กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมพลศึกษา มีภารกิจดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1 ดำเนินการด้านการกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬามวลชน 2 ดำเนินการด้านนันทนาการ 3 ดำเนินการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 4 พัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาขาที่เกี่ยวข้อง 5 สำรวจ จัดเก็บ รวบรวม และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อวางแผนและบริหารจัดการ เผยแพร่ข้อมูลสถิติ และองค์ความรู้ด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง 6 อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่การละเล่นพื้นเมือง และกีฬาพื้นบ้าน 7 ดำเนินการและประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นเครือข่ายในการดำเนินงานด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง 8 จัดทำแผนปฏิบัติงาน และแผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ 9 ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ วิจัย ให้คำปรึกษา แนะนำ และพัฒนางานด้านวิชาการ การพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง 10 ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง 11 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

เปิดเหมือนปกติ

28/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

https://m.facebook.com/watch/?v=389608072217317&_rdr

[ Ep.2 ฟาร์มโคนมแห่งชาติไทย จากพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 ]
.
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) หรือ ฟาร์มโคนมไทย – เดนมาร์ค
.
ฟาร์มแห่งแรกที่มีดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ กว้างขวางใน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี พื้นที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมแห่งแรกอีกด้วย ที่ให้ประชาชนชาวไทยได้มาศึกษาหาความรู้ถึงอาชีพพระราชทาน และยังมีกิจกรรมอีกมากมาย อาทิเช่น ชมวิดีทัศน์ประวัติความเป็นมาฟาร์มโคนม การรีดนมวัว ดูสาธิตวิธีทำปุ๋ยจากนมวัว ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภายในฟาร์ม และ ในทุกๆปียังจัดให้มีงานฟาร์มโคนมแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกร จนทำให้เรามีนมที่ดีดื่มกินจนถึงทุกวันนี้

#นมกล่องแรก

วันที่​ 28​ ตุลาคม​ 2563เวลา​ 10.00​ น.​  ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เข้าร่วมประชุมการประชาสัมพันธ์ภาพ...
28/10/2020

วันที่​ 28​ ตุลาคม​ 2563
เวลา​ 10.00​ น.​

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เข้าร่วมประชุมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา​ เพื่อกำหนดแนวทางการสื่อสารของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อให้ชัดเจนและป้องปันการสับสน ทั้งนี้ในที่ประชุมยังได้ร่วมหารือเพื่อกำหนดกลยุทธ์การสื่อสาร โดยขอให้แต่ล่ะหน่วยงานนำเสนอแนวคิดเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี นายเข​มพล​ อุ้ย​ต​ยะ​กุล​ เลขานุการ​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวงการ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ เป็นประธานการประชุม

ณ ห้องประชุม​ 1​ ชั้น 2 กระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา

กรมพลศึกษา ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาและขยายเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเ...
28/10/2020

กรมพลศึกษา ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาและขยายเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ธีมงานนันทนาการค่ำวันที่ 12 พ.ย. 63 คือ ***สืบสานการแต่งกายพื้นถิ่น***

เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะมีผู้เข้าร่วมเต็มตามที่กำหนด (รับจำนวนจำกัด)

สอบถามเพิ่มเติม 0869049806 เท่านั้น

วันที่ 27 ตุลาคม 2563  นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) เพื่อ...
27/10/2020

วันที่ 27 ตุลาคม 2563

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) เพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการทั้งด้านการท่องเที่ยวและด้านกีฬา เพื่อให้รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ซึ่งจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่องในการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ(Special Tourist VISA: STV) โดยมี ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ,ผู้แทนจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจำนวน 76 จังหวัด รวมถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แก่ กรมการท่องเที่ยว กรมพลศึกษา กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ทั้งจากส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาคจำนวนทั้งสิ้น 120 คน โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำแผนเผชิญเหตุและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสำนักนโยบายและแผนกลาโหม กระทรวงกลาโหม เข้าร่วมสัมมนา

ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.  นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนไ...
27/10/2020

วันที่ 27 ตุลาคม 2563
เวลา 10.00 น.

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารวมประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาเรื่อง ประเด็นปัญหาความเดือดร้อนหรือความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัด และแนวทางการบูรณาการเพื่อแก้ปัญหา และข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่ตามนโยบายรัฐบาล

ณ ห้องประชุม Hay-Nakha ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 27 ตุลาคม 2563เวลา 13.30 น.  นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬ...
27/10/2020

วันที่ 27 ตุลาคม 2563
เวลา 13.30 น.

นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ประจำปี 2563 ซึ่งมีวาระสำคัญอยู่ที่การจัดการแข่งขันฟุตบอลรายการต่างๆของกรมพลศึกษา ทั้งการแข่งขันฟุตบอลระดับนักเรียนของกรมพลศึกษา ประเภท ก,ข และประเภททั่วไป รวมถึงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน และประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย(Thailand Prime Minister Cup) และที่ประชุมยังได้ร่วมหารือถึงเรื่องโปรแกรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการต่างๆ ระหว่างกรมพลศึกษากับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เพื่อหาช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่ให้เกิดปัญหาทับซ้อนต่อไป โดยมี ดร.ทวีโชค พงษ์ดี ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมพลศึกษา,ผู้แทนจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และผู้แทนทีมแต่ล่ะสโมสรเข้าร่วมการประชุม

ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา's cover photo
27/10/2020

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา's cover photo

📢!!!!! ประกาศ !!!!!กรมพลศึกษา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบโลโก้เว็บไซต์ Smart DPE ขับเคลื่อนกรมพลศึก...
26/10/2020

📢!!!!! ประกาศ !!!!!
กรมพลศึกษา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบโลโก้เว็บไซต์ Smart DPE ขับเคลื่อนกรมพลศึกษาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ชิงรางวัล Huawei Watch Fit 1 รางวัล

ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดทางอีเมล์ 📧 [email protected] พร้อมกับผลงานและเอกสารคำอธิบายประกอบ

⌛ หมดเขตการส่งผลงาน : 8 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผล : 13 พฤศจิกายน 2563 ผ่านทาง https://www.dpe.go.th และ facebook fanpage กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา https://facebook.com/dpe.mots

ติดต่อสอบถาม : 👇🏻
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ 022140120 ต่อ 2601-2604

ติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : 👇🏻
https://www.dpe.go.th/news-preview-422791791848

https://m.facebook.com/106130694462981/posts/202589538150429/
25/10/2020

https://m.facebook.com/106130694462981/posts/202589538150429/

[ 💛💜 ภาพความประทับใจ ประชาชน จิตอาสา จิตอาสา 904 และผู้เฝ้ารับเสด็จทุกส่วน 🙏 🇹🇭]
.
บรรยากาศต่างๆก่อนที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ
.
บรรยากาศต่างๆ ของผู้ที่มาเฝ้ารับเสด็จ ไม่ว่าจะสวมเสื้อสีอะไรมาก็สามารถเฝ้ารับเสด็จได้ โดยมีอาหารและเครื่องดื่มพระราชทานซึ่งใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ดูแลให้กับทุกภาคส่วนที่มาช่วยงานหรือเฝ้ารับเสด็จ
.
จิตอาสา 904 โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ได้สนับสนุนจิตอาสาเฉพาะกิจ 23 ต.ค. 63 ที่ผ่านมา โดยผู้ที่มีใจรักจิตอาสา และมีความจงรักภักดี กว่า 80 ชีวิตที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลประชาชนผู้มาเฝ้ารับเสด็จ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#ทรงพระเจริญ

วันที่ 25 ตุลาคม 2563เวลา 05.00 น.  ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา มอบหมายให้ นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธ...
25/10/2020

วันที่ 25 ตุลาคม 2563
เวลา 05.00 น.

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา มอบหมายให้ นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมพิธีเปิดและปล่อยตัวนักกีฬาการแข่งขันวิ่ง “ยูเมะพลัส เชียงราย 21.1 มาราธอน 2020” งานวิ่งฮาล์ฟมาราธอนนานาชาติซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 บนดินแดนเหนือสุดแห่งแผ่นดินสยาม ในรูปแบบPoint To Point ภายใต้มาตรฐาน New Normal Race ออกสตาร์ทที่วัดร่องขุ่น-เข้าเส้นชัยที่สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยการแข่งขัน 2 แบ่งเป็น ระยะทาง คือ ฮาล์ฟมาราธอน (21.1 กม.) และ มินิมาราธอน (10 กม.) มีนักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมชิงชัยกว่า 5,00 คนโดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย มร.ทาเคโอะ โนดะ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ จุดสตาร์ทบริเวณวัดร่องขุ่น จ.เชียงราย

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=202371898172193&id=106130694462981
24/10/2020

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=202371898172193&id=106130694462981

[ 💛 รับเสด็จ “ในหลวง-ราชินีฯ” เนืองแน่น ทรงมีพระราชปฏิสันถารใกล้ชิดพสกนิกร 💜]
.
ภายหลังเสร็จจากการพระราชพิธีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวัน “ปิยมหาราช” ที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างเนืองแน่น โดยทรงพระดำเนินจากศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ไปตามถนนจักรีจรัณย์ เลี้ยวขวาประตูวิเศษไชยศรี เข้าถนนหน้าพระลาน มุ่งหน้ายังถนนราชดำเนินใน บริเวณหน้าศาลหลักเมือง แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง
.
ครั้นเสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ครั้นเสด็จฯ ถึงบริเวณหน้ากองทัพภาคที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ทรงพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่มาปักหลักเฝ้าฯ รับเสด็จตลอดสองฝั่งบาทวิถียาวต่อเนื่องไปถึงพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระลานพระราชวังดุสิต
.
การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงโบกพระหัตถ์พร้อมแย้มพระสรวลให้แก่ราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างใกล้ชิด โดยพสกนิกรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ต่างสวมใส่เสื้อสีเหลือง พร้อมโบกธงชาติและธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และพระนามาภิไธย ส.ท. และเปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ" ดังกึกก้อง ตลอดเส้นทางที่ล้นเกล้าทั้ง 4 พระองค์พระดำเนินผ่าน

#ทรงพระเจริญ
#ในหลวงสู้ๆ

23/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/1217662738621049/?vh=e&extid=0

[ ตอนที่ 10 พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการต่างประเทศเพื่อความมั่นคงและสันติสุข ]

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

23/10/2020
วันที่ 22 ตุลาคม 2563เวลา 14.00 น.  ดร.ดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีลงนามบั...
22/10/2020

วันที่ 22 ตุลาคม 2563
เวลา 14.00 น.

ดร.ดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรม กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการ ด้านกีฬาตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยความร่วมมือกันในเรื่องของวิชาการ บุคลากร สถานที่และด้านอื่น ๆ เพื่อพัฒนากีฬาว่ายน้ำของประเทศไทย ให้ประสบความสำเร็จสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ โดยมี ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา และคณะผู้บริหารกรมพลศึกษาพร้อมด้วยนายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยและกรรมการบริหารสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย เข้าร่วมในพิธีลงนาม

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

21/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/643005733271980/?vh=e&extid=0

[ โครงการพระราชดำริ กรมพัฒนาที่ดิน 20 ปี กับการพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อ.บ่อเกลือ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ]
.
" ปรับปรุงพื้นที่ให้อุดมสมบูรณ์ กับโครงการพระราชดำริฯ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา เพื่อให้ชาวบ้านสามารถค้าขายผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ ให้กับโครงการ และยังมีการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านไปพร้อมๆกับการพัฒนาทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน "

สายวิ่ง...ต้องมารับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากรีฑา กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563https://www.dpe.go.th/news-p...
21/10/2020

สายวิ่ง...ต้องมา

รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากรีฑา กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
https://www.dpe.go.th/news-preview-422791791835

วันที่ 21 ตุลาคม 2563เวลา 11.00 น.  ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วย ดร.วนิดา พันธ์สอาด ผู้อำนวยกา...
21/10/2020

วันที่ 21 ตุลาคม 2563
เวลา 11.00 น.

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วย ดร.วนิดา พันธ์สอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ นางอัลปานา ดูเบ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย และร่วมหารือ แนวทางการจัดกิจกรรมโยคะในรูปแบบต่างๆ ร่วมกันในอนาคตเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

ณ ห้องรับรอง กรมพลศึกษา

20/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

https://m.facebook.com/watch/?v=358493825590735&_rdr

[ ตอนที่ 7 การสืบสายพระโลหิตความเป็นกษัตริย์นักรบ และพระอัจฉริยภาพด้านการรบ การปกป้องประเทศชาติและประชาชน ]

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

20/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/760234771489978/?vh=e&extid=0

เมื่อเวลา 15.52 น.วันที่ 18 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เป็นที่ตั้งของพระปฐมเจดีย์ ปูชนียสถานที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ต่อมา ในรัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อพระเจดีย์ใหม่ เป็นทรงระฆังคว่ำ หุ้มเจดีย์องค์เดิม พร้อมสร้างวิหารคด และระเบียงโดยรอบ

#ทรงพระเจริญ

วันที่ 19 ตุลาคม 2563เวลา 11.00 น.  ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วย นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิ...
19/10/2020

วันที่ 19 ตุลาคม 2563
เวลา 11.00 น.

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วย นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง ร่วมลงพื้นที่เพื่อสำรวจและประชุมหารือถึงแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงสนามกีฬาตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ที่อยู่ระหว่างการส่งหนังสือถึงธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง ในการขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมนันทนาการภายในสนามกีฬาแห่งนี้ โดยมี นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา,นายภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง ,นายญาณเวทย์ สอนสม ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง และนายศักดิ์ชัย เสนาพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง ร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.อ่างทอง

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ขอเชิญชวนคนพิการและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนา...
19/10/2020

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ขอเชิญชวนคนพิการและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านร่างการคนพิการ” ณ จังหวัดขอนแก่น

***ฟรี! ค่าสมัคร ค่าที่พัก และค่าอาหาร***

ลงทะเบียน โดยสแกน QR code หรือคลิก https://forms.gle/F8cvyJkG4hYESDJ9A

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ได้ที่ https://drive.google.com/.../1m...
สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-215-4646

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรว...
17/10/2020

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง จังหวัดสตูล โดยในการนี้ มีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 พร้อมด้วยนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ผู้บริหาร ข้าราชการในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ,หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสตูล และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธี

สำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในปีนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีการถวายปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,685,260.50 บาท

ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

17/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/4126671820693274/?vh=e&extid=0

[ ในหลวง มีพระราชปฏิสันถารกับอดีต พคท. ทรงซาบซึ้งที่รักชาติ รักประชาชน รักสถาบัน ]
.
15 ต.ค.63 เวลา 21.21 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ ห้องรับรองที่ประทับ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้แกนนำคณะผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยใน 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ และอุดรธานี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท โดยแกนนำคณะผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ทั้งหมดเป็นอดีตสมาชิกคอมมิวนิสต์ในพื้นที่อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จนปัจจุบัน อดีตสมาชิกคอมมิวนิสต์ทุกคนเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทใช้ชีวิตเรียบง่าย มีความหนักแน่น และยังได้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
.
ในการนี้ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับแกนนำคณะผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ความว่า

" เท่าที่ฟังมาก็อยากจะพบแล้วสมเด็จพระราชินีท่านก็เล่าให้ฟังว่า เคยเจอสหายต่างๆที่มีความสามารถ แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นกำลังของชาติ น่าซาบซึ้ง น่าปลื้มใจ ที่ท่านทั้งหลายเป็นกำลังของชาติแล้วก็ท่านทั้งหลาย รักประเทศชาติบ้านเมือง รักประชาชนรักสถาบัน ซึ่งเขาพูดไว้ว่า แม้แต่ตอนท่านหนุ่มๆ สาวๆกัน ท่านก็รักประเทศชาติ รักประชาชนแล้วก็ถือว่า ได้แสดงความรักชาติแต่ตอนนั้นเหตุการณ์บ้านเมืองก็เป็นแบบนั้น เข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็ต้องเลือกในการรักชาติ ในการรักประชาชนรักชาวบ้าน รักบ้านเมืองก็ทำให้ท่านได้เข้าใจอะไรต่างๆ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ท่านทรงพระราชทาน และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ท่านได้พระราชทานความรักพระราชทานความห่วงใยกับประชาชนมาตลอด เพราะฉะนั้นเราก็ร่วมกันรักชาติร่วมกันรักษาประชาชน และทุกอย่างของท่านทำก็ถือว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็พูดกันตรงๆ ว่า ท่านก็ได้ทำประโยชน์กับประเทศชาติ

ตอนนี้ก็คงจะเข้าใจว่าบ้านเมืองต้องการคนรักชาติต้องการคนรักสถาบัน และก็มีประสบการณ์ใดๆ ที่เคยได้ทำมา หรืองานที่ผ่านมาเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ และก็สามารถ จะสอนเด็กๆ รุ่นใหม่ด้วยประสบการณ์ที่ตนเองได้มีมา เป็นประโยชน์อย่างยิ่งความจริงเราก็อยากเจอ ข้าพเจ้าก็อยากเจออยากพบอยากคุย และมีเวลามากก็อยากคุยอยากพบ อยากให้เล่าให้ฟังว่าทำอะไรมาบ้างได้รำลึกความหลังกัน "

#ทรงพระเจริญ
#ในหลวง

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมี ดร.นิ...
16/10/2020

วันที่ 16 ตุลาคม 2563

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมี ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสตูล และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมในพิธีฯ

ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง จังหวัดสตูล

วันที่ 16 ตุลาคม 2563เวลา 09.30 น.  ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา มอบหมายให้ นายอภิกฤช บัวขาว เลขานุการกร...
16/10/2020

วันที่ 16 ตุลาคม 2563
เวลา 09.30 น.

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา มอบหมายให้ นายอภิกฤช บัวขาว เลขานุการกรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมพลศึกษา เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาศวันคล้ายวันสถาปนาการกีฬาแห่งประเทศไทย ครบรอบ 56 ปี และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง และมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมี ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท.

ที่อยู่

154 สนามกีฬาแห่งชาติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
Bangkok
10330

รถไฟฟ้า BTS ลงที่ สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ (W1)

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022140120

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

https://youtu.be/atlOOONAtmI ขอ mp3 ทีครับ
ครบแล้วนะคะ
การแข่งขันกีฬาสูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ที่ จ.นครศรีธรรมราช งดจัดแน่นอนแล้วใช่หรือไม่ อย่างไร
วิธีสมัครสมาชิก
ขอทราบกำหนดการและสถานที่การแข่งขันกีฬานักเรียนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 21 บัวแดงเกมส์ ค่ะ เพื่อเตรียมแผนการเดินทางของทางคณะเราค่ะ จาก สิงห์บุรีค่ะ