กองความปลอดภัยแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
(5)

เปิดเหมือนปกติ

Info กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับ "ที่อับอากาศ"https://shorturl.asia/RNM1a
22/10/2020

Info กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับ "ที่อับอากาศ"

https://shorturl.asia/RNM1a

กองความปลอดภัยแรงงาน ประชุมกำหนดทิศทางการดำเนินงานตามภารกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
21/10/2020

กองความปลอดภัยแรงงาน ประชุมกำหนดทิศทางการดำเนินงานตามภารกิจ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

การประชุมเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน (ASEAN-OSHNET) ครั้งที่ 21 https://youtu.be/g7kiwQ9spZgขอความร่วมม...
16/10/2020

การประชุมเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน (ASEAN-OSHNET) ครั้งที่ 21
https://youtu.be/g7kiwQ9spZg
ขอความร่วมมือทุกท่านและช่วยกันประชาสัมพันธ์ YouTube ของกรมฯ ด้วยค่ะ
โดยช่วยกัน ✅👉กดติดตาม/ ✅Subscribe

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอัน...
13/10/2020

๑๓ ตุลาคม
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองความปลอดภัยแรงงาน

กฎกระทรวงฉบับใหม่กฎกระทวง กำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๓http://osh.labour.go.t...
06/10/2020

กฎกระทรวงฉบับใหม่
กฎกระทวง กำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๓

http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2594:new-&catid=1:news-thai

สอบถามข้อมูลได้ที่
กองความปลอดภัยแรงงาน
กลุ่มงานมาตรฐานอาชีวอนามัยและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
โทร. 0 2448 9128-39 ต่อ 310-312

11/09/2020
"ที่อับอากาศ" ถ้าประมาทอาจตายหมู่

"ที่อับอากาศ" ถ้าประมาทอาจตายหมู่

https://youtu.be/1i01pk5KNig

และอย่าลืมติดตามช่อง YouTube ของกรมฯ ด้วยนะครับ
✅👉กดติดตาม/ ✅Subscribe

ติดตาม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ที่... ::: Subscribe Channel ::: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน : https://www.youtube.com/c/กรมสวัสดิ.....

ร่วมสนุกกันครับ
24/08/2020

ร่วมสนุกกันครับ

ร่วมสนุกกันนะคะ เพียงแค่ "กด Like กด Share คลิปวิดิโอที่ท่านชื่อชอบจากเพจนี้ พร้อมบอกเราสักนิดว่า
1.ท่านชื่นชอบอะไรในคลิปนั้น
2.ท่านต้องการให้เราส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานหรือสวัสดิการในการทำงานของท่านอย่างไร
ผู้โชคดีจำนวน 100 ท่าน จะได้รับกระเป๋าผ้ารักษ์โลก ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 8 กันยายน 2563 นี้" 😁

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระเจ...
12/08/2020

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กองความปลอดภัยแรงงาน

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวราง...
28/07/2020

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กองความปลอดภัยแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน ขอเชิญสถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ...
22/07/2020

กองความปลอดภัยแรงงาน ขอเชิญสถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายลูกบทตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการยกร่างกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHLZ0bfsBgHYMPnI69_0-boDlgOhsgG85h9eLJiJc-iGsWhw/viewform

02/07/2020
คุณสมบัติผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานตามกฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง

คุณสมบัติผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน
ตามกฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559
และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน ตามกฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และ.....

03/06/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

กองความปลอดภัยแรงงาน โดยกลุ่มงานมาตรฐานอาชีวอนามัยและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ข้อความร่วมมือตอบแบบสอบถามการชี้บ่งและวิธีการปร...
18/05/2020

กองความปลอดภัยแรงงาน โดยกลุ่มงานมาตรฐานอาชีวอนามัยและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ข้อความร่วมมือตอบแบบสอบถามการชี้บ่งและวิธีการประเมินอันตรายในสถานประกอบกิจการของท่านดำเนินการอยู่
กลุ่มเป้าหมาย สถานประกอบกิจการทุกประเภททุกขนาด (มีลูกจ้างตั้งแต่ ๑ คนขึ้นไป)

https://docs.google.com/forms/d/1SRtnUH0JmzXPgGXxKRfMrPwyjOml16P4TTThUBNgj1E/viewform?edit_requested=true

10/05/2020
10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ

สนทนาภาษาแรงงาน .. 10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี 2563

https://youtu.be/ElTfxG3ZeZQ

ติดตาม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ที่... ::: Subscribe Channel ::: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน : https://bit.ly/2zNkace Facebook : https://www.facebo...

วันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปี เป็น "วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ" กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึง...
08/05/2020

วันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปี เป็น "วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ" กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงขอเชิญทุกภาคส่วนร่วมกันในการรณรงค์และปลุกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดเดือนพฤษภาคม 63

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แนะนำมาตรการป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด-19 (3 ภาษา)
30/04/2020

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แนะนำมาตรการป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด-19 (3 ภาษา)

มาตรการป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด-19

29/04/2020
กสร.ใส่ใจ ห่วงใยแรงงาน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 2563

ประชาสัมพันธ์ วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 นี้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้จัดกิจกรรมเหมือนทุกปี แต่กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบกิจการที่จะร่วมกันฝ่าฝันและก้าวพ้นวิกฤติ COVID-19 เพื่อให้ชีวิตการทำงานกลับมาดำเนินเป็นปกติโดยเร็ว และไม่ว่าจะเป็นวันแรงงานหรือวันไหน ๆ พี่น้องผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบกิจการก็ยังคงเป็นคนในครอบครัวที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะต้องให้การคุ้มครอง ดูแล ตลอดไป
https://youtu.be/B6JHoBReO98

ในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 นี้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้จัดกิจกรรมเหมือนทุกปี แต่กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิก.....

วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ประจำปี 2563 กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน...
23/04/2020

วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ประจำปี 2563 กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนประชาสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์เพื่อเป็นการรณรงค์ ส่งเสริมแนวคิดในการสร้างมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ช่วยหยุดยั้งการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปด้วยกัน
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2482:-m-m-s&catid=1:news-thai

16/04/2020
ประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานฯ

Video ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติฯ

https://youtu.be/HC2Nu9m0WAg

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน...

13 เมษายน วันผู้สูงอายุแห่งชาติกระทรวงแรงงานตระหนักถึงคุณค่าและศักยภาพผู้สูงวัยโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีง...
13/04/2020

13 เมษายน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

กระทรวงแรงงานตระหนักถึงคุณค่าและศักยภาพผู้สูงวัย
โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานทำพร้อมกำหนดค่าจ้างอย่างเหมาะสมและคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน

#วันผู้สูงอายุแห่งชาติ #กระทรวงแรงงาน

13 เมษายน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

กระทรวงแรงงานตระหนักถึงคุณค่าและศักยภาพผู้สูงวัย
โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานทำ
พร้อมกำหนดค่าจ้างอย่างเหมาะสม
และคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน

#วันผู้สูงอายุแห่งชาติ #กระทรวงแรงงาน

7 วิธีดูแลบ้านและคนในครอบครัว ให้ห่างไกลจาก COVID-19
24/03/2020

7 วิธีดูแลบ้านและคนในครอบครัว ให้ห่างไกลจาก COVID-19

7 วิธีดูแลบ้านและคนในครอบครัว ให้ห่างไกลจาก COVID-19

มาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 (จาก มติคณะกรรมการประกันสังคม วันท...
22/03/2020

มาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19

(จาก มติคณะกรรมการประกันสังคม วันที่ 20 มีนาคม 2563)

มาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19

(จาก มติคณะกรรมการประกันสังคม วันที่ 20 มีนาคม 2563)

ประกาศกรมฯ เรื่อง ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้เลื่อนวันหยุดตามประเพณีในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ปี 2563
19/03/2020

ประกาศกรมฯ เรื่อง ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้เลื่อนวันหยุดตามประเพณีในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ปี 2563

ประกาศกรมฯ เรื่อง ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้เลื่อนวันหยุดตามประเพณีในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ปี 2563

กองความปลอดภัยแรงงาน เพิ่มโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย จำนวน 5 แบบ
06/03/2020

กองความปลอดภัยแรงงาน เพิ่มโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย จำนวน 5 แบบ

กองความปลอดภัยแรงงาน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กรวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นายนรินทร์ บุญพร้อม ผู้อำนวยการกอง...
06/03/2020

กองความปลอดภัยแรงงาน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร
วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นายนรินทร์ บุญพร้อม ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน พร้อมด้วย นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยแรงงาน ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กองความปลอดภัยแรงงาน ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
การประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว ถือเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านการบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ให้มีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและสร้างความเข้มแข็งเป็นภูมิคุ้มกัน ให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน ในการสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยม ต่อต้านการทุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

กองความปลอภัยแรงงาน เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติฯ ผ่านช่องทาง E-book...
06/03/2020

กองความปลอภัยแรงงาน เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติฯ ผ่านช่องทาง E-book

link ช่องทางการเรียนรู้ผ่าน E-book
http://online.pubhtml5.com/cogs/fynq/

สำหรับท่านที่เข้าใช้งาน e-book แล้ว กองความปลอดภัยแรงงานรบกวนท่านกรอกแบบสอบถาม เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงต่อไปครับ

link แบบสอบถาม
https://forms.gle/sV4SfvAaXaB8wBNy5

กองความปลอดภัยแรงงาน ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมดับเพลิงแ...
05/03/2020

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๓ ในพื้นที่อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) ตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย ๕ หน่วยงาน ได้แก่ กองความปลอดภัยแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ ๗ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๑๑ (ตลิ่งชัน) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ (องค์กรมหาชน) และสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (แห่งประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ให้มีองค์ความรู้ เสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์ สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย ตลอดจนเป็นการสร้างแบบอย่างของหน่วยงานราชการในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑๙๑ คน โดยในการฝึกซ้อมดังกล่าวมีการจำลองเหตุการณ์ในการดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในอาคารร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบางขุนนนท์ โรงพยาบาลเจ้าพระยา ดำเนินการฝึกซ้อมโดย บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
20/02/2020

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ขอเชิญร่วมงาน Informal labour Fair 2020

เชิญชวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมการคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำง...
03/02/2020

เชิญชวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมการคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2399:-m-m-s&catid=1:news-thai

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
31/01/2020

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดีกสร.มอบวุฒิบัตรพนักงานตรวจความปลอดภัยฯ

วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรมหลักสูตรพนักงานตรวจความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.2554 ทั้งนี้มีพนักงานตรวจความปลอดภัยที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรฯ จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ที่อยู่

18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
Bangkok
10170

ข้อมูลทั่วไป

พันธกิจ 1.พัฒนามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 2.ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 3.พัฒนาและเสิรมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในทุกภาคส่วน 4.ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการด้านความแลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0 2448 9128-39

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองความปลอดภัยแรงงานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองความปลอดภัยแรงงาน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรียน กองความปลอดภัยแรงงาน เรื่อง สอบถามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนจป.ว่าด้วยรายละเอียดเอกสาร ดิฉัน ได้นำส่งเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนจป ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแห่งหนึ่ง ข้อ 1)เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับเอกสารโดยให้เหตุผลว่าหลักฐานการศึกษาต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น(ตรวจสอบในข้อกฎหมายไม่มีระบุว่าต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น และหลักฐานการศึกษาก็ระบุข้อมูลชัดเจน) ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคะ? และข้อ 2) เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับหนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างโดยแจ้งว่าไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ แต่ความในข้อกฎหมายระบุว่าให้"นายจ้าง"แจ้งชื่อเพื่อขึ้นทะเบียน... เมื่อตีความตามกฎหมายแล้ว กรณีนายจ้างไปแจ้งชื่อเองไม่ได้ก็ต้องมีการทำหนังสือมอบอำนาจให้ไปดำเนินการแทน สรุปแล้วต้องมีหนังสือมอบอำนาจหรือไม่คะ? อ้างอิงข้อกฎหมายตามภาพด้านล่างค่ะ
ตอนนี้ผมไม่ได้ทำงานต่อก่อนผมทำงานกับนายจ้างคนเก่าแต่เขาปิดเขาไม่ส่งเสื้อผ้าออกผมมาทำงานที่บริษัทใหม่เขารักผมทำงานแต่ผมลาออกเขาไม่จ่ายตังค์ผมแต่ผมออกอยากถูกกฎหมายเขียนใบลาออกทำงานอีกเดือนนึงเขาไม่จ่ายค่าแรงผมเดือนนึง ต้องทำยังไงใครช่วยแก้ให้ผมหน่อยผมเล่นโซเชียลไม่เป็น กลุ่มใหญ่จาก เบอร์โทร 082 337 8914 เขาเรียกผมไปเซ็นเอกสารแต่เขาไม่ให้ผมอ่านดูมันคืออะไรผมเลยไม่เซ็นเกิดเขาเขียนว่าผมรับตังค์หมดแล้วและหรือว่ากรณีอย่างอื่นล่ะผมก็ไม่รู้เขาบังคับผมเซ็นแต่ผมไม่เซ็นเขาก็ไม่ต้องเซ็นเขาว่าอย่างนี้ผมควรไปแจ้งแถวไหนผมอยู่สุขสันต์ 5 บางแค
หนังสือดี....เล่มละ 200 บาท ส่ง 50 บาท
ขออนุญาตสอบถามครับ ผมเป็นจป.วิชาชีพ สามารถอบรมพนักงานใหม่ ให้กับบริษัทอื่นได้ไหมครับ หรือต้องขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรอบรมก่อนครับ
สวัสดีครับ ผมมีเรื่องรบกวนสอบถามเกี่ยวกับคณะกรรมการ คปอ. สำหรับบริษัทที่มีหลายสาขา ดังนี้ครับ 1. มีกฎหมายข้อใดกำหนดไว้หรือไม่ครับว่า คนที่จะเป็นคณะกรรมการ คปอ. ต้องเป็นผู้ที่ทำงานประจำ ณ สถานประกอบกิจการนั้นๆ 2. สามารถแต่งตั้งให้คนที่เป็น คปอ.ตัวแทนลูกจ้าง (มีรายชื่อและปฏิบัติงานประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่) ไปเป็น คปอ. ตัวแทนนายจ้าง ในสาขาย่อยได้หรือไม่ครับ (ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานที่สาขาอาทิตย์ละ 2 วัน) ขอบพระคุณครับ
ทางเลือกของเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ฯ
ฝากเบอร์4 เพื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ
สอบถามเกี่ยวกับการแจ้งฝึกอบรมของหน่วยฝึกครับ หน่วยฝึกสามารถฝึกอบรมหลักสูตรอื่น ๆ ที่ไม่มีชื่อในรายการหลักสูตร โดยไม่ต้องแจ้งใช่ไหมครับ
แจ้งความปลอดภัยในสถานประกอบการณ์ครับ
ขอสอบถามนิดนึงครับ ในกรณีที่ชาวต่างชาติ ที่ต้อง การที่จะเรียนต่อ ในระดับปริญญาตรี ในสาขาของด้ านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ของวิทยาลัยนา นาชาติเซนต์เทเรซา ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ เมื่อเ ขาจบการศึกษาแล้วเขาสามารถ จะทำงาน และขึ้นท ะเบียนเป็นจปว.ในไทยได้หรือไม่ครับผมนี้อยากรู้คับ https://www.stic.ac.th/undergraduate-program/occupational-health-safety มีใครสามารถตอบ ในเรื่องนี้ได้บ้างครับ เกจิอาจารย์ ด้าน ความปลอดภัยทั้งหลาย โปรดให้คำแนะนำด้วย ครับ พอดีมีเพื่อนๆชาวอินเดียของผมหลายคนอยาก จะต้องมาเรียนต่อในประเทศไทยของเราเขาไม่ได้ม าแย่งงานเรานะแต่เขาก็แค่อยากจะเข้ามาหาความร่ำ รวยในประเทศของเราเพราะเขาเชื่อและศรัทธาในป ระเทศของเราประเทศสยามเมืองยิ้มที่ดีที่สุดในโลก!
สวัสดีค่ะแอดมิน ขออนุญาติฝากประชาสัมพันธ์ หลักสูตร วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม. ราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม วี วัน ต. ในเมือง อ. เมือง จ. นครราชสีมา ค่าลงทะเบียน ๑,๕๐๐ บาท/ท่าน สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารการสมัคร ได้จากลิงค์ด้านล่าง หรือสแกน QR code https://drive.google.com/file/d/1PsxGahpl33QTitEjGQpCBoY-9vUCmqsW/view?usp=sharing