กองความปลอดภัยแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เปิดเหมือนปกติ

วีดีโอการประชุมชี้แจงสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ประจำปี 2565 🔔🔔🔔 https://youtu.be/LSxmXLucLyc
17/01/2022
การประชุมชี้แจงสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ประจำปี 2565

วีดีโอการประชุมชี้แจงสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ประจำปี 2565 🔔🔔🔔

https://youtu.be/LSxmXLucLyc

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองความปลอดภัยแรงงาน ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาสถานประกอบก....

วีดีโอการชี้แจงกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๕🔔🔔🔔https://youtu.be/xDFCV6DzBBI
17/01/2022
การประชุมชี้แจงสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565

วีดีโอการชี้แจงกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๕
🔔🔔🔔
https://youtu.be/xDFCV6DzBBI

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองความปลอดภัยแรงงาน ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงโครงการปลูกฝังวัฒนธรรมค....

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงาน เกี่ยวกับระดับความร้อน ...
14/01/2022

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงาน เกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลา และประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ (ฉบับที่ ๒)
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3146:-m---m-s&catid=1:news-thai

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงาน เกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลา และประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ (ฉบับที่ ๒)
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3146:-m---m-s&catid=1:news-thai

14/01/2022

ประกาศกองความปลอดภัยแรงงาน เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานและบริการ
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3145

กองความปลอดภัยแรงงาน ขอเชิญรับฟัง Facebook LIVE เรื่องการแจ้งแบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายฯ (สอ.๑) และแบบการตรวจวัดและวิ...
12/01/2022

กองความปลอดภัยแรงงาน ขอเชิญรับฟัง Facebook LIVE เรื่องการแจ้งแบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายฯ (สอ.๑) และแบบการตรวจวัดและวิเคราะห์ฯ (สอ.๓) ผ่านระบบ e-Service ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป แล้วพบกันนะครับ 🔔🔔🔔

กองความปลอดภัยแรงงาน ขอเชิญรับฟัง Facebook LIVE เรื่องการแจ้งแบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายฯ (สอ.๑) และแบบการตรวจวัดและวิเคราะห์ฯ (สอ.๓) ผ่านระบบ e-Service ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป แล้วพบกันนะครับ 🔔🔔🔔

๘ มกราคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อ...
08/01/2022

๘ มกราคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อม
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
กองความปลอดภัยแรงงาน

๘ มกราคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อม
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
กองความปลอดภัยแรงงาน

ประชาสัมพันธ์กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้และเครือข่ายฯ กองความปลอดภัยแรงงาน เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นล...
30/12/2021

ประชาสัมพันธ์กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้และเครือข่ายฯ กองความปลอดภัยแรงงาน เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานและบริการ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ 👉http://osh.labour.go.th/images/PDF/2021/12/3123/3123.pdf

ประชาสัมพันธ์กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้และเครือข่ายฯ กองความปลอดภัยแรงงาน เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานและบริการ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ 👉http://osh.labour.go.th/images/PDF/2021/12/3123/3123.pdf

24/12/2021
กิจกรรม "ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน เดลิเวอรี่"

กิจกรรม "ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน เดลิเวอรี่" ณ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติฯ กระทรวงแรงงาน

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน เดลิเวอรี่" ผ่านทาง Facebook LIVE ของกองความปลอดภัยแรง...
23/12/2021

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน เดลิเวอรี่"
ผ่านทาง Facebook LIVE ของกองความปลอดภัยแรงงาน
ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. - 15.00 น.

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน เดลิเวอรี่"
ผ่านทาง Facebook LIVE ของกองความปลอดภัยแรงงาน
ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. - 15.00 น.

เชิญชวนเข้าร่วม "โครงการสร้างความเข้มแข็งของกลไกความร่วมมีอระหว่าง นายจ้างและลูกจ้าง เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ด...
16/12/2021

เชิญชวนเข้าร่วม "โครงการสร้างความเข้มแข็งของกลไกความร่วมมีอระหว่าง นายจ้างและลูกจ้าง เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี ในสถานประกอบกิจการ" รุ่นที่ ๔

เชิญชวนเข้าร่วม "โครงการสร้างความเข้มแข็งของกลไกความร่วมมีอระหว่าง นายจ้างและลูกจ้าง เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี ในสถานประกอบกิจการ" รุ่นที่ ๔

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธ...
07/12/2021

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่
กองความปลอดภัยแรงงาน
และขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์
https://wellwishes.royaloffice.th/

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่
กองความปลอดภัยแรงงาน
และขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์
https://wellwishes.royaloffice.th/

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชก...
05/12/2021

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ กองความปลอดภัยแรงงาน

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ กองความปลอดภัยแรงงาน

กองฯ เชิญชวน ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เลขานุการในคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของ สปก. เข้าร่วม "โครงการสร้างความเข...
23/11/2021

กองฯ เชิญชวน ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เลขานุการในคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของ สปก. เข้าร่วม "โครงการสร้างความเข้มแข็งของกลไกความร่วมมีอระหว่าง นายจ้างและลูกจ้าง เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี ในสถานประกอบกิจการ" รุ่นที่ ๒

กองฯ เชิญชวน ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เลขานุการในคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของ สปก. เข้าร่วม "โครงการสร้างความเข้มแข็งของกลไกความร่วมมีอระหว่าง นายจ้างและลูกจ้าง เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี ในสถานประกอบกิจการ" รุ่นที่ ๒

กสร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔h...
15/11/2021

กสร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

https://www.labour.go.th/index.php/61023-2021-11-15-03-19-20

กสร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

https://www.labour.go.th/index.php/61023-2021-11-15-03-19-20

กองฯ เชิญชวน ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง  ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เลขานุการในคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของ สปก. เข้าร่วม "โครงการสร้างความเ...
11/11/2021

กองฯ เชิญชวน ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เลขานุการในคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของ สปก. เข้าร่วม "โครงการสร้างความเข้มแข็งของกลไกความร่วมมีอระหว่าง นายจ้างและลูกจ้าง เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี ในสถานประกอบกิจการ"

กสร.เปิดใช้แบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพ ของลูกจ้างที่ผิดปกติหรือที่มีอาการ หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานฯ (แบบ จผส. ๑)
04/11/2021

กสร.เปิดใช้แบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพ ของลูกจ้างที่ผิดปกติหรือที่มีอาการ หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานฯ (แบบ จผส. ๑)

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบคำขอและรับคำขอใบสำคัญ หรือใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนบุคคลฯhttp://osh.labou...
03/11/2021

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบคำขอและรับคำขอใบสำคัญ หรือใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนบุคคลฯ

http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3026

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบคำขอและรับคำขอใบสำคัญ หรือใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนบุคคลฯ

http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3026

ขอเชิญ ชมรม สมาคม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ทั่วประเทศร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเนื่องในโอกาส ครบรอบ ๓๖ ปี...
01/11/2021

ขอเชิญ ชมรม สมาคม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ทั่วประเทศร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเนื่องในโอกาส ครบรอบ ๓๖ ปี วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3015

ขอเชิญ ชมรม สมาคม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ทั่วประเทศร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเนื่องในโอกาส ครบรอบ ๓๖ ปี วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3015

กสร. กำชับพนักงานตรวจความปลอดภัยทั่วประเทศ กำกับดูแลการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง อาคารสถานที่ เครื่องจักร ระบบท่อ/ถัง
30/10/2021

กสร. กำชับพนักงานตรวจความปลอดภัยทั่วประเทศ กำกับดูแลการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง อาคารสถานที่ เครื่องจักร ระบบท่อ/ถัง

กสร. กำชับพนักงานตรวจความปลอดภัยทั่วประเทศ กำกับดูแลการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง อาคารสถานที่ เครื่องจักร ระบบท่อ/ถัง

รู้ทันความไม่ปลอดภัยจาก Case Study EP.4 เครื่องกรอกระดาษหนีบขาhttps://youtu.be/Qo8xtMF1afg------------------------------...
28/10/2021
รู้ทันความไม่ปลอดภัยจาก Case Study EP.4 เครื่องกรอกระดาษหนีบขา

รู้ทันความไม่ปลอดภัยจาก Case Study EP.4 เครื่องกรอกระดาษหนีบขา

https://youtu.be/Qo8xtMF1afg
------------------------------------
🌐 Website: labour.go.th
👍 Facebook/Twitter/YouTube
: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
☎️ Hotline: 1546 หรือ 1506 กด 3
📲 Line: @DLPW

"ระวัง" อันตรายจากไฟฟ้า เสี่ยงต่อการเกิด "อัคคีภัย" ในสถานประกอบกิจการ
27/10/2021

"ระวัง" อันตรายจากไฟฟ้า เสี่ยงต่อการเกิด "อัคคีภัย" ในสถานประกอบกิจการ

"ระวัง" อันตรายจากไฟฟ้า เสี่ยงต่อการเกิด "อัคคีภัย" ในสถานประกอบกิจการ

คุณสมบัติผู้ขอขึ้นทะเบียนหรือขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
27/10/2021

คุณสมบัติผู้ขอขึ้นทะเบียนหรือขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

คุณสมบัติผู้ขอขึ้นทะเบียนหรือขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน ย้ำเตือนการดูแลความปลอดภัยในการทำงานในช่วงฤดูฝน
20/10/2021

กองความปลอดภัยแรงงาน ย้ำเตือนการดูแลความปลอดภัยในการทำงานในช่วงฤดูฝน

วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน พร้อมด้วย นายวีระกิตต...
13/10/2021
กระทรวงแรงงานเรียกสอบนายจ้างเหตุตึกถล่มย่านประชาชื่น | TNNข่าวเที่ยง | 13-10-64

วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน พร้อมด้วย นายวีระกิตต์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๑ นางจิรภาพร ปานะชาติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ นายสุริยาวุธ ทองเที่ยง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี รุดเข้าพื้นที่เพื่อสอบสวนกรณีอุบัติเหตุอาคารวรรณผกาพังทลายขณะรื้อถอน และมีลูกจ้างได้รับบาดเจ็บ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ที่มาภาพข่าว : TNN NEWS ข่าวเที่ยง
https://youtu.be/_RdSEDLsAPo

เมื่อวานนี้ได้เกิดเหตุอาคารซอยประชาชื่นนนท์ 7 นนทบุรี ถล่มโยวันนี้เจ้าหน้าที่ กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสว...

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ข้าพระพุทธเจ้า ...
13/10/2021

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ กองความปลอดภัยแรงงาน

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ กองความปลอดภัยแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ "การยกร่างกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานด้านการยศาสตร์และ...
06/10/2021

กองความปลอดภัยแรงงาน ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ "การยกร่างกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานด้านการยศาสตร์และกำหนดอัตราน้ำหนัก" ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSwNazY583Yl4C-U-os8RlMj1KCZDRg2RcXLjEQCdz36xZ0w/viewform

กองความปลอดภัยแรงงาน ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ "การยกร่างกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานด้านการยศาสตร์และกำหนดอัตราน้ำหนัก" ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSwNazY583Yl4C-U-os8RlMj1KCZDRg2RcXLjEQCdz36xZ0w/viewform

กองความปลอดภัยแรงงาน รับรางวัลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ระดับยอดเยี่ยม เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒...
30/09/2021

กองความปลอดภัยแรงงาน รับรางวัลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ระดับยอดเยี่ยม

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เข้ารับรางวัลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ระดับยอดเยี่ยม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากนายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รางวัลดังกล่าว มอบให้แก่หน่วยงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้รับบริการ โดยหน่วยงานที่จะได้รับรางวัลประเภทยอดเยี่ยม ต้องได้รับรางวัลระดับดีเด่น ๓ ปีต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ตามมาตรฐานยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศของกรม ได้แก่ การป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Corruption) กิจกรรม ๕ ส การให้บริการสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนานวัตกรรมการให้บริการเพื่อรองรับการปฏิบัติงานและความต้องการของผู้รับบริการ

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด...
28/09/2021

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีนายนิยม สองแก้ว รองปลัดกระทรวงแรงงาน รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และภาคีเครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมด้วยผู้แทนจากสภาสถาบันการศึกษาและเครือข่ายวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมีนายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทูร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อร่วมกันหารือเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางการดำเนินการเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือเทียบเท่า ได้เข้าทำงานในสถานประกอบกิจการที่ต้องการจ้างงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผ่านระบบ Job Matching ของกรมการจัดหางาน และกำหนดแนวทางในการให้ส่งเสริมให้ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการเข้าศึกษา อบรม รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถาบันการศึกษา สำหรับรองรับและขับเคลื่อนร่างกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. .... ต่อไป

ปลอดภัยไปด้วยกัน EP.33 สาระสำคัญกฎกระทรวงฯ ที่อับอากาศ พ ศ  2562 (2)https://youtu.be/gA_JCO4q_cY------------------------...
21/09/2021
ปลอดภัยไปด้วยกัน EP.33 สาระสำคัญกฎกระทรวงฯ ที่อับอากาศ พ ศ 2562 (2)

ปลอดภัยไปด้วยกัน EP.33 สาระสำคัญกฎกระทรวงฯ ที่อับอากาศ พ ศ 2562 (2)

https://youtu.be/gA_JCO4q_cY

------------------------------------
🌐 Website: labour.go.th
👍 Facebook/Twitter/YouTube
: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
☎️ Hotline: 1546 หรือ 1506 กด 3
📲 Line: DLPW Connect

ปลอดภัยไปด้วยกัน EP.32 สาระสำคัญกฎกระทรวงฯ ที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 (1)https://youtu.be/QXVcBfT4Y4A------------------------...
14/09/2021
ปลอดภัยไปด้วยกัน EP.32 สาระสำคัญกฎกระทรวงฯ ที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 (1)

ปลอดภัยไปด้วยกัน EP.32 สาระสำคัญกฎกระทรวงฯ ที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 (1)

https://youtu.be/QXVcBfT4Y4A

------------------------------------
🌐 Website: labour.go.th
👍 Facebook/Twitter/YouTube
: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
☎️ Hotline: 1546 หรือ 1506 กด 3
📲 Line: DLPW Connect

'กสร.ชาแนล เปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชม'

03/09/2021

เว็บไซต์ กองความปลอดภัยแรงงาน
http://osh.labour.go.th
สามารถเข้าใช้งานได้ปกติแล้วครับ

ขออภัยในความไม่สะดวก
ขอบคุณครับ

ข้อหารือ แนวทางและวิธีปฏิบัติในการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร...
27/08/2021

ข้อหารือ แนวทางและวิธีปฏิบัติในการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2932:-2019-covid-19&catid=1:news-thai

ข้อหารือ แนวทางและวิธีปฏิบัติในการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2932:-2019-covid-19&catid=1:news-thai

กสร. เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน ครั้งที่ ๒๒ (22nd ASEAN – OSHNET Coordinating Board Meet...
24/08/2021

กสร. เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน ครั้งที่ ๒๒ (22nd ASEAN – OSHNET Coordinating Board Meeting; CBM-22)

วันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในฐานะเลขานุการเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน ครั้งที่ ๒๒ (22nd ASEAN – OSHNET Coordinating Board Meeting; CBM-22) พร้อมทั้ง กล่าวปราศรัยต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากประเทศสมาชิก ซึ่งในครั้งนี้สหพันธรัฐมาเลเซีย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Virtual Meeting) โดยมี นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๔ กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)

การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของภูมิภาคอาเซียนภายใต้แผนการดำเนินงานของเครือข่ายฯ ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ (2021- 2025) สำหรับประเทศไทยในฐานะเลขานุการเครือข่ายฯ ได้รายงานผลการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับชาติ ภูมิภาค ระหว่างประเทศ และรายงานผลการบริหารจัดการเว็บไซต์ ASEAN – OSHNET และ Scorecard โดย นายอัครพงษ์ นวลอ่อน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศความปลอดภัยในการทำงานและความร่วมมือระหว่างประเทศ

23/08/2021
กองความปลอดภัยแรงงาน ขอเชิญร่วมรับฟังการชี้แจงกฎหมายใหม่ "กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ พ.ศ. 2564" ในวันพฤหัสบ...
23/08/2021

กองความปลอดภัยแรงงาน ขอเชิญร่วมรับฟังการชี้แจงกฎหมายใหม่ "กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ พ.ศ. 2564" ในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ทาง Facebook Live

กองความปลอดภัยแรงงาน ขอเชิญร่วมรับฟังการชี้แจงกฎหมายใหม่ "กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ พ.ศ. 2564" ในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ทาง Facebook Live

ที่อยู่

18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
Bangkok
10170

ข้อมูลทั่วไป

พันธกิจ 1.พัฒนามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 2.ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 3.พัฒนาและเสิรมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในทุกภาคส่วน 4.ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการด้านความแลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30
เสาร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6624489128

เว็บไซต์

http://osh.labour.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองความปลอดภัยแรงงานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองความปลอดภัยแรงงาน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรียน กองความปลอดภัยแรงงาน เรื่อง สอบถามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนจป.ว่าด้วยรายละเอียดเอกสาร ดิฉัน ได้นำส่งเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนจป ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแห่งหนึ่ง ข้อ 1)เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับเอกสารโดยให้เหตุผลว่าหลักฐานการศึกษาต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น(ตรวจสอบในข้อกฎหมายไม่มีระบุว่าต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น และหลักฐานการศึกษาก็ระบุข้อมูลชัดเจน) ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคะ? และข้อ 2) เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับหนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างโดยแจ้งว่าไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ แต่ความในข้อกฎหมายระบุว่าให้"นายจ้าง"แจ้งชื่อเพื่อขึ้นทะเบียน... เมื่อตีความตามกฎหมายแล้ว กรณีนายจ้างไปแจ้งชื่อเองไม่ได้ก็ต้องมีการทำหนังสือมอบอำนาจให้ไปดำเนินการแทน สรุปแล้วต้องมีหนังสือมอบอำนาจหรือไม่คะ? อ้างอิงข้อกฎหมายตามภาพด้านล่างค่ะ
ตอนนี้ผมไม่ได้ทำงานต่อก่อนผมทำงานกับนายจ้างคนเก่าแต่เขาปิดเขาไม่ส่งเสื้อผ้าออกผมมาทำงานที่บริษัทใหม่เขารักผมทำงานแต่ผมลาออกเขาไม่จ่ายตังค์ผมแต่ผมออกอยากถูกกฎหมายเขียนใบลาออกทำงานอีกเดือนนึงเขาไม่จ่ายค่าแรงผมเดือนนึง ต้องทำยังไงใครช่วยแก้ให้ผมหน่อยผมเล่นโซเชียลไม่เป็น กลุ่มใหญ่จาก เบอร์โทร 082 337 8914 เขาเรียกผมไปเซ็นเอกสารแต่เขาไม่ให้ผมอ่านดูมันคืออะไรผมเลยไม่เซ็นเกิดเขาเขียนว่าผมรับตังค์หมดแล้วและหรือว่ากรณีอย่างอื่นล่ะผมก็ไม่รู้เขาบังคับผมเซ็นแต่ผมไม่เซ็นเขาก็ไม่ต้องเซ็นเขาว่าอย่างนี้ผมควรไปแจ้งแถวไหนผมอยู่สุขสันต์ 5 บางแค
หนังสือดี....เล่มละ 200 บาท ส่ง 50 บาท
ขออนุญาตสอบถามครับ ผมเป็นจป.วิชาชีพ สามารถอบรมพนักงานใหม่ ให้กับบริษัทอื่นได้ไหมครับ หรือต้องขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรอบรมก่อนครับ
สวัสดีครับ ผมมีเรื่องรบกวนสอบถามเกี่ยวกับคณะกรรมการ คปอ. สำหรับบริษัทที่มีหลายสาขา ดังนี้ครับ 1. มีกฎหมายข้อใดกำหนดไว้หรือไม่ครับว่า คนที่จะเป็นคณะกรรมการ คปอ. ต้องเป็นผู้ที่ทำงานประจำ ณ สถานประกอบกิจการนั้นๆ 2. สามารถแต่งตั้งให้คนที่เป็น คปอ.ตัวแทนลูกจ้าง (มีรายชื่อและปฏิบัติงานประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่) ไปเป็น คปอ. ตัวแทนนายจ้าง ในสาขาย่อยได้หรือไม่ครับ (ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานที่สาขาอาทิตย์ละ 2 วัน) ขอบพระคุณครับ
ทางเลือกของเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ฯ
ฝากเบอร์4 เพื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ
สอบถามเกี่ยวกับการแจ้งฝึกอบรมของหน่วยฝึกครับ หน่วยฝึกสามารถฝึกอบรมหลักสูตรอื่น ๆ ที่ไม่มีชื่อในรายการหลักสูตร โดยไม่ต้องแจ้งใช่ไหมครับ
แจ้งความปลอดภัยในสถานประกอบการณ์ครับ
ขอสอบถามนิดนึงครับ ในกรณีที่ชาวต่างชาติ ที่ต้อง การที่จะเรียนต่อ ในระดับปริญญาตรี ในสาขาของด้ านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ของวิทยาลัยนา นาชาติเซนต์เทเรซา ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ เมื่อเ ขาจบการศึกษาแล้วเขาสามารถ จะทำงาน และขึ้นท ะเบียนเป็นจปว.ในไทยได้หรือไม่ครับผมนี้อยากรู้คับ https://www.stic.ac.th/undergraduate-program/occupational-health-safety มีใครสามารถตอบ ในเรื่องนี้ได้บ้างครับ เกจิอาจารย์ ด้าน ความปลอดภัยทั้งหลาย โปรดให้คำแนะนำด้วย ครับ พอดีมีเพื่อนๆชาวอินเดียของผมหลายคนอยาก จะต้องมาเรียนต่อในประเทศไทยของเราเขาไม่ได้ม าแย่งงานเรานะแต่เขาก็แค่อยากจะเข้ามาหาความร่ำ รวยในประเทศของเราเพราะเขาเชื่อและศรัทธาในป ระเทศของเราประเทศสยามเมืองยิ้มที่ดีที่สุดในโลก!
สวัสดีค่ะแอดมิน ขออนุญาติฝากประชาสัมพันธ์ หลักสูตร วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม. ราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม วี วัน ต. ในเมือง อ. เมือง จ. นครราชสีมา ค่าลงทะเบียน ๑,๕๐๐ บาท/ท่าน สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารการสมัคร ได้จากลิงค์ด้านล่าง หรือสแกน QR code https://drive.google.com/file/d/1PsxGahpl33QTitEjGQpCBoY-9vUCmqsW/view?usp=sharing