ThaiNSW เพื่อเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ Thailand National Single Window
(1)

ความเป็นมา 1.1 ปี 2541 ประเทศไทยเริ่มพัฒนาบริการศุลกากรให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยปรับจากระบบที่ใช้เอกสารกระดาษ เป็นระบบการแลกเปลี่ยนเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Data Interchange: EDI และสามารถให้บริการระบบ EDI ทั่วประเทศในปี 2543 ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยได้ลงนามในข้อตกลงร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบ APEC (โครงการ APEC Paperless Trading) และกรอบอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window) ซึ่งส่งผลให้กรมศุลกากรได้พัฒนากระบวนการศุลกากรอย่างต่อเนื่อง จนยกระดับเป็นระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless Customs หรือ e-Customs) และให้บริการทั่วประเทศตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551 จนถึงปัจจุบัน 1.2 มติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2548 มอบหมายให้กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดตั้ง National Single Window โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก ให้ความร่วมมือเพื่อร่วมกันผลักดันให้ National Single Window จัดตั้งได้สำเร็จตามเป้าหมาย และ ให้กรมศุลกากรสามารถจัดทำ MOU กับศุลกากรประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้กรอบ ASEAN Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window และ ASEAN Protocal to Establish and Implement the ASEAN Single Window ได้เฉพาะที่อยู่ในกรอบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเฉพาะ เพื่อผลักดันให้ ASEAN Single Window จัดตั้งได้สำเร็จตามเป้าหมาย 1.3 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 ครม. (พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์) มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2554 โดยได้กำหนดให้โครงการจัดตั้งระบบ National Single Window (NSW) เป็นกลยุทธ์หลักภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดต้นทุนด้านเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในการทำธุรกรรมเพื่อการส่งออกและนำเข้า 1.4 ปี 2552 ผลจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ประสิทธิภาพของระบบอำนวยความสะดวกทางการค้าของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยในปี 2553 ธนาคารโลกจัดให้ประเทศไทยมีระบบอำนวยความสะดวกทางการค้าที่มีประสิทธิภาพเป็นอันดับที่ 12 ของโลก ซึ่งพัฒนาอย่างรวดเร็วจากอันดับที่ 108 ในปี 2550 ซึ่งเป็นผลจากการลดระยะเวลาที่ใช้ในการส่งออกและนำเข้าโดยเฉลี่ย จาก 24 และ 22 วันในปี 2550 เหลือเพียง 14 และ 13 วัน ในปี 2553 และค่าใช้จ่ายต่อตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับการส่งออกและนำเข้า ลดลงประมาณร้อยละ 25 ของค่าใช้จ่ายในปี 2550 ส่งผลให้ในช่วงปี 2551-2552 ประเทศไทยสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการส่งออกและนำเข้าแล้ว อย่างน้อยประมาณ 46,000 ล้านบาทต่อปี 1.5 วันที่ 27 เมษายน 2553 มติ ครม.รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2553 เรื่องข้อเสนอเพื่อเร่งรัดการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศไทย มอบหมายให้กระทรวงการคลัง รับไปพิจารณาเร่งรัดดำเนินการพัฒนาระบบ NSW ของประเทศไทย โดยกำหนดกรอบระยะเวลาและแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน แล้วรายงานคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ต่อไป

หน้าที่: วิสัยทัศน์ (การพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย) มีระบบโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการค้าของภูมิภาคอินโดจีน ประเด็นยุทธศาสตร์ (การพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย) 1. การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ในภาคการผลิต (Business Logistics Improvement) 2. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งและโลจิสติกส์ (Transport and Logistics Network Optimization) 3. การพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ (Logistics Service Internationalization) 4. การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Enhancement) 5. การพัฒนากำลังคนและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (Capacity Building) ยุทธศาสตร์ (การพัฒนา Thailand National Single Window) 1. พัฒนาบุคลากร สำหรับบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์ 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน ICT และเครื่องมืออื่นๆ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลภายในประเทศและระหว่างประเทศ 3. พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสำหรับการนำเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์ 4. ปรับปรุงกฎระเบียบรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศ 5. พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศสอดคล้องกับนโยบายและความตกลงระหว่างประเทศ

17/07/2020

การยางแห่งประเทศไทย (RAOT) แจ้งขอทำการปิดระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Cess) ทั้งบนระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 20.00 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น. (รวมเป็นระยะเวลา 21 ชั่วโมง) เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวงมีการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงบำรุงรักษาอุปกรณ์ และติดตั้งอุปกรณ์กันสัตว์ บริเวณถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน ซึ่งมีผลทำให้ในช่วงวัน และเวลาดังกล่าว การยางแห่งประเทศไทย (RAOT) ไม่สามารถรับ-ส่งข้อมูลกับระบบ NSW (Production) และ ระบบ NSW (Test) ได้ ทั้งนี้หากระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

07/06/2020

ขณะนี้ การยางแห่งประเทศไทย (RAOT) ได้ทำการเปิดระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Cess) ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ระบบสามารถรับ - ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

07/06/2020

ขณะนี้ กรมประมง (DOF) ได้ทำการเปิดระบบ Fisheries Single Window (FSW), ระบบ Port State Measure (PSM) และระบบออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ระบบสามารถรับ - ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

02/06/2020

การยางแห่งประเทศไทย (RAOT) แจ้งขอทำการปิดระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Cess) ทั้งบนระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 18.00 ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 18.00 น.(รวมเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง) เพื่อปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีผลทำให้ในช่วงวัน และเวลาดังกล่าว การยางแห่งประเทศไทย (RAOT) ไม่สามารถรับ-ส่งข้อมูลกับระบบ NSW (Production) และ ระบบ NSW (Test) ได้ ทั้งนี้หากระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

02/06/2020

กรมประมง (DOF) จะทำการปิดระบบ Fisheries Single Window (FSW), ระบบ Port State Measure (PSM) และระบบออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของระบบฮาร์ดแวร์ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการดำเนินการยื่นคำขอใบอนุญาตหรือใบรับรอง และจัดพิมพ์เอกสารออกจากระบบไว้ล่วงหน้า ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 - 14.00 น. (รวมเวลา 4 ชั่วโมง ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วและระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

24/05/2020

ขณะนี้กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร ได้ทำการเปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในส่วนของระบบจริง (Production) เรียบร้อยแล้ว วันที่ 24/05/2563 เวลา 07.56 น. ทั้งนี้ระบบสามารถรับ - ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

23/05/2020

ขณะนี้กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร ได้ทำการเปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในส่วนของระบบทดสอบ (Test) เรียบร้อยแล้ว วันที่ 24/05/2563 เวลา 05.45 น. ทั้งนี้ระบบสามารถรับ - ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

23/05/2020

ขณะนี้กรมสรรพสามิต (EXCISE) ได้ทำการเปิดระบบรับ-ส่งข้อมูลในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เรียบร้อยแล้ว วันที่ 23/05/2563 เวลาประมาณ 14.00 น. ทั้งนี้ระบบสามารถรับ - ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

22/05/2020

กรมสรรพสามิต (EXCISE) จะทำการปิดระบบ ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. (รวมเป็นระยะเวลา 10 ชั่วโมง) เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่าย ซึ่งมีผลทำให้ในช่วงวัน และเวลาดังกล่าว กรมสรรพสามิต (EXCISE) ไม่สามารถรับ-ส่งข้อมูลกับระบบ NSW (Production) และ NSW (Test) ได้ หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วและระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล...
14/05/2020

กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 เพื่อซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ตามแผนการบำรุงรักษาฯ ระบบ NSW รายละเอียดดังนี้

- ปิดระบบ NSW (Production) เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ ที่ Data Center แห่งที่ 1 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.30 น. (รวมเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที)
- ปิดระบบ NSW (Test) เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง Data Center แห่งที่ 2 ตั้งแต่เวลา 05.00 - 06.00 น. (รวมเวลา 1 ชั่วโมง)

การปิดระบบครั้งนี้ ผู้ประกอบการ สายเรือ ตัวแทนสายเรือ ตัวแทนอากาศยาน และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง จะไม่สามารถส่งเอกสาร ใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรอง เข้ามาในระบบ NSW ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้ และขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ

แจ้งปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW เพื่อซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ตามแผนการบำรุงรักษาฯ ระบบ NSW ในวันอาทิต...
14/05/2020

แจ้งปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW เพื่อซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ตามแผนการบำรุงรักษาฯ ระบบ NSW ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 ดังนี้
1. ปิดระบบ NSW (Production) ตั้งแต่เวลา 07.00 – 08.30 น. (รวมเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที) และ
2. ปิดระบบ NSW (Test) ตั้งแต่เวลา 05.00 – 06.00 น. (รวมเวลา 1 ชั่วโมง)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานระบบ NSW ในช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจาก ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก สายเรือ ตัวแทนสายเรือ ตัวแทนอากาศยาน และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง จะไม่สามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรองเข้ามาในระบบ NSW ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้ และขออภัยในความไม่สะดวก

กรมศุลกากรออก ประกาศกรมศุลกากร ที่ 47/2563 เรื่อง การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) สำหรับผู้นำของเข้าจากสาธ...
03/03/2020

กรมศุลกากรออก ประกาศกรมศุลกากร ที่ 47/2563 เรื่อง การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) สำหรับผู้นำของเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

อ่านประกาศได้ที่http://www.customs.go.th/data_files/49c4a28d18fb4dff966bc2b581b3da33.pdf

แจ้งปิดระบบ NSW เพื่อทดสอบแผนสำรองฉุกเฉินฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยจะทำการปิดระบบ NSW 2 ครั้งดังนี้ครั้งที่ 1 ในวันอาทิต...
27/02/2020

แจ้งปิดระบบ NSW เพื่อทดสอบแผนสำรองฉุกเฉินฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยจะทำการปิดระบบ NSW 2 ครั้งดังนี้

ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 09.00 น. (รวมเวลา 3 ชั่วโมง) และ
ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 09.00 น. (รวมเวลา 3 ชั่วโมง)

เพื่อทดสอบระบบ NSW ให้มีความพร้อมในการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานสนับสนุนได้อย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดและกระทบต่อการปฏิบัติงานในศูนย์คอมพิวเตอร์ ของกรมศุลกากร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานระบบ NSW ในช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจาก ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก สายเรือ ตัวแทนสายเรือ ตัวแทนอากาศยาน และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง จะไม่สามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรองเข้ามาในระบบ NSW ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้ และขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ

ผู้แทนกรมศุลกากร ร่วมกับผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุม Working Group on Technical Matters for the ASEAN ...
24/02/2020

ผู้แทนกรมศุลกากร ร่วมกับผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุม Working Group on Technical Matters for the ASEAN Single Window ครั้งที่ 50 ระหว่างวันที่ 18 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ซึ่งมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือด้านเทคนิคและร่วมกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน ASEAN Single Window โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าอาเซียน (ATIGA e-Form D) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการผ่านพิธีการศุลกากร

ทั้งนี้ อาเซียนได้จัดทำแบบสอบถาม เพื่อประเมินผลและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในการใช้งาน ATIGA e-Form D

โดยผู้สนใจสามารถให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะได้ที่
https://www.surveymonkey.com/r/TraderSurvey20Jan2020

ประกาศแจ้ง หยุดการให้บริการ NSW Call Center & Helpdesk
18/12/2019

ประกาศแจ้ง หยุดการให้บริการ NSW Call Center & Helpdesk

ประชาสัมพันธ์จาก www.thainsw.netNSW Call Center มีความจำเป็นต้องหยุดการให้บริการ โดยท่านสามารถติดต่อช่องทางสำรอง ได้ที่ก...
18/12/2019

ประชาสัมพันธ์จาก www.thainsw.net

NSW Call Center มีความจำเป็นต้องหยุดการให้บริการ โดยท่านสามารถติดต่อช่องทางสำรอง ได้ที่

กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์

โทร. 0-2667-6205 หรือ 0-2667-7000 ต่อ 5388

ระหว่างวันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัดฤกษ์
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)

หรือทาง LINE OpenChat "Thailand NSW Callcenter"
https://line.me/ti/g2/ZhtU5JWPO5fc_crgNoC85Q?utm_source=invitation&utm_medium=QR_code&utm_campaign=default
(หรือสแกน QR Code ด้านล่าง)

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

12/12/2019

กรมประมง (DOF) จะทำการปิดระบบ Fisheries Single Window (FSW), ระบบ Port State Measure (PSM) และ ระบบออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานระบบไฟฟ้าของอุปกรณ์ ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 20.00 - 24.00 น. (รวมระยะเวลา 4 ชั่วโมง) ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วและระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม2562 เวลา 13.30 น. กรมศุลกากร โดยนายวีระศักดิ์ ลอยสายออ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและมาตรฐาน ศทส. เป็...
04/12/2019

เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม2562 เวลา 13.30 น. กรมศุลกากร
โดยนายวีระศักดิ์ ลอยสายออ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและมาตรฐาน ศทส. เป็นประธานการประชุม และนายกำชัย จัตตานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ กบช. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคระหว่างการยางแห่งประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร และกรมศุลกากร เพื่อหารือการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบรับคำขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากรและใบรับชำระค่าธรรมเนียมการส่งออกยางไปนอกราชอาณาจักร แบบ Single Form ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ของกรมศุลกากร ในโครงการจ้างดำเนินการพัฒนาระบบรับคำขอใบรับรองคุณภาพยางทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ของการยางแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร

03/12/2019

ขณะนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรม (DIW) ได้ทำการเปิดระบบรับ-ส่งข้อมูลระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม (DIW) กับระบบ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) เรียบร้อยแล้ว วันที่ 03/12/2562 เวลา 08.30 น. ทั้งนี้ระบบสามารถรับ - ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

02/12/2019

ขณะนี้ระบบกรมประมง (DOF) สามารถใช้งานได้ตามปกติเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้จึงขอยกเลิกการใช้รหัส EXEMPT100 มา ณ โอกาสนี้

02/12/2019

ขณะนี้ระบบ Fisheries Single Window (FSW) ของกรมประมง (DOF) สามารถใช้งานได้ตามปกติเรียบร้อยแล้ว วันที่ 02/12/2562 เวลา 18.59 น. ทั้งนี้ระบบสามารถรับ - ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

02/12/2019

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (DIW) จะทำการปิดระบบรับ-ส่งข้อมูลระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม (DIW) กับระบบ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) เพื่อบำรุงรักษาระบบ ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 18.30 น. ถึง วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น.

02/12/2019

ขณะนี้ระบบของกรมประมง (DOF) ขัดข้อง จึงใคร่ขอให้ใช้รหัส EXEMPT100 เป็นการชั่วคราว และให้ระบุ Issue Date เป็นวันที่ 02/12/2562 ทั้งนี้หากระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

02/12/2019

ขณะนี้ระบบไฟฟ้าภายในกรมประมง (DOF) ขัดข้อง ส่งผลให้ระบบ Fisheries Single Window (FSW) ไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วและระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

30/11/2019

ขณะนี้ระบบ Fisheries Single Window (FSW) ของกรมประมง (DOF) สามารถใช้งานได้ตามปกติเรียบร้อยแล้ว วันที่ 30/11/2562 เวลา 18.23 น. ทั้งนี้ระบบสามารถรับ - ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

30/11/2019

ขณะนี้ระบบไฟฟ้าภายในของกรมประมง (DOF) ขัดข้อง ส่งผลให้ระบบ Fisheries Single Window (FSW) ไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วและระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร มอบหมายให้ นายพันธ์ทอง ล...
29/11/2019

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร มอบหมายให้ นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ผอ.สสภ. ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.กบช. เป็นผู้แทนกรมศุลกากร เข้าร่วมงาน Thailand local government Summit 2019 งานอบรมสัมมนาวิชาการเพื่อการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปาฐกถาหัวข้อ “Success Case: Single Window” Service Improvements Through Intergovernmental Cooperation ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

Thailand National Single Window Implementation คว้ารางวัล Gold Award ด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าและพาณิชย์อิเล็กทรอนิ...
26/11/2019
องค์กรไทย 3 แห่งคว้ารางวัล eASIA Award 2019

Thailand National Single Window Implementation คว้ารางวัล Gold Award ด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Trade Facilitation and e-Commerce)

ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพจัด…

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ผอ.สสภ. ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการและพัฒ...
21/11/2019

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ผอ.สสภ. ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ (กบช.) มอบหมายให้นายกำชัย จัตตานนท์ นายสรรพสุข วิจัยวรกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่ กบช. เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลระดับ Gold Award ด้าน Trade Facilitation and eCommerce จากผลงาน Thailand National Single Window Implementation ในงานพิธีประกาศรางวัล eASIA Awards 2019 โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2562 ตามที่ได้นำเสนอข่าวเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นายสรศักดิ์ มีนะโตรี รองอธิบดีกรมศุลกากร และนายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ผอ.สสภ.ปฏิบัติราชกา...
20/11/2019

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
นายสรศักดิ์ มีนะโตรี รองอธิบดีกรมศุลกากร และ
นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ผอ.สสภ.ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ (กบช.)
เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางน้ำและการพาณิชย์นาวี ณ สำนักงานคณะกรรมาธิการการคมนาคมวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น กรุงเทพมหานคร
เพื่อรายงานข้อมูลความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ NSW และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกทางเรือต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ผอ.สสภ.ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการและพัฒน...
20/11/2019

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ผอ.สสภ.ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ (กบช.) มอบหมายให้นายกำชัย จัตตานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ และคณะผู้แทน กบช. นำเสนอผลงาน Thailand National Single Window implementaion ด้าน Trade Facilitation and eCommerce ในรอบ Semi-Final
ในงานพิธีประกาศรางวัลการประกวด eASIA Awards 2019
ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข...
19/11/2019

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ (กบช.) และเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและกำกับดูแลระบบ NSW ได้รับเกียรติจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT Telecom เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาและเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “Thailand National Single Window 2020” ในงาน CAT e-business Innovation 2019 ภายใต้แนวคิด “Enhancing Your Competitiveness ก้าวล้ำเหนือคู่แข่ง สู่ความเป็นหนึ่งในธุรกิจ” ณ ห้อง CAT Auditorium อาคารสโมสร ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ CAT หลักสี่ ในการนี้ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กบช. ร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมงาน ณ จุดประชาสัมพันธ์ระบบ NSW เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เยี่ยมชม ถึงผลการดำเนินงานของกรมศุลกากรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความก้าวหน้าของระบบ NSW รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลของประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนผ่าน ASEAN Single Window โดยในงานได้มีการรวมนวัตกรรมเพื่อธุรกิจทั้งแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน พร้อมก้าวสู่การเป็น National Single Window (NSW) หนึ่งเดียวของประเทศเพื่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แบบ Paperless ในรูปแบบต่าง ๆ ในอนาคต

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข...
19/11/2019

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ (กบช.) มอบหมายให้นายสรรพสุข วิจัยวรกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ กรมศุลกากร เป็นผู้แทนเข้าร่วมบรรยายหัวข้อ ASEAN Single Window ในการประชุม AFACT Plenary ครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง Think Big สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

18/11/2019

กรมทรัพยากรธรณี (DMR) ได้ทำการเปิดใช้งานระบบคำขอรับใบอนุญาตส่งหรือนำซากดึกดำบรรพ์ หรือซากดึกดำบรรพ์ แปรสภาพ หรือ เปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่น ซึ่งเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักร ออกนอกราชอาณาจักร บนระบบ e-Form (NSW) ในส่วนของระบบงานจริง (Production) เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล...
13/11/2019

กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เพื่อซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ตามแผนการบำรุงรักษาฯ ระบบ NSW ครั้งที่ 1/2563 รายละเอียดดังนี้

- ปิดระบบ NSW (Production) เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์หลัก ที่ Data Center แห่งที่ 1 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.30 น. (รวมเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที)
- ปิดระบบ NSW (Test) เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง Data Center แห่งที่ 2 ตั้งแต่เวลา 05.00 - 06.00 น. (รวมเวลา 1 ชั่วโมง)

การปิดระบบครั้งนี้ ผู้ประกอบการ สายเรือ ตัวแทนสายเรือ ตัวแทนอากาศยาน และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง จะไม่สามารถส่งเอกสาร ใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรอง เข้ามาในระบบ NSW ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้

ที่อยู่

Thailand NSW
Bangkok
10110

ข้อมูลทั่วไป

แนวคิดการพัฒนาระบบ NSW ของประเทศไทยพัฒนาตามกรอบแนวคิดขององค์การสหประชาชาติองค์การศุลกากรโลกและความตกลง ASEAN สำหรับการจัดตั้ง ASEAN Single Window ภายใต้กรอบความร่วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ภายในปี 2558 2.1 ระบบ National Single Window (NSW) เป็นระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ (G2G,G2B และ B2B) สำหรับการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งเป็นระบบบริการแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติควบคู่ไปกับการปฏิรูปกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ และการลดรูปเอกสาร โดยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ (เช่น ผู้ประกอบการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์) สามารถทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัยและไร้เอกสาร เช่น การจัดเตรียมข้อมูลเพียงครั้งเดียวในการขอใบอนุญาตและใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ และการปฏิบัติพิธีการศุลกากรใบขนสินค้าและชำระค่าภาษีอากรแบบอัตโนมัติ การใช้ข้อมูลร่วมกันกับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองระหว่างหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ สามารถติดตามผลในทุกๆ ขั้นตอนของการดำเนินงานนำเข้า ส่งออกและการอนุมัติต่างๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ (e-Tracking) ทุกวันและตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 2.2 องค์ประกอบหลักของการพัฒนาระบบ NSW ของประเทศไทย โดยกรมศุลกากร เป็นเจ้าภาพหลัก ประกอบด้วย 2.2.1 ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอื่นๆ 2.2.2 พัฒนามาตรฐานข้อมูลของประเทศ สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ รวมถึงมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอื่นๆ 2.2.3 กลไกกำกับดูแล กำหนดราคา และการประกันคุณภาพการบริการระบบ NSW ของประเทศ 2.2.4 ระบบทะเบียนหน่วยงานออกใบอนุญาตและใบรับรองต่างๆ ภายในประเทศไทยประมาณ 35 หน่วยงาน 2.2.5 ระบบทะเบียนผู้ใช้บริการภาคธุรกิจภายในประเทศไทยประมาณ 125,000 บริษัท 2.2.6 โครงสร้างพื้นฐานระบบ National Single Window มาตรฐานทางเทคนิคและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.2.7 การบริการขอและออกใบอนุญาตและใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัย สำหรับส่วนราชการที่ไม่มีระบบของตนเอง 2.2.8 การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยกับหน่วยงานในต่างประเทศ เช่น กรมศุลกากร กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมการค้าต่างประเทศ กรมป่าไม้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น 2.2.9 การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาคธุรกิจไทยและภาคธุรกิจต่างประเทศ (เป็นทางเลือกหนึ่งของภาคธุรกิจ) 2.3 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อระบบ NSW พัฒนาเป็นระบบที่สมบูรณ์ 2.3.1 ลดภาระในการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนของผู้เกี่ยวข้องโดยสามารถกรอกข้อมูลเพียงชุดเดียวแล้วสามารถส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ รวมถึงการใช้ข้อมูลร่วมกันทั้งหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ 2.3.2 ลดระยะเวลาการให้บริการของภาครัฐที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก 2.3.3 ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในกระบวนการนำเข้าและส่งออกในภาพรวมของประเทศได้ประมาณ 82,000 - 100,000 ล้านบาทต่อปี (เปรียบเทียบกับการใช้ระบบเอกสาร)

เบอร์โทรศัพท์

+6620349500

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ThaiNSWผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ThaiNSW:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด