สถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหน่วยงาน
(1)

เปิดเหมือนปกติ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน's cover photo
22/10/2020

สถาบันวิทยาลัยชุมชน's cover photo

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยานพาหนะ จำนวน 1 อัตรา        สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อ...
21/10/2020

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยานพาหนะ จำนวน 1 อัตรา

สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานสถาบัน สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยานพาหนะ ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสถาบัน สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 10 อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ หรือ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 0 2280 0091 - 1 ต่อ 4040
ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ https://www.iccs.ac.th/uploads/userfiles/files/202010202220.pdf

สวชช. จัดประชุมปรับเปลี่ยนระบบและการบริหารโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ฯของสถาบันวิทยาลัยชุมชนสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดประชุมเชิ...
12/10/2020

สวชช. จัดประชุมปรับเปลี่ยนระบบและการบริหารโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ฯ
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับเปลี่ยนระบบและการบริหารโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ภายใต้พันธกิจการบริการวิชาการ และการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน" ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร มีวัตถุเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บท ประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญฯ และข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตลอดจนนโยบาย ทิศทางการปรับโฉมระบบวิทยาลัยชุมชน ในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการปฏิรูปสถาบันฯ ภายในปี พ.ศ. 2565 และมีความเข้าใจ มีทักษะเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนระบบ การบริหารโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ภายใต้พันธกิจบริการวิชาการและการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของวิทยาลัยชุมชน สามารถนำไปใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ถนอม อินทรกำเนิด ประธานที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน บรรยาย เรื่อง “รูปแบบการปรับโฉมระบบวิทยาลัยชุมชน : การค้นหาเป้าหมายสู่การปฏิบัติตามแผน
ในปี 2564 – 2565” ต่อจากนั้นเป็นการอภิปราย เรื่อง “ข้อเสนอบทบาทวิทยาลัยชุมชนกับการสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเข้มแข็งชุมชน : มุมมองของกรรมาธิการงบประมาณ และสำนักงานตรวจเงินแผนดิน” โดยนายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ นายนำชัย กฤษณาสกุล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา และนางกรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ต่อมาในช่วงบ่ายวันเดียวกัน นายนำชัย กฤษณาสกุล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ บรรยาย เรื่อง “การขับเคลื่อนนโยบายสภาสถาบันสู่การปฏิบัติภายใต้แผนการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”
ต่อมาในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ช่วงเช้านางวีณา บรรเลงจิต ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณกระทรวงอุดมศึกษา ฯ 3 สำนักงบประมาณ ให้ความรู้เรื่อง “การจัดทำโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับการเชื่อมโยงภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท : ประสบการณ์และข้อเสนอแนะในมุมมองของสำนักงบประมาณ”ต่อมาในช่วงบ่าย เป็นการบรรยาย เรื่อง “นโยบายกระทรวง อว. กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : โอกาสการพัฒนาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน” โดยนายชัยวัฒน์ อนันต์กาญจนกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
การจัดประชุมครั้งนี้ มีผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน เจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณ บุคลากรที่รับผิดชอบด้านหลักสูตรอาชีพ/หลักสูตรฝึกอบรม ของวิทยาลัยชุมชน ทั้ง 20 แห่ง เข้าร่วมโครงการจำนวน 120 คน

วชช.น่าน เปิดศูนย์การเรียนอำเภอปัว จังหวัดน่าน        นายสุเมษ สายสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมด้วยผู้บ...
12/10/2020

วชช.น่าน เปิดศูนย์การเรียนอำเภอปัว จังหวัดน่าน
นายสุเมษ สายสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมพิธีเปิดป้ายศูนย์การเรียนวิทยาลัยชุมชนน่านเครือข่ายอำเภอปัว เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
โดยศูนย์การเรียนอำเภอปัว ห้องเรียนบ้านขอน ทำการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ ๓ ซึ่งเป็นห้องเรียนที่นักศึกษาหลายท่านเป็นผู้นำชุมชน สร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีเป็นอย่างมาก

สวชช.ขอร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยชุมชนน่าน ในโอกาสได้รับรางวัล"วัฒนคุณาธร"สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอร่วมแสดงความยินดีกับวิท...
12/10/2020

สวชช.ขอร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยชุมชนน่าน ในโอกาสได้รับรางวัล"วัฒนคุณาธร"
สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยชุมชนน่าน ในโอกาสที่วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้รับรางวัล "วัฒนคุณาธร" ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบรางวัลวัฒนคุณาธร ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาววิทยาลัยชุมชนน่านและสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างยิ่ง

วชช.น่าน ต้อนรับวชช.ตากในโอกาสเดินทางศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดน่าน       วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะผู้บริหารและบุค...
12/10/2020

วชช.น่าน ต้อนรับวชช.ตากในโอกาสเดินทางศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดน่าน
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่านนำโดยนายเสรี พิมพ์มาศ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน นางเสน่ห์นุช วิเศษสุข กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน และนายสุเมษ สายสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนตาก นำโดยนายอนุรักษ์ อนุชปรีดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก ในโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะอาชีพ สังคม วัฒนธรรม ได้รับประสบการณ์ตรงและเรียนรู้กระบวนการทำงานด้านการส่งเสริมอาชีพ และการจัดการชุมชนเข้มแข็ง

วชช.ยะลาจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา  นางลักขณา ญาณภาพ ...
12/10/2020

วชช.ยะลาจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา
นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา วันที่ 30 กันยายน 2563 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์รีสอร์ท ภูเก็ต ไม้ขาวบีช อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และเจ้าหน้าที่บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การบรรยายเรื่องทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงาน, การทำงานเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์,การสื่อสารที่ดี,การบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ,การรู้จักตน การรับรู้อารมณ์ตนเอง การเข้าใจตนเอง,การเห็นใจผู้อื่น รับรู้อารมณ์ผู้อื่น เอาใจเขามาใส่ใจเราและกระบวนการทำงานเป็นทีม ซึ่งได้รับเกียรติจากนายอภิรมย์ กระแสร์ฉาย เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้
การจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม สร้างขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีปฏิสัมพันธ์กัน และสร้างความรักความผูกพันต่อองค์กรที่ดี สำหรับโครงการดังกล่าวฯ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563

สวชช.จัดอบรมการทำบัญชีต้นทุนผลผลิตของวิทยาลัยชุมชนสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำบัญช...
12/10/2020

สวชช.จัดอบรมการทำบัญชีต้นทุนผลผลิตของวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตของวิทยาลัยชุมชนขึ้น ในระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน ๒๕๖3 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องการจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตของวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่ง มีความรู้ความเข้าใจ และแนวทางในการจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตของวิทยาลัยชุมชน สามารถจัดเตรียมข้อมูลในการจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนผลผลิต และนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเยี่ยมชม “สะป๊ะสุ่มไก่อบสมุนไรบ้านนา” จังหวัดน่าน     เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 ดร.สิร...
06/10/2020

นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเยี่ยมชม “สะป๊ะสุ่มไก่อบสมุนไรบ้านนา” จังหวัดน่าน
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชมชน นายนำชัย กฤษณาสกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และนายสุเมษ สายสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่านติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนน่านและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สะป๊ะสุ่มไก่อบสมุนไพรบ้านนาราษฎร์ ตำบลนาซาว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นหนึ่งในผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนน่าน ที่เข้าไปร่วมส่งเสริมและให้การสนับสนุนยกระดับอาชีพ โดยจัดฝึกอบรมนวดเฉพาะจุด ภายใต้โครงการบริการวิชาการ การจัดการความรู้สู่แนวทางสร้างอาชีพ:ต่อยอดองค์ความรู้ ให้ชุมชนมีรายได้เพิ่ม สามารถพึ่งพาตนเองได้

นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเยี่ยมชม “กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองห้า” จังหวัดน่าน      เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 ดร.สิร...
06/10/2020

นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเยี่ยมชม “กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองห้า” จังหวัดน่าน
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชมชน นายนำชัย กฤษณาสกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และนายสุเมษ สายสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนน่านและเยี่ยมชมกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองห้า ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ซึ่งวิทยาลัยชุมชนน่านได้ทำโครงการการใช้สีธรรมชาติกับผ้าทอเมืองน่านด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และโครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองย้อมสีจากธรรมชาติ เพื่อการค้า เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการทอผ้าของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองห้าให้เกิดเป็นอาชีพของชุมชน ให้มีรายได้เพิ่ม โดยเข้าไปพัฒนา ให้คำแนะนำ ให้การสนับสนุนยกระดับการทอผ้า การใช้สีธรรมชาติในการย้อมฝ้าย จนสามารถขายออนไลน์ได้ ทำให้กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น ประมาณ 50,000 บาทต่อเดือน

นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเยี่ยมชม “กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองห้า” จังหวัดน่าน      เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 ดร.สิร...
06/10/2020

นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเยี่ยมชม “กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองห้า” จังหวัดน่าน
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชมชน นายนำชัย กฤษณาสกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และนายสุเมษ สายสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนน่านและเยี่ยมชมกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองห้า ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ซึ่งวิทยาลัยชุมชนน่านได้ทำโครงการการใช้สีธรรมชาติกับผ้าทอเมืองน่านด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และโครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองย้อมสีจากธรรมชาติ เพื่อการค้า เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการทอผ้าของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองห้าให้เกิดเป็นอาชีพของชุมชน ให้มีรายได้เพิ่ม โดยเข้าไปพัฒนา ให้คำแนะนำ ให้การสนับสนุนยกระดับการทอผ้า การใช้สีธรรมชาติในการย้อมฝ้าย จนสามารถขายออนไลน์ได้ ทำให้กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น ประมาณ 50,000 บาทต่อเดือน

ที่อยู่

อาคารัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

228000916

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันวิทยาลัยชุมชนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์งานค่ะ เตรียมช้อปจุใจ‼️ 📆 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน นี้ ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 📍 พบกันในงานแฟชั่นล้านนาตะวันออก EASTERN LANNA FASHION LIFESTYLE 📌สินค้าดีดีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ กับสินค้าอันทันสมัยที่ยกมาให้เลือกสรรถึงที่ จากจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน และพบกับสินค้านาทีทองราคาสุดพิเศษทุกวัน --------------------------------------------- จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน #แฟชั่นล้านนาตะวันออกEp_2 #Eastern_Lanna_Fashion_Lifestyle2019 https://www.facebook.com/EasternLannaFashionLifestyle/
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
อยากให้เรียกผู้ขึ้นบัญชีบ้าง
วิทยาลัยชุมชนปัตตานีดำเนินการจัดทำโครงการการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยชุมชนในสถาบันการศึกษา หลักสูตรการวิเคราะห์ชุมชนเพื่อกำหนดโจทย์การวิจัยแบบมีส่วนร่วม ระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม ซี.เอส ปัตตานี และชุมชนบ้านปาตา หมู่ที่ 1 ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยทีมวิทยากรจากมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน
นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนเยาวชน วันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
พี่ๆน้องๆช่าววชช.คะ วันนี้ครบกำหนดส่งแผนแผนปฏิบัติราชการปี 61 และแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ปี 61 แล้วนะคะ กองแผนงานและงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ในระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2560 ทั้งนี้ กองแผนฯ จักต้องกรองข้อมูลและจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณา หากวชช.ใดส่งมาล่าช้าอาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที่ 1 นี้ ปล.ขอให้ทุกวชช.จ้ดทำรายละเอียดแต่ละโครงการให้ชัดเจนและตรวจสอบยอดเงินที่ขอรับจัดสรรให้ถูกต้องด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... หัวข้อ "ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...." ในเว็บไซต์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน หรือ URL :