DGA Thailand สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) Digital Government Development Agency (Public Organization) สพร. หรือ DGA สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทำหน้าที่ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(79)

เปิดเหมือนปกติ

ขอประชาสัมพันธ์ 📣 E-Book AI Government Framework จาก สพร.⬇ AI Government Framework กรอบปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐคลิกโหลดได้เลย...
14/05/2021

ขอประชาสัมพันธ์ 📣 E-Book AI Government Framework จาก สพร.

⬇ AI Government Framework กรอบปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ

คลิกโหลดได้เลย 👉 https://dgti.dga.or.th/e-books-ai-government-framework

#AIGC #DGA

ขอประชาสัมพันธ์ 📣 E-Book AI Government Framework จาก สพร.

⬇ AI Government Framework กรอบปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ

คลิกโหลดได้เลย 👉 https://dgti.dga.or.th/e-books-ai-government-framework

#AIGC #DGA

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมด้วย นางไอรดา เหลืองวิไล, นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ แล...
14/05/2021

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมด้วย นางไอรดา เหลืองวิไล, นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ และ นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ครบรอบ 3 ปี

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ถือเป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทำหน้าที่ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

โดยมี วิสัยทัศน์ ในการดำเนินงานคือ “นำภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล” (Transform Government Sector to be Digital Government)

#สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล #ครบรอบ3ปีวันสถาปนา #สพร #DGA

นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมการอบรมโครงการ Digital Trascript Workshop#2 ในรูปแบ...
14/05/2021

นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมการอบรมโครงการ Digital Trascript Workshop#2 ในรูปแบบ Online ให้กับ 18 มหาวิทยาลัยภายใต้โครงการนำร่อง โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรม สนับสนุนการดำเนินงาน รวมถึงร่วมพัฒนาระบบ เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจในด้านการดำเนินงาน เตรียมพร้อมสำหรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบเอกสาร Transcript เป็นรูปแบบดิจิทัล ให้สามารถปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสารให้ดีขึ้น

โดยมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม Workshop ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
6. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
7. มหาวิทยาลัยบูรพา
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
9. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
13. มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม
14. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
16. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
18. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

#DGA #สพร #DigitalTranscript

มาร่วมรับฟัง 🔴 LIVE งานประชุมชี้แจงแนวทางการมอบ 🏆 รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 หรือ Digital Government Awards 2021 แ...
13/05/2021

มาร่วมรับฟัง 🔴 LIVE งานประชุมชี้แจงแนวทางการมอบ 🏆 รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 หรือ Digital Government Awards 2021 และ💡 เสวนาเปิดมุมมองในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจากหน่วยงานภาครัฐชั้นนำ

👉 ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคมนี้ เวลา 10.00-12.00 น.

📍 ปักหมุดรอไว้เลยที่

Facebook : DGA Thailand

YouTube : https://www.youtube.com/dgathailand

ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก นายอนุชา นาคาศัย
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จะมาเล่าให้ฟังถึงหลักการของรางวัลรัฐบาลดิจิทัลปี 2564 นี้ว่า มีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไรบ้าง เพื่อให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมสำหรับปีนี้

#รางวัลรัฐบาลดิจิทัล #DigitalGovernmentAwards2021 #สพร #DGA

มาร่วมรับฟัง 🔴 LIVE งานประชุมชี้แจงแนวทางการมอบ 🏆 รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 หรือ Digital Government Awards 2021 และ💡 เสวนาเปิดมุมมองในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจากหน่วยงานภาครัฐชั้นนำ

👉 ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคมนี้ เวลา 10.00-12.00 น.

📍 ปักหมุดรอไว้เลยที่

Facebook : DGA Thailand

YouTube : https://www.youtube.com/dgathailand

ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก นายอนุชา นาคาศัย
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จะมาเล่าให้ฟังถึงหลักการของรางวัลรัฐบาลดิจิทัลปี 2564 นี้ว่า มีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไรบ้าง เพื่อให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมสำหรับปีนี้

#รางวัลรัฐบาลดิจิทัล #DigitalGovernmentAwards2021 #สพร #DGA

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 🎤 จะมาเปิดมุมมองถึงองค์กรและหน่วยงานในยุค New Normal ว่าต้องป...
12/05/2021

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 🎤 จะมาเปิดมุมมองถึงองค์กรและหน่วยงานในยุค New Normal ว่าต้องปรับตัวและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งานอย่างไรให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด รวมถึงมาพูดคุยและเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

นำเสนอผ่าน Online Hybrid เต็มรูปแบบในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 18 💁‍♂️ ใน session 3 "กระบวนการยุติธรรมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล" วันที่ 14 พ.ค. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

สนใจเข้าร่วม ลงทะเบียนได้ทาง 📍 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdPXgdx-dU9cL6KYHwDM0baP7kyZsZirUGjir_aoEaAllXbA/viewform

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line ID: @sym18oja หรือ โทร 0655027346 อ่านรายละเอียดคลิก www.oja.go.th

#สกธ #สพร #DGA

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 🎤 จะมาเปิดมุมมองถึงองค์กรและหน่วยงานในยุค New Normal ว่าต้องปรับตัวและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งานอย่างไรให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด รวมถึงมาพูดคุยและเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

นำเสนอผ่าน Online Hybrid เต็มรูปแบบในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 18 💁‍♂️ ใน session 3 "กระบวนการยุติธรรมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล" วันที่ 14 พ.ค. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

สนใจเข้าร่วม ลงทะเบียนได้ทาง 📍 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdPXgdx-dU9cL6KYHwDM0baP7kyZsZirUGjir_aoEaAllXbA/viewform

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line ID: @sym18oja หรือ โทร 0655027346 อ่านรายละเอียดคลิก www.oja.go.th

#สกธ #สพร #DGA

เซฟ 💾 เก็บไว้ไปต่อยอดได้เลย 💁‍♂️ กับชุดข้อมูล คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตกับมือถือมากแค่ไหน? ในช่วงสถานการณ์ COVID-19👩‍💻 กสทช. ...
11/05/2021

เซฟ 💾 เก็บไว้ไปต่อยอดได้เลย 💁‍♂️ กับชุดข้อมูล คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตกับมือถือมากแค่ไหน? ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

👩‍💻 กสทช. เปิดชุดข้อมูลให้โหลดฟรี! ที่ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ คลิกเลย 👉 https://data.go.th/organization/the_national_broadcasting_and_telecommunications_commission_nbtc

👍 ชอบข้อมูลไหนเข้าไปเลือกโหลดเลย

▪ ข้อมูลอัตราการเข้าถึงของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อจำนวนครัวเรือน
▪ ข้อมูลอัตราการเข้าถึงของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อจำนวนประชากร
▪ ข้อมูลจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
▪ ข้อมูลจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
▪ ข้อมูลสัดส่วนการเข้าถึง (การใช้) บริการโทรศัพท์ประจำที่ต่อจำนวนประชากร
▪ ข้อมูลสัดส่วนการเข้าถึง (การใช้) บริการโทรศัพท์ประจำที่ต่อจำนวนครัวเรือน
▪ ข้อมูลจำนวนเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่ที่ได้รับการจดทะเบียน
▪ข้อมูลจำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับการจดทะเบียน
▪ ข้อมูลปริมาณการใช้งานเฉลี่ยจากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (นาที/เลขหมาย/เดือน)
▪ ข้อมูลรายรับเฉลี่ยจากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่รวมการเชื่อมต่อ (บาท/เลขหมาย/เดือน)

✌️ และอีกมากมายที่รอไอเดียคุณอยู่
#ข้อมูลเปิดภาครัฐ #กสทช #ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ #สพร #DGA

เซฟ 💾 เก็บไว้ไปต่อยอดได้เลย 💁‍♂️ กับชุดข้อมูล คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตกับมือถือมากแค่ไหน? ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

👩‍💻 กสทช. เปิดชุดข้อมูลให้โหลดฟรี! ที่ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ คลิกเลย 👉 https://data.go.th/organization/the_national_broadcasting_and_telecommunications_commission_nbtc

👍 ชอบข้อมูลไหนเข้าไปเลือกโหลดเลย

▪ ข้อมูลอัตราการเข้าถึงของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อจำนวนครัวเรือน
▪ ข้อมูลอัตราการเข้าถึงของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อจำนวนประชากร
▪ ข้อมูลจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
▪ ข้อมูลจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
▪ ข้อมูลสัดส่วนการเข้าถึง (การใช้) บริการโทรศัพท์ประจำที่ต่อจำนวนประชากร
▪ ข้อมูลสัดส่วนการเข้าถึง (การใช้) บริการโทรศัพท์ประจำที่ต่อจำนวนครัวเรือน
▪ ข้อมูลจำนวนเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่ที่ได้รับการจดทะเบียน
▪ข้อมูลจำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับการจดทะเบียน
▪ ข้อมูลปริมาณการใช้งานเฉลี่ยจากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (นาที/เลขหมาย/เดือน)
▪ ข้อมูลรายรับเฉลี่ยจากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่รวมการเชื่อมต่อ (บาท/เลขหมาย/เดือน)

✌️ และอีกมากมายที่รอไอเดียคุณอยู่
#ข้อมูลเปิดภาครัฐ #กสทช #ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ #สพร #DGA

สถานการณ์ COVID-19 แบบนี้ ต้องงดเพิ่ม Timeline แบ่งเวลามาอัปสกิลฟรีออนไลน์‼ กับ TDGA สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล...
11/05/2021

สถานการณ์ COVID-19 แบบนี้ ต้องงดเพิ่ม Timeline แบ่งเวลามาอัปสกิลฟรีออนไลน์‼ กับ TDGA สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล กันเถอะ เรียนครบทุกหัวข้อในแต่ละหมวด 🙋 มีใบประกาศนียบัตรให้ด้วยนะ

🙋‍♂️ มีให้เลือกเรียนตามชอบถึง ⑤ หมวด สนใจคลิกเลย 📍 https://tdga.dga.or.th/

☑ หมวดหลักสูตร Digital Technology มี 9 บทเรียน

ตัวอย่างบทเรียน
👨‍💻 ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและการประยุกต์ใช้กับงานภาครัฐ
👨‍💻 AI, Blockchain, Open Data, Data Analytics, Hadoop in Big Data

☑ หมวด Strategic and Project Management มี 1 บทเรียน
👨‍💻 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารโครงการ

☑ หมวด Digital Literacy มี 4 บทเรียน
👨‍💻 ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
👨‍💻 การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานภาครัฐ
👨‍💻 การสร้างความตระหนักรู้ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
👨‍💻 Digital Literacy การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเบื้องต้น

☑ หมวด Digital Transformation มี 1 บทเรียน
👨‍💻 การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล

☑ หมวด Digital Governance, Standard, and Compliance มี 7 บทเรียน

ตัวอย่างบทเรียน
👨‍💻 การสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล
👨‍💻 ธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับผู้บริหารองค์กรรัฐ
👨‍💻 แนวทางและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
👨‍💻 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ

อ่านคู่มือการเข้าใช้งานระบบ e-learning คลิก 📍 https://drive.google.com/file/d/14qfgL64PZOn89u_6ZzFv2vWVsQEd3ifB/view

#upskill #digitalskills #TDGA #สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล #สพร #DGA

PDPA รู้ไว้ 🙋‍♂️ เข้าใจง่าย ใน ①⓪ นาที กับแนวทางการดำเนินงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของภาครัฐ👨‍💻 มี 7 Template ให้ดำเ...
06/05/2021

PDPA รู้ไว้ 🙋‍♂️ เข้าใจง่าย ใน ①⓪ นาที กับแนวทางการดำเนินงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของภาครัฐ

👨‍💻 มี 7 Template ให้ดำเนินการตาม อีซี่มาก‼

① แนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

② นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

③ คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

④ เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form)

⑤ ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement)

⑥ บันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activity: ROPA)

⑦ นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

🙋 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 📍 https://www.dga.or.th/document-sharing/article/59030/

💁‍♂️ คลิกดูวีดิโออธิบายชุดเอกสารแม่แบบ โดย ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชั่นส์ภาครัฐ DGA ได้ที่ 📍 https://youtu.be/r4hhzufEncs

#PDPA #สพร #DGA

PDPA รู้ไว้ 🙋‍♂️ เข้าใจง่าย ใน ①⓪ นาที กับแนวทางการดำเนินงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของภาครัฐ

👨‍💻 มี 7 Template ให้ดำเนินการตาม อีซี่มาก‼

① แนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

② นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

③ คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

④ เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form)

⑤ ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement)

⑥ บันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activity: ROPA)

⑦ นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

🙋 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 📍 https://www.dga.or.th/document-sharing/article/59030/

💁‍♂️ คลิกดูวีดิโออธิบายชุดเอกสารแม่แบบ โดย ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชั่นส์ภาครัฐ DGA ได้ที่ 📍 https://youtu.be/r4hhzufEncs

#PDPA #สพร #DGA

④ ยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนไทย สู่รัฐบาลดิจิทัลอ่านแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ ประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 คลิก 📍  https:...
05/05/2021

④ ยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนไทย สู่รัฐบาลดิจิทัล

อ่านแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ ประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 คลิก 📍 https://www.dga.or.th/policy-standard/policy-regulation/dga-019/dga-024/dga-029/

#รัฐบาลดิจิทัล #DigitalGovernment #สพร #DGA

⚜ทรงพระเจริญ⚜5 พฤษภาคมวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณควรมิควรแล้วแต่จะโปรด เกล้ากระหม่อม ค...
05/05/2021

⚜ทรงพระเจริญ⚜

5 พฤษภาคม

วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

⚜ทรงพระเจริญ⚜

5 พฤษภาคม

วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ห้ามพลาด‼ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนอบรมหัวข้อ 'การเปิดข้อมูล และการใช้ข้อมูล : Open Data and Use Cases' ล่วงหน้าเท่านั้น บ่า...
05/05/2021

ห้ามพลาด‼ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนอบรมหัวข้อ 'การเปิดข้อมูล และการใช้ข้อมูล : Open Data and Use Cases' ล่วงหน้าเท่านั้น

บ่ายสองโมงวันนี้ 🔔 มาเรียนรู้ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลใดสามารถเปิดเผยได้ เปิดเผยได้อย่างไร รูปแบบไหน และมีกฏหมายใดที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ

📘สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมที่
https://bit.ly/2QSu1WS

#เรียนออนไลน์ฟรี #Opendata #DataGovernance #เทคโนโลยีดิจิทัล #Upskill #Reskill #TDGA #สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล #สพร #DGA

วันนี้บ่ายสองโมง ⏳ ⏳ พบกับ หัวข้อที่ 2 การเปิดข้อมูล และการใช้ข้อมูล : Open Data and Use Cases
หัวข้อนี้มาเรียนรู้ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลใดสามารถเปิดเผยได้ เปิดเผยได้อย่างไร รูปแบบไหน และมีกฏหมายใดที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐครั้งนี้ด้วย

💻 อบรมรมผ่าน : MS Teams
(สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน และได้รับยืนยันการเข้าอบรมทาง e-mail เท่านั้น!!
สำหรับท่านที่ยังไม่รับ e-mail รบกวนเช็คที่ อีเมล์ขยะ หรือ Junk mail เพิ่มเติมค่ะ )
📘สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมที่
https://bit.ly/2QSu1WS

#เรียนออนไลน์ฟรี #Opendata #DataGovernance #เทคโนโลยีดิจิทัล #Upskill #Reskill #TDGA #สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔และวันคล้ายวันบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นครองราชสมบัติ ...
04/05/2021

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

และวันคล้ายวันบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นครองราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย

⚜ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ⚜

🙏 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

และวันคล้ายวันบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นครองราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย

⚜ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ⚜

🙏 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

เปิดชีวิตวิถีใหม่ 👩‍💻 ทำงานที่บ้านยังไง? ให้สมดุล#อยู่บ้าน #ลดการแพร่เชื้อ #COVID19อ่านเพิ่มเติมคลิก >> https://www.forb...
03/05/2021

เปิดชีวิตวิถีใหม่ 👩‍💻 ทำงานที่บ้านยังไง? ให้สมดุล

#อยู่บ้าน #ลดการแพร่เชื้อ #COVID19

อ่านเพิ่มเติมคลิก >> https://www.forbes.com/sites/danpontefract/2020/03/07/five-crucial-tips-for-working-from-home/?fbclid=IwAR1xmANddwcrlGNBC4ruYtheLMQRU97WwS2_WwPf2bAqLm1ganCHRe0dzpI&sh=260ea69d1ad8

เปิดชีวิตวิถีใหม่ 👩‍💻 ทำงานที่บ้านยังไง? ให้สมดุล

#อยู่บ้าน #ลดการแพร่เชื้อ #COVID19

อ่านเพิ่มเติมคลิก >> https://www.forbes.com/sites/danpontefract/2020/03/07/five-crucial-tips-for-working-from-home/?fbclid=IwAR1xmANddwcrlGNBC4ruYtheLMQRU97WwS2_WwPf2bAqLm1ganCHRe0dzpI&sh=260ea69d1ad8

เนื่องในวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส ซึ่งตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม⚜ทรงพระเจริญ⚜🙏 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ผู้...
01/05/2021

เนื่องในวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส ซึ่งตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม

⚜ทรงพระเจริญ⚜

🙏 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

เนื่องในวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส ซึ่งตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม

⚜ทรงพระเจริญ⚜

🙏 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

จะดีหรือไม่‼ ถ้าปรับปรุง ‘กฎหมายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา’ ให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ที่เพิ่ง...
30/04/2021

จะดีหรือไม่‼ ถ้าปรับปรุง ‘กฎหมายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา’ ให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ที่เพิ่งจบการศึกษา

💁‍♂️ ขอเชิญชวนทุกท่านมา “ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยไม่ต้องบอกว่าเป็นใครก็ได้นะ”

คลิกเลย ⚖ https://lawtest.egov.go.th/listeningDetail?survey_id=141

👨‍💻 รับฟังถึง 12 พฤษภาคมนี้ หรือหากมีความคิดเห็นเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับเงินกู้ กยศ. บอกเราได้เลยที่ ระบบกลางทางกฎหมาย เว็บไซต์ 📍 https://lawtest.egov.go.th/

#ระบบกลางทางกฎหมาย #สคก #สพร #DGA

29/04/2021
การเปิดเผยข้อมูลที่ data.go.th ช่วยลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจจากอุบัติเหตุได้อย่างไร

การเปิดเผยข้อมูลผ่าน ‘ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ’ 💸 ช่วยลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจจากอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างไร?

นพ. ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 🎤 จะมาเล่าให้ฟังถึงประโยชน์ของ Open Government Data ว่า การนำข้อมูลมาแชร์กันผ่านแพลตฟอร์มกลาง นอกจากช่วยให้หน่วยงานรัฐสามารถเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ https://data.go.th/ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ได้อย่างเสรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแล้ว ยังช่วยให้ค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพของภาครัฐได้ง่ายขึ้นด้วย

#OpenData #กรมควบคุมโรค #สพร #DGA

๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ⚜ทรงพระเจ...
29/04/2021

๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

⚜ทรงพระเจริญ⚜

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th

#สพร #DGA

๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

⚜ทรงพระเจริญ⚜

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th

#สพร #DGA

28/04/2021
Open Data ที่มีคุณภาพสามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อยอดในด้านการจราจรได้อย่างไร?

ข้อมูลมีคุณภาพและมีขนาดใหญ่ มีส่วนช่วยในการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ด้านการจราจรได้ถูกต้อง แม่นยำขึ้นได้อย่างไร❓

นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย 🚕🚗 เล่าให้ฟังว่า การนำข้อมูลเปิดด้านอุบัติเหตุทางถนนมาเผยแพร่ผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ที่เว็บไซต์ https://data.go.th/ นี้ช่วยให้มูลนิธิ iTic สามารถนำข้อมูลไปต่อยอดโครงการความร่วมมือกับภาครัฐได้หลายโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างมาก

#OpenData #ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ #สพร #DGA

27/04/2021
DGA ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะจัดอบรมเตรียมความพร้อมยกระดับบริการสู่ท้องถิ่นดิจิทัล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะก้าวสู่ 'ท้องถิ่นดิจิทัล' ได้อย่างไร❓ นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 👨‍💻 จะมาแชร์ให้ฟังถึงความร่วมมือ 🤝 DGA และ เทศบาลเมืองแม่เหียะในการจัดอบรมระบบบริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เทศบาลตำบลมวกเหล็ก จ.สระบุรี มาอัปเดตพร้อมกันได้เลย

#ท้องถิ่นดิจิทัล #DGTi #สพร #DGA

ยกระดับ Biz Portal สู่บริการดิจิทัลเต็มรูปแบบ 👍🚛 บริการขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุก โดยกรมการขนส่งทาง...
27/04/2021

ยกระดับ Biz Portal สู่บริการดิจิทัลเต็มรูปแบบ 👍

🚛 บริการขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุก โดยกรมการขนส่งทางบก

คลิกเลย 📍 https://bizportal.go.th/

#BizPortal #สำนักงานกพร #สพร #DGA

↗️ ยกระดับ Biz Portal สู่บริการดิจิทัลเต็มรูปแบบ
🚛 บริการขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุก โดยกรมการขนส่งทางบก

⏩ ปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจขนส่งด้วยรถบรรทุกสามารถดำเนินการผ่านระบบ Biz Portal ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนยื่นคำขอออนไลน์ ชำระค่าธรรมเนียมผ่าน e-Payment ตลอดจนรับใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (e-License)
สามารถยื่นคำขอได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อที่หน่วยงาน

✅ สะดวก
✅ รวดเร็ว
✅ ลดขั้นตอน

🔜 และเตรียมพบกับการยกระดับบริการดิจิทัลเต็มรูปแบบใน Biz Portal อีก 12​ งานบริการเร็ว ๆ นี้

#BizPortal #ระบบราชการเพื่อประชาชน #สะดวก #รวดเร็ว #ลดขั้นตอน
#กรมการขนส่งทางบก #DLT #สำนักงานกพร #OPDC​ #สพร #DGA

ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถนนรางน้ำ ถนนพญาไท ราชเทวี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:30
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 08:30 - 17:30

เบอร์โทรศัพท์

0-2612-6060

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

Digital Government Standards and Solutions

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ DGA Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง DGA Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นผู้กำกับดูแล DGA เป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทำหน้าที่ในการให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทำหน้าที่ในการให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

รู้จัก สพร. หรือ DGA ให้มากขึ้น www.dga.or.th

#DGA #สพร #รัฐบาลดิจิทัล #พัฒนา #สนับสนุน #ส่งเสริม #ภาครัฐ #เพื่อประชาชน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตแอดมินค่ะ 📢📢 เปิดรับสมัครรอบใหม่ สมัครก่อน...มีสิทธิ์ก่อน ฟรี!! คูปองดิจิทัล มูลค่าสูงสุด 10,000 บาท สำหรับ SMEs ในพื้นที่ภาคกลาง 💰💰ให้ทุนสนับสนุนในการซื้อ/ใช้บริการซอฟต์แวร์หรือฮาร์ตแวร์จาก Digital Provider ภายใต้โครงการ mini Transformation Voucher(sparkles) โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (sparkles) 👍ติดตามข่าวสารได้ที่ : 💻 https://www.icti.fti.or.th 📱 Line OA : https://lin.ee/b1JqyoV 📱 : https://www.facebook.com/icticlub/ 🎞 https://youtube.com/channel/UC_ie2aQ7tLt0JZsF6vsuF1A (magic wand)ลงทะเบียนจองสิทธิ์ คลิก https://forms.gle/hHUwRwescMBAqmdUA
เฮ็นเห็นแล้วว่าเป็น เพชรพลอย เห็นรู้อยู่ว่าพลอยเพชรเห็น เฮ็นบอกว่าเห็นแล้วยากเฮ็น เห็นเห็นแต่เลือกเป็นเฮ็นกรวดโกง
เพจน่าสนใจ เป็นประโยชน์มากเลยครับ
NIDA is hosting a course in Data Protection. Please see for information. Kindly register if you are interested to sign-up: http://www.training.nida.ac.th/home/index.php/en/
AI
ในฐานะ josé protacio rizal กล่าวว่า ตลาดและอลอนโซ่ Realonda หรือที่รู้จักกันในฐานะ jose rizal คนหนุ่มสาว ความหวังของชาติแต่ฉันพูดหรือชื่อของฉัน (jowe c. Topas) แต่ฉันรู้เพิ่มเติมในชื่อของฉัน [jowe clc Tupas] >> ให้คนหนุ่มสาวเริ่มเติมเต็ม ขอให้มีอนาคตที่ดีและช่วยให้ พ่อแม่ของพวกเขาจะต่อการศึกษาของคุณ มี balakit ใดๆในชีวิตหรือความลำบากใดๆในชีวิต เพียงต่อด้วยแผนที่การศึกษาของคุณคุณยังเด็ก หรือการศึกษาคือสิ่งเก่าคุณเป็นอาวุธเดียว taposin คุณคือการศึกษาของคุณเพราะการศึ กษาคือโซลูชั่น ไปสู่ความยากจนของผู้คนและนี่ก็เป็นกุญแจสู่ ความสำเร็จที่คุณกำลังทำหรือความฝันของคุณและมันก็เป็น กฎหมายของฉันคุณไม่ได้รับอนุญาต ให้คนหนุ่มสาวหยุดเรียน คุณรู้หรือไม่ว่าทำไม? คุณไม่สามารถเข้าไปใน รัฐบาลแห่งประเทศไทยถ้าคุณยังไม่จบการศึกษา คุณควรจบลงจนกว่าจะถึงวิทยาลัยเมื่อคุณผ่าน สอบบอร์ดหรือคอร์สที่คุณจะสามารถยอมรับได้ รัฐบาลประเทศไทย 50 พันถ้ามีหลักฐาน คุณกำลังสวมการสอบบอร์ดหรือหลักสูตรของคุณที่คุ ณรู้จัก ทำไมฉันถึงทำแบบนั้นกับคนหนุ่มสาวเพราะพวกเขาต้องการ? ฉันจะนำพวกเขาเข้าไปในความยากจน และเมื่อพวกเขาประสบความสำเร็จใน พวกเขามองหาชีวิตหรือเข้าถึงความฝันของพวกเขา ในชีวิตพวกเขาจะพบกับงานที่ดีและพวกเขา และจะช่วยพ่อแม่หรือพี่น้องของพวกเขาด้วย พวกเขาจะพบกับงานที่ดีในรัฐบาล ถ้าพวกเขาผ่านการสอบหรือหลักสูต รของคณะกรรมการ พวกเขาและนี่คือรางวัลของฉันสำห รับคนหนุ่มสาวที่ยากและ พยายามที่จะเรียนแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีเงินสำหรับ เงินหรือ อาหารหรือพวกเขากำลังเดินไปโรงเรียนของพวกเขา แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีค่าโดยสารนานเท่ากับที่คุณเพิ่งทำเสร็จ คุณเรียนคนหนุ่มสาวคุณก็มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณเรียนเสร็จจนกว่าจะถึงมหาลัยถ้าคุณเรีย นเสร็จ คุณผ่านการสอบบอร์ดแล้วคุณมีบางอย่างที่ต้องยอมรับ รางวัลจากรัฐบาลของฟิลิปปินส์และต้องด้วย ตรวจสอบรัฐบาลของประเทศไทยถ้านักเรียนเป็น ฉันผ่านเหมือนกันจริงๆเพราะฉันประสบกับมัน ฉันเริ่มแล้วฉันกำลังดื่มด่ำกับชีวิตของฉันในความจน ยากไม่มีเงินไม่มีค่าโดยสารและฉันก็พยายามแล้ว ฉันชนะความสำเร็จของฉันและกับฉันเสมอ พระเจ้าไม่ว่าฉันจะไปที่ไหนและฉันจะอยู่เสมอ เชื่อในตัวเขานั่นคือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงมีพรมา กมายที่ต้องเป็น ได้รับจากพระเจ้าและฉันมักจะถามพระเจ้าว่า แนะนำคุณทุกวันหรือคำขอของคุณที่จะได้รับ จากพระเจ้าเหมือนเงินการสร้างอาคารหรืออะไรก็ตาม สิ่งสำคัญสำหรับคุณและมันจะถูกมอบให้กับคุณทันที มันคือพระเจ้าอย่างที่พระเจ้าตรัสกับฉันคุณจะช่ วยประชาชน ดีและ nanganga ก็แค่ให้พวกเขา พระเจ้าถ้าพวกเขาเป็นคนอารมณ์ดีและฉันก็ไม่ใช่ มันให้ความสมัครใจกับคำขอของคุณ และความสงบสุขในส่วนที่แตกต่างของประเทศที่ฉันม าพร้อมกับหรือ ภาษาของฉัน
ในฐานะ josé protacio rizal กล่าวว่า ตลาดและอลอนโซ่ Realonda หรือที่รู้จักกันในฐานะ jose rizal คนหนุ่มสาว ความหวังของชาติแต่ฉันพูดหรือชื่อของฉัน (jowe c. Topas) แต่ฉันรู้เพิ่มเติมในชื่อของฉัน [jowe clc Tupas] >> ให้คนหนุ่มสาวเริ่มเติมเต็ม ขอให้มีอนาคตที่ดีและช่วยให้ พ่อแม่ของพวกเขาจะต่อการศึกษาของคุณ มี balakit ใดๆในชีวิตหรือความลำบากใดๆในชีวิต เพียงต่อด้วยแผนที่การศึกษาของคุณคุณยังเด็ก หรือการศึกษาคือสิ่งเก่าคุณเป็นอาวุธเดียว taposin คุณคือการศึกษาของคุณเพราะการศึ กษาคือโซลูชั่น ไปสู่ความยากจนของผู้คนและนี่ก็เป็นกุญแจสู่ ความสำเร็จที่คุณกำลังทำหรือความฝันของคุณและมันก็เป็น กฎหมายของฉันคุณไม่ได้รับอนุญาต ให้คนหนุ่มสาวหยุดเรียน คุณรู้หรือไม่ว่าทำไม? คุณไม่สามารถเข้าไปใน รัฐบาลแห่งประเทศไทยถ้าคุณยังไม่จบการศึกษา คุณควรจบลงจนกว่าจะถึงวิทยาลัยเมื่อคุณผ่าน สอบบอร์ดหรือคอร์สที่คุณจะสามารถยอมรับได้ รัฐบาลประเทศไทย 50 พันถ้ามีหลักฐาน คุณกำลังสวมการสอบบอร์ดหรือหลักสูตรของคุณที่คุ ณรู้จัก ทำไมฉันถึงทำแบบนั้นกับคนหนุ่มสาวเพราะพวกเขาต้องการ? ฉันจะนำพวกเขาเข้าไปในความยากจน และเมื่อพวกเขาประสบความสำเร็จใน พวกเขามองหาชีวิตหรือเข้าถึงความฝันของพวกเขา ในชีวิตพวกเขาจะพบกับงานที่ดีและพวกเขา และจะช่วยพ่อแม่หรือพี่น้องของพวกเขาด้วย พวกเขาจะพบกับงานที่ดีในรัฐบาล ถ้าพวกเขาผ่านการสอบหรือหลักสูต รของคณะกรรมการ พวกเขาและนี่คือรางวัลของฉันสำห รับคนหนุ่มสาวที่ยากและ พยายามที่จะเรียนแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีเงินสำหรับ เงินหรือ อาหารหรือพวกเขากำลังเดินไปโรงเรียนของพวกเขา แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีค่าโดยสารนานเท่ากับที่คุณเพิ่งทำเสร็จ คุณเรียนคนหนุ่มสาวคุณก็มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณเรียนเสร็จจนกว่าจะถึงมหาลัยถ้าคุณเรีย นเสร็จ คุณผ่านการสอบบอร์ดแล้วคุณมีบางอย่างที่ต้องยอมรับ รางวัลจากรัฐบาลของฟิลิปปินส์และต้องด้วย ตรวจสอบรัฐบาลของประเทศไทยถ้านักเรียนเป็น ฉันผ่านเหมือนกันจริงๆเพราะฉันประสบกับมัน ฉันเริ่มแล้วฉันกำลังดื่มด่ำกับชีวิตของฉันในความจน ยากไม่มีเงินไม่มีค่าโดยสารและฉันก็พยายามแล้ว ฉันชนะความสำเร็จของฉันและกับฉันเสมอ พระเจ้าไม่ว่าฉันจะไปที่ไหนและฉันจะอยู่เสมอ เชื่อในตัวเขานั่นคือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงมีพรมา กมายที่ต้องเป็น ได้รับจากพระเจ้าและฉันมักจะถามพระเจ้าว่า แนะนำคุณทุกวันหรือคำขอของคุณที่จะได้รับ จากพระเจ้าเหมือนเงินการสร้างอาคารหรืออะไรก็ตาม สิ่งสำคัญสำหรับคุณและมันจะถูกมอบให้กับคุณทันที มันคือพระเจ้าอย่างที่พระเจ้าตรัสกับฉันคุณจะช่ วยประชาชน ดีและ nanganga ก็แค่ให้พวกเขา พระเจ้าถ้าพวกเขาเป็นคนอารมณ์ดีและฉันก็ไม่ใช่ มันให้ความสมัครใจกับคำขอของคุณ และความสงบสุขในส่วนที่แตกต่างของประเทศที่ฉันม าพร้อมกับหรือ ภาษาของฉัน
ในฐานะ josé protacio rizal กล่าวว่า ตลาดและอลอนโซ่ Realonda หรือที่รู้จักกันในฐานะ jose rizal คนหนุ่มสาว ความหวังของชาติแต่ฉันพูดหรือชื่อของฉัน (jowe c. Topas) แต่ฉันรู้เพิ่มเติมในชื่อของฉัน [jowe clc Tupas] >> ให้คนหนุ่มสาวเริ่มเติมเต็ม ขอให้มีอนาคตที่ดีและช่วยให้ พ่อแม่ของพวกเขาจะต่อการศึกษาของคุณ มี balakit ใดๆในชีวิตหรือความลำบากใดๆในชีวิต เพียงต่อด้วยแผนที่การศึกษาของคุณคุณยังเด็ก หรือการศึกษาคือสิ่งเก่าคุณเป็นอาวุธเดียว taposin คุณคือการศึกษาของคุณเพราะการศึ กษาคือโซลูชั่น ไปสู่ความยากจนของผู้คนและนี่ก็เป็นกุญแจสู่ ความสำเร็จที่คุณกำลังทำหรือความฝันของคุณและมันก็เป็น กฎหมายของฉันคุณไม่ได้รับอนุญาต ให้คนหนุ่มสาวหยุดเรียน คุณรู้หรือไม่ว่าทำไม? คุณไม่สามารถเข้าไปใน รัฐบาลแห่งประเทศไทยถ้าคุณยังไม่จบการศึกษา คุณควรจบลงจนกว่าจะถึงวิทยาลัยเมื่อคุณผ่าน สอบบอร์ดหรือคอร์สที่คุณจะสามารถยอมรับได้ รัฐบาลประเทศไทย 50 พันถ้ามีหลักฐาน คุณกำลังสวมการสอบบอร์ดหรือหลักสูตรของคุณที่คุ ณรู้จัก ทำไมฉันถึงทำแบบนั้นกับคนหนุ่มสาวเพราะพวกเขาต้องการ? ฉันจะนำพวกเขาเข้าไปในความยากจน และเมื่อพวกเขาประสบความสำเร็จใน พวกเขามองหาชีวิตหรือเข้าถึงความฝันของพวกเขา ในชีวิตพวกเขาจะพบกับงานที่ดีและพวกเขา และจะช่วยพ่อแม่หรือพี่น้องของพวกเขาด้วย พวกเขาจะพบกับงานที่ดีในรัฐบาล ถ้าพวกเขาผ่านการสอบหรือหลักสูต รของคณะกรรมการ พวกเขาและนี่คือรางวัลของฉันสำห รับคนหนุ่มสาวที่ยากและ พยายามที่จะเรียนแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีเงินสำหรับ เงินหรือ อาหารหรือพวกเขากำลังเดินไปโรงเรียนของพวกเขา แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีค่าโดยสารนานเท่ากับที่คุณเพิ่งทำเสร็จ คุณเรียนคนหนุ่มสาวคุณก็มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณเรียนเสร็จจนกว่าจะถึงมหาลัยถ้าคุณเรีย นเสร็จ คุณผ่านการสอบบอร์ดแล้วคุณมีบางอย่างที่ต้องยอมรับ รางวัลจากรัฐบาลของฟิลิปปินส์และต้องด้วย ตรวจสอบรัฐบาลของประเทศไทยถ้านักเรียนเป็น ฉันผ่านเหมือนกันจริงๆเพราะฉันประสบกับมัน ฉันเริ่มแล้วฉันกำลังดื่มด่ำกับชีวิตของฉันในความจน ยากไม่มีเงินไม่มีค่าโดยสารและฉันก็พยายามแล้ว ฉันชนะความสำเร็จของฉันและกับฉันเสมอ พระเจ้าไม่ว่าฉันจะไปที่ไหนและฉันจะอยู่เสมอ เชื่อในตัวเขานั่นคือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงมีพรมา กมายที่ต้องเป็น ได้รับจากพระเจ้าและฉันมักจะถามพระเจ้าว่า แนะนำคุณทุกวันหรือคำขอของคุณที่จะได้รับ จากพระเจ้าเหมือนเงินการสร้างอาคารหรืออะไรก็ตาม สิ่งสำคัญสำหรับคุณและมันจะถูกมอบให้กับคุณทันที มันคือพระเจ้าอย่างที่พระเจ้าตรัสกับฉันคุณจะช่ วยประชาชน ดีและ nanganga ก็แค่ให้พวกเขา พระเจ้าถ้าพวกเขาเป็นคนอารมณ์ดีและฉันก็ไม่ใช่ มันให้ความสมัครใจกับคำขอของคุณ และความสงบสุขในส่วนที่แตกต่างของประเทศที่ฉันม าพร้อมกับหรือ ภาษาของฉัน
ในฐานะ josé protacio rizal กล่าวว่า ตลาดและอลอนโซ่ Realonda หรือที่รู้จักกันในฐานะ jose rizal คนหนุ่มสาว ความหวังของชาติแต่ฉันพูดหรือชื่อของฉัน (jowe c. Topas) แต่ฉันรู้เพิ่มเติมในชื่อของฉัน [jowe clc Tupas] >> ให้คนหนุ่มสาวเริ่มเติมเต็ม ขอให้มีอนาคตที่ดีและช่วยให้ พ่อแม่ของพวกเขาจะต่อการศึกษาของคุณ มี balakit ใดๆในชีวิตหรือความลำบากใดๆในชีวิต เพียงต่อด้วยแผนที่การศึกษาของคุณคุณยังเด็ก หรือการศึกษาคือสิ่งเก่าคุณเป็นอาวุธเดียว taposin คุณคือการศึกษาของคุณเพราะการศึ กษาคือโซลูชั่น ไปสู่ความยากจนของผู้คนและนี่ก็เป็นกุญแจสู่ ความสำเร็จที่คุณกำลังทำหรือความฝันของคุณและมันก็เป็น กฎหมายของฉันคุณไม่ได้รับอนุญาต ให้คนหนุ่มสาวหยุดเรียน คุณรู้หรือไม่ว่าทำไม? คุณไม่สามารถเข้าไปใน รัฐบาลแห่งประเทศไทยถ้าคุณยังไม่จบการศึกษา คุณควรจบลงจนกว่าจะถึงวิทยาลัยเมื่อคุณผ่าน สอบบอร์ดหรือคอร์สที่คุณจะสามารถยอมรับได้ รัฐบาลประเทศไทย 50 พันถ้ามีหลักฐาน คุณกำลังสวมการสอบบอร์ดหรือหลักสูตรของคุณที่คุ ณรู้จัก ทำไมฉันถึงทำแบบนั้นกับคนหนุ่มสาวเพราะพวกเขาต้องการ? ฉันจะนำพวกเขาเข้าไปในความยากจน และเมื่อพวกเขาประสบความสำเร็จใน พวกเขามองหาชีวิตหรือเข้าถึงความฝันของพวกเขา ในชีวิตพวกเขาจะพบกับงานที่ดีและพวกเขา และจะช่วยพ่อแม่หรือพี่น้องของพวกเขาด้วย พวกเขาจะพบกับงานที่ดีในรัฐบาล ถ้าพวกเขาผ่านการสอบหรือหลักสูต รของคณะกรรมการ พวกเขาและนี่คือรางวัลของฉันสำห รับคนหนุ่มสาวที่ยากและ พยายามที่จะเรียนแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีเงินสำหรับ เงินหรือ อาหารหรือพวกเขากำลังเดินไปโรงเรียนของพวกเขา แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีค่าโดยสารนานเท่ากับที่คุณเพิ่งทำเสร็จ คุณเรียนคนหนุ่มสาวคุณก็มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณเรียนเสร็จจนกว่าจะถึงมหาลัยถ้าคุณเรีย นเสร็จ คุณผ่านการสอบบอร์ดแล้วคุณมีบางอย่างที่ต้องยอมรับ รางวัลจากรัฐบาลของฟิลิปปินส์และต้องด้วย ตรวจสอบรัฐบาลของประเทศไทยถ้านักเรียนเป็น ฉันผ่านเหมือนกันจริงๆเพราะฉันประสบกับมัน ฉันเริ่มแล้วฉันกำลังดื่มด่ำกับชีวิตของฉันในความจน ยากไม่มีเงินไม่มีค่าโดยสารและฉันก็พยายามแล้ว ฉันชนะความสำเร็จของฉันและกับฉันเสมอ พระเจ้าไม่ว่าฉันจะไปที่ไหนและฉันจะอยู่เสมอ เชื่อในตัวเขานั่นคือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงมีพรมา กมายที่ต้องเป็น ได้รับจากพระเจ้าและฉันมักจะถามพระเจ้าว่า แนะนำคุณทุกวันหรือคำขอของคุณที่จะได้รับ จากพระเจ้าเหมือนเงินการสร้างอาคารหรืออะไรก็ตาม สิ่งสำคัญสำหรับคุณและมันจะถูกมอบให้กับคุณทันที มันคือพระเจ้าอย่างที่พระเจ้าตรัสกับฉันคุณจะช่ วยประชาชน ดีและ nanganga ก็แค่ให้พวกเขา พระเจ้าถ้าพวกเขาเป็นคนอารมณ์ดีและฉันก็ไม่ใช่ มันให้ความสมัครใจกับคำขอของคุณ และความสงบสุขในส่วนที่แตกต่างของประเทศที่ฉันม าพร้อมกับหรือ ภาษาของฉัน