สถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหน่วยงาน

เปิดเหมือนปกติ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาสภาวิทยาลัยชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564
23/09/2021

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาสภาวิทยาลัยชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564

การประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 7/2564   ในวันที่ 22 กันยายน 2564 ประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน คร...
22/09/2021

การประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 7/2564
ในวันที่ 22 กันยายน 2564 ประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 7/2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยมี รศ.เปรื่อง กิจรัตน์ภร เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้มีมติดังนี้
1.รับทราบการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยาลัยชุมชนกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
2. รับทราบการจัดงานกฐินสามัคคีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
3. รับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. รับทราบสภาวะเศรษฐกิจในรอบเดือน จากมุมมองของภาคเอกชน
5. เห็นชอบรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน
6. เห็นชอบรายชื่อคณะอนุกรรมการพัฒนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน
7. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยมุกดาหาร (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
http://www.iccs.ac.th/news_inside.php?news_id=1137

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยhttp://www.iccs.ac.th/recruitment_inside.p...
17/09/2021

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
http://www.iccs.ac.th/recruitment_inside.php?jobs_id=161

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
http://www.iccs.ac.th/recruitment_inside.php?jobs_id=161

การประชุมคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 3/2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส...
16/09/2021

การประชุมคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 3/2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันที่ 16 กันยายน 2564 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 3/2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยมี นายเอกศักดิ์ คงตระกูล เป็นประธาน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และที่ปรึกษาสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ... และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ และเสนอเข้าสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบต่อไป
http://www.iccs.ac.th/news_inside.php?news_id=1128

การประชุมคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส...
10/09/2021

การประชุมคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2564
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ประชุมคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยมีนายเอกศักดิ์ คงตระกูล เป็นประธาน
http://www.iccs.ac.th/news_inside.php?news_id=1124

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนองhttp://iccs.ac.th/recruit...
07/09/2021
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลั

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง
http://iccs.ac.th/recruitment_inside.php?jobs_id=160

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564ที่ประชุมมีมติ ดังนี้(1) รับทราบการแต่งตั้งให...
06/09/2021

การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
(1) รับทราบการแต่งตั้งให้ นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านแพทยศาสตร์ และการสหกรณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564
(2) รับทราบเรื่องการจัดงานกฐินสามัคคีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ณ วัดกระซ้าขาว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเดิมเคยเป็นสถานที่ตั้งวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร โดยปัจจุบันอาคารของวัดกระซ้าขาวมีความทรุดโทรมเป็นอย่างมาก
(3) เห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน 5 แห่ง คือ พิจิตร ยะลา สงขลา แพร่และน่าน และรายชื่อสำรองตามที่เสนอ
(4) เห็นชอบรายชื่อประธานสภาวิทยาลัยและรองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน 3 แห่ง ได้แก่
วิทยาลัยชุมชน ประธานสภาวิทยาลัย รองประธานสภาวิทยาลัย
พังงา นายปกรณ์ ตันสกุล นายเอนก จีวะรัตน์
บุรีรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย สุปิงคลัด นายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์
ตราด นายอมฤทธิ์ พูลสวัสดิ์ นายประเสริฐ ศิริ
(5) เห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้มีศักยภาพด้านต่างๆ เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
(6) เห็นชอบผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตราดและมุกดาหาร
(7) เห็นชอบร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....
(8) เห็นชอบการขอปิดหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร และหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร ของวิทยาลัยชุมชนตาก
(9) เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาปกครองท้องถิ่น ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และยโสธร

http://www.iccs.ac.th/news_inside.php?news_id=1117

การฝึกอบรมการผลิตปลาน้ำจืดด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม    ในระหว่างวันที่ 4 - 5 กันยายน 2564 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ร่วมกับ คณะ...
05/09/2021

การฝึกอบรมการผลิตปลาน้ำจืดด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม
ในระหว่างวันที่ 4 - 5 กันยายน 2564 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดฝึกอบรมการผลิตปลาน้ำจืดด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม
http://www.iccs.ac.th/news_inside.php?news_id=1112

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูลhttp://iccs.ac.th/recruitme...
03/09/2021
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล
http://iccs.ac.th/recruitment_inside.php?jobs_id=159

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

03/09/2021

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
http://iccs.ac.th/recruitment_inside.php?jobs_id=158

การประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือสมาพันธ์เอสเอ็มอี (SME) ไทย   เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 เลขานุการรัฐ...
02/09/2021

การประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือสมาพันธ์เอสเอ็มอี (SME) ไทย
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) มอบนโยบายและแนวทางความร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยาลัยชุมชนกับ SME ไทย เรื่อง “ภาพอนาคต : เป้าหมาย อว. ต่อการดำเนินงานระหว่างสถาบันวิทยาลัยชุมชนกับ SME ไทย ภายใต้ MOU” โดยเน้นย้ำ การสร้างคนให้มีศักยภาพ สินค้า และบริการ ของชุมชนให้ตรงต่อความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง และพร้อมสนับสนุน ผลักดันให้วิทยาลัยชุมชนที่มีความพร้อม สร้างความร่วมมือมือกับหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
โดยการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากประธานสมาพันธ์ SME ไทย (คุณแสงชัย ธีรกุลวานิช) และคุณจิรบูลย์ วิทยสิงห์ กรรมการสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และนายกสมาคมของขวัญ ของชำร่วยไทยและของตกแต่งบ้าน ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนฯ ทั้งนี้ ยังมีประธานสมาพันธ์ SME ระดับจังหวัด และผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน จาก 20 จังหวัด จำนวนมากกว่า 115 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้ MOU ไปสู่เป้าหมายและแนวทางที่วิทยาลัยชุมชนจะต้องร่วมกันดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ MOU และภาพอนาคต ดังนั้นการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้
➢ การส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการให้ชุมชน
➢ การส่งเสริมช่องทางการตลาดชุมชน
➢ การสร้างงาน สร้างอาชีพ ลดความเหลี่ยมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการจัดคู่จ้างงาน
➢ การบูรณาการการเรียนการสอนกับสถานประกอบการ
➢ การพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน ตามความต้องการของชุมชน
http://www.iccs.ac.th/news_inside.php?news_id=1105

การประชุมคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/2564    ในวันที่ 1 กันยายน ...
01/09/2021

การประชุมคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/2564
ในวันที่ 1 กันยายน 2564 ประชุมคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมี นายเอกศักดิ์ คงตระกูล เป็นประธาน โดยที่ประชุมมีเห็นชอบร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....
http://www.iccs.ac.th/news_inside.php?news_id=1104

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง มาตรการและการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) ฉบับที่ 16https://www.ic...
31/08/2021

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง มาตรการและการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) ฉบับที่ 16
https://www.iccs.ac.th/uploads/file/COVID-19_16.pdf

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สถาบันว...
27/08/2021

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้คะแนนเฉลี่ย 89.20 คะแนน ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับ A

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้คะแนนเฉลี่ย 89.20 คะแนน ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับ A

การรายงานผลการดำเนินงานโครงงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่จังหวัดยโสธร   ในวั...
27/08/2021

การรายงานผลการดำเนินงานโครงงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่จังหวัดยโสธร
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายนำชัย กฤษณาสกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมคณะผู้วิจัยจากวิทยาลัยชุมชนยโสธร ได้เข้ารายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่จังหวัดยโสธร ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดยโสธร ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัดยโสธร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ปลัดจังหวัดยโสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร เกษตรจังหวัดยโสธร ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ประมงจังหวัดยโสธร และนายอำเภอกุดชุม เพื่อออกแบบการช่วยเหลือครัวเรือนคนจนเป้าหมายร่วมกัน และนำข้อมูลจากการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาในแผนระดับต่าง ๆ
http://www.iccs.ac.th/news_inside.php?news_id=1087

การประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564ที่ประชุมมีมติดังนี้1. รับทราบการปรับแผนการ...
23/08/2021

การประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564
ที่ประชุมมีมติดังนี้
1. รับทราบการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. รับทราบปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. รับทราบการดำเนินงานทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564
4. รับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
5. รับทราบการกำหนดให้หน่วยงานรัฐใช้ “อีเมล” ในการสื่อสารเป็นหลักตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
6. รับทราบการเตรียมการของบประมาณด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
7. เห็นชอบการจัดกฐินสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 ณ วัดกระซ้าขาว จังหวัดสมุทรสาคร
8. เห็นชอบการจัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการปรับโฉม (Reinventing) เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2566 – 2577
http://www.iccs.ac.th/news_inside.php?news_id=1082

Photos from วิทยาลัยชุมชนระนอง's post
18/08/2021

Photos from วิทยาลัยชุมชนระนอง's post

Photos from วิทยาลัยชุมชนตราด Trat Community College's post
18/08/2021

Photos from วิทยาลัยชุมชนตราด Trat Community College's post

Photos from วิทยาลัยชุมชนตราด Trat Community College's post
18/08/2021

Photos from วิทยาลัยชุมชนตราด Trat Community College's post

18/08/2021

ฟ้าทะลายโจร รักษาโควิดได้จริงหรือ!!! ไม่ติดแล้วต้องกินมั้ย.. ใบสดกินยังงัย แล้วกระชายกินได้มั้ย

เชิญชวนทุกท่านชม Live เสวนาวิทยาศาสตร์ในครัวเรือน สมุนไพรไทยรอบรั้ว งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=856937285258591&id=1905453556145520

18/08/2021

🔴Live!!!สด ( ช่วงที่ 3) การเสวนาในหัวข้อ "วิทยาศาสตร์ในครัวเรือน สมุนไพรไทยรอบรั้ว" งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ ลานหมอกใหม่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
https://www.facebook.com/MHSCRT/videos/856937285258591

18/08/2021

การเสวนาในหัวข้อ "สนุกเรียนรู้ฝ่าวิกฤตโควิดไปกับโลกออนไลน์" และ "Youtuber อยู่แม่ฮ่องสอนก็ทำได้ อาชีพออนไลน์สร้างเงิน" งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ ลานหมอกใหม่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

18/08/2021

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วชช.ตราด ประจำปี 2564

18/08/2021

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วชช.หนองบัวลำภู ประจำปี 2564

18/08/2021

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วชช.มุกดาหาร ประจำปี 2564

18/08/2021

ที่อยู่

อาคารัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

228000916

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันวิทยาลัยชุมชนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์งานค่ะ เตรียมช้อปจุใจ‼️ 📆 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน นี้ ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 📍 พบกันในงานแฟชั่นล้านนาตะวันออก EASTERN LANNA FASHION LIFESTYLE 📌สินค้าดีดีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ กับสินค้าอันทันสมัยที่ยกมาให้เลือกสรรถึงที่ จากจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน และพบกับสินค้านาทีทองราคาสุดพิเศษทุกวัน --------------------------------------------- จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน #แฟชั่นล้านนาตะวันออกEp_2 #Eastern_Lanna_Fashion_Lifestyle2019 https://www.facebook.com/EasternLannaFashionLifestyle/
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
อยากให้เรียกผู้ขึ้นบัญชีบ้าง
วิทยาลัยชุมชนปัตตานีดำเนินการจัดทำโครงการการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยชุมชนในสถาบันการศึกษา หลักสูตรการวิเคราะห์ชุมชนเพื่อกำหนดโจทย์การวิจัยแบบมีส่วนร่วม ระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม ซี.เอส ปัตตานี และชุมชนบ้านปาตา หมู่ที่ 1 ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยทีมวิทยากรจากมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน
นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนเยาวชน วันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
พี่ๆน้องๆช่าววชช.คะ วันนี้ครบกำหนดส่งแผนแผนปฏิบัติราชการปี 61 และแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ปี 61 แล้วนะคะ กองแผนงานและงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ในระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2560 ทั้งนี้ กองแผนฯ จักต้องกรองข้อมูลและจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณา หากวชช.ใดส่งมาล่าช้าอาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที่ 1 นี้ ปล.ขอให้ทุกวชช.จ้ดทำรายละเอียดแต่ละโครงการให้ชัดเจนและตรวจสอบยอดเงินที่ขอรับจัดสรรให้ถูกต้องด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... หัวข้อ "ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...." ในเว็บไซต์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน หรือ URL :