กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ : Land Readjustment Fund

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ : Land Readjustment Fund กองทุนพัฒนาเมืองแห่งชาติ (กองทุนสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้สัมฤทธิ์ผล เติบโต และยั่งยืน)

เปิดเหมือนปกติ

Photos from กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ : Land Readjustment Fund's post
28/08/2020

Photos from กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ : Land Readjustment Fund's post

Photos from กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ : Land Readjustment Fund's post
28/08/2020

Photos from กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ : Land Readjustment Fund's post

ประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินฯ ครั้งที่ 1/2563
31/07/2020

ประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินฯ ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ ส่วนจ. สมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2563
31/07/2020

ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ ส่วนจ. สมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:30 น.  นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน  การประชุมคณะ...
10/07/2020

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:30 น. นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน การประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนบริเวณสองฟากถนนโครงการผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงครามสาย ข5 เขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม และตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่1/2563 ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นางสาวพรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ นำเสนอที่ประชุมเรื่องเพื่อพิจารณาในระเบียบวาระที่ 4.3 เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ คือเรื่องการขอผ่อนผันเวลาชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ให้ขอยกเว้นการจ่ายเงินกู้ยืม กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยผู้เป็นเจ้าของโครงการจะขอยื่นเสนอการชำระเงินกู้กับทางกองทุนฯ 3 ทาง คือ
1. ขอระงับดอกเบี้ยตามการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนฯ เนื่องจากสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโควิด ทำให้โครงการหยุดชะงัก
2. ของดเว้นการจ่ายดอกเบี้ยเป็นเวลา 1 ปี เนื่องจากขายที่ดินไม่ได้ราคา และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ ทำให้เจ้าของโครงการไม่สามารถหาเงินมาจ่ายได้
3. ขอทำเรื่องผ่อนผันการชำระเงิน โดยยืดอายุการจ่ายดอกเบี้ยออกไปก่อน

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:30 น. นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน การประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนบริเวณสองฟากถนนโครงการผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงครามสาย ข5 เขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม และตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่1/2563 ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นางสาวพรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ นำเสนอที่ประชุมเรื่องเพื่อพิจารณาในระเบียบวาระที่ 4.3 เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ คือเรื่องการขอผ่อนผันเวลาชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ให้ขอยกเว้นการจ่ายเงินกู้ยืม กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยผู้เป็นเจ้าของโครงการจะขอยื่นเสนอการชำระเงินกู้กับทางกองทุนฯ 3 ทาง คือ
1. ขอระงับดอกเบี้ยตามการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนฯ เนื่องจากสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโควิด ทำให้โครงการหยุดชะงัก
2. ของดเว้นการจ่ายดอกเบี้ยเป็นเวลา 1 ปี เนื่องจากขายที่ดินไม่ได้ราคา และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ ทำให้เจ้าของโครงการไม่สามารถหาเงินมาจ่ายได้
3. ขอทำเรื่องผ่อนผันการชำระเงิน โดยยืดอายุการจ่ายดอกเบี้ยออกไปก่อน

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปท...
11/06/2020

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปที่ดินฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อชี้แจงรายละเอียดการขอกู้ยืมเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ การขอรับเงินกู้ยืมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ จากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จำนวนเงิน 27.47 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนสายรอง (ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) พร้อมระบบไฟฟ้า ระบบประปา และจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้เงินของโครงการฯ พร้อมทั้งลงสำรวจพื้นที่โครงการมีที่ดินจัดหาประโยชน์จำนวน 6 แปลง เนื้อที่ 7-0-42.32 ไร่ ราคาประเมินประมาณ 29.5 ล้านบาท แบ่งแปลงที่ดินแล้วเสร็จ มีถนนสายรอง จำนวน 3 สาย เขตทาง 12 เมตร ระยะทางรวม 1,140 เมตร ได้ก่อสร้างถึงชั้นหินคลุกแล้วเสร็จ

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปที่ดินฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อชี้แจงรายละเอียดการขอกู้ยืมเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ การขอรับเงินกู้ยืมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ จากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จำนวนเงิน 27.47 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนสายรอง (ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) พร้อมระบบไฟฟ้า ระบบประปา และจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้เงินของโครงการฯ พร้อมทั้งลงสำรวจพื้นที่โครงการมีที่ดินจัดหาประโยชน์จำนวน 6 แปลง เนื้อที่ 7-0-42.32 ไร่ ราคาประเมินประมาณ 29.5 ล้านบาท แบ่งแปลงที่ดินแล้วเสร็จ มีถนนสายรอง จำนวน 3 สาย เขตทาง 12 เมตร ระยะทางรวม 1,140 เมตร ได้ก่อสร้างถึงชั้นหินคลุกแล้วเสร็จ

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนและสำนักงานกองทุน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 2101 อ...
11/06/2020

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนและสำนักงานกองทุน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 2101 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม 9

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวัน...
26/05/2020

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2101 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม 9

ประกาศการจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจ.ลพบุรี
01/04/2020

ประกาศการจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจ.ลพบุรี

30/03/2020

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน ตำแหน่ง พนักงานนิติกรhttp://office.dpt.go.th/lrfund/images/PDF/JOB27-3-63.pdf

24/03/2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่
http://office.dpt.go.th/lrfund/images/PDF/Job24363.pdf

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปที่ดินฯ เข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกับเทศบาลเมืองกันตัง ในวันที่ 20 มีนาคม 2563  เพื่...
23/03/2020

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปที่ดินฯ เข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกับเทศบาลเมืองกันตัง ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 เพื่อชี้แจงรายละเอียดการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนสายรองในโครงการจัดรูปที่ดินฯ บริเวณชุมชนป่ามะพร้าว อ.กันตัง จ.ตรัง ที่ประชุมมีมติ เทศบาลเห็นด้วยกับหลักการการรับที่ดินจัดหาประโยชน์ของโครงการจำนวน 6 แปลง พื้นที่รวมประมาณ 10 ไร่ ราคาประเมินประมาณ 50 ล้านบาท และจัดสร้างถนนสายรองในโครงการ แต่มีความเห็นว่าราคาที่ดินจัดหาประโยชน์ที่ตั้งไว้มีราคาสูงเกินไป เทศบาลอาจไม่สามารถรับภาระเงินกู้ที่สูงได้ จึงขอหารือเป็นการภายใน และจะแจ้งผลให้ทราบภายหลัง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองกันตัง

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปที่ดินฯ เข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกับเทศบาลเมืองกันตัง ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 เพื่อชี้แจงรายละเอียดการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนสายรองในโครงการจัดรูปที่ดินฯ บริเวณชุมชนป่ามะพร้าว อ.กันตัง จ.ตรัง ที่ประชุมมีมติ เทศบาลเห็นด้วยกับหลักการการรับที่ดินจัดหาประโยชน์ของโครงการจำนวน 6 แปลง พื้นที่รวมประมาณ 10 ไร่ ราคาประเมินประมาณ 50 ล้านบาท และจัดสร้างถนนสายรองในโครงการ แต่มีความเห็นว่าราคาที่ดินจัดหาประโยชน์ที่ตั้งไว้มีราคาสูงเกินไป เทศบาลอาจไม่สามารถรับภาระเงินกู้ที่สูงได้ จึงขอหารือเป็นการภายใน และจะแจ้งผลให้ทราบภายหลัง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองกันตัง

ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี
23/03/2020

ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปที่ดินฯ เข้าร่วมหารือการขอรับเงินสนับสนุน และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื...
23/03/2020

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปที่ดินฯ เข้าร่วมหารือการขอรับเงินสนับสนุน และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 18 มีนาคม 2663 โดยมีนายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน มีวาระพิจารณาการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ เพื่อชดเชยค่าต้นไม้และสิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย
3.1.1 งบประมาณโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ มติที่ประชุม เห็นชอบงบประมาณในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ
3.1.2 การขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ มติที่ประชุม เห็นชอบให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานีในฐานะผู้ดำเนินโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนฯ จำนวน 5.5 ล้านเศษ เพื่อให้โครงการที่ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานตามผังเมือง (ถนนผังเมืองสาย ข1และ ข4) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องรื้อย้ายชดเชยต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างในแนวถนน ทั้งนี้โครงการได้มีการออกเงินสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของวงเงินโครงการ และการรับเงินอุดหนุนเป็นไปตาม พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 มาตรา 48 และระเบียบของกองทุนฯ ทั้งนี้ได้ดำเนินการแจกแบบสำรวจตัวชั้วัดที่ 2.3 ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ ส่วนจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จำนวน 30 ชุด ณ ห้องประชุมศรีนครา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปที่ดินฯ เข้าร่วมหารือการขอรับเงินสนับสนุน และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 18 มีนาคม 2663 โดยมีนายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน มีวาระพิจารณาการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ เพื่อชดเชยค่าต้นไม้และสิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย
3.1.1 งบประมาณโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ มติที่ประชุม เห็นชอบงบประมาณในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ
3.1.2 การขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ มติที่ประชุม เห็นชอบให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานีในฐานะผู้ดำเนินโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนฯ จำนวน 5.5 ล้านเศษ เพื่อให้โครงการที่ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานตามผังเมือง (ถนนผังเมืองสาย ข1และ ข4) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องรื้อย้ายชดเชยต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างในแนวถนน ทั้งนี้โครงการได้มีการออกเงินสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของวงเงินโครงการ และการรับเงินอุดหนุนเป็นไปตาม พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 มาตรา 48 และระเบียบของกองทุนฯ ทั้งนี้ได้ดำเนินการแจกแบบสำรวจตัวชั้วัดที่ 2.3 ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ ส่วนจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จำนวน 30 ชุด ณ ห้องประชุมศรีนครา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

ประชาสัมพันธ์...ประกาศการจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน
23/03/2020

ประชาสัมพันธ์...ประกาศการจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน

ประชาสัมพันธ์...ประกาศการจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน

11/03/2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานกองทุน ตำแหน่ง พนักงานนิติกร https://www.dpt.go.th/th/dpt-services/job-and-career/details/454/

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหาร...
11/03/2020

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายไตรรัตน์ พูลสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นกรรมการและเลขานุการ ดร.อิทธิพงศ์ ตันมณี ผู้ตรวจราชการกรม ผู้แทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นางบงกช สุวรรณเดช ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และกรรมการจากหน่วยงานร่วมประชุม สำหรับการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ 1.พิจารณาสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่ จ.ระนอง 2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนฯ และอนุกรรมการด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 3. แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2563 และ 4. การขายพื้นที่จัดหาประโยชน์ จ.จันทบุรี ณ ห้องประชุม 2101 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายไตรรัตน์ พูลสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นกรรมการและเลขานุการ ดร.อิทธิพงศ์ ตันมณี ผู้ตรวจราชการกรม ผู้แทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นางบงกช สุวรรณเดช ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และกรรมการจากหน่วยงานร่วมประชุม สำหรับการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ 1.พิจารณาสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่ จ.ระนอง 2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนฯ และอนุกรรมการด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 3. แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2563 และ 4. การขายพื้นที่จัดหาประโยชน์ จ.จันทบุรี ณ ห้องประชุม 2101 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9

06/03/2020

วันนี้วันสุดท้าย...รับสมัครพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่ง พนักงานนิติกร 1 ตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปที่ดินฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุ...
06/03/2020

เมื่อวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปที่ดินฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดลพบุรี สรุปผลจากการติดตามโครงการฯ ได้ดังนี้ ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายในโครงการ แล้วเสร็จประมาณ 80% และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน การวางระบบประปา อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน (ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2563) งานก่อสร้างเชื่อมทาง จำนวน 2 จุด ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย 1 จุด และอีก 1 จุดกำลังดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะเเล้วเสร็จเดือนเมษายน สำหรับผิวถนนคอนกรีตสายย่อย ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย และได้ดำเนินการแจกแบบสำรวจความพึงพอใจ/ผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ ณ พื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปที่ดินฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดลพบุรี สรุปผลจากการติดตามโครงการฯ ได้ดังนี้ ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายในโครงการ แล้วเสร็จประมาณ 80% และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน การวางระบบประปา อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน (ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2563) งานก่อสร้างเชื่อมทาง จำนวน 2 จุด ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย 1 จุด และอีก 1 จุดกำลังดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะเเล้วเสร็จเดือนเมษายน สำหรับผิวถนนคอนกรีตสายย่อย ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย และได้ดำเนินการแจกแบบสำรวจความพึงพอใจ/ผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ ณ พื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นางสดใส  มนูทัศน์ หัวหน้าผู้ปฏิบัติงานสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่1...
26/02/2020

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นางสดใส มนูทัศน์ หัวหน้าผู้ปฏิบัติงานสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่17 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมประชุมเพื่อปิดการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีนางบงกช สุวรรณเดช ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนฯ ชั้น M กรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม 9

25/02/2020
office.dpt.go.th

ประกาศรับสมัครพนักงานกองทุน ตำแหน่ง พนักงานนิติกร
สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานกองทุนฯ ตำแหน่ง พนักงานนิติกร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม 9 ชั้น M เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 2 - 6 มีนาคม 2563 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์กองทุนจัดรูปที่ดินฯ ประกาศรับสมัครงานhttp://office.dpt.go.th/lrfund/images/PDF/Job_240263.pdf
สามารถ ชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบผ่านระบบ KTB Corporate Online และจ่ายผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ตามรายละเอียด http://office.dpt.go.th/lrfund/images/pic_work/KTB.JPG
แผนที่การเดินทาง และติดต่อสอบถาม http://office.dpt.go.th/lrfund/index.php/2018-08-01-07-24-43

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ส่วนจ.สมุทรสาคร
25/02/2020

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ส่วนจ.สมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม เชิญเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ร่วมเป็นสักขีพยานกา...
14/02/2020

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม เชิญเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ร่วมเป็นสักขีพยานการจ่ายเงินค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้างและอาคารในโครงการจัดรูปที่ดินฯ พร้อมทั้งดำเนินการสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการภายในโครงการ และบริเวณโดยรอบโครงการฯ ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม เชิญเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ร่วมเป็นสักขีพยานการจ่ายเงินค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้างและอาคารในโครงการจัดรูปที่ดินฯ พร้อมทั้งดำเนินการสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการภายในโครงการ และบริเวณโดยรอบโครงการฯ ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นางบงกช สุวรรณเดช ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้...
14/02/2020

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นางบงกช สุวรรณเดช ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองทุนฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี ได้รับการประสานจากเจ้าของที่ดินมีความประสงค์จะขอซื้อที่ดินจัดหาประโยชน์ภายในโครงการฯ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของกองทุนฯ จึงลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ และตรวจสอบพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในครั้งนี้เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาต่อไป ณ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนทุ่งดอนแดงและถนนจันทคามวิถี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นางบงกช สุวรรณเดช ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองทุนฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี ได้รับการประสานจากเจ้าของที่ดินมีความประสงค์จะขอซื้อที่ดินจัดหาประโยชน์ภายในโครงการฯ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของกองทุนฯ จึงลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ และตรวจสอบพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในครั้งนี้เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาต่อไป ณ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนทุ่งดอนแดงและถนนจันทคามวิถี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นท...
04/02/2020

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อตอบข้อซักถาม ปัญหา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการจัดรูปที่ดินฯ ในวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมท้องถิ่นรวมใจ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อตอบข้อซักถาม ปัญหา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการจัดรูปที่ดินฯ ในวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมท้องถิ่นรวมใจ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

Photos from กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ : Land Readjustment Fund's post
31/01/2020

Photos from กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ : Land Readjustment Fund's post

ที่อยู่

224 กรมโยธาธิการและผังเมือง อาคาร 4 ชั้น M แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
Bangkok
10310

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-2018057-61

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ : Land Readjustment Fundผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ : Land Readjustment Fund:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากทราบเรื่องการขายพื้นที่โรงเรียน ดรุนพิทยพานิชการค่ะถ้าทราบช่วยตอบกลับด้วยค่ะmalaita