Clicky

ชีววิถี กฟผ.

ชีววิถี กฟผ. โครงการชีววิถีฯเป็นการดำเนินงานโด? โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) โดยได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2542 โดยน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติ และขยายผลความรู้สู่ชุมชนโดยรอบ เขตเขื่อน โรงไฟฟ้า และ พื้นที่ใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศ

ต่อมาในปี 2546 ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) โดยมีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี,วิทยาลัยประมง,วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ และวิทยาลัยการอาชีพ เข้าร่วมมากกว่า 90 แห่งทั่วประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำแนวคิดทางชีววิถีฯจาก กฟผ. ขนายผลไปสู่ชุมชนให้มากที่สุด มุ่งเน้นการลดรายจ่ายในครัวเรือน ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง

เปิดเหมือนปกติ

31/03/2022

บันได 7 ขั้น สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน

การทำตามบันได 7 ขั้น เพื่อทำให้ครัวเรือนอยู่รอดพึ่งตนเองได้ นำไปสู่การรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนในที่สุด

“ทฤษฎีใหม่”แนวทางปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนกรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงระบุถึงขั้นตอน การพัฒนาเป็น 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น เพื่อแก้ปัญหาของเกษตรกรในระดับครัวเรือนให้มีผลผลิตเพียงพอต่อการยังชีพได้ตลอดปีในเบื้องต้น และจำหน่ายผลผลิตส่วนเกินเป็นรายได้ เมื่อมีความพอเพียงและมั่นคงขั้นพื้นฐานระดับหนึ่งแล้ว จึงก้าวเข้าสู่ขั้นที่ 2 ทฤษฎีใหม่ขั้นกลางที่จะเป็นการรวมกลุ่มเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ หรือวิสาหกิจ เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกลุ่มโดยรวม บนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปันช่วยเหลือกันตามกำลังและความสามารถของตน การรวมกลุ่มที่ประสบความสำเร็จจะนำไปสู่ขั้นที่ 3 ทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้า โดยประสานความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ ในระดับประเทศ เช่น ธนาคาร บริษัทธุรกิจ เพื่อยกระดับการทำธุรกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มั่นคง ยั่งยืน

เพื่อสืบสานแนวพระราชดำรินี้ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ จึงจัดทำโครงการศึกษา วิจัยการพัฒนาอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริเพื่อสังเคราะห์แนวคิด หลักทฤษฎี ปัจจัยความเชื่อมโยงปัจจัยความสำเร็จ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่นำไปสู่ความสำเร็จ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่นำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ซึ่งจะมีการจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์ความรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเชิงปฏิบัติ และต่อเนื่องด้วยงานวิจัยในโครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนทฤษฎีใหม่ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในขั้นที่ 2 ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนได้รูปแบบการปฏิบัติในการพัฒนาครัวเรือนและชุมชนไปสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นลำดับขั้นตอน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับการรวมกลุ่ม เพื่อการพัฒนาครัวเรือนเข้มแข็งสู่การรวมกลุ่มที่มีความมั่นคงยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสรุปเป็นแนวปฏิบัติสำหรับกลุ่มและหน่วยงานสนับสนุนได้เป็นบันได 7 ขั้น ดังนี้

• ขั้นที่ 1 ทำไมต้องรวมกลุ่ม

เพราะสารพันปัญหารุมเร้า ขายผลผลิตไม่ได้ราคา เกิดภัยพิบัติ โรคภัยคุกคาม สุขภาพเสื่อมโทรม ฯลฯ

• ขั้นที่ 2 สิทธิกับหน้าที่ต้องมาด้วยกัน

ทำความเข้าใจให้ดี แล้วตกลงกันให้ชัดเจนว่า สิทธิและหน้าที่ต้องมาด้วยกัน

• ขั้นที่ 3 ร่วมคิดร่วมทำ

ร่วมกันคิด ร่วมกันทำในทุกเรื่อง ตั้งแต่กำหนดข้อบังคับของกลุ่ม ไปจนถึงการผลิตสินค้า คิดต้นทุน ทำบัญชี ดูแลจัดเก็บสินค้าหรือผลผลิต

• ขั้นที่ 4 แข่งขันให้ได้ในตลาด

ช่วยกันหาทางเพิ่มมูลค่าผลผลิตช่องทางการขาย และวิธีการลดต้นทุน

• ขั้นที่ 5 มีสิทธิมีเสียง

กระตุ้นให้สมาชิกทุกคน มาร่วมใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมทุกครั้งและทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นหนทางแก้ปัญหาหรือให้ความรู้ใหม่ ๆ กับสมาชิก

• ขั้นที่ 6 ข้อมูลดีมีความรู้

เก็บรวบรวมข้อมูลทุกด้านไม่ว่าการผลิตการขาย และความรู้จากคนเก่ง ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงแผนการผลิต แผนการขาย การใช้จ่าย และการทำงานของกลุ่ม

• ขั้นที่ 7 แสวงหาพันธมิตรรอบตัว

ร่วมมือกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและกลุ่มอื่น ๆ เพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมทั้งเงินทุนมาพัฒนาสินค้าและขยายตลาด

อินโฟกราฟิกโดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://bit.ly/3NuhFwS โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือ เส้นทางสู่เส้นชัย คู่มือบันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ได้ที่นี่ https://bit.ly/3iwn88b

#มูลนิธิปิดทองหลังพระ
#ทุกวิกฤติผ่านได้เพราะคนไทยไม่ท้อไม่ถอย
#เชื่อมั่นเศรษฐกิจพอเพียง
#สืบสานพระราชปณิธาน
#ศาสตร์ของพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
#พอเพียงเพื่อยั่งยืน

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
Website: www.pidthong.org
Twitter: twitter.com/pidthong
Instagram: instagram.com/pidthonglangphra
YouTube: https://bit.ly/3qpif42
Line: https://bit.ly/3sumjTn
Tiktok: https://bit.ly/3JdSNr0

22/03/2022
ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904

หลักสูตรการฝึกในรูปแบบ โคก หนอ นา และฐานเรียนรู้ต่างๆ สำหรับเยาวชน ประชาชนทั่วไป และข้าราชการ มีอะไรบ้างไปดูกัน

สถานที่ฝึกอบรมและศึกษารูปแบบโคก หนอง นา โมเดล  เปิดหลักสูตรแบบ one day แล้ว
07/03/2022

สถานที่ฝึกอบรมและศึกษารูปแบบโคก หนอง นา โมเดล เปิดหลักสูตรแบบ one day แล้ว

21/02/2022

"อยู่รอด" "พอเพียง" และ "ยั่งยืน"
3 ขั้นตอน การพัฒนาเพื่อความสุขที่ยั่งยืน

เนื่องจากพื้นฐานประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่จึงต้องพึ่งพิงการผลิตภาคเกษตรเพื่อการดำรงชีวิต เมื่อประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ยุคพัฒนา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงทรงมีความห่วงใยเกษตรกรรายย่อยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ว่าจะถูกละเลยจากยุทธศาสตร์การพัฒนาและกลายเป็นเหยื่อของการพัฒนาในที่สุด

ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงได้ทรงทำการค้นคว้าทดลองโครงการด้านการเกษตรหลายโครงการในพื้นที่บริเวณรอบพระราชวังจิตรลดารโหฐาน โดยมีจุดเน้นอยู่ที่การค้นหาเทคโนโลยี ตลอดจนวิธีการที่เหมาะสมกับการนำไปประยุกต์ใช้สำหรับเกษตรกรรายย่อยในประเทศไทย ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมากกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ

แม้ว่าโครงการพระราชดําริเหล่านี้จะมีความหลากหลายแตกต่างกันไป แต่จุดเน้นที่สําคัญคือการทำการเกษตรในระดับครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ในขั้นต้น ซึ่งจะเป็นรากฐานทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในที่สุด กล่าวคือ ทำให้ครอบครัวเกษตรกรสามารถอยู่ได้อย่างพออยู่พอกินและลดความเสี่ยงจากการต้องพึ่งพาน้ำฝนที่มีความไม่แน่นอน และจากการปลูกพืชเพียงไม่กี่ชนิด รวมทั้งมีความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด ซึ่งต่อมาในปี 2537 แนวพระราชดำรินี้ได้พัฒนามาเป็น "ทฤษฎีใหม่ 3 ขั้นตอน" ที่พระองค์ได้ทรงแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างของการพัฒนาจากระดับฐานรากให้มั่นคงอย่างเป็นขั้นตอนในภาคเกษตรดังนี้

• ขั้นตอนที่ 1 อยู่รอด (Survival)

เป็นแนวทางการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมในระดับครอบครัว ที่สอดคล้องกับระบบนิเวศวิทยา เพื่อให้พออยู่พอกิน สมควรแก่อัตภาพ ในระดับที่ประหยัดและเลี้ยงครอบครัวได้ ด้วยการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน เพื่อ

1) ขุดบ่อสำหรับเก็บน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งและใช้เลี้ยงปลา

2) ปลูกข้าวให้พอเพียงสำหรับการบริโภคในครอบครัวตลอดทั้งปี

3) ปลูกไม้ยืนต้น สวนผลไม้ และพืชผลอื่น ๆ และ

4) ไว้เป็นบริเวณที่อยู่อาศัย ปลูกพืชสวนครัว และเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน

ทั้งนี้ มีการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน การควบคุมวัชพืช ตลอดจนการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติทั้งหมด เป็นระบบการผลิตที่เน้นการเกื้อกูลกัน ระหว่างสัตว์เลี้ยงและพืชผลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถนำไปปรับใช้ได้ในทุกภูมิภาคให้เหมาะสมกับสภาพของดิน น้ำ และชนิดของพืช ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละแห่ง

• ขั้นตอนที่ 2 พอเพียง (Sufficiency)

มีเป้าหมายอยู่ที่การสร้างความสามารถในการพึ่งตนเองในระดับชุมชน ด้วยการนำเอาผลผลิตส่วนเกินของครอบครัวต่าง ๆ มาจัดการร่วมกันในระดับชุมชน และยึดหลักการแบ่งงานกันทำเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อให้ประหยัดและคุ้มทุน ซึ่งจะทำให้เกิดการเพิ่มผลผลิตและทำให้มีสินค้าและบริการในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

การพึ่งตนเองในระดับชุมชนสามารถทำได้หลายทางโดยการรวมกลุ่ม หรือร่วมมือกันในรูปสหกรณ์ เพื่อจัดการการผลิต การตลาด และพัฒนาสวัสดิการของชุมชน ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งกลุ่มการผลิตร่วมกัน ธนาคารข้าว/โค/กระบือ กลุ่มออมทรัพย์ชุมชน ศูนย์บริการสุขภาพชุมชน กลุ่มฌาปนกิจชุมชน เป็นต้น

เป็นการสร้างความสามัคคีภายในท้องถิ่นและเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกภายนอก โดยยังคงยึดหลักการใช้ความสามารถและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเป็นหลัก แม้ว่าในขั้นนี้การแลกเปลี่ยนกับภายนอกจะเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังคงให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนกันเองภายในชุมชน เพราะช่วยประหยัดค่าขนส่งและค่าการตลาดต่าง ๆ

• ขั้นตอนที่ 3 ยั่งยืน (Sustainability)

เพิ่มการติดต่อสัมพันธ์กับระบบตลาดและเศรษฐกิจภายนอก เพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ เช่น จำหน่ายผลผลิตส่วนเกิน แสวงหาเทคโนโลยีและทรัพยากรจากภายนอกมาใช้ในกิจการของชุมชน เช่น การสร้างโรงสีข้าว ใช้บริการสินเชื่อธนาคารและสถาบันการเงิน ตลอดจนสถาบันทางเศรษฐกิจหรืออื่น ๆ และถ้าหากชุมชนมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะมีการเจรจาต่อรองความร่วมมือกับบรรษัทธุรกิจเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย

การพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนตามแนวทางทฤษฎีใหม่ 3 ขั้นนี้ท้ายที่สุดแล้วจะนำไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องและเจริญก้าวหน้าไปสู่ระดับการพัฒนาที่สูงและซับซ้อนขึ้น

เรียบเรียงข้อมูลจาก หนังสือ "ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง...สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" โดย รศ. ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา

#มูลนิธิปิดทองหลังพระ
#ทุกวิกฤติผ่านได้เพราะคนไทยไม่ท้อไม่ถอย
#เชื่อมั่นเศรษฐกิจพอเพียง
#สืบสานพระราชปณิธาน
#ศาสตร์ของพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
#พอเพียงเพื่อยั่งยืน

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
Website: www.pidthong.org
Twitter: twitter.com/pidthong
Instagram: instagram.com/pidthonglangphra
YouTube: https://bit.ly/3qpif42
Line: https://bit.ly/3sumjTn
Tiktok: https://bit.ly/3JdSNr0

เชิญชม MV บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ ๓๔ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเพลง " แผ่นดินข...
08/11/2021
TYPOMV เพลงพระราชนิพนธ์ แผ่นดินของเรา (Alexandra)

เชิญชม MV บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ ๓๔
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เพลง " แผ่นดินของเรา "
......................................................................
บ้านเราหลังเล็กไม่ใหญ่โตทันสมัยเหมือนบ้านใคร แต่ก็เป็นบ้านที่เราเกิด มีมุมที่สวยงาม มุมเราคุ้นเคย มุมที่เราอบอุ่นใจ แม้จะเก่าแก่ มีรอยรั่ว แต่เราก็ช่วยกันซ่อมแซม ปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ ถ้าเรามีความรักให้บ้านเรา

กลุ่มเซียมไท้ เพื่อนๆ และครอบครัวอินทรนันท์ ภูมิใจนำเสนอ TYPOMV เพลงพระราชนิพนธ์ "แผ่นดินของเรา" ซึ่งเป็นการออกแบบตัวอักษรในลักษณะการเขียนแบบลายมือ ประกอบกับภาพถ่ายเมืองไทยอันสวยงาม สำหรับเพลง ได้รับความอนุเคราะห์จากครอบครัวอินทรนันท์ที่ถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพนธ์ออกมาได้อย่างไพเราะงดงาม

รับชมทาง youtube ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=cx9sPJmXMUM

บ้านเราหลังเล็กไม่ใหญ่โตทันสมัยเหมือนบ้านใคร แต่ก็เป็นบ้านที่เราเกิด มีมุมที่สวยงาม มุมเราคุ้นเคย อบอุ.....

“ธ สถิตในดวงใจไทย ตราบนิรันดร์”
13/10/2021

“ธ สถิตในดวงใจไทย ตราบนิรันดร์”

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัทในกลุ่ม กฟผ.

23/08/2021
คำสอนของพ่อ ในเรื่อง "เกษตรทฤษฎีใหม่"

คิดถึง"คนบนฟ้า"...ทั้งแนวทางและคำสอนที่ทำให้ประชาราษฎ์เป็นสุขมาถึงทุกวันนี้ .#ธสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ #น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ #ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ #รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 หมายเลข 1510 (20 คู่สาย) 24 ชม...
17/08/2021

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 หมายเลข 1510 (20 คู่สาย) 24 ชม. #ศูนย์ประสานความช่วยเหลือcovid19 #จิตอาสาพระราชทาน

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19

หมายเลข 1510 (20 คู่สาย) 24 ชม.

กรณีให้คำปรึกษา คำแนะนำในการรักษา เเละความช่วยเหลือด้านต่างๆ

#1510
#ศูนย์ประสานความช่วยเหลือcovid19
#จิตอาสาพระราชทาน

"ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี"๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔เนื่องในวันเฉลิิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา...
12/08/2021

"ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี"
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
เนื่องในวันเฉลิิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้จัดทำเพจ ชีววิถี กฟผ.

“พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า” พระราชดำ...
11/08/2021

“พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า” พระราชดำรัส "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๕

และจากพระราชปณิธานนั้น..พระองค์มิใช่ทรงตั้งขึ้นบนการร้องขอให้ผู้อื่นทำ หากแต่ทรงลงมือทำด้วยพระองค์เอง เพื่อให้คำว่า "ฉันจะสร้างป่า" เป็นประจักษ์จริง…ผ่านทางโครงการพระราชดำริต่างๆอย่างมากมาย ทรงดำริให้ชาวบ้านปลูกป่าเสียเอง ดูแลป่าเสียเอง เขาได้กินได้อยู่ มีความสุขความเจริญในป่า เขาก็จะดูแลป่า

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ได้สนองแนวทางพระราชดำริมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ ภายใต้ชื่อโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียติรฯ ซึ่งได้ทำการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา ในลุ่มแม่น้ำปิง วัง ยม น่าน โดยกว่า ๒๗ ปีของการปลูกป่า กฟผ. ได้ปลูกป่าทดแทนไปแล้วทั้งหมดกว่า ๔๐๐,๐๐๐ ไร่

โดยเฉพาะใน จ.น่าน กฟผ. ได้ปลูกป่าต้นน้ำไปแล้วมากกว่า ๘๐,๐๐๐ ไร่ ซึ่งพื้นที่ต้นน้ำของ"ลำน้ำน่าน" ถือเป็นหัวใจหลักของ "แม่น้ำเจ้าพระยา" โดยน้ำที่มาจาก "ลำน้ำน่าน" คิดเป็นร้อยละ 45 ของน้ำใน"แม่น้ำเจ้าพระยา"ทั้งหมด

การเติมเต็มในพื้นที่ป่าต้นน้ำในส่วนต่างๆของประเทศ จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจในการสนองกระแสพระราชดำรัส ของ กฟผ. ในการเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อสร้างความชุ่มชื้น และ นำความอุดมสมบูรณ์กลับสู่ธรรมชาติ

จากการติดตามผลการปลูกป่าที่ผ่านมา ทำให้ทราบว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าใน จ.น่าน แทบจะไม่มีการรุกล้ำพื้นที่ป่าซ้ำเข้ามาอีก และช่วยกันรักษาดูแลป่ามาตั้งแต่เริ่มปลูก เพราะพวกเค้าเหล่านั้นทราบดีว่า นี่คือ "ป่า" ที่ปลูกถวาย "ในหลวง" จนกระทั่งป่ายังสมบูรณ์มาถึงปัจจุบัน

ด้วยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในโครงการปลูกป่าฯ กฟผ.

จุดเริ่มต้นของโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี...
11/08/2021

จุดเริ่มต้นของโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ กระทั่งในปี ๒๕๔๖ ได้ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลสู่ชุมชนและราษฎรได้มากกว่า ๖๐๐ ชุมชนทั่วประเทศ ตลอดจนขยายผลสู่ บุคลากรของ กฟผ. และ สอศ. รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยที่มีมากกว่า ๓๐๐ ชิ้นงาน ที่นำไปต่อยอดในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ

"...มาที่นี่ได้ความรู้ แต่เดิมมีความกังวลว่าประชาชนที่ช่วยกันรักษาป่า และปฏิญาณว่าจะไม่ตัดไม้ทำลายป่า จะอยู่กันอย่างไร เมื่อมาเห็นโครงการนี้แล้วรู้สึกมีความสบายใจ ที่ได้เห็นประชาชนมีอาหารรับประทาน โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก อยากให้นำไปทำกับหมู่บ้านอื่นๆด้วย เพื่อให้ราษฎรมีอาหารรับประทานอย่างเพียงพอ..."

จากกระแสรับสั่ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อครั้งเสด็จประทับเขื่อนสิรินธร และเสด็จเยี่ยมหมู่บ้านโนนสวรรค์ ณ บ้านโนนสวรรค์ ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๑

ผู้บริหาร กฟผ. ได้สนองกระแสรับสั่งและน้อมนำมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จนได้จัดตั้ง "โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ขึ้นในปี ๒๕๔๒ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของ "ชีววิถี กฟผ." โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นพื้นฐาน และขับเคลื่อนกิจกรรม การปลูกพืช,การประมง,การปศุสัตว์,การจัดการสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบ "ครัวเรือน" โดยใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือ ลดการใช้สารเคมีทุกรูปแบบ จน "ครัวเรือน"เหล่านั้น มีความเชี่ยวชาญและเข็มแข็ง จนผนึกกำลังขับเคลื่อนเป็นชุมชนที่ยั่งยืนในที่สุด

ปัจจุบัน กฟผ. ยังคงดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่างต่อเนื่องและก้าวขึ้นสู่ปีที่ ๒๑ มีชุมชนมากกว่า ๖๐๐ แห่งทั่วประเทศที่เดินตามแนวทางที่เริ่มต้นจากกระแสรับสั่งของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในครั้งนั้น

ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

11/08/2021

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ จ.อุบลราชธานี ได้เผยแพร่คลิปการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ หรือ EM (Effective Microorganisms) ในการบำบัดสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ และลดรายจ่ายภายในโรงพยาบาลฯ ได้มากถึง 7 แสนบาท

โดยเป็นกิจกรรมที่ทางโรงพยาบาลฯร่วมกับ กฟผ. และวัดป่าศรีแสงธรรม ตั้งศูนย์ผลิตจุลินทรีย์EM ร่วมถึงการผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ มาใช้ในกระบวนการทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ ซักผ้า ล้างจาน ล้างห้องน้ำ ทำความสะอาดโรงอาหารซึ่งถือเป็นต้นทางหรือต้นน้ำ เมื่อน้ำที่ใช้ไหลลงท่อซึ่งเป็นกลางน้ำก็บำบัดน้ำด้วยการหยดจุลินทรีย์ลงไปผสมก่อนปล่อยน้ำลงสู่ปลายน้ำหรือบ่อน้ำทิ้ง

ผลของการนำจุลินทรีย์มาใช้และทำผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์เพื่อทดแทนการใช้น้ำยาจากสารเคมี ทำให้โรงพยาบาลประหยัดงบประมาณได้ถึงปีละ 700,000บาท และที่สำคัญทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น น้ำไม่มีกลิ่นเหม็น ห้องน้ำที่หอผู้ป่วยไม่มีกลิ่นเหม็น

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=ShklZYCv1Ng

ประชาชนทั่วไปสามารถร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ่านระบบออนไลน์ ท...
10/08/2021

ประชาชนทั่วไปสามารถร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

ที่อยู่

ฝ่ายกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เลขที่ 53 ม.2 ถ.จรัญสนิทวงศ
Bangkok
11130

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6624364646

เว็บไซต์

http://www.chivavithee.egat.co.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ชีววิถี กฟผ.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ชีววิถี กฟผ.:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ที่พิจิตรมีตรงไหนบ้างคะ
อยากรู้วิธีทำปุ๋ย