ThaiNSW เพื่อเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ Thailand National Single Window ความเป็นมา

1.1 ปี 2541 ประเทศไทยเริ่มพัฒนาบริการศุลกากรให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยปรับจากระบบที่ใช้เอกสารกระดาษ เป็นระบบการแลกเปลี่ยนเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Data Interchange: EDI และสามารถให้บริการระบบ EDI ทั่วประเทศในปี 2543 ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยได้ลงนามในข้อตกลงร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบ APEC (โครงการ APEC Paperless Trading) และกรอบอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window) ซึ่งส่งผลให้กรมศุลกากรได้พัฒนากระบวนการศุลกากรอย่างต่อเนื่อง จนยกระดับเป็นระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless Customs หรือ e-Customs) และให้บริการทั่วประเทศตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551 จนถึงปัจจุบัน
1.2 มติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2548 มอบหมายให้กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดตั้ง National Single Window โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก ให้ความร่วมมือเพื่อร่วมกันผลักดันให้ National Single Window จัดตั้งได้สำเร็จตามเป้าหมาย และ ให้กรมศุลกากรสามารถจัดทำ MOU กับศุลกากรประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้กรอบ ASEAN Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window และ ASEAN Protocal to Establish and Implement the ASEAN Single Window ได้เฉพาะที่อยู่ในกรอบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเฉพาะ เพื่อผลักดันให้ ASEAN Single Window จัดตั้งได้สำเร็จตามเป้าหมาย
1.3 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 ครม.
(2)

(พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์) มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2554 โดยได้กำหนดให้โครงการจัดตั้งระบบ National Single Window (NSW) เป็นกลยุทธ์หลักภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดต้นทุนด้านเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในการทำธุรกรรมเพื่อการส่งออกและนำเข้า
1.4 ปี 2552 ผลจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อ

(พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์) มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2554 โดยได้กำหนดให้โครงการจัดตั้งระบบ National Single Window (NSW) เป็นกลยุทธ์หลักภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดต้นทุนด้านเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในการทำธุรกรรมเพื่อการส่งออกและนำเข้า
1.4 ปี 2552 ผลจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อ

เปิดเหมือนปกติ

06/09/2021

ขณะนี้ กรมสรรพสามิต (EXCISE) ได้ทำการเปิดระบบการรับ - ส่งข้อมูลของกรมสรรพสามิต (EXCISE) ส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เรียบร้อยแล้ว วันที่ 03/09/2564 เวลา 22.00 น. ทั้งนี้ระบบสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

05/09/2021

ขณะนี้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร ได้ทำการเปิดระบบ ebXML Gateway บนระบบทดสอบ (Test) เรียบร้อยแล้ว วันที่ 05 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. ทั้งนี้ระบบสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

04/09/2021

ขณะนี้การยางแห่งประเทศไทย (RAOT) ได้ทำการเปิดระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW (e-Cess) และระบบ (e-SFR) บนระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เรียบร้อยแล้ว วันที่ 05/09/2564 เวลา 01.30 น. ทั้งนี้ระบบสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

04/09/2021

ขณะนี้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร ได้ทำการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว วันที่ 04/09/2564 เวลา 23.00 น. ทั้งนี้ระบบสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร จะทำการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 21.00 - 2...
03/09/2021

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร จะทำการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 21.00 - 23.00 น. (รวมระยะเวลา 2 ชั่วโมง) ซึ่งในวันและเวลาดังกล่าวระบบ e-Customs ยังสามารถให้บริการได้ตามปกติ แต่อาจทำงานช้า และในวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 00.01 - 06.00 น. (รวมระยะเวลา 5 ชั่วโมง 59 นาที) จะทำการปิดระบบ e-Customs ในส่วนระบบงานจริง (Production) เพื่อทำการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล โดยในวันและเวลาดังกล่าวจะทำให้ตัวแทนสายเรือ ตัวแทนอากาศยาน หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ไม่สามารส่งเอกสาร Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรอง เข้ามาในระบบได้ และมีผลกระทบกับใบขนสินค้าบางฉบับไม่ได้รับเลขที่ใบขนสินค้า หรือต้องพบเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรเพื่อตรวจสอบใบอนุญาต/ใบรับรอง ทั้งนี้หากระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

01/09/2021

กรมสรรพสามิต (EXCISE) แจ้งปิดระบบการรับ - ส่งข้อมูลบนระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เพื่อทำการปรับปรุงระบบ ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. - เวลา 22.00 น. (รวมเป็นระยะเวลา 14 ชั่วโมง) ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

01/09/2021

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร แจ้งปิดระบบ ebXML Gateway ส่วนของระบบทดสอบ (Test) ในวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 06.00 - 08.00 น. (รวมเป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง) เพื่อทำการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งมีผลให้ในช่วงวัน และเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถรับ - ส่งข้อมูลกับระบบ ebXML Gateway (Test) ของกรมศุลกากรได้ ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วและระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

01/09/2021

การยางแห่งประเทศไทย (RAOT) แจ้งทำการปิดระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Cess) และระบบ (e-SFR) บนระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) ในวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 00.01 - เวลา 06.00 น. (รวมเป็นระยะเวลา 6 ชั่วโมง) เพื่อปรับปรุงระบบการรับ-ส่งข้อมูล DC - DR โดยมีผลทำให้ในช่วงวัน และเวลาดังกล่าว การยางแห่งประเทศไทย (RAOT) จะไม่สามารถรับ-ส่งข้อมูลกับระบบ NSW ได้ ทั้งนี้หากระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

29/08/2021

ขณะนี้กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร ได้ทำการเปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) เรียบร้อยแล้ว วันที่ 29/08/2564 เวลา 06.35 น. ทั้งนี้ระบบสามารถรับ - ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล...
25/08/2021

กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก Data Center แห่งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 06.00 - 07.30 น. (รวมระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที) ทั้งนี้ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก สายเรือ,ตัวแทนสายเรือ, ตัวแทนอากาศยาน และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง จะไม่สามารถส่งเอกสารใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรอง เข้ามาในระบบ NSW (Production) และไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ www.thainsw.net ในช่วงวัน และเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วและระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก Data Center แห่งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 06.00 - 07.30 น. (รวมระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที) ทั้งนี้ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก สายเรือ,ตัวแทนสายเรือ, ตัวแทนอากาศยาน และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง จะไม่สามารถส่งเอกสารใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรอง เข้ามาในระบบ NSW (Production) และไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ www.thainsw.net ในช่วงวัน และเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วและระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

20/08/2021

ขณะนี้ ระบบการขอใบอนุญาต/ใบรับรอง ในส่วนสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ของกรมวิชาการเกษตร (DOA) สามารถใช้งานได้เป็นปกติเรียบร้อยแล้ว จึงขอยกเลิกการใช้งานรหัสยกเว้น (EXEMPT100) มา ณ โอกาสนี้

18/08/2021

ขณะนี้ระบบการขอใบอนุญาต/ใบรับรอง ในส่วนสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ของกรมวิชาการเกษตร (DOA) ขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถส่งข้อมูลดังกล่าว เพื่อจัดทำใบขนสินค้า และส่งผลตรวจร่วมได้ โดยอยู่ระหว่างการแก้ปัญหา ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ต้องการตรวจปล่อยสินค้า ตามพิกัดที่กรมวิชาการเกษตร (DOA) ได้ควบคุมไว้นั้น ตั้งแต่วันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2564 สามารถใช้รหัสยกเว้น EXEMPT100 โดยให้ระบุ Issue Date เป็นวันต่อวัน ที่ทำใบขนสินค้า อย่างไรก็ตามหากระบบแก้ไขเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

14/08/2021

ขณะนี้ กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร ได้ทำการเปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในส่วนของระบบงานทดสอบ (Test) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ระบบสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล...
11/08/2021

กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในส่วนของระบบงานทดสอบ (Test) ในวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. (รวมระยะเวลา 3 ชั่วโมง) เพื่อทำการย้ายระบบทดสอบ NSW (เดิม) ไปยังระบบทดสอบ NSW (ใหม่) โดยในช่วงวันและเวลาดังกล่าวจะส่งผลให้ระบบ NSW (Test) ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วและระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในส่วนของระบบงานทดสอบ (Test) ในวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. (รวมระยะเวลา 3 ชั่วโมง) เพื่อทำการย้ายระบบทดสอบ NSW (เดิม) ไปยังระบบทดสอบ NSW (ใหม่) โดยในช่วงวันและเวลาดังกล่าวจะส่งผลให้ระบบ NSW (Test) ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วและระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

02/08/2021

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ได้เปิดให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลการส่งออกสินค้าวัตถุอันตรายผ่านระบบ NSW ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้หากพบปัญหาไม่สามารถส่งข้อมูลใบอนุญาตวัตถุอันตรายขาออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ผู้ประกอบการสามารถใช้รหัสยกเว้น EXEMPT99 แทนเลขที่ใบอนุญาต และให้ระบุ Issue Date เป็นวันที่ 13/11/2560 ในการทำใบขนสินค้าขาออก ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 กันยายน 2564

ทางบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) จะทำการปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในส่วนของระบบงานทดสอบ ...
27/07/2021

ทางบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) จะทำการปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในส่วนของระบบงานทดสอบ (Test) ในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. (รวมระยะเวลา 3 ชั่วโมง) เพื่อทำการย้ายระบบทดสอบ NSW (เดิม) ไปยังระบบทดสอบ NSW (ใหม่) โดยในช่วงวันและเวลาดังกล่าวจะส่งผลให้ระบบ NSW (Test) ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

ทางบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) จะทำการปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในส่วนของระบบงานทดสอบ (Test) ในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. (รวมระยะเวลา 3 ชั่วโมง) เพื่อทำการย้ายระบบทดสอบ NSW (เดิม) ไปยังระบบทดสอบ NSW (ใหม่) โดยในช่วงวันและเวลาดังกล่าวจะส่งผลให้ระบบ NSW (Test) ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

11/07/2021

ขณะนี้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้ทำการเปิดระบบ CATEDI-ebXML ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เรียบร้อยแล้ว วันที่ 11/07/2564 เวลา 06.40 น. ทั้งนี้ระบบสามารถรับ - ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จะทำการปิดระบบ CATEDI-ebXML ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test)...
07/07/2021

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จะทำการปิดระบบ CATEDI-ebXML ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เพื่อปรับปรุงบำรุงรักษาระบบตามแผนบำรุงรักษาระบบประจำปี ในวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 05.00 - 08.00 น. (รวมระยะเวลา 3 ชั่วโมง) โดยในช่วงวันและเวลาดังกล่าวจะมีผลทำให้ผู้ใช้บริการ CATEDI-ebXML ไม่สามารถใช้บริการได้

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จะทำการปิดระบบ CATEDI-ebXML ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เพื่อปรับปรุงบำรุงรักษาระบบตามแผนบำรุงรักษาระบบประจำปี ในวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 05.00 - 08.00 น. (รวมระยะเวลา 3 ชั่วโมง) โดยในช่วงวันและเวลาดังกล่าวจะมีผลทำให้ผู้ใช้บริการ CATEDI-ebXML ไม่สามารถใช้บริการได้

04/07/2021

ขณะนี้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร ได้ทำการเปิดระบบ ebXML Gateway ในส่วนระบบทดสอบ (Test) เรียบร้อยแล้ว วันที่ 04/07/2564 เวลา 24.00 น. ทั้งนี้ระบบสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบ ebXML Gateway ในส่วนของระบบทดสอบ (Test) เพื่อทำการปรับปรุง...
29/06/2021

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบ ebXML Gateway ในส่วนของระบบทดสอบ (Test) เพื่อทำการปรับปรุงระบบ ในวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 เวลา 00.01 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 24.00 น. (รวมระยะเวลา 23 ชั่วโมง 59 นาที) ซึ่งในช่วงวันและเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถทำการทดสอบรับ - ส่งข้อมูลกับระบบ ebXML Gateway กรมศุลกากร (Test) ได้ ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วและระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบ ebXML Gateway ในส่วนของระบบทดสอบ (Test) เพื่อทำการปรับปรุงระบบ ในวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 เวลา 00.01 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 24.00 น. (รวมระยะเวลา 23 ชั่วโมง 59 นาที) ซึ่งในช่วงวันและเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถทำการทดสอบรับ - ส่งข้อมูลกับระบบ ebXML Gateway กรมศุลกากร (Test) ได้ ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วและระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

28/06/2021

ขณะนี้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร ได้ทำการเปิดระบบ e-Customs ในส่วนระบบทดสอบ (Test) เรียบร้อยแล้ว วันที่ 28/06/2564 เวลา 08.00 น. ทั้งนี้ระบบสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ตามปกต

28/06/2021

ขณะนี้ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (TISI) ได้ทำการเปิดระบบ (Production) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ระบบสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

26/06/2021

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบ e-Customs เฉพาะในส่วนระบบทดสอบ (Test) เพื่อทำการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ตามวันและเวลาดังนี้

ในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 00.01 น. ถึง วันจันทร์ ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. (รวมระยะเวลา 55 ชั่วโมง 59 นาที)

ซึ่งมีผลทำให้ในช่วงวัน และเวลาดังกล่าว กรมศุลกากร จะไม่สามารถรับ-ส่งข้อมูลกับระบบ NSW (Test) ได้ ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วและระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (TISI) จะทำการปิดระบบ (Production) เพื่อปรับปรุงเวอร์ชั่นของระบบฐานข้อมูล ในวันที่ 25...
23/06/2021
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (TISI) จะทำการปิดระบบ (Production) เพื่อปรับปรุงเวอร์ชั่นของระบบฐานข้อมูล ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 19.00 น. ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 23.59 น. โดยการปิดระบบครั้งนี้ จะส่งผลให้
- เว็บไซต์ (www.tisi.go.th)
- ระบบ TISI-NSW (https://nsw.tisi.go.th)
- ระบบ e-License (https://i.tisi.go.th)
- ระบบ e-Suveillance (https://appdb.tisi.go.th/bigdata/itisi-trader/public/login)
- ระบบ QR-CODE (https://appdb.tisi.go.th/tisQRcode/login.php)

ไม่สามารถใช้งานระบบในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้

16/06/2021

ขณะนี้ VAN ITMX ได้ทำการเปิดระบบ NSW Bank Gateway และระบบ ITMX e-GP Bank Gateway บนระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เรียบร้อยแล้ว วันที่ 16/06/2564 เวลา 19.21 น. ทั้งนี้ระบบสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

07/06/2021

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (OCSB) แจ้งเปิดใช้ระบบคำขอใบอนุญาตนำเข้า และส่งออกน้ำตาลทรายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW (Production) แบบ Single Form อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดของเอกสารที่สามารถขอใบอนุญาตได้ดังนี้
1. คำขอหนังสืออนุญาตส่งออกน้ำตาลทราย
2. คำขอใบอนุญาตขนย้ายน้ำตาลทราย
3. รายงานการส่งออกน้ำตาลทราย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

01/06/2021

ขณะนี้การยางแห่งประเทศไทย (RAOT) ได้ทำการเปิดระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW (e-Cess) บนระบบงานจริง (Production) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ระบบสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

01/06/2021

ขณะนี้กรมการอุตสาหกรรมทหาร (DID) ได้ทำการเปิดระบบงานเกี่ยวกับการขอใบอนุญาต/ใบรับรอง และระบบการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน NSW (Production) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ระบบสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

31/05/2021

ขณะนี้ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW ของกรมวิชาการเกษตร (DOA) สามารถใช้งานได้ตามปกติเรียบร้อยแล้ว และสามารถตรวจร่วมกับทางกรมศุลกากรได้เป็นปกติ

28/05/2021

กรมการอุตสาหกรรมทหาร (DID) จะทำการปิดระบบงานเกี่ยวกับการขอใบอนุญาต/ใบรับรอง และระบบการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน NSW (Production) เพื่อปรับปรุงระบบงาน ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. - วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 07.00 น. (รวมเป็นระยะเวลา 16 ชั่วโมง) ซึ่งการดำเนินการในช่วงวัน และเวลาดังกล่าวจะส่งผลทำให้กรมการอุตสาหกรรมทหาร (DID) ไม่สามารถรับ - ส่งข้อมูลกับระบบ NSW (Production) ได้ ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วและระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

VAN ITMX จะทำการปิดระบบ NSW Bank Gateway และระบบ ITMX e-GP Bank Gateway บนระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เ...
28/05/2021

VAN ITMX จะทำการปิดระบบ NSW Bank Gateway และระบบ ITMX e-GP Bank Gateway บนระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เป็นการชั่วคราว เพื่อย้ายระบบไปให้บริการบน Server ใหม่ ที่ SNT site ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 19.00 - 19.20 น. (รวมระยะเวลา 20 นาที) โดยการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลกระทบให้สมาชิกของธนาคารไม่สามารถทำรายการผ่านระบบดังกล่าวได้
ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

VAN ITMX จะทำการปิดระบบ NSW Bank Gateway และระบบ ITMX e-GP Bank Gateway บนระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เป็นการชั่วคราว เพื่อย้ายระบบไปให้บริการบน Server ใหม่ ที่ SNT site ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 19.00 - 19.20 น. (รวมระยะเวลา 20 นาที) โดยการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลกระทบให้สมาชิกของธนาคารไม่สามารถทำรายการผ่านระบบดังกล่าวได้
ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

27/05/2021

การยางแห่งประเทศไทย (RAOT) จะทำการปิดระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW (e-Cess) บนระบบงานจริง (Production) ในวันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 21.00 น. ถึง วันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. (รวมเป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง) เพื่อโอนย้ายข้อมูลเข้าระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผลทำให้ในช่วงวัน และเวลาดังกล่าว การยางแห่งประเทศไทย (RAOT) จะไม่สามารถรับ-ส่งข้อมูลกับระบบ NSW (Production) ได้

27/05/2021

ขณะนี้ระบบ NSW (Production) ของกรมวิชาการเกษตร (DOA) ขัดข้อง ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ปัญหา โดยปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ไม่สามารถใช้การตรวจปล่อยสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามปกติ ทั้งนี้ทางกรมวิชาการเกษตร (DOA) จึงขอแจ้งการตรวจสอบปล่อยสินค้าแบบ Manual จนกว่าปัญหาดังกล่าวแก้ไขแล้วเสร็จ

23/05/2021

ขณะนี้ กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร ได้ทำการเปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ระบบสามารถรับ - ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล...
19/05/2021

กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เพื่อบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ตามแผนการบำรุงรักษาระบบ National Single Window (NSW) ในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดดังนี้

- ปิดระบบ NSW (Production) ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก Data Center แห่งที่ 1 ตั้งแต่เวลา 06.00 - 07.30 น. (รวมเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที)
- ปิดระบบ NSW (Test) ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก Data Center แห่งที่ 2 ตั้งแต่เวลา 05.00 - 06.00 น. (รวมเวลา 1 ชั่วโมง)

การปิดระบบครั้งนี้ ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก สายเรือ ตัวแทนสายเรือ ตัวแทนอากาศยาน และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง จะไม่สามารถส่งเอกสารใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรอง เข้ามาในระบบ NSW ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วและระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เพื่อบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ตามแผนการบำรุงรักษาระบบ National Single Window (NSW) ในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดดังนี้

- ปิดระบบ NSW (Production) ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก Data Center แห่งที่ 1 ตั้งแต่เวลา 06.00 - 07.30 น. (รวมเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที)
- ปิดระบบ NSW (Test) ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก Data Center แห่งที่ 2 ตั้งแต่เวลา 05.00 - 06.00 น. (รวมเวลา 1 ชั่วโมง)

การปิดระบบครั้งนี้ ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก สายเรือ ตัวแทนสายเรือ ตัวแทนอากาศยาน และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง จะไม่สามารถส่งเอกสารใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรอง เข้ามาในระบบ NSW ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วและระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ที่อยู่

Thailand NSW
Bangkok
10110

ข้อมูลทั่วไป

แนวคิดการพัฒนาระบบ NSW ของประเทศไทยพัฒนาตามกรอบแนวคิดขององค์การสหประชาชาติองค์การศุลกากรโลกและความตกลง ASEAN สำหรับการจัดตั้ง ASEAN Single Window ภายใต้กรอบความร่วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ภายในปี 2558 2.1 ระบบ National Single Window (NSW) เป็นระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ (G2G,G2B และ B2B) สำหรับการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งเป็นระบบบริการแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติควบคู่ไปกับการปฏิรูปกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ และการลดรูปเอกสาร โดยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ (เช่น ผู้ประกอบการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์) สามารถทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัยและไร้เอกสาร เช่น การจัดเตรียมข้อมูลเพียงครั้งเดียวในการขอใบอนุญาตและใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ และการปฏิบัติพิธีการศุลกากรใบขนสินค้าและชำระค่าภาษีอากรแบบอัตโนมัติ การใช้ข้อมูลร่วมกันกับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองระหว่างหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ สามารถติดตามผลในทุกๆ ขั้นตอนของการดำเนินงานนำเข้า ส่งออกและการอนุมัติต่างๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ (e-Tracking) ทุกวันและตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 2.2 องค์ประกอบหลักของการพัฒนาระบบ NSW ของประเทศไทย โดยกรมศุลกากร เป็นเจ้าภาพหลัก ประกอบด้วย 2.2.1 ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอื่นๆ 2.2.2 พัฒนามาตรฐานข้อมูลของประเทศ สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ รวมถึงมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอื่นๆ 2.2.3 กลไกกำกับดูแล กำหนดราคา และการประกันคุณภาพการบริการระบบ NSW ของประเทศ 2.2.4 ระบบทะเบียนหน่วยงานออกใบอนุญาตและใบรับรองต่างๆ ภายในประเทศไทยประมาณ 35 หน่วยงาน 2.2.5 ระบบทะเบียนผู้ใช้บริการภาคธุรกิจภายในประเทศไทยประมาณ 125,000 บริษัท 2.2.6 โครงสร้างพื้นฐานระบบ National Single Window มาตรฐานทางเทคนิคและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.2.7 การบริการขอและออกใบอนุญาตและใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัย สำหรับส่วนราชการที่ไม่มีระบบของตนเอง 2.2.8 การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยกับหน่วยงานในต่างประเทศ เช่น กรมศุลกากร กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมการค้าต่างประเทศ กรมป่าไม้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น 2.2.9 การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาคธุรกิจไทยและภาคธุรกิจต่างประเทศ (เป็นทางเลือกหนึ่งของภาคธุรกิจ) 2.3 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อระบบ NSW พัฒนาเป็นระบบที่สมบูรณ์ 2.3.1 ลดภาระในการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนของผู้เกี่ยวข้องโดยสามารถกรอกข้อมูลเพียงชุดเดียวแล้วสามารถส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ รวมถึงการใช้ข้อมูลร่วมกันทั้งหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ 2.3.2 ลดระยะเวลาการให้บริการของภาครัฐที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก 2.3.3 ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในกระบวนการนำเข้าและส่งออกในภาพรวมของประเทศได้ประมาณ 82,000 - 100,000 ล้านบาทต่อปี (เปรียบเทียบกับการใช้ระบบเอกสาร)

เบอร์โทรศัพท์

+6620349500

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ThaiNSWผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ThaiNSW:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด