Clicky

ThaiNSW เพื่อเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องก? ความเป็นมา

1.1 ปี 2541 ประเทศไทยเริ่มพัฒนาบริการศุลกากรให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยปรับจากระบบที่ใช้เอกสารกระดาษ เป็นระบบการแลกเปลี่ยนเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Data Interchange: EDI และสามารถให้บริการระบบ EDI ทั่วประเทศในปี 2543 ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยได้ลงนามในข้อตกลงร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบ APEC (โครงการ APEC Paperless Trading) และกรอบอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window) ซึ่งส่งผลให้กรมศุลกากรได้พัฒนากระบวนการศุลกากรอย่างต่อเนื่อง จนยกระดับเป็นระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless Customs หรือ e-Customs) และให้บริการทั่วประเทศตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551 จนถึงปัจจุบัน
1.2 มติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2548 มอบหมายให้กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดตั้ง National Single Window โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก ให้ความร่วมมือเพื่อร่วมกันผลักดันให้ National Single Window จัดตั้งได้สำเร็จตามเป้าหมาย และ ให้กรมศุลกากรสามารถจัดทำ MOU กับศุลกากรประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้กรอบ ASEAN Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window และ ASEAN Protocal to Establish and Implement the ASEAN Single Window ได้เฉพาะที่อยู่ในกรอบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเฉพาะ เพื่อผลักดันให้ ASEAN Single Window จัดตั้งได้สำเร็จตามเป้าหมาย
1.3 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 ครม.

(พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์) มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2554 โดยได้กำหนดให้โครงการจัดตั้งระบบ National Single Window (NSW) เป็นกลยุทธ์หลักภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดต้นทุนด้านเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในการทำธุรกรรมเพื่อการส่งออกและนำเข้า
1.4 ปี 2552 ผลจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อ

(พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์) มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2554 โดยได้กำหนดให้โครงการจัดตั้งระบบ National Single Window (NSW) เป็นกลยุทธ์หลักภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดต้นทุนด้านเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในการทำธุรกรรมเพื่อการส่งออกและนำเข้า
1.4 ปี 2552 ผลจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อ

เปิดเหมือนปกติ

18/03/2022

ขณะนี้ VAN Tradesiam ได้ทำการเปิดระบบการรับ - ส่งข้อมูลในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ

11/03/2022

VAN Tradesiam จะทำการปิดปรับปรุงระบบในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เพื่อทำการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 01.00 น. - 06.00 น. (รวมเวลา 5 ชั่วโมง) โดยการปิดระบบครั้งนี้ ผู้ประกอบการ จะไม่สามารถรับ - ส่งข้อมูลกับ VAN Tradesiam ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

07/03/2022

ขณะนี้ กรมประมง (DOF) ได้ทำการเปิดระบบ Fisheries Single Window (FSW), ระบบ Port State Measure (PSM) และระบบออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) ในส่วนของระบบงานจริง (Production) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ระบบสามารถรับ - ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

07/03/2022

กรมประมง (DOF) จะทำการปิดระบบ Fisheries Single Window (FSW), ระบบ Port State Measure (PSM) และระบบออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) ในส่วนของระบบงานจริง (Production) เพื่อติดตั้งระบบงาน ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 19.00 - 19.30 น. (รวมระยะเวลา 30 นาที) การปิดระบบครั้งนี้ ผู้ประกอบการ จะไม่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานกรมประมงผ่านระบบ NSW ในช่วงเวลาดังกล่าวได้

26/02/2022

ขณะนี้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) ได้ทำการเปิดระบบ ebXML Gateway ของระบบ NSW ในส่วนของระบบทดสอบ (Test) เรียบร้อยแล้ว วันที่ 27/02/2565 เวลา 06.20 น. ทั้งนี้ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลของระบบ NSW ในส่วนของระบบทดสอบ (Test) สามารถใช้งานได้ตามปกติ

24/02/2022

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) จะทำการปิดระบบ ebXML Gateway ของระบบ NSW ในส่วนของระบบทดสอบ (Test) เพื่อปรับปรุง Service ในวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 - 06.30 น. (รวมเป็นระยะเวลา 30 นาที) โดยการปิดระบบครั้งนี้จะมีผลทำให้ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลของระบบ NSW ในส่วนของระบบทดสอบ (Test) ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

13/02/2022
New Document

ขณะนี้กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร ได้ทำการเปิดระบบ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เรียบร้อยแล้ว วันที่ 13/02/2565 เวลา 07.00 น. ทั้งนี้ระบบลงทะเบียน, ระบบติดตามสถานะการเชื่อมโยงข้อมูล (e-Tracking), ระบบคำขอใบอนุญาต/ใบรับรอง, เว็บไซต์ของ NSW (www.thainsw.net) และการรับ-ส่งข้อมูลกับ Asean Single Window (ASW) สามารถใช้งานได้ตามปกติ

กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบ NSW ในส่วนของระ...
04/02/2022

กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เพื่อดำเนินการย้ายวงจร Corporate Internet ของระบบ National Single Window (NSW) จากศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) กรมศุลกากร ไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) ในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 06.00 - 07.00 น. (รวมระยะเวลา 1 ชั่วโมง) โดยการปิดระบบครั้งนี้ ผู้ประกอบการ จะไม่สามารถใช้งานระบบลงทะเบียน ระบบติดตามสถานะ (e-Tracking) ระบบคำขอใบอนุญาต/ใบรับรอง เว็บไซต์ของ NSW (www.thainsw.net) และไม่สามารถรับ-ส่งข้อมูลกับ Asean Single Window (ASW) ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วและระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

23/01/2022

ขณะนี้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร ได้ทำการเปิดระบบ ebXML Gateway (ระบบ Production) เรียบร้อยแล้ว วันที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 07.00 น. ทั้งนี้ระบบสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบ ebXML Gateway (ระบบ Production) ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม ...
20/01/2022

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบ ebXML Gateway (ระบบ Production) ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 06.00 - 07.00 น. (รวมเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง) เพื่อปรับปรุงการให้บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ โดยการปิดระบบครั้งนี้ ผู้ประกอบการ สายเรือ ตัวแทนสายเรือ ตัวแทนอากาศยาน และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง จะไม่สามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรองเข้ามาในระบบ Production ของกรมศุลกากรในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้

30/12/2021

ขณะนี้บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้ทำการเปิดระบบการให้บริการกลุ่มงานท่าเรือเอกชน สำหรับท่าเรือเอกชน 4 แห่ง เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ระบบสามารถรับ - ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

27/12/2021

บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด ทราบว่า จะทำการปรับปรุงระบบการให้บริการกลุ่มงานท่าเรือเอกชน ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 10.00 น. (รวมเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง) สำหรับท่าเรือเอกชน 4 แห่ง ดังนี้

- ท่าเรือสหไทย
- ท่าเรือสยาม คอมเมอร์เชียล ซีพอร์ท
- ท่าเรือ ศรีราชา ฮาเบอร์
- ท่าเรือสยาม เคอรี่ ซีพอร์ท


โดยการปิดระบบครั้งนี้ จะส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถรับ - ส่งข้อมูลกับทางท่าเรือทั้ง 4 แห่ง ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วและระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

26/12/2021

ขณะนี้กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร ได้ทำการเปิดระบบ NSW (Production) เรียบร้อยแล้ว วันที่ 26/12/2564 เวลา 06.00 น. และสามารถใช้งานได้ตามปกติ

กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบ NSW (Production...
17/12/2021

กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบ NSW (Production) เพื่อดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ และโอนย้ายระบบ Web Application (Production) และระบบเครือข่าย Government Information Network (GIN) ของระบบ NSW (Production) จากศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) กรมศุลกากร ไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 01.00 - 06.00 น. (รวมเป็นระยะเวลา 5 ชั่วโมง ) โดยการปิดระบบครั้งนี้ ผู้ประกอบการจะไม่สามารถใช้งานระบบลงทะเบียน ระบบติดตามสถานะ (e-Tracking) ระบบคำขอใบอนุญาต/ใบรับรอง และเว็บไซต์ของ NSW (www.thainsw.net) ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้

13/12/2021

ขณะนี้บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้ทำการเปิดระบบการให้บริการกลุ่มงานท่าเรือเอกชน สำหรับท่าเรือเอกชน 4 แห่ง เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ระบบสามารถรับ - ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

08/12/2021

บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด จะทำการปิดปรับปรุงระบบการให้บริการกลุ่มงานท่าเรือเอกชน ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00 - 13.00 น. (รวมเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง ) สำหรับท่าเรือเอกชน 4 แห่ง ดังนี้
- ท่าเรือสหไทย
- ท่าเรือสยาม คอมเมอร์เชียล ซีพอร์ท
- ท่าเรือ ศรีราชา ฮาเบอร์
- ท่าเรือสยาม เคอรี่ ซีพอร์ท
โดยการปิดระบบครั้งนี้ จะส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถรับ - ส่งข้อมูลกับทางท่าเรือทั้ง 4 แห่ง ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วและระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

01/12/2021

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ระบบ NSW สามารถรับ - ส่ง ข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าอาเซียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form D) กับประเทศอินโดนีเซียได้ตามปกติเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ผู้ประกอบการจะสามารถขอและใช้ e-Form D กับประเทศอินโดนีเซียได้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

28/11/2021

ขณะนี้กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร ได้ทำการเปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ระบบสามารถรับ - ส่งข้อมูลได้ตามปกติค่ะ

26/11/2021

ขณะนี้ VAN ITMX ได้ทำการเปิดให้บริการระบบ ITMX NSW Bank Gateway บนระบบงานจริง (Production) ในส่วนของวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เรียบร้อยแล้ว และระบบสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ตามปกติค่ะ

25/11/2021

ขณะนี้ VAN ITMX ได้ทำการเปิดให้บริการระบบ ITMX NSW Bank Gateway บนระบบงานจริง (Production) เพื่อทำการทดสอบ Disaster Recovery Plan (DRP) ในส่วนของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เรียบร้อยแล้ว และระบบสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

25/11/2021

ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ระบบเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าอาเซียน (e-Form D) ของประเทศเมียนมา สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ดังนั้น ผู้ประกอบการจะสามารถขอและใช้ e-Form D ร่วมกับประเทศเมียนมาได้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล...
22/11/2021

กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW (Production) เพื่อดำเนินการโอนย้ายระบบ NSW (Production) จากศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) กรมศุลกากร ไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 04.00 - 10.00 น. (รวมเป็นระยะเวลา 6 ชั่วโมง )
โดยการปิดระบบครั้งนี้ ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก สายเรือ ตัวแทนสายเรือ ตัวแทนอากาศยาน และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง จะไม่สามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรองเข้ามาในระบบ NSW (Production) และไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ www.thainsw.net ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้

14/11/2021

ขณะนี้กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร ได้ทำการเปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) เรียบร้อยแล้ว วันที่ 14/11/2564 เวลา 07.11 น. ทั้งนี้ระบบสามารถรับ - ส่งข้อมูลได้ตามปกติค่ะ

12/11/2021

ขณะนี้ระบบการส่งข้อมูล ebXML ของ NSW (Production) สามารถใช้งานได้ตามปกติเรียบร้อยแล้วค่ะ

12/11/2021

ขณะนี้ระบบการส่งข้อมูล ebXML ของ NSW (Production) ขัดข้องชั่วคราว โดยอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไข อย่างไรแล้วหากระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้รับทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบ NSW ในส่วนของระ...
11/11/2021

กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06.00 - 07.30 น. (รวมเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที) เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ ตามแผนการบำรุงรักษาระบบ National Single Window (NSW) การปิดระบบครั้งนี้ ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก สายเรือ ตัวแทนสายเรือ ตัวแทนอากาศยาน และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง จะไม่สามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรองเข้ามาในระบบ NSW (Production) และไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ www.thainsw.net ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้

10/11/2021

ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ระบบ NSW จะไม่สามารถส่งข้อมูล ATIGA e-Form D ให้กับประเทศเมียนมาได้ จึงขอให้ผู้ส่งออกใช้ ATIGA Form D รูปแบบกระดาษส่งให้กับผู้นำเข้าของเมียนมาแทน หากสามารถส่งข้อมูล ATIGA e-Form D ให้กับประเทศเมียนมาได้เป็นปกติแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

02/11/2021

ขณะนี้กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร ได้ทำการเปิดระบบ NSW ในส่วนของระบบทดสอบ (Test) เรียบร้อยแล้ว วันที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 17.30 น. ทั้งนี้ระบบสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

28/10/2021

VAN ITMX จะทำการปิดระบบ ITMX NSW Bank Gateway บนระบบงานจริง (Production) เป็นการชั่วคราว เพื่อทำการทดสอบ Disaster Recovery Plan (DRP) ระบบ ITMX ประจำปี 2564 รายละเอียดดังนี้
- วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 22.30 - 22.50 น. (รวมระยะเวลา 20 นาที) เพื่อย้ายระบบงานจากศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Production Site) ไปให้บริการที่ศุนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (DR Site)
- วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 22.30 - 22.50 น. (รวมระยะเวลา 20 นาที) เพื่อย้ายระบบงานจากศุนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (DR Site) กลับไปให้บริการที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Production Site) ตามปกติ

กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบ NSW ในส่วนของระ...
27/10/2021

กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบ NSW ในส่วนของระบบทดสอบ (Test) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ NSW (Test) ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. (รวมเป็นระยะเวลา 6 ชั่วโมง) การปิดระบบครั้งนี้ ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก สายเรือ ตัวแทนสายเรือ ตัวแทนอากาศยาน และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง จะไม่สามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรองเข้ามาในระบบ NSW (Test) และไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ NSW (Test) ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วและระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

27/10/2021

ขณะนี้ระบบ NSW ไม่สามารถส่งข้อมูล ATIGA e-Form D ให้กับประเทศอินโดนีเซียได้ เนื่องด้วยทางอินโดนีเซีย มีการปรับปรุงระบบเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form D) และพบปัญหาทางด้านเทคนิค จึงขอให้ผู้ส่งออกใช้ ATIGA Form D รูปแบบกระดาษส่งให้กับผู้นำเข้าของอินโดนีเซียแทน ทั้งนี้หากสามารถส่งข้อมูล ATIGA e-Form D ให้กับประเทศอินโดนีเซียได้เป็นปกติแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

09/10/2021

ขณะนี้ กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร ได้ทำการเปิดระบบ NSW ในส่วนของระบบงานทดสอบ (Test) เรียบร้อยแล้ว วันที่ 09/10/2564 เวลา 11.45 น. และระบบสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ตามปกติค่ะ

กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบ NSW ในส่วนของระ...
06/10/2021

กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบ NSW ในส่วนของระบบทดสอบ (Test) ในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. (รวมเป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมง) เพื่อดำเนินการทดสอบโยกย้ายระบบ NSW (Test) จากศูนย์คอมพิวเตอร์หลักไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง โดยการปิดระบบครั้งนี้ ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก สายเรือ ตัวแทนสายเรือ ตัวแทนอากาศยาน และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง จะไม่สามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรอง เข้ามาในระบบ NSW (Test) ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วและระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

27/09/2021

ขณะนี้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (DIW) สามารถใช้งานได้ตามปกติเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้จึงขอยกเลิกการใช้งานรหัสยกเว้น (EXEMPT100) มา ณ โอกาสนี้

26/09/2021

ขณะนี้ การท่าเรือกรุงเทพ (PAT-BKK) ได้ทำการเปิดระบบ CTMS (NAVIS) ส่วนของระบบงานจริง (Production) เรียบร้อยแล้ว วันที่ 26/09/2564 เวลา 07.00 น. ทั้งนี้ระบบสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

ที่อยู่

Thailand NSW
Bangkok
10110

เบอร์โทรศัพท์

+6620349500

เว็บไซต์

http://www.thainsw.net/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ThaiNSWผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ThaiNSW:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขณะนี้กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร ได้ทำการเปิดระบบ NSW (Production) เรียบร้อยแล้ว วันที่ 26/12/2564 เวลา 06.00 น. และสามารถใช้งานได้ตามปกติ
กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบ NSW (Production) เพื่อดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ และโอนย้ายระบบ Web Application (Production) และระบบเครือข่าย Government Information Network (GIN) ของระบบ NSW (Production) จากศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) กรมศุลกากร ไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 01.00 - 06.00 น. (รวมเป็นระยะเวลา 5 ชั่วโมง ) โดยการปิดระบบครั้งนี้ ผู้ประกอบการจะไม่สามารถใช้งานระบบลงทะเบียน ระบบติดตามสถานะ (e-Tracking) ระบบคำขอใบอนุญาต/ใบรับรอง และเว็บไซต์ของ NSW (www.thainsw.net) ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้
ขณะนี้บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้ทำการเปิดระบบการให้บริการกลุ่มงานท่าเรือเอกชน สำหรับท่าเรือเอกชน 4 แห่ง เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ระบบสามารถรับ - ส่งข้อมูลได้ตามปกติ
บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด จะทำการปิดปรับปรุงระบบการให้บริการกลุ่มงานท่าเรือเอกชน ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00 - 13.00 น. (รวมเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง ) สำหรับท่าเรือเอกชน 4 แห่ง ดังนี้ - ท่าเรือสหไทย - ท่าเรือสยาม คอมเมอร์เชียล ซีพอร์ท - ท่าเรือ ศรีราชา ฮาเบอร์ - ท่าเรือสยาม เคอรี่ ซีพอร์ท โดยการปิดระบบครั้งนี้ จะส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถรับ - ส่งข้อมูลกับทางท่าเรือทั้ง 4 แห่ง ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วและระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ระบบ NSW สามารถรับ - ส่ง ข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าอาเซียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form D) กับประเทศอินโดนีเซียได้ตามปกติเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ผู้ประกอบการจะสามารถขอและใช้ e-Form D กับประเทศอินโดนีเซียได้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขณะนี้กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร ได้ทำการเปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ระบบสามารถรับ - ส่งข้อมูลได้ตามปกติค่ะ
ขณะนี้ VAN ITMX ได้ทำการเปิดให้บริการระบบ ITMX NSW Bank Gateway บนระบบงานจริง (Production) ในส่วนของวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เรียบร้อยแล้ว และระบบสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ตามปกติค่ะ
ขณะนี้ VAN ITMX ได้ทำการเปิดให้บริการระบบ ITMX NSW Bank Gateway บนระบบงานจริง (Production) เพื่อทำการทดสอบ Disaster Recovery Plan (DRP) ในส่วนของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เรียบร้อยแล้ว และระบบสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ตามปกติ
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ระบบเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าอาเซียน (e-Form D) ของประเทศเมียนมา สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ดังนั้น ผู้ประกอบการจะสามารถขอและใช้ e-Form D ร่วมกับประเทศเมียนมาได้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW (Production) เพื่อดำเนินการโอนย้ายระบบ NSW (Production) จากศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) กรมศุลกากร ไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 04.00 - 10.00 น. (รวมเป็นระยะเวลา 6 ชั่วโมง ) โดยการปิดระบบครั้งนี้ ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก สายเรือ ตัวแทนสายเรือ ตัวแทนอากาศยาน และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง จะไม่สามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรองเข้ามาในระบบ NSW (Production) และไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ www.thainsw.net ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้
ขณะนี้กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร ได้ทำการเปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) เรียบร้อยแล้ว วันที่ 14/11/2564 เวลา 07.11 น. ทั้งนี้ระบบสามารถรับ - ส่งข้อมูลได้ตามปกติค่ะ
ขณะนี้ระบบการส่งข้อมูล ebXML ของ NSW (Production) สามารถใช้งานได้ตามปกติเรียบร้อยแล้วค่ะ