Clicky

กองความปลอดภัยแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เปิดเหมือนปกติ

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหา...
13/10/2022

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ กองความปลอดภัยแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน เข้าประชุมร่วมกับคณะทำงานจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา...
12/10/2022

กองความปลอดภัยแรงงาน เข้าประชุมร่วมกับคณะทำงานจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3514

🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนา จป. เพื่อเป็นผู้นำการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ” รุ่นที่ ๘ ระยะ...
12/10/2022

กองความปลอดภัยแรงงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนา จป. เพื่อเป็นผู้นำการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ” รุ่นที่ ๘ ระยะขยายผล (ภาคทฤษฎี) ผ่านระบบออนไลน์
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3513

🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน” ประจำปี ๒๕๖๕http://osh....
12/10/2022

กองความปลอดภัยแรงงาน จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน” ประจำปี ๒๕๖๕
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3512

🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน ร่วมพิธีเปิดการประชุมแนวร่วมธุรกิจอาเซียนเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ ๘ (The ...
12/10/2022

กองความปลอดภัยแรงงาน ร่วมพิธีเปิดการประชุมแนวร่วมธุรกิจอาเซียนเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ ๘ (The 8th Meeting of the ASEAN Business Coalition On HIV and AIDS; ASEAN-BCA)
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3511

🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวนร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕http:/...
11/10/2022

กองความปลอดภัยแรงงาน ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวนร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3510

🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน จัดประชุมคณะทำงานเตรียมการเพื่อรองรับการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๕๕ ค...
10/10/2022

กองความปลอดภัยแรงงาน จัดประชุมคณะทำงานเตรียมการเพื่อรองรับการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3509

🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

10/10/2022

ขณะนี้ ระบบโทรศัพท์ของกองความปลอดภัยแรงงาน
สามารถใช้งานได้ปกติแล้วครับ

🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (Health & Wellness center) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (...
08/10/2022

กองความปลอดภัยแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (Health & Wellness center) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า RDC จังหวัดลำพูน
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3508

🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำภูและขอส่งกำลังใจให้ผู...
07/10/2022

กองความปลอดภัยแรงงาน ขอแสดงความเสียใจ
กับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำภู
และขอส่งกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกท่าน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ขอแสดงความเสียใจ
กับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำภู
และขอส่งกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกท่าน

กองความปลอดภัยแรงงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พัฒนา จป. เพื่อเป็นผู้นำการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ” ระยะขยายผล รุ...
07/10/2022

กองความปลอดภัยแรงงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พัฒนา จป. เพื่อเป็นผู้นำการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ” ระยะขยายผล รุ่นที่ ๗ (ภาคปฏิบัติ) พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3505

🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

07/10/2022

ขณะนี้ ระบบโทรศัพท์ของกองความปลอดภัยแรงงาน เกิดเหตุขัดข้อง
ไม่สามารถใช้งานได้ อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกประกาศกรมฯ 2 ฉบับ ภายใต้กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน...
07/10/2022

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกประกาศกรมฯ 2 ฉบับ ภายใต้กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3504

1. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การแจ้งการขึ้นทะเบียน การพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย
https://drive.google.com/file/d/1jzvc5PuAMYHXbK0SFd5bzXGKwmob_9wD/view?usp=sharing

2. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ
https://drive.google.com/file/d/1FGCDqWpmRCDOQ-JfHRzOniJezYDMwgYk/view?usp=sharing

🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน จัดการอบรมโครงการวิทยาลัยความปลอดภัยหลักสูตรพัฒนานักบริหารความปลอดภัยขั้นสูง ประจำปี 2565http://osh...
06/10/2022

กองความปลอดภัยแรงงาน จัดการอบรมโครงการวิทยาลัยความปลอดภัย
หลักสูตรพัฒนานักบริหารความปลอดภัยขั้นสูง ประจำปี 2565
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3503

🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พัฒนา จป. เพื่อเป็นผู้นำการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ” รุ่นที่ ๗ ...
05/10/2022

กองความปลอดภัยแรงงาน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พัฒนา จป. เพื่อเป็นผู้นำการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ” รุ่นที่ ๗ (ภาคทฤษฎี)
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3502

🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน ร่วมกันสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน เพื่อต่อลมหายใจของผ้าไทยให้แข็งแรงอยู่คู่กับ...
04/10/2022

กองความปลอดภัยแรงงาน ร่วมกันสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน เพื่อต่อลมหายใจของผ้าไทยให้แข็งแรงอยู่คู่กับแผ่นดินไทยตลอดไป ด้วยการรณรงค์เชิญชวนคนไทยสวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน
🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน จัดประชุมกรอบหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม...
04/10/2022

กองความปลอดภัยแรงงาน จัดประชุมกรอบหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3501

🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

ประชาสัมพันธ์มาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานประกอบกิจการเพื่อรับมือกับปัญหาอุทกภัย🌐 W...
30/09/2022

ประชาสัมพันธ์มาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานประกอบกิจการเพื่อรับมือกับปัญหาอุทกภัย

🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

29/09/2022

อาชีวอนามัย ไม่ใช่ ชีวอนามัย
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ไม่ใช่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
รัก ไม่ใช่ ดวงดาวเมื่อพราวแสง

อินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัยฯ
01/09/2022

อินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัยฯ

อินโพกราฟิกการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ประเภทต่างๆ ตามกฎกระทรวงฯ ปี ๒๕๖๕
25/08/2022

อินโพกราฟิกการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ประเภทต่างๆ ตามกฎกระทรวงฯ ปี ๒๕๖๕

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ทรงพระเจ...
12/08/2022

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง กองความปลอดภัยแรงงาน

เสี่ยเฮ้ง สั่ง กสร. ออกแคมเปญ 'Anti Fire' คิ๊กออฟ 13 ส.ค. ป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
09/08/2022
คิกออฟแคมเปญ 'Anti Fire' ป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ | เดลินิวส์

เสี่ยเฮ้ง สั่ง กสร. ออกแคมเปญ 'Anti Fire' คิ๊กออฟ 13 ส.ค. ป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ

เสี่ยเฮ้ง สั่ง กสร. ออกแคมเปญ 'Anti Fire' คิกออฟ 13 ส.ค. ป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ

กองความปลอดภัยแรงงาน ประชาสัมพันธ์ Campaign Safe Fire (3 ต) (ต 1 ติดตั้ง, ต 2 ตรวจสอบ , ต 3 เตรียมความพร้อม) ภายใต้โครงก...
05/08/2022
Campaign Safe Fire (3 ต)

กองความปลอดภัยแรงงาน ประชาสัมพันธ์ Campaign Safe Fire (3 ต)
(ต 1 ติดตั้ง, ต 2 ตรวจสอบ , ต 3 เตรียมความพร้อม) ภายใต้โครงการ Safe Life ร่วมก้าวไปกับกองความปลอดภัย เพื่อลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงาน
🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

https://www.youtube.com/watch?v=F4bnR254y4M

คลิปวิดีโอสั้น Campaign Safe Fire (3 ต) ภายใต้โครงการ Safe Life ร่วมก้าวไปกับกองความปลอดภัย เพื่อลดสถิติการประสบอันตรายจากกา.....

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร...
28/07/2022
ระบบลงนามถวายพระพร

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม
บรมนาถบพิดร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง กองความปลอดภัยแรงงาน

และขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่

ระบบลงนามถวายพระพร

กองความปลอดภัยแรงงาน ประชาสัมพันธ์การป้องกันอันตรายจากการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และการป้องกันอันตรายจากการทำงานในที่อับอากา...
26/07/2022

กองความปลอดภัยแรงงาน ประชาสัมพันธ์
การป้องกันอันตรายจากการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
และการป้องกันอันตรายจากการทำงานในที่อับอากาศ

ด้วยหลัก
1ต 2ป 3อ เพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงานในที่อับอากาศ
(ต) ตรวจสอบ , (2ป) ป้ายเตือน ปิดกั้น , (3อ) อนุญาต อบรม อุปกรณ์

และ

1อ 2ต 3ป เพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
(1อ) อบรม , (2ต) ติดตั้ง ตรวจสอบ , (3ป) ป้องกัน ป้าย/สัญลักษณ์ ปฏิบัติ

🌐 Website: http://osh.labour.go.th
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

วันเข้าพรรษา๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕(แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘)
14/07/2022

วันเข้าพรรษา
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕
(แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘)

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕วันอาสาฬหบูชา
13/07/2022

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕
วันอาสาฬหบูชา

๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้...
13/07/2022
ระบบลงนามถวายพระพร

๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง กองความปลอดภัยแรงงาน

และขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่

ระบบลงนามถวายพระพร

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอ...
04/07/2022

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กองความปลอดภัยแรงงาน

และขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์
https://wellwishes.royaloffice.th/

ขอเชิญเข้าร่วมการชี้แจงกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการ...
30/06/2022

ขอเชิญเข้าร่วมการชี้แจงกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ผ่าน Facebook LIVE ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

กองความปลอดภัยแรงงาน จัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๕วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายศักดิ...
29/06/2022

กองความปลอดภัยแรงงาน จัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๕
วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เป็นประธานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๕ ในพื้นที่อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) ตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย ๔ หน่วยงาน ได้แก่ กองความปลอดภัยแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๗ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๑๑ (ตลิ่งชัน) และสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ (องค์กรมหาชน) ให้มีองค์ความรู้ เสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์ สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย ตลอดจนเป็นการสร้างแบบอย่างของหน่วยงานราชการในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑๑๒ คน
ในการฝึกซ้อมดังกล่าวมีการจำลองเหตุการณ์ในการดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในอาคารร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบางขุนนนท์ โรงพยาบาลเจ้าพระยา และดำเนินการฝึกซ้อมโดย บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

New!!! กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยใ...
18/06/2022

New!!! กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕

https://drive.google.com/file/d/1W9lmDpEZT9yoCkjWe52BKryo-WClAY0k/view

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้ว...
03/06/2022
ระบบลงนามถวายพระพร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กองความปลอดภัยแรงงาน

และขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่

ระบบลงนามถวายพระพร

กองความปลอดภัยแรงงาน จัดทำ Campaign รณรงค์เพื่อสร้างกระแสให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและสารเคมีอั...
12/05/2022

กองความปลอดภัยแรงงาน จัดทำ Campaign รณรงค์เพื่อสร้างกระแสให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและสารเคมีอันตราย

3ต เพื่อป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ ประกอบด้วย ติดตั้ง ตรวจสอบ เตรียมความพร้อม
3จ 1ป เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ / อุบัติภัยจากสารเคมีอันตราย ประกอบด้วย แจ้ง จัดการ จัดเก็บ ประเมิน

🌐 Website : http://osh.labour.go.th
👍 Facebook : กองความปลอดภัยแรงงาน
☎️ Tel. : 0 2448 9128-39
📲 E-mail : [email protected]

กองความปลอดภัยแรงงาน เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับชมการถ่ายทอดสดโครงการ 10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปีงบประ...
10/05/2022

กองความปลอดภัยแรงงาน เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับชมการถ่ายทอดสดโครงการ 10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ...
04/05/2022

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ
และเจ้าหน้าที่กองความปลอดภัยแรงงาน

๑ พฤษภาคม ”วันแรงงานแห่งชาติ”เพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ให้เกิดการพัฒนาทั้งคุณภาพชีวิต ความเป...
01/05/2022

๑ พฤษภาคม ”วันแรงงานแห่งชาติ”

เพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ให้เกิดการพัฒนาทั้งคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่พี่น้องผู้ใช้แรงงานสมควรได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง รัฐบาลจึงได้กำหนดให้ วันที่ ๑ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติ และเป็นวันหยุดตามประเพณีของลูกจ้าง

#กระทรวงแรงงาน #วันแรงงานแห่งชาติ

"ทรงพระเจริญ" สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน...
29/04/2022
ระบบลงนามถวายพระพร

"ทรงพระเจริญ" สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕
ควรมิควรและแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง กองความปลอดภัยแรงงาน
และขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

ระบบลงนามถวายพระพร

Photos from กองความปลอดภัยแรงงาน's post
20/04/2022

Photos from กองความปลอดภัยแรงงาน's post

"ทรงพระเจริญ" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิริ...
02/04/2022
ระบบลงนามถวายพระพร

"ทรงพระเจริญ" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕
ควรมิควรและแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง กองความปลอดภัยแรงงาน
และขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/ ระหว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๖๕

ระบบลงนามถวายพระพร

เชิญชวนเข้าร่วม "โครงการสร้างความเข้มแข็งของกลไกความร่วมมีอระหว่าง นายจ้างและลูกจ้าง เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ด...
16/12/2021

เชิญชวนเข้าร่วม "โครงการสร้างความเข้มแข็งของกลไกความร่วมมีอระหว่าง นายจ้างและลูกจ้าง เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี ในสถานประกอบกิจการ" รุ่นที่ ๔

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธ...
07/12/2021

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่
กองความปลอดภัยแรงงาน
และขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์
https://wellwishes.royaloffice.th/

ที่อยู่

18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เข
Bangkok
10170

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30
เสาร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6624489128

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองความปลอดภัยแรงงานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองความปลอดภัยแรงงาน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรียน กองความปลอดภัยแรงงาน
เรื่อง สอบถามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนจป.ว่าด้วยรายละเอียดเอกสาร

ดิฉัน ได้นำส่งเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนจป ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแห่งหนึ่ง

ข้อ 1)เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับเอกสารโดยให้เหตุผลว่าหลักฐานการศึกษาต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น(ตรวจสอบในข้อกฎหมายไม่มีระบุว่าต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น และหลักฐานการศึกษาก็ระบุข้อมูลชัดเจน) ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคะ?

และข้อ 2) เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับหนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างโดยแจ้งว่าไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ แต่ความในข้อกฎหมายระบุว่าให้"นายจ้าง"แจ้งชื่อเพื่อขึ้นทะเบียน... เมื่อตีความตามกฎหมายแล้ว กรณีนายจ้างไปแจ้งชื่อเองไม่ได้ก็ต้องมีการทำหนังสือมอบอำนาจให้ไปดำเนินการแทน สรุปแล้วต้องมีหนังสือมอบอำนาจหรือไม่คะ?

อ้างอิงข้อกฎหมายตามภาพด้านล่างค่ะ
ตอนนี้ผมไม่ได้ทำงานต่อก่อนผมทำงานกับนายจ้างคนเก่าแต่เขาปิดเขาไม่ส่งเสื้อผ้าออกผมมาทำงานที่บริษัทใหม่เขารักผมทำงานแต่ผมลาออกเขาไม่จ่ายตังค์ผมแต่ผมออกอยากถูกกฎหมายเขียนใบลาออกทำงานอีกเดือนนึงเขาไม่จ่ายค่าแรงผมเดือนนึง ต้องทำยังไงใครช่วยแก้ให้ผมหน่อยผมเล่นโซเชียลไม่เป็น กลุ่มใหญ่จาก เบอร์โทร 082 337 8914 เขาเรียกผมไปเซ็นเอกสารแต่เขาไม่ให้ผมอ่านดูมันคืออะไรผมเลยไม่เซ็นเกิดเขาเขียนว่าผมรับตังค์หมดแล้วและหรือว่ากรณีอย่างอื่นล่ะผมก็ไม่รู้เขาบังคับผมเซ็นแต่ผมไม่เซ็นเขาก็ไม่ต้องเซ็นเขาว่าอย่างนี้ผมควรไปแจ้งแถวไหนผมอยู่สุขสันต์ 5 บางแค
หนังสือดี....เล่มละ 200 บาท ส่ง 50 บาท
ขออนุญาตสอบถามครับ ผมเป็นจป.วิชาชีพ สามารถอบรมพนักงานใหม่ ให้กับบริษัทอื่นได้ไหมครับ หรือต้องขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรอบรมก่อนครับ
สวัสดีครับ ผมมีเรื่องรบกวนสอบถามเกี่ยวกับคณะกรรมการ คปอ. สำหรับบริษัทที่มีหลายสาขา ดังนี้ครับ

1. มีกฎหมายข้อใดกำหนดไว้หรือไม่ครับว่า คนที่จะเป็นคณะกรรมการ คปอ. ต้องเป็นผู้ที่ทำงานประจำ ณ สถานประกอบกิจการนั้นๆ

2. สามารถแต่งตั้งให้คนที่เป็น คปอ.ตัวแทนลูกจ้าง (มีรายชื่อและปฏิบัติงานประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่) ไปเป็น คปอ. ตัวแทนนายจ้าง ในสาขาย่อยได้หรือไม่ครับ (ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานที่สาขาอาทิตย์ละ 2 วัน)

ขอบพระคุณครับ
ทางเลือกของเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ฯ
ฝากเบอร์4
เพื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ
สอบถามเกี่ยวกับการแจ้งฝึกอบรมของหน่วยฝึกครับ

หน่วยฝึกสามารถฝึกอบรมหลักสูตรอื่น ๆ ที่ไม่มีชื่อในรายการหลักสูตร โดยไม่ต้องแจ้งใช่ไหมครับ
แจ้งความปลอดภัยในสถานประกอบการณ์ครับ
ขอสอบถามนิดนึงครับ ในกรณีที่ชาวต่างชาติ ที่ต้อง
การที่จะเรียนต่อ ในระดับปริญญาตรี ในสาขาของด้
านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ของวิทยาลัยนา
นาชาติเซนต์เทเรซา ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ เมื่อเ
ขาจบการศึกษาแล้วเขาสามารถ จะทำงาน และขึ้นท
ะเบียนเป็นจปว.ในไทยได้หรือไม่ครับผมนี้อยากรู้คับ

https://www.stic.ac.th/undergraduate-program/occupational-health-safety

มีใครสามารถตอบ ในเรื่องนี้ได้บ้างครับ เกจิอาจารย์
ด้าน ความปลอดภัยทั้งหลาย โปรดให้คำแนะนำด้วย
ครับ พอดีมีเพื่อนๆชาวอินเดียของผมหลายคนอยาก
จะต้องมาเรียนต่อในประเทศไทยของเราเขาไม่ได้ม
าแย่งงานเรานะแต่เขาก็แค่อยากจะเข้ามาหาความร่ำ
รวยในประเทศของเราเพราะเขาเชื่อและศรัทธาในป
ระเทศของเราประเทศสยามเมืองยิ้มที่ดีที่สุดในโลก!
สวัสดีค่ะแอดมิน
ขออนุญาติฝากประชาสัมพันธ์
หลักสูตร วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม. ราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม วี วัน ต. ในเมือง อ. เมือง จ. นครราชสีมา ค่าลงทะเบียน ๑,๕๐๐ บาท/ท่าน
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารการสมัคร ได้จากลิงค์ด้านล่าง หรือสแกน QR code
https://drive.google.com/file/d/1PsxGahpl33QTitEjGQpCBoY-9vUCmqsW/view?usp=sharing
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

Taling Chan องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย แขวงทางหลวงธนบุรี กรมทางหลว ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญ สิ่งแวดล้อมเกษตร - ASRG หวยรัฐบาล แบ่งปันกันฟรีๆๆ Gk88T สำนักงานเกษตรอำเภอบางกรวย จ สวัสดิการข้าราชการ แผนกบริหารการศึกษา เนติบัณฑ Thai smile สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด - สน. RTP Cyber Village สถานีตำรวจภูธรปลายบา งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โรงพย งานสร้างเสริมสุขภาพศิริราช