กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารกรมบัญชีกลาง
www.cgd.go.th
www.youtube.com/channel/UCAsMSKv4okkTVpQQxSfdnmw/feed
https://twitter.com/NewsCgd
instagram.com/cgd_news/

เปิดเหมือนปกติ

📣📣การประชุมคณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ครั้งที่ 2/2564✔✔นางนิโลบล แวววับศรี รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประช...
27/08/2021

📣📣การประชุมคณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ครั้งที่ 2/2564

✔✔นางนิโลบล แวววับศรี รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ครั้งที่ 2/2564 โดยมีคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ vdo conference เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานจัดทำและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณาราคากลางงานก่อสร้าง และร่วมพิจารณาแผนการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.#กรมบัญชีกลาง

📣📣การประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม ครั้งที่ 2/2564✔✔นางแก้วกาญจ...
27/08/2021

📣📣การประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม ครั้งที่ 2/2564

✔✔นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม ครั้งที่ 2/2564 ร่วมกับกองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล โดยมีผู้แทนสำนักงบประมาณ และสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ vdo conference เพื่อร่วมพิจารณากำหนดเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนให้แก่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ ห้องประชุม 314 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.#กรมบัญชีกลาง

📣📣การประชุมคณะอนุกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 4/2564 ✔✔นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการ...
26/08/2021

📣📣การประชุมคณะอนุกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 4/2564

✔✔นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 4/2564 เพื่อพิจารณาเรื่องการขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยที่จังหวัดต่าง ๆ เสนอขอให้อนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย จำนวน 6 เรื่อง 8 ราย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) วันที่ 26 สิงหาคม 2564 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นควรให้จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย จำนวน 5 เรื่อง 7 ราย ไม่อนุมัติจ่าย 1 ราย ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะนำความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวเสนอคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายต่อไป

26/08/2021
📣📣โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจการคลัง”✔✔วันนี้ (25 ส.ค.64) เวลา 09.00 น. นางสาววิลาวรรณ พยาน...
25/08/2021

📣📣โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจการคลัง”

✔✔วันนี้ (25 ส.ค.64) เวลา 09.00 น. นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจการคลัง” ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx ให้แก่บุคลากรกรมบัญชีกลาง ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 465 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2564 โดยนายสุวิทย์ สรรพวิทยศิริ วิทยากรจากมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง นำเสนอเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและรูปแบบการดำเนินกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ วิธีการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจ และแนวทางการคัดเลือกและการพัฒนาเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจ

📣📣การประชุมคณะทำงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างผลงานบัญชีนวัตกรรมไทยเพื่อส่งเสริมเครื่องมือแพทย์ไทยฯ  ครั้งที่ 1/2564 ✔✔นางนิโล...
24/08/2021

📣📣การประชุมคณะทำงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างผลงานบัญชีนวัตกรรมไทยเพื่อส่งเสริมเครื่องมือแพทย์ไทยฯ ครั้งที่ 1/2564

✔✔นางนิโลบล แวววับศรี รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างผลงานบัญชีนวัตกรรมไทยเพื่อส่งเสริมเครื่องมือแพทย์ไทย เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

📣📣กรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลัง ตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคโควิด ...
23/08/2021

📣📣กรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลัง ตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคโควิด 19

✔✔นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ข้อ 7 วรรคหนึ่ง กำหนดให้กรมบัญชีกลางรับฝากเงินกู้ไว้ในบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง และจัดทำระบบบัญชี ระบบการเบิกจ่ายเงินกู้สำหรับโครงการรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และข้อ 24 กำหนดให้การเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของทางราชการ และหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับโครงการเงินกู้ฯ
เป็นไปอย่างถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ หน่วยงานเจ้าของโครงการ และกรมบัญชีกลาง

“สำหรับขั้นตอนของการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานเจ้าของโครงการ หลักการเบิกเงิน การจ่ายเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำเงินส่งคลัง และการเบิกจ่ายเงินแทนกัน นั้น หน่วยงานเจ้าของโครงการ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 122 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 หรือสอบถามได้ที่กองกฎหมาย กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02 127 7256 ในวัน เวลาราชการ” โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว #กรมบัญชีกลาง

📣📣กรมบัญชีกลางซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจ ATK เพื่อดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด✔✔...
20/08/2021

📣📣กรมบัญชีกลางซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจ ATK เพื่อดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

✔✔นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังมีแนวโน้มไม่ลดลงและยังมีการระบาดในวงกว้าง ซึ่งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีมติให้ปรับเพิ่มมาตรการและการจัดการขององค์กร โดยกำหนดมาตรการองค์กรสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้เน้นการทำงานนอกสถานที่ (Work from home) อย่างต่อเนื่อง หากจำเป็นต้องมาปฏิบัติงานให้มีการคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทุกสัปดาห์ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่จำเป็นต้องมาปฏิบัติงาน ต้องมีการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนเข้ามาปฏิบัติงานที่ส่วนราชการ ตามมาตรการที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนด

“กรมบัญชีกลางจึงขอซ้อมความเข้าใจว่า การเบิกจ่ายค่าชุดตรวจ ATK สำหรับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดดังกล่าว เป็นการเบิกจ่ายค่าวัสดุตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ข้อ 17 ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการสามารถพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19)
แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) ได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ทั้งนี้ ขอให้ส่วนราชการดำเนินการควบคุมให้มีการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจ ATK ให้สอดคล้องกับจำนวนเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานตามจริงด้วย” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างชุดตรวจ ATK สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิด-19 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 115 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการกรณีจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิด-19 ในแต่ละครั้งทุกวงเงิน ถือเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน จึงยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้อง โดยให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อ 79 วรรคสอง แห่งระเบียบฯ และให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดำเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้วให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม และการดำเนินการดังกล่าว หากมีความจำเป็นจะต้องจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 89 (4) โดยให้จ่ายได้ตามเงื่อนไขที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างกำหนด และยกเว้นการวางหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าตามระเบียบฯ ข้อ 91 วรรคสอง ดังนั้น หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการตามหนังสือเวียนฉบับดังกล่าวได้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ #กรมบัญชีกลาง #โควิด19 #ATK

📣📣การประชุมคณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อ...
20/08/2021

📣📣การประชุมคณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 6/2564

✔✔นางนิโลบล แวววับศรี รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อร่วมพิจารณาข้อมูลการขอขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.

📣📣การประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการคลัง ในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา✔✔นางอัญชลี ศรีอำไพ ที่ปรึกษ...
19/08/2021

📣📣การประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการคลัง ในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา

✔✔นางอัญชลี ศรีอำไพ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการคลัง ในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยนายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาศึกษารายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมกองบัญชีภาครัฐ วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. #กรมบัญชีกลาง

📣📣พิธีเปิด"การนำเสนอผลงานนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"✔✔นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ ที่ปรึกษาด้า...
19/08/2021

📣📣พิธีเปิด"การนำเสนอผลงานนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"

✔✔นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิด "การนำเสนอผลงานนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 19 สิงหาคม 2564 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นกรรมการพิจารณาตัดสินฯ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 22 ผลงาน แบ่งเป็น (1) ผลงานที่ดำเนินการมาแล้ว (ส่วนกลาง จำนวน 1 ผลงาน และส่วนภูมิภาค จำนวน 7 ผลงาน) (2) ผลงานแนวคิดสร้างสรรค์ใหม' (ส่วนกลาง จำนวน 7 ผลงาน และส่วนภูมิภาค จำนวน 7 ผลงาน) โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก นำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting #กรมบัญชีกลาง

📣📣การประชุมคณะทำงานพัฒนากฎหมายที่อยู่ในกำกับดูแลของกองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล ครั้งที่ 3/2564 ✔✔นางแก้วกาญจน์ วสุพร...
19/08/2021

📣📣การประชุมคณะทำงานพัฒนากฎหมายที่อยู่ในกำกับดูแลของกองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล ครั้งที่ 3/2564

✔✔นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนากฎหมายที่อยู่ในกำกับดูแลของกองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เพื่อพิจารณาทบทวนและจัดทำแผนปรับปรุงกฎหมายให้มีกฎหมายเท่าที่จำเป็นและสอดคล้องกับสภาพการณ์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 77

📣📣กรมบัญชีกลางปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน เพื่อให้เกิดความ...
18/08/2021

📣📣กรมบัญชีกลางปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

✔✔นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมา กรมบัญชีกลางได้รับทราบปัญหาจากการออกกฎกระทรวงฯ และหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติดังกล่าว เช่น 1) หน่วยงานของรัฐเชิญเฉพาะผู้ประกอบการรายเดิมเข้ายื่นข้อเสนอ ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 2) การค้นหารายการสินค้าหรืองานบริการที่ www.thaismegp.com ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งไม่มีรายละเอียดของพัสดุที่ขายหรือรายละเอียดของงานที่รับจ้าง ทำให้หน่วยงานของรัฐไม่สามารถค้นหารายการสินค้าและงานบริการต่าง ๆ ได้ 3) หน่วยงานของรัฐยังมีความไม่เข้าใจในการปฏิบัติงานเนื่องจากแนวทางปฏิบัติในบางเรื่องยังมีความไม่ชัดเจน รวมทั้งแนวทางปฏิบัติในบางเรื่องยังมีความไม่คล่องตัว เป็นต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งเพื่อให้เกิดความชัดเจนและความคล่องตัวในทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ กรมบัญชีกลางจึงได้ยกเลิกหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามกระทรวงฯ ขึ้นใหม่ เสนอคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยพิจารณาและมีมติในคราวการประชุมครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เห็นชอบคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงตามที่กรมบัญชีกลางเสนอ โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลักการจากเดิม เป็นดังนี้
1. การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท หน่วยงานของรัฐสามารถจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งก็ได้
2. การช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการ SMEs ตามรายการสินค้าหรือบริการที่มีรายชื่อตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ขึ้นบัญชีไว้ โดยให้ใช้เงินงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างพัสดุดังกล่าว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งการส่งเสริมสนับสนุน แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
2.1 การส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในเชิงพื้นที่ โดยพิจารณาจากพื้นที่ที่ได้รับงบประมาณหรือพื้นที่ที่จะนำพัสดุนั้นไปใช้งาน โดยให้เชิญผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่า 3 ราย เสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก ปรับแก้ไขให้เพิ่มเป็น “ไม่น้อยกว่า 6 ราย” เพื่อให้เกิดการแข่งขันมากขึ้น
2.2 การให้แต้มต่อด้านราคากับผู้ประกอบการ SMEs ในการเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ 10 โดยให้ใช้กับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งวิธีคัดเลือกกรณีที่ใช้เกณฑ์ราคาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาด้วย ซึ่งเดิมกำหนดให้ใช้กับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เกณฑ์ราคาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเท่านั้น
3. กรณีที่หน่วยงานของรัฐซื้อหรือจ้างพัสดุที่ไม่มีผลิตภายในประเทศ หน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือขอบเขตของงานตามความต้องการที่ใช้พัสดุนั้น โดยไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น
4.งานจ้างก่อสร้างและงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง กรณีที่วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท และกรณีที่สัญญาไม่เกิน 60 วัน กรณีงานจ้างก่อสร้างผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาไม่ต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กภายในประเทศ หรืองานจ้างทั่วไปที่มิใช่งานก่อสร้างผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาไม่ต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
5. งานจ้างก่อสร้างและงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง กรณีที่วงเงินเกิน 500,000 บาท และกรณีที่สัญญาเกิน 60 วัน กรณีงานจ้างก่อสร้างให้คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กภายในประเทศหรืองานจ้างทั่วไปที่มิใช่งานก่อสร้างผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญา ต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ เดิมกำหนดให้จัดทำแผนยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ปรับแก้ไขใหม่เป็น กำหนดให้จัดทำแผนยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

“คู่มือการปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงฯ ข้างต้น เป็นการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือขอบเขตของงาน การกำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาและหนังสือเชิญชวน การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ซึ่งจะทำให้หน่วยงานของรัฐสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว ชัดเจน และถูกต้อง ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว #กรมบัญชีกลาง #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

📣📣การประชุมคณะทำงานย่อยโครงการถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ ✔✔นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการ...
17/08/2021

📣📣การประชุมคณะทำงานย่อยโครงการถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อออนไลน์

✔✔นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อยโครงการถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการจัดทำรายการ “รู้ รอบรั้ว บัญชีกลาง” และรายการ “CLEAR พร้อมแชร์” พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานแก่คณะทำงาน วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. #กรมบัญชีกลาง

📣📣กรมบัญชีกลางอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ สำหรับการจัดซื้อวัคซีนของหน่วยงานของรัฐ กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หรือผู้ขา...
15/08/2021

📣📣กรมบัญชีกลางอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ สำหรับการจัดซื้อวัคซีนของหน่วยงานของรัฐ กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หรือผู้ขายรายอื่นที่กำหนดเงื่อนไขในลักษณะเดียวกัน

✔✔นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐหลายแห่งมีความจำเป็นต้องดำเนินการในการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
โดยการจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้แก่ประชาชน หรือเจ้าหน้าที่ ซึ่งการดำเนินการจองวัคซีนดังกล่าว ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีเงื่อนไขให้หน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อต้องจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มให้แก่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อนำไปจัดสรรบริการฉีดให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่เข้าไม่ถึงการรับวัคซีนหลัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนวัคซีนที่หน่วยงานของรัฐจัดซื้อ และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะจัดส่งวัคซีนตามรายชื่อผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนไปยังสถานพยาบาลที่หน่วยงานของรัฐได้ระบุไว้ตามวันเวลาที่กำหนด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นหน่วยงานของรัฐไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ การเบิกจ่ายพัสดุ และการโอนพัสดุที่มีคุณภาพดี ซึ่งยังไม่หมดความจำเป็น จึงเป็นกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 203 ข้อ 204 ข้อ 205 และข้อ 215 วรรคหนึ่ง (3)

“คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่มีเงื่อนไขต้องจัดสรรวัคซีนบางส่วน หรือมีการแบ่งสัดส่วนเพื่อบริจาควัคซีนตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด หรือจากผู้ขายรายอื่นที่กำหนดเงื่อนไขในลักษณะเดียวกันได้ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 29 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 203 ข้อ 204 ข้อ 205 และข้อ 215 วรรคหนึ่ง (3) สำหรับการจัดซื้อวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หรือผู้ขายรายอื่นที่กำหนดเงื่อนไขในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวันเวลาราชการ” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว #กรมบัญชีกลาง #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่อยู่

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022706400

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Departmentผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด