กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Tel/Fax 025791862, 025794120 e-mail: [email protected]
(13)

เปิดเหมือนปกติ

เอกสารเผยแพร่ต่างๆ ที่ทางกลุ่มฯ ได้จัดทำขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ย...
16/10/2020

เอกสารเผยแพร่ต่างๆ ที่ทางกลุ่มฯ ได้จัดทำขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ
https://www4.fisheries.go.th/aquaticplantandornamentalfish/
บริเวณแถบเอกสารเผยแพร่ / แนะนำหนังสือ
** เอกสารเผยแพร่ทั้งหมดทำขึ้นเพื่อแจกจ่ายเท่านั้น ห้ามนำไปจำหน่ายเด็ดขาด **

06/10/2020

การเลี้ยงปลาเวียนจากขนาด 7 เซนติเมตร เป็น 13 เซนติเมตร ที่ระดับความหนาแน่นต่างกัน (เอกสารวิชาการ)

กลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ ได้จัดทำโปสเตอร์ปลากัดสวยงาม โปสเตอร์ปลาหางนกยูง แผ่นพับการเพาะเลี้ยงปลาทอง,ปลาออก...
24/09/2020

กลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ ได้จัดทำโปสเตอร์ปลากัดสวยงาม โปสเตอร์ปลาหางนกยูง แผ่นพับการเพาะเลี้ยงปลาทอง,ปลาออกลูกเป็นตัว และไรแดง ขึ้นเพื่อเผยแพร่แก่เกษตรกร ประชาชนที่สนใจ ศูนย์วิจัยและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามจังหวัดต่างๆ หน่วยงานกรมประมง หน่วยงานการศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์นั้น กลุ่มฯ ขอเผยแพร่เอกสารดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์กลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/aquaticplantandornamentalfish บริเวณแถบเอกสารเผยแพร่
** เอกสารเผยแพร่ทั้งหมดทำขึ้นเพื่อแจกจ่ายเท่านั้น ห้ามนำไปจำหน่ายเด็ดขาด **

วันที่ 11 กันยายน 2563 (ช่วงบ่าย).เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์...
16/09/2020

วันที่ 11 กันยายน 2563 (ช่วงบ่าย)
.
เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง เข้าตรวจประเมินรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามที่ดี สำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (GAP) ของคุณนงคราญ เหมือนแดง (อนาวินฟาร์ม) ในพื้นที่ ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
.
เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ำสวยงาม อีกทั้งให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เกษตรกร ในการจัดการพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์น้ำ การดูแลสุขลักษณะ สุขอนามัยของฟาร์ม รวมถึงการจดบันทึกข้อมูลต่างๆให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้เห็นที่มาของสิ่งต่างๆ และสะดวกต่อการจัดการมากยิ่งขึ้น
.
(รูปฟาร์มเพิ่มเติมด้านล่างครับ)

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 (ช่วงบ่าย).เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์...
25/08/2020

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 (ช่วงบ่าย)
.
เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง เข้าตรวจประเมินรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามที่ดี สำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (GAP) ของคุณพิชชวัชร์ ถิ่นประชา (Con ปลาทอง) ในพื้นที่ ตำบลบ้านยาง จังหวัดนครปฐม
.
เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ำสวยงาม อีกทั้งให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เกษตรกร ในการจัดการพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์น้ำ การดูแลสุขลักษณะ สุขอนามัยของฟาร์ม รวมถึงการจดบันทึกข้อมูลต่างๆให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้เห็นที่มาของสิ่งต่างๆ และสะดวกต่อการจัดการมากยิ่งขึ้น
.
(รูปฟาร์มเพิ่มเติมด้านล่างครับ)

วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2563 กลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งใ...
26/07/2020

วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2563 กลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร สร้างกลุ่ม/เครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มีการสร้างกลุ่ม/เครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม เสริมสร้างให้กลุ่มมีความเข้มแข็งเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย มีการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของกลุ่มบนพื้นฐานของการพึ่งตนเองและการช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงาม ขั้นตอนการส่งออกสัตว์น้ำสวยงาม การขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร และมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม และ สถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกที่ถูกต้องและเป็นขั้นตอน การผลิตอาหารสัตว์น้ำที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการของอาหารสัตว์น้ำ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากรมประมง ภาคเอกชน และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เอกสารประกอบการบรรยาย https://drive.google.com/drive/folders/124EXUPRijwJI5dcDsXW4JcIjvJfjMnqp?usp=sharing

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ช่วงเช้า).เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว...
30/06/2020

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ช่วงเช้า)
.
เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง เข้าตรวจประเมินสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก(สอ.3) ของฟาร์ม Diamondrays farm
.
เพื่อวินิจฉัยโรคและปรสิตภายนอกกับทางกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ตามระเบียบกรมประมงใหม่ ว่าด้วย "การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓"
.
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือในการเข้าตรวจประเมิน ให้ผู้ประกอบการสวมใส่หน้ากากอนามัย และ ถ้าหากมีประวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง ใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีอาการ ไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ ให้รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อน เพื่อขยายเวลาการตรวจประเมินออกไป
.
(รูปฟาร์มเพิ่มเติมด้านล่างครับ)

27/06/2020
ฟังกันดีๆ ฟันฉับ!! ตลาดปลาสวยงาม หลังโควิด-19 ตัวไหนรุ่ง ตัวไหนร่วง

ฟังกันดีๆ ฟันฉับ!! ตลาดปลาสวยงาม หลังโควิด-19 ตัวไหนรุ่ง ตัวไหนร่วง

ฟังกันดีๆ ฟันฉับ!! ตลาดปลาสวยงามหลังโควิด-19 ตัวไหนรุ่ง ตัวไหนร่วง ทำธุรกิจปลาสวยงามต้องรู้ ส่วนใครเลี้ยงไว....

19 มิถุนายน 2563 (ช่วงบ่าย).บ่ายนี้ หัวหน้ากลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ และชมรมปลาหมอสีสายพันธุ์เดิม ร่วมกันจัด...
19/06/2020

19 มิถุนายน 2563 (ช่วงบ่าย)
.
บ่ายนี้ หัวหน้ากลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ และชมรมปลาหมอสีสายพันธุ์เดิม ร่วมกันจัดทำมาตรฐานสายพันธุ์ และกฎเกณฑ์การตัดสิน ที่ใช้ในการประกวด เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ที่สนใจการประกวดปลาสวยงาม
.
ในการจัดประกวดปลาหมอสีสายพันธุ์เดิม บางครั้งเกิดปัญหาในมาตรฐานการตัดสินของคณะกรรมการ ดังนั้น กลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กรมประมง จึงได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้ามาประชุม เพื่อทำการปรับปรุงและแก้ไข ให้มาตรฐานได้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

14/06/2020
เกษตรพัฒนา 4.0 ตอนที่ 24

เกษตรพัฒนา 4.0 ตอนที่ 24

“ปลากัดไทย" สัตว์เลี้ยงของเด็กผู้ชายและใครหลายๆ คนในสมัยก่อน ที่ต้องมีขวดเหลี่ยมเลี้ยงปลากัดติดบ้านเอา.....

เพาะๆหางนกยูงหางเล็กกัน
11/06/2020

เพาะๆหางนกยูงหางเล็กกัน

Guppy...บางขันธ์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 (ช่วงเช้า).เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์...
19/05/2020

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 (ช่วงเช้า)
.
เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง เข้าตรวจประเมินสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก(สอ.3) ของฟาร์ม P&Y Discus
.
พร้อมเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ เพื่อวินิจฉัยโรคและปรสิตภายนอกกับทางกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วย "การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๗"
.
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือในการเข้าตรวจประเมิน ให้ผู้ประกอบการสวมใส่หน้ากากอนามัย และ ถ้าหากมีประวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง ใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีอาการ ไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ ให้รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อน เพื่อขยายเวลาการตรวจประเมินออกไป
.
(รูปฟาร์มเพิ่มเติมด้านล่างครับ)

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง
06/05/2020

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง

📣 ลิงค์ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกับกรมประมง ⬇️⬇️

https://smartfarmer.fisheries.go.th/fisherman/index.php

ข่าว : ประกาศ ! ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง
ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับประมง ภายในวันที่ 15 พ.ค.63

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า เกษตรกรชาวประมง สามารถตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง ได้ที่เว็บไซต์ https://smartfarmer.fisheries.go.th/fisherman/index.php และหากไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนกับกรมประมง มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนกับกรมประมง ขอให้ติดต่อกับสำนักงานประมงจังหวัด/สำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 0 2104 9444 หรือ Line : @dofhelpdesk ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นี้

สำหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง มีอยู่ 5 ประเภท ดังนี้
1. ทบ.1 ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น ฟาร์มเลี้ยง โรงเพาะฟัก
2. ทบ.3 ทะเบียนชาวประมง ได้แก่ ทะเบียนชาวประมง (ภาคสมัครใจ) / ทะเบียนเจ้าของเรือประมงพื้นบ้าน / ทะเบียนผู้ได้รับอนุญาตทำการประมง / ทะเบียนผู้ได้รับอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน ตาม ม.174 แห่ง พรก.การประมง พ.ศ.2558 / ทะเบียนคนประจำเรือประมงทั้งเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้าน (แรงงานไทย)
3. ทะเบียนผู้จดแจ้งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน ตาม ม.175 แห่ง พรก.การประมง พ.ศ.2558
4. ทะเบียนผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำในที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน
5. ทะเบียนผู้จดแจ้งการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ในพื้นที่ตามประกาศของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตาม ม.77 พ.ศ.2558
หลักฐานประกอบการขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานประมงจังหวัด / สำนักงานประมงอำเภอในท้องที่ภูมิลำเนา แบ่งออกได้ ดังนี้

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)
ณ สำนักงานประมงจังหวัด / สำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ตั้งฟาร์ม
คุณสมบัติ เอกสารประกอบการยื่นขึ้นทะเบียน
1. อายุไม่น้อยกว่า 15 ปี 1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. มีบ่อหรือกระชังหรืออื่นๆ เพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเลี้ยงจริง 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. การขึ้นทะเบียนรายบุคคล 3. มีเอกสารแสดงสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน, หนังสือสัญญาเช่าที่ดิน, นส 3 ก, สปก 4-01 เป็นต้น หรือ ใบรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน

การขึ้นทะเบียนชาวประมง (ทบ.3)
ณ สำนักงานประมงจังหวัด / สำนักงานประมงอำเภอในท้องที่ ภูมิลำเนา
คุณสมบัติ เอกสารประกอบการยื่นขึ้นทะเบียน
1. ชาวประมงที่ทำการประมงทั่วไป โดยไม่ใช้เรือได้รับการรับรองและขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นรายบุคคล อายุไม่น้อยกว่า 15 ปี 1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. เอกสารการรับรอง เป็นผู้ทำการประมง โดยผู้ใหญ่บ้าน หรือกำนัน หรือ อปท. หรือ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น หรือ สมาคมประมง หรือ สภาองค์กรชุมชน หรือ สภาเกษตรกร

สุดท้ายขอให้เกษตรกร ชาวประมงทุกคน รีบดำเนินการตรวจสอบสถานะ การขึ้นทะเบียนกับกรมประมงโดยเร็ว หากมีข้อมูลที่ผิดพลาด หรือ ไม่พบชื่อในฐานข้อมูล หรือ มีความประสงค์จะขึ้นทะเบียนฯในช่วงนี้ จะได้รีบดำเนินการ โดยสามารถตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนฯ ได้ที่ https://smartfarmer.fisheries.go.th/fisherman/index.php หรือ ติดต่อกับสำนักงานประมงจังหวัด/สำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 0 2104 9444 หรือ Line : @dofhelpdesk ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563...รองอธิบดี กล่าว

เกิดเป็นปลาสวยงาม จะไปอยู่กับใครก็ได้ ที่มีความรัก และเอาใจใส่😍
16/04/2020

เกิดเป็นปลาสวยงาม จะไปอยู่กับใครก็ได้ ที่มีความรัก และเอาใจใส่😍

จะวัยไหนๆ ถ้ามีความรักความชอบ และสนใจปลาสวยงาม ศูนย์ฯยินดีต้อนรับนะคะ มาเรียนรู้กันได้ตลอดในวันและเวลาราชการ😁😁

เพื่อความปลอดภัยเราคงต้องอยู่ห่างกันสักพัก Social distancing
05/04/2020

เพื่อความปลอดภัยเราคงต้องอยู่ห่างกันสักพัก Social distancing

สวัสดีวันอาทิตย์

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง
26/03/2020

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง

กรมประมง ปลุกจิตสำนึกการป้องกันไวรัสโคโรน่า (CoVid-19) ขอให้พี่น้องชาวกรมประมงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โควิทๆๆ #ชมปลาสวยงาม คลายเครียดกัน
26/03/2020

โควิทๆๆ #ชมปลาสวยงาม คลายเครียดกัน

ศูนย์ฯเรายังคงทำงานปกตินะครับ เข้ามาศึกษาเรียนรู้ รับพันธุ์ปลาสวยงามไปเพาะเลี้ยง คลายเครียด ช่วงสภาวะแบบนี้กันได้นะ

กรมประมง
23/03/2020

กรมประมง

ยิ่งรัก ยิ่งต้องห่าง #Social_distancing

Cr : กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง
19/03/2020

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง

กรมประมง ...เคาะ! มาตรการป้องกัน
ลดการแพร่ระบาดโควิด-19 ในสถานที่ทำงาน
STOP COVID-19 🤚🏻😷

วันที่ 10 มีนาคม 2563 .เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมป...
18/03/2020

วันที่ 10 มีนาคม 2563
.
เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพ เข้าตรวจประเมินต่ออายุสถานกักกันสัตว์น้ำ 3 ราย ได้แก่
- Red Gallery
- Variety Koi
- Koikichi
.
เพื่อให้ถูกต้องหลักตามมาตรฐานสถานกักกันสัตว์น้ำ และสุขอนามัย ในพื้นที่เขต วังทองหลาง เขตทวีวัฒนา และเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
.
ทั้งนี้ผู้ที่จะนำเข้าปลาคาร์พจากต่างประเทศ ต้องผ่านการตรวจมาตรฐานของสถานกักกันสัตว์น้ำและ สุขอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันโรคต่างๆอีกด้วย ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วย "การตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ำและที่พักซากสัตว์น้ำเพื่อการนำเข้า นำออกหรือนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๔"
.
(รูปฟาร์มเพิ่มเติมด้านล่างครับ)

ง่ายๆกับการเพาะเลี้ยงหนอนจิ๋ว แจ๋วสำหรับปลาสวยงามวัยอ่อน😍😍
13/03/2020

ง่ายๆกับการเพาะเลี้ยงหนอนจิ๋ว แจ๋วสำหรับปลาสวยงามวัยอ่อน😍😍

การเพาะเลี้ยงหนอนจิ๋วเพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน
หนอนจิ๋วมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Panagrellus sp. เป็นหนอนบกที่มีเพศแยก โดยเพศผู้จะมีขนาดเล็กและมีจำนวนที่น้อยกว่าเพศเมีย มีช่วงอายุประมาณ 20-25 วัน โดยมีความยาวสูงสุดไม่เกิน 2.5 มิลลิเมตร ความยาวลำตัวมีขนาดเป็น 15 เท่าของความกว้าง สามารถออกลูกครั้งละ 10-40 ตัว ทุก ๆ 1-1.5 วัน เป็นหนอนสีขาว ร่างกายประกอบด้วยส่วนที่เป็นน้ำ 76% โปรตีน 9.6% ไขมัน 4.8% และส่วนอื่น ๆ อีก 9.6% เนื่องจากเป็นหนอนบกที่มีขนาดเล็ก มีคุณค่าทางโภชนาการเพียงพอต่อสัตว์น้ำวัยอ่อน จึงเหมาะสำหรับการอนุบาลลูกปลาวัยอ่อนที่มีพฤติกรรมการกินอาหารมีชีวิตหลังจากอายุ 3 วัน หลังจากเลี้ยงด้วยโรติเฟอร์ ไปจนถึงขนาดตัวเต็มวัย
ไม่ใช่มีแค่เพียงเหตุผลข้างต้นเท่านั้น ที่ทำให้หนอนจิ๋วมีประโยชน์ต่อวงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและปลาสวยงาม เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอ่อนไรน้ำเค็ม (baby brine shrimp: nauplii) จะพบข้อได้เปรียบดังนี้
1. หนอนจิ๋วสามารถอยู่ในน้ำจืดได้นานกว่า 12 ชั่วโมง ซึ่งนานกว่าตัวอ่อนไรน้ำเค็ม ที่สามารถมีชีวิตอยู่ในน้ำจืดได้ประมาณ 3-4 ชั่วโมง
2. จากลักษณะการเคลื่อนไหวของหนอนที่คืบคลานอยู่ตามพื้นจึงเหมาะสำหรับเป็นอาหารของลูกปลาวัยอ่อนอายุ 2-3 วัน ซึ่งกลไกด้านการควบคุมการทำงานของถุงลมยังไม่สมบูรณ์ (swimbladder disorder) ต่างจากตัวอ่อนไรน้ำเค็มที่ว่ายน้ำกระจายอยู่ทั่วไป และสามารถว่ายน้ำได้เร็วพอ ๆ กับลูกปลาวัยอ่อนจึงทำให้ลูกปลาวัยอ่อนจับกินยาก
3. หนอนจิ๋วสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้ง่ายและสะดวก ด้วยวิธีง่ายๆ ในขณะที่การเพาะขยายพันธุ์ตัวอ่อนไรน้ำเค็มมีความยุ่งยากมากกว่า ซึ่งต้องใช้พื้นที่ ต้องอาศัยน้ำเค็มและการให้อากาศ
⭐️อุปกรณ์และการเตรียมหนอนจิ๋ว⭐️
1.) กล่องพลาสติกแบบมีฝาปิด ขนาด 750 มิลลิลิตร
2.) ข้าวโอ๊ตสำเร็จรูป
3.) สำลี
4.) ยีสต์
5.) เชื้อหนอนจิ๋ว

🔥การเตรียมหนอนจิ๋ว🔥
1.) เจาะฝาพลาสติกแล้วนำสำลีอุด
2.) ใส่ข้าวโอ๊ตสำเร็จรูป 4 ช้อนโต๊ะลงในกล่อง
3.) เติมน้ำร้อนแล้วคนให้ข้าวโอ๊ตละลาย พักไว้ให้เย็น
4.) ใส่ยีสต์ 4 กรัม โรยให้ทั่วกล่อง
5.) นำเชื้อหนอนจิ๋วใส่ลงไป เพื่อให้หนอนเจริญเติบโต
6.) ปิดฝาทิ้งไว้ 3 วัน แล้วจึงเก็บเกี่ยวและขยายพันธุ์ต่อ
***การนำหนอนจิ๋วให้สัตว์น้ำกิน ควรนำหนอนจิ๋วที่อยู่บริเวณ ฝา หรือขอบกล่อง และล้างหนอนจิ๋วก่อนให้สัตว์น้ำนะคับ

11/03/2020

การบริหารจัดการ การผลิตและการตลาดพรรณไม้น้ำสวยงามในประเทศไทย เพื่อการส่งออก และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ประกาศราคาจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามสำหรับหน่วยงานกรมประมงหมายเหตุ เป็นราคาการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามที่ผลิตและจำหน่ายโดยหน่วยง...
27/02/2020

ประกาศราคาจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามสำหรับหน่วยงานกรมประมง
หมายเหตุ เป็นราคาการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามที่ผลิตและจำหน่ายโดยหน่วยงานของกรมประมงเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับราคาจำหน่ายของภาคเอกชน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 (ช่วงเช้า).เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสั...
26/02/2020

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 (ช่วงเช้า)
.
เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง เข้าตรวจประเมินสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก(สอ.3) ของฟาร์ม AF Arowana Farm
.
เพื่อวินิจฉัยโรคและปรสิตภายนอกกับทางกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วย "การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๗"
.
(รูปฟาร์มเพิ่มเติมด้านล่างครับ)

รับสมัคร พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กลุ่มวิจัยสัตว์น้...
20/02/2020

รับสมัคร พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 27 กุมภาพันธ์ 2563 ในวัน เวลาราชการ
สถานที่รับสมัคร ห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อาคารเชิดชาย อมาตยกุล ชั้น 4 กรมประมง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2562 0580 ต่อ 14421

http://www.inlandfisheries.go.th/archives/attachfile/10876200207144358.pdf

ปลากัด หมอแรมแดง ปลาแพะ โรซี่บาร์บ หมอมาลาวี ฯลฯ เข้ามาศึกษา เยี่ยมชมกันได้นะคับ
12/02/2020

ปลากัด หมอแรมแดง ปลาแพะ โรซี่บาร์บ หมอมาลาวี ฯลฯ เข้ามาศึกษา เยี่ยมชมกันได้นะคับ

รักที่จะเลี้ยงปลาสวยงามก็เข้ามาเลยคับ อาชีพหลัก อาชีพเสริม เข้ามาเรียนรู้การเพาะเลี้ยงจริง ในวันและเวลาราชการนะคับ

วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ ได้จัดอบรม "โครงการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร...
12/02/2020

วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ ได้จัดอบรม "โครงการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร สร้างกลุ่ม/เครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม ครั้งที่ 2 " ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี โดยมีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรีร่วมเข้ารับฟังการอบรม และได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งจากกรมประมง และเอกชนร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการเพาะเลี้ยง การพัฒนาสายพันธุ์ การตลาด และอื่นๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมอีกด้วย

Aquatic Animal Health Research and Development Group
08/02/2020

Aquatic Animal Health Research and Development Group

⭐️ขั้นตอนการขอรับบริการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ

08/02/2020
เอกสารประกอบการบรรยาย - Google Drive

มาแล้ว!!! 📣📣📣 เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็ง ให้เกษตรกร สร้างกลุ่ม/เครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามครั้งที่ 1 และ 2 สำหรับผู้ฝึกอบรมและผู้ที่สนใจจะได้ศึกษา ทบทวนเพิ่มเติม

ครั้งที่ 1 : https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1Nu4QT4cL6Gk6123U50F0UbRBlo4tbM-p (กรุงเทพฯ)

ครั้งที่ 2 : https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1KK8KkEgvNvYGKlTiUNQCbGiv2tZ2URp0 (ลพบุรี)

ปล. ห้ามนำไปพิมพ์เพื่อการจำหน่ายโดยเด็ดขาด สามารถเผยแพร่เพื่อกระจายความรู้ได้ครับ
ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมสามารถส่งคำถามมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับทางแอดมินจะพยายามไปหาคำตอบมาให้

วันที่ 30-31 มกราคม 2563 ทางกลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง ได้จ...
03/02/2020

วันที่ 30-31 มกราคม 2563 ทางกลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง ได้จัดอบรม "โครงการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร สร้างกลุ่ม/เครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม ครั้งที่ 1 " ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ กรุงเทพมหานคร (ResQ Farm)
.
โดยมีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการเพาะเลี้ยง การพัฒนาสายพันธุ์ การตลาด และอื่นๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมอีกด้วย
.
กลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
กรมประมง

วันที่ 30-31 มกราคม 2563 ทางกลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง ได้จัดอบรม "โครงการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร สร้างกลุ่ม/เครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม ครั้งที่ 1 " ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ กรุงเทพมหานคร (ResQ Farm)
.
โดยมีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการเพาะเลี้ยง การพัฒนาสายพันธุ์ การตลาด และอื่นๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมอีกด้วย
.
กลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
กรมประมง

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร สร้างกลุ่ม/เครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม (ครั้งที...
27/01/2020

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร สร้างกลุ่ม/เครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม (ครั้งที่ 1)
วันที่ 30 - 31 มกราคม 2563 ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม กรุงเทพมหานคร (ResQ Farm)
หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่สะดวกเข้าร่วม รบกวนโทรแจ้งที่เบอร์ 025791862 ภายในวันที่ 29 มกราคม 2563

ที่อยู่

อาคารกลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

025791862

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ
อยากทราบชื่อวิทยาศาสตร์ ของ หอยหมวกทหาร ครับใครทราบบ้าง
ขอบคุณหนังสือดีๆ และข้อมูลน่าสนใจมากมายครับ :D
ข่าวสารสาระๆ
มาชม และรับพันธุ์ปลาสวยงามไปเพาะกันได้ค่า
มาชม มารับพันธุ์ปลาสวยงามไปเพาะเลี้ยงกันนะคะ
หนังสือ มาตราฐานสานพันฐ์และเกณฑ์การตัดสิน ปลากัดป่า ยังมีไม่ครับ ผมขอความกรุณาขอ หนังสือ 1 เล่นครับ ขอบคุณมากครับ
เรื่องเล่า การจัดประกวดปลากัดออนไลน์ 2018... งานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 30 #ที่คนส่งประกวดทุกท่านควรจะอ่าน ..... จากการที่เราจัดประกวดปลากัดแฟนซีออนไลน์ ในงานคลองผดุงกรุงเกษม เดือน พย. 2017 ผลปรากฎออกมา เป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่ง ในเรื่องของการตัดสินโดยใช้คะแนนยอด like อย่างเดียว และ เนื่องระบบจากเราไม่สามารถป้องกันการปั๊มพ์ like ได้ จึงทำให้ คนที่ปลาสวยแต่ไม่ได้จ้างปั๊มพ์ไลค์ ไม่ได้รางวัล แต่ก็มีข้อดี มากกกกก ... คือ การ like และแชร์ มาก ๆ ทำให้เกิดปรากฎการณ์ที่ว่า ลูกค้าต่างชาติเห็นปลา แล้วอยากได้ จึงเข้ามาสอบถามในเพจของเรามากมาย อยากได้ อยากซื้อ ทำให้เรามองหาช่องทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ปลาไทย ให้ลุกค้าทั่วโลกได้เห็น แต่ก็นั่นแหละ คนส่วนหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับการใช้คะแนน like อย่างเดียว อยากให้มีกรรมการตัดสินด้วย ..... ดังนั้น ในงานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 30 เมื่อมติที่ประชุม นำเสนอโดยท่าน ดร.อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำสวยงามฯ ว่า ควรจะจัดประกวดอีก เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดปลาสวยงาม เราโพส เรื่องนี้ เพื่อสอบถามความเห็น ..ซึ่งเกือบ 100 % ต้องการให้มีกรรมการตัดสินด้วย จึงเป็นที่มาของกติกา การประกวดครั้งนี้ และ เราได้ประกาศให้ทราบตั้งแต่ต้นว่า คะแนนจากการ like เราจะนำมาคิดเป็น 50% และใช้คะแนนกรรมการมารวมกันอีก 50% รวมเป็น 100 % .... สำหรับการตัดสินการประกวดครั้งนี้ .. เราให้แอดมินนำคะแนนยอดไลค์ มาเรียงลำดับ Ranking เช่น คะแนนสูงสุด ได้เป็น 50 คะแนน (คิดเป็น 50 % และเพื่อตัดปัญหา คะแนนปั๊มพ์ไลค์ สูงเกินคนอื่น มาก ๆ )รองลงมาก็เป็น 49 48 47.... ลงมาเรื่อย ๆ จนตัวสุดท้าย คะแนนจากกรรมการ 3 ท่าน แอดมินจะเปิดภาพ+คลิป ตัวที่ผ่านรอบ 50 ตัว (โดยไม่เรียงตามลำดับคะแนน กรรมการจะไม่รู้ว่าตัวไหนคะแนนนำจากคะแนนไลค์)..เมื่อได้คะแนนรวมกรรมการ 3 ท่าน ก็จะนำมาจัด Ranking ไล่จาก 50 คะแนน ลงมาเรื่อย ๆ ผลการตัดสิน ออกมา 100% จึงมาจาก 2 ส่วน ปลาที่ได้คะแนน like อันดับต้น ๆ + คะแนนที่กรรมการให้สูง จึงชนะไป ตามนี้ .... การส่งปลาประกวด ทุกท่านควรอ่านกฎ กติกา ให้ครบ หากไม่พึงพอใจ กับกติกา ไม่ควรจะส่ง หากส่ง ควรยอมรับกติกา และมีมารยาท และกรรมการตัดสิน ตัดสินโดยใช้มาตรฐานจากกรมประมง เป็นหลัก แต่เนื่องจากการประกวดครั้งนี้ น้อง ๆ หลายคน อุปกรณ์การถ่ายภาพ อาจจะไม่ได้มาตรฐาน(ต้นทุนชีวิต ไท่เท่ากัน)ทางกรรมการพยายามไม่มองตรงนี้ พยายามช่วยดูความสมบูรณ์ของปลาและความสวยงามของปลาเป็นหลัก .... เล่าให้ฟัง ประมาณ นี้ ค่ะ ..... อ้อ ปลาหลายตัว ไม่ได้รางวัล แต่ขายให้ลูกค้าต่างชาติ ไปแล้ว หลังตัดสิน สามารถ ส่งปลาให้ลุกค้าได้เลย และพี่เคยโพส ตอบน้อง ๆ ว่า หากลูกค้าต่างชาติสนใจ ระหว่างประกวด ให้เจรจาซื้อขายได้เลย หลังตัดสิน ถ้าปลาไม่ติด 1 ใน 6 รีบส่งให้ลูกค้าเลย ก็ขายไปบ้างแล้ว .....
สวยงามครับ
อยากจะส่งปลาเสือไปจีนครั้งละ 5-10 ตัวครับ ต้องเริ่มอะไรบ้าง
ขอโทษน่ะครับ มีใครบอกได้บ้างว่าจะซื้อปลาสเตอร์เจียนที่ไหนครับ
การจัดโครงการฝึกอบรมที่ลัดดาฟาร์ม อ.ปลวกแดง จ.ระยอง