Clicky

กรมสารวัตรทหารเรือ

กรมสารวัตรทหารเรือ กิจการสารวัตรทหาร

เปิดเหมือนปกติ

กรมสารวัตรทหารเรือจัดกำลังพลสวนสนามเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี 2566 ในส่วน...
19/01/2023

กรมสารวัตรทหารเรือจัดกำลังพลสวนสนามเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี 2566 ในส่วนของกองทัพเรือ

ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. พลเรือเอกเชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี 2566 ในส่วนของกองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ โดย นาวาเอก ศักรภพน์ ประจักษ์ศุภนิติ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ ร่วมพิธีฯ และจัดกำลังพลเข้าร่วมสวนสนาม 1 กองพัน ณ ลานอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย การตรวจพลสวนสนาม พิธีทางศาสนา การกล่าวปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล การอ่านโอวาทของผู้บัญชาการทหารสูงสุด

การสวนสนามของหน่วยทหารกองทัพเรือ จำนวน 12 กองพัน โดยกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นในวันนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเพื่อให้ทหารใหม่ทุกนายกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล อันถือเป็นเครื่องหมายแทนพระองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพที่เสมือนเสด็จพระราชดำเนินมาประทับเป็นหลักชัย อยู่ท่ามกลางเหล่าทหารทั้งปวง อีกทั้งยังเป็นเครื่องหมายของสามสถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นปัจจัยสำคัญของบ้านเมืองที่ทหารจักต้องรักษาไว้ เพื่อประโยชน์สุขแห่งประเทศชาติและประชาชน

ทั้งนี้ทหารใหม่ทุกนายจะต้องผ่านการเข้าร่วมพิธีจึงจะถือได้ว่าเป็นทหารอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดมั่นในอุดมการของทหารมืออาชีพ คือ มีความรัก ความสามัคคีและพร้อมอุทิศตนเพื่อปกป้องรักษาอธิปไตย ตลอดจนผลประโยชน์ของส่วนรวม เทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไว้ยิ่งชีพ รวมทั้งยึดมั่นในการปฏิบัติตามคำสัตย์ปฏิญาณตนอย่างมั่นคงตลอดไป

ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ นาวาเอก ศักรภพน์ ประจักษ์ศุภนิติ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่อง...
18/01/2023

ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ นาวาเอก ศักรภพน์ ประจักษ์ศุภนิติ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการ สังกัดกรมสารวัตรทหารเรือ (พื้นที่กรุงเทพฯ) ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมสารวัตรทหารเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

16 มกราคม 2464วันสถาปนา กรมอุทกศาสตร์กิจการอุทกศาสตร์เริ่มมีครั้งแรกในสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี 2399 ...
16/01/2023

16 มกราคม 2464
วันสถาปนา กรมอุทกศาสตร์

กิจการอุทกศาสตร์เริ่มมีครั้งแรกในสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี 2399 โดยรัฐบาลได้อนุญาตให้อังกฤษส่งเรือหลวงซาราเซน เข้ามาสำรวจอุทกศาสตร์ในอ่าวไทย เพื่อจัดทำแผนที่เดินเรือที่สำคัญ ต่อมาในปี 2439 ได้มีการก่อตั้งกองแผนที่ทะเล ขึ้นตรงต่อกรมทหารเรือ ในปี 2457 ได้เปลี่ยนชื่อกองแผนที่ทะเลเป็น “กองอุทกศาสตร์ทหารเรือ”และ ในปี 2464 ได้ยกขึ้นเป็น “กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ”

#รักษ์ราชย์
#วันนี้ในอดีต
#ก้าวสืบต่อ

ที่มาเพจ: รักษ์ราชย์
https://www.facebook.com/royalist.siam

14/01/2023

คำบอกเล่าจากเพื่อนถึง "พลับ" ว่าที่นาวาตรี พลรัตน์ สิโรดม ต้นเรือ เรือหลวงสุโขทัย

14 มกราคม 2532“วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ” จุดเริ่มต้นจาก ร.9 ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกำหนดฯรัชกาลที่ 9 ทรงลงพระ...
14/01/2023

14 มกราคม 2532
“วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ” จุดเริ่มต้นจาก ร.9 ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกำหนดฯ

รัชกาลที่ 9 ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2484 และ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 โดยสั่งให้สัมปทานป่าไม้สิ้นสุดลง อันเนื่องมาจากอุทกภัยภาคใต้หรือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น สาเหตุมาจากการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ต่อมาจึงได้กำหนดวันนี้ให้เป็น“วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ”

#รักษ์ราชย์
#เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์
#วันทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ

ที่มาเพจ: รักษ์ราชย์
https://www.facebook.com/royalist.siam

ในวันที่ 10 ม.ค.66 น.อ.ศักรภพน์ ประจักษ์ศุภนิติ ได้ร่วมพิธีส่งมอบบ้านที่อยู่อาศัย กับฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตบางกอกให...
10/01/2023

ในวันที่ 10 ม.ค.66
น.อ.ศักรภพน์ ประจักษ์ศุภนิติ ได้ร่วมพิธีส่งมอบบ้านที่อยู่อาศัย กับฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายหลังจากกำลังพลจิตอาสาฯ กรม สห.ทร. ได้ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้นางสาว บุญรวม สีแดด ผู้สูงอายุ ที่บ้านเลขที่ 161 ชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#กรมสารวัตรทหารเรือ

ในวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐ - ๑๒๐๐ กรมสารวัตรทหารเรือจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้...
10/01/2023

ในวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐ - ๑๒๐๐ กรมสารวัตรทหารเรือจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ๘ มกราคม ๒๕๖๖ โดยมี นาวาเอก ศักรภพน์ ประจักษ์ศุภนิติ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ เป็นประธานพร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา กรมสารวัตทหารเรือ และสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จำนวน ๑๒๐ คน ร่วมกันทำกิจกรรม กวาดใบไม้ เก็บขยะ และทำความสะอาดพื้นที่อันเป็นสาธารณประโยชน์บริเวณโดยรอบ ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานครการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คำบอกเล่าของลูกชายทั้งสอง จากการสูญเสียพ่ออันเป็นที่รักทุกคำที่บอกเล่ากลับสะท้อนถึงความผูกพัน คุณค่า เกียรติยศ และความภา...
07/01/2023
จากลูกถึงพ่อ นาวาตรี อำนาจ พิมที (ตามรอยเรือหลวงสุโขทัย)

คำบอกเล่าของลูกชายทั้งสอง จากการสูญเสียพ่ออันเป็นที่รัก
ทุกคำที่บอกเล่ากลับสะท้อนถึงความผูกพัน คุณค่า เกียรติยศ และความภาคภูมิใจ และเมื่อเราได้ฟังแล้วกลับได้พลังจากความรักความเข้าใจที่ลูกทั้งสองได้ถ่ายทอด
ขอร่วมส่งกำลังใจเป็นพลังให้ก้าวเดินต่อ...ผู้อยู่ข้างหลังเหล่าทหารเรือผู้เสียสละ :

คำบอกเล่าของลูกชายทั้งสอง จากการสูญเสียพ่ออันเป็นที่รักทุกคำที่บอกเล่ากลับสะท้อนถึงความผูกพัน คุณค่า เ...

#ทรงพระเจริญ8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้า...
07/01/2023

#ทรงพระเจริญ
8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง
พนักงานราชการ และนักเรียนทหาร กองทัพเรือ

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสว...
07/01/2023
หน้าหลัก

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ มกราคม ๒๕๖๖

หน่วยราชการในพระองค์ สำนักพระราชวัง สำนักงานองคมนตรี ข่าวในพระราชสำนัก จิตอาสา แถลงการณ์ และประกาศสำนักพ...

2 มกราคม 2455 ร.6 เสด็จฯ เปิด “วชิรพยาบาล” พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเปิดโรงพยาบาลและพระราช...
02/01/2023

2 มกราคม 2455
ร.6 เสด็จฯ เปิด “วชิรพยาบาล”

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเปิดโรงพยาบาลและพระราช ทานนาม “วชิรพยาบาล” สำหรับรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยในพื้นที่ตอนเหนือของกรุงเทพฯ โดยให้กรมพระคลังข้างที่จัดการซื้อตึกและที่ดินริมถนนสามเสน แล้วพระราช ทานให้กระทรวงนครบาลจัดเป็นโรงพยาบาล

#รักษ์ราชย์
#วันนี้ในอดีต
#ก้าวสืบต่อ

ที่มาเพจ: รักษ์ราชย์
https://www.facebook.com/royalist.siam

จุดบริการประชาชนของกองทัพเรือ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 ระหว่าง 29 ธ.ค.65 – 4 ม.ค.66 ภายใต้ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย...
29/12/2022

จุดบริการประชาชนของกองทัพเรือ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 ระหว่าง 29 ธ.ค.65 – 4 ม.ค.66 ภายใต้ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”
ให้บริการประชาชน ประกอบด้วย
1) การบริการสอบถามข้อมูลเส้นทาง
2) การบริการห้องสุขา
3) การตรวจสภาภและซ่อมแซมยานพาหนะ
4) การบริการเครื่องดื่ม อาหารว่างและเครื่องดื่ม
5) การบริการทางการแพทย์
6) การแจ้งเหตุร้องทุกข์
7) การบริการนวดผ่อนคลาย

การให้บริการเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) อย่างเคร่งครัด โดยมีพื้นที่บริการ จำนวน 7 พื้นที่ 77 จุด

กำลังใจเต็มเปี่ยมผ่านข้าวกล่อง"อิ่มกายหรือจะเท่าอิ่มใจ"#พาพี่น้องเรากลับบ้าน#เรือหลวงสุโขทัย
29/12/2022

กำลังใจเต็มเปี่ยมผ่านข้าวกล่อง
"อิ่มกายหรือจะเท่าอิ่มใจ"
#พาพี่น้องเรากลับบ้าน
#เรือหลวงสุโขทัย

"ขอบคุณทุกกำลังใจ จากมิตรประเทศที่หลั่งไหลมาสู่กองทัพเรือ"#แรงใจจากแดนไกล#พาพี่น้องเรากลับบ้าน#เรือหลวงสุโขทัย
29/12/2022

"ขอบคุณทุกกำลังใจ จากมิตรประเทศที่หลั่งไหลมาสู่กองทัพเรือ"
#แรงใจจากแดนไกล
#พาพี่น้องเรากลับบ้าน
#เรือหลวงสุโขทัย

เมื่อ วันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๕ เวลา ๐๗๐๐ น.อ.ศักรภพน์ ประจักษ์ศุภนิติ ผบ.กรม สห.ทร. นำกำลังพล กรม สห.ทร.ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่อง...
29/12/2022

เมื่อ วันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๕ เวลา ๐๗๐๐ น.อ.ศักรภพน์ ประจักษ์ศุภนิติ ผบ.กรม สห.ทร. นำกำลังพล กรม สห.ทร.ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสศุภวารดิถี ขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ บก.ทร.พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

28/12/2022

"เขาอุทิศทั้งชีวิตให้แผ่นดิน แม้ชีพสิ้นแต่ยิ่งใหญ่ในศักดิ์ศรี
เกียรติยศเกริกก้องฟ้าปฐพี น้อมจิตนี้เชิดชูทหารเรือไทย"
#เรือหลวงสุโขทัย

ภายใต้ความรู้สึกสูญเสีย เรายังคงต้องดำเนินภารกิจที่สำคัญที่สุด"คือการพาพี่น้องเรา กลับบ้านให้ได้"#พาพี่น้องเรากลับบ้าน#เ...
28/12/2022

ภายใต้ความรู้สึกสูญเสีย
เรายังคงต้องดำเนินภารกิจที่สำคัญที่สุด
"คือการพาพี่น้องเรา กลับบ้านให้ได้"
#พาพี่น้องเรากลับบ้าน
#เรือหลวงสุโขทัย

กำลังใจน้อยๆ สู่ทีมค้นหาผู้ประสบภัย#พาพี่น้องกลับบ้าน #เรือหลวงสุโขทัย
28/12/2022

กำลังใจน้อยๆ สู่ทีมค้นหาผู้ประสบภัย
#พาพี่น้องกลับบ้าน
#เรือหลวงสุโขทัย

"บางส่วนจากกำลังใจที่ให้มา ทำให้พวกเราหายเหนื่อย เดินหน้าพาพี่น้องกลับบ้านต่อไป"#พาพี่น้องกลับบ้าน#เรือหลวงสุโขทัย
28/12/2022

"บางส่วนจากกำลังใจที่ให้มา ทำให้พวกเราหายเหนื่อย เดินหน้าพาพี่น้องกลับบ้านต่อไป"
#พาพี่น้องกลับบ้าน
#เรือหลวงสุโขทัย

25/12/2022

ตามรอยเรือหลวงสุโขทัย ตอน จากการช่วยเหลือสู่การค้นหา (จากคณะกรรมการจัดทำสื่อสารคดี ทร.)

พาพี่น้องกลับบ้านภารกิจที่สำคัญที่สุดของกองทัพเรือ #เรือหลวงสุโขทัย#พาพี่น้องกลับบ้าน
25/12/2022

พาพี่น้องกลับบ้าน
ภารกิจที่สำคัญที่สุดของกองทัพเรือ
#เรือหลวงสุโขทัย
#พาพี่น้องกลับบ้าน

24/12/2022

จ๊อบ นิธิ สมุทรโคจร พูดถึงทหารเรือ กรณีเรือหลวงสุโขทัย

คำแปลจากทหารเรือสเปน เพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆ ทหารเรือที่กำลังทำงานหนักในเรื่องนี้อยู่ขณะนี
24/12/2022

คำแปลจากทหารเรือสเปน เพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆ ทหารเรือที่กำลังทำงานหนักในเรื่องนี้อยู่ขณะนี

"กำลังใจเต็มเปี่ยม หนึ่งกำลังใจสำคัญ จากชาวบางสะพาน"
24/12/2022

"กำลังใจเต็มเปี่ยม หนึ่งกำลังใจสำคัญ จากชาวบางสะพาน"

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 นาวาเอก ศักรภพน์ ประจักษ์ศุุภนิติ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศส่ว...
22/12/2022

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 นาวาเอก ศักรภพน์ ประจักษ์ศุุภนิติ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสารวัตรทหารเรือ ครบรอบปีที่ 117 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565

โดยประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และทักษิณานุประทาน อุทิศส่วนกุศลแด่ จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ซึ่งมีคุณูปการต่อกรมสารวัตรทหารเรือ และกำลังพลในสังกัดผู้วายชนม์ โดยมี พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ , ผู้บังคับบัญชาและผู้แทนจากหน่วยต่าง ๆ , อดีตผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ , ตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงประชาชนในเขตพื้นที่รอบกองบัญชาการกองทัพเรือ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน

ใน 21 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นาวาเอก ศักรภพน์ ประจักษ์ศุภนิติ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการ...
22/12/2022

ใน 21 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นาวาเอก ศักรภพน์ ประจักษ์ศุภนิติ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมพร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พรรคนาวิน เหล่าทหารสารวัตร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมสารวัตรทหารเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

นาวาเอก ศักรภพน์ ประจักษ์ศุภนิติ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ นำคณะนายทหาร ตัวแทนข้าราชการและทหารกองประจำการกรมสารวัตร...
21/12/2022

นาวาเอก ศักรภพน์ ประจักษ์ศุภนิติ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ นำคณะนายทหาร ตัวแทนข้าราชการและทหารกองประจำการกรมสารวัตรทหารเรือ เข้าถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นาวาเอก ศักรภพน์ ประจักษ์ศุภนิติ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือนำคณะนายทหาร ตัวแทนข้าราชการและทหารกองประจำการกรมสารวัตรทหารเรือ เข้าถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ บริเวณชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตประทุมวัน กรุงเทพฯ

กรมสารวัตรทหารเรือ จัดกิจกรรม สวดมนต์ อธิษฐานจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิ...
16/12/2022

กรมสารวัตรทหารเรือ จัดกิจกรรม สวดมนต์ อธิษฐานจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน
โดยวันนี้ (16 ธันวาคม 2565) เวลา 14.30 น. นาวาเอก ศักรภพน์ ประจักษ์ศุภนิติ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา และกำลังพลกรมสารวัตรทหารเรือจ ร่วมสวดมนต์ อธิษฐานจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อาคารอเนกประสงค์สารวัตรทหารเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ขอกราบถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาทรงหายจากพ...
16/12/2022

ขอกราบถวายพระพร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้างพนักงานราชการ และนักเรียนทหาร กองทัพเรือ

14/12/2022

กิจกรรมร้องพลงพระราชนิพนธ์ 'เสด็จเตี่ย' 19 ธ.ค.65 เวลา 09.19 น.

"10 ธันวาคม วันรัฐธรมนูญ" เป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย โดยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชท...
10/12/2022

"10 ธันวาคม วันรัฐธรมนูญ"
เป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย โดยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จออกพระที่นั่งอนันตสมาคม ในพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม เมื่อทรงลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทยที่จัดทำขึ้นทั้ง 3 ฉบับแล้ว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานและประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ในโอกาสเดียวกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพระราชพิธีฉลองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ในวันที่ 11 และ 12 ธันวาคม 2475 ด้วย ถือเป็นการให้ความสำคัญกับรัฐธรรมนูญเป็นอย่างมาก

8 ธันวาคม 2481 รัชกาลที่ 8 ทรงเปิดงานฉลองรัฐธรรมนูญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล...
08/12/2022

8 ธันวาคม 2481
รัชกาลที่ 8 ทรงเปิดงานฉลองรัฐธรรมนูญ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร) ประทับรถสามล้อเสด็จพระราชดำเนินมาทรงทอดพระเนตรและเปิดงานฉลองรัฐธรรมนูญ ณ สวนสราญรมย์

#รักษ์ราชย์
#วันนี้ในอดีต
#เรียนรู้ประวัติศาสตร์ทุกวันกับครูน้ำเพ็ชร

ที่มาเพจ: รักษ์ราชย์
https://www.facebook.com/royalist.siam

#ทรงพระเจริญ7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร ...
06/12/2022

#ทรงพระเจริญ
7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง
พนักงานราชการ และนักเรียนทหาร กองทัพเรือ

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่...
05/12/2022

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ทหารกองประจำการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และนักเรียนทหาร กองทัพเรือ

#วันพ่อแห่งชาติ #วันชาติ #ในหลวงรัชกาลที่9

เรือ ต.91 "เรือของพ่อ"   เป็นเรือที่มีคุณค่ายิ่งต่อประวัติศาสตร์การต่อเรือรบของไทย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทส...
04/12/2022

เรือ ต.91 "เรือของพ่อ"
เป็นเรือที่มีคุณค่ายิ่งต่อประวัติศาสตร์การต่อเรือรบของไทย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีอัจฉริยภาพในการต่อเรือ เมื่อครั้งเสด็จฯ ทอดพระเนตรการต่อเรือยนต์รักษาฝั่งที่ ประเทศเยอรมนี เมื่อปี พ.ศ.2503 และเมื่อพระองค์เสด็จฯ กลับ ได้ทรงพระราชทานดำรัสแก่กองทัพเรือว่า “กองทัพเรือควรต่อเรือ ประเภทนี้ใช้เองบ้าง” ซึ่งในครั้งนั้น ได้ทรงพระราชทานวินิจฉัยและคำแนะนำในการต่อเรือ จนนำมาซึ่งโครงการต่อเรือ ต.91 โดยกรมอู่ทหารเรือ และเป็นเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งทีขึ้นประจำการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จฯ มาประทับบนเรือเพื่อทำการทดสอบสมรรถนะด้วยพระองค์เอง จากพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ถือว่าได้เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาของกองทัพเรือในการต่อเรือรบใช้เอง อีกทั้ง ยังส่งผลต่ออุตสาหกรรมการต่อเรือรบภายในประเทศในเวลาต่อมา นับได้ว่า เรือ ต.91 เป็นปฐมบทของการพัฒนาและการพึ่งพาตนเองของกองทัพเรือ และประเทศชาติ
จากพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานให้แก่ กองทัพเรือ ในการต่อ เรือ ต.91 ในครั้งนั้น จึงเปรียบได้ว่า เรือ ต.91 เป็น “เรือของพ่อ” ตามที่ปรากฏเมื่อครั้งที่ กองทัพเรือได้จัดงาน “50 วัน แห่งความอาลัย รวมหัวใจเรือของพ่อ” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 โดยนำเรือมาจอดเทียบท่า ณ หอประชุมกองทัพเรือ มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งกำลังพลของกองทัพเรือและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ เรือ ต.91 มีประวัติการใช้ราชการยาวนานเป็นเวลาถึงกว่า 51 ปี จนกระทั่ง กระทรวงกลาโหมเห็นว่าการซ่อมทำเพื่อใช้ราชการต่อไปได้ไม่มีความคุ้มค่า จึงมีคำสั่งให้ปลด เรือ ต.91 ออกจากระวางประจำการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
ทั้งนี้ เนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริว่า กองทัพเรือควรจะอนุรักษ์เรือรบเก่าไว้แล้วจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางทหาร เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณะชน และ เรือ ต.91 เป็นเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งที่เป็นตำนานของกองทัพเรือแสดงถึง
ความเกี่ยวพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับกองทัพเรือและประเทศชาติที่พระองค์ทรงมีความห่วงใยในด้านการพัฒนากำลังรบอย่างชัดแจ้งและเป็นที่ประจักษ์แก่กองทัพเรือ ดังนั้น กองทัพเรือ โดย กองเรือยุทธการ ได้น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จึงได้นำเรือ ต.91 ที่ปลดระวางประจำการมาอนุรักษ์จัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ เรือ ต.91 “เรือของพ่อ” ณ บริเวณอ่าวดงตาล กองเรือยุทธการ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2563 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สำหรับให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาประวัติ และพระอัจฉริยภาพในด้านการออกแบบและต่อเรือของพระองค์ รวมทั้งเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง (Landmark) อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

#น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
#ในหลวงรัชกาลที่9
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อู่ของกองทัพเรือมีหน้าที่สนับสนุนการซ่อมทำเรือรบขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรือบร...
03/12/2022

อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อู่ของกองทัพเรือมีหน้าที่สนับสนุนการซ่อมทำเรือรบขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ อีกทั้งยังส่งเสริมการพาณิชย์นาวีของไทยได้อีกทางหนึ่ง

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2538 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่ออู่แห่งนี้ว่า “อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช” เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กองทัพเรือและผู้ปฏิบัติงานในอู่แห่งนี้

ต่อมา เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2541 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช

#น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
#ในหลวงรัชกาลที่9
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือฟริเกตสมรรถนะสูงลำใหม่ มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบ 3 มิติ สามารถปฏิบัติการร่วมกับอากาศยา...
03/12/2022

เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือฟริเกตสมรรถนะสูงลำใหม่ มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบ 3 มิติ สามารถปฏิบัติการร่วมกับอากาศยานของกองทัพเรือ รวมทั้งการปฏิบัติการร่วมกับอากาศยานของกองทัพอากาศ

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่อเรือฟริเกตสมรรถนะสูงลำนี้ว่า "เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช” ชื่อภาษาอังกฤษ “H.T.M.S. BHUMIBOL ADULYADEJ" ตามพระนามของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 อันเป็นที่รักและเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทย

ข้อมูลเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช
1) ความยาวเรือ 124.1 เมตร
2) ความกว้าง 14.4 เมตร
3) ระวางขับน้ำเต็มที่ 3,700 ตัน
4) ความเร็วมัธยัสถ์ 18 นอต
5) ความเร็วสูงสุด 30 นอต
6) ระยะปฏิบัติการสูงสุดที่ความเร็ว 18 นอต 4,000 ไมล์ทะเล
7) เครื่องจักรใหญ่ดีเซล
8) เครื่องจักรใหญ่แก็สเทอร์ไบน์
9) ระบบอาวุธ
- ปืนใหญ่ขนาด 76 มม.
- ปืนกลขนาด 30 มม.
- ปืนกลขนาด .50 นิ้ว
- เครื่องยิงตอร์ปิโด
- เครื่องยิงอาวุธปล่อยนําวิถีทางตั้ง สามารถยิงลูกอาวุธนําวิถีแบบพื้นสู่อากาศ
- เครื่องยิงอาวุธปล่อยนําวิถีแบบพื้นสู่พื้น
- ปืนกลป้องกันตนเองระยะประชิด

#น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
#ในหลวงรัชกาลที่9
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

9 พระราชกรณียกิจของในหลวง ร.9 เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร์#น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้#ในหลวงรัชกาลที่9#สืบ...
02/12/2022

9 พระราชกรณียกิจของในหลวง ร.9 เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร์
#น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
#ในหลวงรัชกาลที่9
#สืบสานรักษาต่อยอด
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ที่อยู่

156/5
Bangkok
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624755275

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมสารวัตรทหารเรือผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

1/46 มีบ้างมั้ยครับเพื่อนเก่าๆ
มีใครเก็บบัตรประชนของผมได้ฝากเก็บส่งไห้ บกร้อย6ด้วยนะค้าบบ หายวันี้ช่วงเที่ยงไปค้าบ
มีทหารกินเหล้าในกรมค่ะตรวจสอบความเรียบร้อยหน่อยนะค่ะ
ใครรู้จักคนนี้บ้างคะว่าเค้ายูสังกัดใน งานแจ้งด้วยนะคะว่ายังเป็นคนยุรึปะค่ะลูกเสียยังไม่รับผิดชอบแะไรเลยไปยุกะเมีน้อยเฉย ไม่รับผิดชอบเราก็ไม่ว่าแต่ช่วยมางานศพลูกก็ยังดีค่ะเพราะ ความเป็นพ่อมีปะ ลูกคนโตจมน้ำตายเมื่อเช้า ลูกในท้องก็ไม่รับผิดชอบ
ทำเราท้องหน้าดาน
ฝันดีคับผม
โรงเรียนทหารในกองทัพไทย ไว้ในลิ้งค์นี้หมดแล้ว เชิญรับชมได้เลยครับ เพื่อดูศึกษา ว่าใจอยากไปเรียนที่ไหน
https://web.facebook.com/watch/Good.Man.Thailand.009/1180148698996648/
1/59ปล้ดแล้วยังคิดถึงนะ. ร.4 พ.2.สห.ทร.
สวัสดีครับรุ่นพี่รุ่นน้องทุกคน
3/44 ร้อย2พัน2 รายงานตัวครับ
ขอบคุณสารวัตรทหารเรือท่านนึงที่ช่วยไว้ครับพอดีรถน้ำมันหมดกลางสะพานพระราม7วันนี้ฝนก็ตกพี่เขามาช่วยไว้ หากเห็นโพสต์รบกวนติดต่อหลังไมค์ด้วยครับ
#'ผิงไฟ cover by Mp เหล่าสารวัตรกรมสารวัตรทหารเรือ มอบให้กับทหารทุกนายทีคิดถึงคนที่บ้าน
#รองหัวหน้าร้อยฝึก261
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

Yacht Racing Association of Thailand - YRAT กรมการเงินทหารเรือ กองทัพเร NavyLand ดินแดนท่องเที่ยวถิ่นทหา โรงเรียนสารบรรณ กรมสารบรรณท โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ กองดุริยางค์ทหารเรือ នាយ ឡុយ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหา กองการสัสดี กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม Macey Banks A1 clips Pipeline medical gases system By นายช่างณัฐพล 091-414968