คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาการจัดการเป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีภารกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิตและบุคลากรในสายบริหารธุรกิจ ได้แก่ การจัดการทั่วไป การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และการบัญชี สายศิลปศาสตร์ ได้แก่ นิเทศศาสตร์ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เริ่มมีการเตรียมการจัดการเรียนการสอนในปีพุทธศักราช 2527 สำนักงานคณะวิชาวิทยาการจัดการ ตั้งอยู่อาคาร 1 ชั้นล่าง เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2529 ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้คณะวิชาวิทยาการจัดการเป็นคณะหนึ่งในโครงสร้างของวิทยาลัยครู และวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2530 ได้มีการลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้มีผู้บริหารงานที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชาการจัดการตามลำดับ ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชน แสงจักร์ พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2530 2. รองศาสตราจารย์สมคิด บางโม พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2533 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉียบ ไทยยิ่ง พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2536 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัสราภรณ์ เทศธรรม พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2538 ในปี พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 คณะวิชาวิทยาการจัดการจึงเปลี่ยนเป็นคณะวิทยาการจัดการ มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัสราภรณ์ เทศธรรม พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2546 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชน แสงจักร์ พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2547 ในปี พ.ศ.2547 ได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้นแทนสถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ 2547 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 คณะวิทยาการจัดการ เป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชน แสงจักร์ พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2556 2. ดร.ชินวงศ์ ศรีงาม พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน

เปิดเหมือนปกติ

ปฏิทินรับสมัครนักศึกษา สายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564
08/10/2020

ปฏิทินรับสมัครนักศึกษา สายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564

การประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2-2563 วันที่ 1 ต.ค. 63 ณ ห้องประชุม 15/2 อาคารเแลิมพระเก...
08/10/2020

การประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2-2563 วันที่ 1 ต.ค. 63 ณ ห้องประชุม 15/2 อาคารเแลิมพระเกียรติ

งานวันส่งพี่ ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
06/10/2020

งานวันส่งพี่ ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

การประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานของคณบดี ประจำปี 2563 วันที่ 29 ก.ย. 63 ณ ห้องประชุม 15/2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
05/10/2020

การประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานของคณบดี ประจำปี 2563 วันที่ 29 ก.ย. 63 ณ ห้องประชุม 15/2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's post
02/10/2020

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's post

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
01/10/2020

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ รอบ portfolio สายอาชีพ ประะจำปีการศึกษา 2564
ดูรายละเอียดการรับสมัคร และ กรอกข้อมูลการสมัคร ได้ที่
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย :: https://www.pnru.ac.th/ และ
ประกาศรับสมัคร :: https://admission.pnru.ac.th/home/info

การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปี 2563 และนักศึกษาภาค กศ.พบ.รุ่นที่ 51 - 52
22/09/2020

การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปี 2563 และนักศึกษาภาค กศ.พบ.รุ่นที่ 51 - 52

คณะวิทยาการจัดการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (MBA) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้ - ...
22/09/2020

คณะวิทยาการจัดการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (MBA) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้ - 11 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สมัครได้ที่ https://admission.pnru.ac.th/home/info

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ประจำปี2563รายละเอียด https://std-aff.pnru.ac.th/upload-files/uploadfile/1/d09c4ba7ebb156a69729...
17/09/2020

ประชาสัมพันธ์
ทุนการศึกษา ประจำปี2563
รายละเอียดhttps://std-aff.pnru.ac.th/upload-files/uploadfile/1/d09c4ba7ebb156a6972924120945fa31.pdf

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษาที่ 2563 ภาคการศึกษาที่ 2https://admission.pnru.ac.th/h...
15/09/2020

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษาที่ 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
https://admission.pnru.ac.th/home/info

กำหนดการรับบัตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
10/09/2020

กำหนดการรับบัตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's post
31/08/2020

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's post

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's post
29/08/2020

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's post

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's post
28/08/2020

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's post

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's post
28/08/2020

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's post

ประกาศเรื่อง วันหยุดที่มีการเรียนการสอนชดเชยเพิ่มเติม และ เลื่อนวันสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ 1/2563
27/08/2020

ประกาศเรื่อง วันหยุดที่มีการเรียนการสอนชดเชยเพิ่มเติม และ เลื่อนวันสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ 1/2563

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's post
26/08/2020

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's post

📣ประชาสัมพันธ์ 📣 นักศึกษาภาค กศ.พบ. คณะวิทยาการจัดการ รับหน้ากากผ้าอนามัย ในวันที่ 29 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา...
25/08/2020

📣ประชาสัมพันธ์ 📣
นักศึกษาภาค กศ.พบ. คณะวิทยาการจัดการ รับหน้ากากผ้าอนามัย ในวันที่ 29 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.รับด้วยตนเอง พร้อมแสดงบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชน ที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 15

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's post
25/08/2020

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's post

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's post
25/08/2020

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's post

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's post
24/08/2020

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's post

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา2564 รอบโควตาพิเศษ(ฟรีค่าธรรมเนียมในการสมัคร) กรอ...
22/08/2020

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา2564 รอบโควตาพิเศษ(ฟรีค่าธรรมเนียมในการสมัคร) กรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ https://admission.pnru.ac.th/home/info

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's post
13/08/2020

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's post

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ขอพระอ...
11/08/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's post
07/08/2020

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's post

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's post
07/08/2020

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's post

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม...
25/07/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's post
21/07/2020

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's post

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.พบ. (เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563Click ...
20/07/2020

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.พบ. (เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563
Click ::
https://admission.pnru.ac.th/home/info

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's post
20/07/2020

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's post

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's cover photo
20/07/2020

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's cover photo

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษามารับสิ่งของแจกฟรี จำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลยโดนสามารเลือกรับได้คนละ 1 ชิ้นต่อ1คน รับได้ที่สำน...
15/07/2020

ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษามารับสิ่งของแจกฟรี จำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย
โดนสามารเลือกรับได้คนละ 1 ชิ้นต่อ1คน
รับได้ที่สำนักงานคณบดีชั้น 15

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม ทำบุญใส่บาตร ทุกวันศุกร์ ประจำภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๓ เริ่มวันศุกร์ท...
13/07/2020

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม ทำบุญใส่บาตร ทุกวันศุกร์ ประจำภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๓ เริ่มวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๔๕ น. ณ อาคารพุทธวิชชาลัย

คณะวิทยาการจัดการได้จัดกิจกรรม เปิดตู้ปันสุข "หยิบไปแต่พอดี ถ้ามีให้แบ่งปัน" โดยมีคณาจารย์ บุคลากรร่วมกิจกรรม บริเวณด้าน...
08/07/2020

คณะวิทยาการจัดการได้จัดกิจกรรม เปิดตู้ปันสุข "หยิบไปแต่พอดี ถ้ามีให้แบ่งปัน" โดยมีคณาจารย์ บุคลากรร่วมกิจกรรม บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ จัดขึ้นในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563

กิจกรรมแนะนำแหล่งเรียนรู้ และการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2563 วันท...
05/07/2020

กิจกรรมแนะนำแหล่งเรียนรู้ และการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 29-30 มิ.ย. 63 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมีชั้น 8

ที่อยู่

เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ
Bangkok
10220

ข้อมูลทั่วไป

ปรัชญา บูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการด้วยปัญญาเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วิสัยทัศน์ บริหารจัดการ และบูรณาการองค์ความรู้ ผลิตบัณฑิตมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักพึ่งพาตนเองและสร้างงานได้ โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่สากล คณะวิทยาการจัดการมีพันธกิจดังนี้ 1. ปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักศึกษาและบุคลากร ในเรื่องระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย 2. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษาสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักพึ่งพาตนเองและสร้างงานได้ 3. พัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านภาษาอื่นและเทคโนโลยีใหม่ๆ 4. พัฒนาสถานที่จัดการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการให้ทันสมัย มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเรียนการสอน 5. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจจำลองและเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ โดยการปฏิบัติจริง และเรียนรู้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ดำเนินงานตรงกับหลักสูตรในคณะและหน่วยงานภายนอก เพื่อนำไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่สากล

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625448410

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด