สถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหน่วยงาน
(4)

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19- ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เร...
01/03/2021

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19
- ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง มาตรการและการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) ฉบับที่ 9
ดาวน์โหลดได้ที่ :https://www.iccs.ac.th/uploads/file/COVID-19_9.pdf

วชช.ตานี
01/03/2021

วชช.ตานี

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี และรองศาสตราจารย์เทพกร พิทยาภินันท์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมต้อนรับนางสาวอัมรินทรา ทิพย์บุญราช และคณะ จากสถาบันวิทยาลัยชุมชนและสำนักงานการบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ในการลงพื้นที่เพื่อศึกษาและประเมินศักยภาพผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตาน

วชช.ตานี
01/03/2021

วชช.ตานี

เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างผู้นำจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ โดยมีนางสาวฉวีวรรณ ขวัญชุม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ นางสุวรรณี วัชรีบำรุง หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร องค์การนักศึกษา ตัวแทนนักศึกษาระดับหัวหน้าและรองหัวหน้าห้องแต่ละสาขาวิชา เข้าร่วมจำนวน 70 คน ณ ธานทองสตูลทัวร์แอนด์กะเสาะโฮมสเตย์ จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำนักศึกษามีภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ จิตอาสา ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ซึ่งครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.บัณฑิต ทองสงฆ์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา คุณสะอารี กากอง คุณมะรูดิง แว้ง คุณสุไลมาน องสารา และคุณธวัชชัย เจ๊ะแอ วิทยากรจากจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา และเหล่าศิลปินวงกัวลาบารา ส่งผลให้นักศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็น ร่วมทำแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี พร้อมจะเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

วิทยาลัยชุมชนตราด Trat Community College
01/03/2021

วิทยาลัยชุมชนตราด Trat Community College

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564
ภาคเช้า นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวตราด ร่วมทำบุญตักบาตร เข้าวัดฟังธรรม ถวายภัตตาหาร และกิจกรรมการรักษาอุโบสถศีล รวมทั้งร่วมพิธีเวียนเทียน ณ วัดบางปรือ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด และในภาคค่ำ นำชาวไทยพุทธร่วมเวียนเทียนทางน้ำรอบพระพุทธสิริภูวดลมงคลชัย ร่วมกับชาวมอญในพื้นที่จังหวัดตราด ณ พระพุทธสิริภูวดลมงคลชัย พระพุทธรูปกลางน้ำ ที่ตั้งอยู่ภายในอ่างเก็บน้ำเขาระกำ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

วิทยาลัยชุมชนระนอง
01/03/2021

วิทยาลัยชุมชนระนอง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยชุมชนระนอง จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการจัดซื่ออุปกรณ์ทางการศึกษา โดยมีพระระณังคมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดระนองเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานฝ่ายฆารวาส โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ เทรดดิ้ง จำกัด นำโดยท่านผู้บริหาร ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม บริษัท ซีพี รีเทลดีเวลลอปเม้น จำกัด, ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท โลตัสส์ สโตร์ส จำกัด (CEO Lotus's ประเทศไทยและมาเลเซีย) และที่ปรึกษาประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ได้ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพบริจาคเงินจำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท สมทบกองทุนทอดผ้า โดยกิจกรรมในครั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนระนอง ได้รับเงินทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน 1,110,106.37 บาท (ยอด ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.59 น) และในโอกาสนี้ วิทยาลัยชุมชนระนอง ขอกราบของพระคุณ ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล และคณะผู้บริหารบริษัท ซีพีบี แอนเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด พ่อ แม่ พี่น้อง ชาวจังหวัดระนอง และผู้มีจิตศัทธาทุกๆ ท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์และให้ความสำคัญกับการศึกษาของเยาวชนในจังหวัดระนอง เป็นอย่างสูง เสมอมา

วิทยาลัยชุมชนตราด Trat Community College
01/03/2021

วิทยาลัยชุมชนตราด Trat Community College

ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 คณะหนุนเสริมจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) นำโดย ผศ.ดร.นพดล พราหมณี และอาจารย์ภัทรพล ปลงไสว จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการจัดทำแผนสมรรถนะรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และให้ความรู้ในการเขียนแผนการเรียนรู้รายสมรรถนะ อีกทั้งยังได้ให้ความรู้การจัดทำโมดูลรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การจัดทำบทความวิชาการ โดยได้มีการฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้รายสมรรถนะ และการทำโมดูลรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของแต่ละสถานประกอบการ

วิทยาลัยชุมชนตราด Trat Community College
01/03/2021

วิทยาลัยชุมชนตราด Trat Community College

ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้การตลาดออนไลน์และการเขียนแผนธุรกิจ ให้กับนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศุภรัตน์ ร่มเงิน อาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นวิทยากรให้การอบรม นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติทั้งในด้านการเขียน Content ให้น่าสนใจ การเรียนรู้การทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ และการฝึกปฏิบัติการทำแบรนด์สินค้าของตนเอง การเขียนแผนธุรกิจอย่างไรให้น่าสนใจ ให้นักศึกษาได้นำเสนอแผนธุรกิจ ฝึกทักษะเขียนด้านการใช้ Digital และการทำการตลาดออนไลน์อีกด้วย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อเนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.กระทรวงอว.เป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานวิทยสถานสังคมศ...
25/02/2021

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อเนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.กระทรวงอว.เป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และศิลปศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา) ณ สำนักงานธัชชา ชั้น 20 อาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอว. ซึ่งประกอบด้วย 5 สถาบัน คือ 1. สถาบันสุวรรณภูมิศึกษา 2. สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง 3. สถาบันโลกคดีศึกษา
4. สถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ 5. สถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น โดยมี ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานโดยมีวัตถุประสงค์จะเน้นการขับเคลื่อนพัฒนาวิชาการ วิจัย และพัฒนาบุคลากรด้านสังคมศาสตร์ครั้งสำคัญของประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะบูรณาการให้เกิดความยั่งยืน สร้างความสมดุลทางวิชาการ และเพื่อให้เกิดองค์ความรู้งานวิจัยแบบสหวิทยาการ เชื่อมโยง สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน จากนั้นรมว.กระทรวง อว.ได้เยี่ยมชม
- การแสดงของ “สุวรรณภูมิ-สยาม-Thailand” (สื่อให้เห็นประเทศตั้งแต่ อดีต ปัจจุบัน อนาคต ที่มีความเชื่อมโยงระหว่างไทยและนานาชาติ
-นิทรรศการทั้ง 5 สถาบัน
ตลอดจนรมว.กระทรวงอว. ได้มอบสัญลักษณ์ทีมธัชชา ให้กับผู้อำนวยการทั้ง 5 สถาบัน
http://www.iccs.ac.th/news_inside.php?news_id=840

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
25/02/2021

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

อว.News 2021/015 : 25 กุมภาพันธ์ 2564 - ศาสตราจารย์พิเศษเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทธิ์ เบญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีฯ และโฆษกกระทรวง นายสำราญ รอดเพชร ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงฯ ร่วมเยี่ยมชมและเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่ง ประเทศไทย (ธัชชา) อย่างเป็นทางการ ณ สำนักงานธัชชา ชั้น 20 อาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ถนนศรีอยุธยา

รมว.อว. และคณะได้ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการของแต่ละสถาบันในธัชชา ซึ่งประกอบไปด้วย สถาบันสุวรรณภูมิศึกษา สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันโลกคดีศึกษา สถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรม และสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น รวมทั้งร่วมชมการแสดงจากมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ในพิธีเปิดฯ

ในการนี้ อว.ได้รับเกียรติอย่างสูงจากศิลปินแห่งชาติได้แก่ อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง อาจารย์ธนิต ศรีกลิ่นดี และอาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ เข้าร่วมในกิจกรรมการเปิดสำนักงานธัชชาในครั้งนี้ด้วย

อ่านต่อ https://www.mhesi.go.th/index.php/news-and-announce-all/news-all/executive-ps-news/3262-2021-02-26-14-07-46.html
#opsMHESI #สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #อว #mhesi

วิทยาลัยชุมชนตราด Trat Community College
25/02/2021

วิทยาลัยชุมชนตราด Trat Community College

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 คณะทำงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร วิทยาลัยชุมชนตราด ลงพื้นที่จัดกิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานโครงการฯ ที่ผ่านมา และวิเคราะห์ SWOT ของชุมชน รวมถึงวางแผนการดำเนินงานโครงการ เพื่อขับเคลื่อนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ 2564 โดยมี ดร. กุณฑล งาเจือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปอาหาร เป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม ณ ชุมชนบ้านแหลมศอก หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ซึ่งการดำเนินโครงการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย

วิทยาลัยชุมชนตราด Trat Community College
25/02/2021

วิทยาลัยชุมชนตราด Trat Community College

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ พร้อมด้วย
บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาระดับอนุปริญญา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ โบสถ์ดิน วัดทับทิมสยาม ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยมี นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ในการนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

วิทยาลัยชุมชนตราด Trat Community College
24/02/2021

วิทยาลัยชุมชนตราด Trat Community College

ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ และนางวรรณรัตน์ ศิริภูธร พร้อมด้วยคณะทำงาน จัดกิจกรรมการประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้และถ่ายทอดด้านภูมิปัญญาด้วยกระบวนการค้นหาของดีชุมชนแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอาหารกลุ่มชาติพันธุ์ชอง กะซอง และซัมเร จังหวัดตราด ณ ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยมีกิจกรรมการประเมินศักยภาพ ดังนี้ 1) การพอกโคลนขาว 2) การร่อนพลอย 3) สปาสุ่มไก่ 4) การทำอาหารชอง 5) การทำยาดมสมุนไพร และ 6) จักสาน รวมถึงการถอดบทเรียนเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหาร เพื่อรวบรวมภูมิปัญญาและจัดเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือศึกษาชุมชน สำหรับใช้ในการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวต่อไป

วิทยาลัยชุมชนยะลา :: Yala Community College :: สถาบันวิทยาลัยชุมชน
24/02/2021

วิทยาลัยชุมชนยะลา :: Yala Community College :: สถาบันวิทยาลัยชุมชน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (18 ชั่วโมง) โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาจำนวน 90 คน นางสาวสุนันทา แก้วสามเขียว นักวิชาการวัดผลและประเมินผลวิทยาลัยชุมชนยะลา (ผู้รับผิดชอบโครงการ) นางโนรฮีดายะห์ ยะโกะ นักวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาได้นำความรู้ภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

#วิทยาลัยชุมชนยะลา #หลักสูตรระยะสั้น #พัฒนาคนพัฒนาท้องถิ่น

การประชุมคณะทำงานพัฒนาและการบริหารจัดการ ระบบ resource centre ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน   ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบั...
23/02/2021

การประชุมคณะทำงานพัฒนาและการบริหารจัดการ ระบบ resource centre ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาและบริหารจัดการระบบ resource centre ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธาน ร่วมกับนายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ อนุกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อร่วมกันหารือถึงแนวทางในการพัฒนาระบบ resource centre ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน อันประกอบด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (WALAI AutoLib 3.0) และระบบคลังปัญญาดิจิทัล (IR หรือ Institutional Repository) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมีมติให้มีการจัดทำแผนนโยบาย แนวปฏิบัติ และกำหนดชนิดของทรัพยากรแต่ละชนิดที่เกิดจากองค์ความรู้ของบุคลากรให้ชัดเจนก่อนประกาศเป็นแนวปฏิบัติให้วิทยาลัยชุมชนทุกแห่งทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันโดยอ้างอิงจากพระราชบัญญัติของประเทศที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการและทรัพย์สินทางปัญญา ก่อนจะนำไปพัฒนาระบบซอฟแวร์คลังปัญญาดิจิทัลที่เหมาะสมกับสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไป ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนจะดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานย่อย ประกอบด้วย 1) ฝ่ายเทคนิค ทำหน้าที่ดำเนินการวิเคราะห์ระบบซอร์ฟแวร์และฟังชั่นที่เหมาะสมพร้อมกับจัดทำ TOR และ 2) ฝ่ายนโยบาย ทำหน้าที่วิเคราะห์ทรัพยากร จัดทำนโยบาย และแนวปฏิบัติของระบบคลังปัญญาดิจิทัลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (IR หรือ Institutional Repository) ต่อไป
https://www.iccs.ac.th/news_inside.php?news_id=835

วิทยาลัยชุมชนยะลา :: Yala Community College :: สถาบันวิทยาลัยชุมชน
23/02/2021

วิทยาลัยชุมชนยะลา :: Yala Community College :: สถาบันวิทยาลัยชุมชน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome Based Education : OBE) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting นำโดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนยะลา

วิทยาลัยชุมชนยะลา :: Yala Community College :: สถาบันวิทยาลัยชุมชน
23/02/2021

วิทยาลัยชุมชนยะลา :: Yala Community College :: สถาบันวิทยาลัยชุมชน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา
ลงพื้นที่ติดตามให้กำลังใจกลุ่มชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมงานศิลปหัตถกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (จักสานเส้นพลาสติก) รุ่นที่ 2/2564 โดยมีกลุ่มชาวบ้านให้ความสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้จำนวน 25 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-28 กุมภาพันธ์ 2564 ( 45 ชั่วโมง) ณ อาคารเอนกประสงค์ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

#วิทยาลัยชมุชนยะลา #พัฒนาคนพัฒนาท้องถิ่น #จักสานเส้นพลาสติก #อบรมระยะสั้น

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยชุมชนสตูล
23/02/2021

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยชุมชนสตูล

🤝 วิทยาลัยชุมชนสตูล บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) ระหว่างวิทยาลัยชุมชนสตูล กับสถานประกอบการด้านการนำเที่ยวในจังหวัดสตูล เพื่อร่วมกันพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคภาคทางการศึกษา (กสศ.)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนายวรัตน์ แสงเจริญ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทุกท่าน และ ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (Work Iintegrated Learning: WIL) ว่า “เป็นโครงการที่มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการควบคู่กับการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์จริงภายใต้การแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์ และยังเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร และระบบการทำงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งไม่สามารถหาได้ในห้องเรียนหรือห้องทดลอง และส่งผลให้นักศึกษามีการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพที่สอดคล้องกับความต้องการ” นอกจากนี้ยังมี ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมลงนามเป็นพยานในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ด้วย
บันทึกข้อตกลงครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์สตูล ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่าง วิทยาลัยชุมชนสตูล กับสถานประกอบการด้านการนำเที่ยว จังหวัดสตูลประกอบด้วย 1) ธนภัทร์ทัวร์ เฟอร์รี่ เซอร์วิส (Thanaphat Tour Ferry Service) 2) อาดัง ซี ทัวร์ (Adang Sea Tour) 3) พลอยสยาม ทัวร์ (Ploysiam Tour) 4) สตูลเพรสซิเด้นท์ แทรแวล แอนด์ ทัวร์ (Satunpresident travel & Tour) 5) หลีเป๊ะ พาวเวอร์ บีช รีสอร์ท (Lipe Power Beach Resort) 6) อันดามัน ซี ทัวร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต (Andaman sea tour and transport) 7) จอลลี่ แทรแวล (Jolly Travel) 😎 ประสาน เวิร์ลทัวร์ (Prasan worldtour) 9) บ้านปัน ทราแวล (Baanpun Travel) 10) ตะรุเตาสปีดโบ๊ท (Tarutaospeedboat) 11) มาริณี ทราแวล (Marinee Travel) 12) บารา ทราแวล ไทยแลนด์ (Bara Travel Thailand) 13) กมลรัตน์ ทราแวล แอนด์ ทรานสปอร์ต (Kamolrat Travel & Transport) 14) ไฮ หลีเป๊ะ (Hi lipe) 15) ซี แอท ฮอลิเดย์ ทัวร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต (Sea At Holiday Tour & Transport) 16) อาคีรา (Akira) 17) ซี สกาย หลีเป๊ะ ทราแวล (Sea Sky Lipe Travel) 18) บุหงาบากันเคย (Bunga Ba Kan Koey) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง วิทยาลัยชุมชนสตูล กับสถานประกอบการด้านการนำเที่ยว จังหวัดสตูล โดยตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือในการผลิตนักศึกษา ให้ได้เรียนรู้กระบวนการ การปฏิบัติงานและทักษะด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ รวมถึงการสร้างขอบข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับ สามารถแข่งขันได้ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับสากลต่อไป
โดยวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) ในครั้งนี้ มีดังนี้ 1) เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างวิทยาลัยชุมชนสตูลกับสถานประกอบการด้านการนำเที่ยว จังหวัดสตูล ให้นักศึกษาได้เพิ่มทักษะวิชาชีพ สร้างเสริมประสบการณ์ในสถานประกอบการ และพัฒนาตนเองตามสภาพจริง ซึ่งจะเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 2) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงสภาพปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานมีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ 3) เพื่อให้นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 4) เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และมีความศรัทธาในวิชาชีพ
โดยวิทยาลัยชุมชนสตูลจะส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ที่จะถึงนี้โดยจะต้องดำเนินการต่างๆ ตามที่ตกลงกันไว้ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดังนี้
1. จัดปฐมนิเทศก่อนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึงจุดประสงค์ ผลความคาดหวังที่จะได้รับจากทักษะในงาน การปฏิบัติตน การพัฒนาการเรียนรู้ ความก้าวหน้าในการทำงาน และการประเมินผล
2. ตั้งผู้ประสานงานเพื่อทำงานร่วมกับสถานประกอบการในการกำหนดรายละเอียดของงาน ซึ่งควรระบุชัดเจนถึงหน้าที่ที่รับผิดชอบ หน่วยงานประจาของนักศึกษา เป็นต้น โดยคำนึงถึงความต้องการของสถานประกอบ การเป็นหลัก
3. จัดให้มีการนิเทศและติดตามผลความก้าวหน้าในการฝึกงานของนักศึกษา โดยอาจารย์นิเทศหรือตัวแทนคณะจะเป็นผู้ประเมิน
4. จัดกิจกรรมการประชุมเพื่อประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานและเติมเต็มความรู้ให้แก่นักศึกษานอกเหนือเวลางานขณะฝึกปฏิบัติ อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้งในพื้นที่ ที่ได้จัดเตรียมไว้เป็นการเฉพาะ
5. แต่งตั้งอาจารย์/วิทยากร ที่สอนในสถานประกอบการ
6. ร่วมกับสถานประกอบการ ประชุมหารือ วางแผน จัดระบบ กำหนดระเบียบ ปรับปรุงหลักสูตร การประเมินผล และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยชุมชนแพร่
22/02/2021

วิทยาลัยชุมชนแพร่

ประมวลภาพฯ พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง "เนื่องในโอกาสทำบุญครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้งวิทยาลัยชุมชนแพร่ สถาบันการศึกษาเพื่อชุมชน" ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนแพร่(แห่งใหม่) บ้านน้ำชำ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome Based Education : OBE) เพื่...
22/02/2021

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome Based Education : OBE) เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา
สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome Based Education : OBE) เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลับชุมชน 3 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสำคัญ เพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ และสามารถนำมาใช้ในการออกแบบหลักสูตรได้อย่างถูกต้องตามหลักการ ตลอดจนสามารถพัฒนาปรับปรุง ออกแบบโครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดรายวิชา และออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รวมทั้งจัดทำแผนที่กระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ตามแนวคิด OBE ได้
วีดีโอ : https://drive.google.com/drive/folders/1Ux6oD_xv2JPDAWxH6g-7qVy9SaVO3yft?usp=sharing

http://www.iccs.ac.th/news_inside.php?news_id=830

ที่อยู่

อาคารัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

228000916

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันวิทยาลัยชุมชนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์งานค่ะ เตรียมช้อปจุใจ‼️ 📆 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน นี้ ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 📍 พบกันในงานแฟชั่นล้านนาตะวันออก EASTERN LANNA FASHION LIFESTYLE 📌สินค้าดีดีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ กับสินค้าอันทันสมัยที่ยกมาให้เลือกสรรถึงที่ จากจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน และพบกับสินค้านาทีทองราคาสุดพิเศษทุกวัน --------------------------------------------- จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน #แฟชั่นล้านนาตะวันออกEp_2 #Eastern_Lanna_Fashion_Lifestyle2019 https://www.facebook.com/EasternLannaFashionLifestyle/
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
อยากให้เรียกผู้ขึ้นบัญชีบ้าง
วิทยาลัยชุมชนปัตตานีดำเนินการจัดทำโครงการการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยชุมชนในสถาบันการศึกษา หลักสูตรการวิเคราะห์ชุมชนเพื่อกำหนดโจทย์การวิจัยแบบมีส่วนร่วม ระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม ซี.เอส ปัตตานี และชุมชนบ้านปาตา หมู่ที่ 1 ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยทีมวิทยากรจากมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน
นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนเยาวชน วันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
พี่ๆน้องๆช่าววชช.คะ วันนี้ครบกำหนดส่งแผนแผนปฏิบัติราชการปี 61 และแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ปี 61 แล้วนะคะ กองแผนงานและงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ในระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2560 ทั้งนี้ กองแผนฯ จักต้องกรองข้อมูลและจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณา หากวชช.ใดส่งมาล่าช้าอาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที่ 1 นี้ ปล.ขอให้ทุกวชช.จ้ดทำรายละเอียดแต่ละโครงการให้ชัดเจนและตรวจสอบยอดเงินที่ขอรับจัดสรรให้ถูกต้องด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... หัวข้อ "ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...." ในเว็บไซต์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน หรือ URL :