สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน Fanpage

สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน Fanpage ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน Fanpage, หน่วยงานราชการ, ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะ, Bangkok.
(6)

ผู้ตรวจฯ ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567...
04/05/2024

ผู้ตรวจฯ ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล”

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” แปลงนายไพวัล ต้นใหญ่ บ้านนาหลวง หมูที่ 12 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

นายสุรพล แก้วอินธิ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร) เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล” โดยนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ นางสาวพันสี คุณธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม กล่าวรายงาน และมีนางสงวน จันทร์พร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ ปลัดจังหวัดนครพนม นายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอเมืองนครพนม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครพนมและอำเภอเมืองนครพนม ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำกลุ่ม/องค์กร ภาคีเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน เครือข่ายโคกหนองนา และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบล เข้าร่วมกิจกรรมฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 200 คน

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล” เป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยร่วมกัน จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล” แบ่งปันพันธุ์ไม้ให้แก่ประชาชนโดยรอบ การปลูกพืช และทำการห่มดิน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ ซึ่งดินและน้ำมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การปกป้องดูแลทรัพยากรดินและน้ำให้มีความยั่งยืนจะช่วยให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร เกิดความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ รวมทั้งคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์ ซึ่งแปลงโคก หนอง นา ถือเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำอีกทางหนึ่ง ให้ทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมผลักดัน และสนับสนุนให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ และเชิญชวนทุกคนรวมจิตใจ จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล โดยการแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นไทยปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เห็นผลเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี มีสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะที่ดี และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการนี้ นางสาวพันสี คุณธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นับเป็นโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่ง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จึงได้กำหนดให้จังหวัดนครพนมและทุกอำเภอ จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล” ขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา ทั้ง 12 อำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 และเพื่อขยายผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการบูรณาการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และภูมิสังคม ดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายโคก หนอง นา และ 7 ภาคีเครือข่ายการพัฒนา โดยดำเนินกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล” ประกอบด้วย กิจกรรมแบ่งปันพันธุ์ไม้แก่ประชาชนโดยรอบ การปลูกพืชและทำการห่มดิน การทำปุ๋ยแห้งชาม-น้ำชาม การทำนำ้จุลินทรีย์หน่อกล้วย (รสจืด) การเพาะพันธุ์กล้าดาวเรืองสำหรับนำไปปลูกให้เหลืองทั้งตำบลและกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม

#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#กรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักตรวจราชการ
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
07/2567

“ผู้ตรวจกิติพล เวชกุล” ร่วมกิจกรรม "เอามื้อสามัคคี ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล" เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม...
04/05/2024

“ผู้ตรวจกิติพล เวชกุล” ร่วมกิจกรรม "เอามื้อสามัคคี ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล" เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
🍀วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา" แปลงนางเพียงจันทร์ เจียมศิริ หมู่ที่ 8 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีนายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดกิจกรรม "เอามื้อสามัคคี ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล" เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
โดยมีนายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ฯ "โคก หนอง นา" กลุ่มองค์กรสตรี ผู้นำ อช. และประชาชนในตำบลบางพระ
🎯 โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1.การแบ่งปันกล้าไม้จากแปลงโคก หนอง นา แก่ประชาชน
2. มอบเมล็ดพันธุ์ผักและถั่วฝักยาวสีม่วง สิรินธร เบอร์ 1 แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3.ปลูกต้นยางนาและประดู่ป่า
4.การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
🎯โดยนายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรม ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญ และแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ดังนี้
1.เน้นย้ำให้ส่งเสริมเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนา แลการจัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ประยุกสู่โคกหนองนา เนื่องในวันสำคัญ
2.เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกับเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ โคกหนองนา ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล และประเมินศักยภาพแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ ในพื้นที่
3.เน้นย้ำให้จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพรายแปลงตามความเหมาะสมกับการเป็นศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนา เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่สามารถเป็นพื้นที่แลกเปลียนเรียนรู้ได้จริง เพื่อส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน
4.เน้นย้ำให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด วางแผนการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เจ้าของแปลง เพื่อให้มีทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ กิจกรรมต่าง ๆ ในฐานเรียนรู้ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ฯของตนเอง โดยการใช้เครื่องมือ มาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
5.ถอดบทเรียนความสำเร็จของการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อเผยแพร่แก่สาธารณะ ในช่องทางสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ผู้ที่สนใจ ได้ศึกษาเรียนรู้เป็นแนวทาง
6.ใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละศูนย์เรียนรู้ เพื่อสร้างการรับรู้ และกระตุ้นการมีส่วนร่วมแก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายผลกิจกรรม
📚Change for good #เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #
#กรมการพัฒนาชุมชน
#กระทรวงมหาดไทย

#วันดินโลก

🔷ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน (นางนวลจันทร์ ศรีมงคล) ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโ...
04/05/2024

🔷ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน (นางนวลจันทร์ ศรีมงคล) ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล” เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ณ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

🔷วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.30 น. นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล” เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล โดยมีนายรุจติศักดิ์ รังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ

การนี้ นายรุจติศักดิ์ รังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำผู้ร่วมกิจกรรมถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้รับฟังการกล่าวรายงาน จากนายเอกรัตน์ มิสา นายอำเภอยางตลาด โดยมีนายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเจ้าหน้าที่ ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน สมาชิกเครือข่ายโคกหนองนากาฬสินธุ์ ผู้นำชุมชน ประชาชน และสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาเชือก รวมทั้งสิ้น 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม เอามื้อสามัคคี ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ณ แปลง “โคก หนอง นา โมเดล” นายประยงค์ จันทะรัด บ้านหนองกาว หมู่ที่ 5 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา 28 กรกฎาคม 2567
2.เพื่อขยายผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการบูรณาการขับเคลื่อนการน้อมนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่ สู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และภูมิสังคม
โดยอำเภอยางตลาด ได้ดำเนินโครงการ “โคกหนองนากาฬสินธุ์ปลูกต้นไม้ 72 พันต้น เทิดไท้องค์ราชัน” เป้าหมายเพาะพันธุ์กล้าไม้ และการปลูกต้นไม้ จำนวน 6,387 ต้น ในพื้นที่โคกหนองนาอำเภอยางตลาด จำนวน 257 แห่ง แบ่งเป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM) จำนวน 7 แห่งครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) จำนวน 250 แห่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ให้มีความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ รายละเอียดกิจกรรม เอามื้อสามัคคี ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล มีดังนี้

1. กิจกรรมมอบเมล็ดพันธ์ถั่วฝักยาวสิรินธร และต้นกล้าพืชผักให้กับสมาชิกเครือข่ายโคกหนองนา และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
2. กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ตามฐานเรียนรู้ภายในศูนย์เรียนรู้ฯ อาทิเช่น การร่วมปลูกต้นไม้ ,สาธิตการปั้นอีเอ็มบอล (em ball) และโยนอีเอ็มบอล ณ ศาลากลางน้ำ ,การปลูกเมล็ดพันธ์ถั่วฝักยาว บริเวณอุโมงค์ผักสวนครัว

สำหรับกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล” ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM) ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินกิจกรรมโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ โดยกิจกรรมการแจกเมล็ดพันธ์ พืชผัก การปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น เหล่านี้ก็เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ และเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ขับเคลื่อนโคกหนองนากาฬสินธุ์ ให้สามารถ เป็นศูนย์การเรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต มีความสามารถในการส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยพลังของพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา ”

🔷โอกาสนี้ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมพบปะ เครือข่ายสมาชิกโคกหนองนาระดับอำเภอ พร้อมทั้ง ได้ร่วมมอบเมล็ดพันธ์ถั่วฝักยาวสิรินธร และต้นกล้าพืชผัก ให้กับสมาชิกเครือข่ายโคกหนองนา ทั้งนี้ได้ร่วมปลูกต้นไม้ สาธิตการปั้นอีเอ็มบอล (em ball) และโยนอีเอ็มบอล ณ ศาลากลางน้ำ และร่วมปลูกเมล็ดพันธ์ถั่วฝักยาว บริเวณอุโมงค์ผักสวนครัวภายในศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้สมาชิกเครือข่าย “โคกหนอง นา “ เป็นพลังสำคัญและร่วมกันจัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล” เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล จากทุกอำเภอ และขอให้มีการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีอย่างต่อเนื่อง ช่วยกันขับเคลื่อน “โคก หนอง นา” ให้ประสบความสำเร็จในทุกพื้นที่

#กรมการพัฒนาชุมชน #สำนักตรวจราชการ 013/2567 (1 เมษายน-30 กันยายน 2567)

นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโ...
04/05/2024

นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล” เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันนี้ (วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567) เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” แปลงของนายประเสริฐ ยุวกาฬกุล บ้านร่อนทอง หมู่ที่ 4 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสมคิด จันทรมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล” เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

การนี้ นายสมคิด จันทรมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำผู้ร่วมกิจกรรมถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้รับฟังการกล่าวรายงาน จากนายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กำหนดจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมที่ดำเนินการประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน กิจกรรมเอามื้อสามัคคี กิจกรรมตามฐานเรียนรู้ ฐานคนรักษ์ป่า ฐานปุ๋ยหมัก ฐานคนรักษ์ดิน ฐานความมั่นคงทางอาหาร โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ฯ ครัวเรือน “โคก หนอง นา” เครือข่าย พ.ภูมิแผ่นดิน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ รวมจำนวน 50 คน

โอกาสนี้ นายสมคิด จันทรมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดฯ ในวันนี้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ในการส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่ทำให้คนไทยสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน สำหรับกิจกรรมในวันนี้ถือเป็นการรวมพลังของเครือข่าย “โคก หนอง นา” ในการร่วมกันจัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล” เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล จากทุกอำเภอ และขอให้มีการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีอย่างต่อเนื่อง ช่วยกันขับเคลื่อน “โคก หนอง นา” ให้ประสบความสำเร็จในทุกพื้นที่ และได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักแก่เจ้าของแปลงศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ร่วมปลูกต้นไม้ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ฯ ขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เครือข่าย “โคก หนอง นา” และผู้มีเกียรติทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

#กรมการพัฒนาชุมชน #สำนักตรวจราชการ 037/2567 (1 เมษายน-30 กันยายน 2567)

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 11 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และมอบแนวทา...
04/05/2024

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 11 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และมอบแนวทางบริหารจัดการหนี้ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายสุรพล แก้วอินธิ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 11(สกลนคร นครพนมและมุกดาหาร) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และมอบแนวทางบริหารจัดการหนี้ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมี นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชโรจน์ พัฒนาการอำเภอเมืองนครพนม พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ร่วมติดตามการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จากการติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มีกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้นำเงินสดมาชำระ จำนวน 4 กลุ่ม รวมเป็นเงิน 10,461 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)

#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#กรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักตรวจราชการ
6/2557

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
Change for Good

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 11 (สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร) ลงพื้นที่ตรวจราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567...
04/05/2024

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 11 (สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร) ลงพื้นที่ตรวจราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 พื้นที่จังหวัดนครพนม

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายสุรพล แก้วอินธิ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนมและมุกดาหาร) ลงพื้นที่ตรวจราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2567 พื้นที่จังหวัดนครพนม โดยมี นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้ร่วมพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจรวมทั้งได้มอบแนวการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นายสุรพล แก้วอินธิ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 11 ได้เน้นย้ำประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสยาม ศิริมงคล) ให้หลักคิด แนวปฏิบัติในการเป็นข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ไว้ว่า 1) ทำงานให้มีศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ ข้าราชการ คือ ข้าของพระราชา 2) ศักดิ์ศรีของข้าราชการ ต้องคำนึงถึงเกียรติและศักดิ์ศรีของบุคคลอื่น “ทุกคนมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน” 3) เรื่องที่สำคัญที่สุดของความเป็นข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน มี 2 เรื่อง คือ การทำงานในหน้าที่ และการทำงานเพื่อธำรงรักษาสถาบันสำคัญ คือ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ “ และ 4) น้อมนำหลักการทรงงาน ของในหลวงรัชกาลที่ 9 “รู้ รัก สามัคคี” มาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
2. ประเด็นเน้นย้ำ ได้แก่ 1) โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของกรมการพัฒนาชุมชน กิจกรรมขยายผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” 2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งจะต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทำให้บรรลุตัวชี้วัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมุ่งเน้นการขับเคลื่อนและตอบสนองนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทยและยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และภารกิจสำคัญที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเน้นย้ำ (10+1) ในไตรมาสที่ 3 ซึ่งจะต้องดำเนินการให้บรรลุตัวชี้วัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเสร็จสิ้นตามห้วงเวลาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

ในการนี้ นางสาวพันสี คุณธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม จัดเตรียมข้อมูลรับการตรวจราชการและนำเสนอตามประเด็นการตรวจราชการ 10 + 1 ภารกิจสำคัญ ไตรมาส 3 ดังนี้
1. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"
2. การสร้างความมั่นคงทางอาหาร
3. โครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก"
4. ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
5. โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
6. การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
7. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
8. Click ชุมชน
9. กองทุนชุมชน
10. บริษัทประชารัฐรักสามัคคี
11. องค์กรคุณธรรม

#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักตรวจราชการ
05/2567
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
Change for Good

“ผู้ตรวจกิติพล เวชกุล” ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเยาวชนในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่  42” มัสยิดอัลยุส...
03/05/2024

“ผู้ตรวจกิติพล เวชกุล” ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเยาวชนในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 42” มัสยิดอัลยุสรอสามัคคี ตำบลชะไว อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
🗓วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ มัสยิดอัลยุสรอสามัคคี ตำบลชะไว อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบสิ่งของบริโภคที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ และร่วมกิจกรรมถักพรมเช็ดเท้าร่วมกับเยาวชนกลุ่มเป้าหมายในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 42” จำนวน 20 คน เดินทางมาทัศนศึกษา และมีกิจกรรมศึกษาเรียนรู้การผลิตพรมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้า และอื่น ๆ รวมถึงเดินทางไปทัศนศึกษาเรียนรู้พื้นที่เรียนรู้ของจังหวัดอ่างทอง และจังหวัดใกล้เคียง เป็นระยะเวลา 15 วัน ระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2567 ถึง 8 พฤษภาคม 2567
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1.กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิต สังคมพหุวัฒนธรรมของอำเภอไชโย เพื่อให้เยาวชนปรับตัว
2.กิจกรรมสอนสานตะกร้า ณ มัสยิดอัลยุสรอสามัคคี ตำบลชไว อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
3.กิจกรรมสอนสานตะกร้า (แก้วเยติ) จากไยพลาสติก ณ มัสยิดอัลยุสรอสามัคคี ตำบลชไว อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
4.กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ สีบัวทอง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
5.กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง / พิพิธภัณฑ์ / ภาพถ่ายพระราชพิธีบรมราชาภิเษก) และกิจกรรมเปิดจวนผู้ว่าฯ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
6.กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง(ศูนย์เรียนรู้ตุ๊กตาชาววัง) และจังหวัดสุพรรณบุรี (บึงฉวาก)
7.กิจกรรมถักพรมเช็ดเท้า ณ มัสยิดอัลยุสรอสามัคคี ตำบลชะไว อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
8.กิจกรรมสอนทำขนมจีบ ณ มัสยิดอัลยุสรอสามัคคี ตำบลชะไว อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
9.กิจกรรมเรียนรู้ โคก หนอง นา ตำบลจระเข้ร้อง และฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลชัยฤทธิ์ หมู่ที่ 2
10.ปลัดจังหวัด นายอำเภอ พรัอมคณะ พบปะเยาชน ณ ครอบครัวอุปถัมภ์
ในการนี้ ผู้ตรวจกิติพล เวชกุล ได้ส่งเสริมให้เยาชนสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่เป็นแหล่งทุนที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และเป็นแหล่งทุนที่เป็นกลไกสำคัญในการผลักดันบทบาทสตรีให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาอาชีพในการเลืี้ยงดูตนเองและครอบครัว
#วันดินโลก
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน

“ผู้ตรวจกิติพล เวชกุล” ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมกิจกรรมประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2567🗓วันศุกร์ที่ 3 พฤษภ...
03/05/2024

“ผู้ตรวจกิติพล เวชกุล” ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมกิจกรรมประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2567
🗓วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรม เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมประกวดสุดยอดผ้า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจัดกิจกรรมประกวดสุดยอดผ้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปี 2567 ได้รับเกียรติจากนางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายคเชนทร์ชัย แพงจันทร์ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะกรรมการประกวดสุดยอดผ้าไทยฯ จำนวน 9 ท่าน เพื่อค้นหาสุดยอดผ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปี 2567 ภายในงานมีกิจกรรมเดินแบบ เพื่อแสดงผลงานผ้าที่ที่ส่งเข้าประกวดสุดยอดภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปี 2567
ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระปณิธานที่มุ่งมั่นในการแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชดำริการส่งเสริมผ้าไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งผ้าไทยมีนัยสำคัญว่า เป็นผ้าที่คนไทยรับสืบทอดความรู้มาจากบรรพบุรุษและสามารถสร้างสรรค์ต่อยอดทำขึ้นมาเองได้ ทั้งผ้าบาติก ผ้ายกดอก ผ้ามัดหมี่ ผ้าแพรวา ผ้าปัก ทั้งนี้งานหัตถศิลป์หัตถกรรมไทย เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของประเทศชาติบ้านเมืองดังพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา คือ ความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปหัตถกรรมไทยเพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชนด้วยการส่งเสริมและการกระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากล เป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาส
การประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2567 มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ช่างทอผ้า ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมประกวด จำนวน 10 กลุ่ม 24 ชิ้นงาน ดังนี้
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าบาติกและมัดย้อมบ้านชุ้ง จำนวน 4 ชิ้นงาน
2. วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองเครือบุญ จำนวน 2 ชิ้นงาน
3. สราอีสเลิฟ จำนวน 2 ชิ้นงาน
4. KK ผ้าปักมือ จำนวน 3 ชิ้นงาน
5. ศูนย์ศิลปชีพน้ำเต้า จำนวน 2 ชิ้นงาน
6. สิริพัสตราบาติก จำนวน 4 ชิ้นงาน
7. กลุ่มมัดย้อมลาดบัวหลวง จำนวน 2 ชิ้นงาน
8. กลุ่มทอผ้ายกอยุธยา จำนวน 3 ชิ้นงาน
9. สวรรค์กรุงเก่า จำนวน 2 ชิ้นงาน
10. น.ส.คีรยา ตั้งกีรติ
โดย กลุ่มที่ได้รับรางวัลมีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มสวรรค์กรุ่งเก่า ชื่อผลงาน ผ้าลาย ดอกรัก มัจฉา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนผ้าบาติกและมัดย้อมบ้านชุ้ง ชื่อผลงาน พระบาติกลายดอกรักราชกัญญาและลายหัวใจ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ กลุ่มสราอีสเลิฟ ชื่อผลงาน ผ้าฝ้ายเขียนลายบาติกย้อมสีธรรมชาติ “หัวใจรักดอกโสน”

#วันดินโลก
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมลงพื้นที่ตรวจนิเทศโครงการและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุง...
03/05/2024

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมลงพื้นที่ตรวจนิเทศโครงการและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567) เวลา 14.00 น. ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ของนายประเสริฐ ยุวกาฬกุล หมู่ที่ 4 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประชา เตรัตน์ หัวหน้าคณะทำงานการตรวจนิเทศโครงการและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ตามที่ คณะกรรมการอำนวยการโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ได้มีคำสั่ง ที่ 2/2566 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานนิเทศโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการอำนวยการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และมีคำสั่งที่ 3/2566 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานนิเทศโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวง/กรม ที่รับผิดชอบเขตตรวจราชการเป็นคณะทำงานฯ ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายอวิรุทธ์ วรกิตติ์ไพศาล ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่เพื่อพบปะผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ติดตามผลการดำเนินโครงการฯ

โอกาสนี้นายประชา เตรัตน์ หัวหน้าหัวหน้าคณะทำงานการตรวจนิเทศโครงการและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และคณะนิเทศโครงการฯ ได้ให้แนวทาง ข้อเสนอแนะการการขับเคลื่อนโครงการฯ เยี่ยมชมผลงาน/กิจกรรมการขับเคลื่อนของอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาทิ เยี่ยมชมแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแปลงใหญ่ผึ้งโปรง ฐานเรียนรู้ปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพร แปลงส่งเสริม เกษตรทฤษฎีใหม่ ฝ่ายชะลอน้ำ ฯลฯ เพื่อศึกษาตัวอย่างเหตุปัจจัยแห่งความสำเร็จ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกจังหวัด/อำเภอ และให้กำลังใจผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ที่ร่วมมือกันขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ จนประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

#กรมการพัฒนาชุมชน #สำนักตรวจราชการ 036/2567 (1 เมษายน-30 กันยายน 2567)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมตรวจนิเทศโครงการและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข...
03/05/2024

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมตรวจนิเทศโครงการและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประชา เตรัตน์ หัวหน้าคณะทำงานฯ เป็นประธานการประชุมการตรวจนิเทศโครงการและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ตามที่ คณะกรรมการอำนวยการโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ได้มีคำสั่ง ที่ 2/2566 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานนิเทศโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการอำนวยการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และมีคำสั่งที่ 3/2566 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานนิเทศโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวง/กรม ที่รับผิดชอบเขตตรวจราชการเป็นคณะทำงานฯ ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายอวิรุทธ์ วรกิตติ์ไพศาล ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โอกาสนี้นายประชา เตรัตน์ หัวหน้าคณะทำงานฯ ได้กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดโดยนายสมคิด จันทมฤก มอบหมายให้ นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ/เอกชน อื่นๆ ร่วมรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค และคณะทำงานฯ ได้ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

#กรมการพัฒนาชุมชน #สำนักตรวจราชการ 035/2567 (1 เมษายน-30 กันยายน 2567)

อธิบดี พช. เป็นประธานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3  กรมการพัฒนาชุมชนวั...
02/05/2024

อธิบดี พช. เป็นประธานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567) เวลา 14.00 น. ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2567 โดยมีนายวิฑูรย์ นวลนุกูล นายชยชัย แสงอินทร์ และนายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุม ฯ

ในการนี้ คณะผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนได้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประเภทงบบริหาร โครงการ/กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน พิจารณาการจัดทำประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา" การสร้างความมั่นคงทางอาหาร โครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี Click ชุมชน การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) กองทุนชุมชน บริษัทประษารัฐรักสามัคคี การดำเนินงานองค์กรคุณธรรม และจัดทำประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2567 กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงมหาดไทย กำหนดจัดประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นประจำทุกเดือน ในการนี้สำนักตรวจราชการ ได้จัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 3 ประเด็น ได้แก่ การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน โครงการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และโครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และตามมาตรการส่งเสริม และสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ทั้งนี้ จะดำเนินการตรวจติดตามครั้งต่อไป ในการประชุมผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2567 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2567

#วันดินโลก

#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข


#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน

ที่อยู่

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะ
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621416402

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน Fanpageผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด