Clicky

ศูนย์ อปพร.เขตมีนบุรี

ศูนย์ อปพร.เขตมีนบุรี อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขต หน้า ๑
เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติ
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ และกำหนดให้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังใช้บังคับได้เฉพาะกาล ฉะนั้น
จึงสมควรออกระเบียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อใช้บังคับ
แทนต่อไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๘
และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบนี้ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“อปพร.” หมายความว่า อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
“ศูนย์ อปพร.” หมายความว่า ศูนย์ อปพร. กลาง ศูนย์ อปพร. เขต ศูนย์ อปพร. จังหวัด
ศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร ศูนย์ อปพร. อำเภอ ศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร ศูนย์ อปพร.
เมืองพัทยา ศูนย์ อปพร. เทศบาล และศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบล
“ผู้บัญชาการ” หมายความว่า ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
“ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการกลาง ผู้อำนวยการจังหวัด ผู้อำนวยการอำเภอ
ผู้อำนวยการท้องถิ่น และผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร
ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหา กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
หน้า ๒
เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ อปพร. กลาง ประกอบด้วย อธิบดีกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานกรรมการ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่ได้รับมอบหมาย รองอธิบดีกรมการปกครอง ที่ได้รับมอบหมาย รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร และผู้ทรงคุณวุฒิ อีกไม่เกินห้าคน ซึ่งประธานกรรมการ
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความสามารถ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการ
ให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อำนวยการส่วนกิจการอาสาสมัคร สำนักส่งเสริมการป้องกัน
สาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ อปพร. กลาง มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารกิจการศูนย์ อปพร.

(๒) เสนอแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ อปพร. ให้ศูนย์ อปพร. ถือปฏิบัติ
(๓) กำกับ ดูแล และสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ อปพร. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ในการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ในวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ อปพร. กลาง
อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ อปพร. เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด
หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนได้ ทั้งนี้ ให้นำความในข้อ ๙ มาใช

(๒) เสนอแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ อปพร. ให้ศูนย์ อปพร. ถือปฏิบัติ
(๓) กำกับ ดูแล และสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ อปพร. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ในการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ในวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ อปพร. กลาง
อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ อปพร. เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด
หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนได้ ทั้งนี้ ให้นำความในข้อ ๙ มาใช

เปิดเหมือนปกติ

ศูนย์ อปพร.เขตมีนบุรี
09/10/2018

ศูนย์ อปพร.เขตมีนบุรี

ว.4 ร่วมกับทหารและตำรวจ บริเวณแยกบาแล ถ.ราษฎร์อุทิศ มีนบุรี คุมเข้มเรื่องความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชน
23/10/2016

ว.4 ร่วมกับทหารและตำรวจ บริเวณแยกบาแล ถ.ราษฎร์อุทิศ มีนบุรี คุมเข้มเรื่องความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชน

ศูนย์ อปพร.เขตมีนบุรี
13/10/2016

ศูนย์ อปพร.เขตมีนบุรี

กิจกรรมจัดทำแนวป้องกันไฟไหม้หญ้า ข้างร้านหัวปลาหม้อไฟ ถ.สุวินทวงศ์ (7 มีนาคม 2559)
08/03/2016

กิจกรรมจัดทำแนวป้องกันไฟไหม้หญ้า ข้างร้านหัวปลาหม้อไฟ ถ.สุวินทวงศ์ (7 มีนาคม 2559)

กิจกรรมจัดทำแนวป้องกันไฟไหม้หญ้า ข้างร้านงามเด่นไพบูลย์ ถ.สุวินทวงศ์ (4 มีนาคม 2559)
08/03/2016

กิจกรรมจัดทำแนวป้องกันไฟไหม้หญ้า ข้างร้านงามเด่นไพบูลย์ ถ.สุวินทวงศ์ (4 มีนาคม 2559)

งานอัตตั๊กวาสัมพันธ์ ปั่นเพื่อกุศล 59 (5 มีนาคม 2559)ศูนย์ อปพร เขตมีนบุรี ร่วมปฏิบัติอำนวยการจราจรและรักษาความสงบเรียบร...
08/03/2016

งานอัตตั๊กวาสัมพันธ์ ปั่นเพื่อกุศล 59 (5 มีนาคม 2559)
ศูนย์ อปพร เขตมีนบุรี ร่วมปฏิบัติอำนวยการจราจรและรักษาความสงบเรียบร้อย

21/02/2016

ขึ้นไปแล้ว (2)

21/02/2016

ขึ้นไปแล้ว (1)

สามัคคี คือพลัง ^_^  พี่น้องและผองเพื่อน ร่วมปรับปรุงสถานีวิทยุฯ ศูนย์ อปพร.เขตมีนบุรี
21/02/2016

สามัคคี คือพลัง ^_^ พี่น้องและผองเพื่อน ร่วมปรับปรุงสถานีวิทยุฯ ศูนย์ อปพร.เขตมีนบุรี

อบรมหลักสูตรทบทวน (ต่อ)
20/02/2016

อบรมหลักสูตรทบทวน (ต่อ)

อบรม อปพร หลักสูตรทบทวน รุ่นที่ 24 ประจำปี 2559
20/02/2016

อบรม อปพร หลักสูตรทบทวน รุ่นที่ 24 ประจำปี 2559

ศูนย์ อปพร เขตมีนบุรี ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
14/02/2016

ศูนย์ อปพร เขตมีนบุรี ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

ฝ่ายสื่อสาร ศูนย์วิทยุ อปพร.เขตมีนบุรี
04/02/2016

ฝ่ายสื่อสาร ศูนย์วิทยุ อปพร.เขตมีนบุรี

ประชุม ทำความเข้าใจเพื่อปฎิบัติแผนป้องกันฯการจลาจล
28/01/2016

ประชุม ทำความเข้าใจเพื่อปฎิบัติแผนป้องกันฯการจลาจล

การฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) เขตมีนบุรี  รุ่นที่ 23 ประจำปี พ.ศ.2559
25/01/2016

การฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) เขตมีนบุรี รุ่นที่ 23 ประจำปี พ.ศ.2559

อปพร.เขตมีนบุรี , อปพร.เขตหนองจอก ร่วมการละหมาดให้กับผู้เสียชีวิต นายณรงค์ (ฮารอฟาน) แสงนิลศิริ  สมาชิก อปพร เขตมีนบุรี ...
21/09/2015

อปพร.เขตมีนบุรี , อปพร.เขตหนองจอก ร่วมการละหมาดให้กับผู้เสียชีวิต นายณรงค์ (ฮารอฟาน) แสงนิลศิริ สมาชิก อปพร เขตมีนบุรี นามเรียกขาน เขตมีน 410 ในวันที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 11.00 น ณ มัสยิดกมาลุ้ลเอี๊ยะซาน ซ.ราษฎร์อุทิศ 26 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี

ขอเรียนเชิญ อปพร. หน่วยกู้ชีพกู้ภัย หน่วยบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ห้างร้าน และภาคเอกชน ร่วมสนับสนุนงาน...
10/10/2014

ขอเรียนเชิญ อปพร. หน่วยกู้ชีพกู้ภัย หน่วยบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ห้างร้าน และภาคเอกชน ร่วมสนับสนุน
งาน อปพร. สัมพันธ์เขตมีนบุรี ในวาระครบรอบ 20 ปี
งานในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18.00 น.
ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
(เพื่อสนับสนุนกิจกรรม อปพร. เขตมีนบุรี)
ติดต่อซื้อบัตรโต๊ะจีน คุณนุชดา (เลขานุการ ศูนย์ฯ)
080-9600085

การประชุมและซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจำ (มัจฉา5)
18/09/2014

การประชุมและซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจำ (มัจฉา5)

28 สิงหาคม 2557 ศูนย์ อปพร.เขตมีนบุรี ร่วมฝึกซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอึคคีภัย สาธารณภัยและการก่อการร้...
28/08/2014

28 สิงหาคม 2557 ศูนย์ อปพร.เขตมีนบุรี ร่วมฝึกซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอึคคีภัย สาธารณภัยและการก่อการร้าย ประจำปี พ.ศ.2557

24/08/2014

สวัสดีครับ ประกาศฝ่ายปกครอง
สำนักงานเขตมีนบุรี
ขอแจ้งซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
ณ สำนักงานเขตมีนบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เวลา 15.00 น. ซักซ้อมการปฏิบัติ ณ ศาลาประชาคม เมืองมีนถิ่นทอง
- เวลา 15.30 น. เริ่มซ้อม โดยสมมุติว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ฝ่ายเทศกิจ
ซึ่งขอความร่วมมือ สมาชิก อปพร.เขตมีนบุรี เข้าร่วมซ้อมดับเพลิง และ พร้อมรถดับเพลิง (บล.ข) โดยทางสำนักงานเขตฯ จะไม่ใช่รถของ สดพ.บางชันแต่จะมี จนท. สถานีดับเพลิงบางชันเข้าร่วมซ้อมด้วย

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน...Amin

โครงการชุมชนร่วมใจ ระวังภัยยาเสพติด ณโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน ชุมชนสามัคคีพัฒนา
24/08/2014

โครงการชุมชนร่วมใจ ระวังภัยยาเสพติด ณโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน ชุมชนสามัคคีพัฒนา

(ต่อ) ร่วมกิจกรรมเพื่อถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
12/08/2014

(ต่อ) ร่วมกิจกรรมเพื่อถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

งานกิจกรรมเพื่อถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
12/08/2014

งานกิจกรรมเพื่อถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ขอเชิญสมาชิก อปพร.เขตมีนบุรีทุกท่าน ทุกนาย ทุกนามรหัสเรียกขาน ร่วมกิจกรรมเพื่อถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริ...
09/08/2014

ขอเชิญสมาชิก อปพร.เขตมีนบุรีทุกท่าน ทุกนาย ทุกนามรหัสเรียกขาน ร่วมกิจกรรมเพื่อถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยพร้อมเพรียงกันครับ ขอนัดเวลา เป็น 18.30 น. ครับ มาเตรียมความพร้อม ที่ศูนย์ อปพร. เขตมีนบุรี ขอบคุณครับ

อำนวยความสะดวกแก่แรงงานต่างด้าวที่มาดำเนินการขึ้นทะเบียน ณ สำนักงานเขตมีนบุรี
19/07/2014

อำนวยความสะดวกแก่แรงงานต่างด้าวที่มาดำเนินการขึ้นทะเบียน ณ สำนักงานเขตมีนบุรี

ร่วมซ่อมดับเพลิง รพ.นวมินมร์9
18/07/2014

ร่วมซ่อมดับเพลิง รพ.นวมินมร์9

ร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับสำนักงานเขตและตลาดสดมีนบุรีโดยกลุ่มผู้ค้า ได้มีการจัดการแข่งกีฬา เผาเหล้าบุหรี่ร่วมก...
26/06/2014

ร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับสำนักงานเขตและตลาดสดมีนบุรีโดยกลุ่มผู้ค้า ได้มีการจัดการแข่งกีฬา เผาเหล้าบุหรี่ร่วมกัน

22/06/2014

รายนามคณะกรรมการประสานงานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตมีนบุรี

1. สข.โพสินทร์ มีนธนานันท์ ประธาน
2. คุณชวัลชัย แดงพายัพ รองประธาน
3. คุณนุชดา มูฮำหมัดกาเซ็ม เลขานุการ
4. คุณสาลี พันมา เหรัญญิก
5. สข.ดวงพร ยิ้มเจริญ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
6. คุณสมศักดิ์ โอทอง ฝ่ายปฏิคม
7. คุณชาญชัย พลวิชิต ฝ่ายกิจกรรม
8. คุณภูรี ราศรีชัย ฝ่ายทะเบียน
9. คุณวราพจน์ นิลหันสังข์ กรรมการ
10. คุณธันย์นิชา ศิริวัฒน์กรรกุล กรรมการ
11. คุณมาโนช พริกเขียว กรรมการ
12. คุณเดช พินิจวรกุล กรรมการ
13. คุณสมบัติ สุไลมาน กรรมการ
14. คุณบุญส่ง หนูเผือก กรรมการ
15. คุณธนัช จันทวงศ์ กรรมการ

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ( ส่วนงานเลขานุการฯ )

ภาพบรรยากาศ การเลือกตั้งประธานกรรมการ และคณะกรรมการประสานงานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตมีนบุรี 14/06/2557 (ต...
15/06/2014

ภาพบรรยากาศ การเลือกตั้งประธานกรรมการ และคณะกรรมการประสานงานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตมีนบุรี 14/06/2557 (ต่อ)

ภาพบรรยากาศ การเลือกตั้งประธานกรรมการ และคณะกรรมการประสานงานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตมีนบุรี 14/06/2557
15/06/2014

ภาพบรรยากาศ การเลือกตั้งประธานกรรมการ และคณะกรรมการประสานงานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตมีนบุรี 14/06/2557

03/06/2014

ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตมีนบุรี กำหนดวันเลือกตั้งคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.เขตมีนบุรี ในวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ที่ทำการศูนย์ อปพร.เขตมีนบุรี เพื่อทำการเลือกประธานศูนย์ฯ และคณะกรรมการ จึงขอเรียนเชิญสมาชิก อปพร.เขตมีนบุรี ทุกรุ่น เข้าร่วมประชุมและเลือกตั้งในวันดังกล่าว สอบถามรายละเอียด ที่ 02-9145832

จัดระเบียบศูนย์ พร้อมตรวจ 5 ส ค่ะ
29/05/2014

จัดระเบียบศูนย์ พร้อมตรวจ 5 ส ค่ะ

ถวายพานพุ่ม 5 ธันวาคม 2556
05/12/2013

ถวายพานพุ่ม 5 ธันวาคม 2556

30/11/2013

เรียนสมาชิก อปพร.เขตมีนบุรีทุกท่านทุกนาย วันนี้มีประชุมประจำเดือน เวลา 9.00 น. อย่าลืมเข้าประชุมกันด้วยนะค่ะ ประชุมเสร็จจะไปต่อด้วยม๊อบไหนก็เชิญได้ แต่กรุณาให้ความสำคัญกับ อปพร. ด้วยค่ะ สู้ๆค่ะ

04/11/2013

แจ้งอพปร.ทุกสำนักงานเขต ว.24 นี้เขตมีน401เครื่องวิทยุประจำสถานีว.18 ว.61ทุกสถานีค่ะ

ที่อยู่

333 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
Bangkok
10510

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 16:00
อาทิตย์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6629145832

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ อปพร.เขตมีนบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด