กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ : Land Readjustment Fund

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ : Land Readjustment Fund กองทุนพัฒนาเมืองแห่งชาติ (กองทุนสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้สัมฤทธิ์ผล เติบโต และยั่งยืน)

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพั...
17/11/2020

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2563 พร้อมด้วยนายทวนทอง ศิริมงคลวิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนจัดรูปที่เพื่อพัฒนาพื้นที่ ได้ประชาสัมพันธ์การรับรู้เกี่ยวกับการสนับสนุนด้านการเงินของกองทุนฯ โดยมีระเบียบวาระ การขอใช้เงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ เพื่อศึกษาออกแบบ วางผังพัฒนาพื้นที่เป้าหมายตามแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายจัดรูปที่ดินฯจังหวัดอุตรดิตถ์
ซึ่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มีมติเห็นชอบการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จำนวน 3.5 ล้านบาท เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
1. ศึกษาสำรวจและจัดเตรียมข้อมูลพื้นที่เบื้องต้นเพื่อออกแบบวางผังและพัฒนาโครงการ
2. ศึกษา ออกแบบ วางผังพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย 4 บริเวณ
3. เป็นแนวทางการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ต่อไปในอนาคต
ณ ห้องประชุมสวางคบุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจ...
17/11/2020

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วยนายทวนทอง ศิริมงคลวิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนจัดรูปที่เพื่อพัฒนาพื้นที่ ได้ประชาสัมพันธ์การรับรู้เกี่ยวกับการสนับสนุนด้านการเงินของกองทุนฯ และเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดรูปที่ดินฯ ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยคณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ การจัดทำข้อกำหนดโครงการ (TOR) ศึกษาความเหมาะสม การออกแบบวางผังพัฒนาพื้นที่ แผนแม่บท และพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จำนวน 3.5 ล้านบาท ณ ห้องประชุมสวางคบุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

งานประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง
17/11/2020

งานประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง

วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.00 น. สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง จัดอบรมหลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการ และการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ รวมทั้งรูปแบบ และเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการเขียนรายงานการประชุม ให้สามารถเลือกใช้ถ้อยคำ สำนวนภาษาได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง กระชับ และตรงประเด็น เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ และเกิดประสิทธิภาพต่อองค์กรต่อไป โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย บุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมือง ส่วนกลาง จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ ชั้น 11 อาคาร 11 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

งานประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง
17/11/2020

งานประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง

วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการ และการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2563 โดยมี นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง กล่าวรายงาน สำหรับการฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ รวมทั้งรูปแบบ และเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการเขียนรายงานการประชุม ให้สามารถเลือกใช้ถ้อยคำ สำนวนภาษาได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง กระชับ และตรงประเด็น เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ และเกิดประสิทธิภาพต่อองค์กรต่อไป โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย บุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมือง ส่วนกลาง จำนวน 85 คน ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ ชั้น 11 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

งานประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง
21/10/2020

งานประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง

วันนี้ (20 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง "การจัดทำ (ร่าง) ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง" โดยมี นางสริวิไล ปุณณโอภาส นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง กล่าวรายงาน สำหรับการสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของ (ร่าง) ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองแก่ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเตรียมความพร้อมในการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น จำนวน 9 ครั้ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้ผังเมืองเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเมืองสู่ความยั่งยืน ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศสู่ความ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหาร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกรมฯ จำนวน 350 คน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร

งานประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง
12/10/2020

งานประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง

วันนี้ (12 ตุลาคม 2563) เวลา 08.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยร่วมกันทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป จากวัดอุทัยธาราม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการแก่ปวงชนชาวไทย เหล่าข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมโยธาธิการและผังเมือง น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์ท่าน และจะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท เพื่อสังคม และประเทศชาติสืบไป ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9

17/09/2020
กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด "พิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2563" ผ่านทาง Facebook live กรมบัญชีกลาง
✔️✔️วันที่ 17 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

📣📣รับชมการถ่ายทอดสด "พิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2563" ผ่านทาง Facebook live กรมบัญชีกลาง
✔️✔️วันที่ 17 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2563 ผ่าน Facebook Live ของกรมบัญชีกลาง https://www.f...
14/09/2020

ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2563 ผ่าน Facebook Live ของกรมบัญชีกลาง https://www.facebook.com/CGDthailand/ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 8.00 - 11.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

Photos from กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ : Land Readjustment Fund's post
28/08/2020

Photos from กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ : Land Readjustment Fund's post

Photos from กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ : Land Readjustment Fund's post
28/08/2020

Photos from กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ : Land Readjustment Fund's post

ประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินฯ ครั้งที่ 1/2563
31/07/2020

ประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินฯ ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ ส่วนจ. สมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2563
31/07/2020

ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ ส่วนจ. สมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:30 น.  นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน  การประชุมคณะ...
10/07/2020

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:30 น. นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน การประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนบริเวณสองฟากถนนโครงการผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงครามสาย ข5 เขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม และตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่1/2563 ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นางสาวพรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ นำเสนอที่ประชุมเรื่องเพื่อพิจารณาในระเบียบวาระที่ 4.3 เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ คือเรื่องการขอผ่อนผันเวลาชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ให้ขอยกเว้นการจ่ายเงินกู้ยืม กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยผู้เป็นเจ้าของโครงการจะขอยื่นเสนอการชำระเงินกู้กับทางกองทุนฯ 3 ทาง คือ
1. ขอระงับดอกเบี้ยตามการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนฯ เนื่องจากสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโควิด ทำให้โครงการหยุดชะงัก
2. ของดเว้นการจ่ายดอกเบี้ยเป็นเวลา 1 ปี เนื่องจากขายที่ดินไม่ได้ราคา และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ ทำให้เจ้าของโครงการไม่สามารถหาเงินมาจ่ายได้
3. ขอทำเรื่องผ่อนผันการชำระเงิน โดยยืดอายุการจ่ายดอกเบี้ยออกไปก่อน

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:30 น. นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน การประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนบริเวณสองฟากถนนโครงการผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงครามสาย ข5 เขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม และตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่1/2563 ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นางสาวพรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ นำเสนอที่ประชุมเรื่องเพื่อพิจารณาในระเบียบวาระที่ 4.3 เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ คือเรื่องการขอผ่อนผันเวลาชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ให้ขอยกเว้นการจ่ายเงินกู้ยืม กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยผู้เป็นเจ้าของโครงการจะขอยื่นเสนอการชำระเงินกู้กับทางกองทุนฯ 3 ทาง คือ
1. ขอระงับดอกเบี้ยตามการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนฯ เนื่องจากสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโควิด ทำให้โครงการหยุดชะงัก
2. ของดเว้นการจ่ายดอกเบี้ยเป็นเวลา 1 ปี เนื่องจากขายที่ดินไม่ได้ราคา และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ ทำให้เจ้าของโครงการไม่สามารถหาเงินมาจ่ายได้
3. ขอทำเรื่องผ่อนผันการชำระเงิน โดยยืดอายุการจ่ายดอกเบี้ยออกไปก่อน

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปท...
11/06/2020

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปที่ดินฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อชี้แจงรายละเอียดการขอกู้ยืมเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ การขอรับเงินกู้ยืมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ จากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จำนวนเงิน 27.47 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนสายรอง (ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) พร้อมระบบไฟฟ้า ระบบประปา และจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้เงินของโครงการฯ พร้อมทั้งลงสำรวจพื้นที่โครงการมีที่ดินจัดหาประโยชน์จำนวน 6 แปลง เนื้อที่ 7-0-42.32 ไร่ ราคาประเมินประมาณ 29.5 ล้านบาท แบ่งแปลงที่ดินแล้วเสร็จ มีถนนสายรอง จำนวน 3 สาย เขตทาง 12 เมตร ระยะทางรวม 1,140 เมตร ได้ก่อสร้างถึงชั้นหินคลุกแล้วเสร็จ

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปที่ดินฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อชี้แจงรายละเอียดการขอกู้ยืมเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ การขอรับเงินกู้ยืมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ จากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จำนวนเงิน 27.47 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนสายรอง (ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) พร้อมระบบไฟฟ้า ระบบประปา และจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้เงินของโครงการฯ พร้อมทั้งลงสำรวจพื้นที่โครงการมีที่ดินจัดหาประโยชน์จำนวน 6 แปลง เนื้อที่ 7-0-42.32 ไร่ ราคาประเมินประมาณ 29.5 ล้านบาท แบ่งแปลงที่ดินแล้วเสร็จ มีถนนสายรอง จำนวน 3 สาย เขตทาง 12 เมตร ระยะทางรวม 1,140 เมตร ได้ก่อสร้างถึงชั้นหินคลุกแล้วเสร็จ

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนและสำนักงานกองทุน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 2101 อ...
11/06/2020

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนและสำนักงานกองทุน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 2101 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม 9

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวัน...
26/05/2020

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2101 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม 9

ประกาศการจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจ.ลพบุรี
01/04/2020

ประกาศการจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจ.ลพบุรี

30/03/2020

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน ตำแหน่ง พนักงานนิติกรhttp://office.dpt.go.th/lrfund/images/PDF/JOB27-3-63.pdf

24/03/2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่
http://office.dpt.go.th/lrfund/images/PDF/Job24363.pdf

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปที่ดินฯ เข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกับเทศบาลเมืองกันตัง ในวันที่ 20 มีนาคม 2563  เพื่...
23/03/2020

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปที่ดินฯ เข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกับเทศบาลเมืองกันตัง ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 เพื่อชี้แจงรายละเอียดการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนสายรองในโครงการจัดรูปที่ดินฯ บริเวณชุมชนป่ามะพร้าว อ.กันตัง จ.ตรัง ที่ประชุมมีมติ เทศบาลเห็นด้วยกับหลักการการรับที่ดินจัดหาประโยชน์ของโครงการจำนวน 6 แปลง พื้นที่รวมประมาณ 10 ไร่ ราคาประเมินประมาณ 50 ล้านบาท และจัดสร้างถนนสายรองในโครงการ แต่มีความเห็นว่าราคาที่ดินจัดหาประโยชน์ที่ตั้งไว้มีราคาสูงเกินไป เทศบาลอาจไม่สามารถรับภาระเงินกู้ที่สูงได้ จึงขอหารือเป็นการภายใน และจะแจ้งผลให้ทราบภายหลัง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองกันตัง

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปที่ดินฯ เข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกับเทศบาลเมืองกันตัง ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 เพื่อชี้แจงรายละเอียดการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนสายรองในโครงการจัดรูปที่ดินฯ บริเวณชุมชนป่ามะพร้าว อ.กันตัง จ.ตรัง ที่ประชุมมีมติ เทศบาลเห็นด้วยกับหลักการการรับที่ดินจัดหาประโยชน์ของโครงการจำนวน 6 แปลง พื้นที่รวมประมาณ 10 ไร่ ราคาประเมินประมาณ 50 ล้านบาท และจัดสร้างถนนสายรองในโครงการ แต่มีความเห็นว่าราคาที่ดินจัดหาประโยชน์ที่ตั้งไว้มีราคาสูงเกินไป เทศบาลอาจไม่สามารถรับภาระเงินกู้ที่สูงได้ จึงขอหารือเป็นการภายใน และจะแจ้งผลให้ทราบภายหลัง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองกันตัง

ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี
23/03/2020

ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปที่ดินฯ เข้าร่วมหารือการขอรับเงินสนับสนุน และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื...
23/03/2020

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปที่ดินฯ เข้าร่วมหารือการขอรับเงินสนับสนุน และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 18 มีนาคม 2663 โดยมีนายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน มีวาระพิจารณาการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ เพื่อชดเชยค่าต้นไม้และสิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย
3.1.1 งบประมาณโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ มติที่ประชุม เห็นชอบงบประมาณในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ
3.1.2 การขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ มติที่ประชุม เห็นชอบให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานีในฐานะผู้ดำเนินโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนฯ จำนวน 5.5 ล้านเศษ เพื่อให้โครงการที่ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานตามผังเมือง (ถนนผังเมืองสาย ข1และ ข4) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องรื้อย้ายชดเชยต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างในแนวถนน ทั้งนี้โครงการได้มีการออกเงินสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของวงเงินโครงการ และการรับเงินอุดหนุนเป็นไปตาม พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 มาตรา 48 และระเบียบของกองทุนฯ ทั้งนี้ได้ดำเนินการแจกแบบสำรวจตัวชั้วัดที่ 2.3 ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ ส่วนจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จำนวน 30 ชุด ณ ห้องประชุมศรีนครา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปที่ดินฯ เข้าร่วมหารือการขอรับเงินสนับสนุน และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 18 มีนาคม 2663 โดยมีนายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน มีวาระพิจารณาการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ เพื่อชดเชยค่าต้นไม้และสิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย
3.1.1 งบประมาณโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ มติที่ประชุม เห็นชอบงบประมาณในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ
3.1.2 การขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ มติที่ประชุม เห็นชอบให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานีในฐานะผู้ดำเนินโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนฯ จำนวน 5.5 ล้านเศษ เพื่อให้โครงการที่ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานตามผังเมือง (ถนนผังเมืองสาย ข1และ ข4) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องรื้อย้ายชดเชยต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างในแนวถนน ทั้งนี้โครงการได้มีการออกเงินสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของวงเงินโครงการ และการรับเงินอุดหนุนเป็นไปตาม พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 มาตรา 48 และระเบียบของกองทุนฯ ทั้งนี้ได้ดำเนินการแจกแบบสำรวจตัวชั้วัดที่ 2.3 ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ ส่วนจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จำนวน 30 ชุด ณ ห้องประชุมศรีนครา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

ประชาสัมพันธ์...ประกาศการจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน
23/03/2020

ประชาสัมพันธ์...ประกาศการจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน

ประชาสัมพันธ์...ประกาศการจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน

11/03/2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานกองทุน ตำแหน่ง พนักงานนิติกร https://www.dpt.go.th/th/dpt-services/job-and-career/details/454/

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหาร...
11/03/2020

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายไตรรัตน์ พูลสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นกรรมการและเลขานุการ ดร.อิทธิพงศ์ ตันมณี ผู้ตรวจราชการกรม ผู้แทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นางบงกช สุวรรณเดช ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และกรรมการจากหน่วยงานร่วมประชุม สำหรับการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ 1.พิจารณาสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่ จ.ระนอง 2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนฯ และอนุกรรมการด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 3. แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2563 และ 4. การขายพื้นที่จัดหาประโยชน์ จ.จันทบุรี ณ ห้องประชุม 2101 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายไตรรัตน์ พูลสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นกรรมการและเลขานุการ ดร.อิทธิพงศ์ ตันมณี ผู้ตรวจราชการกรม ผู้แทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นางบงกช สุวรรณเดช ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และกรรมการจากหน่วยงานร่วมประชุม สำหรับการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ 1.พิจารณาสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่ จ.ระนอง 2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนฯ และอนุกรรมการด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 3. แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2563 และ 4. การขายพื้นที่จัดหาประโยชน์ จ.จันทบุรี ณ ห้องประชุม 2101 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9

06/03/2020

วันนี้วันสุดท้าย...รับสมัครพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่ง พนักงานนิติกร 1 ตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปที่ดินฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุ...
06/03/2020

เมื่อวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปที่ดินฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดลพบุรี สรุปผลจากการติดตามโครงการฯ ได้ดังนี้ ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายในโครงการ แล้วเสร็จประมาณ 80% และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน การวางระบบประปา อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน (ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2563) งานก่อสร้างเชื่อมทาง จำนวน 2 จุด ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย 1 จุด และอีก 1 จุดกำลังดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะเเล้วเสร็จเดือนเมษายน สำหรับผิวถนนคอนกรีตสายย่อย ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย และได้ดำเนินการแจกแบบสำรวจความพึงพอใจ/ผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ ณ พื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปที่ดินฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดลพบุรี สรุปผลจากการติดตามโครงการฯ ได้ดังนี้ ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายในโครงการ แล้วเสร็จประมาณ 80% และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน การวางระบบประปา อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน (ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2563) งานก่อสร้างเชื่อมทาง จำนวน 2 จุด ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย 1 จุด และอีก 1 จุดกำลังดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะเเล้วเสร็จเดือนเมษายน สำหรับผิวถนนคอนกรีตสายย่อย ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย และได้ดำเนินการแจกแบบสำรวจความพึงพอใจ/ผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ ณ พื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลพบุรี

ที่อยู่

224 กรมโยธาธิการและผังเมือง อาคาร 4 ชั้น M แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
Bangkok
10310

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-2018057-61

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ : Land Readjustment Fundผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ : Land Readjustment Fund:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากทราบเรื่องการขายพื้นที่โรงเรียน ดรุนพิทยพานิชการค่ะถ้าทราบช่วยตอบกลับด้วยค่ะmalaita