กรมธุรกิจพลังงาน

กรมธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน หน่วยงานราชการ

เปิดเหมือนปกติ

[ ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ พร้อมเจ้าคุณพระฯ เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ].วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 20....
23/03/2021

[ ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ พร้อมเจ้าคุณพระฯ เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ]
.
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 20.12 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ กองพลทหารราบที่ 7 (ทุ่งยั้งทัพ) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในพื้นที่ของกองทัพบก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กองทัพภาคที่ 3 โดยกองพลทหารราบที่ 7 ได้ดำเนินการจัดสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเป็นสถานที่สำหรับเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงปกปักรักษาให้ประเทศชาติอยู่มาได้อย่างมั่นคงจนถึงปัจจุบัน

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สร้างขึ้นในลักษณะพระราชอิริยาบถทรงม้าศึก หล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์บรอนซ์ ประดิษฐานบนแท่นฐานแปดเหลี่ยม มีลานอเนกประสงค์สำหรับประกอบพิธีต่าง ๆ รวมทั้งมีภาพจิตรกรรมและประติมากรรมที่จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในพื้นที่ใต้และรอบแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งนี้นับเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย ที่มีคุณค่า และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ที่สื่อให้เห็นความเป็นมาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศชาติ กับสถาบันพระมหากษัตริย์

#ทรงพระเจริญ
#เชียงใหม่

[ ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ พร้อมเจ้าคุณพระฯ เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ]
.
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 20.12 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ กองพลทหารราบที่ 7 (ทุ่งยั้งทัพ) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในพื้นที่ของกองทัพบก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กองทัพภาคที่ 3 โดยกองพลทหารราบที่ 7 ได้ดำเนินการจัดสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเป็นสถานที่สำหรับเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงปกปักรักษาให้ประเทศชาติอยู่มาได้อย่างมั่นคงจนถึงปัจจุบัน

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สร้างขึ้นในลักษณะพระราชอิริยาบถทรงม้าศึก หล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์บรอนซ์ ประดิษฐานบนแท่นฐานแปดเหลี่ยม มีลานอเนกประสงค์สำหรับประกอบพิธีต่าง ๆ รวมทั้งมีภาพจิตรกรรมและประติมากรรมที่จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในพื้นที่ใต้และรอบแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งนี้นับเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย ที่มีคุณค่า และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ที่สื่อให้เห็นความเป็นมาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศชาติ กับสถาบันพระมหากษัตริย์

#ทรงพระเจริญ
#เชียงใหม่

[โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆอันเนื่องมาจากพระราชดําริ]           เมื่อวัน ที่ 30   กันยายน 2535 พระบาทสมเด็จ...
23/03/2021

[โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ]

เมื่อวัน ที่ 30 กันยายน 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตร สภาพบริเวณ ลุ่มน้ําคลองน้ําจืด - คลองแฆแฆ อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมและมีน้ำท่วมขังเกือบทั้ง ปี จึงได้พระราชทานพระราชดําริ เกี่ยวกับงานชลประทาน ให้พิจารณาวางโครงการ ก่อสร้าง ขุดลอกคลองระบายน้ําและอาคารบังคับน้ํา เพื่อระบายน้ําท่วมขังออกจากพื้นที่และเก็บกักน้ําจืดไว้ให้เกษตรกรใช้ทําการเพาะปลูก และอุปโภคบริโภคตลอดปี
ตั้งแต่ ปี 2536- 2543 โครงการก่อสร้าง ที่ 7 สํานักพัฒนาแหล่งน้ำ 5(เดิม) กรมชลประทานได้ดําเนินการก่อสร้างงานระบบระบายน้ําและงานระบบส่งน้ํา ซึ่งประกอบด้วย คลองระบายน้ําพร้อมอาคารประกอบ ขุดลอกคลอง และสร้างถนนเลียบคลองพร้อมอาคารประกอบ ปรับปรุงอาคารบังคับน้ํา สร้างสถานีสูบน้ํา รวมทั้งสร้างระบบส่งน้ํา โดยมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 40,000 ไร่ ครอบคลุมเขตอําเภอปะนาเระ และอําเภอสายบุรีของจังหวัดปัตตานี
เพื่อรองรับการใช้น้ำในกิจกรรมต่อเนื่องให้เกิดประโยชน์สูงสุด จังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะทํางานโครงการพัฒนาอาชีพการเกษตรพื้นที่พรุแฆแฆ อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ขึ้น เมื่อเดือนมิถุนายน 2541 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายเศรษฐกิจเป็นประธานกรรมการบริหาร และมีเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเป็นเลขานุการ ส่วนคณะทํางานมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นเลขานุการ ส่วนคณะทํางานมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นประธาน และหัวหน้าฝ่ายประสานราชการและบริหารทั่วไป สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นเลขานุการ ซึ่งต่อมาได้ปรับปรุงคณะกรรมการและคณะกรรมการและคณะทํางานดังกล่าวให้สอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจอีก 2 ครั้ง เมื่อเดือน มิถุนายน 2542 และเดือนพฤศจิกายน 2544

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

[โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆอันเนื่องมาจากพระราชดําริ]

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตร สภาพบริเวณ ลุ่มน้ําคลองน้ำจืด - คลองแฆแฆ อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมและมีน้ำท่วมขังเกือบทั้ง ปี จึงได้พระราชทานพระราชดําริ เกี่ยวกับงานชลประทาน ให้พิจารณาวางโครงการ ก่อสร้าง ขุดลอกคลองระบายน้ําและอาคารบังคับน้ํา เพื่อระบายน้ําท่วมขังออกจากพื้นที่และเก็บกักน้ำจืดไว้ให้เกษตรกรใช้ทําการเพาะปลูก และอุปโภคบริโภคตลอดปี
ตั้งแต่ ปี 2536- 2543 โครงการก่อสร้าง ที่ 7 สํานักพัฒนาแหล่งน้ำ 5(เดิม) กรมชลประทานได้ดําเนินการก่อสร้างงานระบบระบายน้ําและงานระบบส่งน้ำ ซึ่งประกอบด้วย คลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ขุดลอกคลอง และสร้างถนนเลียบคลองพร้อมอาคารประกอบ ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ สร้างสถานีสูบน้ำ รวมทั้งสร้างระบบส่งน้ำ โดยมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 40,000 ไร่ ครอบคลุมเขตอําเภอปะนาเระ และอําเภอสายบุรีของจังหวัดปัตตานี
เพื่อรองรับการใช้น้ำในกิจกรรมต่อเนื่องให้เกิดประโยชน์สูงสุด จังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะทํางานโครงการพัฒนาอาชีพการเกษตรพื้นที่พรุแฆแฆ อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ขึ้น เมื่อเดือนมิถุนายน 2541 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายเศรษฐกิจเป็นประธานกรรมการบริหาร และมีเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเป็นเลขานุการ ส่วนคณะทํางานมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นเลขานุการ ส่วนคณะทํางานมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นประธาน และหัวหน้าฝ่ายประสานราชการและบริหารทั่วไป สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นเลขานุการ ซึ่งต่อมาได้ปรับปรุงคณะกรรมการและคณะกรรมการและคณะทํางานดังกล่าวให้สอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจอีก 2 ครั้ง เมื่อเดือน มิถุนายน 2542 และเดือนพฤศจิกายน 2544

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา90

[โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่อาว]เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บร...
23/03/2021

[โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่อาว]

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตร สภาพ พื้นที่บริเวณที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ําแม่อาวน้อย ตําบลนครเจดีย์ อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน ได้ทรง ทอดพระเนตรเห็นสภาพป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกบุกรุกทําลายเป็นอย่างมาก ซึ่งจะยังผลกระทบต่อ แหล่งน้ําและสิ่งแวดล้อมประกอบกับน้ําพระราชหฤทัยที่ทรงรักและห่วงใยในความเป็นอยู่และการทํามาหากิน ของพสกนิกรในบริเวณพื้นที่แห่งน้ี รวมท้ังราษฎรที่อยู่อาศัยโดยรอบ ซึ่งยังคงประสบกับปัญหาต่างๆ รวมท้ัง ผลกระทบอันเกิดจากการบุกรุกและทําลายทรัพยากรธรรมชาติ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

[โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่อาว]

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตร สภาพ พื้นที่บริเวณที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่อาวน้อย ตําบลนครเจดีย์ อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน ได้ทรง ทอดพระเนตรเห็นสภาพป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกบุกรุกทําลายเป็นอย่างมาก ซึ่งจะยังผลกระทบต่อ แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมประกอบกับน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงรักและห่วงใยในความเป็นอยู่และการทํามาหากิน ของพสกนิกรในบริเวณพื้นที่แห่งนี้ รวมทั้งราษฎรที่อยู่อาศัยโดยรอบ ซึ่งยังคงประสบกับปัญหาต่างๆ รวมทั้ง ผลกระทบอันเกิดจากการบุกรุกและทําลายทรัพยากรธรรมชาติ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

ที่อยู่

555/2 Energy Complex Building B Floor 19th Viphawade Rangsit Road, Chatuchak District, Bangkok 10900 Thailand
Bangkok
10900

ข้อมูลทั่วไป

รัฐบาลได้ผลักดันให้มีการปฏิรูประบบราชการ โดยรวบรวมหน่วยราชการที่มีภารกิจ เดียวกันหรือคล้ายกันไปไว้ในกลุ่มภารกิจ หรือกระทรวง ทบวง กรมเดียวกัน เพื่อแก้ไขปัญหาความซ้ำซ้อนลดขั้นตอนการบังคับบัญชา และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอันจะส่งผลให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วสะดวก มีประสิทธิภาพมากขึ้น กรมธุรกิจพลังงานเป็นส่วนราชการที่เกิดขึ้นใหม่ ในสังกัดกระทรวงพลังงานตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๙ ตอนที่ ๙๙ก ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ และเล่มที่ ๑๑๙ ตอนที่ ๑๐๒ ก ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0 2794 4011

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมธุรกิจพลังงานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กกพ ฝากประชาสัมพันธ์ แจกฟรีสติกเกอร์มนุษย์ไฟฟ้า 👉👉 line @ercofficial / สแกน QR Code 😁😁 รีบมาโหลดกันเยอะๆ นะคร้าบบ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายทองรัตน์ วรรณนุช พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีประภากร ทองสุภา ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดประชุมปลุกและปรับปรุง กิจกรรม อปท.บริหารจัดการพลังงานที่ดี (ชุมชนเก่า ปี 2563) โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อยากอบรมเกี่ยวกับบัตรกรมธุรกิจพลังงาน
ชอบคับ
(ขออนุญาติคับ) 👍เขต กทม และปริมณทล คุณเจอปัญหาเหล่านี้อยู่ใช่หรือไม่ -รายได้หลักไม่เพียงพอ -อยากลงทุนแต่เงินไม่พอ -เสียเปรียบจากการค้า -ยุ่งยากในการขอเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ -ลำบากหาคนมาค้ำประกันให้ -ติดแบล็กสิสต์กลัวมีปัญหา 🤗ให้เราได้ช่วยคุณแก้ปัญหาครับ🤗 (-)อนุมัติไวภายใน30นาที✔ (-)ติดแบล็กลิสต์เราก็ช่วยคุณได้ (.)มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบถึงที่ ✔ ☞☞คุณสามารถทำได้แค่มี☟☟ ☞มีธุรกิจเป็นของตัวเอง ☞มีใบประกอบกิจการ//สัญญาเช่า ☞มีหน้าร้าน โรงงานหรือออฟฟิตสามารถตรวจสอบได้จริง ☞มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ☞มีเบอร์มือถือ/เบอร์บ้านที่ติดต่อได้จริง ⛦เท่านี้คุณก็สามารถทำได้ครับ⛥ อย่าช้านะครับ💲💲 โอกาสไม่เคยรอใคร เพียงคุณเปิดใจ ให้เราช่วย คุยกันได้ตลอดครับ 🤔🤔ไม่มีการโอนก่อน ไม่มีค่ามัดจำครับ (โทร)คุณปอ 0929877729 0625741262 ID @614QIebi
เว็บไซต์ธุรกิจและเศรษฐกิจ ตารามีฆลเมืองพุทธ บริการสาธารณะหรือบริการภาครัฐ กรมธุรกิจพลังงาน [กระทรวงพลังงาน] "การควบคุม กำกับ ดูแลการจัดหาจัดเก็บ ขนส่ง บรรจุ จำหน่าย ใช้และการประกอบธุรกิจด้านการพลังงานทุกประเภทให้มีปริมาณคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย ตามมาตราฐานข้อกำหนดและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง" http://www.doeb.go.th/
รบกวนสอบถามครับ ถังน้ำมันใต้ดิน สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โครงการอยู่ในเขตกทม. ตามระเบียบของกรมอนุญาตให้เก็บกักเชื้อเพลิงไว้ใช้เอง สูงสุดได้กี่ลิตรครับ
3 ก.ย. 61 รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน นำสื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานปาล์มน้ำมัน ใน อ.คุระบุรี จ.พังงา
4 ก.พ. 61 กรมธุรกิจพลังงาน นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล เพื่อการส่งออก บริเวณหาดเขาปิหลาย ต.โคกกลอย อ.ตะกัวทุ่ง จ.พังงา
เอกรินทร์ ชัยกิจพัฒนากุล
เอกรินทร์ ชัยกิจพัฒนากุล
เอกรินทร์ ชัยกิจพัฒนากุล