กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th www.youtube.com/channel/UCAsMSKv4okkTVpQQxSfdnmw/feed https://twitter.com/NewsCgd instagram.com/cgd_news/

เปิดเหมือนปกติ

📣📣การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 7/2563และการประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมบัญ...
27/10/2020

📣📣การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 7/2563 และการประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ. 2563

✔✔นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 7/2563 และประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้าของการเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลางร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง วันที่ 27 ตุลาคม 2563 #กรมบัญชีกลาง

📣📣การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลั...
27/10/2020

📣📣การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ชุดกรรมการภายใน) ครั้งที่ 3/2563

✔✔นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ชุดกรรมการภายใน) ครั้งที่ 3/2563 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาข้อเสนอการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และผลตอบรับเกี่ยวกับรางวัลฯ พร้อมพิจารณารายชื่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ และตัดสินการมอบรางวัลฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ชุดกรรมการภายนอก) และประเด็นสำคัญในการพิจารณากำหนดเกณฑ์การประเมินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 27 ตุลาคม 2563 #กรมบัญชีกลาง

📣📣การประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง สำหรับการจ้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบัตรสวัสดิ...
27/10/2020

📣📣การประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง สำหรับการจ้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครั้งที่ 1/2563

✔✔นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง สำหรับการจ้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาร่างขอบเขตของงาน (TOR) สำหรับการจ้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และราคากลาง สำหรับการจ้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ ห้องประชุมพัสดุ กรมบัญชีกลาง วันที่ 27 ตุลาคม 2563 #กรมบัญชีกลาง

📣📣การประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบเบิกจ่ายค่ายากลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง ครั้งที่ 1/2564✔✔นางสาววิลาว...
27/10/2020

📣📣การประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบเบิกจ่ายค่ายากลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง ครั้งที่ 1/2564

✔✔นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบเบิกจ่ายค่ายากลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง ครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาข้อเสนอราคายา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงระบบเบิกจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติก (Rheumatic Disease Prior Authorization: RDPA) และแนวทางกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายา ณ ห้องประชุม 313 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 26 ตุลาคม 2563 #กรมบัญชีกลาง

📣📣กรมบัญชีกลาง จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 1✔️✔️นายเกียรติณรง...
26/10/2020

📣📣กรมบัญชีกลาง จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 1

✔️✔️นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 1” ซึ่งจัดฝึกอบรม จำนวน 5 วัน ณ ห้อง Training Center 1 – 3 บริษัท ยิบอินซอย จำกัด กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2563 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่จะมีการขึ้นระบบ New GFMIS Thai กลุ่มที่ 1 ได้รับความรู้ความเข้าใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดแผนการขึ้นระบบ New GFMIS Thai แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มนำร่อง ซึ่งมีการขึ้นระบบแบบคู่ขนานไปแล้วเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 (2) กลุ่มที่ 1 ซึ่งเป็นกลุ่มหน่วยงานที่มาฝึกอบรมในวันนี้มีกำหนดขึ้นระบบในวันที่ 4 มกราคม 2564 (3) กลุ่มที่ 2 กำหนดขึ้นระบบในวันที่ 1 เมษายน 2564 และ (4) กลุ่มที่ 3 กำหนดขึ้นระบบในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 #กรมบัญชีกลาง #ระบบGFMIS

📣📣กรมบัญชีกลาง ออกแนวปฏิบัติทางบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล เพิ่มความคล่องตัวและประสิ...
24/10/2020

📣📣กรมบัญชีกลาง ออกแนวปฏิบัติทางบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล เพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

✔✔นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กำหนดให้เทศบาล ซึ่งประกอบด้วย เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง ทำให้เทศบาลนครและเทศบาลเมือง เป็นหน่วยงานผู้เบิกที่ต้องดำเนินการเบิกเงินจากคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 กระทรวงการคลัง จึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) มีความชัดเจน สะดวกรวดเร็ว และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

“เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลเป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติทางบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล โดยให้หน่วยงานของเทศบาลเลือกใช้รหัสบัญชีแยกประเภทเพื่อบันทึกการขอเบิกเงินจากคลังของเทศบาลในระบบ GFMIS รวมทั้งกำหนดเรื่องการบัญชีในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลในระบบ GFMIS โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
1. กรณีได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป
เทศบาลดำเนินการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารรัฐวิสาหกิจ ประเภทกระแสรายวัน ของเทศบาลที่เปิดไว้สำหรับรับเงินงบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง เพื่อให้เทศบาลจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป
2. กรณีได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
การซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของ หรือเช่าทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เทศบาลดำเนินการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS เมื่อหนี้ถึงกำหนดหรือใกล้ถึงกำหนดชำระ อย่างช้าไม่เกิน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้ว

รายละเอียดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 521 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การกำหนดแนวปฏิบัติทางบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล จะทำให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพและคล่องตัวขึ้น ส่งผลต่อการใช้จ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองบัญชีภาครัฐ กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ โทร. 0 2127 7407 – 10 ในวัน เวลาราชการ” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว #กรมบัญชีกลาง #บัญชีภาครัฐ

📣📣24 ต.ค. 63 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท/เดือน ให้ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ✔✔นางสาววิล...
23/10/2020

📣📣24 ต.ค. 63 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท/เดือน ให้ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

✔✔นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป สำหรับผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โอนเข้าบัญชีธนาคาร 1,000 บาท/เดือน (จากเดิม 800 บาท/เดือน) และผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเข้าบัญชีธนาคาร 800 บาท และจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บาท/เดือน โดยจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 กรมบัญชีกลางได้จ่ายเบี้ยความพิการ เดือนตุลาคม เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้มีสิทธิเรียบร้อยแล้ว

“สำหรับผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท/เดือนโดยกรมบัญชีกลางจะโอนเข้ากระเป๋า e-Money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ซึ่งผู้มีสิทธิสามารถกดเป็นเงินสด เพื่อให้สามารถสนองตอบความต้องการจำเป็นของผู้พิการ ทั้งนี้ การจ่ายเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป ยังคงจ่ายตามปฏิทินที่กำหนด (ทุกวันที่ 10 ของเดือน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ” โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว #กรมบัญชีกลาง #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
23/10/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

23/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ฝนหลวง..คือ พระอัจริยะภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงคิดค้นเป็นนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้งในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย โดยแต่ละขั้นตอนกว่าจะเป็นเม็ดฝนตกลงมา ทรงมีความเพียรพยายาม ค้นคว้า ทดลอง วิจัย จนประสบความสำเร็จ และหลักปฏิบัติการทำฝนเทียมในปัจจุบัน]

📣📣กรมบัญชีกลาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาร...
23/10/2020

📣📣กรมบัญชีกลาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

✔✔นางอัญชลี ศรีอำไพ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง นำคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า พระราชวังดุสิต และลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กระทรวงการคลัง วันที่ 23 ตุลาคม 2563 #กรมบัญชีกลาง #วันปิยมหาราช

23/10/2020
📣📣การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ครั้งที่ 2/2564✔️✔️นายภูมิศักดิ์ อรัญญา...
22/10/2020

📣📣การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ครั้งที่ 2/2564

✔️✔️นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ครั้งที่ 2/2564 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ร่วมประชุม เพื่อพิจารณาโครงสร้างหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 8 คุณสมบัติและจำนวนของผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงานภายในประเทศ/ต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมการเข้ารับการฝึกอบรม ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง วันที่ 22 ตุลาคม 2563 #กรมบัญชีกลาง

📣📣กรมบัญชีกลาง ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ. 2563✔✔นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชี...
21/10/2020

📣📣กรมบัญชีกลาง ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ. 2563

✔✔นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และนางนิโลบล แวววับศรี เลขานุการกรม ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมในพิธี ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร วันที่ 21 ตุลาคม 2563 #กรมบัญชีกลาง #กฐินพระราชทาน

📣📣อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2563✔✔นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิ...
21/10/2020

📣📣อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

✔✔นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563 ณ บริเวณสวนหย่อมกรมบัญชีกลาง วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้า ที่จะฟื้นฟูความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม #กรมบัญชีกลาง #วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

📣📣การประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำหรับการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ. 2563✔✔ร้อยตำร...
20/10/2020

📣📣การประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำหรับการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ. 2563

✔✔ร้อยตำรวจโทหญิง ศรัณย์กร เลิศโอภาส ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำหรับการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 โดยนางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และมอบหมายภารกิจที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ณ ห้องประชุม 313 กรมบัญชีกลาง วันที่ 20 ตุลาคม 2563 #กรมบัญชีกลาง

📣📣การประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สำหรับการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/256...
20/10/2020

📣📣การประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สำหรับการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563

✔✔นายพรชัย หาญยืนยงสกุล อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สำหรับการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 โดยนางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง คลังเขต 2 คลังเขต 8 และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมผ่านระบบ CAT Conference เพื่อติตตามความก้าวหน้าและมอบหมายภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง วันที่ 20 ตุลาคม 2563 #กรมบัญชีกลาง

📣📣อธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี✔️✔️นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง และนางสาววิล...
19/10/2020

📣📣อธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี

✔️✔️นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง และนางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะ ลงพื้นที่่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งตรวจสอบการปรับปรุงซ่อมแซมคลังพัสดุ โดยนางสุภัทร โรจน์บวรวิทยา คลังจังหวัดนนทบุรีและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี วันที่ 19 ตุลาคม 2563 #กรมบัญชีกลาง #สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี

📣📣รองปลัดกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมกรมบัญชีกลาง✔️✔️นายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่าย...
19/10/2020

📣📣รองปลัดกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมกรมบัญชีกลาง

✔️✔️นายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรมบัญชีกลาง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและมอบนโยบายในส่วนที่่เกี่ยวข้องกับกรมบัญชีกลาง ในโอกาสตรวจเยี่ยมและติดตามงานภารกิจของกรมบัญชีกลาง โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงและผู้อำนวยการสำนัก กอง ศูนย์ สถาบันฯ ของกรมบัญชีกลาง ร่วมประชุมและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 19 ตุลาคม 2563 #กรมบัญชีกลาง #กระทรวงการคลัง

17/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[จิตอาสา 904 สอนการปฐมพยาบาลอย่างง่าย]
.
อุบัติเหตุเล็กน้อย เช่น การสำลัก เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา หากเรารู้วิธีการแก้ไข ก็จะช่วยให้สามารถระงับ และลดความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อชีวิตได้

#จิตอาสา904
#การปฐมพยาบาลอย่างง่าย
#การช่วยผู้ป่วยที่มีอาการสำลัก

17/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน ]
.
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเสาหลักให้กับชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ จวบจนปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ จึงเป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชาติไทย มายาวนานกว่า 700 ปี และเป็นสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งยืนยง ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไท ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ตราบจนปัจจุบัน
ธ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยและดำรงอยู่ภายใต้ทศพิธราชธรรม ทรงเป็นผู้นำการพัฒนาประเทศในทุกด้าน อันได้แก่ การปกครองประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงน้อมนำ พระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จนก่อให้เกิดเป็นพลังที่สำคัญยิ่งในการ ผลักดันให้ประเทศไทย ยืนหยัดอยู่ในสังคมแห่งอารยประเทศได้อย่างสง่างาม

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

📣📣การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้าง ครั้งที่ 7/2563✔️✔️นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ...
16/10/2020

📣📣การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้าง ครั้งที่ 7/2563

✔️✔️นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมติดตามผลการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้าง ครั้งที่ 7/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐ โดยมีคลังเขต และคลังจังหวัด เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ CAT Conference ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง วันที่ 16 ตุลาคม 2563 #กรมบัญชีกลาง

📣📣กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครบรอบ 59 ปี และวันคล้ายวันสถาปนาการกีฬาแห...
16/10/2020

📣📣กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครบรอบ 59 ปี และวันคล้ายวันสถาปนาการกีฬาแห่งประเทศไทย ครบรอบ 56 ปี

✔✔นางนิโลบล แวววับศรี เลขานุการกรม ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครบรอบ 59 ปี พร้อมมอบเงินสนับสนุนสมทบทุนเพื่อสาธารณะประโยชน์และการกุศล โดยมีนายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ให้การต้อนรับและรับมอบ ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

และร่วมแสดงความยินดีกับการกีฬาแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการกีฬาแห่งประเทศไทยครบรอบ 56 ปี พร้อมมอบเงินสนับสนุนสมทบทุนเพื่อสาธารณะประโยชน์และการกุศล โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับและรับมอบ ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 #กรมบัญชีกลาง

📣📣กรมบัญชีกลางกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการมุ่งเยียวยาความเดือดร้อนอย่างครอบคลุมและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจ...
15/10/2020

📣📣กรมบัญชีกลางกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
มุ่งเยียวยาความเดือดร้อนอย่างครอบคลุมและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

✔️✔️นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ข้อ 27 กำหนดให้การจ่ายเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยบทเฉพาะกาลได้กำหนดให้ระหว่างที่ยังมิได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราในการจ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่ออกตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ไปพลางก่อน

“กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางอาศัยอำนาจตามความข้อ 27 ของระเบียบดังกล่าว กำหนดหลักเกณฑ์ การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบด้วย 6 ด้านหลัก ได้แก่ 1.ด้านการดำรงชีพ 2.ด้านสังคมสงเคราะห์ 3.ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 4.ด้านการเกษตร 5.ด้านบรรเทาสาธารณภัย และ 6.ด้านการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์
แต่ละด้านให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน เช่น สามารถเบิกจ่ายค่าจัดหาวัสดุ ได้แก่ กระสอบ ทราย ดิน ลูกรัง เสาเข็ม ไม้แบบ เพื่อนำไปแก้ไขเหตุการณ์กรณีเร่งด่วนฉุกเฉินจากภัยพิบัติที่จะทำความเสียหาย
ต่อสิ่งสาธารณประโยชน์ หรือความเสียหายต่อประชาชนโดยส่วนรวม เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นและเหมาะสม สำหรับการดำเนินการช่วยเหลือในลักษณะที่จ่ายเป็นเงินมีการปรับปรุงบางรายการ เช่น ค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของที่ได้รับความเสียหายเท่าที่จ่ายจริง จากเดิมหลังละไม่เกิน 33,000 บาท ปรับเพิ่มขึ้นเป็นหลังละไม่เกิน 49,500 บาท ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าว จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกฎหมาย กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02 127 7000 ต่อ 4320 ในวัน เวลาราชการ” อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าว #กรมบัญชีกลาง

ที่อยู่

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622706400

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Departmentผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด