กองทุนคุ้มครองเด็ก

กองทุนคุ้มครองเด็ก กองทุนคุ้มครองเด็ก จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
(11)

กองทุนคุ้มครองเด็ก
จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก
รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็ก

นับเป็นหนึ่งในการประชุมที่จะได้ประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนคุ้มครองเด็กในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานกองทุนเป็นไ...
20/03/2024

นับเป็นหนึ่งในการประชุมที่จะได้ประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนคุ้มครองเด็กในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และผลลัพธ์สุดท้ายก็จะตกแก่กลุ่มเป้าหมายก็คือเด็ก….
#กองทุนคุ้มครองเด็ก
#คุ้มครองเด็ก #กรมกิจการเด็กและเยาวชน
#เด็ก #สงเคราะห์เด็ก

กองทุนคุ้มครองเด็ก ขอแสดงความเสียใจแก่ผู้เสียชีวิตทุกราย และขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวผู้สูญเสีย
18/01/2024

กองทุนคุ้มครองเด็ก ขอแสดงความเสียใจแก่ผู้เสียชีวิตทุกราย และขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวผู้สูญเสีย

สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2567  #วันเด็ก #วันเด็กแห่งชาติ #...
12/01/2024

สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2567
#วันเด็ก
#วันเด็กแห่งชาติ
#กองทุนคุ้มครองเด็ก

ข้อคิดจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(นายวราวุธ ศิลปอาชา)เนื่องในวันเด็กแ.....

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น. นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ในฐานะกรรมการและเลขานุการ เข้า...
27/12/2023

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น. นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ในฐานะกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองเด็กครั้งที่ 6/2566 โดยมี นายมีธรรม ณ ระนอง ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานการประชุม และข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องแสงตะวัน ชั้น 15 Zone A กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 11/2566 วันอังคารที่ 28 พฤศจิกาย...
28/11/2023

กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 11/2566

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 11/2566 โดยมี นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะฯ ร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติสนับสนุนเงินสงเคราะห์รายบุคคล และพิจารณาอนุมัติโครงการ (ร่าง)กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลผู้บริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก โดยมีคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมรวงข้าวนวคุณ น ชั้น 11 โซน B และผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting

ติดตามข่าวสารได้ที่
https://www.dcy.go.th/content/1636517943161/1701152304029

15/11/2023

Check out กรมกิจการเด็กและเยาวชน ดย.'s video.

15/11/2023

องค์กรที่ที่ทำกิจกรรมด้านเด็กที่ยังขาดแคลนเงินทุนในการจัดโครงการ สามารถติดต่อขอรับสนับสนุนงบประมาณได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ใน กทม ติดต่อสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

สามารถติดต่อขอรับการสงเคราะห์ได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด ในกรุงเทพติดต่อได้ที่สำนักพ...
15/11/2023

สามารถติดต่อขอรับการสงเคราะห์ได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด ในกรุงเทพติดต่อได้ที่สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

✅ สิทธิประโยชน์จากกองทุนคุ้มครองเด็ก

รายบุคคล ⏩️⏩️⏩️
🟢 ค่าเลี้ยงดู อุปโภคบริโภค ครั้งละไม่เกิน 1,500 บาท/คน
🟢 ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามระดับชั้น 1,500 – 4,000 บาท/ปี
🟢 ค่าใช้จ่ายของครอบครัวเด็ก ไม่เกินครั้งละ 5,000 บาท/ครอบครัว
🟢 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกายอุปกรณ์สำหรับเด็กพิการ ไม่เกิน 15,000 บาท
🟢 สงเคราะห์ครอบครัวอุปถัมภ์ ไม่เกินเดือนละ 2,000 – 4,000 บาท/เดือน

‼️ ทั้งนี้ ต้องได้รับการประเมินความต้องการจากเจ้าหน้าที่

องค์กรที่ทำงานด้านเด็ก ⏩️⏩️⏩️
🟢 สนับสนุนโครงการที่มีลักษณะกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก การป้องกันและแก้ไขปัญหาพัฒนาเด็กและเยาวชน

--------------------------------

กองทุนคุ้มครองเด็ก ⏩️⏩️⏩️
เป็นกองทุนที่ให้การช่วยเหลือ เด็ก ครอบครัว หรือครอบครัวอุปถัมภ์ ที่ได้รับความเดือดร้อน และไม่ได้รับความช่วยเหลือ หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ

📌 ขอรับการสนับสนุน

✅ ในเขตกรุงเทพมหานคร
- สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
✅ ในส่วนภูมิภาค
- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #เพื่อเด็กและเยาวชน #เด็กและเยาวชน #ดย

กรมเด็กฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 10/2566วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายธนสุนทร สว่า...
25/10/2023

กรมเด็กฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 10/2566

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 10/2566 โดยมี นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ในฐานะกรรมการและเลขานุการฯ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติสนับสนุนเงินสงเคราะห์รายบุคคล และแนวทางการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมรวงข้าวนวคุณ ชั้น 11 โซน B กรมกิจการเด็กและเยาวชน

สำหรับพ่อแม่ที่กำลังประสบปัญหานี้อยู่ เราควรมีหลักในการดูแลลูกให้ใช้สื่อสันทนาการประเภทนี้ให้เหมาะสม #กองทุนคุ้มครองเด็ก...
04/10/2023

สำหรับพ่อแม่ที่กำลังประสบปัญหานี้อยู่ เราควรมีหลักในการดูแลลูกให้ใช้สื่อสันทนาการประเภทนี้ให้เหมาะสม
#กองทุนคุ้มครองเด็ก #กรมกิจการเด็ก #ปัญหาเด็ก #เด็กติดเกม

รู้จักกองทุนคุ้มครองเด็ก ซึ่งเป็นกองทุนหนึ่งที่ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่ประสบปัญหาทางสังคม และสนับสนุนงบประมา...
03/10/2023

รู้จักกองทุนคุ้มครองเด็ก ซึ่งเป็นกองทุนหนึ่งที่ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่ประสบปัญหาทางสังคม และสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรที่ทำงานด้านเด็ก
#กองทุนคุ้มครองเด็ก
#กรมกิจการเด็ก
#ช่วยเหลือเด็ก
#เงินสงเคราะห์

รู้จักกองทุนคุ้มครองเด็ก ซึ่งเป็นกองทุนหนึ่งที่ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่ประสบปัญหาทางสังคม แ....

11/08/2023
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กครั้งที่ 7/2566วันที่ 26 กรกฎาคม  2566 เวลา 13.30 น. นายธนสุนทร  สว่างสาลี รองปล...
09/08/2023

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กครั้งที่ 7/2566
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมโดยมี นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ร่วมประชุม นอกจากนี้มี คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาเงินสงเคราะห์รายบุคคล และพิจารณาอนุมัติโครงการระบบกระจาย (มีวงเงินเสนอขอไม่เกิน 150,000 บาท) ซึ่งการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการเด็กและเยาวชน ชั้น 11 กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting

 #กองทุนคุ้มครองเด็กเมื่อท่านพบเห็น เด็กที่ต้องอาศัยอยู่ในครอบครัวยากจน กำพร้าบิดามารดา อยู่ในสภาพยากลำบาก หรือขาดแคลนเค...
26/06/2023

#กองทุนคุ้มครองเด็ก
เมื่อท่านพบเห็น เด็กที่ต้องอาศัยอยู่ในครอบครัวยากจน กำพร้าบิดามารดา อยู่ในสภาพยากลำบาก หรือขาดแคลนเครื่องอุปโภค - บริโภค /ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของเด็ก ฯลฯ

สามารถแจ้งหรือขอรับการสนับสนุน จากกองทุนคุ้มครองเด็ก ได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (ในจังหวัดที่มีภูมิลำเนา) หรือติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook เพจ กองทุนคุ้มครองเด็ก ได้เลยนะครับ

ร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อให้เด็กได้รับการคุ้มครอง

#กองทุนคุ้มครองเด็ก
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็กวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นางอภิญญา ชม...
21/06/2023

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 4/2566 โดยมี นายมีธรรม ณ ระนอง ประธานคณะกรรมการ ฯ เป็นประธานการประชุม และมีคณะกรรมการฯ ผู้แทนหน่วยงาน และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม เพื่อพิจารณา(ร่าง) รายงานประจำปี 2565 กองทุนคุ้มครองเด็ก
ณ ห้องประชุม ชั้น 15 โซน A กรมกิจการเด็กและเยาวชน และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 5/2566วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม  2566 เวลา 13.30 น. นายธนสุนทร  สว่าง...
31/05/2023

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 5/2566

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 5 /2566 โดยมี นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ร่วมประชุม นอกจากนี้มี คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาเงินสงเคราะห์รายบุคคล และพิจารณาอนุมัติโครงการระบบกระจาย (มีวงเงินเสนอขอไม่เกิน 150,000 บาท) ซึ่งการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการเด็กและเยาวชน ชั้น 11 กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting

ได้อะไรบ้างจากกองทุนคุ้มครองเด็ก !!!!!!!!!!!!สามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และส...
16/05/2023

ได้อะไรบ้างจากกองทุนคุ้มครองเด็ก !!!!!!!!!!!!
สามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร
#กองทุนคุ้มครองเด็ก
#คุ้มครองเด็ก
#กองทุน
#ช่วยเหลือเด็ก

25/04/2023

🚨 ESS Help Me 🚨
ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ง่าย สะดวก รวดเร็ว
เพียงกดเพิ่มเพื่อน หรือสแกน QR code

หากคุณกำลังตกอยู่หรือพบเห็นในสถานการณ์เหล่านี้
📍ข่มขู่ว่าจะทำร้ายร่างกาย/โดนทำร้าย
📍กักขังหน่วงเหนี่ยว
📍เสี่ยงถูกล่วงละเมิดทางเพศ
📍ผู้คลุ้มคลั่งก่อให้เกิดเหตุร้าย
📍มั่วสุมก่อให้เกิดเหตุร้าย

⚠️ กดเพิ่มเพื่อนไว้ อุ่นใจกว่า เมื่ออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน แจ้งเหตุได้ทันที

⚠️ คำเตือน แจ้งเหตุเท็จโดยเจตนา มีความผิดตามกฎหมายอาญา

#สายด่วน1300 #ศูนย์ช่วยเหลือสังคม #ศูนย์ช่วยเหลือสังคม #พม #พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ #ข่าวtiktok #มีทุกข์ #พบปัญหา #โทรเลย #1300กระทรวงพม

พม. โดยกรมเด็ก ฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 4 2566วันอังคารที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.  กระท...
24/04/2023

พม. โดยกรมเด็ก ฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 4 2566

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 4/2566 โดยมี นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติสนับสนุนเงินสงเคราะห์รายบุคคล พิจารณาอนุมัติโครงการระบบปกติ(มีวงเงินเสนอขอเกิน 150,000 บาท) และการขอปรับแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปี 2566 ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุม มี นางเตือนใจ คงสมบัติ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ฯ ผ่านระบบประชุม Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 11 โซน B กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
#คุ้มครองเด็ก
#กองทุนคุ้มครองเด็ก
#สงเคราะห์
#โครงการ
#ช่วยเหลือ

กองทุนคุ้มครองเด็ก ให้การสนับสนุนเงินสงเคราะห์รายบุคคลสำหรับเด็กอายุ ไม่เกิน 18 ปี ที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก และงบประมาณสำห...
05/04/2023

กองทุนคุ้มครองเด็ก ให้การสนับสนุนเงินสงเคราะห์รายบุคคลสำหรับเด็กอายุ ไม่เกิน 18 ปี ที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก และงบประมาณสำหรับหน่วยงานองค์กรที่ทำงานด้านเด็กในการจัดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็ก
สามารถดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ http://fund.m-society.go.th/infos/view/356
#กองทุน
#กองทุนคุ้มครองเด็ก
#กรมกิจการเด็กฯ
#เงินสงเคราะห์
#เงินสนับสนุนโครงการ

อธิบดีกรมเด็กฯ ร่วมพูดคุยหาแนวทางการดำเนินงานด้านกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 ...
04/04/2023

อธิบดีกรมเด็กฯ ร่วมพูดคุยหาแนวทางการดำเนินงานด้านกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 11.35 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 15 โซน A กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่กองทุนคุ้มครองเด็ก ในการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนคุ้มครองเด็ก ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด เข้าร่วมประชุม

เมื่อวันที่ 19 - 21 มกราคม 2566 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองเด็ก นำโดย นายมีธรรม ณ ระนอง ปร...
23/01/2023

เมื่อวันที่ 19 - 21 มกราคม 2566 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองเด็ก นำโดย นายมีธรรม ณ ระนอง ประธานกรรมการฯ และ นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็กในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ซึ่งได้รับข้อมูลการนำเสนอจากนางสาวมะลิวัน สิทธิโยธี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานกองทุน ฯ ทั้งนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ในวันเดียวกัน ได้ลงพื้นที่ติดตามการให้การช่วยเหลือเด็กและครอบครัว ที่ได้รับการอนุมัติการช่วยเหลือ (สงเคราะห์รายบุคคล) ในพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 2 ราย (รายละ 17,500 บาท ) ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มอบถุงยังชีพให้แก่เด็กและครอบครัว โดยการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย ด้วย

 #การลงพื้นที่ติดตามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก ณ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 24 พฤศจิ...
25/11/2022

#การลงพื้นที่ติดตามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก โดยคุณบุญยอด สุขถิ่นไทย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการติดตามและประเมินผล ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก สะท้อนปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็กด้วย

กิจกรรมตัวฉันเป็นของฉัน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างทักษะในการป้องกันภัยทางเพศให้แก่เด็กวัย 9 -12 ปี (บางกิจกรรมสามารถนำ...
15/11/2022

กิจกรรมตัวฉันเป็นของฉัน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างทักษะในการป้องกันภัยทางเพศให้แก่เด็กวัย 9 -12 ปี (บางกิจกรรมสามารถนำไปใช้กับเด็กวัยต่ำกว่า 9 ปี หรือมากกว่า 12 ปีได้) เด็กในวัยนี้ มีโอกาสถูกปล่อยให้อยู่ห่างสายตาผู้ปกครอง และมีโอกาสอยู่ร่วมกับบุคคลหลายกลุ่มในสังคม การเสริมสร้างความรู้ทักษะและความสามารถในการป้องกันตนเองจากภัยอันตรายต่างๆถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะทักษะเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ แต่ผู้ดูแลเด็กต้องให้ความรู้และฝึกทักษะเพื่อให้เด็กสามารถป้องกันตนเองจากภัยทางเพศได้

กิจกรรมดีๆจากมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ซึ่งกองทุนคุ้มครองเด็กขอเป็นหนึ่งในการมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์เรื่องราวดีๆนี้เพื่อให้เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีกับเด็กและเยาวชนในสังคม
#ตัวฉันเป็นของฉัน
#มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
#กองทุนคุ้มครองเด็ก
#กรมกิจการเด็กและเยาวชน
#คุ้มครองเด็ก
#ป้องกันภัยทางเพศ

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กได้ดำเนินโครงการหลักสูตรตัวฉันเป็นของฉันมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540 โดยพัฒนามาจากโปร....

02/11/2022

ที่อยู่

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ชั้น 15 เลขที่ 1034 ถ. กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
Bangkok
10100

เวลาทำการ

พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6626516498

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองทุนคุ้มครองเด็กผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองทุนคุ้มครองเด็ก:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด