กรมสารวัตรทหารเรือ

กรมสารวัตรทหารเรือ กิจการสารวัตรทหาร
(5)

เปิดเหมือนปกติ

รวมพล คนรักทหารเรือ (I Love Navy)
06/10/2020

รวมพล คนรักทหารเรือ (I Love Navy)

ผู้บัญชาการทหารเรือแถลงนโยบายเชิงโอวาท ประจำปีงบประมาณ 2564

วันนี้ (2 ตุลาคม 2563) เวลา 13.30 น. พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้แถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2564 แก่กำลังพลกองทัพเรือ ประกอบด้วย นายทหารชั้นยศนายพลเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ รองผู้อำนวยการสำนักและผู้อำนวยการกองในกรมฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองทัพเรือ
ผู้บังคับหน่วยกำลังรบ ระดับผู้บังคับการกรมหรือเทียบเท่า ผู้บังคับการเรือ ผู้บังคับกองพัน ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ หลักสูตรนายทหารอาวุโส นักเรียนนายเรือ ผ่านระบบ VTC จาก ห้องโพธิ์สามต้น หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ไปยังห้องประชุมของหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ

สำหรับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ในปีนี้ มีรายละเอียดที่เกิดจากการที่ ผู้บัญชาการท่านปัจจุบัน ได้รวบรวมประสบการณ์และข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่าง ๆ รวมถึงการที่ได้สัมผัสกับงานสำคัญที่เกี่ยวข้อง และเล็งเห็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องนำมาดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ กองทัพเรือ และมีความยั่งยืนตลอดไป โดยได้กำหนดเนื้อหาจัดทำเป็นด้านต่าง ๆ จำนวน 7 ด้าน 37 ประเด็น 100 เป้าหมาย เพื่อให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ได้นำไปดำเนินการขยายผลให้เป็นรูปธรรมต่อไป โดยมีสาระสำคัญ แยกเป็น 7 ด้าน ดังนี้

ด้านกำลังพล
- กำลังพลทุกนาย ต้องดำรงตนอยู่บนความมีระเบียบวินัยที่ดีอยู่เสมอ
มีความประพฤติ มีลักษณะทางทหารที่ดี
- พัฒนาความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจของกำลังพลและเสริมสร้าง
ความสามัคคีของเหล่าทหารเรือด้วยการจัดการแข่งขัน ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีซั่น 3
“เหลียวหลังแลหน้า รวมพลคนกล้า ฝ่าสองมหานที”
- ยกระดับขีดความสามารถการใช้ทักษะภาษาอังกฤษให้กับกำลังพล
- พัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกำลังพลกองทัพเรือ อย่างรอบด้านและทันต่อสภาวการณ์ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
- ปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของกำลังพลในทุกระดับรวมถึงนักเรียนทหาร

ด้านการข่าว
- ยกระดับและพัฒนางานปฏิบัติการข่าว ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถเพิ่มขึ้นในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์
- เพิ่มขีดความสามารถด้านการข่าวทุกรูปแบบ เพื่อสนับสนุนงานด้านยุทธการ
ของหน่วยกำลังและหน่วยเฉพาะกิจ ให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เสริมสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศ เพื่อรองรับการสร้างบทบาทนำในความร่วมมือด้านความมั่นคงของภูมิภาค

ด้านยุทธการ
- ดำรงการปฏิบัติในการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สูงสุด
- การฝึกตามวงรอบและการฝึกประจำปีของหน่วยกำลังรบ ให้มุ่งเน้นการฝึกภายใต้แนวคิดที่ว่า “รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น” โดยให้ความสำคัญในการฝึกว่า จะต้องฝึกให้เกิดความคุ้นเคยและเกิดความชำนาญสูงสุด ทั้งนี้ให้มีการนำบทเรียน ปัญหาข้อขัดข้อง
และข้อเสนอแนะ จากการฝึกในห้วงหลายปีที่ผ่านมา นำมาพัฒนาการฝึกของหน่วยและการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2564 ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น
- หน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดน และพื้นที่สำคัญทั้งทางบก ทางทะเล และลำน้ำ ต้องมีความพร้อมสูงสุดตลอดเวลา สามารถปฏิบัติภารกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนและยกระดับการดำเนินงานของ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ขยายขีดความสามารถในการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ ของ กองทัพเรือ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- เพิ่มขีดความสามารถด้านการตรวจการณ์ทางทะเล
- พัฒนาขีดความสามารถด้านการปฏิบัติการข่าวสารเชิงรุกทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือ
- เสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์กับมิตรประเทศผ่านช่องทางต่าง ๆ
เช่น การฝึกร่วม/ผสม การประชุมกิจกรรมความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ โดยดำรงการมีบทบาทนำในภูมิภาค

ด้านการส่งกำลังบำรุง
- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของ กองทัพเรือ ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
- ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสถาบันการศึกษาของ กองทัพเรือ ให้มีความพร้อม รองรับการผลิตบุคลากรของ กองทัพเรือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ติดตามและดำเนินการงานโครงสร้างพื้นฐานให้มีความเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาระบบการบริหารพัสดุคงคลังและทรัพย์สินของ กองทัพเรือ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- พัฒนาระบบบริหารการเงินและการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กองทัพเรือ
ทั้งในด้านการเบิกจ่ายเงินและการติดตามการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่องให้สมบูรณ์แบบ
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ยกระดับการดูแลที่ดินที่อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือในทุกพื้นที่ ให้สามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินได้อย่างเป็นระบบ มีความเป็นมาตรฐาน

ด้านกิจการพลเรือน
- ดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนเพื่อตอบสนองงานในโครงการพระราชดำริ
ทุกรายการ และงานด้านจิตอาสา
- ดำเนินงานด้านกิจการพลเรือน อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทุกรูปแบบให้กับ กองทัพเรือ ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็น กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ด้านการบริหารจัดการ
- บริหารจัดการโดย ยึดหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสในทุกระดับ
- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานปกติ โดยเน้นให้มีการจัดการประชุมในรายการต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานที่อยู่ห่างไกลกัน โดยใช้รูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ VTC เป็นหลัก
- การจัดการด้านงานเอกสารของทุกหน่วย ให้มีการลดความสิ้นเปลืองทางเอกสาร
- เร่งรัดติดตามและผลักดันการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ECC` ให้เกิดความคืบหน้าและเป็นประโยชน์ต่อกองทัพเรืออย่างต่อเนื่อง
- ขับเคลื่อนงานวิจัยของ กองทัพเรือ ให้สามารถนำไปสู่ภาคการผลิตและเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานได้อย่างเป็นรูปธรรม
- ดำเนินการรวบรวมและจัดทำรายละเอียดข้อมูลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกองทัพเรือ ให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนากองทัพเรือ ด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ กองทัพเรือ ระยะ 20 ปี รวมทั้งรองรับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคงของ กระทรวงกลาโหม

ด้านการสวัสดิการ
- ดำเนินการจัดการเรื่องสวัสดิการที่พักของกองทัพเรือ ทั้งบ้านพักหน่วยและบ้านพักส่วนกลางของกองทัพเรือ ต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบและมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตอบสนองต่อการมีสวัสดิการที่ดีของกำลังพลในทุกระดับอย่างแท้จริง
- ดำเนินการพัฒนาด้านสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อให้กำลังพลกองทัพเรือ และครอบครัวมีสวัสดิการที่ดีมากยิ่งขึ้นอย่างเหมาะสม

โดยการดำเนินการต่าง ๆ ทั้ง 7 ด้าน 37 ประเด็น 100 เป้าหมาย ของผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อมุ่งหวังให้กองทัพเรือ สามารถสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงทางทะเลให้กับประเทศ ธำรงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีในสังคมโลก เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ น่าชื่นชม และได้รับการยกย่องจากสาธารณชน โดยจะได้เน้นย้ำในการมอบนโยบายในการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ

เพื่อมอบนโยบายให้กำลังพลทุกนายยึดมั่นว่า กองทัพเรือ ต้องปฏิบัติหน้าที่ปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถให้สมกับคำที่ว่า กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ ตลอดไป

“The Power of Unity The Power of the Navy”
“พลังสามัคคี พลังราชนาวี”

กองประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
@ตอนหนึ่ง

รวมพล คนรักทหารเรือ (I Love Navy)
06/10/2020

รวมพล คนรักทหารเรือ (I Love Navy)

โฆษกกองทัพเรือ เรียบร้อย ฉะฉาน ได้ใจความ

ผู้บัญชาการทหารเรือ มีคำสั่งแต่งตั้ง พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม เป็นโฆษกกองทัพเรือคนใหม่ เพื่อสื่อสารและเชื่อมสัมพันธ์อันดีกับประชาชน สำหรับนโยบายผู้บังคับบัญชา จะปกป้องสถาบัน จัดการปัญหาหนี้สินอย่างเป็นรูปธรรม

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ มีคำสั่งแต่งตั้ง พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม เป็นโฆษกกองทัพเรือคนใหม่ โดยเช้าวันนี้ได้มีการเปิดตัวเพจ "โฆษกกองทัพเรือ" เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกองทัพเรือ ซึ่งจะเป็นสื่อกลางในการชี้แจงข้อมูลข่าวสาร และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีงามไปสู่ประชาชน

พลเรือโท เชษฐา กล่าวว่า ได้รับมอบหมายให้เป็นโฆษกกองทัพเรือ เพื่อทำหน้าที่ชี้แจงข่าวสารของกองทัพเรือ ตามช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจประเด็นต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันว่ากองทัพเรือกำลังทำอะไรเพื่อประชาชนบ้าง

ทั้งนี้ นโยบายของ พลเรือเอก ชาติชาย ให้ความสำคัญในการเทิดทูนพิทักษ์รักษา ทั้งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทหารเรือทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในส่วนของการฝึก

ส่วนเรื่องการสนับสนุนรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการอีอีซี เป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ กองทัพเรือจะทุ่มเททรัพยากรและดำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อให้โครงการเดินหน้าต่อไปได้

ขณะที่การช่วยเหลือประชาชน ทั้งกรณีภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งความรวดเร็วจะต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง และต้องปรับปรุงพัฒนาทั้งเรื่องบุคคล , วัตถุและยุทธวิธีดำเนินการตามแบบแผนในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือที่จะใช้ในการช่วยเหลือประชาชน มีอะไรยังขาดตกบกพร่องและยังไม่ครบถ้วนบ้างจะได้ดำเนินการจัดหาเพื่อให้มีความพร้อมต่อไป

สำหรับความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ยืนยันว่ากองทัพเรือจะไม่ทำอะไรคนเดียว ซึ่งจะต้องจับมือกับประชาชนและภาคส่วนต่างๆ รวมถึงเชิญมวลร่วมกันคิดร่วมกันทำ ดูแลประชาชน เช่น โครงการไทยอาสาป้องกันชาติทางทะเล หรือ สโมสรลูกเสือนาวี เพื่อทำประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาติอีกสิ่งสำคัญคือเรื่องการวิจัยนาวี เป็นกิจกรรมที่ต้องส่งเสริมให้ดำเนินการเป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่การผลิตและใช้ได้จริง เพื่อลดภาระด้านงบประมาณของกองทัพเรือแทนการไปซื้อยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ ที่ต้องยืนอยู่บนขาของตัวเอง

ในส่วนของกำลังพล ผู้บัญชาการทหารเรือมีความห่วงใยและให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการดูแลที่พักอาศัยต้องให้เพียงพอและทั่วถึงรวมถึงบริหารจัดการที่ดี โดยมีผู้บังคับบัญชาดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอดจนเรื่องหนี้สินที่หลายคนประสบปัญหา ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงไป ซึ่งกองทัพเรือจะดูแลและจัดการปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะกำลังพลชั้นผู้น้อย

ทั้งนี้ สำหรับประวัติของ พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม เกิดเมื่อวันที่ 26 มีนคม 2504 อายุ 59 ปี จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 5 ปี โรงเรียนนายเรือ , ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง , ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง , ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันเป็น ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ , ผู้บัญชาการกองรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ , รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ , รองผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

นอกจากนี้ กองทัพเรือ ยังได้ตั้งทีมงาน รอง โฆษก กองทัพเรือ ซึ่งประกอบด้วย
- พล.ร.ต.ผาสุกรี วิลัยรักษ์ ผอ.สจว.กพร.ทร. ทำหน้าที่รองโฆษก ทร.
- น.อ.ปียะศักดิ์ นิลนิมิตร รอง ลก.ทร. ทำหน้าที่รองโฆษก ทร.
- น.ท.หญิง มธุศร เสิศพานิช หน.กฎหมายปฏิบัติการทางทหาร กฎก.สธน.ทร.ทำหน้าที่ รองโฆษก ทร.

ทั้งนี้ติดตามได้ที่ https://m.facebook.com/RTNSpokesperson/

@ตอนหนึ่ง

ตำแหน่งอยู่ไม่นาน ตำนานอยู่ไม่ลืม ♥️พวกเรากองพันสารวัตรทหารเรือที่ 1 ขอขอบพระคุณ  และแสดงความยินดีกับ น.อ.เรวัตร อ่อนละอ...
01/10/2020

ตำแหน่งอยู่ไม่นาน ตำนานอยู่ไม่ลืม ♥️

พวกเรากองพันสารวัตรทหารเรือที่ 1 ขอขอบพระคุณ และแสดงความยินดีกับ น.อ.เรวัตร อ่อนละออ ผู้บังคับกองพันสารวัตรทหารเรือที่ 1 ที่ท่านได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

คำพูดต่างๆคงไม่เพียงพอสำหรับสิ่งที่ท่านมอบให้พวกเรา และกองพันสารวัตรทหารเรือที่ 1

พวกเราขอถือโอกาสนี้มอบดอกไม้แทนใจ แทนคำขอบคุณ แทนหัวใจที่มีความรักความเคารพให้ท่าน

เพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงกัน ว่าครั้งหนึ่งท่านเคยเป็นผู้บังคับบัญชาของพวกเราชาว สห.ทร. และท่านจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไป
#ผู้พันเอ็ด

ที่ใดมีภัย ที่นั่นย่อมมีทหารของกองทัพเรือวันนี้(23 ก.ย.63) เวลาประมาณ 2010 ขณะที่ เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือ ออกลาดตระเว...
23/09/2020

ที่ใดมีภัย ที่นั่นย่อมมีทหารของกองทัพเรือ

วันนี้(23 ก.ย.63) เวลาประมาณ 2010 ขณะที่ เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือ ออกลาดตระเวนตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบ ได้พบรถโดยสารขนาดใหญ่ เสียหลักลงไปบริเวณข้างทาง บริเวณริมถนนบางนา - ตราด จึงได้รุดเข้าข่วยเหลือ อำนวยความสะดวกจราจร และประสานส่วนที่เกี่ยวข้องโดยทันที

ทั้งนี้การปฏิบัติต่างๆนั้นได้ปฏิบัติตามนโยบาย ผู้บังคับบัญชาของกรมสารวัตรทหารเรือ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน และนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือที่ว่า "ทหารเรือเป็นกองทัพทหารของประชาชน ที่ใดมีภัยที่นั่นย่อมมีทหารของกองทัพเรือ"
#สารวัตรทหารเรือ

18/09/2020
กองทัพเรือ Royal Thai Navy

เริ่มใช้งานเส้นทางใหม่ 21 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

Update เส้นทางใหม่ กองทัพเรือ (พระราชวังเดิม) - วัดอรุณ
.
เริ่มใช้งาน 21 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

วันนี้ เวลา ๐๙๓๐ (๒ มิ.ย.๖๓) นาวาเอก ไพศาล วงค์เมฆ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้...
02/09/2020

วันนี้ เวลา ๐๙๓๐ (๒ มิ.ย.๖๓) นาวาเอก ไพศาล วงค์เมฆ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการกรมสารวัตรทหารเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์กรมสารวัตรทหารเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาร่วมแสดงความยินดี

กองพันสารวัตรทหารเรือที่ 1 ปลูกฝั่งกันมาเสมอว่า  "อย่านิ่งดูดาย เมื่อเห็นประชาชนตกทุกข์ได้ยาก"วันนี้ (19 ส.ค.63) เวลาประ...
19/08/2020

กองพันสารวัตรทหารเรือที่ 1 ปลูกฝั่งกันมาเสมอว่า
"อย่านิ่งดูดาย เมื่อเห็นประชาชนตกทุกข์ได้ยาก"

วันนี้ (19 ส.ค.63) เวลาประมาณ 1130 ในขณะที่ น.อ.เรวัตร อ่อนละออ ผู้บังคับกองพันสารวัตรทหารเรือที่ 1 ได้ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ ได้พบเหตุรถยนต์ชนจักรยานยนต์ บริเวณพื้นที่เขตบางพลัด กทม. ทำให้รถจักรยานยนต์ล้ม และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บ จึงได้รุดเข้าช่วยเหลือ ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่ และประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป
ทั้งนี้เป็นแนวทางการปฏิบัติของกองพันสารวัตรทหารเรือที่ 1 ได้ปลูกฝังกันเสมอมาว่า "อย่านิ่งดูดาย เมื่อเห็นประชาชนตกทุกข์ได้ยาก"
ซึ่งการปฏิบัติของผู้บังคับกองพันในครั้งนี้ถือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อไป

ระหว่าง ๑๘ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรมสารวัตรทหารเรือ จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีเ...
18/08/2020

ระหว่าง ๑๘ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรมสารวัตรทหารเรือ จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์จากกรมแพทย์ทหารเรือมาทำการทดสอบ ใช้เกณฑ์ในการประเมินผลการตรวจร่างกาย สุขภาพเบื้องต้น และใช้เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพ ทางกายกำลังพลกองทัพเรือ เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลครั้งนี้ ณ กรมสารวัตรทหารเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

กรมสารวัตรทหารเรือ ได้ทำการคัดเลือกเจ้าหน้าที่เพื่อทำหน้าที่เป็นชุดรักษาความปลอดภัยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรืออย...
15/08/2020

กรมสารวัตรทหารเรือ ได้ทำการคัดเลือกเจ้าหน้าที่เพื่อทำหน้าที่เป็นชุดรักษาความปลอดภัยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ
อย่างเข้มข้นและทุ่มเท ตลอดห้วงเดือนสิงหาคม2563
เพื่อนำบุคคลากรที่ดีที่สุดมาปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญยิ่งต่อไป
โดยได้มีมาตราฐานการคัดกรองทั้ง6ชั้น ดังนี้
1.การทดสอบจิตวิทยา
2.การทดสอบวิชาการ
3.การทดสอบร่างกาย
4.การทดสอบปฏิบัติ
5.การสอบ​สัมภาษณ์​
และ 6.การทดสอบยิงปืน

ขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าเราจะได้คนที่เป็น The best of the best มาปฏิบัติหน้าที่เพื่อราชนาวีและรับใช้ประชาชนต่อไป🇹🇭
#เพราะคุณคือคนสำคัญ
❤️MP

ใน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นาวาเอก ปรีชา  ตันติรักส์ รองผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ พร้อมด้วยข้าราชการกรมสารวัตรทหารเรือ ร่วม...
12/08/2020

ใน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นาวาเอก ปรีชา ตันติรักส์ รองผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ พร้อมด้วยข้าราชการกรมสารวัตรทหารเรือ ร่วมในพิธีถวายพระพรและพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร จำนวน ๘๙ รูป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ข้ารา...
12/08/2020

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ทหารกองประจำการ กรมสารวัตรทหารเรือ

นาวาเอก ไพศาล วงค์เมฆ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ พร้อมกำลังพลกรมสารวัตรทหารเรือ ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ...
11/08/2020

นาวาเอก ไพศาล วงค์เมฆ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ พร้อมกำลังพลกรมสารวัตรทหารเรือ ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม กรมสารวัตรทหารเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (31 ก.ค.63) เวลา 0930 นาวาเอก นุกูล  สุขนิธิ รองผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือเป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณและก...
31/07/2020

วันนี้ (31 ก.ค.63) เวลา 0930 นาวาเอก นุกูล สุขนิธิ รองผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือเป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณและกล่าวให้โอวาท ในพิธีปลดทหารกองประจำการปี 2561 ผลัดที่ 2 และผลัดอื่น ๆ เป็นกองหนุน โดยมีผู้บังคับบัญชาและข้าราชการกรมสารวัตรทหารเรือเข้าร่วมในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์กรมสารวัตรทหารเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

นาวาเอก ไพศาล วงค์เมฆ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ พร้อมกำลังพลกรมสารวัตรทหารเรือ ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล...
30/07/2020

นาวาเอก ไพศาล วงค์เมฆ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ พร้อมกำลังพลกรมสารวัตรทหารเรือ ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม กรมสารวัตรทหารเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เพราะเราทำงาน 24 ชั่วโมง ✌ใน 29 ก.ค.63 เวลาประมาณ 2100 ขณะที่เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือ ออกลาดตระเวน ตรวจความเรียบร้อยใน...
29/07/2020

เพราะเราทำงาน 24 ชั่วโมง ✌

ใน 29 ก.ค.63 เวลาประมาณ 2100 ขณะที่เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือ ออกลาดตระเวน ตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบ
ได้พบเห็นอุบัติเหตุรถพ่วงเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์
จึงได้เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เรียกรถกู้ภัย เพื่อเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
ส่งโรงพยาบาล
รวมถึงอำนวยความสะดวกการจราจรในพื้นที่ดังกล่าวให้สามารถเคลื่อนตัวได้ต่อไป
#กองทัพทหารของประชาชน
#สารวัตรทหารเรือ

กรมสารวัตรทหารเรือ's cover photo
28/07/2020

กรมสารวัตรทหารเรือ's cover photo

28/07/2020
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ชุด สื.....

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ข้ารา...
28/07/2020

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ทหารกองประจำการ กรมสารวัตรทหารเรือ

บรรยากาศการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563ในส่วนของเขตบางกอกใหญ่ กทมณ กรมสารวัตรทหารเรือ คร...
24/07/2020

บรรยากาศการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563
ในส่วนของเขตบางกอกใหญ่ กทม
ณ กรมสารวัตรทหารเรือ ครับ ✌
ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกครับ ❤

วันนี้ (14 ก.ค.63) เวลา 0900 นาวาเอก ไพศาล  วงค์เมฆ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรการรักษาค...
14/07/2020

วันนี้ (14 ก.ค.63) เวลา 0900 นาวาเอก ไพศาล วงค์เมฆ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับข้าราชการได้มีความเข้าใจในความรู้ ทักษะ ความชำนาญในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ และสามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญและผู้บังคับบัญชาระดับสูง โดยมีผู้บังคับบัญชาและข้าราชการร่วมในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์กรมสารวัตรทหารเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ไม่ไหวบอกไหว💪💪💪💪ไม่สู้วันนี้จะสู้วันไหน✌✌✌⚓⚓นอกจากกรมสารวัตรทหารเรือพวกเราจะมีการสอบข้อเขียนแล้ว มีสอบพละศึกษาด้วย เพราะ...
12/07/2020

ไม่ไหวบอกไหว💪💪💪💪
ไม่สู้วันนี้จะสู้วันไหน✌✌✌

⚓⚓นอกจากกรมสารวัตรทหารเรือพวกเราจะมีการสอบข้อเขียนแล้ว มีสอบพละศึกษาด้วย เพราะอาชีพเราต้องใช้ทั้งความรู้ความสามารถ และสมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
🚔🚔 ประกอบด้วยการวิดพื้น ลุกนั่ง และวิ่ง2.4กม. โดยใช้เกณฑ์ตามมาตรฐานของกรมแพทย์ทหารเรือ

⚓⚓ในบรรยากาศของการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนประจำปี63 ของเหล่าทหารสารวัตร

ทำอะไรได้อย่างนั้น
#MPMilitaryPolice

ก้าวต่อไปสู่ความเจริญก้าวหน้าพร้อมกันรึยังทุกคนในวันนี้ 11 ก.ค.63 เป็นการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนประจำปี งป.63 ของข้าร...
11/07/2020

ก้าวต่อไปสู่ความเจริญก้าวหน้า

พร้อมกันรึยังทุกคน

ในวันนี้ 11 ก.ค.63 เป็นการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนประจำปี งป.63 ของข้าราชการเหล่าทหารสารวัตร ทั้งชั้นยศจ่าเลื่อนเป็นพันจ่า และพันจ่าเลื่อนเป็นนายทหาร

การสอบของเหล่าสารวัตรทหารเรือจะประกอบด้วยความรู้ทางวิชาการ และสมรรถภาพร่างกาย ซึ่งถือว่าครอบคลุมขีดความสามารถส่วนใหญ่ที่ต้องการของหน้าที่สารวัตรทหารเรือ ดังนั้นกำลังพลทุกนายจึงต้องฟิตซ้อม อ่านหนังสือ เตรียมการมาเป็นอย่างดีสำหรับการสอบ

ปีนี้มีตำแหน่งที่เปิดสอบมากพอสมควร ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการเจริญก้าวหน้าอาชีพราชการของเหล่า สห.

และการกำกับ ดูแลการสอบอย่างใกล้ชิดของผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ และรองผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ ตั้งแต่กระบวนการแต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบ จัดทำข้อสอบ การคุมสอบ และการตรวจข้อสอบ มีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าการสอบครั้งนี้เป็นไปตามระบบโปร่งใสและยุติธรรม

ใครทำอะไรได้อย่างนั้น

#MPMilitaryPolice

ที่อยู่

156/5
Bangkok
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 475 5275

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมสารวัตรทหารเรือผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝันดีคับผม
โรงเรียนทหารในกองทัพไทย ไว้ในลิ้งค์นี้หมดแล้ว เชิญรับชมได้เลยครับ เพื่อดูศึกษา ว่าใจอยากไปเรียนที่ไหน https://web.facebook.com/watch/Good.Man.Thailand.009/1180148698996648/
1/59ปล้ดแล้วยังคิดถึงนะ. ร.4 พ.2.สห.ทร.
สวัสดีครับรุ่นพี่รุ่นน้องทุกคน 3/44 ร้อย2พัน2 รายงานตัวครับ
ขอบคุณสารวัตรทหารเรือท่านนึงที่ช่วยไว้ครับพอดีรถน้ำมันหมดกลางสะพานพระราม7วันนี้ฝนก็ตกพี่เขามาช่วยไว้ หากเห็นโพสต์รบกวนติดต่อหลังไมค์ด้วยครับ
#'ผิงไฟ cover by Mp เหล่าสารวัตรกรมสารวัตรทหารเรือ มอบให้กับทหารทุกนายทีคิดถึงคนที่บ้าน #รองหัวหน้าร้อยฝึก261