สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย - The Children and Youth Council of Thailand

สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย - The Children and Youth Council of Thailand Official Page - เพจอย่างเป็นทางการ ของ..สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย(สดย.ท.) Children and Youth Council of Thailand (CYCT) สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย (The Children and Youth Council of Thailand) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ(สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุย์(พม.) และดำเนินงานภายใต้ ข้อบังคับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ปัจจุบันมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ สำนักงานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย อาคารสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ชั้น 2 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 02-651-7785 โทรสาร 02-253-9119 โครงสร้างของ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 1.ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 76 คน 2.ประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 1 คน 3.ผู้แทนเด็กและเยาวชน จากกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุย์กำหนด จำนวน 38 คน รวมทั้งหมด 115 คน สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย มีอำนาจหน้าที่.. 1.เป็นศูนย์กลางประสานงานเพื่อดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัดต่างๆ 2.ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของรัฐและองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 3.ให้ความเห็นในการกำหนดนโยบาย แผนงาน และงบประมาณของหน่วยงานของรัฐเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน 4.เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อาจมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน 5.เสนอคณะกรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชน 6.ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมและการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยต้องจัดให้มีการประชุมสามัญอย่างน้อยปีละครั้ง นอกจากนี้ กฎหมายกำหนดให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย อีกจำนวน 26 คน ประกอบด้วยประธานสภาคนหนึ่ง และผู้บริหารอีกไม่เกินยี่สิบห้าคน ซึ่งคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย คณะบริหารฯมีหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสภา และเสนอแผนงานหรือแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ ต่อสำนักงาน สท.เพื่อประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ รวมทั้งเป็นผู้แทน หรือพิจารณาคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนของประเทศในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ตลอดจนดำเนินการอื่นที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย.. อ้างอิงจาก : พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
(15)

เปิดเหมือนปกติ

วันนี้วันสุดท้าย ส่งได้ถึง 23.59 น. ❤️อย่าลืมส่งกันน๊าาาา
05/11/2020

วันนี้วันสุดท้าย ส่งได้ถึง 23.59 น. ❤️
อย่าลืมส่งกันน๊าาาา

❌ หมดเขต 5 พฤศจิกานี้เเล้วนะ
🇹🇭 สภาเด็กและเยาวชนเเห่งประเทศไทย
#เปิดรับสมัครคณะทำงาน
.
#ไม่เเชร์ไม่ได้เเล้ว 🤪
👀 คิดสร้างสรรค์
🤚🏼ขับเคลื่อน
✍🏼 ลงมือทำ
.
🗣 มา มา มา มา
มาสมัครกันเยอะ ๆ นะคะ 👥

✅ ดาวน์โหลดใบสมัครคณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย (2020) ได้ที่ https://joo.gl/wYNJ

เหลือเวลาอีกไม่ถึง 2 วันแล้ว หมดเขตพรุ่งนี้ 🎈😊- ยึดวันตามไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นสำคัญน๊าาาา -
04/11/2020

เหลือเวลาอีกไม่ถึง 2 วันแล้ว หมดเขตพรุ่งนี้ 🎈😊

- ยึดวันตามไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นสำคัญน๊าาาา -

❌ หมดเขต 5 พฤศจิกานี้เเล้วนะ
🇹🇭 สภาเด็กและเยาวชนเเห่งประเทศไทย
#เปิดรับสมัครคณะทำงาน
.
#ไม่เเชร์ไม่ได้เเล้ว 🤪
👀 คิดสร้างสรรค์
🤚🏼ขับเคลื่อน
✍🏼 ลงมือทำ
.
🗣 มา มา มา มา
มาสมัครกันเยอะ ๆ นะคะ 👥

✅ ดาวน์โหลดใบสมัครคณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย (2020) ได้ที่ https://joo.gl/wYNJ

🎉 รางวัลในวันสตรีสากล ประจำปี 2564 🎉👩‍🦰 เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดพิธีมอบรางวัลสตรี บุค...
30/10/2020

🎉 รางวัลในวันสตรีสากล ประจำปี 2564 🎉

👩‍🦰 เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดพิธีมอบรางวัลสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นสาขาต่าง ๆ รวม ๑๕ สาขา ๕๗ รางวัล เพื่อเป็นขวัญ
กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน และยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

🎈 กรมกิจการเด็กและเยาวชนจึงขอเชิญชวน เยาวชนสตรี อายุระหว่าง ๑๘ - ๒๕ ปี เสนอรายชื่อเพื่อคัดเลือก "ยุวสตรีดีเด่น" จำนวน ๕ รางวัล ประกอบด้วย
(๑) ภาคเหนือ
(๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(๓) ภาคกลาง
(๔) ภาคใต้
(๕) กรุงเทพมหานคร

🟢 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3jFta4l

📱สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
เบอร์โทร : ๐ ๒๓๐๖ ๘๖๙๕, ๐ ๒๓๐๖ ๘๙๒๕

❌ หมดเขต 5 พฤศจิกานี้เเล้วนะ🇹🇭 สภาเด็กและเยาวชนเเห่งประเทศไทย#เปิดรับสมัครคณะทำงาน.#ไม่เเชร์ไม่ได้เเล้ว 🤪👀 คิดสร้างสรรค์...
24/10/2020

❌ หมดเขต 5 พฤศจิกานี้เเล้วนะ
🇹🇭 สภาเด็กและเยาวชนเเห่งประเทศไทย
#เปิดรับสมัครคณะทำงาน
.
#ไม่เเชร์ไม่ได้เเล้ว 🤪
👀 คิดสร้างสรรค์
🤚🏼ขับเคลื่อน
✍🏼 ลงมือทำ
.
🗣 มา มา มา มา
มาสมัครกันเยอะ ๆ นะคะ 👥

✅ ดาวน์โหลดใบสมัครคณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย (2020) ได้ที่ https://joo.gl/wYNJ

แถลงการณ์สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเรื่อง การเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในสถานการณ์การชุมนุมเนื่องจากเ...
16/10/2020

แถลงการณ์สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
เรื่อง การเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในสถานการณ์การชุมนุม

เนื่องจากเหตุการณ์การชุมนุมที่มีผู้เข้าร่วมการชุมนุมเป็นเด็กและเยาวชนบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสยาม ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 19.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เริ่มมาตรการสลายการชุมนุม ได้มีการฉีดน้ำและน้ำสีฟ้าใส่ผู้ชุมนุม เพื่อสลายการชุมนุมสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย มีความกังวลว่าการแก้ไขปัญหาโดยการการสลายการชุมนุม ที่ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญนั้น ทำให้ไม่สามารถประเมินความเสี่ยงที่จะทำให้เด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมในครั้งนี้ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ อีกทั้งทำให้ประเทศไทยต้องตกอยู่ในสภาวะ ที่มีการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน อาจทำให้ประเทศอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษจากนานาชาติ ในเรื่องของการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในสถานการณ์ชุมนุม

สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาทบทวนการกระทำต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งขอให้หน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้ทำหน้าที่ของท่านอย่างเต็มที่ เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น และขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมในครั้งนี้ ยุติการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนทุกรูปแบบ

สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
16 ตุลาคม 2563

_________________________________
* เวลา 10.00 น. 17 ตุลาคม 2563 เพิ่มเติมแถลงการณ์ฉบับแปลภาษาอังกฤษ

ด้วยป่าพรุ ถือเป็นระบบนิเวศสำคัญ เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำฝน ควบคุมระบบน้ำทั้งการระบายและป้องกันการท่วม ดักตะกวนแร่ธาตุ เป็น...
09/10/2020

ด้วยป่าพรุ ถือเป็นระบบนิเวศสำคัญ เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำฝน ควบคุมระบบน้ำทั้งการระบายและป้องกันการท่วม ดักตะกวนแร่ธาตุ เป็นแห่งทรัพยากรที่รวมความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตไว้มากมาย และที่สำคัญเป็นพื้นที่กักเก็บคาร์บอนจำนวนมากซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดไฟป่าและความเป็นอยู่ของชุมชน โดยพื้นที่ป่าพรุคิดเป็น 0.08% ของพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยกระจัดกระจายอยู่ในแต่ละภูมิภาค

ขณะนี้ทาง UNDP Thailand กำลังเปิดรับสมัครเยาวชน 18-30 ปี “ประกวดสื่อสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนรู้การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าพรุ” หรือ #PeatswampsYouthChallenge

ซึ่งเยาวชนสามารถจับกลุ่มไม่เกิน 5 คน พร้อมพี่เลี้ยง ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท!

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน - 14 ตุลาคม 2563 และประกาศผล วันที่ 19 ธันวาคม 256

สมัครเข้าร่วม ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับป่าพรุของประเทศไทยและโครงการได้ที่ http://www.peatswamps.com/

รับสมัครเพิ่ม! ขยายโอกาสชิงทุนสนับสนุนโครงการ!โครงการ We Think Digital ประเทศไทย จัดโดยมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียด้วยการสนับ...
06/10/2020

รับสมัครเพิ่ม! ขยายโอกาสชิงทุนสนับสนุนโครงการ!

โครงการ We Think Digital ประเทศไทย จัดโดยมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียด้วยการสนับสนุนจาก Facebook เราจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันผ่านการอบรมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์เพื่อชิงทุนในการทำโครงการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ㋡

รับสมัครแล้ววันนี้
✎ คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) มีอายุระหว่าง 13 – 25 ปี
2) มีเป้าหมายที่จะดำเนินโครงการเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ “ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Skills)” ให้คนในชุมชนและสังคม
3) มีอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงการอบรมออนไลน์ได้
4) สามารถเข้าร่วมการอบรมออนไลน์และร่วมกิจกรรมใน Facebook Private Group ได้ตามวันและเวลาที่กำหนด

✎ ระยะเวลาการอบรม
วันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. หรือ
วันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น.

✎ น้อง ๆ จะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อผ่านการอบรมในแต่ละรุ่น

✎ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-260-0380 ต่อ 609 หรือ 310 โครงการ We Think Digital เยาวชน

✎ สมัครได้ที่
https://www.surveymonkey.com/r/WTD_ReSurvey3
หรือสแกนผ่าน QR Code ในภาพ

👦🏻  ถ้าเขารัก เป็น .#คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเเห่งประเทศไทย .เฉย ๆ เขาก็รัก 👱🏻‍♀️ 🇹🇭.❗️❗️❗️หยุดค่ะ ❗️❗️❗️.👩🏻 มาดามขอเอื...
30/09/2020

👦🏻 ถ้าเขารัก เป็น
.
#คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเเห่งประเทศไทย
.
เฉย ๆ เขาก็รัก 👱🏻‍♀️ 🇹🇭
.
❗️❗️❗️หยุดค่ะ ❗️❗️❗️
.
👩🏻 มาดามขอเอื้อยเอ่ยเป็นบทเพลง
.
🧩 สุดปัง ปัง ปังปะรังปังปี้
สุดปัง ปังปังหยาอารี
.
💥 เปิดเเล้ว เปิดโฉมหน้า
ผู้บริหาร ทั้งส่วนกลาง
ทั้งภูมิภาค เหนือ กลาง อิสาน ใต้
ผนวก กลุ่มเด็กและเยาวชน
.
👥 พวกเขาจะร่วมพา
#กิจการเด็กและเยาวชน
ทั่วทั้งประเทศไทย
เดินไปพร้อม ๆ กัน
เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน
.
เตรียมติดตามพวกเราเร็ว ๆ นี้ ค่ะ 👩🏻

#นวัตกรรมดีต้องบอกต่อ 😱#ไม่เเชร์ไม่ได้เเล้ว ✔️.👥 HUMAN HELP NETWORK Foundation Thailand     ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภ...
30/09/2020

#นวัตกรรมดีต้องบอกต่อ 😱
#ไม่เเชร์ไม่ได้เเล้ว ✔️
.
👥 HUMAN HELP NETWORK Foundation Thailand
ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ชวนน้อง ๆ เครือข่ายเด็กและเยาวชน
นวัตกรรมสิทธิเด็กและ
การป้องกันการล่วงละเมิดต่อเด็ก
.
👌 พี่ ๆเขาจะทัวร์ไปหาน้อง ๆ ถึง 3 ภูมิภาค
#ไม่สมัครไม่ได้เเล้ว ฟรีตลอดทั้งงานเด้อพวกเรา

มูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย 🌐 ร่วมกับ
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 🕊

📣 ขอเชิญ คุณครู ในโรงเรียน // จนท. ที่ทำงานด้านการคุ้มครองดูเด็กสถานสงเคราะห์ หรือชุมชน และแกนนำเด็กและเยาวชน

ที่สนใจเรื่องการใช้ สื่อสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่อง สิทธิเด็กและการป้องกันการล่วงละเมิดต่อเด็ก 🙋‍♂️🙋‍♀️

เข้าร่วมอบรม โครงการขยายผลนวัตกรรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย

โดยจัดอบรมใน 3 ภูมิภาค (อีสาน/ใต้/เหนือ)
(ใกล้ที่ไหน สะดวกวันไหน สมัครไปที่นั่นได้เลย)
✨อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย✨

ดูรายละเอียดโครงการ / วันจัดอบรม / และสถานที่
https://www.hhnft.org/th/child-protection-card-game/

ลิงค์สำหรับกรอกใบสมัคร >>
https://bit.ly/30dmLqa

*ทางโครงการขออนุญาตปิดรับสมัครก่อนกำหนดหากมีผู้เข้าร่วมอบรมสมัครครบตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดไว้

ติดต่อ จนท.โครงการ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
นายพิรุณ น้อยอิ่มใจ (ครูน้อย) โทร.095-8523555

#HHNFT 🌐
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 🕊
#เกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก
#Childprotectioncardgame

โลกของเราต้องการความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และคุณช่วยได้สหประชาชาติมีอายุครบ 75 ปี ในเวลาเดียวกันกับที่โลกกำลังเผชิญความ...
30/09/2020

โลกของเราต้องการความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และคุณช่วยได้

สหประชาชาติมีอายุครบ 75 ปี ในเวลาเดียวกันกับที่โลกกำลังเผชิญความท้าทายอันใหญ่หลวง รวมถึงวิกฤตสุขภาพที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ วิกฤตนี้จะช่วยให้โลกสามัคคีกันมากขึ้นไหม หรือจะยิ่งซ้ำเติมความแตกแยกและความไม่เชื่อใจกัน ความเห็นของคุณสร้างการเปลี่ยนแปลงได้

โรคโควิด 19 เป็นเหมือนยาแรงที่เตือนสติให้เราทุกคนมองเห็นความจำเป็นของความร่วมมือระหว่างประเทศ ภาคส่วน และคนทุกวัย เลขาธิการสหประชาชาติ นายอันโตนิอู กุแตเรซ กล่าวว่า:
"ทุกอย่างที่เราทำทั้งในระหว่างและหลังจากวิกฤต จะต้องมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อการสร้างสังคมและเศรษฐกิจที่เท่าเทียม เปิดกว้าง ยั่งยืน และยืดหยุ่นมากขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับการระบาดใหญ่ การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และความท้าทายระดับโลกอีกมากมาย"

คำตอบของคุณในแบบสอบถามนี้จะช่วยให้เราสามารถจัดลำดับความสำคัญของประเด็นปัญหาระดับโลกทั้ง ณ ตอนนี้

https://un75.online/?lang=tha

🇹🇭 ยังไงหล่ะ พวกเรา ไหน ๆ สิ ไหน 👥
29/09/2020

🇹🇭 ยังไงหล่ะ
พวกเรา ไหน ๆ สิ ไหน 👥

อดีต-ปัจจุบัน สำหรับเด็กกิจกรรม ที่ทำงานสภาเด็กและเยาวชน มาแนะนำตัวกันหน่อย เคยทำงานจังหวัดอะไร ในตำแหน่งอะไร

รูปภาพสำหรับกิจกรรม✔︎ ประชุมสามัญสภาเด็กและเยาวชนเเห่งประเทศไทย ประจำปี 2563. ณ โรงเเรม รามาดา วินเเดม เเบงคอก เจ้าพระยา...
28/09/2020

รูปภาพสำหรับกิจกรรม

✔︎ ประชุมสามัญสภาเด็กและเยาวชนเเห่งประเทศไทย ประจำปี 2563. ณ โรงเเรม รามาดา วินเเดม เเบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค

✔︎ Scan QR Code เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลย 🧡

✔︎รูปภาพยังไม่หมดเพียงเท่านี้ขณะนี้อยู่ระหว่างการอัปเดตให้ทุกคนอยู่น่าาา..

#CYCT
#สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับทุกคน 🚥#จบไปแล้ว สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ สมาชิกและสภาเด็กและเยาวชนแห่งประ...
27/09/2020

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับทุกคน 🚥

#จบไปแล้ว
สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกและสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศ

ถึงไหนกันแล้วบ้างเอ่ย? ใครอยู่ระหว่างเดินทาง
หรือใครถึงแล้วบ้าง รายงานตัวกันหน่อยยยย☺️

#สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
#CYCT 🧡

♦️ Breaking News สภาเด็กเเละเยาวชนเเห่งประเทศไทย🔹 จากที่ประชุมสามัญสภาเด็กและเยาวชนเเห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 เมื่อเวลา...
26/09/2020

♦️ Breaking News สภาเด็กเเละเยาวชนเเห่งประเทศไทย

🔹 จากที่ประชุมสามัญสภาเด็กและเยาวชนเเห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 เมื่อเวลา 14.00 น.
ณ โรงเเรม รามาดา วินเเดม เเบงคอก เจ้าพระยาปาร์คสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเเห่งประเทศไทย
ประกอบด้วย
.
ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
(หรือผู้เเทนที่รับมอบหมาย)
เเละผู้เเทนกลุ่มเด็กและเยาวชน (NGOs)
สภาเด็กและเยาวชนเเห่งประเทศไทย
.
โดย นายโยธิน ทองพะวา
ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นผู้ลงสมัครประธานสภาเด็กและเยาวชนเเห่งประเทศไทย เพียงคนเดียว
.
ซึ่งได้รับการรับรองจากสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน ให้ดำรงตำเเหน่ง
“... ประธานสภาเด็กและเยาวชนเเห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 - 2565 ....”

#กำลังเริ่มขึ้นเเล้ว 👀การประชุมสามัญสภาเด็กและเยาวชนเเห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
26/09/2020

#กำลังเริ่มขึ้นเเล้ว 👀
การประชุมสามัญสภาเด็กและเยาวชนเเห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

⚡️ขยายโอกาสชิงทุนสนับสนุนโครงการ! ⚡️ โครงการ We Think Digital ประเทศไทย จัดโดยมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียด้วยการสนับสนุนจาก F...
23/09/2020

⚡️ขยายโอกาสชิงทุนสนับสนุนโครงการ! ⚡️

โครงการ We Think Digital ประเทศไทย
จัดโดยมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียด้วยการสนับสนุนจาก Facebook เราจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันผ่านการอบรมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์เพื่อชิงทุนในการทำโครงการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ㋡

รับสมัครแล้ววันนี้ – 29 กันยายน 2563
✎ คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) มีอายุระหว่าง 13 – 25 ปี
2) มีเป้าหมายที่จะดำเนินโครงการเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ “ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Skills)” ให้คนในชุมชนและสังคม
3) มีอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงการอบรมออนไลน์ได้
4) สามารถเข้าร่วมการอบรมออนไลน์และร่วมกิจกรรมใน Facebook Private Group ได้ตามวันและเวลาที่กำหนด

✎ ระยะเวลาการอบรม
รุ่นที่ 1 - วันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2563
เวลา 10.00 – 12.00 น.
รุ่นที่ 2 - วันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2563
เวลา 13.00 – 15.00 น.
รุ่นที่ 3 - วันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2563
เวลา 10.00 – 12.00 น.
รุ่นที่ 4 - วันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2563
เวลา 13.00 – 15.00 น.

✎ น้อง ๆ จะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อผ่านการอบรมในแต่ละรุ่น

✎ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-260-0380 ต่อ 609 หรือ 310 โครงการ We Think Digital เยาวชน

✎ สมัครได้ที่ https://www.surveymonkey.com/r/WTD_ReSurvey2 หรือสแกนผ่าน QR Code ในภาพด้านล่าง

เชิญทุกท่านร่วม สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Local LAB ท้องถิ่นนําไทย” เลือกตั้งงบ น้อยและทำได้จริงจัดโดยคณะกรรมาธิการการ...
20/09/2020
Local LAB ท้องถิ่นนำไทย : เลือกตั้งใช้งบน้อย ทำได้จริง (100 ท่าน)

เชิญทุกท่านร่วม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “Local LAB ท้องถิ่นนําไทย” เลือกตั้งงบ น้อยและทำได้จริง
จัดโดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎรวันจันทร์ที่ 21กันยายน 2563(09.00 – 17.00)
ณ โรงแรมสกายโดม รีโซเทล เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
.
วิทยากร
1) ภานุวัฒน์ สัจจะวิริยะกุล
Co-founder Nudge Thailand
MSc Psychology of Economics, London School of Economics
2) ภิญโญ โอภาสตระกูล
Co-founder Nudge Thailand
MSc Behavioural and Economic Science, University of Warwick
3)ชัยรัตน์ มหาคุณ
Strategic Communications Consultant

ลงทะเบียน https://forms.gle/8cqqwGYUDDZ38C3t5

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พุฒิพงศ์ พจน์จำเนียร เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองฯ โทร 088-761-4586

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก .ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓
20/09/2020

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
.
ประทานพระคติธรรม
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓

17/09/2020
LINE Add Friend

มาแล้ว มาแล้ว !!! สิ้นสุดการรอคอย ✔️
#ประกาศผล

โครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนสู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศ (หลักสูตร I-Design) รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแบงค็อก มิดทาวน์กรุงเทพมหานคร

ประกาศผลการคัดเลือกแล้วที่ > https://cyct.dcy.go.th/i-design3 เลือกปุ่ม ประกาศผลการคัดเลือก

✅ ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันการเข้าร่วมภายในเวลา 20.00 น. วันที่ 17 กันยายน 2563

✅ ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกสามารถยืนยันการเข้าร่วมได้โดย
....🎈 กดเข้า https://lin.ee/1b0ayIpco
... 🎈 ส่งข้อความ "ยืนยันเข้าร่วมโครงการ I-Design 3 ลำดับการคัดเลือกที่ ...” (ใส่ดำลับตามประกาศ)
... 🎈รอข้อความตอบกลับ และเข้ากลุ่ม เพื่อติดตามรายละเอียดต่อไป

🛑 ลำดับไม่ได้เรียงตามคะแนนการคัดเลือก
🛑 การคัดเลือกของคณะกรรมและการตัดสินใจของคณะทำงานโครงการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

Open the Friends tab in your LINE app, tap the add friends icon inthe top right, select "QR code," and then scan this QR code.

"ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนครูเป็นโค้ช เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องแห่งการเรียนรู้"👨‍🏫✨..🔉บทสัมภาษณ์”คุณครูช้อป”จากรายการอยู่นิ่ง...
17/09/2020

"ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนครูเป็นโค้ช เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องแห่งการเรียนรู้"👨‍🏫✨
.
.
🔉บทสัมภาษณ์”คุณครูช้อป”จากรายการอยู่นิ่งไม่ได้แล้ว💬
.
.
#อยู่นิ่งไม่ได้แล้ว
#สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
#CYCT 🧡

จากใจสาวคนนี้ ❤️พี่เจน สุภาพิชญ์ ไชยดิษฐ์ประธานสภาเด็กและเยาวชนเเห่งประเทศไทย 🇹🇭
16/09/2020

จากใจสาวคนนี้ ❤️
พี่เจน สุภาพิชญ์ ไชยดิษฐ์
ประธานสภาเด็กและเยาวชนเเห่งประเทศไทย 🇹🇭

Miss Suphaphit Chaiyadit - President of Children and Youth Council of Thailand (CYCT)

CYCT, Thailand conducted a rapid online survey on the impact of COVID-19 among young generation including LGBTQ. The result of the survey submitted to Ministry of Social Development and Human Securities and UNICEF to design activities in response to young generation’s needs and concerns.

“The rapid online survey is a powerful communication tool. We found that most of young people have strong knowledge on how to protect themselves from coronavirus. They could be the potential advocate who give knowledge to their households.” She emphasized an important role of youth.

More information click : https://bit.ly/3k1sTcw

👀 สมัชชาเด็กจี้แก้ตำรายอมรับหลากเพศ ชูหลักสูตรพัฒนาทักษะชีวิต .ข่าวจาก #ประชุมสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ2563
16/09/2020
สมัชชาเด็กจี้แก้ตำรายอมรับหลากเพศ ชูหลักสูตรพัฒนาทักษะชีวิต

👀 สมัชชาเด็กจี้แก้ตำรายอมรับหลากเพศ
ชูหลักสูตรพัฒนาทักษะชีวิต
.
ข่าวจาก #ประชุมสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ2563

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเ...

ต่อ....การถอดบทเรียนประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563  ✍🏻 สะท้อนปัญหา เพื่อพัฒนาต่อไป ....#สมัชชาเด็ก...
15/09/2020

ต่อ....

การถอดบทเรียนประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 ✍🏻

สะท้อนปัญหา เพื่อพัฒนาต่อไป ....

#สมัชชาเด็กและเยาวชน2563

อยู่นิ่งไม่ได้แล้ววววววว ชวนเพื่อนพี่น้อง สดย. ตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ทั่วทั้งประเทศ มาหาทำไป.กับบบบบ. “โครงการพ...
14/09/2020

อยู่นิ่งไม่ได้แล้ววววววว
ชวนเพื่อนพี่น้อง สดย.
ตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด
ทั่วทั้งประเทศ มาหาทำไป
.
กับบบบบ
.
“โครงการพัฒนาเยาวชนสู่
การเป็นเยาวชนพิทักษ์สิทธิ
ทางเพศของวัยรุ่น รุ่นที่ 3”
ผ่านหลักสูตร I-Design
.
เปิดรับสมัครคัดเลือกแล้ววันนี้ถึง
16 ก.ย. 63 เวลา 12.00 น.
รับแค่ 30 ที่นั่งเท่าน้านนนนนน
.
ประกาศผลวันที่ 17 ก.ย. 63
แล้วมาเจอะเจอกัน
วันที่ 19-21 กันยายน 63
ณ โรงแรม Bangkok Midtown
.
เรามีหลักสูตรให้ทุกคนนำกลับไปขับเคลื่อนในพื้นที่ของตัวเองด้วยนะ อย่าช้า รีบสมัครร ,มาร่วมงานไปกับพวกเราา
จิ้มตามลิ้งค์ ตรงนี้ๆ https://cyct.dcy.go.th/i-design3/

🐳 พิธีมอบข้อเสนอเเละตอบรับข้อเสนอ#มติสมัชชาเด็กและเยาวชนเเห่งชาติ2563
13/09/2020

🐳 พิธีมอบข้อเสนอเเละตอบรับข้อเสนอ
#มติสมัชชาเด็กและเยาวชนเเห่งชาติ2563

12/09/2020

เอกฉันท์ ฉันพี่น้อง ❤️
#สมัชชาเด็กและเยาวชนเเห่งชาติ2563 🇹🇭

ด่วนนนนนน #มติเป็นเอกฉันท์ 🔴.มติสมัชชาเด็กและเยาวชนเเห่งชาติ ประจำปี 2563.คลอดเเล้ววววววว เตรียมติดตาม เร็ว ๆ นี้ .#พลัง...
12/09/2020

ด่วนนนนนน #มติเป็นเอกฉันท์ 🔴
.
มติสมัชชาเด็กและเยาวชน
เเห่งชาติ ประจำปี 2563
.
คลอดเเล้ววววววว
เตรียมติดตาม เร็ว ๆ นี้
.
#พลังพัฒนาชาติ 🇹🇭

มาดามมีโพลดี ๆ มานำเสนอกันด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ พวกเราคือทีมงานจากควิกแซนด์ (Quicksand) พวกเราเป็นองค์กรวิจัยที่ทำงานร่วมกั...
30/08/2020
UNDP/UNICEF - Women Entrepreneurship

มาดามมีโพลดี ๆ มานำเสนอกันด้วยนะจ๊ะ

สวัสดีค่ะ พวกเราคือทีมงานจากควิกแซนด์ (Quicksand) พวกเราเป็นองค์กรวิจัยที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานของสหประชาชาติคือ UNICEF และ UNDP พวกเราต้องการสำรวจความต้องการและความปรารถนาต่ออาชีพและการงานของผู้หญิงคนรุ่นใหม่เช่นคุณ เพื่อทำความเข้าใจปัจจัยต่าง ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้คุณและผู้หญิงสามารถทำความฝันให้เป็นจริง พวกเราจะใช้ข้อมูลจากการสำรวจในครั้งนี้ในโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่เพื่อนำเสนอแนวทางในการเสริมพลังและความมั่นใจให้ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงผ่านการเป็นผู้ประกอบการ

แบบสำรวจชุดนี้จะใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที ชื่อและตัวตนของคุณจะไม่ปรากฎอยู่บนแบบสอบถามนี้ การเข้าร่วมกิจกรรมนี้จะเป็นไปตามความสมัครใจของคุณเท่านั้น หากคุณรู้สึกว่าไม่ต้องการทำแบบสอบถามนี้อีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นช่วงใดก็ตาม คุณสามารถหยุดตอบคำถามได้ทันที การตัดสินใจที่จะไม่เข้าร่วมหรือไม่ทำกิจกรรมต่อจะไม่ส่งผลใด ๆ ต่อการสนับสนุนหรือโอกาสที่คุณอาจได้รับจากองค์กรภาคีของโครงการนี้

หากคุณสนใจโครงการนี้และต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราที่ [email protected].
ขอขอบคุณสำหรับเวลาของคุณ!

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการวิจัย
- เพศหญิง
- อายุ 18 - 24 ปี จากทั่วประเทศที่กำลังอยู่ในช่วงของการเรียน การหางานทำ

เริ่มทำแบบสอบถาม

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-cT5AD86eWCtvcPtCPALM4-8NbMU3XVdGjGw0i7m478UWzg/viewform

สวัสดีค่ะ พวกเราคือทีมงานจากควิกแซนด์ (Quicksand) พวกเราเป็นองค์กรวิจัยที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานของสหประชาชาติค....

📌ขอเชิญทุกท่านที่สนใจบทบาทของเยาวชนในการทำงานกับหลากหลายภาคส่วนเพื่อช่วยสังคมรับมือไวรัส Covid-19 เข้าร่วมเสวนาออนไลน์เร...
28/08/2020

📌ขอเชิญทุกท่านที่สนใจบทบาทของเยาวชนในการทำงานกับหลากหลายภาคส่วนเพื่อช่วยสังคมรับมือไวรัส Covid-19 เข้าร่วมเสวนาออนไลน์เรื่อง The role of Young Generation in Multi Sectoral Collaboration against Covid-19
-
👉🏻ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคมนี้ เวลา 15.00-17.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (ดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษผ่าน Zoom) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) พร้อมด้วยองค์กรร่วมจัดจาก 3 ประเทศ/เครือข่าย คือ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย, Asian Medical Students’ Association-Philippines (AMSA-Philippines) และ Mekong Youth Farm Network (Y-Farm)
-
✅ลงทะเบียน Click : https://bit.ly/3g4YnMD
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ น.ส.ขนิษฐา แซ่เอี้ยว email : [email protected] เบอร์โทร 0982526331
-
❤️สช. จะพาท่านไปเรียนรู้ประสบการณ์และบทบาทของเยาวชนในการทำงานกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อช่วยสังคมรับมือ Covid-19 พบกับวิทยากรเยาวชนคนรุ่นใหม่ จาก 4 ประเทศ 4 องค์กร/เครือข่าย คือ
-
1. Miss Suphaphit Chaiyadit - President of Children and Youth Council of Thailand
2. Mr. Asadur Rahman Nabin - National Officer on Human Rights and Peace, Bangladesh Medical Students' Society (BMSS) of Bangladesh
3. Miss Rena MALLILLIN - President of Asian Medical Students’ Association-Philippines (AMSA-Philippines)
4. Mr. Ly Quoc Dang - Coordinator of Mekong Youth Farm Network (Y-Farm)
5. Dr. Mya Myitzu Kyaw
Program Manager at Community Partners International (CPI) Myanmar

-
ดำเนินรายการ โดยคุณณนุต มธุรพจน์ หัวหน้ากลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ สช. พร้อมกล่าวสรุป โดย นพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

------------------

Dear All,
We are pleased invite you to join a webinar on the role of Young Generation in Multi Sectoral Collaboration against Covid-19 on August 28th, 2020, 3-5 PM Thailand’s time. (Live on zoom)
-
❤️Hosted by National Health Commission Office (NHCO), Thailand
Co-hosted by Children and Youth Council of Thailand (CYTC), Asian Medical Students’ Association-Philippines (AMSA-Philippines), Mekong Youth Farm Network (Y-Farm)
-
✅Register click : https://bit.ly/3g4YnMD
More information please contact Miss Khanitta Seaiew at [email protected]
-
This is the best time ever to demonstrate that multi-sectoral collaboration alleviates an unprecedented crisis and the youth is part of the collaboration. The webinar will provide you experiences and lessons learnt from youth in selected Asian countries/networks to Covid-19
-
Our speakers ;
1. Miss Suphaphit Chaiyadit - President of Children and Youth Council of Thailand
2. Mr. Asadur Rahman Nabin - National Officer on Human Rights and Peace, Bangladesh Medical Students' Society (BMSS) of Bangladesh
3. Miss Rena MALLILLIN - President of Asian Medical Students’ Association-Philippines (AMSA-Philippines)
4. Mr. Ly Quoc Dang - Coordinator of Mekong Youth Farm Network from Vietnam (Y-Farm)
Moderator Ms. Nanoot Mathurapote, National Health Commission Office (NHCO), Thailand
Closing Remark by Dr. Weerasak Putthasri, Deputy Secretary-General of the National Health Commission

#COVID19 #โควิด19

ที่อยู่

255 ถนนราชวิถี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย - The Children and Youth Council of Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย - The Children and Youth Council of Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตแอดมิน ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
ขออนุญาตแอดมิน ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ
(light bulb)จับจังหวะโอกาสธุรกิจ LIVE คุยเปรื่อง เรื่องสร้างชาติ หัวข้อ "SMEs...ผ่านวิกฤติ" โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ Senior Fellow, Harvard University, USA (clock)วันศุกร์ที่ 1 พ.ค. 63 เวลา 14.00-15.30 น. (pink cellphone)ติดต่อ คุณดาณี 0970509368 เพียงลงทะเบียนล่วงหน้า (red arrow down) (smartphone)ลงทะเบียนล่วงหน้าขอรับชม Live ได้ที่ https://forms.gle/nTxSUHJ3Rfqwtkr18
เพราะแรงแห่งความศรัทธา เราจึงมุ่งหน้า เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน #ร่วมสมทบทุนค่ายจิตอาสาพัฒนาบวร ตอนนี้ยังขาดวัสดึอุปกร์การเรียน และที่สำคัญคือชุดพละ (ชุดละ350) ที่เด็กๆมีความต้องการเป็นอย่างมาก ถึงจะเป็นโรงเรียนเล็กๆแต่ก็เป็นโรงเรียนที่ควรพัฒนา การศึกษาที่ในชุมชนไม่ควรมองข้าม มาแบ่งปันรักแบ่งปันเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นกันนะครับ #สอบถามได้ที่ตาชัยพิจิตร 0634020443 หรือแชทมาได้เลยคราบ #ทีมงานจิตอาสาสภาเด็กฯพิจิตร
ชาติบ้านเมืองสำคัญ(กว่าประโยชน์เรืองส่วนตัว)
เราก็อยากรู้นะ ว่าเป็นยังไงบ้างน้อ !
อยากได้งบประมาณจะจัดงานคืนสู่เหย้าและงานเลี้ยงรุ่นอ่ะใครก้อได้ช่วยคับ
วันเสาร์ที่ ๑๔ ต.ค. เป็นวันครบรอบ ๔๔ ปี เหตุการณ์ปฏิวัติประชาชน ๑๔ ต.ค. ๒๕๑๖ เวลา ๑๓:๐๐ - ๑๖:๐๐ น. มีเสวนา "เหตุการณ์ ๑๔ ตุลา มุมมองคนรุ่นใหม่กับอนาคตสังคมไทย" ณ ห้องประชุม อนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา แยกคอกวัว ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ วิทยากรโดย ไซราม ประกายกิจ นักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ ศักดิ์สิทธิ์ โพธิ์แพงพุ่ม นักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต วุฒิรักษ์ แพงตาแก้ว ศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อสังคมนิยมประชาธิปไตย (YPD - Young People for Social-Democracy Movement, Thailand) เดโช โกมินทร์ ซุ้มเหมราช ม.รามคำแหง สุธารักษ์ ทิพย์โกสุม นักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย - The Children and Youth Council of Thailand จักรพล ผลละออ นิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา กลุ่มลูกชาวบ้าน ม.บูรพา บางแสน และกลุ่มสหายสังคมนิยม Group of Comrades ดำเนินรายการโดย ธัชพงศ์ แกดำ กลุ่ม YPD https://www.facebook.com/YPD.Thailand/photos/a.892156994163175.1073741831.794464537265755/1543956012316600/?type=3&theater *** กดถูกใจและติดตามเพจ เพื่อรับข่าวกิจกรรม เสวนา ฝ่ายประชาธิปไตย ***
ย้อนรำลึกถึงวันเยาวชนเเห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ จังหวัดสระบุรี
แนะนำหลักสูตรที่น่าสนใจใหม่ล่าสุด “สร้างภาวะผู้นำ รับไทยแลนด์ 4.0” “สร้างภาวะผู้นำ มุ่งสู่ศตวรรษที่ 21” “ครู High speed ศตวรรษที่ 21 ต้องการ” “เปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยนได้” หรือหากมีหลักสูตรของท่านเองที่สนใจ สามารถปรึกษาได้ฟรี สอบถามได้ Line: 0925186162 ท่านสามารถชมผลงานก่อนได้ที่ “วิทยากร สัมมนา อบรม The Ultimate training องค์กรของคุณต้องการพัฒนาบุคลากร ในเรื่องเหล่านี้หรือไม่ การทำงานเป็นทีม งานบริการที่เป็นเลิศ การทำงานร่วมกัน ทัศนคติในที่ทำงานไม่เข้าใจกัน หัวหน้างานไม่เข้าใจลูกน้อง ลูกน้องไม่เข้าใจหัวหน้า ขาดภาวะความเป็นผู้นำ อยากได้วิทยากรมืออาชีพ เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยพลังคิดบวก อยากจัดโครงการไหน ๆ เป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กร บริษัท อบรมพนักงานใหม่ หรือโรงเรียน ทั้งเยาวชน นักศึกษา พนักงาน หรือประชาชนทั่วไป หรือค่ายเยาวชน ภาวะผู้นำ คุณธรรม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก สร้างทีม สร้างงาน สร้างแรงบันดาลใจ สร้างรากฐานองค์กรให้แข็งแกร่ง ลองปรึกษาฟรีที่เราก่อน เราสามารถอบรมได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย เน้นการสอนในรูปแบบของกิจกรรม เน้นลงมือทำมากกว่าการแกะตำราสอน สนุกสนานกับการเรียนรู้ สอบถามได้ Line: 0925186162 ท่านสามารถชมผลงานก่อนได้ที่ “วิทยากร สัมมนา อบรม The Ultimate training” #สัมมนา #วิทยากร #อบรม #โรงเรียน #โรงงาน #บริษัท #บริบาล #บริการ #พัฒนา #บุคลากร #ทรัพยากร #ผู้นำ #คิดบวก #ทำงาน #แรงบันดาลใจ #บุคลิกภาพ #องค์กร #หน่วยงาน #มืออาชีพ #ความรัก #ความสุข #หน้าที่ #เป็นเลิศ #ทักษะ #เทคนิค #การสื่อสาร #เยาวชน #เรียนรู้ #Team #Building #บริหาร #ความสำเร็จ #หลักสูตร https://www.facebook.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1-The-Ultimate-training-827645760703834/
สภาเด็กแลเยาวชนจังหวัดปีตตานี จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560