คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาการจัดการเป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีภารกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิตและบุคลากรในสายบริหารธุรกิจ ได้แก่ การจัดการทั่วไป การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และการบัญชี สายศิลปศาสตร์ ได้แก่ นิเทศศาสตร์ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เริ่มมีการเตรียมการจัดการเรียนการสอนในปีพุทธศักราช 2527 สำนักงานคณะวิชาวิทยาการจัดการ ตั้งอยู่อาคาร 1 ชั้นล่าง เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2529 ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้คณะวิชาวิทยาการจัดการเป็นคณะหนึ่งในโครงสร้างของวิทยาลัยครู และวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2530 ได้มีการลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้มีผู้บริหารงานที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชาการจัดการตามลำดับ ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชน แสงจักร์ พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2530 2. รองศาสตราจารย์สมคิด บางโม พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2533 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉียบ ไทยยิ่ง พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2536 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัสราภรณ์ เทศธรรม พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2538 ในปี พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 คณะวิชาวิทยาการจัดการจึงเปลี่ยนเป็นคณะวิทยาการจัดการ มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัสราภรณ์ เทศธรรม พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2546 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชน แสงจักร์ พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2547 ในปี พ.ศ.2547 ได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้นแทนสถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ 2547 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 คณะวิทยาการจัดการ เป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชน แสงจักร์ พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2556 2. ดร.ชินวงศ์ ศรีงาม พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน

เปิดเหมือนปกติ

อย่าลืมการป้องกัน Covid-19  ด้วย 5 มาตรการป้องกัน 😷🤧 เพื่อความปลอดภัยจาก Covid -19 คณะวิทยาการจัดการ มหาลัยราชภัฏพระนคร
21/12/2020

อย่าลืมการป้องกัน Covid-19 ด้วย 5 มาตรการป้องกัน 😷🤧 เพื่อความปลอดภัยจาก Covid -19
คณะวิทยาการจัดการ มหาลัยราชภัฏพระนคร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ วันที่ 9 ธ.ค. 63 ณ ห้องประชุมชั้น 15/1
16/12/2020

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ วันที่ 9 ธ.ค. 63 ณ ห้องประชุมชั้น 15/1

การรายงานผลดำเนินงานระหว่าง สาขาวิชาการจัดการค้าปลีก กับ บ.ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 18 พ.ย. 63 ณ ห้องประชุม 15/2
16/12/2020

การรายงานผลดำเนินงานระหว่าง สาขาวิชาการจัดการค้าปลีก กับ บ.ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 18 พ.ย. 63 ณ ห้องประชุม 15/2

การประชุมหารือเสนอชื่อกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก วันที่ 17 พ.ย. 63 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมีชั้น 8
16/12/2020

การประชุมหารือเสนอชื่อกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก วันที่ 17 พ.ย. 63 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมีชั้น 8

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8-2563 วันที่ 12 พ.ย. 63 ณ ห้องประชุม 15/2 อาคาร 15
14/12/2020

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8-2563 วันที่ 12 พ.ย. 63 ณ ห้องประชุม 15/2 อาคาร 15

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันที่ 23 ต.ค. 63
14/12/2020

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันที่ 23 ต.ค. 63

คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมการให้แนะแนวการศึกษาต่อที่โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
14/12/2020

คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมการให้แนะแนวการศึกษาต่อที่โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

🤩คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 5 PNRU AMBASSADOR 2020🤩1. นายธนกร อินทะร...
10/12/2020

🤩คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 5
PNRU AMBASSADOR 2020🤩

1. นายธนกร อินทะรังษี จากสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2. นางสาวประภัชชา พิตรพิบูลย์นันท์ จากหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
3. นววิช เสนาบุตร จากหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบโควตา (สายอาชีพ)อ่านรายละเอีย...
01/12/2020

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบโควตา (สายอาชีพ)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :: https://admission.pnru.ac.th/home/info

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิ...
28/11/2020

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต่องานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ วิถีศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ๑ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่๑ และนานาชาติครั้งที่ ๑๑ ICAC2021 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงขอเชิญชวนท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายได้ในวันและเวลาดังกล่าวครับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคกศ.พบ.(เสาร์ - อาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 3/ 2563ดูรายล...
18/11/2020

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคกศ.พบ.(เสาร์ - อาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 3/ 2563
ดูรายละเอียดการรับสมัคร และ กรอกข้อมูลการสมัคร ได้ที่
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย :: https://pnru.ac.th
กรอกข้อมูลการสมัคร :: https://admission.pnru.ac.th/home/info

11/11/2020
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การประชุมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มรภ.พระนคร
ประชาคมราชภัฏระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะฯ ว่าด้วยเรื่องการจัดสวัสดิการเพื่อคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนฯ
ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบ portfolio ประจำ...
06/11/2020

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบ portfolio ประจำปีการศึกษา 2564
ดูรายละเอียดการรับสมัคร และ กรอกข้อมูลการสมัคร ได้ที่
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย :: https://www.pnru.ac.th/
กรอกข้อมูลการสมัคร :: https://admission.pnru.ac.th/home/info

27/10/2020
พิธีมอบโล่-เกียรติบัตร เชิดชูเกียรติเนื่องในโอกาส ครบรอบ ๑๒๘ ปีฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏฏพระนคร ในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563
19/10/2020

พิธีมอบโล่-เกียรติบัตร เชิดชูเกียรติเนื่องในโอกาส ครบรอบ ๑๒๘ ปีฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏฏพระนคร ในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563

งานวันครบรอบการสถาปนา 128 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563
16/10/2020

งานวันครบรอบการสถาปนา 128 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7-2563 วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม15/2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
15/10/2020

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7-2563 วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม15/2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ พรหมฤาษี
12/10/2020

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ พรหมฤาษี

ปฏิทินรับสมัครนักศึกษา สายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564
08/10/2020

ปฏิทินรับสมัครนักศึกษา สายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564

การประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2-2563 วันที่ 1 ต.ค. 63 ณ ห้องประชุม 15/2 อาคารเแลิมพระเก...
08/10/2020

การประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2-2563 วันที่ 1 ต.ค. 63 ณ ห้องประชุม 15/2 อาคารเแลิมพระเกียรติ

งานวันส่งพี่ ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
06/10/2020

งานวันส่งพี่ ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

การประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานของคณบดี ประจำปี 2563 วันที่ 29 ก.ย. 63 ณ ห้องประชุม 15/2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
05/10/2020

การประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานของคณบดี ประจำปี 2563 วันที่ 29 ก.ย. 63 ณ ห้องประชุม 15/2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's post
02/10/2020

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's post

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
01/10/2020

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ รอบ portfolio สายอาชีพ ประะจำปีการศึกษา 2564
ดูรายละเอียดการรับสมัคร และ กรอกข้อมูลการสมัคร ได้ที่
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย :: https://www.pnru.ac.th/ และ
ประกาศรับสมัคร :: https://admission.pnru.ac.th/home/info

การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปี 2563 และนักศึกษาภาค กศ.พบ.รุ่นที่ 51 - 52
22/09/2020

การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปี 2563 และนักศึกษาภาค กศ.พบ.รุ่นที่ 51 - 52

คณะวิทยาการจัดการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (MBA) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้ - ...
22/09/2020

คณะวิทยาการจัดการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (MBA) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้ - 11 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สมัครได้ที่ https://admission.pnru.ac.th/home/info

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ประจำปี2563รายละเอียด https://std-aff.pnru.ac.th/upload-files/uploadfile/1/d09c4ba7ebb156a69729...
17/09/2020

ประชาสัมพันธ์
ทุนการศึกษา ประจำปี2563
รายละเอียดhttps://std-aff.pnru.ac.th/upload-files/uploadfile/1/d09c4ba7ebb156a6972924120945fa31.pdf

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษาที่ 2563 ภาคการศึกษาที่ 2https://admission.pnru.ac.th/h...
15/09/2020

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษาที่ 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
https://admission.pnru.ac.th/home/info

กำหนดการรับบัตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
10/09/2020

กำหนดการรับบัตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's post
31/08/2020

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's post

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's post
29/08/2020

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's post

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's post
28/08/2020

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's post

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's post
28/08/2020

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's post

ประกาศเรื่อง วันหยุดที่มีการเรียนการสอนชดเชยเพิ่มเติม และ เลื่อนวันสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ 1/2563
27/08/2020

ประกาศเรื่อง วันหยุดที่มีการเรียนการสอนชดเชยเพิ่มเติม และ เลื่อนวันสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ 1/2563

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's post
26/08/2020

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's post

ที่อยู่

เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ
Bangkok
10220

ข้อมูลทั่วไป

ปรัชญา บูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการด้วยปัญญาเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วิสัยทัศน์ บริหารจัดการ และบูรณาการองค์ความรู้ ผลิตบัณฑิตมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักพึ่งพาตนเองและสร้างงานได้ โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่สากล คณะวิทยาการจัดการมีพันธกิจดังนี้ 1. ปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักศึกษาและบุคลากร ในเรื่องระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย 2. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษาสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักพึ่งพาตนเองและสร้างงานได้ 3. พัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านภาษาอื่นและเทคโนโลยีใหม่ๆ 4. พัฒนาสถานที่จัดการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการให้ทันสมัย มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเรียนการสอน 5. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจจำลองและเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ โดยการปฏิบัติจริง และเรียนรู้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ดำเนินงานตรงกับหลักสูตรในคณะและหน่วยงานภายนอก เพื่อนำไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่สากล

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625448410

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด