กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
(45)

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเ...
09/12/2023

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจฯ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 7 โดยมี นายฉัตธิชัย รอดสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 7 นายเทอดธรรม อดิศัยเดชรินทร์ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนคณะกรรมการสงเคราะห์ฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
โอกาสนี้ พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล และคณะ ได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในสถานควบคุม และให้โอวาทและกำลังใจแก่เด็กและเยาวชน ต่อมาได้ร่วมประชุมหารือพร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการแก่เจ้าหน้าที่ และรับฟังปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 7 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

🔹ประมวลภาพข่าวกิจกรรมของหน่วยงานสังกัดกรมพินิจฯ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 7 และ วันศุกร์ ที่ 8 ธันวา...
08/12/2023

🔹ประมวลภาพข่าวกิจกรรมของหน่วยงานสังกัดกรมพินิจฯ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 7 และ วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2566 ดังนี้

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรม "ยุติธรรมชุมชน สายลมแห่งความยุติธรรม" ภายใต้โครงการการพัฒ...
08/12/2023

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรม "ยุติธรรมชุมชน สายลมแห่งความยุติธรรม" ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมี นายกูเฮง ยาวอหะซัน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายยู่สิน จินตภากร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งร่วมแถลงนโยบาย "ยุติธรรมชุมชน สายลมแห่งความยุติธรรม" ร่วมกับ นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งภายในโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม “เรื่องเล่าจากคนยุติธรรม นำความเป็นธรรมสู่ชุมชน” โดยตัวแทนศูนย์ยุติธรรมชุมชน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนและรับฟังผลการดำเนินงานของ ๑) ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ๒) บทบาทสตรีกับการทำหน้าที่ผู้ช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๓) การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในรูปแบบบอร์ดแสดงผลงานและบูธนิทรรศการ

ในการนี้ นางนลินนาถ ไกรนรา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นผู้แทนกรมพินิจฯ เข้าร่วมงาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต ๙ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดสงขลา, ปัตตานี, นราธิวาส, ยะลา และสตูล ตลอดจน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจัดแสดงผลงานและบูธนิทรรศการ โดยได้นำผลการดำเนินงานเรื่อง "การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติดในสถานควบคุม รูปแบบ YM-FASTIC มานำเสนอ ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครอ...
08/12/2023

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นางชไมพันธ์ โบ๊ด ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน และคณะกรรมการสงเคราะห์ฯ นายฉัตธิชัย รอดสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 และผู้อำนวยการสถานพินิจฯ เข้าร่วมแสดงความยินดี ” เนื่องในโอกาสครบวาระ 20 ปี การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการศึกษาฟ้าใหม่ โดยมี ศจ.ดร.เดวิด ลี ที่ปรึกษาศูนย์ส่งเสริมการศึกษาฟ้าใหม่ และอาจารย์ อาชา ซ้อนพระคุณ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาฟ้าใหม่ ให้การต้อนรับ

ซึ่งศูนย์ส่งเสริมการศึกษาฟ้าใหม่เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการช่วยเหลือฟื้นฟูชีวิตเด็กและเยาวชนผู้กระทำผิด หรือเด็กที่ประสบปัญหาทางพฤตินิสัยทุกประเภทให้มีชีวิตใหม่ สามารถกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุข ทั้งยังส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสได้รับการศึกษาตามหลักสูตรของการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย นับเป็นภาคีเครือข่ายที่สำคัญในการทำงานร่วมกันของกรมพินิจฯ โอกาสนี้รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพินิจฯ ได้ร่วมพูดคุยพร้อมให้กำลังใจเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมงานด้วย ณ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาฟ้าใหม่ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

✨ ทรงพระเจริญ ✨ ๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิร...
07/12/2023

✨ ทรงพระเจริญ ✨

๗ ธันวาคม

วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
________________________________________

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

🔹ประมวลภาพข่าวกิจกรรมของหน่วยงานสังกัดกรมพินิจฯ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำวันอังคาร ที่ 5 และ วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2...
06/12/2023

🔹ประมวลภาพข่าวกิจกรรมของหน่วยงานสังกัดกรมพินิจฯ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำวันอังคาร ที่ 5 และ วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2566 ดังนี้

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. กระทรวงยุติธรรม จัดงาน "ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านทุจริต" เนื่องในสัปดาห์ต่อต้านทุจริตแล...
06/12/2023

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. กระทรวงยุติธรรม จัดงาน "ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านทุจริต" เนื่องในสัปดาห์ต่อต้านทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม 'ยุติธรรมต้านโกง โปร่งใส ไม่คอรัปชั่น' โดยมี พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวนโยบายในการต่อต้านการทุจริตของกระทรวงยุติธรรมแก่สื่อมวลชนและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน โดยมี นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวรายงาน ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วม พร้อมทั้งร่วมกันถ่ายภาพหมู่เพื่อแสดงเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต จากนั้นได้จัดการอภิปรายในหัวข้อ "ปัญหาการทุจริตและแนวทางการป้องกันการทุจริตในระบบราชการไทย" โดยได้รับเกียรติจาก นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช. และดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยาย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวนโยบายต่อต้านการทุจริต ตอนหนึ่งว่า "กระทรวงยุติธรรมจะขับเคลื่อนค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะ 'สุจริต จิตบริการ ยึดมั่นความยุติธรรม' ที่เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมทุกคนมีความสำนึกว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย และเพื่อให้ความยุติธรรมเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริง"

โอกาสนี้ พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นางนลินนาถ ไกรนรา รองอธิบดีกรมพินิจฯ และบุคลากรกรมพินิจฯ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม 10-09 (Auditorium) อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเ...
06/12/2023

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน "เข้าปฎิบัติราชการอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนอย่างเป็นทางการ" โดยเวลา 07.49 น. เข้ากราบสักการะ “หลวงพ่อแสนสุข” พระประธานประจำกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ (1) พร้อมด้วย นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีฯ (2) และนางนลินนาถ ไกรนรา รองอธิบดีฯ (3) ตลอดจน ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มงานในส่วนกลาง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ร่วมต้อนรับ
จากนั้นเวลา 08.09 น. พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล และคณะ ได้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และศาลตายาย ต่อมาเวลา 10.49 น. ณ บริเวณโถงชั้น 6 อาคารกระทรวงยุติธรรม รองอธิบดีฯ (2) เป็นผู้แทนกรมพินิจฯ มอบแจกันดอกไม้ และรองอธิบดีฯ (3) เป็นผู้แทนกรมพินิจฯ มอบเหรียญหลวงพ่อแสนสุข แด่ พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมีบุคลากรกรมพินิจฯ ในส่วนกลางเข้าร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น. พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครอ...
06/12/2023

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น. พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมพินิจฯ นำผู้ตรวจราชการกรม หัวหน้าส่วนบริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรของกรมพินิจฯ กล่าวปฏิญาณพร้อมทั้งแสดงเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตในโครงการ “พินิจต้านโกง โปร่งใส ไม่เรียกรับผลประโยชน์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โอกาสนี้ นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้เข้าร่วมโครงการด้วย ซึ่งโครงการนี้เป็นการมุ่งเน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนอย่างถูกต้องและเป็นธรรม ทั้งนี้ยังให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ณ โถงชั้น 6 ชั้น 6 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อาคารกระทรวงยุติธรรม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น. นางสุภาภรณ์ ชมชัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน เป็นผู้แ...
06/12/2023

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น. นางสุภาภรณ์ ชมชัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน เป็นผู้แทนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้ารับ “รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)” ในงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566 “DG Awards 2023” ซึ่งได้รับเกียรติจากนางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี สำหรับรางวัลดังกล่าวให้ไว้เพื่อเป็นเกียรติและเชิดชูหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล พิจารณาจากระดับการดำเนินการการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐที่มีการดำเนินการทั้งในด้านการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล และด้านการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูล ซึ่งมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลนี้ทั้งสิ้น 59 หน่วยงาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

06/12/2023
✨ ๕ ธันวาคม ✨🇹🇭 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 🧑‍🍼วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ...
04/12/2023

✨ ๕ ธันวาคม ✨

🇹🇭 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 🧑‍🍼

วันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

________________________

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

🔹ประมวลภาพข่าวกิจกรรมของหน่วยงานสังกัดกรมพินิจฯ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำ วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2566 ดังนี้
04/12/2023

🔹ประมวลภาพข่าวกิจกรรมของหน่วยงานสังกัดกรมพินิจฯ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำ วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2566 ดังนี้

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30น. นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธาน “การประชุมคณะกรร...
04/12/2023

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30น. นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธาน “การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2/2566” โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม วัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นความเสี่ยงและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบรายงานผลการดำเนินงานตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลา การดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (แบบติดตาม ปค.5) ของหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนิน และเพื่อการพิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ณ ห้องประชุม 7 - 01 ชั้น 7 อาคารกระทรวงยุติธรรม เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

📌 สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผ...
04/12/2023

📌 สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผ่านแอปพลิเคชัน “สมาธิเสบียงบุญ”

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผ่าน...

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบด...
04/12/2023

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วม "โครงการ DJOP Smart Farm : ระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน" ภายใต้ "โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit : SID-ESAN) ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2566" โอกาสนี้ รองอธิบดีฯ เป็นผู้แทนรับมอบนวัตกรรม DJOP Smart Farm จาก "สำนักงานนวัตกรรมแห่งขาติ บริษัท อัตลักษณ์ จำกัด และหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม" โดยมี ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรมอาวุโส สำนักงานนวัตกรรมแห่งขาติ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และนโยบาย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวหน้าหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และคณะทำงานบริษัท อัตลักษณ์ จำกัด ตลอดจนผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 4 รักษาการผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดอุดรธานี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และเยาวชนสถานพินิจฯ เข้าร่วม

จากนั้น รองอธิบดีฯ และคณะ ได้ร่วมเปิดผ้าแพรคลุมป้าย พร้อมทั้งเยี่ยมชมนวัตกรรมจากโครงการในพื้นที่สาธิต และชมสาธิตการฝึกทักษะอาชีพและโครงการร่วมกับภาคีเครือข่าย กสศ. โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อีกทั้งสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อุดรธานี ได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท และบริษัท อีเคพี กรุ๊ป จำกัด ได้ให้การอนุเคราะห์ปรับปรุงห้องกิจกรรมฝึกอาชีพ พร้อมมอบวัสดุและครุภัณฑ์ต่างๆ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 521,340 บาท แก่สถานพินิจฯ จังหวัดอุดรธานีอีกด้วย

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาระบบฟาร์มแบบครบวงจร และการใช้พลังงานทดแทนเพื่อสร้างองค์ความรู้การทำเกษตรกรรมแบบประณีต ภายในสถานพินิจฯ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นต้นแบบสถานพินิจฯ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชน ให้เกิดการเรียนรู้และแนวทางในการประกอบอาชีพ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอาชีพด้านการเกษตรและวิชาชีพระยะสั้น ให้เกิดความแม่นยำ มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณมากขึ้น สามารถผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเยาวชนเข้าเรียนรู้ได้ตามความถนัดและความสนใจ โดยได้เริ่มโครงการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 ถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ เทคโนโลยีดังกล่าวจะสามารถนำไปถ่ายทอดและสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและบุคลากรของสถานพินิจฯ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจได้เรียนรู้เทคโนโลยีการบริหารจัดการฟาร์มโคกหนองนาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อไป

วันที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมคณะผู้ติดตาม...
03/12/2023

วันที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมคณะผู้ติดตาม เข้าร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่า และเป็นผู้แทนรับมอบ "โดมอาคารอเนกประสงค์" เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น สำหรับใช้ในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4" จาก หลวงพ่อ สายทอง เตชะธัมโม องค์อุปถัมภ์

ในการนี้ ประธานกรรมการสงเคราะห์ฯ กล่าวรายงาน และนิมนต์หลวงพ่อ สายทอง เตชะธัมโม เปิดป้ายโดมอเนกประสงค์ พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 2 ธันวาคม 2566 ณ พื้นที่จังหวัดอุดรธานี เลย และหนองบัวลำภู พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แ...
02/12/2023

วันที่ 2 ธันวาคม 2566 ณ พื้นที่จังหวัดอุดรธานี เลย และหนองบัวลำภู พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการ และร่วมประชุมกับคณะรัฐมนตรี (ครม.สัญจร) ทั้งนี้ รมว.ยธ.ได้ร่วมประชุมหารือกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ณ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม จากนั้นเข้ากราบนมัสการพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต) พร้อมเยี่ยมชมการแสดงกลองยาวของเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 ณ วัดโนนสว่าง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี และเดินทางไปยังอำเภอนาวง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อตรวจเยี่ยมเเละติดตามผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากนั้นจึงเดินทางต่อไปยังจังหวัดเลย

โอกาสนี้ นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย พันจ่าอากาศตรีรพีพงศ์ ประธานธุรารักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 และคณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานในกำกับเขต 4 ตลอดจนคณะกรรมการสงเคราะห์สพ.อุดรธานี ร้อยเอ็ด ขอนแก่น เลย ร่วมให้การต้อนรับ

🔹ประมวลภาพข่าวกิจกรรมของหน่วยงานสังกัดกรมพินิจฯ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน ถึง วันศุกร์ ...
01/12/2023

🔹ประมวลภาพข่าวกิจกรรมของหน่วยงานสังกัดกรมพินิจฯ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน ถึง วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 ดังนี้

💐 ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ 🤗👤 พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพินิจและคุ...
01/12/2023

💐 ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ 🤗

👤 พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ⚖️

🏡 สู่รั้ว...กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 🎊

📢📢 ขอเชิญหน่วยงานในสังกัดคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "KFC Bucket Search" (โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อในสายอาชีพ การฝึกว...
30/11/2023

📢📢 ขอเชิญหน่วยงานในสังกัดคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "KFC Bucket Search" (โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อในสายอาชีพ การฝึกวิชาชีพและการประกอบอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา) 👷🧑‍🔧🧑‍💻🧑‍🍳

🗓️ จัดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม 2566 - พฤศจิกายน 2567 โดยมีกิจกรรมดังนี้...

🏕️ 1) กิจกรรมพัฒนาทักษะภาคปฏิบัติ (Boot Camp) ระหว่างเดือนธันวาคม 2566 - มกราคม 2567 โดยแบ่งออกเป็น 3 รุ่น (รุ่นละ 3 วัน 2 คืน)

🪪 2) กิจกรรมมอบทุนการศึกษา ทุนเตรียมความพร้อมประกอบอาชีพ ทุนประกอบอาชีพทุนละ 7,500 บาท จำนวน 130 ทุน ให้กับเยาวชนที่ผ่านกิจกรรมพัฒนาทักษะภาคปฏิบัติ (Boot Camp)

📊 3) การติดตามประเมินผลเด็กและเยาวชนหลังจากที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนเตรียมความพร้อมประกอบอาชีพ ทุนประกอบอาชีพ ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2567

📝 สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 13 ธันวาคม 2566

🗣️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...
☎️ 087 3427474 (นายภูชิต ดวงจันทร์ หัวหน้าศูนย์สร้างโอกาสฯ)

👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🔹ประมวลภาพข่าวกิจกรรมของหน่วยงานสังกัดกรมพินิจฯ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำวันอังคาร ที่ 28 และ วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกา...
29/11/2023

🔹ประมวลภาพข่าวกิจกรรมของหน่วยงานสังกัดกรมพินิจฯ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำวันอังคาร ที่ 28 และ วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ดังนี้

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดโครงการจิ...
29/11/2023

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนา “ยุติธรรมทำความดีด้วยหัวใจ ครั้งที่ 2” ร่วม
กับ มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ บ้านพักคนชราหญิง และมูลนิธิชลลดา ได้จัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนงานจิตอาสากระทรวงยุติธรรมด้านที่ 1 จิตอาสาพัฒนา มุ่งเน้นเกี่ยวกับการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ โดยให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนเครือข่ายมีจิตสาธารณะ รู้เสียสละ รักสามัคคี และเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยมี คุณอัญชลี นทีธำรงสุทธิ์ ประธานมูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ บ้านพักคนชราหญิง คุณชลลดา พรหมเดชไพบูลย์ ประธานมูลนิธิชลลดา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมบังคับคดี สำนักงานกิจการยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวนทั้งสิ้น 100 คน เข้าร่วม
โดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดได้ร่วมกันพัฒนาบริเวณรั้วรอบมูลนิธิด้วยการทำความสะอาดและทาสีบริเวณห้องน้ำ ทำความสะอาดบริเวณอาคารกลาง ทำความสะอาดรอบลานจอดรถ ทำความสะอาดบริเวณสนามหญ้าทางเดินรอบอาคารที่พักอาศัย และร่วมกันจัดกิจกรรมนันทนาการคลายเครียดสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ บ้านพักคนชราหญิง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รักษาราชการแทน...
28/11/2023

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธาน “การประชุมติดตามการบริหารราชการของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567" โดยมี นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีฯ (2) พร้อมด้วยนางนลินนาถ ไกรนรา รองอธิบดีฯ (3) ตลอดจน ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ/หัวหน้าหน่วยงานในส่วนกลาง ผู้แทนผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
โอกาสนี้รองอธิบดีฯ (1) ได้เน้นย้ำให้ผู้อำนวยการช่วยกันดูแลรักษาหน่วยงานเสมือนเป็นบ้านของเราเอง รวมถึงเป็นห่วงในเรื่องของการประพฤติผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ โดยขอให้ผู้อำนวยการติดตามดูแลพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด รวมถึงการดูแลที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่ให้น่าอยู่และอยู่ร่วมกันอย่างพี่น้อง ด้านรองอธิบดีฯ (2) ได้กำชับในเรื่องของการจัดระเบียบบ้านของเราในทุกมิติ รวมถึงการบริหารคนและบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ทำงานร่วมกันด้วยความรักความสามัคคีเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ขณะที่รองอธิบดีฯ (3) ได้แจ้งผลการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยของเยาวชน และการส่งเยาวชนเข้าสู่สถานประกอบการ ที่มีกว่า 358 แห่งทั่วประเทศ และเน้นย้ำให้รักษาระดับมาตรฐานการทำงานให้อยู่ในระดับที่ดีและสูงขึ้นต่อไป ต่อมาผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตลอดจนผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดได้รายงานผลการปฏิบัติราชการแก่ที่ประชุมทราบในลำดับต่อไป การประชุมดังกล่าวจัดโดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวพงศชา แสงหิรัญ เลขานุการกรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นผู้แทนกรมพ...
28/11/2023

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวพงศชา แสงหิรัญ เลขานุการกรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นผู้แทนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมแสดงความยินดี พร้อมทั้งบริจาคเงินสนับสนุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลศิริราช “ศิริราชมูลนิธิ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ 49 ปี โดยมีนางสาวดวงดาว เกียรติพิศาลสกุล รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารกรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

🔹ประมวลภาพข่าวกิจกรรมของหน่วยงานสังกัดกรมพินิจฯ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ดังนี้
27/11/2023

🔹ประมวลภาพข่าวกิจกรรมของหน่วยงานสังกัดกรมพินิจฯ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ดังนี้

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุม "คณ...
27/11/2023

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุม "คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ยืมเงินกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 5/2566" โดยมี คณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานและรับรองการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ยืมเงินกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 4/2566 พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการเปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์โครงการเงินยืมโดยไม่มีดอกเบี้ยรอบที่ 3/2566 และพิจารณาการอนุมัติผู้ยื่นคำขอยืมเงินโครงการเงินยืมโดยไม่มีดอกเบี้ย รอบที่ 3/2566 อนุมัติไปจำนวน 32 รายตลอดจนหารือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การประชุมดังกล่าวจัดโดย กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุม 6-04 ชั้น 6 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.59 น. พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ป...
23/11/2023

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.59 น. พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2566 เพื่อถวายพระสงฆ์จำพรรษา โอกาสนี้ นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพินิจฯ นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีกรมพินิจฯ (2) นางนลินนาถ ไกรนรา รองอธิบดีกรมพินิจฯ (3) และข้าราชการในสังกัดกรมพินิจฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย ณ วัดชุมพลนิกายาราม ราชวรวิหาร ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในปีนี้กระทรวงยุติธรรมได้ถวายปัจจัยทั้งสิ้น 1,701,022.40 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันยี่สิบสองบาทสี่สิบสตางค์)

10 ข้อ: เลี้ยงลูกให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ🙂 #เข็นเด็กขึ้นภูเขา  #เลี้ยงลูกให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ  #กรมพินิจและคุ้มครองเ...
22/11/2023

10 ข้อ: เลี้ยงลูกให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ🙂

#เข็นเด็กขึ้นภูเขา #เลี้ยงลูกให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ #กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (รอง 1)เป็นประ...
22/11/2023

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (รอง 1)เป็นประธานการประชุม “คณะอนุกรรมการวางแผนการผลิตและการจำหน่ายสินค้ากองทุนสวัสดิการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน” ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาการขออนุมัติลดราคาสินค้าสวัสดิการ ตัดสินค้าสวัสดิการบางประเภทออกจากคลังสินค้า ขออนุมัติผลิตสินค้าสวัสดิการ และขออนุมัติจำหน่ายสินค้าสวัสดิการโดยมอบของสมนาคุณในช่วงเทศกาลปีใหม่ โอกาสนี้ที่ประชุมได้รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการวางแผนการผลิตและการจำหน่ายสินค้ากองทุนสวัสดิการกรมพินิจฯ ครั้งที่ 3/2565 และแจ้งให้ทราบถึงสรุปรายงานการจำหน่ายสินค้าสวัสดิการกรมพินิจฯ และรายงานจำนวนสินค้าสวัสดิการกรมพินิจฯ คงเหลือ โดยมีคณะอนุกรรมการฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 6-10 ชั้น 6 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อาคารกระทรวงยุติธรรม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นางนลินนาถ ไกรนรา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิด “การปร...
20/11/2023

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นางนลินนาถ ไกรนรา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิด “การประชุมปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับการฝึกอาชีพเพื่อการมีงานทำที่ยั่งยืน กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพบนพื้นฐานทรัพยากรชุมชน (Area Based Vocational Training) ภายใต้โครงการยกระดับการฝึกอาชีพ/วิชาชีพเพื่อการมีงานทำที่ยั่งยืน” โดยมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ ตลอดจน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม วัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานด้านการฝึกทักษะอาชีพและการฝึกปฏิบัติงานภายนอกสถานที่ควบคุม ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมทั้งให้ทราบถึงแนวทางและแผนการดำเนินงานด้านทักษะอาชีพและการฝึกปฏิบัติงานภายนอกสถานที่ควบคุมของปีงบประมาณ 2567 และเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการฝึกอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชนต่อไป การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2566 โดย กลุ่มพัฒนาระบบงานการศึกษาและฝึกวิชาชีพ กองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ต แขวงอนุสาวรีย์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำ...
20/11/2023

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2566 "Mental Health anywhere, Helpers care everyone: เพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ" โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ.สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพินิจฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพิธีรับพระราชทานกระเช้าสิ่งของพระราชทานและเสื้อ และนายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับการจัดงานดังกล่าว จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 โดยสถาบันกัลยาราชนครินทร์ ร่วมกับ สมาคมบอร์ดเกมแห่งประเทศไทย ทีม MCATT ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 และกลุ่มอินพุทธ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ ส่งเสริมความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต ส่งผลให้เกิดบุคคลที่มีความเข้มแข็ง มีความใจดี รู้จักการชื่นชมและเห็นคุณค่าในตนเอง และสามารถพัฒนาตนเองให้กลายเป็นเพื่อนที่พร้อมจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในสังคมด้วยการรับฟังอย่างตั้งใจ ไม่มีการตัดสิน
โอกาสนี้บุคลากรของกรมพินิจฯ นำโดยนางปรีดา วิสาโรจน์ ผู้ตรวจราชการกรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และเด็กและเยาวชน รวมทั้งสิ้น 90 คน เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ "พัฒนาชีวิต (ดี) แค่คบกัลยาณมิตร (ดี) จากนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ คุณวนิดา บุญประเสริฐ (วนิ อินพุทธ) และร่วมกิจกรรมกลุ่มบอร์ดเกม "เพื่อนดีดูแลใจ" และกิจกรรมเติมพลังใจบุคลากร "เล่าได้นะ เราเพื่อนกัน" ด้วย ณ สถานแรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์  เวลา 18.00 น. มูลนิธิเคเอฟซี (ประเทศไทย) ได้มีการจัด...
20/11/2023

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ เวลา 18.00 น. มูลนิธิเคเอฟซี (ประเทศไทย) ได้มีการจัดงานเลี้ยงประจำปีของบริษัทฯ และได้เชิญเยาวชน วง “The Begin”จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 ซึ่งเป็นวงดนตรีที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน DJOP MUSIC CONTEST 2023 เข้าร่วมแสดงดนตรีภายในงาน เพื่อเป็นการนำเสนอศักยภาพของเยาวชนให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอก ภายใต้โครงการ Bucket Search ของมูลนิธิเคเอฟซี

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมนำเส...
20/11/2023

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมนำเสนอกรอบแนวคิดและจัดทำเค้าโครงหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาในชั้นก่อนฟ้องด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ภายใต้ "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาในชั้นก่อนฟ้องด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)” เพื่อรับฟังและให้ข้อเสนอแนะกับที่ปรึกษาโครงการฯ ในการจัดทำกรอบแนวคิดเกี่ยวกับองค์ความรู้ และทักษะที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการเป็นผู้ประสานการประชุม รวมถึงการจัดทำเค้าโครงและรูปแบบการจัดทำหลักสูตรฯ
ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในการประสานการประชุมมาตราพิเศษฯ มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้มาตรการพิเศษฯ ในชั้นก่อนฟ้องของกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน สร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาท หน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประสานการประชุมมาตรการพิเศษฯ อย่างถูกต้อง และเหมาะสม และเพื่อสร้างทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประสานการประชุมมาตรการพิเศษฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครบถ้วน
โดยมี รศ.ดร.วีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์ และคณะ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้นำเสนอ การประชุมดังกล่าวจัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุม 6-04 ชั้น 6 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ WebEx

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลาประมาณ 08.00 น. พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมให...
20/11/2023

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลาประมาณ 08.00 น. พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจเด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 ขอนแก่น โดยมี นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และพันจ่าอากาศตรี รพีพงศ์ ประธานธุรารักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในกำกับเขต 4 และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ

🔹ประมวลภาพข่าวกิจกรรมของหน่วยงานสังกัดกรมพินิจฯ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 16 และ วันศุกร์ ที่ 17 พฤศ...
17/11/2023

🔹ประมวลภาพข่าวกิจกรรมของหน่วยงานสังกัดกรมพินิจฯ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 16 และ วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ดังนี้

👉📌 ปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว  เป็นสาเหตุอย่างหนึ่ง ที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชน  ❌️ หากไม่ได้รับการพัฒนาอย่...
17/11/2023

👉📌 ปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว เป็นสาเหตุอย่างหนึ่ง ที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชน

❌️ หากไม่ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง เติบโตมาท่ามกลางความกดดัน และความคาดหวังของบุคคลรอบข้าง และความบิดเบี้ยวของสังคมย่อมส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมตามมา

✅️ ดังนั้นนักสังคมสงเคราะห์ จำเป็นต้องมีการเรียนรู้และพัฒนา เพื่อเข้าถึงปัญหา และสามารถแก้ไขได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความเข้าใจในพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน รวมถึงต้องมีการบูรณาการกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็ก และเยาวชนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี ต่อไป....

🤵: นายโกมล พรมเพ็ง
รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
📣 ความตอนหนึ่งในพิธีเปิด: "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรครอบครัวบำบัดสำหรับนักสังคมสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม ระยะที่ 2"
🗓: วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวพงศชา แสงหิรัญ เลขานุการกรม พร้อมคณะ เป็นผู้แทนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเย...
17/11/2023

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวพงศชา แสงหิรัญ เลขานุการกรม พร้อมคณะ เป็นผู้แทนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมแสดงความยินดีแด่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 24 ปี ภายใต้แนวคิด “24 ปี ป.ป.ช. มุ่งมั่นสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริต” พร้อมร่วมสมทบทุน “มูลนิธิโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า” โดยมี นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และคณะ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธาน "การประชุมคณะกรรมการอำนวยก...
17/11/2023

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธาน "การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ 2567" ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายกูเฮง ยาวอหะซัน เลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรด้านสื่อมวลชน เฝ้ารับเสด็จ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสให้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการทูบีนัมเบอร์วันเป็นประจำทุกปี เพื่อทรงรับทราบผลและแผนงานของทุกหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และพระราชทานแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งทรงให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานของทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันพัฒนางานในโครงการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
สำหรับกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE คือ การดำเนินงานผ่านระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับเขตในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจฯ เรือนจำ/ทัณฑสถาน และสำนักงานคุมประพฤติ รวมทั่วประเทศ 75,854 แห่ง และได้ขยายไปยังห้างสรรพสินค้าเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีก 5 แห่ง
โดยในปี 2567 โครงการ TO BE NUMBER ONE ได้มีแผนดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ 3 ส คือ สร้างกระแส, สร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ, สร้างและพัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยมีส่วนเพิ่มเติม คือ การพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาเกณฑ์ตัวชี้วัดการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ เขต กรุงเทพมหานคร รวมทั้งชมรม และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในทุกประเภทให้มีคุณภาพและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเยาวชนทั้งกลุ่มปกติ และกลุ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้น

ที่อยู่

อาคารกระทรวงยุติธรรม เลขที่ 404 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
Bangkok
10210

เบอร์โทรศัพท์

+6621416469

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด