กองร้อยปฎิบัติการพิเศษที่ 1 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

กองร้อยปฎิบัติการพิเศษที่ 1 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน “ ปวงข้า อส.ขอตั้งสัจจา จะปกป้องพาราจนสิ้นใจ ”
(11)

กองอาสารักษาดินแดนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ กำหนดไว้มาโดยตลอด นับแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗ โดยมีกำลังสำคัญ คือ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรือสมาชิก อส. ในทุกจังหวัด/อำเภอ/กิ่งอำเภอ ทั่วประเทศ สมาชิก อส. เป็นกำลังพลกึ่งทหารของฝ่ายปกครอง รับสมัครจากราษฎรที่อาสาเข้ามา มีการควบคุมบังคับบัญชา และรักษาระเบียบวินัยเช่นเดียวกับทหาร ตำรวจ มีการฝึกฝนและอบรมเป็นอย่างดี ซึ่งในระยะแรกของการจัดตั้ง กองอาสารักษาดินแดน การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อส.ส่วนใหญ่ เป็นไปในลักษณะสนับสนุนและ ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการบรรเทาสาธารณภัยและการหาข่าวตามที่กำหนดในกฎหมายเป็นสำคัญ ต่อมาสถานการณ์การก่อการของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทางราชการจึงได้ใช้กำลังของสมาชิก อส. เข้าร่วมปราบปราม ซึ่งสมาชิก อส. ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ เสียสละ จนมีผลงานและวีรกรรมเป็นที่ยอมรับและมีส่วนทำให้สถานการณ์ดังกล่าวสงบจนปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม สมาชิก อส. ก็ได้พลีชีพกับความสำเร็จดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

หน้าที่: ในอดีตที่ผ่านมา สมาชิก อส. ได้ชื่อว่าเป็น “ นักรบประชาชน ” ที่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่ กับ ฝ่ายปกครอง ทหารและตำรวจ จนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก และปัจจุบันสมาชิก อส. ก็ยังคงเป็นกำลังสำคัญของฝ่ายปกครองในการปฏิบัติภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อย การข่าว การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนการปฏิบัติงานสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยเป็นกองกำลังสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ อุทิศตัว และตรากตรำ ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย แผ่นดินไหว คลื่นยักษ์ ฯลฯ หรือการปฏิบัติหน้าที่ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้การนำของฝ่ายปกครอง เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นภารกิจ ซึ่งบางครั้งเป็นเวลานานนับเดือนหรือหลายเดือน การเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสังคมและประเทศชาติของพวกเขาเหล่านั้น เป็นภารกิจที่สำคัญและมากมายเกินกว่าค่าตอบแทนประจำเดือนหรือเบี้ยเลี้ยงประจำวันที่ได้รับ จึงไม่มีอะไรตอบแทนที่ดีไปกว่าการให้เขาเหล่านั้นมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ดังนั้นทุกวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนของทุกปี จะมีการพิจารณามอบรางวัลกองร้อยอาสารักษาดินแดนดีเด่น และสมาชิก อส.ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น จึงขอเชิญพวกเรามาร่วมเป็นเกียรติ ร่วมแสดงความยินดี และร่วมเป็นกำลังใจแก่พวกเขาเหล่านั้นที่ได้รับรางวัล แต่อย่าลืมนึกถึงสมาชิก อส. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละจนเกิดผลดีแก่ทางราชการทุกคนที่ไม่ได้รับรางวัลในวันนั้นด้วยเหตุผลใดก็ตามที จงขอให้นึกเสมอว่า

ภาพบรรยากาศ "คนมหาดไทย แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19" เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 นายหมวดเอก ดอน  จิตรวงษ์ ผ...
01/07/2020

ภาพบรรยากาศ "คนมหาดไทย แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19" เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 นายหมวดเอก ดอน จิตรวงษ์ ผู้ช่วผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้นำกำลังพลร่วมกันปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อำนวยความสะดวกและจัดระเบียบแถวเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ล้างมือด้วยเจลเอลกอฮอล์ พร้อมทั้งสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้กับประชาชนที่มาร่วมรับของตู้ "แบ่งปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด 19" ตามมาตราการทางสาธารสุขอย่างเคร่งครัด

วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ไ...
26/06/2020

วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้สนับสนุนกำลังพล เพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย ภายในวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระสังฆราช พระชนมายุ 93 พรรษา

🔸🔸🔸 ภาระกิจลุล่วง ปิดจ๊อบ!  "ทะลายบ่อน RJ มาบตาพุต ระยอง"  วันนี้ขอเสนอภาพหลังไมค์ภาระกิจ ฝากแฟนเพจกันสักหน่อยละกัน
24/06/2020

🔸🔸🔸 ภาระกิจลุล่วง ปิดจ๊อบ! "ทะลายบ่อน RJ มาบตาพุต ระยอง"
วันนี้ขอเสนอภาพหลังไมค์ภาระกิจ ฝากแฟนเพจกันสักหน่อยละกัน

กองร้อยปฎิบัติการพิเศษที่ 1 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน's cover photo
24/06/2020

กองร้อยปฎิบัติการพิเศษที่ 1 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน's cover photo

14/06/2020

“อีกหนึ่งภารกิจของกองร้อยปฎิบัติการพิเศษที่1”

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา13.00 น.
นายหมวดเอก ดอน จิตรวงษ์ นำทีมกองร้อยปฎิบัติการพิเศษที่1 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
นำทีมโดยนายรณรงค์ ทิพย์ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง เปิดเผยว่า บ่อนพนัน RJ ที่จับกุมในวันนี้ เป็นบ่อนพนันขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางชุมชน เปิดเล่นพนันอย่างโจ่งแจ้ง โดยมีบริการรถตู้รับส่งนักพนันจากพัทยามายังบ่อนแห่งนี้โดยเฉพาะ เจ้าของบ่อนเป็นเครือข่ายเดียวกับบ่อน RJ ที่เคยเปิดในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ซึ่งถูกนายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี นำมาอภิปรายในสภาฯ จนปิดตัวลงไป

ซึ่งจากนี้ ฝ่ายปกครองจะได้กวดขันจับกุมบ่อนการพนันอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งแพร่กระจายการพนันแบบไร้การควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขณะนี้ประเทศไทยยังอยู่ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ขอให้ทุกคนช่วยกันรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการงดเว้นการพบปะกันในที่ชุมชน เพื่อชะลออัตราการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้น้อยลง

หากประชาชนมีเบาะแส สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หรือศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย โทรสายด่วน 1567

ขอบคุณข้อมูลชุดปฎิบัติการพิเศษกรมการปกครอง

#กองร้อยปฎิบัติการพิเศษที่1
#ชุดปฎิบัติการพิเศษกรมการปกครอง
#dsi

“ปวงข้าอส. ขอตั้งสัจจา
จะปกป้องพารา จนสิ้นใจ”
#แล้วคุณจะรู้จักเรามากกว่านี้

กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่1ยินดีที่ได้น้องๆมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันธรรมเนียมรับน้องช่วงนี้ โควิด-19 ผบ.ร้อย.ปพ.1 และรอง...
31/03/2020

กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่1ยินดีที่ได้น้องๆมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันธรรมเนียมรับน้องช่วงนี้ โควิด-19 ผบ.ร้อย.ปพ.1 และรอง ผบ.ร้อย.ปพ.1 งดกิจกรรมรับน้อง ใว้หมดสถานการณ์โควิดก่อนค่อยว่ากันถ้าน้องๆอยู่ในระเบียบวินัยดีไม่มีปัญหาก็ไม่แน่นะครับอาจไม่ต้องรับน้อง

ผมอยู่มา10ปีคนที่รักเป็นร้อยคนเกลียดเป็นพันสอบ497คนเแา52คนได้อันดับที่8ดันพื้น80ลุกนั่ง80วิ่ง2กิโลเมตร9นาทีตอนสอบอายุ30ป...
07/03/2020

ผมอยู่มา10ปีคนที่รักเป็นร้อยคนเกลียดเป็นพันสอบ497คนเแา52คนได้อันดับที่8ดันพื้น80ลุกนั่ง80วิ่ง2กิโลเมตร9นาทีตอนสอบอายุ30ปีถ้าใครทำได้ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ผลที่ประกาศถือว่าเป็นตามคุณสมบัติด้วยประสบการณ์ที่อยู่มาถึงปัจจุบันนี้ดูในเพจผมได้หรือเฟสผมจะรู้และเข้าใจพวกที่ไม่ได้อย่ามาเลยผลสอบที้ไม่เป็นธรรม

🔶🔶เก็บตกภาพเบื้องหลัง "Exclusive" 🔶🔶#กว่างานจะออกมาสวยงามตามท้องเรื่อง (ทุกๆหน้าที่ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายเสบียง ฝ่ายนักแสดง)#...
09/02/2020

🔶🔶เก็บตกภาพเบื้องหลัง "Exclusive" 🔶🔶
#กว่างานจะออกมาสวยงามตามท้องเรื่อง (ทุกๆหน้าที่ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายเสบียง ฝ่ายนักแสดง)
#มาดูกันว่า "บุรุษรูปหล่อ 30 หนัง ที่ตบปืน" ตัวแทนร้อย.ปพ.1 มีใครกันบ้าง

วันที่ 7 ก.พ. 2563 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ "แถวต้อนรับ"...
09/02/2020

วันที่ 7 ก.พ. 2563 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ "แถวต้อนรับ" ในพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน ครอบรอบ 66 ปี โดยมีนายกองเอก นิพนธ์ บุญญามณี รอง ผบ.อส./ รมช.มท. เป็นประธานในพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 66 ปี พร้อมให้โอวาท และมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บังคับบัญชา และสมาชิก อส. ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2562 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (ถนนวิภาวดี) กรุงเทพมหานคร
ซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงเหล่าบรรดาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้เสียสละ และกล้าหาญปกป้องบ้านเมืองให้รอดพ้นจากภัยอันตรายต่าง ๆ
#สำหรับการจัดงานพิธีสดุดีฯ ในวันนี้ได้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกส่วน สน.อส. เป็นอย่างยิ่ง
#ขอบคุณพี่น้อง ร้อย.ปพ.1 ที่ร่วมแรงร่วมใจฝึกฝนจนให้งานออกมาดีเยี่ยมและสำเร็จไปด้วยดีอย่างที่สุด
📸(ภาพนิ่ง) Cr: ม.ท. สงวนศักดิ์ บ. (พี่ดีดี้)
📸(VDO) Cr: อส.ต. ทรงกลด ล.(พี่บิ๊ก)
📸(ภาพนิ่ง) Cr: อส.ต.จิราวรรณ บ.(ฟาง)
📸(VDO) Cr: อส.ต. วลัยกร ช. (สมายด์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ เลขประจำตัวสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอา...
06/02/2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ เลขประจำตัวสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัด ร้อย.บก.บร.1 บก.อส./ร้อย.ปพ.1 บก.อส./ร้อย.ปพ.3 บก.อส./ร้อย.ปฝ.2 บก.อส.

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน เพราะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดิน...
06/02/2020

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน เพราะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนพ.ศ 2497 จนถึงวันนี้รวม 66 ปี กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนจึงจัดให้มีการทำบุญคล้ายวันสถาปนากองอาสารักดินแดนขึ้นในวันที่6 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2563 โดยมีผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนร่วมรับฟังสารจากผู้บังคับบัญชา แสดงถึงความพร้อมความมีระเบียบวินัยความสามัคคีและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบคุณงามความดีผู้เสียสละตลอดจนมีพิธีทางศาสนาและได้ร่วมถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์เพื่อเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ล่วงลับไปแล้ว.....

บรรยากาศการเปิดรับสมัครวันแรก....มีผู้สนใจเข้าร่วมสมัครการอย่างต่อเนื่อง ท่านใดสนใจสมัครให้เตรียมเอกสารให้เรียบร้อยและอ่...
20/01/2020

บรรยากาศการเปิดรับสมัครวันแรก....มีผู้สนใจเข้าร่วมสมัครการอย่างต่อเนื่อง ท่านใดสนใจสมัครให้เตรียมเอกสารให้เรียบร้อยและอ่านรายละเอียดการสมัครให้ครบถ้วน....👍👍👍👍

#กองร้อยปฎิบัติการพิเศษที่1 ขอเป็นกำลังให้ทุกท่านที่ตั้งใจให้ประสบความสำเร็จ....

14/01/2020

ขอเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลที่จะต้องฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อภาระกิจในงานสำคัญและวันสำคัญของพี่น้องสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่จะใกล้เข้ามานี้นะคะ✌️💪👏
ปวงข้า อส. ขอตั้งสัจจา จะปกป้องพารา จนสิ้นใจ

วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 14:00 น. ร้อย.ปพ.1 บก.อส.ทำการฝึกกำลังพลในการตั้งแถวต้อนรับ(กองเกียรติยศ)ในงานวันคล้ายวันสถาป...
11/01/2020

วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 14:00 น. ร้อย.ปพ.1 บก.อส.ทำการฝึกกำลังพลในการตั้งแถวต้อนรับ(กองเกียรติยศ)ในงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ณ ลานฝึกกระทรวงมหาดไทย
#ขอเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลที่จะต้องฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อภาระกิจในงานสำคัญและวันสำคัญของพี่น้องสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่จะใกล้เข้ามานี้นะคะ✌️💪👏

แจ้งถึงทุกท่านที่สนใจ...กรุณาอ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดต่างๆตามเอกสารและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและควรทราบตามเอกสารด้...
07/01/2020

แจ้งถึงทุกท่านที่สนใจ...กรุณาอ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดต่างๆตามเอกสารและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและควรทราบตามเอกสารด้านล่างนี้
#กรุณาอ่านให้ครบถ้วนและทำความเข้าใจ#
#กองร้อยปฎิบัติการพิเศษที่1
#เรามีความยินดีที่จะได้ร่วมงานกับทุกท่านที่ตั้งใจมาอยู่ในรั้วเดียวกัน#

ขอขอบคุณ...สำหรับมิตรภาพดีๆทีี่มีให้สำหรับพี่น้องอส. จชต. ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ที่ได้นำวิชาความรู้มาแลกเปลี่ยนและเพิ่มเ...
02/12/2019

ขอขอบคุณ...สำหรับมิตรภาพดีๆทีี่มีให้สำหรับพี่น้องอส. จชต. ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ที่ได้นำวิชาความรู้มาแลกเปลี่ยนและเพิ่มเติมกันเพราะเราคือ พี่น้องอส. ขอบคุณผู้บังคับบัญชาที่ดูแลและต้อนรับเป็นอย่างดี..
ถ้ามีโอกาสจะไปหาอีกนะ...
ุ#ชุดปฎิบัติการพิเศษ อ.ทุ่งยางแดง ปัตตานี
#ชุดปฎิบัติการพิเศษ จ.ยะลา
#ชุดปฎิบัติการพิเศษ จ.นราธิวาส
# กองร้อยปฏิบัติ การพิเศษที่ 1 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

กีฬาภายใน.  ร้อย.ปพ. 1 บก.อส
21/11/2019

กีฬาภายใน. ร้อย.ปพ. 1 บก.อส

21/11/2019

กีฬาภายใน. ร้อย.ปพ. 1 บก.อส

11/09/2019

ประมวลภาพบางส่วน กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่1 บก.อส.ได้รับมอบหมาย เป็นวิทยากร ครูฝึก อส.จ.เชียงราย (ฉก.นรสิงห์2)

**อส.ยุคใหม่เรื่องฝึกขอให้บอก**++เสร็จภาระกิจ วิทยากร ครูฝึก พี่น้อง อส.เชียงราย หนักบ้างเบาบ้าง เราคือเลือดสีเดียวกัน ข...
09/09/2019

**อส.ยุคใหม่เรื่องฝึกขอให้บอก**

++เสร็จภาระกิจ วิทยากร ครูฝึก พี่น้อง อส.เชียงราย หนักบ้างเบาบ้าง เราคือเลือดสีเดียวกัน ขอบคุณมิตรภาพและความประทับใจ

กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่๑ บก.อส. ได้รับมอบหมาย ให้ส่งคณะครูฝึกและผู้ช่วยครู นำโดย นายหมวดโท ดอน จิตรวงษ์ ผช.ผบ.ปพ.1 บก.อส. เป็นวิทยากร ที่จังหวัดเชียงราย 7-8กันยายน2562
-บรรยายเครื่องแบบและการประดับยศ อส.
-ฝึกท่าบุคคลมือเปล่า
-ท่าบุคคลประกอบอาวุธ
-อาวุธศึกษา
-การฝึกแถวชิด-
-การต่อสู้ป้องกันตัว
-การควบคุมตัว3ท่า
-การเดิน การใช้ปืนสั้น ปืนยาวและการพักปืน
-การตรวจค้น ท่ายืน ท่านั่งและท่านอน
-การ Cover Contact L/V และการออกคำสั่ง
-กุญแจมือ
-รปภ.VIP 1-5 คน
-V.S.O.C

*การหยุดยั้งยานพาหนะ

อส.ยุคใหม่...เรื่องฝึกขอให้บอก กำลังไปหาพี่น้อง อส.เชียงรายกว่าจะเป็นดาบหอกปกป้องชาติต้องเอาเหล็กมาเผาทุบขึ้นรูปต้องนั่ง...
06/09/2019

อส.ยุคใหม่...เรื่องฝึกขอให้บอก กำลังไปหาพี่น้อง อส.เชียงราย

กว่าจะเป็นดาบหอกปกป้องชาติ
ต้องเอาเหล็กมาเผาทุบขึ้นรูป
ต้องนั่งฝนเพื่อสร้างความแหลมคม
จึงจะสมเป็นอาวุธ ปราบไพรี

กว่าจะเป็น อส.กระทรวง
...ภาพฝึก ปพ1.บก.อส.รุ่น6....

05/09/2019
กองอาสารักษาดินแดน fanpage

เราพร้อมทุกเมื่อทุกสถานะการณ์ เพื่องานของแผ่นดิน

ขอบคุณสื่อมวลชน

#กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่๑

การจัดระเบียบสังคม ถือเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของกองอาสารักษาดินแดน ในการทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้น

04/09/2019
VTRปพ.1

VTR แนะนำกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่๑บก.อส.

........ป๊ะกั๋นเน้อปี้น้องเจียงฮาย........พี่น้อง อส.เชียงราย เตรียมพบกันครับ 7-8 กันยายน 2562 กับชุดวิทยากรฝึก จาก กองร...
04/09/2019

........ป๊ะกั๋นเน้อปี้น้องเจียงฮาย........
พี่น้อง อส.เชียงราย เตรียมพบกันครับ 7-8 กันยายน 2562 กับชุดวิทยากรฝึก จาก กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ ๑ บก.อส รับรองโหด มันส์ ฮา

(ยืมภาพการฝึกจาก พัทลุง)

04/09/2019

มิใช่ตำรวจหรือทหาร ที่ป้องกันพสุธา
...ก็หาไม่...
อส.ก็หวงแหนแผ่นดินไทย
“พลีชีพให้ทั้งตายเป็นเช่นเดียวกัน“

เป็นกองร้อยสมรรถนะสูงสร้างผู้นำหน่วยขนาดเล็กบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เต็มรูปแบบปพ.1
04/09/2019

เป็นกองร้อยสมรรถนะสูง
สร้างผู้นำหน่วยขนาดเล็ก
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เต็มรูปแบบ

ปพ.1

03/09/2019
วันเกิดน้องแนน

++อีกมุม ท่ามกลางหน้าที่ที่เคร่งครัด เข้มงวด และเคร่งเครียด++

**กำลังใจจากผู้บังคัญบัญชา เพื่อให้กำลังพลมีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ท่ามกลางความเข้มงวด เคร่งเครียด และลุยต่อทุกอุปสรรค

สุขสันต์วันเกิด อส.แนน"สาวแกร่งสาวเก่ง" อีกคนของ ปพ.1 ลุยทั้งงานเอกสาร ธุรการและงานปราบปราม ขอให้มีความสุขมากๆๆๆครับ

02/09/2019

กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่๑ บก.อส. ได้รับมอบหมาย ให้ส่งคณะครูฝึกและผู้ช่วยครู นำโดย นายหมวดโท ดอน จิตรวงษ์ ผช.ผบ.ปพ.1 บก.อส. เป็นวิทยากร ที่จังหวัดพัทลุง
-บรรยายเครื่องแบบและการประดับยศ อส.
-ฝึกท่าบุคคลมือเปล่า
-ท่าบุคคลประกอบอาวุธ
-อาวุธศึกษา
-การฝึกแถวชิด-
-การต่อสู้ป้องกันตัว
-การควบคุมตัว3ท่า
-การเดิน การใช้ปืนสั้น ปืนยาวและการพักปืน
-การตรวจค้น ท่ายืน ท่านั่งและท่านอน
-การ Cover Contact L/V และการออกคำสั่ง
-กุญแจมือ
-รปภ.VIP 1-5 คน
-V.S.O.C
*การตั้งด่าน/จุดตรวจ/จุดสกัด
*การหยุดยั้งยานพาหนะ

ให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพัทลุง

กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพัทลุง ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสามารถนำหน่วยปฏิบัติการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้กับกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดง

นอกจากนั้นเพื่อให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้รับการบรรจุใหม่ และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดน ได้รับทราบถึงภารกิจสำคัญของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน รวมทั้งให้กำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสามารถปฏิบัติภารกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ซึงการฝึกทบทวนในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

21/08/2019

ขอบพระคุณ สำนักข่าวสปริงนิวครับ
^^มิใช่ตำรวจหรือทหาร ที่ป้องกันพสุธาก็หาไม่
อส.ก็หวงแหนแผ่นดินไทย. พลีชีพให้ทั้งตายเป็น
ใจเดียวกัน^^

#กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่1

ขอบพระคุณหนังสือพิมพ์ คมชักลึก ครับ'อส.'ยุคใหม่..ฝึกเข้มปฏิบัติจริงไม่แพ้ทหาร-ตำรวจ http://www.komchadluek.net/news/scoo...
19/08/2019

ขอบพระคุณหนังสือพิมพ์ คมชักลึก ครับ

'อส.'ยุคใหม่..ฝึกเข้มปฏิบัติจริงไม่แพ้ทหาร-ตำรวจ http://www.komchadluek.net/news/scoop/384163 #คมชัดลึก

18/08/2019
ภารกิจส่วนกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่๑

"ปวงข้า อส.ขอตั้งสัจจา จะปกป้องพาราจนสิ้นใจ"

แม้ปิดทองหลังพระไม่มีใครเห็น แต่เราก็ยังภูมิใจในสิ่งที่เราทำ
อส.ทั่วประเทศก็เหมือนเรา ภูมิใจที่ได้เป็น อส.

(ภารกิจส่วนหนึ่ง)
....กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่1....
กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

17/08/2019
ประมวลภาพ วันทำบุญกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่๑

เมื่อวันที่1สิงหาคม2562ที่ผ่านมา นายกองตรีเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัส นายหมวดโทดอน จิตรวงค์พร้อมกำลังพลกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่๑ บก.อส. ได้ทำบุญกองร้อยฯ และได้รับเกียรติจาก ท่านนายกองเอกศักดิ์ชัย แตงฮ่อ และนายกองเอกศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รอง หน.ฝอ.บก.อส./รอง.อปค.(รองอธิบดีกรมการปกครอง) มาเป็นประธานพิธี ได้สร้างความปราบปลื่มและเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับกำลังพล ปพ.1 อย่างยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ขอชื่นชม อส.ใจหล่ออส.ท.ยุทธนา  เอกตาแสงอส.ท.ภูมิ  ฟิมชัยภูมิเปลี่ยนยางให้สุภาพสตรี เราเป็นคู่อริกับความเดือดร้อนของประชา...
14/08/2019

ขอชื่นชม อส.ใจหล่อ
อส.ท.ยุทธนา เอกตาแสง
อส.ท.ภูมิ ฟิมชัยภูมิ
เปลี่ยนยางให้สุภาพสตรี

เราเป็นคู่อริกับความเดือดร้อนของประชาชน
^^บำบัดทุกข์ บำรุงสุข^^

#กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่1

ที่อยู่

93 กระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร
Bangkok
10200

ข้อมูลทั่วไป

“ ถึงแม้ท่านจะไม่ได้รับรางวัลอะไร แต่ความภูมิใจในเกียรติภูมิของท่านยังคงมีอยู่แน่นอนและตลอดไป ”

เบอร์โทรศัพท์

+6622221141

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองร้อยปฎิบัติการพิเศษที่ 1 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากทราบว่าจะมีการเปิดสมัครสอบอีกเมื่อไหร่ครับ
สวัสดีเพือนตอนนี้เราอยุ่กรุงเทพฯ
เปิดรับสมัครยังครับ
ผมจะเข้าเป็นอ.สรักษาดินแดนครับ
แขกปล่อยเงินกู้นอกระบบขณะกำลังมาเก็บเงินจากลูกหนี้บริเวณร้านโต้รุ่งหน้าโรงทอ ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
สมัครด้วยครับ
ขอย้ายได้ไหม.ไม่อบากเป็นละฝ่ายข่าวเปิดตัวในเฟาหลักก็ไม่ได้.ส.อ.พีช
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ทดสอบร่างกายประมาณกี่โมงครับ
สวัสดี ครับ รบกวนสอบถาม เปิดรับสมัคร อ.ส. เดือนไหน ครับ
มีร้านไหนขายเสือยืดสิงห์ทะเลทราย พิมอ.ส หาซือติดต่อมาทีผม
อยากเหนหน้าแอดมินที่ไลฟ์สด ที่บุกจับผับคับ อยากรุ้ว่าสวยไหมคับ ด้วยความเคารพคับ ขอบคุนคับ
ขอสอบถามคัฟว้า อส. เปิดรับวันใหนคัฟ ของบึงกาฬคัฟ