กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th www.youtube.com/channel/UCAsMSKv4okkTVpQQxSfdnmw/feed https://twitter.com/NewsCgd instagram.com/cgd_news/

เปิดเหมือนปกติ

13/07/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ มาทำความรู้จัก....โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านบ่อหวี ]
.
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายอาชีพ หลายคนต้องหยุดงาน ไม่มีรายได้ ขาดปัจจัยช่วยในการดำรงชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 มาใช้สนับสนุนการจ้างงานเพื่อให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว
.
นอกจากเป็นการจ้างงานห้วงวิกฤตการณ์ Covid-19 แล้ว ยังมีการอบรมความรู้ทางการเกษตร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีการวางแผนให้ได้มาซึ่งผลผลิต อีกทั้งเสริมสร้างการเรียนรู้ ให้แก่เยาวชนภายในฟาร์มซึ่งเป็นบุตรหลานของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ หรือเยาวชนในพื้นที่รอบๆฟาร์มตัวอย่าง

#ฟาร์มตัวอย่าง
#Covid19
#โควิด19
#เรียนรู้ลงมือทำ

🔊🔊การประชุมหารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป...
13/07/2020

🔊🔊การประชุมหารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

➡️➡️นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง หารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 #กรมบัญชีกลาง #อสม

🔊🔊การประชุมคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง ครั้งที่ 2/2563➡️➡️นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการ...
13/07/2020

🔊🔊การประชุมคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง ครั้งที่ 2/2563

➡️➡️นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง ครั้งที่ 2/2563 เพื่อร่วมพิจารณาแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ของกรมบัญชีกลาง โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง และคลังเขต 1-9 เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 #กรมบัญชีกลาง #BCP

🔊🔊การประชุมคณะทำงานตัดสินรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2562 - 2563 ครั้งที่ 1/2563➡️➡️นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงก...
13/07/2020

🔊🔊การประชุมคณะทำงานตัดสินรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2562 - 2563 ครั้งที่ 1/2563

➡️➡️นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตัดสินรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2562 - 2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง นางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2562 ในภาพรวม และพิจารณาการกำหนดประเภทรางวัล จำนวนรางวัล และกรอบหลักเกณฑ์การตัดสินรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 #กรมบัญชีกลาง #กระทรวงการคลัง #ทุนหมุนเวียน

🔊🔊การประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ครั้งที่ 2/2563➡️➡️นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว...
13/07/2020

🔊🔊การประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ครั้งที่ 2/2563

➡️➡️นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ รองอธิบดีกรมบัญชีกลางรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และบุคลากรกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาร่างระเบียบ ร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่างเสนอต่อคณะกรรมการฯ ให้พิจารณา ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 #กรมบัญชีกลาง #กระทรวงการคลัง

13/07/2020
12/07/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 2 พระมหากรุณาธิคุณด้านการส่งเสริมการสาธารณสุขของคนไทย ]
https://www.facebook.com/106130694462981/posts/161775308898519/?vh=e&d=n

[ ตอนที่ 2 พระมหากรุณาธิคุณด้านการส่งเสริมการสาธารณสุขของคนไทย ]

🔊🔊นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามม...
12/07/2020

🔊🔊นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ "ชิมช้อปใช้" ณ สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรีและสำนักงานคลังจังหวัดนครนายก พร้อมทั้งติดตามการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบจาก COVID - 19 ของกรมบัญชีกลาง โดยได้รับฟังข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่พร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ และมอบนโยบายการในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ โดยมีคลังเขต 2 คลังจังหวัดปราจีนบุรี คลังจังหวัดนครนายก และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 #กรมบัญชีกลาง

🔊🔊การสัมมนา (พิเศษ) เรื่อง New normal มิติราชการกับการเงินการคลัง➡️➡️นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย  รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง  เป็น...
11/07/2020

🔊🔊การสัมมนา (พิเศษ) เรื่อง New normal มิติราชการกับการเงินการคลัง

➡️➡️นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นผู้ดำเนินรายการสัมมนา (พิเศษ) เรื่อง New normal มิติราชการกับการเงินการคลัง โดยมีนายสมชาย เวชากร ประธานกรรมการบริษัท ยูโรปี้ยนฟูด จำกัด (มหาชน) นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนายจิตเกษม พรประพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมสัมมนาในหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 7 ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 #กรมบัญชีกลาง #บงส7

11/07/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

https://www.facebook.com/106130694462981/posts/160965082312875/

[ ความพอเพียง วิถีแบบไทย ความสุขที่ยั่งยืน ]
.
“ รู้หรือไม่ว่า มีหลายคนที่อิจฉาประเทศไทย.... คนไทยบางคนอาจจะหลงลืมไปว่า วิถีชีวิตแบบไทยที่เป็นอยู่ มันดีอยู่แล้ว”
ในขณะที่โลกมีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ วิถีชีวิตแบบไทยๆ วัฒนธรรมไทยแท้และดั้งเดิม กำลังจะถูกกลืนไปเพราะอิทธิพลของวัตถุนิยม หลายคนอยากเป็นเหมือนฝรั่ง หลายคนไขว่คว้า ไม่มีที่สิ้นสุด จนลืมคิดไปว่าก่อนหน้านี้ คนไทยเคยมีความสุขกันมากแค่ไหน และเริ่มคิดแล้วว่าที่เราเคยเป็นแบบนี้.... มันดีอยู่แล้ว "

#จิตอาสา
#พอเพียง
#วิถีไทย

09/07/2020
การเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง ของส่วนราชการ

ขอเชิญติดตามการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Facebook กรมบัญชีกลาง เรื่อง การเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
ของส่วนราชการในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น.

08/07/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ 🌳 ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ]
.
"...การปลูกป่า 3 อย่าง แต่ให้ประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งได้ไม้ผล ไม้สร้างบ้าน และไม้ฟืนนั้น สามารถให้ประโยชน์ได้ถึง 4 อย่าง คือ นอกจากประโยชน์ในตัวเองตามชื่อแล้ว ยังสามารถให้ประโยชน์อันที่ 4 ซึ่งเป็นข้อสำคัญ คือ สามารถช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน้ำลำธารด้วย..."

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2523
ณ โรงแรมรินคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
.
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายอาชีพ หลายคนต้องหยุดงาน ไม่มีรายได้ ขาดปัจจัยช่วยในการดำรงชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 มาใช้สนับสนุนการจ้างงานเพื่อให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว
.
นอกจากเป็นการจ้างงานห้วงวิกฤตการณ์ Covid-19 แล้ว ยังมีการอบรมความรู้ทางการเกษตร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีการวางแผนให้ได้มาซึ่งผลผลิต อีกทั้งเสริมสร้างการเรียนรู้ ให้แก่เยาวชนภายในฟาร์มซึ่งเป็นบุตรหลานของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ หรือเยาวชนในพื้นที่รอบๆฟาร์มตัวอย่าง
.
ประโยชน์ของป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

พอกิน

คือ การปลูกต้นไม้ที่กินได้ รวมทั้งใช้เป็นยาสมุนไพร ไม้ในกลุ่มนี้ เช่น แค มะรุม ทุเรียน สะตอ ผักหวาน ฝาง แห้ม กล้วย ฟักข้าว ไม้ผลต่าง ๆ

พอใช้

คือ การปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าไม้ สำหรับทำเครื่องใช้สอยในครัวเรือน อาทิ ทำฟืน เผาถ่าน ทำงานหัตถกรรม หรือทำน้ำยาซักล้าง ไม้ในกลุ่มนี้ เช่น มะคำดีควาย หวาย ไผ่ หมีเหม็น

พออยู่

คือ การปลูกต้นไม้ที่ใช้เนื้อไม้และไม้เชิงเศรษฐกิจให้เป็นป่า ไม้กลุ่มนี้เป็นไม้อายุยืนเพื่อใช้สร้างบ้าน ทำเครื่องเรือน ต้นไม้กลุ่มนี้ เช่น ตะเคียนทอง ยางนา สัก พะยูง พยอม

พอร่มเย็น

คือ ประโยชน์อย่างที่ 4 ที่เกิดจากการปลูกป่า 3 อย่าง จะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศดินและน้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ร่มรื่น และฉ่ำเย็นขึ้นมา

#ฟาร์มตัวอย่าง
#Covid19
#โควิด19
#เรียนรู้ลงมือทำ

🔊🔊กรมบัญชีกลางกำหนดแนวทาง กรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 1...
08/07/2020

🔊🔊กรมบัญชีกลางกำหนดแนวทาง กรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยหน่วยงานของรัฐสามารถใช้วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้งเป็นราคากลาง เพื่อให้ได้พัสดุนั้นอย่างรวดเร็วที่สุด ทันต่อการใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ โดยให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่เอกสารต่าง ๆ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้แล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่มีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้ออกแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในแต่ละครั้งทุกวงเงิน ถือเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน จึงสามารถดำเนินการซื้อหรือจ้างไปก่อนได้ แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว
➡️ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในส่วนของการอ้างอิงราคากลาง หน่วยงานของรัฐสามารถใช้วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้งเป็นราคากลาง ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามนัยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้ได้พัสดุนั้นอย่างรวดเร็วที่สุด ทันต่อการใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ และอาศัยอำนาจตามมาตรา 63 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง และมาตรา 98 จึงกำหนดแนวทางให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และการประกาศดังกล่าว ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่มีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน และอัพโหลดข้อมูลทางระบบ e-GP ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 62 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 โดยอนุโลม #กรมบัญชีกลาง #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ #โควิด19

🔊🔊กรมบัญชีกลางซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิ...
07/07/2020

🔊🔊กรมบัญชีกลางซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการได้อย่างคล่องตัวและต่อเนื่อง มีการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ

➡️➡️นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร อาจส่งผลให้หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (กวจ.) จึงได้ซ้อมความเข้าใจการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐกรณีต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้
🔺️กรณีที่โรคโควิด-19 เกิดขึ้นก่อนที่หน่วยงานของรัฐจะลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงกับผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
✔เมื่อหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก มาลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกแจ้งเป็นหนังสือว่าไม่สามารถจะลงนาม เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 หากหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าต้องลงนามตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ให้มีหนังสือเรียกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกที่เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดมาทำสัญญาหรือข้อตกลง หากเรียกแล้วไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงให้เรียกรายถัดไปตามลำดับ
✔สำหรับผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกที่เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดที่เรียกแล้ว ไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลง ให้ถือว่ามีเหตุอันสมควรไม่เข้าลักษณะการเป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา 109 แห่ง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันการเสนอราคาให้แก่ ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
🔺️กรณีที่โรคโควิด-19 เกิดภายหลังจากที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญาแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา ดังนี้
✔1. การบริหารสัญญา
เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ถือเป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) แห่ง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเหตุสุดวิสัยให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 8
🔺️การพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ดำเนินการดังนี้
1.1 กรณีที่สัญญายังไม่ครบกำหนด ให้หน่วยงานของรัฐนำจำนวนวันที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 มาขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง
1.2 กรณีที่สัญญาครบกำหนดและมีค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐนำจำนวนวันที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง
🔺️ทั้งนี้ “จำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง” ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาจากกฎหมาย ข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งของทางราชการที่ให้หน่วยงานของรัฐปิดทำการ สั่งห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง สั่งปิดสถานที่หรือสั่งห้ามกระทำการหรือ สั่งการใด ๆ จนถึงวันที่เปิดทำการได้ตามปกติ
✔2. การตรวจรับพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ให้ดำเนินการ ดังนี้
2.1 หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่สามารถดำเนินการตรวจรับพัสดุหรือไม่สามารถออกไปตรวจงานจ้าง ในกรณีงานจ้างก่อสร้างตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอาจแต่งตั้งบุคคลที่อยู่ในพื้นที่นั้น ๆ เป็นคณะกรรมการหรือกรรมการตรวจรับพัสดุแทน
2.2 ให้เลื่อนระยะเวลาการตรวจรับพัสดุออกไปก่อน จนกว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะสามารถดำเนินการตรวจรับพัสดุนั้น ๆ ได้

🔺️“กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันแล้ว รายละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 171 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ” #กรมบัญชีกลาง #โควิด19 #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

07/07/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

https://www.facebook.com/106130694462981/posts/155169536225763/?vh=e&d=n

[ ความรู้สึก คำขอบคุณ และความรู้ ที่ได้จากฟาร์มตัวอย่างฯ ตอนที่ 4]
.
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายอาชีพ หลายคนต้องหยุดงาน ไม่มีรายได้ ขาดปัจจัยช่วยในการดำรงชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 มาใช้สนับสนุนการจ้างงานเพื่อให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว
.
ผู้ที่เข้าร่วมโครงการรู้สึกอย่างไร ได้รับอะไรบ้าง ?
.
#ฟาร์มตัวอย่าง
#Covid19

04/07/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ความรู้สึก คำขอบคุณ และความรู้ ที่ได้จากฟาร์มตัวอย่างฯ ตอนที่ 3]
.
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายอาชีพ หลายคนต้องหยุดงาน ไม่มีรายได้ ขาดปัจจัยช่วยในการดำรงชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 มาใช้สนับสนุนการจ้างงานเพื่อให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว
.
ผู้ที่เข้าร่วมโครงการรู้สึกอย่างไร ได้รับอะไรบ้าง ?
.
#ฟาร์มตัวอย่าง
#Covid19
https://www.facebook.com/106130694462981/posts/151296243279759/?vh=e&d=n 1. 2. 3.

[ ความรู้สึก คำขอบคุณ และความรู้ ที่ได้จากฟาร์มตัวอย่างฯ ตอนที่ 3]
.
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายอาชีพ หลายคนต้องหยุดงาน ไม่มีรายได้ ขาดปัจจัยช่วยในการดำรงชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 มาใช้สนับสนุนการจ้างงานเพื่อให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว
.
ผู้ที่เข้าร่วมโครงการรู้สึกอย่างไร ได้รับอะไรบ้าง ?
.
#ฟาร์มตัวอย่าง
#Covid19

๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยร...
04/07/2020

๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

#ทรงพระเจริญ
#กรมบัญชีกลาง

🔊🔊กรมบัญชีกลางชี้แจง ยังไม่มีการยกเลิกหรือลดเงินบำนาญนางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง...
04/07/2020

🔊🔊กรมบัญชีกลางชี้แจง ยังไม่มีการยกเลิกหรือลดเงินบำนาญ

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่มีข้อความเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ และอ้างถึงการยกเลิกเงินบำนาญว่า “ข่าวใหม่ที่คนรับบำนาญน่าจะรับทราบไว้ก็ดี คือ กระทรวงการคลัง เริ่มโยนหินถามทางแล้ว คือคิดจะลดเงินของข้าราชการบำนาญลง เหมือนกับต่างประเทศที่หักดิบยกเลิกเงินบำนาญ ด้วยเหตุผลว่า พวกข้าราชการบำนาญไร้ประโยชน์....” ซึ่งเป็นการแชร์ข้อมูลที่บิดเบือนและก่อให้เกิดความเข้าใจที่ผิดและตื่นตระหนก

➡️➡️“กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลเกี่ยวกับเงินบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ ขอชี้แจงว่า ข้อความข้างต้นไม่เป็นความจริง ปัจจุบันกรมบัญชีกลางยังไม่ได้รับนโยบายให้ลดหรือยกเลิกการจ่ายเงินบำนาญให้แก่ข้าราชการบำนาญ อีกทั้ง พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้นิยามคำว่าบำนาญหมายถึง เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน กล่าวคือ มีเจตนารมณ์ที่จะตอบแทนการเสียสละปฏิบัติงานให้กับประเทศมาด้วยดีเป็นระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้น จึงขอเตือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่าหลงเชื่อข้อความดังกล่าว ทั้งนี้ ขอให้ติดตามข่าวสารจากช่องทางต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลางเท่านั้น หรือสอบถามได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400” โฆษกกรมบัญชีกลางกล่าว #กรมบัญชีกลาง #บำเหน็จบำนาญ #ข่าวปลอม

🔊🔊การประชุมคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง ครั้งที่ 1/2563➡️➡️นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการ...
03/07/2020

🔊🔊การประชุมคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง ครั้งที่ 1/2563

➡️➡️นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง ครั้งที่ 1/2563 เพื่อร่วมพิจารณาแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) แผนที่ยุทธศาสตร์ (BCP Strategy Map) และแบบประเมินตนเองเบื้องต้น (BCP Checklist) ในภาพรวมของกรมบัญชีกลาง โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง และคลังเขต 1-9 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 #กรมบัญชีกลาง #BCP

ที่อยู่

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622706400

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Departmentผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด