กองความปลอดภัยแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
(17)

เปิดเหมือนปกติ

03/03/2021

กฎกระทรวงฯ ใหม่ ๓ ฉบับ
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. ๒๕๖๔
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2735:-m-m-s&catid=1:news-thai

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2736:-m-m-s&catid=1:news-thai

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชันจากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๔
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2737:-m-m-s&catid=1:news-thai

รองอธิบดี กสร. เปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดทำแผนซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ภายใต้แคมเปญ "ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติ...
24/02/2021

รองอธิบดี กสร. เปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดทำแผนซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ภายใต้แคมเปญ "ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน"

รองอธิบดี กสร. เปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดทำแผนซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ภายใต้แคมเปญ "ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน"

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดทำแผนซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ภายใต้แคมเปญ "ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการของขวัญปีใหม่จากใจกระทรวงแรงงาน 2564 โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท นาซ่าไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด หน่วยฝึกอบรมซึ่งได้ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในการจัดการฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 224 คน ณ ห้องเทอร์มินอลฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา

กสร. จัดประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ
24/02/2021

กสร. จัดประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ

กสร. จัดประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาร่างแนวทางในการบังคับชำระหนี้กองทุนความปลอดภัยฯ กรณีนายจ้างผู้กู้ยืมผิดชำระหนี้ การบังคับใช้แนวทางการบอกเลิกสัญญา การขอขยายแผนการดำเนินการแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย และคำขอผ่อนผันการชำระหนี้ ของดค่าปรับ และพักการชำระหนี้ของสถานประกอบกิจการ โดยมี ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 กองความปลอดภัยแรงงาน ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

กองความปลอดภัยแรงงาน เพิ่มศักยภาพพนักงานตรวจความปลอดภัยด้านเทคนิคการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานอ่านรายละเอี...
24/02/2021

กองความปลอดภัยแรงงาน เพิ่มศักยภาพพนักงานตรวจความปลอดภัยด้านเทคนิคการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2730:%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%94-%m-%E0%B9%92%E0%B9%94-%E0%B9%90%E0%B9%93-%M-%S&catid=4:news

ปลอดภัยไปด้วยกัน EP.16 การส่งสำเนาหนังสือแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ตามมาตรา 34https://www.youtube.com/watch?v=QJGO...
15/02/2021
ปลอดภัยไปด้วยกัน EP.16 การส่งสำเนาหนังสือแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ตามมาตรา 34

ปลอดภัยไปด้วยกัน EP.16 การส่งสำเนาหนังสือแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ตามมาตรา 34

https://www.youtube.com/watch?v=QJGOgnzAzwc&list=PLHoHKU_pkdK4mPJUqtHSUAGzsFQB51TqC&index=1&t=34s

เชิญชวน ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตอบแบบเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และประเด็นปัญหา เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุง/แก้ไข พระราชบัญญั...
09/02/2021

เชิญชวน ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตอบแบบเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และประเด็นปัญหา เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุง/แก้ไข พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

กองความปลอดภัยแรงงาน
ขอขอบคุณผู้ร่วมตอบแบบสอบถามเป็นอย่างสูง

08/02/2021
05/02/2021
ขอเชิญชวน นายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน พนักงานตรวจความปลอดภัย นิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท...
04/02/2021

ขอเชิญชวน นายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน พนักงานตรวจความปลอดภัย นิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ตอบแบบสำรวจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการยกร่าง "กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผู้ชำนาญการ การควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การสั่งพักใช้ และการเพิกถอนใบอนุญาต พ.ศ. .... " ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่จะไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบังคับใช้กฎหมาย ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงทุกท่านค่ะ

https://shorturl.asia/OCNvk

กองความปลอดภัยแรงงาน จัดประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับนั่งร้า...
28/01/2021

กองความปลอดภัยแรงงาน จัดประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับนั่งร้าน และค้ำยัน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2706:-m---m-s&catid=4:news

กองความปลอดภัยแรงงาน ขอเชิญผู้แทนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมประชุมชี้แจง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข รูปแบบ และวิธีการคัดเลือกสถานปร...
22/01/2021
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข รูปแบบ และวิธีการคัดเลือกสถานประกอบกิจกา

กองความปลอดภัยแรงงาน ขอเชิญผู้แทนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมประชุมชี้แจง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข รูปแบบ และวิธีการคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๔ (ผ่านระบบออนไลน์)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมประชุม
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2698:-m-m-s&catid=1:news-thai

http://osh.labour.go.th กองความปลอดภัยแรงงาน

วิธีการแจ้งอุบัติภัยร้ายแรง หรือลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงาน ทางระบบ e-service
19/01/2021

วิธีการแจ้งอุบัติภัยร้ายแรง หรือลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงาน ทางระบบ e-service

สิทธิและหน้าที่ของลูกจ้าง ที่ควรรู้😊
19/01/2021

สิทธิและหน้าที่ของลูกจ้าง ที่ควรรู้😊

สิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง ที่ควรรู้😊
19/01/2021

สิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง ที่ควรรู้😊

เมื่อเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงาน นายจ้างต้องทำอย่างไร?
19/01/2021

เมื่อเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงาน นายจ้างต้องทำอย่างไร?

ปลอดภัยไปด้วยกัน EP.13 การรายงานตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Servicehttps://www.youtube.co...
18/01/2021
ปลอดภัยไปด้วยกัน EP.13 การรายงานตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e

ปลอดภัยไปด้วยกัน EP.13 การรายงานตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Service

https://www.youtube.com/watch?v=4QlBDo3NVvc&list=PLHoHKU_pkdK4mPJUqtHSUAGzsFQB51TqC

***ประกาศเลื่อน***การทดสอบซ่อมภาคปฏิบัติ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
13/01/2021

***ประกาศเลื่อน***

การทดสอบซ่อมภาคปฏิบัติ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

กลางเดือนมกราคม 2564 แล้ว ยื่นแบบ สอ.1 กันหรือยังคะ 😉😉😉
12/01/2021

กลางเดือนมกราคม 2564 แล้ว ยื่นแบบ สอ.1 กันหรือยังคะ 😉😉😉

08/01/2021

ที่อยู่

18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
Bangkok
10170

ข้อมูลทั่วไป

พันธกิจ 1.พัฒนามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 2.ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 3.พัฒนาและเสิรมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในทุกภาคส่วน 4.ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการด้านความแลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0 2448 9128-39

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองความปลอดภัยแรงงานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองความปลอดภัยแรงงาน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรียน กองความปลอดภัยแรงงาน เรื่อง สอบถามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนจป.ว่าด้วยรายละเอียดเอกสาร ดิฉัน ได้นำส่งเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนจป ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแห่งหนึ่ง ข้อ 1)เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับเอกสารโดยให้เหตุผลว่าหลักฐานการศึกษาต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น(ตรวจสอบในข้อกฎหมายไม่มีระบุว่าต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น และหลักฐานการศึกษาก็ระบุข้อมูลชัดเจน) ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคะ? และข้อ 2) เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับหนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างโดยแจ้งว่าไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ แต่ความในข้อกฎหมายระบุว่าให้"นายจ้าง"แจ้งชื่อเพื่อขึ้นทะเบียน... เมื่อตีความตามกฎหมายแล้ว กรณีนายจ้างไปแจ้งชื่อเองไม่ได้ก็ต้องมีการทำหนังสือมอบอำนาจให้ไปดำเนินการแทน สรุปแล้วต้องมีหนังสือมอบอำนาจหรือไม่คะ? อ้างอิงข้อกฎหมายตามภาพด้านล่างค่ะ
ตอนนี้ผมไม่ได้ทำงานต่อก่อนผมทำงานกับนายจ้างคนเก่าแต่เขาปิดเขาไม่ส่งเสื้อผ้าออกผมมาทำงานที่บริษัทใหม่เขารักผมทำงานแต่ผมลาออกเขาไม่จ่ายตังค์ผมแต่ผมออกอยากถูกกฎหมายเขียนใบลาออกทำงานอีกเดือนนึงเขาไม่จ่ายค่าแรงผมเดือนนึง ต้องทำยังไงใครช่วยแก้ให้ผมหน่อยผมเล่นโซเชียลไม่เป็น กลุ่มใหญ่จาก เบอร์โทร 082 337 8914 เขาเรียกผมไปเซ็นเอกสารแต่เขาไม่ให้ผมอ่านดูมันคืออะไรผมเลยไม่เซ็นเกิดเขาเขียนว่าผมรับตังค์หมดแล้วและหรือว่ากรณีอย่างอื่นล่ะผมก็ไม่รู้เขาบังคับผมเซ็นแต่ผมไม่เซ็นเขาก็ไม่ต้องเซ็นเขาว่าอย่างนี้ผมควรไปแจ้งแถวไหนผมอยู่สุขสันต์ 5 บางแค
หนังสือดี....เล่มละ 200 บาท ส่ง 50 บาท
ขออนุญาตสอบถามครับ ผมเป็นจป.วิชาชีพ สามารถอบรมพนักงานใหม่ ให้กับบริษัทอื่นได้ไหมครับ หรือต้องขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรอบรมก่อนครับ
สวัสดีครับ ผมมีเรื่องรบกวนสอบถามเกี่ยวกับคณะกรรมการ คปอ. สำหรับบริษัทที่มีหลายสาขา ดังนี้ครับ 1. มีกฎหมายข้อใดกำหนดไว้หรือไม่ครับว่า คนที่จะเป็นคณะกรรมการ คปอ. ต้องเป็นผู้ที่ทำงานประจำ ณ สถานประกอบกิจการนั้นๆ 2. สามารถแต่งตั้งให้คนที่เป็น คปอ.ตัวแทนลูกจ้าง (มีรายชื่อและปฏิบัติงานประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่) ไปเป็น คปอ. ตัวแทนนายจ้าง ในสาขาย่อยได้หรือไม่ครับ (ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานที่สาขาอาทิตย์ละ 2 วัน) ขอบพระคุณครับ
ทางเลือกของเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ฯ
ฝากเบอร์4 เพื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ
สอบถามเกี่ยวกับการแจ้งฝึกอบรมของหน่วยฝึกครับ หน่วยฝึกสามารถฝึกอบรมหลักสูตรอื่น ๆ ที่ไม่มีชื่อในรายการหลักสูตร โดยไม่ต้องแจ้งใช่ไหมครับ
แจ้งความปลอดภัยในสถานประกอบการณ์ครับ
ขอสอบถามนิดนึงครับ ในกรณีที่ชาวต่างชาติ ที่ต้อง การที่จะเรียนต่อ ในระดับปริญญาตรี ในสาขาของด้ านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ของวิทยาลัยนา นาชาติเซนต์เทเรซา ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ เมื่อเ ขาจบการศึกษาแล้วเขาสามารถ จะทำงาน และขึ้นท ะเบียนเป็นจปว.ในไทยได้หรือไม่ครับผมนี้อยากรู้คับ https://www.stic.ac.th/undergraduate-program/occupational-health-safety มีใครสามารถตอบ ในเรื่องนี้ได้บ้างครับ เกจิอาจารย์ ด้าน ความปลอดภัยทั้งหลาย โปรดให้คำแนะนำด้วย ครับ พอดีมีเพื่อนๆชาวอินเดียของผมหลายคนอยาก จะต้องมาเรียนต่อในประเทศไทยของเราเขาไม่ได้ม าแย่งงานเรานะแต่เขาก็แค่อยากจะเข้ามาหาความร่ำ รวยในประเทศของเราเพราะเขาเชื่อและศรัทธาในป ระเทศของเราประเทศสยามเมืองยิ้มที่ดีที่สุดในโลก!
สวัสดีค่ะแอดมิน ขออนุญาติฝากประชาสัมพันธ์ หลักสูตร วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม. ราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม วี วัน ต. ในเมือง อ. เมือง จ. นครราชสีมา ค่าลงทะเบียน ๑,๕๐๐ บาท/ท่าน สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารการสมัคร ได้จากลิงค์ด้านล่าง หรือสแกน QR code https://drive.google.com/file/d/1PsxGahpl33QTitEjGQpCBoY-9vUCmqsW/view?usp=sharing