กองความปลอดภัยแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการร่างกฎหมายยกระดับการบริ...
22/08/2023

ประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการร่างกฎหมายยกระดับการบริหารงานภาครัฐให้มีความทันสมัย หมวดการบริหารงานแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนวาระสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ และหมวดการบริหารงานในภาวะวิกฤต จึงขอความอนุเคราะห์ หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็น ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย รายละเอียดปรากฏตาม Infographics หรือตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้
https://www.law.go.th/listeningDetail?survey_id=MTYwMkRHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=

ทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง๑๒ สิงหาคม ๒๕...
12/08/2023

ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ
และเจ้าหน้าที่กองความปลอดภัยแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน โดยกลุ่มงานเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน ขอเชิญผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย...
11/08/2023

กองความปลอดภัยแรงงาน โดยกลุ่มงานเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน ขอเชิญผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร หรือ ระดับวิชาชีพ สมัครเข้าร่วมโครงการวิทยาลัยความปลอดภัย หลักสูตรนักบริหารความปลอดภัยขั้นสูง ประจำปี 2566
https://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3921

link ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการวิทยาลัยความปลอดภัย https://forms.gle/nZ4kWdS9SxvUEEnH6

link หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัครเข้ารับการอบรมโครงการวิทยาลัยความปลอดภัย หลักสูตรนักบริหารความปลอดภัยขั้นสูง ประจำปี 2566 https://drive.google.com/file/d/1jqMEG6xV5rfT1M20zTS7rEvi1uL5mJjj/view?usp=sharing

🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์ความปลอดภัยในการทำงาน จัดทำอินโฟกราฟิก เรื่อง สารเคมีที่เป็นองค์ประกอบในการผลิ...
11/08/2023

กองความปลอดภัยแรงงาน โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์ความปลอดภัยในการทำงาน จัดทำอินโฟกราฟิก เรื่อง สารเคมีที่เป็นองค์ประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง
https://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3918

🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์ความปลอดภัยในการทำงาน จัดทำอินโฟกราฟิก เรื่อง มาตรการความปลอดภัยในการผลิตดอกไม...
07/08/2023

กองความปลอดภัยแรงงาน โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์ความปลอดภัยในการทำงาน จัดทำอินโฟกราฟิก เรื่อง มาตรการความปลอดภัยในการผลิตดอกไม้เพลิง และ การกำกับ ดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบกิจการผลิตดอกไม้เพลิง (2 แจ้ง 4 ป้องกัน 6 จัดการ)
https://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3906

🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

ทรงพระเจริญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ๒๕๖๖******************ด้วยเกล้าด้วยกระห...
28/07/2023

ทรงพระเจริญ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม ๒๕๖๖

******************
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ
พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่
กองความปลอดภัยแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน ขอเชิญชวนภาคีเครือข่ายและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนา...
27/07/2023

กองความปลอดภัยแรงงาน ขอเชิญชวนภาคีเครือข่ายและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

(ร่าง) แผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
https://drive.google.com/file/d/1RZTPl-5GWIpImNM_jkesRoQyH_5-2VpY/view

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่...
https://docs.google.com/forms/d/1ZfGI4xfSRCZCvcf1LJrPuGQ6Qpg6g7Rr2a7Tmvu1A_E/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true

🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์ความปลอดภัยในการทำงาน จัดทำอินโฟกราฟิก เรื่อง ๑๒ มาตรการ ก่อสร้างปลอดภัย (แจ้ง...
27/07/2023

กองความปลอดภัยแรงงาน โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์ความปลอดภัยในการทำงาน จัดทำอินโฟกราฟิก เรื่อง ๑๒ มาตรการ ก่อสร้างปลอดภัย (แจ้ง, จัด, ติด/ตั้ง, ตรวจสอบ, ทดสอบ) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง ประเภทกิจการก่อสร้าง มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ ที่ได้มาตรฐาน และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของลูกจ้างให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
https://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3893

🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

ประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟิกด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง โดยกลุ่มงานเครือข่ายความปลอดภัยในกา...
26/07/2023

ประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟิกด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง โดยกลุ่มงานเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน
https://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3889

🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

⏰วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566เวลา 15.05-16.00 น.📌ขอเชิญรับชม👨‍💼นายสมพจน์ กวางแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน🎙️ให...
26/07/2023

⏰วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566
เวลา 15.05-16.00 น.

📌ขอเชิญรับชม
👨‍💼นายสมพจน์ กวางแก้ว
รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

🎙️ให้สัมภาษณ์ประเด็น
"ทำงานอย่างไร...ให้ปลอดภัย"
📺ในรายการ NBT มีคำตอบ
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

📌ขอเชิญรับชม
👨‍💼นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
🎙️ให้สัมภาษณ์ประเด็น "ทำงานอย่างไร...ให้ปลอดภัย"
📺ในรายการ NBT มีคำตอบ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT
⏰วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.05-16.00 น.

--------------------------------
ติดตามข่าวสารกระทรวงแรงงานผ่านทาง
🌐 เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน : www.mol.go.th
👍🏻 Facebook : กระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน
🎥 YouTube channel : PR MOL
🔵 Twitter :
🎵 TikTok : mol_labour

กองความปลอดภัยแรงงาน ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในก...
25/07/2023

กองความปลอดภัยแรงงาน ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
https://drive.google.com/file/d/1ApHYmbkuLboTonwAxFWkB8Qye2PX4naX/view?usp=drive_link

🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

ผลสำเร็จการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมของกองความปลอดภัยแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖https://os...
19/07/2023

ผลสำเร็จการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานส่งเสริม
และพัฒนาคุณธรรมของกองความปลอดภัยแรงงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
https://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3876

🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง เชิญชวนนายจ้าง ผู้บริหาร วิศวกรไฟฟ้า ช่างเทคนิคไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุง...
17/07/2023

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง เชิญชวนนายจ้าง ผู้บริหาร วิศวกรไฟฟ้า ช่างเทคนิคไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบกิจการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมสัมมนา "โครงการให้ความรู้ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า (ภาคอุตสาหกรรม)" ประจำปี 2566 จำนวน 150 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ซีดี โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ
https://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3868

🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕...
13/07/2023

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กองความปลอดภัยแรงงาน

และขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์
https://wellwishes.royaloffice.th
ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กับองค์กรค...
12/07/2023

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กับองค์กรความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี

ประชาสัมพันธ์ งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการป...
05/07/2023

ประชาสัมพันธ์ งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดย สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีเนื่องในโอก...
04/07/2023

ทรงพระเจริญ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ พนักงานราขการ และเจ้าหน้าที่กองความปลอดภัยแรงงาน

🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และจัดทำตัวชี้วัดการประเมินผลและการดำ...
29/06/2023

กองความปลอดภัยแรงงาน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และจัดทำตัวชี้วัดการประเมินผลและการดำเนินงานกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยมี นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายทวีสิทธิ์ บุญธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยแรงงาน เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการทบทวนแผนปฏิบัติราชการกองทุนความปลอดภัยฯ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แผนปฏิบัติการกองทุนความปลอดภัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และประมาณการรายจ่ายกองทุนความปลอดภัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3845

🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณ...
28/06/2023

วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานนิติบุคคลที่ขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ โดยมี นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณานิติบุคคลที่ขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประเภทต่าง ๆ รวมจำนวน ๔๑ หน่วยงาน
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3842

🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน โดย ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๑๑ และ ๑๒ จัดกิจกรรมการวางมาตรการเชิงป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยใ...
09/06/2023

กองความปลอดภัยแรงงาน โดย ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๑๑ และ ๑๒ จัดกิจกรรมการวางมาตรการเชิงป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานก่อสร้าง โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3826

🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม...
03/06/2023

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กองความปลอดภัยแรงงาน

และขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์

https://wellwishes.royaloffice.th/index.php/home/index/25 #

วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุม...
30/05/2023

วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานนิติบุคคลที่ขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ โดยมี นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณานิติบุคคลที่ขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประเภทต่าง ๆ รวมจำนวน ๕๔ หน่วยงาน
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3807

🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

วันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๑๕ น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด...
30/05/2023

วันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๑๕ น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “จป. ConNEXT” ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Zoom Meeting) โดยมี นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กล่าวรายงาน กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างภาครัฐและเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานในแต่ละพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน กิจกรรมประกอบด้วย การสนทนาในหัวข้อ "การจัดการความร้อนในสถานประกอบกิจการและสภาวะความร้อนที่อาจส่งผลให้เกิดภาวะ "ฮีทสโตรก"" โดย ผศ.ดร.วรกมล บุณยโยธิน อาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยากรจากกลุ่มงานมาตรฐานฯ
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3806

🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เข้าร่วมการประชุมคณะอนุก...
26/05/2023

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยมี นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... มาตรา ๓ และมาตรา ๕ การแก้ไขอำนาจหน้าที่ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ตามมาตรา ๕๒ และการพิจารณาจัดตั้งสภาวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๔
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3803

🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประช...
25/05/2023

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โดยมี นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารของกองทุนความปลอดภัยฯ เรื่องแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนความปลอดภัยฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ และการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ รวมทั้งพิจารณาคำขอกู้เพื่อแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัยฯ ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ ข้อ ๗ (๕) จำนวน ๙ แห่ง วงเงินรวมกว่า ๑๖ ล้านบาท
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3801

🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน โดยกลุ่มงานมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน ประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟิกด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับส...
25/05/2023

กองความปลอดภัยแรงงาน โดยกลุ่มงานมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน ประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟิกด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย จำนวน ๓ ฉบับ
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3800

🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

กสร. ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
23/05/2023

กสร. ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
https://www.labour.go.th/index.php/67551-2023-05-18-02-00-48
-----------------------
🌐 Website: labour.go.th
👍 Facebook/Twitter/YouTube
: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
☎️ Hotline: 1546 หรือ 1506 กด 3
📲 Line:

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน และคณะเข้าร่วมเป็นเกี...
18/05/2023

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน และคณะเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานเสวนาภายใต้หัวข้อ "การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายใต้ การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน และร่วมเสวนาในหัวข้อดังกล่าว โดย นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายประทีป ทรงลำยอง รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนเงินทดแทน รับฟังความคิดเห็นในการพัฒนางานประกันสังคมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พัฒนาสิทธิประโยชน์ที่เพียงพอและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อก้าวทันตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียุคใหม่ เพื่อให้สังคมแรงงานเข้าถึงข้อมูลของสำนักงานประกันสังคมได้อย่างทั่วถึง โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ๔๐๐ คน
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3793

🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

วันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เป็นประธานการประชุมเตรีย...
08/05/2023

วันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ ๑๐ พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ และ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จป. ผู้นำการสร้างสุขภาวะองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดโครงการฯ และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามกำหนด
https://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3787

🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

วันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน และคณะลงพื้นที่ร่วมตรวจส...
08/05/2023

วันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน และคณะลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบกรณีโครงสร้างชิ้นส่วนคานทางด่วนพระราม ๒ หล่นทับคนงานเสียชีวิต เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดย นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ นายสมชาย เอื้อจารุพร ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3786

🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง...
04/05/2023

วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566
ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
กองความปลอดภัยแรงงาน

วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เป็นประธานการประชุมเตรีย...
01/05/2023

วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ ๑๐ พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ และ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จป. ผู้นำการสร้างสุขภาวะองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี นายทวีสิทธิ์ บุญธรรม รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยแรงงาน เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดโครงการฯ และกิจกรรมภายในงาน ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และได้มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แต่ละกลุ่มงานตามความเหมาะสม ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น ๓ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3781

🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน นำคณะเจ้าหน้าที่กองความป...
01/05/2023

วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน นำคณะเจ้าหน้าที่กองความปลอดภัยแรงงาน เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีฯ โดยมี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3779

🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

๒๙ เมษายน ๒๕๖๖วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ควรมิ...
29/04/2023

๒๙ เมษายน ๒๕๖๖
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กองความปลอดภัยแรงงาน

และขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖
ผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่
https://wellwishes.royaloffice.th/index.php/home/index/24

วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กล่าวรายงานโครงการ ๒๘ เมษ...
28/04/2023

วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กล่าวรายงานโครงการ ๒๘ เมษายน วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิด "สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ ถือเป็นหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน" โดยมี นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน และ นาย ฮารูฮิโนะ โจโน ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายโครงการและปฏิบัติการ Programme and Operations Specialist กล่าวสุนทรพจน์ในนามผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
https://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3776

🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๑๐ น. นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน ได้รับมอบหมายจาก นายนิยม ...
28/04/2023

วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๑๐ น. นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน ได้รับมอบหมายจาก นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในการให้สัมภาษณ์ (สด) ในรายการ ค้นหามาเล่า ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM. 92.5 MHz. เรื่องวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3775

🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เข้าร่วมการประชุมคณะอน...
27/04/2023

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่..) พ.ศ.... ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมี นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ประกาศกรมฯ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างด้านความปลอดภัยฯ พิจารณาแก้ไขอำนาจหน้าที่ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ตามมาตรา ๕๒ รวมทั้งพิจารณาการจัดตั้งสภาวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๔

http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3774

🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

วันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอ...
26/04/2023

วันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานนิติบุคคลที่ขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ พร้อมด้วย นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณานิติบุคคลที่ขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประเภทต่าง ๆ รวมจำนวน ๗๘ หน่วยงาน

http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3773

🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน และคณะ เข้าร่วมงานแถลงข่...
25/04/2023

วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน และคณะ เข้าร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม เรื่อง ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี ระยะที่ ๒ โดย นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์ ผู้ตรวจราชการกรม เข้าร่วมงานและร่วมแถลงความสำคัญและแนวทางการร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน ระยะที่ ๒ ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพฯ

http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3770

🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

ที่อยู่

18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
Bangkok
10170

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30
เสาร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6624489128

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองความปลอดภัยแรงงานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองความปลอดภัยแรงงาน:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรียน กองความปลอดภัยแรงงาน
เรื่อง สอบถามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนจป.ว่าด้วยรายละเอียดเอกสาร

ดิฉัน ได้นำส่งเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนจป ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแห่งหนึ่ง

ข้อ 1)เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับเอกสารโดยให้เหตุผลว่าหลักฐานการศึกษาต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น(ตรวจสอบในข้อกฎหมายไม่มีระบุว่าต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น และหลักฐานการศึกษาก็ระบุข้อมูลชัดเจน) ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคะ?

และข้อ 2) เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับหนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างโดยแจ้งว่าไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ แต่ความในข้อกฎหมายระบุว่าให้"นายจ้าง"แจ้งชื่อเพื่อขึ้นทะเบียน... เมื่อตีความตามกฎหมายแล้ว กรณีนายจ้างไปแจ้งชื่อเองไม่ได้ก็ต้องมีการทำหนังสือมอบอำนาจให้ไปดำเนินการแทน สรุปแล้วต้องมีหนังสือมอบอำนาจหรือไม่คะ?

อ้างอิงข้อกฎหมายตามภาพด้านล่างค่ะ
ตอนนี้ผมไม่ได้ทำงานต่อก่อนผมทำงานกับนายจ้างคนเก่าแต่เขาปิดเขาไม่ส่งเสื้อผ้าออกผมมาทำงานที่บริษัทใหม่เขารักผมทำงานแต่ผมลาออกเขาไม่จ่ายตังค์ผมแต่ผมออกอยากถูกกฎหมายเขียนใบลาออกทำงานอีกเดือนนึงเขาไม่จ่ายค่าแรงผมเดือนนึง ต้องทำยังไงใครช่วยแก้ให้ผมหน่อยผมเล่นโซเชียลไม่เป็น กลุ่มใหญ่จาก เบอร์โทร 082 337 8914 เขาเรียกผมไปเซ็นเอกสารแต่เขาไม่ให้ผมอ่านดูมันคืออะไรผมเลยไม่เซ็นเกิดเขาเขียนว่าผมรับตังค์หมดแล้วและหรือว่ากรณีอย่างอื่นล่ะผมก็ไม่รู้เขาบังคับผมเซ็นแต่ผมไม่เซ็นเขาก็ไม่ต้องเซ็นเขาว่าอย่างนี้ผมควรไปแจ้งแถวไหนผมอยู่สุขสันต์ 5 บางแค
หนังสือดี....เล่มละ 200 บาท ส่ง 50 บาท
ขออนุญาตสอบถามครับ ผมเป็นจป.วิชาชีพ สามารถอบรมพนักงานใหม่ ให้กับบริษัทอื่นได้ไหมครับ หรือต้องขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรอบรมก่อนครับ
สวัสดีครับ ผมมีเรื่องรบกวนสอบถามเกี่ยวกับคณะกรรมการ คปอ. สำหรับบริษัทที่มีหลายสาขา ดังนี้ครับ

1. มีกฎหมายข้อใดกำหนดไว้หรือไม่ครับว่า คนที่จะเป็นคณะกรรมการ คปอ. ต้องเป็นผู้ที่ทำงานประจำ ณ สถานประกอบกิจการนั้นๆ

2. สามารถแต่งตั้งให้คนที่เป็น คปอ.ตัวแทนลูกจ้าง (มีรายชื่อและปฏิบัติงานประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่) ไปเป็น คปอ. ตัวแทนนายจ้าง ในสาขาย่อยได้หรือไม่ครับ (ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานที่สาขาอาทิตย์ละ 2 วัน)

ขอบพระคุณครับ
ทางเลือกของเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ฯ
ฝากเบอร์4
เพื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ
สอบถามเกี่ยวกับการแจ้งฝึกอบรมของหน่วยฝึกครับ

หน่วยฝึกสามารถฝึกอบรมหลักสูตรอื่น ๆ ที่ไม่มีชื่อในรายการหลักสูตร โดยไม่ต้องแจ้งใช่ไหมครับ
แจ้งความปลอดภัยในสถานประกอบการณ์ครับ
ขอสอบถามนิดนึงครับ ในกรณีที่ชาวต่างชาติ ที่ต้อง
การที่จะเรียนต่อ ในระดับปริญญาตรี ในสาขาของด้
านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ของวิทยาลัยนา
นาชาติเซนต์เทเรซา ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ เมื่อเ
ขาจบการศึกษาแล้วเขาสามารถ จะทำงาน และขึ้นท
ะเบียนเป็นจปว.ในไทยได้หรือไม่ครับผมนี้อยากรู้คับ

https://www.stic.ac.th/undergraduate-program/occupational-health-safety

มีใครสามารถตอบ ในเรื่องนี้ได้บ้างครับ เกจิอาจารย์
ด้าน ความปลอดภัยทั้งหลาย โปรดให้คำแนะนำด้วย
ครับ พอดีมีเพื่อนๆชาวอินเดียของผมหลายคนอยาก
จะต้องมาเรียนต่อในประเทศไทยของเราเขาไม่ได้ม
าแย่งงานเรานะแต่เขาก็แค่อยากจะเข้ามาหาความร่ำ
รวยในประเทศของเราเพราะเขาเชื่อและศรัทธาในป
ระเทศของเราประเทศสยามเมืองยิ้มที่ดีที่สุดในโลก!
สวัสดีค่ะแอดมิน
ขออนุญาติฝากประชาสัมพันธ์
หลักสูตร วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม. ราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม วี วัน ต. ในเมือง อ. เมือง จ. นครราชสีมา ค่าลงทะเบียน ๑,๕๐๐ บาท/ท่าน
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารการสมัคร ได้จากลิงค์ด้านล่าง หรือสแกน QR code
https://drive.google.com/file/d/1PsxGahpl33QTitEjGQpCBoY-9vUCmqsW/view?usp=sharing
#}