu.com/training/wp-content/uploads/2018/09/C.pdf

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรมและสัมมนา หลักสูตร“การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ” รุ่นที่ 6 ระหว่างวัน...
03/09/2018

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรมและสัมมนา
หลักสูตร“การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ” รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน พ.ศ.2561
ณ ห้องภาณุรังษี A ชั้น 1 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กทม. ทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัวในวันหยุดเสาร์และอาทิตย์เข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในด้านการบริหารการเงินการคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐให้มีความเข้าใจกฎระเบียบของทางราชการและหน่วยงาน และสามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอบคุณทุกท่านค่ะ

การฝึกอบรมและสัมมนา หลักสูตร“การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ” รุ่นที่ 6ระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน ...
02/09/2018

การฝึกอบรมและสัมมนา หลักสูตร“การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ” รุ่นที่ 6
ระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน พ.ศ.2561
ณ ห้องภาณุรังษี A ชั้น 1 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรมและสัมมนา หลักสูตร“กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาและการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื...
31/08/2018

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรมและสัมมนา หลักสูตร“กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาและการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร ทั้ง 83 ท่าน ที่เสียสละเวลาส่วนตัวในวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมา เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง ขอขอบคุณค่ะ

ที่อยู่

Bangkok
10170

เบอร์โทรศัพท์

08 5222 4218

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร:

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
#}