กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. Call Center โทร 0-2016-4888 (จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ) www.studentloan.or.th กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539 ให้เริ่มดำเนินการกองทุนในลักษณะเงินทุนหมุนเวียน ตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ต่อมารัฐบาลได้พิจารณาเห็นความสำคัญของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามากขึ้น จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา ปัจจุบัน พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาอยู่ในการกำกับดูแลของรัฐมนตรี และมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น เนื่องจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549 ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 มีการบริหารจัดการและการดำเนินการที่มีข้อจำกัด และไม่สอดคล้องกับนโยบายการผลิตกำลังคนและการพัฒนาประเทศสมควรบูรณาการการบริหารจัดการและการดำเนินการของกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ให้เป็นเอกภาพอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน และเพิ่มมาตรการในการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หน้าที่: วิสัยทัศน์ กยศ. "เป็นกองทุนหมุนเวียนที่ให้โอกาสทางการศึกษาเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" พันธกิจ กยศ. 1. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ / ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก / ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือสาขาวิชาที่กองทุนฯ มุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ / เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ 2. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยใช้หลักบริหารจัดการที่ดี

เปิดเหมือนปกติ

กยศ. เปิดช่องทางตรวจสอบยอดหนี้ ผ่านแอปพลิเคชัน “กยศ. Connect” ให้บริการสำหรับผู้กู้ยืมที่ทำสัญญากับไอแบงก์แล้ววันนี้ ☺
16/11/2020

กยศ. เปิดช่องทางตรวจสอบยอดหนี้
ผ่านแอปพลิเคชัน “กยศ. Connect”
ให้บริการสำหรับผู้กู้ยืมที่ทำสัญญากับไอแบงก์แล้ววันนี้

กยศ. เปิดช่องทางตรวจสอบยอดหนี้ ผ่านแอปพลิเคชัน “กยศ. Connect” ให้บริการสำหรับผู้กู้ยืมที่ทำสัญญากับไอแบงก์แล้ววันนี้

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดช่องทางตรวจสอบยอดหนี้ ผ่านแอปพลิเคชัน “กยศ. Connect” ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android หรือทางเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th ให้บริการสำหรับผู้กู้ยืมที่ทำสัญญากับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งผู้กู้ยืมยังคงสามารถชำระเงินผ่านช่องทางบริการรับชำระทั่วประเทศและ Mobile Banking ของทุกธนาคาร

การลงทะเบียนผู้ใช้งาน ผู้กู้ต้องลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่านระบบได้ 2 ช่องทาง
1. ผ่านช่องทาง Mobile Application "กยศ. Connect" ทั้งระบบปฎิบัติการ iOS และ Android
2. ผ่านทางเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line บัญชีทางการ กยศ. หรือ โทร 0 2016 4888
กยศ. ธนาคารอิสลามฯ 0 2650 6999 ต่อ 5154, 5155, 5159, 1063, 1160

[ ประชาชนเฝ้าฯ 🙏 รับเสด็จในหลวง-พระราชินี 💛💜เปิดรถไฟฟ้าสาย “เฉลิมรัชมงคล”🇹🇭 ].14 พฤศจิกายน 2563 ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้...
16/11/2020

[ ประชาชนเฝ้าฯ 🙏 รับเสด็จในหลวง-พระราชินี 💛💜เปิดรถไฟฟ้าสาย “เฉลิมรัชมงคล”🇹🇭 ]
.
14 พฤศจิกายน 2563 ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สาย “เฉลิมรัชมงคล” (สายสีน้ำเงิน) ส่วนต่อขยาย ณ สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย เขตพระนคร – สถานีรถไฟฟ้าหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
ที่บริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดพื้นที่ให้ประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ มีประชาชนจำนวนมากพร้อมใจใส่เสื้อสีเหลือง เดินทางมาจับจองที่นั่งตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันจนเต็มไปทั้งพื้นที่
#ทรงพระเจริญ
.
.

.
.
[ โคก หนอง นา Ep.2 ]
.
สำหรับ Ep.นี้ พี่อาสาและลุงเอกจะพาเพื่อนๆไปดูในส่วนของ [หนอง] กันนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับ
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
รับชมได้ที่ https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/1730623517098017
.
.
[ เพราะพ่อคือต้นแบบ ]
.
ทุกความสำเร็จมีพ่อหลวงเป็นแรงบันดาลใจ
"...การกีฬานั้น ย่อมเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่ว ไปแล้วว่า เป็นปัจจัยในการบริหารร่างกายให้ แข็งแรง และฝึกอบรมจิตใจให้ผ่องแผ้วร่าเริง รู้จักแพ้ และชนะไม่เอารัดเอาเปรียบกัน มีการให้ อภัยซึ่งกันและกัน สามัคคีกลมเกลียวกัน อย่างที่เรียกกันว่ามี น้ำใจเป็นนักกีฬา..."
ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท
ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาประจำปี
ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ
วันที่ 1 ธันวาคม 2498
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
รับชมได้ที่ https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/3206289426143872
.
.
[ช่วยเหลือประชาชนและสังคม คืองานของเรา จิตอาสา 904]
.
แค่ได้เห็นรอยยิ้มที่มีความสุขของประชาชน พวกเราจิตอาสา 904 ก็หายเหนื่อย และพร้อมที่จะทำหน้าที่อันเสียสละนี้ต่อไป เพราะพวกเราคือ “จิตอาสา 904 ผู้ปิดทองหลังพระ.... เพื่อประชาชน”
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
รับชมได้ที่ https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/845698172869812
.
.
การปลูกมะนาวก็เป็นหนึ่งในการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากมะนาวเป็นผลไม้ที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวันของคนไทย เป็นพืชเศรษฐกิจที่รู้จักกันทั่วไปสามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศ ให้ผลผลิตเร็วหลังจาก 1 ปีและสามารถให้ผลตลอดทั้งปีเป็นระยะเวลา 3-5 ปี หรือมากกว่านั้น ส่งผลให้มีรายได้ทั้งปี
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
รับชมได้ที่ https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/3521875151232634
.
.
[ ในหลวงพระราชทานวิธีแกล้งดิน เกษตรกรที่กำลังจะปลูกข้าวด้วยปุ๋ยอินทรีย์น่าจะศึกษาไว้ ]
.
“… เมื่อโลกนี้ร้อนขึ้น มีหวังว่าน้ำแข็งจะละลายลงทะเล และรวมทั้งน้ำในทะเลนั้นจะพองขึ้น…สิ่งที่ทำให้คาร์บอนในอากาศเพิ่มมาก ขึ้นนั้น มาจากการเผาเชื้อเพลิง ซึ่งอยู่ในดินและจากการเผาไหม้…”
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ
วันที่ 4 ธันวาคม 2532
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
รับชมได้ที่ https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/796582081192050
.
.
[ ตอนที่ 10 พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการต่างประเทศเพื่อความมั่นคงและสันติสุข ]
----------------
รับชมได้ที่ https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/1237011770019479
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ
.
.
พิธีเปิดหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 5 ประจําปี 2563 ]
.
วันนี้ ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน (วิภาวดี) เขตพญาไท พลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ ผู้อํานวยการ ศูนย์อํานวยการ ใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจํา รุ่นที่ 5 ประจำปี 2563 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดขึ้น เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคม มีจิตสาธารณะทําความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นกําลังหลัก ในการทํากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ สามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปถ่ายทอดให้กับชุมชนในท้องถิ่นของตน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ข้าราชบริพารในพระองค์, ข้าราชการทหาร ,ตํารวจ,ข้าราชการระดับสูงจากกระทรวง, ข้าราชการพลเรือน และภาคประชาชน จํานวน 535 คน ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เน้นการฝึกปฏิบัติ, และการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิใน 6 หมวดวิชา ประกอบด้วย การพัฒนาบุคลิกภาพ , อุดมการณ์ และสถาบันพระมหากษัตริย์ , องค์ความรู้จิตอาสา , วิชาชีพ , วิชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการฝึกปฏิบัติและการศึกษาดูงาน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นค่าใช้จ่าย และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ตลอดการฝึกอบรม อาทิ อาหารพระราชทาน, เครื่องแต่งกายที่ใช้ในการฝึกอบรม, อุปกรณ์การเรียน, สถานที่ฝึก ที่พักอาศัย ในเขตพระราชฐาน
เมื่อสําเร็จการอบรมแล้ว จะได้รับพระราชทานใบประกาศนียบัตร พร้อมทั้งเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจํา "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" ปัจจุบันมีผู้ผ่านการฝึกอบรม ทั้งหลักสูตรหลักประจํา และหลักสูตรพื้นฐานแล้วรวม 10 รุ่น จํานวน 4,249 คน
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
รับชมได้ที่ https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/837318147035015
.
.
[ เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกรรม 🌳 ]
.
ด้วยการรู้จักเพิ่มพูนความรู้ ดูแลปรับปรุงบำรุงดิน ทำปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพใช้เอง ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
รับชมได้ที่ https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/380168423421852
.
.
".. ข้าวต้องปลูก เพราะอีก 20 ปีประชากรอาจจะ 80 ล้านคน ข้าวจะไม่พอ ถ้าลดการปลูกข้าวไปเรื่อยๆ ข้าวจะไม่พอ เราจะต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศ เรื่องอะไร ประชาชนคนไทยไม่ยอม คนไทยนี้ต้องมีข้าว แม้ข้าวที่ปลูกในเมืองไทยจะสู้ข้าวที่ปลูกในต่างประเทศไม่ได้ เราก็ต้องปลูก.."
.
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการพระราชดำริ ที่บ้านโคกกูแว จ.นราธิวาส วันที่ 28 กันยายน 2536
#ทรงพระเจริญ
#รัชกาลที่9
รับชมได้ที่ https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/886427945428524
.
.
[ ตอนที่ 9 พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการทหารและการบินเพื่อความมั่นคงของชาติ ]
----------------
รับชมได้ที่ https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/644645809546123
.
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

[ ประชาชนเฝ้าฯ 🙏 รับเสด็จในหลวง-พระราชินี 💛💜เปิดรถไฟฟ้าสาย “เฉลิมรัชมงคล”🇹🇭 ]
.
14 พฤศจิกายน 2563 ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สาย “เฉลิมรัชมงคล” (สายสีน้ำเงิน) ส่วนต่อขยาย ณ สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย เขตพระนคร – สถานีรถไฟฟ้าหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ที่บริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดพื้นที่ให้ประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ มีประชาชนจำนวนมากพร้อมใจใส่เสื้อสีเหลือง เดินทางมาจับจองที่นั่งตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันจนเต็มไปทั้งพื้นที่

#ทรงพระเจริญ

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท #รับเสด็จ 🙏 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 💛 และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 💜เสด็จพระราชดำเนิ...
13/11/2020

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท #รับเสด็จ 🙏 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 💛 และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 💜
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานคร
สาย "เฉลิมรัชมงคล" (สายสีน้ำงิน) ส่วนต่อขยาย
ณ สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย เขตพระนคร - สถานีรถไฟฟ้าหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 น.
.
.
[💛 มอบด้วยใจ ให้ด้วยความรัก 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
คลิก https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/photos/pcb.209096284166421/209095927499790/
.
.
[ ตอนที่ 9 พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการทหารและการบินเพื่อความมั่นคงของชาติ ]
----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ
รับชมได้ที่ https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/644645809546123
.
.
[ พระเมตตาเปี่ยมล้น ทรงห่วงใย การระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 ]
ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นฐานการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของบริษัท แอสตร้า เซนเนก้า
กระทรวงสาธารณสุขของไทย บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ บริษัท เอสซีจี และแอสตร้าเซนเนก้า ตกลงว่า แอสตร้า เซนเนก้า มอบวัคซีนตัวอย่างที่ได้รับการรับรองแล้ว ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน AZD 1222 ให้กับบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ และร่วมมือกับสยามไบโอไซเอนซ์ ติดตั้งกระบวนการผลิตเพื่อผลิตวัคซีนสำหรับคนไทย และประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยไม่มุ่งหวังผลกำไร
บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ถือหุ้น 100% โดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นผู้ผลิตยาชีววัตถุ (biological product-ยาที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ) แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ที่สามารถผลิตยาได้ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2552 โดยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพของคนไทย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถ ในด้านการสาธารณสุขของไทย
กลางปีหน้าคนไทยจะได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 เป็นชาติลำดับต้นๆ ของโลก จากโรงงานผลิตวัคซีนของในหลวง
#ทรงพระเจริญ
รับชมได้ที่ https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/645525179458542
.
.
ในการดำเนินชีวิตของเรา เราต้องข่มใจไม่กระทำสิ่งใดๆ ที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่ว ว่าเสื่อม เราต้องฝืน ต้องต้านความคิด และความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะ เราต้องกล้าและบากบั่นที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดี
#ในหลวง
#ทรงพระเจริญ
รับชมได้ที่ https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/2721409771456076
.
.
[💛 จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
คลิก https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/photos/pcb.208797340862982/208796877529695/
.
.
[ ตอนที่ 8 พระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนที่ทุกข์ยากและเดือดร้อนจากภัยพิบัติ ]
----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ
รับชมได้ที่ https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/369866220953036
.
.
"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่ง ให้จัดตั้งคณะสงฆ์ เยือนประเทศศรีลังกา เพื่อเป็นการศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ทางศาสนา เชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่าง พระพุทธศาสนา สยามวงศ์และลังกาวงศ์ เพื่อน้ำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาพระพุทธศาสนาในบ้านเมือง ให้เจริญมั่นคงสืบไป "
----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/royaljitarsaschool/779077232850399
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ
รับชมได้ที่ https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/850496385777352
.
.
[ ประยุกต์ใช้ความพอเพียง ]
.
ความพอเพียงที่ราษฎรประชาชนได้นำมาประยุกต์ใช้ จากทฤษฎีหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ชีวิตที่พอดีไม่ฟุ่มเฟือย เสียงของพ่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ ท่านทรงเป็นแบบอย่างของความพอเพียง และได้ทำให้คนไทยทั้งประเทศ มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข
#ทรงพระเจริญ
รับชมได้ที่ https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/1519519814922551
.
.
[💛 สายใยแห่งความผูกพัน 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
คลิก https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/photos/pcb.208488097560573/208487794227270/
.
.
[ ตอนที่ 5 พระอัจฉริยภาพและพระเมตตาในการส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ]
----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ
รับชมได้ที่ https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/698162994163997

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท #รับเสด็จ 🙏 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 💛 และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 💜
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานคร
สาย "เฉลิมรัชมงคล" (สายสีน้ำงิน) ส่วนต่อขยาย
ณ สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย เขตพระนคร - สถานีรถไฟฟ้าหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 น.

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยขอแจ้งปิดระบบตรวจสอบยอดหนี้ กยศ.https://www.e-studentloan.ibank.co.th/ESLLogin.doตั้งแต่วันพฤหั...
12/11/2020

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ขอแจ้งปิดระบบตรวจสอบยอดหนี้ กยศ.
https://www.e-studentloan.ibank.co.th/ESLLogin.do
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 น.
------------
โดยท่านสามารถเข้าใช้บริการระบบใหม่ ได้ที่
https://wsa.dsl.studentloan.or.th
ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.

ขอแจ้งปิดระบบตรวจสอบยอดหนี้ กยศ.
https://www.e-studentloan.ibank.co.th/ESLLogin.do
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 น.
------------
โดยท่านสามารถเข้าใช้บริการระบบใหม่ ได้ที่
https://wsa.dsl.studentloan.or.th
ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.

[ ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดศาลเยาวชนฯ อุดรธานี พสกนิกรเฝ้าฯ รับเสด็จเนืองแน่น ].เมื่อวันที่ 10 พ.ย. เวลา 18.21 น. พระบาทส...
11/11/2020

[ ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดศาลเยาวชนฯ อุดรธานี พสกนิกรเฝ้าฯ รับเสด็จเนืองแน่น ]
.
เมื่อวันที่ 10 พ.ย. เวลา 18.21 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ณ ที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา นายวิเชียร แสงเจริญถาวร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายวิรัช ไตรพิทยากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และประชาชนจำนวนมาก เฝ้าฯ รับเสด็จ
#ทรงพระเจริญ
.
.
[💛 สายใยแห่งความผูกพัน 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
คลิก https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/photos/pcb.208488097560573/208487794227270/
.
.
[ ตอนที่ 5 พระอัจฉริยภาพและพระเมตตาในการส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ]
----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ
รับชมได้ที่ https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/698162994163997
.
.
[ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ทรงสอนพสกนิกรให้การรู้จักความเข้าใจภูมิประเทศของตนเอง ]
.
การรู้จักพันธ์พืชการเกษตรในท้องถิ่น เพื่อจะได้มีการเปลี่ยนแปลงการทำเกษตรตามฤดู จะได้ไม่ใช้เงินหรือทรัพยากรจนเกินไป การเปลี่ยนการเกษตรตามฤดูนั้น จะทำให้มีรายได้บ้างส่วนและ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ อยู่ในความพอเพียง
#ทรงพระเจริญ
#รัชกาลที่9
รับชมได้ที่ https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/278276276907925
.
.
[ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ]
.
กับแนวทางการแก้ไขปัญหาจราจร และการเมืองของประเทศไทยที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาคนเมืองแทบทั่วโลก กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทยก็เช่นกัน ความเจริญที่กระจุกตัวอยู่ในศูนย์กลาง ทำให้ผู้คนดาหน้าเข้ามาทำงานในพื้นที่เดียวกัน ความแออัดของผู้คนสะท้อนให้เห็นชัดเจนอย่างหนึ่งจากสภาพ“จราจร”บนท้องถนน เมื่อต้องออกเดินทางไปทำมาหากินพร้อมๆกัน วิถีที่ต้องแข่งขันตามสภาพความเป็นเมืองทำให้ปัญหาจราจร หรือ รถติด เป็นปัญหาที่ต้องยอมรับว่าแก้ไขได้ยากยิ่ง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ “ทุกข์” ของคนไทยทั่วทั้งแผ่นดินไม่ว่าจะในต่างจังหวัด หรือเมืองหลวง ต่างก็ได้รับประโยชน์ในการพระราชทานแนวทางแก้ไขอย่างทั่วถึงทุกหย่อมหญ้าของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงห่วงใยประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรบนถนนที่ติดขัด จึงทรงมีพระราชดำริให้แก้ปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ หลายจุด โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ส่งผลให้ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีคุณภาพชีวิตด้านการสัญจรบนท้องถนนดีขึ้นอย่างมาก
#ทรงพระเจริญ
#รัชกาลที่9
รับชมได้ที่ https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/780096632539067
.
.
[💛 คนไทยร่วมใจเราไม่ทิ้งกัน 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
คลิก https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/photos/pcb.208174964258553/208174657591917/
.
.
[ ตอนที่ 7 การสืบสายพระโลหิตความเป็นกษัตริย์นักรบ และพระอัจฉริยภาพด้านการรบ การปกป้องประเทศชาติและประชาชน ]
----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ
รับชมได้ที่ https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/376357967137654
.
.
[ จิตอาสา พัฒนาสถานพยาบาล พัฒนาสุขภาพ ]
.
จิตอาสา 904 ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี เพื่อความสวยงามและลดโอกาสการไม่ให้สัตว์มีพิษมาอยู่อาศัย
#จิตอาสา904
#จิตอาสาพระราชทาน
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จังหวัดสระบุรี
รับชมได้ที่ https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/744260246445891
.
.
[ ✨ หมดปัญหารายจ่ายเกินรายได้ ช่วงโควิด ❗️ ]
ในสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ในปัจจุบันทำให้หลาย ๆ ครัวเรือนประสบปัญหาการมีรายได้ที่ลดลง แต่ยังคงมีรายจ่ายคงที่ในการอุปโภค บริโภคในครอบครัว
ด้วยในพื้นที่บริเวณ พัน.ร.รร.จปร. นั้นมีพื้นที่ส่วนกลาง
ที่สามารถนำมาใช้สอยอรรถประโยชน์ได้ในหลายด้าน จึงได้มีการนำพื้นที่ดังกล่าวนั้นมาใช้เป็นพื้นที่ทางการเกษตร เช่น การปลูกผักสวนครัว สร้างบ่อเลี้ยงปลา และนำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้มาจำหน่ายให้กับครอบครัวกำลังพล และประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นอกจากจะเป็นการลดรายจ่ายลงแล้ว ยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียว และสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวกำลังพลในหน่วยทหารได้อีกด้วย
#ทหารพันธุ์ดี
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
รับชมได้ที่ https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/399980884466114
.
.
[💛 ปฐมพยาบาลถูกวิธี ชีวีปลอดภัย 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
คลิก https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/photos/pcb.207842710958445/207842534291796/

[ ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดศาลเยาวชนฯ อุดรธานี พสกนิกรเฝ้าฯ รับเสด็จเนืองแน่น ]
.
เมื่อวันที่ 10 พ.ย. เวลา 18.21 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ณ ที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา นายวิเชียร แสงเจริญถาวร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายวิรัช ไตรพิทยากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และประชาชนจำนวนมาก เฝ้าฯ รับเสด็จ

#ทรงพระเจริญ

ที่อยู่

ตึกเอไอเอ
Bangkok
10400

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ศูนย์วัฒนธรรม ทางออก 3 หรือรถประจำทางสาย 73, 73ก, 136, 172, 179, 185, 206, 514, 528

ข้อมูลทั่วไป

เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทรศัพท์ 0-2016-4888 โทรสาร 0-2016-4800

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0-2016-4888

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา:

วิดีโอทั้งหมด

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่แฟนเพจของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) คำชี้แจงของแอดมิน

สวัสดีค่ะ Facebook ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เป็น Official Account ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับท่านในการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กยศ. โดยมุ่งหวังเพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกกับกองทุนและยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากท่านเพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการของกองทุนให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ผู้ดูแลแฟนเพจขอสงวนสิทธิในการลบการแสดงความคิดเห็นบนหน้า Facebook ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่เข้าข่ายดังต่อไปนี้

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด