ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ปริญญาโท,ปริญญาเอก ประวัติภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
พ.ศ. 2491 ภาควิชาได้จัดตั้งขึ้นในวาระแรกของการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน)

พ.ศ. 2497 ศาสตราจารย์ ม.ล.โสภิต นพวงศ์ จากกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ได้มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาสุขาภิบาลวิศวกรรมเป็นท่านแรก

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล เป็นภาคีหลักของศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พิษวิทยา และการบริหารจัดการสารเคมี ปัจจุบัน มีอาจารย์ประจำภาควิชา จำนวน 10 คน และเจ้าหน้าที่ในภาควิชาจำนวน 7 คน เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) และ ได้ดำเนินการด้านการเรียน การสอน การวิจัย การให้การบริการทางวิชาการ ด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล และ สิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ปรัชญา
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล มีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการผลิตบุคลากรและพัฒนาวิชาการ งานวิจัย ในการบริการ ด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคม

วิสัยทัศน์
พัฒนาการศึกษา วิชาการด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตสังคม และสิ่งแวดล้อม

เปิดเหมือนปกติ

Q1: Publicationof the Faculty of Public Health,Mahidol UniversityResearch Article: Sequential Production ofLevulinic Aci...
25/10/2021

Q1: Publication
of the Faculty of Public Health,
Mahidol University
Research Article:
Sequential Production of
Levulinic Acid and Supercapacitor
Electrode Materials from Cassava
Rhizome through an Integrated
Biorefinery Process
Assistant Professor Dr. Kamonwat Nakason
Department of Sanitary Engineering,
Faculty of Public Health, Mahidol University,
Bangkok, Thailand
Journal:
ACS Sustainable Chemistry
and Engineering.
DOI:
https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.1c01335

Q1: Publication
of the Faculty of Public Health,
Mahidol University

Research Article:
Sequential Production of
Levulinic Acid and Supercapacitor
Electrode Materials from Cassava
Rhizome through an Integrated
Biorefinery Process

Assistant Professor Dr. Kamonwat Nakason
Department of Sanitary Engineering,
Faculty of Public Health, Mahidol University,
Bangkok, Thailand

Journal:
ACS Sustainable Chemistry
and Engineering.
DOI:
https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.1c01335

Photos from ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล's post
14/10/2021

Photos from ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล's post

Photos from ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล's post
14/10/2021

Photos from ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล's post

ขอแสดงความยินดีกับ.รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด...
01/10/2021

ขอแสดงความยินดีกับ
.
รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
.
ในโอกาสได้รับตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีกับ
.
รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
.
ในโอกาสได้รับตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภา...
29/09/2021

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล

ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในโอกาสได้รับตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

#saneng #เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม #วิศวกรรมสุขาภิบาล #SanitaryEngineering #ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล #Entech #ENVIRONMENTALTECHNOLOGY #MUPH #PHSE

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล

ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในโอกาสได้รับตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

#saneng #เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม #วิศวกรรมสุขาภิบาล #SanitaryEngineering #ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล #Entech #ENVIRONMENTALTECHNOLOGY #MUPH #PHSE

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล พร้อมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวั...
24/09/2021

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล พร้อมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2564 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

#saneng #เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม #วิศวกรรมสุขาภิบาล

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล พร้อมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2564 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

#saneng #เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม #วิศวกรรมสุขาภิบาล

ขอแสดงความยินดีอาจารย์ ดร.มนพร วงศ์สุนทรชัยอาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิ...
16/09/2021

ขอแสดงความยินดี
อาจารย์ ดร.มนพร วงศ์สุนทรชัย
อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศิษย์เก่า ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ขอแสดงความยินดี
อาจารย์ ดร.มนพร วงศ์สุนทรชัย
อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศิษย์เก่า ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ขอแสดงความยินดีอาจารย์ ดร.กมลวัฒน์ นาคะสรรค์ ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจา...
09/09/2021

ขอแสดงความยินดี
อาจารย์ ดร.กมลวัฒน์ นาคะสรรค์ ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

#SanitaryEngineering #ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล #Entech #เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม #ENVIRONMENTALTECHNOLOGY #MUPH #PHSE

ขอแสดงความยินดี
อาจารย์ ดร.กมลวัฒน์ นาคะสรรค์ ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

#SanitaryEngineering #ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล #Entech #เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม #ENVIRONMENTALTECHNOLOGY #MUPH #PHSE

ขอแสดงความยินดี นายคณิศร จินดามณี หลักสูตร PhD in Environmental Technology (international program) ได้รับทุนการศึกษา “เฉ...
07/09/2021

ขอแสดงความยินดี นายคณิศร จินดามณี หลักสูตร PhD in Environmental Technology (international program)
ได้รับทุนการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ” ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการวิจัย Progressive air pollution emission control strategy towards sustainable development goals (SDGs) of petroleum refinery industry โดยมี รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ที่มาhttps://graduate.mahidol.ac.th/download/main/scholarships/pdf/list-name04-2564-Th.pdf

#airpollution #VOCs #PM2.5 #saneng #SanitaryEngineering #ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล #Entech #เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม #ENVIRONMENTALTECHNOLOGY #MUPH #PHSE #EnviTechPHMU

ขอแสดงความยินดี นายคณิศร จินดามณี หลักสูตร PhD in Environmental Technology (international program)
ได้รับทุนการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ” ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการวิจัย Progressive air pollution emission control strategy towards sustainable development goals (SDGs) of petroleum refinery industry โดยมี รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ที่มาhttps://graduate.mahidol.ac.th/download/main/scholarships/pdf/list-name04-2564-Th.pdf

#airpollution #VOCs #PM2.5 #saneng #SanitaryEngineering #ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล #Entech #เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม #ENVIRONMENTALTECHNOLOGY #MUPH #PHSE #EnviTechPHMU

ขอแสดงความยินดี นางสาวจุฑารัตน์ ไข่ทา หลักสูตร PhD in Environmental Technology (International program) ได้รับทุนการศึกษา...
07/09/2021

ขอแสดงความยินดี นางสาวจุฑารัตน์ ไข่ทา หลักสูตร PhD in Environmental Technology (International program)

ได้รับทุนการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ” ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการวิจัย "Phosphorus recovery from food waste and nightsoil-settled sludge, using biological extraction and chemical precipitation process"
โดยมี รศ.ดร.จงจินต์ ผลประเสริฐ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ทีมาhttps://graduate.mahidol.ac.th/download/main/scholarships/pdf/list-name04-2564-Th.pdf

#saneng #SanitaryEngineering #ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล #Entech #เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม #ENVIRONMENTALTECHNOLOGY #MUPH #PHSE #EnviTechPHMU

ขอแสดงความยินดี นางสาวจุฑารัตน์ ไข่ทา หลักสูตร PhD in Environmental Technology (International program)

ได้รับทุนการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ” ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการวิจัย "Phosphorus recovery from food waste and nightsoil-settled sludge, using biological extraction and chemical precipitation process"
โดยมี รศ.ดร.จงจินต์ ผลประเสริฐ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ทีมาhttps://graduate.mahidol.ac.th/download/main/scholarships/pdf/list-name04-2564-Th.pdf

#saneng #SanitaryEngineering #ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล #Entech #เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม #ENVIRONMENTALTECHNOLOGY #MUPH #PHSE #EnviTechPHMU

ขอแสดงความยินดี นางสาวสุวนิค ศรีสาริสถ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณ...
07/09/2021

ขอแสดงความยินดี นางสาวสุวนิค ศรีสาริสถ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับทุนการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ” ประจำปีการศึกษา 2564

ที่มาhttps://graduate.mahidol.ac.th/download/main/scholarships/pdf/list-name04-2564-Th.pdf

#SanitaryEngineering
#EnviTechPHMU♻️

ขอแสดงความยินดี นางสาวสุวนิค ศรีสาริสถ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับทุนการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ” ประจำปีการศึกษา 2564

ที่มาhttps://graduate.mahidol.ac.th/download/main/scholarships/pdf/list-name04-2564-Th.pdf

#SanitaryEngineering
#EnviTechPHMU♻️

ขอแสดงความยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพพัต ควรพงษากุล ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาลผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาส...
25/08/2021

ขอแสดงความยินดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพพัต ควรพงษากุล ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)

#SanitaryEngineering #ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล #Entech #เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม #ENVIRONMENTALTECHNOLOGY #MUPH #PHSE

ขอแสดงความยินดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพพัต ควรพงษากุล ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)

#SanitaryEngineering #ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล #Entech #เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม #ENVIRONMENTALTECHNOLOGY #MUPH #PHSE

The M.Sc. Program in Environmental Technology cordially invite you to join the thesis proposal examination“FORMATION POT...
16/08/2021

The M.Sc. Program in Environmental Technology cordially invite you to join the thesis proposal examination

“FORMATION POTENTIAL AND SOURCE CONTRIBUTION OF SECONDARY ORGANIC AEROSOL FROM VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS”

PRESENTED BY PEEMAPAT JOOKJANTRA
M.Sc.(Environmental Technology)

Wednesday, August 25, 2021
09.30 - 11.00 A.M.
Webex : https://mahidol.webex.com/meet/sarawut.the

DEPARTMENT OF SANITARY ENGINEERING, FACULTY OF PUBLIC HEALTH, MAHIDOL UNIVERSITY

The M.Sc. Program in Environmental Technology cordially invite you to join the thesis proposal examination

“FORMATION POTENTIAL AND SOURCE CONTRIBUTION OF SECONDARY ORGANIC AEROSOL FROM VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS”

PRESENTED BY PEEMAPAT JOOKJANTRA
M.Sc.(Environmental Technology)

Wednesday, August 25, 2021
09.30 - 11.00 A.M.
Webex : https://mahidol.webex.com/meet/sarawut.the

DEPARTMENT OF SANITARY ENGINEERING, FACULTY OF PUBLIC HEALTH, MAHIDOL UNIVERSITY

ขอแสดงความยินดีรองศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ เทพานนท์ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการแต...
09/08/2021

ขอแสดงความยินดี

รองศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ เทพานนท์
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านมลพิษอากาศ และเสียงในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

โครงการอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ

ขอแสดงความยินดี

รองศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ เทพานนท์
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านมลพิษอากาศ และเสียงในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

โครงการอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ

รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุณภาพอากาศ พ...
06/08/2021
The NEXT คลื่นอนาคต - มหันตภัย เคมีพิบัติ

รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุณภาพอากาศ พิจารณาการรายงาน EIA โครงการปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

ร่วมถอดบทเรียน สารเคมีระเบิด โรงงานที่กิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ

รายการ The NEXT คลื่นอนาคต "มหันตภัย เคมีพิบัติ"

ออกอากาศวันที่ 6 ส.ค. 64 เวลา 17.30 - 18.00 น. ผ่าน ThaiPBS

ร่วม​ถอดบทเรียน สารเคมีระเบิด โรงงานที่กิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ พร้อมเรียนรู้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและน....

28/07/2021

ทรงพระเจริญ
๒๘ กรกฎาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศา...
15/07/2021

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.

💻 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

จากกรณีเกิดเหตุระเบิดภายในโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกในซอยกิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ📌ฝนพิษคืออะไร? / เกิด...
07/07/2021

จากกรณีเกิดเหตุระเบิดภายในโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกในซอยกิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

📌ฝนพิษคืออะไร? / เกิดจากอะไร?

ในกรณีนี้คือการปนเปื้อนของสารเคมีที่ระบายจากเหตุการณ์ในน้ำฝนจากฝนที่ตกลงมาในขณะที่เกิดเหตุการณ์จนถึงหลังจากเหตุการณ์ผ่านพ้นไปในช่วงระยะเวลา 3-4 วัน ในทางวิทยาศาสตร์กระบวนการนี้เรียกว่า Wash out process คือจากการที่มีสิ่งปนเปื้อนแขวนลอยในอากาศบริเวณพื้นที่ โดยเมฆที่ก่อให้เกิดฝนเป็นเมฆสะอาด เมื่อเกิดเป็นฝนตกลงมาน้ำฝนนั้นจึงปนเปื้อนสารเคมี จากเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดการระบายสารมลพิษทางอากาศทั้งในรูปของฝุ่นละออง (particulate phase) และในรูปของก๊าซ (gaseous phase) โดนสารมลพิษทางอากาศในกลุ่มที่เป็นสารเคมีเหล่านี้สามารถรวมตัวกับน้ำฝนและก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ รวมถึงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนผ่านการอุปโภคบริโภคได้

📌 การสัมผัสหรือบริโภคฝนพิษมีความอันตรายต่อสุขภาพอย่างไร?

อันตรายโดยตรงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในรูปแบบของความเสี่ยงจากการได้รับสัมผัสผ่านทางการหายใจ (inhalation pathway) อย่างไรก็ตามเมื่อสารเคมีเหล่านี้ตกสะสม (deposition) ลงสู่สิ่งแวดล้อมจะก่อให้เกิดการปนเปื้อนใน media อื่น ๆ เช่น การปนเปื้อนในดิน ในแหล่งน้ำ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพจากการอุปโภค/บริโภค (ingestion pathway) รวมถึงในบางกรณีอาจพบผลกระทบอันเนื่องมาจากการได้รับสัมผัสทางผิวหนังโดยตรง (dermal exposure)

📌 ฝนพิษเมื่อไหลลงดิน แม่น้ำ ลำคลอง จะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร?

ฝนซึ่งปนเปื้อนสารเคมีจะก่อให้เกิดการปนเปื้อน (contamination) ในสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังกล่าว และเนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีโอกาสสูงที่จะก่อให้เกิดการระบายสารก่อมะเร็ง (carcinogenic substances) จึงทำให้มีโอกาสที่จะเกิดการสะสม/การปนเปื้อนของสารเคมีและสารก่อมะเร็งดังกล่าวในสิ่งแวดล้อมซึ่งจะมีการไหลเวียนในระบบนิเวศรวมถึงในระบบห่วงโซ่อาหาร ทำให้อาจก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงคุณภาพต่อทั้งระบบนิเวศและสุขภาพอนามัยได้

📌 เมื่อสัมผัสหรือดื่มน้ำฝนที่ปนเปื้อนสารพิษควรปฏิบัติตัวอย่างไร?

สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องทราบว่ามีการปนเปื้อนในน้ำฝนหรือไม่ โดยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีน้ำฝนโดยตรวจวัดในพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสารเคมีที่อาจเกิดจากเหตุการณ์และปนเปื้อนในน้ำฝน เช่น Styrene, Xylene, Benzene, Formaldehyde และ Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) โดยหากสัมผัสน้ำฝนที่ปนเปื้อนควรทำความสะอาดบริเวณที่สัมผัสด้วยน้ำสะอาด (ในกรณีนี้คือน้ำประปา) ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปในแนวทางของการลดระดับความเข้มข้นของการได้รับสัมผัสโดยการเจือจาง (dilution)

หากดื่มน้ำฝนที่ปนเปื้อนเข้าไปแล้ว ให้สังเกตอาการ หากรู้สึกว่ามีอาการผิดปกติควรปรึกษาแพทย์ อย่างไรก็ดีหากทราบว่าน้ำฝนมีการปนเปื้อน ควรงดกักเก็บและบริโภคน้ำฝนเป็นการชั่วคราวอย่างน้อย หรือหากจำเป็นต้องใช้ควรนำน้ำไปผ่านการกรองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกรองด้วยถ่านหรือถ่านกัมมันต์ (activated carbon) ในช่วงดังกล่าว

📌 คำแนะนำในการใช้น้ำทั้งอุปโภคหรือบริโภคคืออะไร?

ควรเลี่ยงการใช้น้ำฝนรวมถึงการกักเก็บน้ำฝนเพื่อใช้ในการอุปโภค/บริโภคโดยตรงอย่างน้อย 1 สัปดาห์ภายหลังเหตุการณ์คลี่คลาย ในส่วนของน้ำประปา หน่วยงานที่ให้บริการควรตรวจสอบการปนเปื้อนโดยมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมในส่วนของสารเคมีจากเหตุการณ์ที่อาจปนเปื้อนในแหล่งน้ำดิบเพิ่มเติมจากการตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาโดยทั่วไป ทั้งนี้หากมีการปนเปื้อน ควรเพิ่มระยะเวลาในกระบวนการกรองเพิ่มเติมในกระบวนการผลิตน้ำประปา และในส่วนของการใช้น้ำประปาเพื่อการบริโภคของประชาชนทั่วไป ควรกรองน้ำด้วยระบบถ่านก่อนการบริโภค ในส่วนของการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคทั้งจากแหล่งน้ำโดยตรงและจากระบบน้ำประปา ผลกระทบจากเหตุการณ์อาจไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทั่วไป หรือมีความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยในระดับต่ำจึงสามารถใช้อุปโภคได้ตามปกติ

--
ข้อมูลโดย: รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เชี่ยวชาญในคณะอนุกรรมการเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออก

#โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้
#สารพิษอันตราย
#MahidolChannel

จากกรณีเกิดเหตุระเบิดภายในโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกในซอยกิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

📌ฝนพิษคืออะไร? / เกิดจากอะไร?

ในกรณีนี้คือการปนเปื้อนของสารเคมีที่ระบายจากเหตุการณ์ในน้ำฝนจากฝนที่ตกลงมาในขณะที่เกิดเหตุการณ์จนถึงหลังจากเหตุการณ์ผ่านพ้นไปในช่วงระยะเวลา 3-4 วัน ในทางวิทยาศาสตร์กระบวนการนี้เรียกว่า Wash out process คือจากการที่มีสิ่งปนเปื้อนแขวนลอยในอากาศบริเวณพื้นที่ โดยเมฆที่ก่อให้เกิดฝนเป็นเมฆสะอาด เมื่อเกิดเป็นฝนตกลงมาน้ำฝนนั้นจึงปนเปื้อนสารเคมี จากเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดการระบายสารมลพิษทางอากาศทั้งในรูปของฝุ่นละออง (particulate phase) และในรูปของก๊าซ (gaseous phase) โดนสารมลพิษทางอากาศในกลุ่มที่เป็นสารเคมีเหล่านี้สามารถรวมตัวกับน้ำฝนและก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ รวมถึงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนผ่านการอุปโภคบริโภคได้

📌 การสัมผัสหรือบริโภคฝนพิษมีความอันตรายต่อสุขภาพอย่างไร?

อันตรายโดยตรงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในรูปแบบของความเสี่ยงจากการได้รับสัมผัสผ่านทางการหายใจ (inhalation pathway) อย่างไรก็ตามเมื่อสารเคมีเหล่านี้ตกสะสม (deposition) ลงสู่สิ่งแวดล้อมจะก่อให้เกิดการปนเปื้อนใน media อื่น ๆ เช่น การปนเปื้อนในดิน ในแหล่งน้ำ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพจากการอุปโภค/บริโภค (ingestion pathway) รวมถึงในบางกรณีอาจพบผลกระทบอันเนื่องมาจากการได้รับสัมผัสทางผิวหนังโดยตรง (dermal exposure)

📌 ฝนพิษเมื่อไหลลงดิน แม่น้ำ ลำคลอง จะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร?

ฝนซึ่งปนเปื้อนสารเคมีจะก่อให้เกิดการปนเปื้อน (contamination) ในสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังกล่าว และเนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีโอกาสสูงที่จะก่อให้เกิดการระบายสารก่อมะเร็ง (carcinogenic substances) จึงทำให้มีโอกาสที่จะเกิดการสะสม/การปนเปื้อนของสารเคมีและสารก่อมะเร็งดังกล่าวในสิ่งแวดล้อมซึ่งจะมีการไหลเวียนในระบบนิเวศรวมถึงในระบบห่วงโซ่อาหาร ทำให้อาจก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงคุณภาพต่อทั้งระบบนิเวศและสุขภาพอนามัยได้

📌 เมื่อสัมผัสหรือดื่มน้ำฝนที่ปนเปื้อนสารพิษควรปฏิบัติตัวอย่างไร?

สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องทราบว่ามีการปนเปื้อนในน้ำฝนหรือไม่ โดยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีน้ำฝนโดยตรวจวัดในพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสารเคมีที่อาจเกิดจากเหตุการณ์และปนเปื้อนในน้ำฝน เช่น Styrene, Xylene, Benzene, Formaldehyde และ Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) โดยหากสัมผัสน้ำฝนที่ปนเปื้อนควรทำความสะอาดบริเวณที่สัมผัสด้วยน้ำสะอาด (ในกรณีนี้คือน้ำประปา) ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปในแนวทางของการลดระดับความเข้มข้นของการได้รับสัมผัสโดยการเจือจาง (dilution)

หากดื่มน้ำฝนที่ปนเปื้อนเข้าไปแล้ว ให้สังเกตอาการ หากรู้สึกว่ามีอาการผิดปกติควรปรึกษาแพทย์ อย่างไรก็ดีหากทราบว่าน้ำฝนมีการปนเปื้อน ควรงดกักเก็บและบริโภคน้ำฝนเป็นการชั่วคราวอย่างน้อย หรือหากจำเป็นต้องใช้ควรนำน้ำไปผ่านการกรองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกรองด้วยถ่านหรือถ่านกัมมันต์ (activated carbon) ในช่วงดังกล่าว

📌 คำแนะนำในการใช้น้ำทั้งอุปโภคหรือบริโภคคืออะไร?

ควรเลี่ยงการใช้น้ำฝนรวมถึงการกักเก็บน้ำฝนเพื่อใช้ในการอุปโภค/บริโภคโดยตรงอย่างน้อย 1 สัปดาห์ภายหลังเหตุการณ์คลี่คลาย ในส่วนของน้ำประปา หน่วยงานที่ให้บริการควรตรวจสอบการปนเปื้อนโดยมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมในส่วนของสารเคมีจากเหตุการณ์ที่อาจปนเปื้อนในแหล่งน้ำดิบเพิ่มเติมจากการตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาโดยทั่วไป ทั้งนี้หากมีการปนเปื้อน ควรเพิ่มระยะเวลาในกระบวนการกรองเพิ่มเติมในกระบวนการผลิตน้ำประปา และในส่วนของการใช้น้ำประปาเพื่อการบริโภคของประชาชนทั่วไป ควรกรองน้ำด้วยระบบถ่านก่อนการบริโภค ในส่วนของการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคทั้งจากแหล่งน้ำโดยตรงและจากระบบน้ำประปา ผลกระทบจากเหตุการณ์อาจไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทั่วไป หรือมีความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยในระดับต่ำจึงสามารถใช้อุปโภคได้ตามปกติ

--
ข้อมูลโดย: รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เชี่ยวชาญในคณะอนุกรรมการเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออก

#โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้
#สารพิษอันตราย
#MahidolChannel

ที่อยู่

420/1 ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

02-3548540

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(นานาชาติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ยินดีปรีดาอีก 1 ปี น้องพี่มาร่วม สุขสม อารมณ์หมาย ขอต้อนรับน้องเข้า ที่พักกาย ปฐมนิเทศน้องใหม่ไง จะทำไมล่ะ 555 ****ทั้งโท-เอก 64 จ้า***
ขออนุญาตฝากประกาศงานค่ะ https://www.facebook.com/varinporn.hrnet
ยินดีปรีดา