ฝ่ายทะเบียน กศน.เขตลาดกระบัง

ฝ่ายทะเบียน กศน.เขตลาดกระบัง ยินดีต้อนรับ

14/10/2020
02/04/2020

กศน.แขวงทับยาว ศรช.วัดสุทธาโภชน์ เขตลาดกระบัง

28/03/2020

ขาดโอกาสทางการศึกษา ให้มองหาเรานะคะ📘
ัง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สนใจสอบถามหรือสมัครเรียน
ทักไลน์Line Id. 0982813830 #ครูแตงโม ัดทิพพาวาส

04/12/2019

ประกาศรายชื่อผู้ต้องเข้าสอบ n-net ภาคเรียน 2/2562
ระดับ ม.ปลาย
5513002314 นางสาว ขวัญสุรี งามขำ หญิง ม.ปลาย
5613000573 นางสาว พัชรี พันทวี หญิง ม.ปลาย
5623001876 นาย ธนพล บุญปั้น ชาย ม.ปลาย
5723301876 นาย ฐิระพงศ์ วงษาลาภ ชาย ม.ปลาย
5723303562 นางสาว ชุติมา แสงอรุณ หญิง ม.ปลาย
5723303955 นางสาว ขนิษฐา อ่อนนิ่ม หญิง ม.ปลาย
5823002888 นาย อัมฤทธิ์ อุดแตน ชาย ม.ปลาย
5913001225 นางสาว พัชริน ผ่องใส หญิง ม.ปลาย
5913004253 นาย ลีลาวัฒน์ พุ่มพวง ชาย ม.ปลาย
5913004422 นาย พีรณัฐ จิตตรีศิลป์ ชาย ม.ปลาย
5913004897 นาย จักรธร เข็มขจร ชาย ม.ปลาย
5913005429 นางสาว พิมรดา ขุนพิลึก หญิง ม.ปลาย
5923000636 นาย ภูมินทร์ เหล็กเพชร ชาย ม.ปลาย
5923001464 นาย ศีลวัต วาจาสิทธิ์ ชาย ม.ปลาย
5923001978 นางสาว เบน มาลัยวงศ์ หญิง ม.ปลาย
5923003767 นาย ศรีธง จันทร์ก้อน ชาย ม.ปลาย
5923003785 นาง พีระณัฐ วิเศษพงศ์ภักดี หญิง ม.ปลาย
5923004111 นางสาว ชริมา ปิติบุตร หญิง ม.ปลาย
6013000071 นาย วีระศาสตร์ ชิณพัฒ ชาย ม.ปลาย
6013302241 นาย อารี ซามัด ชาย ม.ปลาย
6013303583 นาย อลงกรณ์ เดือนเด่น ชาย ม.ปลาย
6013303882 นางสาว สาธิกา ชาญกล หญิง ม.ปลาย
6013304487 นาย อรรถกาญจน์ ยันต์เจริญ ชาย ม.ปลาย
6013304825 นาย กฤษฎา ปัตถา ชาย ม.ปลาย
6013304937 นางสาว ดรรชนี ช่องขุนทด หญิง ม.ปลาย
6013305363 นางสาว ไพริณี สุวรรณเจริญ หญิง ม.ปลาย
6013305710 นาย พัชรพล อ่ำทรงงาม ชาย ม.ปลาย
6013305756 นางสาว แมงปอ แซ่ลิ้ม หญิง ม.ปลาย
6013305907 นาย สมชาย แซ่โต้ง ชาย ม.ปลาย
6013306623 นางสาว กมลวรรณ แสนอินทร์ หญิง ม.ปลาย
6023000069 นาย วรพล บุญใหญ่ ชาย ม.ปลาย
6023000452 นาง สนทยา ทองเลิศ หญิง ม.ปลาย
6023000555 นางสาว ทิพาวัน ทรงพระ หญิง ม.ปลาย
6023001262 นางสาว สมทรัพย์ มุ่งกั้นกลาง หญิง ม.ปลาย
6023001570 นางสาว ปวริสา วงษ์สกุล หญิง ม.ปลาย
6023001598 นางสาว ลลิตา เผือกประดิษฐ์ หญิง ม.ปลาย
6023001721 นาย ชนาธิป สรุปราช ชาย ม.ปลาย
6023001730 นาย ธนวัฒน์ พิมพมัดสา ชาย ม.ปลาย
6023001776 นาย ภาณุวัฒน์ ขยิ่มค้า ชาย ม.ปลาย
6023001785 นาย ภูชิสส์ ศรีทะโครต ชาย ม.ปลาย
6023001794 นาย กฤษณะ ดีขัน ชาย ม.ปลาย
6023001833 นาย นิติพันธ์ อภิสิทธิชัย ชาย ม.ปลาย
6023001897 นางสาว บัว คีรีวงษ์ หญิง ม.ปลาย
6023002036 นางสาว มนัสนันท์ เมมี หญิง ม.ปลาย
6023002045 นาย ญาณภัทร คะสุวรรณ ชาย ม.ปลาย
6023002166 นาย จิรวัฒน์ ใจใหญ่ ชาย ม.ปลาย
6023002241 นางสาว อัยลดา วงค์แสง หญิง ม.ปลาย
6023002380 นางสาว กิติพร คำไทย หญิง ม.ปลาย
6023002858 นาย กิติศักดิ์ รักอักษร ชาย ม.ปลาย
6023002906 นางสาว สุชาดา วงษ์เณร หญิง ม.ปลาย
6023002924 นาย จักรกฤษณ์ วิเศษรัตน์ ชาย ม.ปลาย
6023003145 นาย ศิริวิทย์ โตอุตส่าห์ ชาย ม.ปลาย
6023003220 นางสาว ภัทรวิริญน์ ธำรงเลาหะพันธ์ หญิง ม.ปลาย
6023003257 นางสาว อุษา แซ่ลี หญิง ม.ปลาย
6023003266 นาย วิโรจน์ ไตรภูมิ ชาย ม.ปลาย
6023003453 นาย อรรถพล ฉัตรปวงคำ ชาย ม.ปลาย
6023003695 นาง วิรมย์ อุณรุต หญิง ม.ปลาย
6023003752 นาย จักรภัทร เข็มขจร ชาย ม.ปลาย
6023003873 นาย สัชฌกร ปรางโห้ ชาย ม.ปลาย
6023003949 นาย วัชรวี เขาแก้ว ชาย ม.ปลาย
6023004160 นาย โสฬส ภูศรี ชาย ม.ปลาย
6023004227 นาย พันธกานต์ ขาวดอกรัก ชาย ม.ปลาย
6023004290 นางสาว วิรัตนา เซาะมาน หญิง ม.ปลาย
6023004647 นาย กิตติ์รวี อำโพธิ์ศรี ชาย ม.ปลาย
6113000029 นาย ชินกฤต จำปาทอง ชาย ม.ปลาย
6113000038 นางสาว ภัทรพร นานนท์ หญิง ม.ปลาย
6113000074 นางสาว ณฐมน ช่องโก้ หญิง ม.ปลาย
6113000122 นาย กิตติศักดิ์ ภูมิกลาง ชาย ม.ปลาย
6113000168 นาย ณัฐพล บุญบุลา ชาย ม.ปลาย
6113000186 นางสาว วนัฐชา รุ่งเรือง หญิง ม.ปลาย
6113000225 นางสาว ปนัสญา บัวทอง หญิง ม.ปลาย
6113000234 นางสาว สุจิตรา โพธิ์มั่น หญิง ม.ปลาย
6113000261 นาย ชวน ธิยะ ชาย ม.ปลาย
6113000298 นางสาว น้ำผึ้ง เขียวแก้ว หญิง ม.ปลาย
6113000300 นางสาว เพ็ญ คำภาชาติ หญิง ม.ปลาย
6113000319 นางสาว ศิริลักษณ์ รื่นสุคนธ์ หญิง ม.ปลาย
6113000346 นาย วสันต์ คำลุ่น ชาย ม.ปลาย
6113000355 นางสาว ปณิดา ธรรมสาลี หญิง ม.ปลาย
6113000391 นางสาว ฟ้ารุ่ง ช่างทอง หญิง ม.ปลาย
6113000403 นางสาว รุ่งอรุณ ศิริเขตร หญิง ม.ปลาย
6113000412 นางสาว แสงเทียน สีบุรม หญิง ม.ปลาย
6113000421 นางสาว ดวงทิพย์ สุขจันทร์ หญิง ม.ปลาย
6113000458 นางสาว อัฎสตางค์ เย็นวัฒนา หญิง ม.ปลาย
6113000467 นางสาว ชลลดา ภูชมศรี หญิง ม.ปลาย
6113000476 นางสาว ทิพย์วิมล จานเขียด หญิง ม.ปลาย
6113000524 นาย สมศักดิ์ แก้วกันทะ ชาย ม.ปลาย
6113000542 นางสาว ชลธิชา ทรวดทรง หญิง ม.ปลาย
6113000560 นางสาว สุดารัตน์ พัฒนา หญิง ม.ปลาย
6113000609 นางสาว ศศินา สงวน หญิง ม.ปลาย
6113000645 นางสาว แพรวพรรณ เคหะนันท์ หญิง ม.ปลาย
6113000654 นาย พิรภพ ศรีเนตร ชาย ม.ปลาย
6113000672 นาย ภาคภูมิ รังคะรัศมี ชาย ม.ปลาย
6113000681 นางสาว สุขฤทัย ธานี หญิง ม.ปลาย
6113000690 นาย วิชิต สัมพัดทองแหลน ชาย ม.ปลาย
6113000702 นางสาว อ๊อด จักรเงิน หญิง ม.ปลาย
6113000720 นางสาว ปฐมาวาดี บัวถนอม หญิง ม.ปลาย
6113000739 นางสาว ณิชนันทน์ รุ่งสว่าง หญิง ม.ปลาย
6113000766 นางสาว ฐิติรัตน์ จรูญชาติ หญิง ม.ปลาย
6113000793 นาย ฐิติพงศ์ จรรยาเอก ชาย ม.ปลาย
6113000832 นาย วิเชียร หมื่นชำนาญพจน์ ชาย ม.ปลาย
6113000841 นางสาว กันตินันท์ เงินมีมาก หญิง ม.ปลาย
6113000850 นาย อมรเทพ ทองชุบ ชาย ม.ปลาย
6113000896 นาย ธีรพัฒน์ ศรีหานาท ชาย ม.ปลาย
6113000908 นาย สุวินัย เลิศบุญเจริญ ชาย ม.ปลาย
6113000953 นาย พิริยะ รูปช้าง ชาย ม.ปลาย
6113000962 นางสาว จุฑาทิพย์ บุญศรีสุข หญิง ม.ปลาย
6113000971 นางสาว พิมพรรณ แสงหิงห้อย หญิง ม.ปลาย
6113001008 นาย ชานนท์ อมรรสกุลเลิศ ชาย ม.ปลาย
6113001017 นาย วยัคฆ์ กิจจะ ชาย ม.ปลาย
6113001026 นางสาว ณัฐมน ลียะวณิช หญิง ม.ปลาย
6113001044 นาย ณัฐพล บาลี ชาย ม.ปลาย
6113001053 นางสาว ปิ่นไผ่ ผลโพธิ์ หญิง ม.ปลาย
6113001099 นาย ซออู - ชาย ม.ปลาย
6113001138 นาย ฐนิศน์ ดีพิมาย ชาย ม.ปลาย
6113001165 นาย เผ่าพล ฤกษะสุต ชาย ม.ปลาย
6113001174 นาย วันชัย ศรีจั่นเพชร ชาย ม.ปลาย
6113001192 นางสาว สุจิตรา โงนขำ หญิง ม.ปลาย
6113001204 นาย อภิเชษฐ์ คำตื้อ ชาย ม.ปลาย
6113001222 นาย อนุสนณ์ แจ่มแสง ชาย ม.ปลาย
6113001231 นาย วสันต์ เรืองจุ้ย ชาย ม.ปลาย
6113001240 นาย ณัฐวุฒิ แสงงาม ชาย ม.ปลาย
6113001259 นาย เสฏฐวุฒิ คุ้มพุ่ม ชาย ม.ปลาย
6113001268 นางสาว กัญธิดา ผ่องใส หญิง ม.ปลาย
6113001286 นางสาว กานต์วดี สายสินหลั่ง หญิง ม.ปลาย
6113001334 นางสาว พลอยชมภู ปราบชมภู หญิง ม.ปลาย
6113001352 นางสาว ขนิษฐา อรุณภาส หญิง ม.ปลาย
6113001370 นางสาว สุภาพร สิริทิศ หญิง ม.ปลาย
6113001428 นางสาว กชพร อุ่นกาย หญิง ม.ปลาย
6113001464 นาย ปองภพ แก้วงาม ชาย ม.ปลาย
6113001567 นางสาว ผกามาศ คชฤกษ์ หญิง ม.ปลาย
6113001585 นาย ประดิษฐ์ ไข่แก้ว ชาย ม.ปลาย
6113001615 นาง นงนุช ชินศรี หญิง ม.ปลาย
6113001624 นางสาว วรารัตน์ แสนพรชัย หญิง ม.ปลาย
6113001651 นางสาว ณัฐรดา จันทชารี หญิง ม.ปลาย
6113001679 นางสาว จันทร์จิรา สินเพราะ หญิง ม.ปลาย
6113001688 นาง สวาท อุ่นศรี หญิง ม.ปลาย
6113001709 นาย กฤษฏ์ ศรีภูมิ ชาย ม.ปลาย
6113001718 นาย สัมฤทธิ์ ประสมสู่ ชาย ม.ปลาย
6113001772 นางสาว วิมลิน โพธิ์สาราช หญิง ม.ปลาย
6113001790 นางสาว สุภาศิริ เชียงคำ หญิง ม.ปลาย
6113001857 นาย ยลภัทร เทพกัน ชาย ม.ปลาย
6113001884 นาย วัชระพงษ์ ส่งประเสริฐ ชาย ม.ปลาย
6113001914 นาย ลาเชน อินทร์แสน ชาย ม.ปลาย
6113001932 นางสาว ภัทชนก ไม้พรต หญิง ม.ปลาย
6113001941 นางสาว พัชรีภรณ์ สวัสดิรักษ์ หญิง ม.ปลาย
6113001996 นาย ธนกร กองเงิน ชาย ม.ปลาย
6113002005 นาย ธนากร ยิ้มแย้ม ชาย ม.ปลาย
6113002023 นาย ภาวิน ทัดแก้ว ชาย ม.ปลาย
6113002096 นางสาว ภัทราภรณ์ สืบประสิทธิ์ หญิง ม.ปลาย
6113002126 นางสาว มณฑาทิพย์ เกิดศักดิ์ หญิง ม.ปลาย
6113002144 นางสาว กัญญารัตน์ กริสและ หญิง ม.ปลาย
6113002171 นาง วนิดา ดวงประเสริฐ หญิง ม.ปลาย
6113002238 นางสาว กรกนก เปลี่ยนประเสริฐ หญิง ม.ปลาย
6113002256 นางสาว ยานิด เสง หญิง ม.ปลาย
6113002274 นาย เขาทราย วันรัมย์ ชาย ม.ปลาย
6113002283 นาย หลักชัย โสพิน ชาย ม.ปลาย
6113002292 นางสาว สิริรักษ์ ศรีคำนพ หญิง ม.ปลาย
6113002304 นางสาว ศิริรัตน์ ตะโย หญิง ม.ปลาย
6113002313 นางสาว พัชรา หอมเนียม หญิง ม.ปลาย
6113002322 นาย กฤษฎา ถาวงษ์กลาง ชาย ม.ปลาย
6113002331 นาย อนุกูล ผายณี ชาย ม.ปลาย
6113002377 นางสาว กานดา ทับเนตร หญิง ม.ปลาย
6113002386 นาย สุเมธี ทวินันท์ ชาย ม.ปลาย
6113002395 นาย อธิราช แสนโน ชาย ม.ปลาย
6113002434 นาย สมชาย ดาศรี ชาย ม.ปลาย
6113002498 นางสาว นภาพร ทาดี หญิง ม.ปลาย
6113002528 นาง พัชรียา เดชะดี หญิง ม.ปลาย
6113002537 นาย นรากร สิงห์สุข ชาย ม.ปลาย
6113002546 นาง จุฑารัตน์ จังหัน หญิง ม.ปลาย
6113002555 นางสาว วันดี ทองไสว หญิง ม.ปลาย
6113002564 นาย จักรพงศ์ ภักดีปัญญา ชาย ม.ปลาย
6113002582 นาย ธีรชาติ คำนึง ชาย ม.ปลาย
6113002603 นาย ณัฐวุฒิ จันทร์โพธิ์ ชาย ม.ปลาย
6113002612 นางสาว ละอองดาว พุฒลา หญิง ม.ปลาย
6113002630 นาย รัชชานนท์ แย้มมณีชัย ชาย ม.ปลาย
6113002658 นางสาว ประภาพร บัวชะงัก หญิง ม.ปลาย
6113002676 นางสาว ประทุมพิพย์ นุตเปล่ง หญิง ม.ปลาย
6113002706 นางสาว ธญลักษณ์ ชูประเสริฐ หญิง ม.ปลาย
6113002715 นาย สมพงษ์ กลุศิริฉาย ชาย ม.ปลาย
6113002724 นางสาว บุญตา ระนา หญิง ม.ปลาย
6113002751 นาย ณัฐวุฒิ พรมนิยม ชาย ม.ปลาย
6113002760 นางสาว รัชนีกร เวทประสิทธิ์ หญิง ม.ปลาย
6113002788 นาย พีรพัฒน์ ไกรหาร ชาย ม.ปลาย
6113002827 นางสาว เพ็ญพิชชา เชตุใจ หญิง ม.ปลาย
6113002845 นางสาว วิรณัฐ์ บุญเกิด หญิง ม.ปลาย
6113002854 นางสาว พีชญา เที่ยงตรง หญิง ม.ปลาย
6113002881 นางสาว ศศิประภา พาลัง หญิง ม.ปลาย
6113002890 นางสาว พรพิไล เป็นครบ หญิง ม.ปลาย
6113002902 นางสาว สุดารัตน์ สุทธิดี หญิง ม.ปลาย
6113002939 นางสาว นันทนา นนทะลัย หญิง ม.ปลาย
6113002948 นางสาว ปิยวรรณ ศรีเพชร หญิง ม.ปลาย
6113002993 นางสาว วรินธิ์นันท์ สุวรรณา หญิง ม.ปลาย
6113003066 นางสาว วิจิตรา สุริยา หญิง ม.ปลาย
6113003075 นางสาว มนี่เน มาเยอะ หญิง ม.ปลาย
6113003084 นางสาว อังศุมาลิน แซ่พัด หญิง ม.ปลาย
6113003123 นางสาว สำรวม สังข์ทอง หญิง ม.ปลาย
6113003132 นาย นันทกร ใจชื่อ ชาย ม.ปลาย
6113003178 นางสาว สุพัตรา กันหาฤกษ์ หญิง ม.ปลาย
6113003217 นางสาว กาญจนา ศักดิ์ภูเขียว หญิง ม.ปลาย
6113003226 นางสาว สุรีย์พร ฉายเลิศโฉม หญิง ม.ปลาย
6113003235 นางสาว นวพร มีดี หญิง ม.ปลาย
6113003271 นางสาว กิ่งกาญจน์ บริรัตน์ หญิง ม.ปลาย
6113003338 นางสาว จงรักษ์ กิ่มนอก หญิง ม.ปลาย
6113003347 นาย สุรวัชร์ จิตโสภา ชาย ม.ปลาย
6113003356 นาย สามารถ แดงมิน ชาย ม.ปลาย
6113003383 นาย สิทธิพล อสุรพงษ์ ชาย ม.ปลาย
6113003404 นางสาว เบญญาภา ใจหมายดี หญิง ม.ปลาย
6113003468 นางสาว พรทิพย์ ศิริวัฒน์ หญิง ม.ปลาย
6113003486 นางสาว กันยกร โพธิ์วัด หญิง ม.ปลาย
6113003525 นางสาว ไพรวัน เครือคล้าย หญิง ม.ปลาย
6113003534 นาย อิทธิพร โชติธนาภา ชาย ม.ปลาย
6113003543 นางสาว ภันทิลา กิ่งดอนนอก หญิง ม.ปลาย
6113003600 นางสาว อริสรา เกษหอม หญิง ม.ปลาย
6113003628 นางสาว สุพรรณษา เชื้ออาษา หญิง ม.ปลาย
6113003646 เด็กหญิง สุพัตรา สวยสด หญิง ม.ปลาย
6113003655 นางสาว ปาลีรัฐ หริ่มรัชดา หญิง ม.ปลาย
6113003664 นาย อำนาจ ดอกแก้ว ชาย ม.ปลาย
6113003673 นาย พรรษา ประมัย ชาย ม.ปลาย
6113003703 นาย พสุธร นาเมืองรักษ์ ชาย ม.ปลาย
6113003712 นาย เกรียงไกร ไกรสรณ์ ชาย ม.ปลาย
6113003730 นางสาว ณัฐกายจน์ เม่งเส็ง หญิง ม.ปลาย
6113003758 นางสาว สุภาวดี เจริญ หญิง ม.ปลาย
6113003794 นาย ฐิติ แจ่มเงิน ชาย ม.ปลาย
6113003824 นาย ศุภกร คำมูล ชาย ม.ปลาย
6113003888 นาย เสกสรร วิจันดา ชาย ม.ปลาย
6113003897 นาย สุกัลย์ ชาญสมุทร ชาย ม.ปลาย
6113003927 นาย ดอเลาะห์ เข็มทอง ชาย ม.ปลาย
6113003936 นาย จตุพร บุญมา ชาย ม.ปลาย
6113003954 นาย สงกรานต์ แซ่จัง ชาย ม.ปลาย
6113003963 นาย เภา กลมดี ชาย ม.ปลาย
6113003981 นาย จักรินทร์ ศรประสิทธิ์ ชาย ม.ปลาย
6113003990 นางสาว กมลมาศ ทั่งทอง หญิง ม.ปลาย
6113004009 นางสาว พิชชาภัทร์ ไพลศาลกุลเจริญ หญิง ม.ปลาย
6113004018 นาย ปพน ศรีเนาว์ ชาย ม.ปลาย
6113004054 นาย วัชรพงษ์ เรตสันเทียะ ชาย ม.ปลาย
6113004090 นางสาว พลอยชมพู ช่างนาค หญิง ม.ปลาย
6113004111 นาย เพียรวิทย์ พิมพ์อาภรณ์ ชาย ม.ปลาย
6113004120 นางสาว เกศสุดา ขจัดภัย หญิง ม.ปลาย
6113004139 นางสาว ธัญญาเรศ สุขสอาด หญิง ม.ปลาย
6113004184 นางสาว รุ่งศิริ สองจันทร์ หญิง ม.ปลาย
6113004205 นางสาว พัชรพร สีดากิจ หญิง ม.ปลาย
6113004269 นาย พลศาสตร์ ภิรมย์วงศ์ ชาย ม.ปลาย
6113004296 นาย บุญฤทธิ์ ปรางทอง ชาย ม.ปลาย
6113004362 นาย วีรพงษ์ จบไตรเภท ชาย ม.ปลาย
6113004380 นาย กิตติพัฒน์ ตรีสุวรรณ ชาย ม.ปลาย
6113004399 นาย เกียรติก้อง ลีลาด ชาย ม.ปลาย
6113004401 นาย ภูวดล ดำชมทรัพย์ ชาย ม.ปลาย
6113004410 นาย อินทร บุญมาเลิศ ชาย ม.ปลาย
6113004429 นาย สาธิต มาบัว ชาย ม.ปลาย
6113004474 นางสาว สุนิศา เหลืองเสงี่ยม หญิง ม.ปลาย
6113004586 นางสาว ปนัดดา พลจัด หญิง ม.ปลาย
6113004616 นาง นกแก้ว ทั่งทอง หญิง ม.ปลาย
6113004634 นาย ณัฐวุฒิ จีนพานิช ชาย ม.ปลาย
6113004652 นาง กรณิการ์ บานที หญิง ม.ปลาย
6113004661 นาย เจษฎาพร จันทร์เจริญ ชาย ม.ปลาย
6113004764 นางสาว วรารัตน์ แสนกระจาย หญิง ม.ปลาย
6113004830 นาย ปัณณวัตน์ สิงหาทอ ชาย ม.ปลาย
6113004894 นาย วัชรศักดิ์ เขื่อนวัง ชาย ม.ปลาย
6113004915 นางสาว สาวิตรา สิริภักดีภูธร หญิง ม.ปลาย
6113004924 นางสาว อาหลั่ง แซ่ลี้ หญิง ม.ปลาย
6113004960 นางสาว พรทิพย์ ประสานสอน หญิง ม.ปลาย
6113004988 นาย อภิวัฒน์ พงษ์สุนทร ชาย ม.ปลาย
6113005006 นางสาว ทิพย์วิมล นาชัยทอง หญิง ม.ปลาย
6113005079 นาย วราวุฒิ พิมพ์การ ชาย ม.ปลาย
6113005257 นาย วันชัย รัตน์ใหม่ ชาย ม.ปลาย
6113005266 นางสาว ณัฐณิชา อยู่เย็น หญิง ม.ปลาย
6113005314 นางสาว สายฝน ของดี หญิง ม.ปลาย
6113005332 นางสาว ดาวพระศุกร์ สวนสิน หญิง ม.ปลาย
6113005341 นาย ฐานทัพ อุนานันท์ ชาย ม.ปลาย
6113005350 นางสาว วนิดา ศรีพลลา หญิง ม.ปลาย
6123000576 นางสาว สุชาวลี อ่วมสำอางค์ หญิง ม.ปลาย
6123001984 นาย ณัฐวัตร แพรลี ชาย ม.ปลาย
6123002703 นาย ณัฐพล เรืองบุตร ชาย ม.ปลาย
6213000808 นางสาว พิมลดา หาญผักแว่น หญิง ม.ปลาย
6213001663 นางสาว ธัญยพร พรหมมา หญิง ม.ปลาย
6213001896 นาย นิรุต พวงแก้ว ชาย ม.ปลาย
6213001917 นางสาว ประวีณ นิเกษตม หญิง ม.ปลาย
6213004310 นางสาว อรวรรณ มุ้งคีมกลาง หญิง ม.ปลาย
6213004392 นาย นัฐพล พงษ์เจริญ ชาย ม.ปลาย
6213004404 นางสาว เนตรนพิศ พงษ์เจริญ หญิง ม.ปลาย
6213005344 นางสาว ช่อผกา ศรีทองอ่อน หญิง ม.ปลาย
6223000355 นาย พีระมิด พิชัยกุล ชาย ม.ปลาย
6223000793 นางสาว วิชุดา ทองดี หญิง ม.ปลาย
6223003890 นางสาว รัตนา กสิกร หญิง ม.ปลาย

04/12/2019

ประกาศรายชื่อผู้ต้องเข้าสอบ n-net ภาคเรียน 2/2562
ระดับ ม.ต้น
5512001136 นาย ศักดิ์นรินทร์ ใจโต ชาย ม.ต้น
5622002142 นางสาว สิริยากร เจริญศิลป์ หญิง ม.ต้น
5712000256 นางสาว บุษยา โมพา หญิง ม.ต้น
5722001755 นาย ตุลยวัต ปวนโต ชาย ม.ต้น
5722003049 นาย เกรียงไกร สุริยะวงค์ ชาย ม.ต้น
5812002842 นาย วีระนัย จรจิต ชาย ม.ต้น
5812202484 นาย อภินัทธ์ ศรีทอง ชาย ม.ต้น
5822000603 นางสาว จุฑามาศ แสงทอง หญิง ม.ต้น
5822000827 นาย ภานุพงศ์ สุขหน้าไม้ ชาย ม.ต้น
5822002607 นาย ณัฎฐากร แย้มเกษสุคนธ์ ชาย ม.ต้น
5912000092 นางสาว จิรารัตน์ กมลคร หญิง ม.ต้น
5912000328 นางสาว กมลเนตร พันธ์เผือก หญิง ม.ต้น
5912004522 นาย อดิศักดิ์ แววนำ ชาย ม.ต้น
6012000247 นางสาว พิมพ์นิภา การสุวรรณ์ หญิง ม.ต้น
6012001842 นางสาว ศรัญญา พงษ์โอสถ หญิง ม.ต้น
6012002344 นาย ฐิติพงษ์ ศรีษะเกศ ชาย ม.ต้น
6012003556 นางสาว ตุ๊กตา ทองใบ หญิง ม.ต้น
6012004357 นาย หฤษฏ์ อุดมศักดิ์ ชาย ม.ต้น
6022001504 นาย นิรุจ เย็นใจ ชาย ม.ต้น
6022001755 นางสาว ชโลธร ถ้ำแก้ว หญิง ม.ต้น
6022001906 นาย ชยณัฐ เทพทองดี ชาย ม.ต้น
6022001915 นาย กีรติ มะลิวัลย์ ชาย ม.ต้น
6022002127 นางสาว สุธิดา กองแก้ว หญิง ม.ต้น
6112000017 นางสาว แก้ว แซ่ย่าง หญิง ม.ต้น
6112000026 นางสาว นามีแอ จะก๋อ หญิง ม.ต้น
6112000044 นางสาว บังออน จันทะนา หญิง ม.ต้น
6112000062 นาย ธนัตถ์ สุดสงวน ชาย ม.ต้น
6112000071 นาย วิษณุ ช่างนาค ชาย ม.ต้น
6112000101 นาย อุรเคนทร์ แย้มกระโทก ชาย ม.ต้น
6112000138 นาย เกษม สุพร ชาย ม.ต้น
6112000156 นาย ฤทธิชัย นาโฮม ชาย ม.ต้น
6112000165 นาย ปกรณ์ มั่งมี ชาย ม.ต้น
6112000183 นางสาว รัชกร ทองทับ หญิง ม.ต้น
6112000240 นาย ชัยยันต์ บุญอินทร์ ชาย ม.ต้น
6112000259 นาย พัชรพล พงษ์ศรี ชาย ม.ต้น
6112000268 นางสาว พิชานันท์ เกษมสุข หญิง ม.ต้น
6112000295 นางสาว ธัญรัตน์ พวาศิริ หญิง ม.ต้น
6112000428 นาย วัชระ แจ่มเมือง ชาย ม.ต้น
6112000437 นางสาว ธัญชนก แฉ่งใหญ่ หญิง ม.ต้น
6112000455 นาง ราตรี ภิรมย์ลา หญิง ม.ต้น
6112000464 เด็กชาย ปิตุภูมิ อุ่นเรือง ชาย ม.ต้น
6112000482 นางสาว วนิดา แซ่อึ้ง หญิง ม.ต้น
6112000491 นางสาว อรอุมา ฮู่ลอยลี หญิง ม.ต้น
6112000512 นาย อรรถพล จันทร์บูน ชาย ม.ต้น
6112000521 นางสาว รัชชา มูลคำ หญิง ม.ต้น
6112000530 นาย ธีรพล อาระซาด ชาย ม.ต้น
6112000567 นางสาว สร้อยมาลา คำใส หญิง ม.ต้น
6112000594 เด็กหญิง ณัฐิดา นุชภู่ หญิง ม.ต้น
6112000688 เด็กหญิง อาภัสรา จิรวัฒน์วาทิน หญิง ม.ต้น
6112000709 นางสาว นิภา แจ่มเจริญ หญิง ม.ต้น
6112000718 นาย รณกฤษ ขานโส ชาย ม.ต้น
6112000727 นาย อินทรีย์ แพงศรี ชาย ม.ต้น
6112000736 นาย จักรพรรณ ตุมานิล ชาย ม.ต้น
6112000763 นางสาว กชพรรณ สุขจำนงค์ หญิง ม.ต้น
6112000802 นางสาว พรจิตย์ ประสงค์สอน หญิง ม.ต้น
6112000820 นาย กฤษ เนตรปาน ชาย ม.ต้น
6112000848 เด็กชาย วรานนท์ ตะกุลรัมยื ชาย ม.ต้น
6112000875 นางสาว จันทร์จิรา วงค์มหาดไทย หญิง ม.ต้น
6112000914 นาย จิรายุ ริมพานิช ชาย ม.ต้น
6112000923 นาย อารยะ บุญเกิด ชาย ม.ต้น
6112001023 นาย พีระพล เส้งสง ชาย ม.ต้น
6112001069 เด็กหญิง ปานฐินี ชำนาญไพร หญิง ม.ต้น
6112001078 นาย ธีรศักดิ์ นันทะมา ชาย ม.ต้น
6112001096 นาย ปรารถนา น่านโพธิ์ศรี ชาย ม.ต้น
6112001108 นางสาว ญาณิศา เรือนทองสุข หญิง ม.ต้น
6112001201 นาย วันชัย บุรีเมือง ชาย ม.ต้น
6112001210 นางสาว พรรณพิชา จันทร์สุข หญิง ม.ต้น
6112001238 นางสาว วิลาสินี เถื่อนวรรณนา หญิง ม.ต้น
6112001247 นางสาว สายฝน ศรีอินทร์ภิรมย์ หญิง ม.ต้น
6112001265 นางสาว สุกัญญา กฤษมัย หญิง ม.ต้น
6112001331 นาย วิรัตน์ ศรีนวลอ่อน ชาย ม.ต้น
6112001425 นาย ยุทธกรานต์ แก้วสุริวงค์ ชาย ม.ต้น
6112001461 นาย ประมวลศักดิ์ บุญเกิด ชาย ม.ต้น
6112001470 นาย มานัส อุ่นศรี ชาย ม.ต้น
6112001498 นางสาว ใบบัว แสงทวีวรรณ หญิง ม.ต้น
6112001528 นาย นาคขจร คำน้อยเจริญ ชาย ม.ต้น
6112001555 นางสาว เกสรา เชิดงาม หญิง ม.ต้น
6112001573 นางสาว สุณิสา สังข์ทอง หญิง ม.ต้น
6112001591 นางสาว อัญชลี เสียงหวาน หญิง ม.ต้น
6112001612 นางสาว ระวิวรรณ พิไชยวัง หญิง ม.ต้น
6112001694 นาย ภูวนันท์ วงศ์ชั้น ชาย ม.ต้น
6112001724 นางสาว สิริพร สรายทอง หญิง ม.ต้น
6112001760 นางสาว ศรีสุดา ตามวงศ์วาน หญิง ม.ต้น
6112001797 นางสาว นัน พี - หญิง ม.ต้น
6112001836 นาย เฉลิมศักดิ์ ศรีวิชัยวงศ์ ชาย ม.ต้น
6112001863 นาย สุรัตน์ เหลืองอมรเลิศ ชาย ม.ต้น
6112001872 นาย วิสูจน์ โพธิ์ทอง ชาย ม.ต้น
6112001890 เด็กหญิง ดาริกา โตมาก หญิง ม.ต้น
6112001902 นาย ใจมั่น ขานไข ชาย ม.ต้น
6112001948 นาย รัชนนท์ หล้าถลา ชาย ม.ต้น
6112001975 นางสาว อภัสสร เพ่งพิศ หญิง ม.ต้น
6112002039 นาย ณัษฐพร นนทศิริ ชาย ม.ต้น
6112002057 นาย อัครพงศ์ บุญลี่ ชาย ม.ต้น
6112002075 นาย สมยศ นุตเปล่ง ชาย ม.ต้น
6112002093 นางสาว น้ำเพ็ชร ล้อมทอง หญิง ม.ต้น
6112002132 นางสาว ขนิษฐา ประดับแก้ว หญิง ม.ต้น
6112002150 นางสาว สุชาวดี บุญมา หญิง ม.ต้น
6112002208 นางสาว จิรภา พุ่มสังข์ หญิง ม.ต้น
6112002226 นางสาว เนตรนภา เพิ่มผล หญิง ม.ต้น
6112002262 นางสาว สุนิฉาย บัวน้อย หญิง ม.ต้น
6112002271 นาย ปฏิภาณ พฤกษ์สุวรรณ ชาย ม.ต้น
6112002280 นาย ธนวันต์ วงศ์ว่องตระกูล ชาย ม.ต้น
6112002329 นาย ไพศาล มั่นภักดี ชาย ม.ต้น
6112002347 นาย ภานุพันธ์ พวงงาม ชาย ม.ต้น
6112002356 เด็กหญิง รัตตินา จันทร์อินทร์ หญิง ม.ต้น
6112002365 นาย พงษ์ศักดิ์ ไพโรจน์ ชาย ม.ต้น
6112002383 นาย สุรินทร์ อยู่ญาติมาก ชาย ม.ต้น
6112002431 นาย พายุพร แก้วฝ่าย ชาย ม.ต้น
6112002440 นาย มงคล บุญพลอย ชาย ม.ต้น
6112002552 นางสาว ฉัตรธิชา ถาวรสังข์ หญิง ม.ต้น
6112002561 นาย ฐิติพงศ์ แย้มมา ชาย ม.ต้น
6112002598 นาย สุรศักดิ์ แสงจันทร์ ชาย ม.ต้น
6112002600 นาย ภานุเดช นรคีม ชาย ม.ต้น
6112002619 นาย ณัฐกุล วงศ์หินกอง ชาย ม.ต้น
6112002673 นางสาว ภัทรวดี สุโนภักดิ์ หญิง ม.ต้น
6112002682 นางสาว ตรีนุช จันทร์ทวี หญิง ม.ต้น
6112002767 นาย นพดล มะรั่ง ชาย ม.ต้น
6112002776 นาย วิรัตน์ บริรัตน์ ชาย ม.ต้น
6112002794 นาย กรวิก ยินดี ชาย ม.ต้น
6112002806 นาย ธนพล สุวรรณเมฆ ชาย ม.ต้น
6112002815 นาย กฤษณะ แช่มครบุรี ชาย ม.ต้น
6112002824 นาย ธนพัฒน์ บุญใหญ่ ชาย ม.ต้น
6112002851 นาย อนุรักษ์ ทรงรักษา ชาย ม.ต้น
6112002860 นางสาว สมพร ศรีทอง หญิง ม.ต้น
6112002909 นาย วิทวัส ราวกลาง ชาย ม.ต้น
6112002918 นาย เจษฎา ฝอดสูงเนิน ชาย ม.ต้น
6112002981 นาย วรวุฒิ อู่อ้น ชาย ม.ต้น
6112003027 นางสาว คริมา โฮนกระโทก หญิง ม.ต้น
6112003120 นางสาว กนกพร ชิตบุตร หญิง ม.ต้น
6112003139 นาย มงคลชัย พันธ์แก้ว ชาย ม.ต้น
6112003184 นางสาว พรวลัย ขาวน้ำอ้อม หญิง ม.ต้น
6112003193 นาย สมพร สุวรรณโน ชาย ม.ต้น
6112003223 นาย โดมตะวัน เกษแก้ว ชาย ม.ต้น
6112003250 นาย กิตติศักดิ์ สิทธิพันธ์ ชาย ม.ต้น
6112003371 นางสาว ภัสสร ศรีสุข หญิง ม.ต้น
6112003429 เด็กชาย จารุพงษ์ บัวทอง ชาย ม.ต้น
6112003465 นาย ณัฐพงษ์ โพธิ์ทอง ชาย ม.ต้น
6112003522 นาย เจษฎาภรณ์ โพธิ์ทอง ชาย ม.ต้น
6112003568 นางสาว ปาติมา เอี่ยมอิน หญิง ม.ต้น
6112003625 นาย คมสัน เกิดรุ่งเรืง ชาย ม.ต้น
6112003634 นางสาว จันทร์หอม สวัสดิ์รัมย์ หญิง ม.ต้น
6112003661 นาย ธนพล พันธุ์แตง ชาย ม.ต้น
6112003689 นาย สุทธิเดช มอญสุข ชาย ม.ต้น
6112003737 นางสาว ประนอม พิมพ์น้อย หญิง ม.ต้น
6112003858 นางสาว วรรณวิสา สังสะนา หญิง ม.ต้น
6112003876 นาย ทรงวุฒิ กองสุข ชาย ม.ต้น
6122000461 นางสาว กัลยารัตน์ สูงกลาง หญิง ม.ต้น
6122000751 นาย ปกรณ์ แซ่ถัง ชาย ม.ต้น
6122000797 เด็กหญิง ปรียานุช ทองอ่วมใหญ่ หญิง ม.ต้น
6122001637 นาย ศศิวัฒน์ พัชรกานต์นิธิ ชาย ม.ต้น
6122002308 นาย อนิรุฒ นุชนาบี ชาย ม.ต้น
6212000065 นางสาว เพ็ญภัก อุทัยวัฒน์ หญิง ม.ต้น
6212000074 นาย พงษ์พันธ์ ทรงดอน ชาย ม.ต้น
6212000104 นาย จีรายุส เนียมชาวนา ชาย ม.ต้น
6212000177 นาย ศรายุทธ ศรีกุญชร ชาย ม.ต้น
6212000195 นาย รัตนวิทย์ พุฒศรี ชาย ม.ต้น
6212000207 นาย แสงเทียน สร้างการนอก ชาย ม.ต้น
6212001259 นางสาว เดือน วาปี หญิง ม.ต้น
6212001325 นางสาว นริศรา ไชยสงค์ หญิง ม.ต้น
6212001343 นางสาว ชลิดา จันทราช หญิง ม.ต้น
6212002096 นางสาว ภารคา ม่วงเอี่ยม หญิง ม.ต้น
6212002171 นางสาว มาลิษา มาลา หญิง ม.ต้น
6212002199 นางสาว ณัฐวดี พรหมภักดิ์ หญิง ม.ต้น
6212002470 นาย ภานุกฤษ จันทะโร ชาย ม.ต้น
6212003048 นางสาว ณัฐิตา ดาราฉาย หญิง ม.ต้น
6212003084 นางสาว ปัทมา ชาวนา หญิง ม.ต้น
6222000240 นาย ณรงค์ฤทธฺ์ ศรีหงษ์ทอง ชาย ม.ต้น
6222000923 นาย อดิศักดิ์ ประทุมมนตรี ชาย ม.ต้น
6222000996 นางสาว สิตานันท์ ร่วมวงค์ หญิง ม.ต้น
6222001096 นางสาว ชลธิชา แก้วแวว หญิง ม.ต้น
6222001096 นางสาว พรพรรณ เนินพลับ หญิง ม.ต้น
6222002002 นาย อนุพงศ์ สุวรรณศรี ชาย ม.ต้น

04/12/2019

ประกาศรายชื่อผู้ต้องเข้าสอบ n-net ภาคเรียนที่ 2/62
ระดับประถม
5321000070 นางสาว กรกนก พูลพิพัฒน์
6021000063 เด็กหญิง วริสา คำมา
6021000326 เด็กหญิง กชวรรณ จำนงค์วงษ์
6111000117 นางสาว นารากร เพชรมา
6111000153 นาย นัฐพล กลีบเมฆ
6111000171 นาย จิราพัชร กลีบเมฆ
6111000238 นางสาว นัน เอง ชอ
6121000123 นาย สิริกร สามารถ
6121000132 เด็กหญิง นิพิชณม์ชา ดิฐาพงศ์กุลกร
6211000101 เด็กหญิง ศศิธร แซ่เอี้ยว
6211000110 เด็กชาย รัสมิง ไกรทอง

โค้งสุดท้ายรับสมัคร ด่วน!!!โทร 023605632
22/10/2019

โค้งสุดท้ายรับสมัคร ด่วน!!!
โทร 023605632

14/10/2018
28/01/2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ N-net ภาคเรียนที่ 2/60 ระดับ ประถม
5611000522 นางสาว นิภา แจ่มเจริญ
5811000014 นางสาว เมษา กัลปานะกูล
5821000011 นางสาว เจริญสุข วรนุช
5911000138 นางสาว วิภาดา ท้วมประถม
5911000183 นางสาว นามีแอ จะก๋อ
5911000192 นาย วีระศักดิ์ แซ่หลี่
5911000213 นางสาว พันธ์สวลี แซ่ซือ
5911000286 นางสาว สายฝน ศรีอินทร์ภิรมย์
5911000316 นางสาว แก้ว แซ่ย่าง
5911000343 นาย ธงชัย สาวัตร
5911000370 นาย ชลิต โตแดง
6021000139 เด็กหญิง ณัฐธิดา นุชภู่
6021000232 นางสาว เผลอ -
6021000269 เด็กหญิง รัตตินา จันทร์อินทร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ N-net ภาคเรียนที่ 2/60 ระดับ ม.ต้น
28/01/2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ N-net ภาคเรียนที่ 2/60 ระดับ ม.ต้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ N-net ภาคเรียนที่ 2/60 ระดับ ม.ปลาย
28/01/2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ N-net ภาคเรียนที่ 2/60 ระดับ ม.ปลาย

14/12/2017
14/12/2017
ด่วนที่สุด การสอบ e-exam 1/60 สอบวันที่ 15-18/10/60 นส.ตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลาสอบให้ละเอียด แล้วไปสอบให้ตรงกับวันเวลาสอบ...
05/10/2017

ด่วนที่สุด การสอบ e-exam 1/60 สอบวันที่ 15-18/10/60 นส.ตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลาสอบให้ละเอียด แล้วไปสอบให้ตรงกับวันเวลาสอบ หากไปสอบผิด วัน เวลา จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ (สำคัญมาก---->อย่าลืมนำบัตรประชาชนมาด้วย)สถานที่สอบ กศน.เขตคลองสามวา รายละเอียด สอบถามครูที่ปรึกษา
รายชื่อผู้สอบวันที่ 18-10-60

ด่วนที่สุด การสอบ e-exam 1/60 สอบวันที่ 15-18/10/60 นส.ตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลาสอบให้ละเอียด แล้วไปสอบให้ตรงกับวันเวลาสอบ...
05/10/2017

ด่วนที่สุด การสอบ e-exam 1/60 สอบวันที่ 15-18/10/60 นส.ตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลาสอบให้ละเอียด แล้วไปสอบให้ตรงกับวันเวลาสอบ หากไปสอบผิด วัน เวลา จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ (สำคัญมาก---->อย่าลืมนำบัตรประชาชนมาด้วย)สถานที่สอบ กศน.เขตคลองสามวา รายละเอียด สอบถามครูที่ปรึกษา
รายชื่อผู้สอบวันที่ 17-10-60

ด่วนที่สุด การสอบ e-exam 1/60 สอบวันที่ 15-18/10/60 นส.ตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลาสอบให้ละเอียด แล้วไปสอบให้ตรงกับวันเวลาสอบ...
05/10/2017

ด่วนที่สุด การสอบ e-exam 1/60 สอบวันที่ 15-18/10/60 นส.ตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลาสอบให้ละเอียด แล้วไปสอบให้ตรงกับวันเวลาสอบ หากไปสอบผิด วัน เวลา จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ (สำคัญมาก---->อย่าลืมนำบัตรประชาชนมาด้วย)สถานที่สอบ กศน.เขตคลองสามวา รายละเอียด สอบถามครูที่ปรึกษา
รายชื่อผู้สอบวันที่ 16-10-60

ด่วนที่สุด การสอบ e-exam 1/60 สอบวันที่ 15-18/10/60 นส.ตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลาสอบให้ละเอียด แล้วไปสอบให้ตรงกับวันเวลาสอบ...
05/10/2017

ด่วนที่สุด การสอบ e-exam 1/60 สอบวันที่ 15-18/10/60 นส.ตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลาสอบให้ละเอียด แล้วไปสอบให้ตรงกับวันเวลาสอบ หากไปสอบผิด วัน เวลา จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ (สำคัญมาก---->อย่าลืมนำบัตรประชาชนมาด้วย)สถานที่สอบ กศน.เขตคลองสามวา รายละเอียด สอบถามครูที่ปรึกษา
รายชื่อผู้สอบวันที่ 15-10-60

สนใจสมัครเรียน ติดต่อตามข้อมูลได้เลยครับ
18/09/2017

สนใจสมัครเรียน ติดต่อตามข้อมูลได้เลยครับ

07/08/2017

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ n-net (ระดับ ม.ปลาย) สอบวันที่ 27/08/60 ณ สนามสอบ รร.ลำพะอง
5513003003 นาย สงกรานต์ พุฒิมา
5523001426 นาย วรวุฒิ เพ็ญจวัฒนะ
5613000546 นาย บวร กาญจนพิมล
5623000927 นาย กิตติศักดิ์ ปั้นเปี่ยม
5623001317 นาย พิษณุ กองสุข
5713002150 นาย สุชิน บุตตะพิมพ์
5713002655 นางสาว วรรณธิมา แซ่เล้า
5713003326 นาย สำเริง แสนคนึง
5713003737 นางสาว วิภาวี พลับเกลี้ยง
5723000386 นางสาว อิงอร ศิริจันทนันท์
5723000434 นางสาว วันดี จึงประโคน
5723000546 นางสาว ศรัณรัตน์ พุ่มคง
5813000467 นางสาว ลัง ฉัตรทัน
5813000476 นางสาว กรกนก ศรวิเศษ
5813000908 นาย ภัทรภณ ยศรุ่งเรือง
5813001183 นาย เอกชัย ฉายฉลาด
5813001558 นางสาว ปวีณา ประจวบผล
5813001660 นาย ภูมิศร์ ดวงพัตรา
5813001736 นาย พัชรพงษ์ ไพรศรี
5813001745 นาย มาวิน ผาสุข
5813001754 นาย เชตะวัน ไกรทอง
5813001820 นางสาว นัทวรรณ เปียงใจ
5813001996 นางสาว สุทธิพร สำโรงทอง
5813002087 นางสาว วิริยา บุญสอง
5813002210 นาย ธนพล ทิพย์เพ็ง
5813002256 นาย ธรรมรงค์ วิโล
5813002322 นาย แสงเพชร ส่านสม
5813002470 นาย สืบศักดิ์ เรียบร้อย
5813002742 นางสาว พรทิพย์ แก้ววงษา
5813002845 นาง อโนชา แสงรังค์
5813002966 นาย สัมพันธ์ ไพบูลจิตต์
5813003020 นาย ฉัตรชัย เพชระบูรณิน
5813003150 นาย ปิยพัทธ์ แซ่ตั้ง
5813003169 นางสาว รัชนีพร เจริญผล
5813003404 นางสาว พรทิพย์ เจริญรัมย์
5813003598 นางสาว เบญจมาศ ยอดมูลดี
5813003918 นาย ทินวัช สิงห์โพนงาม
5813004184 นาย วิโรจน์ ศรีภูผา
5813004371 นาย ภูริเดช สร้อยสิงห์
5813305272 นางสาว สุภาวี บุญเมฆา
5813305366 นางสาว กฤติยา ฐิตาคม
5813305375 นางสาว สมิหลา จันทร์ทา
5813306055 นาย สหรัถ ปุเรนเต
5813306121 นาย กฤษดา เอี่ยมกระจะ
5813306242 นาย จิรายุทธ ยอดยิ่ง
5813306251 นางสาว อาภาพร บุญรอด
5813306738 นางสาว บัณฑิตา วงศ์แป้น
5813306747 นาย อภิวุฒิ แพทย์ชัยโย
5823000044 นาย เกษตร ศรีสังข์
5823000053 นางสาว นฤมล ฝั้นสางเข้า
5823000062 นาย ณัฐพงษ์ อารีมิตร
5823000071 นาย รัชพล ทองพุฒ
5823000080 นาย อมรเทพ อารีมิตร
5823000101 นาย พิษณุ ต่อยนึ่ง
5823000110 นาย นฤนาท สาริมา
5823000156 นางสาว นิภาพร สังเว
5823000174 นางสาว วิภารัตน์ มหาวงค์
5823000183 นาย จุมพล พุลผ่าน
5823000204 นางสาว หงษ์ สีสมพันธ์
5823000213 นางสาว ปานชนก แช่มรัมย์
5823000259 นางสาว ยุลาวัล พันแสน
5823000268 นางสาว ชฏารัตน์ แกบสิงห์
5823000316 นาย ธนาวุฒิ ครุฑสนธิ์
5823000325 นาย ธนากร ครุฑสนธิ์
5823000398 นางสาว สุจิตรา คำเที่ยง
5823000419 นางสาว บัณฑิตา วันเลิศ
5823000446 นางสาว บุศราภรณ์ ไม้จันทร์
5823000464 นาย มนัส เข็มทอง
5823000503 นางสาว นันทิยา บุญดี
5823000549 นาย สุรศักดิ์ เย็นทรวง
5823000558 นางสาว ฐิตามร สอนสิงห์
5823000567 นางสาว อำพวัลย์ มหาบุญ
5823000576 นาย จตุพล ไชยแสง
5823000585 นาย รัชพงษ์ อนุภาพ
5823000615 นาย นราวิชญ์ กวาวสิบ
5823000633 นางสาว ณัฐนันท์ อัศวโชคสุวรรณ
5823000642 นางสาว วิไลวรรณ พูลเกตุ
5823000651 นางสาว สุชาดา ดาแป
5823000660 นาย ลิขิต มีพวงผล
5823000679 นาย ณัฐธัชรัฐ อุษาหิรัญวรเกษม
5823000709 นางสาว อังคณา ขานอ่อนตา
5823000718 นางสาว ขวัญเรือน กรตุ้ม
5823000736 นาย อนุชา สนธิใจ
5823000781 นางสาว กัญญาณัฐ ก่อเกิดบุญ
5823000790 นางสาว รสสุคล ยั่งยืน
5823000811 นาย อนันต์ เจริญสุข
5823000839 นางสาว สุกัญญา ผลจันทร์
5823000848 นางสาว เกษร ชมภู
5823000857 นางสาว สุนีย์ นาคชูแก้ว
5823000884 นาย เอกลักษณ์ หนูเจริญ
5823000893 นางสาว สุธินันท์ สุไลทาน
5823000905 นางสาว ปรียานุช แก้วเนตร
5823000914 นางสาว พลอยฤทัย เทียมคำ
5823000923 นาย ภานุเดช ภู่ทอง
5823000932 นางสาว หวงก่อ แซ่ซือ
5823000941 นางสาว มีนา แซ่หยาง
5823000978 นางสาว กวงตี๋ แซ่หลี้
5823000987 นาย ฉัตรชัย แจ่มทับทิม
5823000996 นางสาว อาทิตยา ทับทิม
5823001005 นางสาว เสี่ยวข่อย แซ่โจว
5823001014 นางสาว อะหลี แซ่ลี้
5823001041 นางสาว มารศรี แซ่ซ้ง
5823001069 นางสาว ขวัญตา แสนจันทร์
5823001078 นางสาว โสภาวรรณ หะรัญราช
5823001087 นางสาว พรจรัส โกมลวานิส
5823001117 นางสาว ละอองดาว อ่อนสำอางค์
5823001135 นางสาว อรอุมา เจ็ดดวง
5823001153 นางสาว กุลนรี กุลณะนงค์
5823001171 นางสาว สายฝน คำแก้ว
5823001201 นางสาว จิตฤดี พรมมา
5823001229 นางสาว หนึ่งฤทัย เยาวมาลย์
5823001256 นาย คมศักดิ์ สมสาย
5823001283 นาย ณัฐวัฒน์ แสงงาม
5823001292 นาย เมธาวัฒน์ มากมา
5823001368 นาย สุรเดช ฉายแสง
5823001395 นางสาว จิตราภรณ์ ห้าวหาญ
5823001452 นาย วรวุฒิ ผลเหลือ
5823001498 นางสาว จริยา ชุมแสง
5823001500 นางสาว จุฑามาศ สุมี
5823001519 นาย นพดล ภู่พลับ
5823001528 นาย สมนึก ทัศนอนันต์สิทธิ์
5823001555 นาย วสันต์ รัตนเมธาโกศล
5823001582 นางสาว ประกายดาว โพธิ์ทอน
5823001591 นางสาว ประกายมาศ ติใจ
5823001630 นางสาว สุกัญญา แววเพ็ชร
5823001658 นาย ณัฏฐ์คิรากร ชลภัทรชลัชสิริ
5823001685 นางสาว กิตติมา อาจหาญ
5823001733 นาย สุรศักดิ์ ร่ำรวย
5823001760 นาง วิภาภรณ์ พวะสาร
5823001779 นางสาว วิมพ์วิกา พ่วงพัน
5823001788 นางสาว สจิมาศ ไกลยะวรรณ
5823001818 นางสาว ฉัตรฑริกา ปานจัตุรัส
5823001863 นาย วรเมธ บุบผาสวรรค์
5823001872 นางสาว ทิพวรรณ ขันธ์ทา
5823001966 นางสาว เมรินทร์ นามพิทักษ์
5823001984 นาย สุวิทย์ ไตรรุ่ง
5823002020 นางสาว รัตวรรณ หมุนคง
5823002084 นางสาว สุลันดา ทันบุญ
5823002105 นาย วิญญู บุญฑล
5823002123 นาย รัฐเชษฐ์ สลักษร
5823002132 นางสาว จุฑามณี พักว่อง
5823002141 นางสาว อุไรวรรณ์ ปรังศรี
5823002178 นาย ณัฐพล แก้วชิงดวง
5823002208 นางสาว อุดมพร โสนาพูน
5823002244 นาย กฤษฎา จันทรโพธิ์ทอง
5823002253 นางสาว วลัยพร หะหนับ
5823002271 นางสาว วรรณชนก สุวรรณเนตร
5823002404 นางสาว ปวันรัตน์ คีรีวงษ์
5823002459 นาย สันติ พรหมจักร์
5823002477 นางสาว เมธินี การดี
5823002495 นาย สุชาติ อรุณจิตต์
5823002543 นาย รัฐพงษ์ โคตรแสนลี
5823002552 นาย ฐิติพงศ์ สาธร
5823002561 นาย วัชรพงษ์ สมหมั่น
5823002628 นางสาว ระวี แซ่ซือ
5823002673 นางสาว จิรวรรณ หว่าวไพรี
5823002833 นางสาว อนัญญา ชาตาคม
5823002851 นาย ธนากรณ์ วรรณรัตน์
5823002879 นางสาว ฟ้ารุ่ง แจ่มศรี
5823002909 นางสาว จุฑารัตน์ หมู่เจริญทรัพย์
5823002954 นางสาว ตุ๊กตา ฮาตระวัง
5823002972 นางสาว วัชราภรณ์ งามโสภา
5823002981 นาย ศิริวัฒน์ สมบัติวงศ์
5823003036 นางสาว ศิรินรัตน์ ทองพี
5823003054 นางสาว ชวาลา สียางนอก
5823003139 นาย วิทยา แสงศรี
5823003193 นางสาว สุพัฒนา จรินทร์ทอง
5823003205 นางสาว ฐิติพรรณ รักหาญ
5823003223 นางสาว สุทธิตา แสนตรี
5823003232 นาย พีรพล เอ่ยศิริ
5823003287 นาย ไชยา กาทอง
5823003317 นางสาว จันธนาพร พละพันธุ์
5823003326 นางสาว ดวงใจ สีเทน
5823003335 นางสาว ปวีณา แคนมี
5823003344 นางสาว สุภาภรณ์ โกศล
5823003353 นาย สมพล แรงไม่ลด
5823003362 นาง สรัญญา ระย้า
5823003399 นาง สมพร หอมไม่หาย
5823003401 นาย ปาระเนตร สายทอง
5823003410 นาย แดนไพร ถึงคำภู
5823003429 นางสาว สุมาลี การเนื่อง
5823003438 นางสาว ลดามาส พึ่งพรหม
5823003456 นางสาว บัวพา สืบเทพ
5823003625 นาย เกรียง มีเรือง
5823003634 นางสาว ยุภา แต้มทอง
5823003652 นางสาว สุนิชญา เลพล
5823003670 นางสาว แอ๋ว หวายเค
5823003689 นาง อำไพ มีเรือง
5823003698 นาย บุญธรรม อาจฉกรรจ์
5823003700 นาย นัท มีศรีสวัสดิ์
5823003719 นาย วันชัย พันธ์ส้ม
5823003728 นาง สุพาพร ปานาลาด
5823003737 นาง สังวาลย์ เชนัง
5823003746 นาย ธเนศ สมหวัง
5823003755 นาย อะดุลย์ ชุมพล
5823003773 นาย วรวิทย์ ทองใบ
5823003791 นาย รัตนเทพ หวังหยิบกลาง
5823003803 นาง ธันย์ชนก สิงขรณ์
5823003812 นาง สายฝน คำใจ
5823003821 นาย พิพัฒน์ จันเสน
5823003830 นางสาว อุไร เพ็งอำไพ
5823003849 นาย กฤษฎา ศรีคำพา
5823003867 นางสาว พิมพ์จันทร์ เรืองรัมย์
5823003876 นาย ธีระพล กุญแจกล
5823003924 นาย กรณ์ คำแก้ว
5823003988 นาย มาโนชน์ แผ้วฉ่ำ
5823004033 นาย วิชิต จันทร์ดม
5823004088 นาย ฐาปนพงค์ กลิ่นจันทร์หอม
5823004118 นางสาว สุภาพร หวังบุญ
5823004181 นาง บัณฑิตา ไชยนุต
5823004211 นาย วีรยุทธ ขำกา
5823004257 นาย ภาณุพงศ์ สังข์ถ่วง
5823004275 นางสาว เจนจิรา จานกระจ่าง
5823004293 นาย ศิวนาถ วิทักษบุตร
5823004332 นางสาว สิริขวัญ บุญโต
5823004350 นาง วิมลรัตน์ ฉิมพาลี
5823004408 นางสาว พรทิพย์ วงค์ก่อ
5823004480 นางสาว ปิยะนันท์ บุตรดี
5823004510 นางสาว ประนิดา กุลสา
5823004529 นางสาว พรชนก เตียงชัย
5823004613 นางสาว ทิพทิวา คำกอง
5823004752 นางสาว อริษา แซ่โค้ง
5823004761 นางสาว ทัศนีย์ มูลวงษ์
5823004770 นาย กฤษณะ นิลภูผา
5823004789 นางสาว พจมาน บัวบังใบ
5823004846 นาย ณัฐภัทร ฮะมะณี
5823004985 นางสาว ฐิดารัตน์ ทองกุณา
5913001476 นาย วัฒนพล ศิลาอ่อน
5913001757 นาย พงษ์ศักดิ์ สุทธิพันธ์
5913004105 นาย อรรถชัย พาแจ่ม
5913004217 นาย ภาณุวัฒน์ รอดชัยภูมิ
5913004226 นางสาว อริศรา พุฒดี
5913004431 นาย ตะวัน ศรีนวลแก้ว
5913005371 นางสาว พิชามญช์ พูนทองคำ
5913005438 นางสาว ณิชาภัทร เสาะสาย
5913005643 นางสาว แทนหทัย จันทรา
5923002331 นาย จิรายุส พลายแก้ว
5923002658 นาย เกรียงไกร ศรีมูลตรี
5923002724 นางสาว ณัฎฐ์กฤตา ยอดสันเทียะ
5923003945 นางสาว ณัฎฐธิดา เพ็ชรคงแก้ว
5923004269 นาย ปุณณภพ สว่างการ
5923004670 นางสาว จิราพร ถาวรอรุณรัตน์
5923004812 นาย วัลลภ อภิญญาเมธากุล

ที่อยู่

Bangkok
10520

เบอร์โทรศัพท์

+6623606608

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายทะเบียน กศน.เขตลาดกระบังผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
#}