ThaiNSW เพื่อเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ Thailand National Single Window ความเป็นมา 1.1 ปี 2541 ประเทศไทยเริ่มพัฒนาบริการศุลกากรให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยปรับจากระบบที่ใช้เอกสารกระดาษ เป็นระบบการแลกเปลี่ยนเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Data Interchange: EDI และสามารถให้บริการระบบ EDI ทั่วประเทศในปี 2543 ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยได้ลงนามในข้อตกลงร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบ APEC (โครงการ APEC Paperless Trading) และกรอบอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window) ซึ่งส่งผลให้กรมศุลกากรได้พัฒนากระบวนการศุลกากรอย่างต่อเนื่อง จนยกระดับเป็นระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless Customs หรือ e-Customs) และให้บริการทั่วประเทศตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551 จนถึงปัจจุบัน 1.2 มติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2548 มอบหมายให้กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดตั้ง National Single Window โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก ให้ความร่วมมือเพื่อร่วมกันผลักดันให้ National Single Window จัดตั้งได้สำเร็จตามเป้าหมาย และ ให้กรมศุลกากรสามารถจัดทำ MOU กับศุลกากรประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้กรอบ ASEAN Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window และ ASEAN Protocal to Establish and Implement the ASEAN Single Window ได้เฉพาะที่อยู่ในกรอบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเฉพาะ เพื่อผลักดันให้ ASEAN Single Window จัดตั้งได้สำเร็จตามเป้าหมาย 1.3 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 ครม.

(พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์) มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2554 โดยได้กำหนดให้โครงการจัดตั้งระบบ National Single Window (NSW) เป็นกลยุทธ์หลักภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดต้นทุนด้านเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในการทำธุรกรรมเพื่อการส่งออกและนำเข้า 1.4 ปี 2552 ผลจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ประสิทธิภาพของระบบอำนวยความสะดวกทางการค้าของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยในปี 2553 ธนาคารโลกจัดให้ประเทศไทยมีระบบอำนวยความสะดวกทางการค้าที่มีประสิทธิภาพเป็นอันดับที่ 12 ของโลก ซึ่งพัฒนาอย่างรวดเร็วจากอันดับที่ 108 ในปี 2550 ซึ่งเป็นผลจากการลดระยะเวลาที่ใช้ในการส่งออกและนำเข้าโดยเฉลี่ย จาก 24 และ 22 วันในปี 2550 เหลือเพียง 14 และ 13 วัน ในปี 2553 และค่าใช้จ่ายต่อตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับการส่งออกและนำเข้า ลดลงประมาณร้อยละ 25 ของค่าใช้จ่ายในปี 2550 ส่งผลให้ในช่วงปี 2551-2552 ประเทศไทยสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการส่งออกและนำเข้าแล้ว อย่างน้อยประมาณ 46,000 ล้านบาทต่อปี 1.5 วันที่ 27 เมษายน 2553 มติ ครม.รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2553 เรื่องข้อเสนอเพื่อเร่งรัดการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศไทย มอบหมายให้กระทรวงการคลัง รับไปพิจารณาเร่งรัดดำเนินการพัฒนาระบบ NSW ของประเทศไทย โดยกำหนดกรอบระยะเวลาและแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน แล้วรายงานคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ต่อไป

หน้าที่: วิสัยทัศน์ (การพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย) มีระบบโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการค้าของภูมิภาคอินโดจีน ประเด็นยุทธศาสตร์ (การพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย) 1. การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ในภาคการผลิต (Business Logistics Improvement) 2. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งและโลจิสติกส์ (Transport and Logistics Network Optimization) 3. การพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ (Logistics Service Internationalization) 4. การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Enhancement) 5. การพัฒนากำลังคนและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (Capacity Building) ยุทธศาสตร์ (การพัฒนา Thailand National Single Window) 1. พัฒนาบุคลากร สำหรับบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์ 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน ICT และเครื่องมืออื่นๆ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลภายในประเทศและระหว่างประเทศ 3. พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสำหรับการนำเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์ 4. ปรับปรุงกฎระเบียบรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศ 5. พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศสอดคล้องกับนโยบายและความตกลงระหว่างประเทศ

เปิดเหมือนปกติ

กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล...
03/11/2020

กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังนี้

- ปิดระบบ NSW (Production) ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก Data Center แห่งที่ 1 ตั้งแต่เวลา 06.00 - 07.30 น. (รวมเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที)

- ปิดระบบ NSW (Test) ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก Data Center แห่งที่ 2 ตั้งแต่เวลา 05.00 - 06.00 น. (รวมเวลา 1 ชั่วโมง)
การปิดระบบครั้งนี้ ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก สายเรือ ตัวแทนสายเรือ ตัวแทนอากาศยาน และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง จะไม่สามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรอง เข้ามาในระบบ NSW ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้

ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วและระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

03/11/2020

ขณะนี้ระบบ Fisheries Single Window (FSW)), ระบบ Port State Measure (PSM) และระบบออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) ของกรมประมง (DOF) สามารถใช้งานได้ตามปกติเรียบร้อยแล้ว

03/11/2020

ขณะนี้ระบบเครือข่ายกรมประมง (DOF) ขัดข้อง ส่งผลให้ระบบ Fisheries Single Window (FSW), ระบบ Port State Measure (PSM) และระบบออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) ไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ โดยคาดว่าจะสามารถใช้งานได้ในเวลา 13.00 น. ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าประการใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

30/10/2020

ขณะนี้ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (TISI) สามารถใช้งานได้ตามปกติเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้จึงขอยกเลิกการใช้รหัส EXEMPT100 มา ณ โอกาสนี้

20/10/2020

ขณะนี้ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW ของกรมวิชาการเกษตร (DOA) สามารถใช้งานได้ตามปกติเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้จึงขอยกเลิกการใช้รหัส EXEMPT100 มา ณ โอกาสนี้

18/10/2020

ขณะนี้ กรมประมง (DOF) ได้ทำการเปิดระบบ Fisheries Single Window (FSW), ระบบ Port State Measure (PSM) และระบบออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) ในส่วนของระบบงานจริง (Production) เรียบร้อยแล้ว วันที่ 19/10/2563 เวลา 00.17 น. ทั้งนี้ระบบสามารถรับ - ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

17/10/2020

กรมประมง (DOF) จะทำการปิดระบบ Fisheries Single Window (FSW), ระบบ Port State Measure (PSM) และระบบออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) ในส่วนของระบบงานจริง (Production) เพื่อติดตั้งระบบงานแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 22.00 - 24.00 น. (รวมระยะเวลา 2 ชั่วโมง) ทั้งนี้หากระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

16/10/2020

ขณะนี้ระบบ SKYNET ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) สามารถใช้งานได้ตามปกติเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้จึงขอยกเลิกการใช้รหัส EXEMPT99 มา ณ โอกาสนี้

16/10/2020

ขณะนี้ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (TISI) ขัดข้อง และอยู่ระหว่างการแก้ไข ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ต้องการตรวจปล่อยสินค้า สามารถใช้รหัสยกเว้น EXEMPT100 โดยให้ระบุ Issue Date เป็นวันที่ 01/07/2562 จนกว่าสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (TISI) จะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วเสร็จ

16/10/2020

กรมวิชาการเกษตร (DOA) ขอขยายเวลาการใช้รหัส EXEMPT100 ของกรมวิชาการเกษตร (DOA) ไปจนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 20.00 น. โดยให้ระบุ Issue Date เป็นวันต่อวันในการทำใบขนสินค้า เนื่องจากระบบการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW ของกรมวิชาการเกษตร (DOA) ยังไม่สามารถใช้งานได้ และอยู่ระหว่างการแก้ไข เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ต้องการตรวจปล่อยสินค้า

15/10/2020

ขณะนี้ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW ของกรมวิชาการเกษตร (DOA) ขัดข้อง และอยู่ระหว่างการแก้ไข ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ต้องการตรวจปล่อยสินค้า ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00 น. - วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 20.00 น. สามารถใช้รหัสยกเว้น EXEMPT100 โดยให้ระบุ Issue Date เป็นวันต่อวัน ในการทำใบขนสินค้า

15/10/2020

ขณะนี้ระบบ SKYNET ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ขัดข้อง ซึ่งอยู่ระหว่างการแก้ไข และเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ต้องการตรวจปล่อยสินค้า สามารถใช้รหัสยกเว้น EXEMPT99 ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 - 16 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น. และให้ระบุ Issue Date เป็นวันที่ 13/11/2560 แทนเลข ใบรับแจ้งการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ (LPI) ในการทำใบขนสินค้า

05/10/2020

ขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ได้ทำการเปิดระบบการรับ-ส่งข้อมูล ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบงานทดสอบ (Test) เรียบร้อยแล้ว และระบบสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

04/10/2020

ขณะนี้ กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร ได้ทำการเปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) เรียบร้อยแล้ว วันที่ 04/10/2563 เวลา 07.05 น. ทั้งนี้ระบบสามารถรับ - ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

02/10/2020

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) จะทำการปิดระบบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบงานทดสอบ (Test) ในวันศุกร์ที่ 02 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. เพื่อดำเนินการโอนย้ายระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) ไปยังระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) ซึ่งทำให้บริการแอพพลิเคชั่นระบบงานภายใต้ SKYNET ทั้งหมดไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงวัน และเวลาดังกล่าวได้

กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล...
01/10/2020

กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก Data Center แห่งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00 - 07.30 น. (รวมระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที)

28/09/2020

ขณะนี้ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (TISI) ได้ทำการเปิดระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ระบบสามารถรับ - ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

27/09/2020

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (TISI) จะทำการปิดระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และ ระบบทดสอบ (Test) ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 18.00 ถึง วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 07.00 น. เป็นเวลาระยะเวลา 13 ชั่วโมง เพื่อทำการย้าย Server โดยการปิดระบบครั้งนี้มีผลทำให้ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (TISI) ทุกระบบจะไม่สามารถเข้าใช้งานในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้หากระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

20/09/2020

ขณะนี้ กรมประมง (DOF) ได้ทำการเปิดระบบ Fisheries Single Window (FSW), ระบบ Port State Measure (PSM) และระบบออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) ในส่วนของระบบงานจริง (Production) เรียบร้อยแล้ว วันที่ 20/09/2563 เวลา 22.30 น. ทั้งนี้ระบบสามารถรับ - ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

18/09/2020

กรมประมง (DOF) แจ้งทำการปิดระบบ Fisheries Single Window (FSW), ระบบ Port State Measure (PSM) และระบบออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) บนระบบงานจริง (Production) ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 22.00 - 22.30 น. (รวมระยะเวลา 30 นาที)

13/09/2020

ขณะนี้ กรมประมง (DOF) ได้ทำการเปิดระบบ Fisheries Single Window (FSW), ระบบ Port State Measure (PSM) และระบบออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) ในส่วนของระบบงานจริง (Production) เรียบร้อยแล้ว วันที่ 14/09/2563 เวลา 00.01 น. ทั้งนี้ระบบสามารถรับ - ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

10/09/2020

กรมประมง (DOF) จะทำการปิดระบบ Fisheries Single Window (FSW), ระบบ Port State Measure (PSM) และระบบออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) บนระบบงานจริง (Production) ในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 22.00 - 24.00 น. (รวมระยะเวลา 2 ชั่วโมง) ทั้งนี้หากระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

30/08/2020

ขณะนี้กรมสรรพสามิต (EXCISE) ได้ทำการเปิดระบบในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เรียบร้อยแล้ว วันที่ 30/08/2563 เวลาประมาณ 14.00 น. ทั้งนี้ระบบสามารถรับ - ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

25/08/2020

กรมสรรพสามิต (EXCISE) จะทำการปิดระบบในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test)
ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. - วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ Storage ทั้งนี้จะส่งผลให้ช่วงวัน และเวลาดังกล่าวนั้น ไม่สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ และพิมพ์ใบอนุญาตได้ ทั้งนี้หากระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

23/08/2020

ขณะนี้กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร ได้ทำการเปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) เรียบร้อยแล้ว วันที่ 23/08/2563 เวลา 07.22 น. ทั้งนี้ระบบสามารถรับ - ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

23/08/2020

ขณะนี้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร ได้ทำการเปิดระบบ ebXML Gateway บนระบบงานจริง ( Production) เรียบร้อยแล้ว วันที่ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30 น. ทั้งนี้ระบบสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

22/08/2020

ขณะนี้กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร ได้ทำการเปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในส่วนของระบบทดสอบ (Test) เรียบร้อยแล้ว วันที่ 23/08/2563 เวลา 05.30 น. ทั้งนี้ระบบสามารถรับ - ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

16/08/2020

ขณะนี้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร ได้ทำการเปิดระบบ ebXML Gateway บนระบบงานจริง ( Production) เรียบร้อยแล้ว วันที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 07.45 น. ทั้งนี้ระบบสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

11/08/2020

ขณะนี้กรมปศุสัตว์ (DLD) ได้ทำการเปิดระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ระบบสามารถรับ - ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

11/08/2020

กรมปศุสัตว์ (DLD) จะทำการปิดระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ NSW ทั้งในส่วนระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เพื่อเปลี่ยน Battery แผงวงจรควบคุมของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 20.00 - 23.00 น. (รวมระยะเวลา 3 ชั่วโมง)
ทั้งนี้หากระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร ขอแจ้งปิดระบบ ebXML Gateway บนระบบงานจริง (Production) เพื่อดำเนินการทดสอ...
11/08/2020

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร ขอแจ้งปิดระบบ ebXML Gateway บนระบบงานจริง (Production) เพื่อดำเนินการทดสอบแผนสำรองฉุกเฉินในการปฏิบัติงานสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามวันและเวลาดังนี้

- ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 06.00 - 09.00 น. (รวมระยะเวลา 3 ชั่วโมง)
- ในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 06.00 - 09.00 น. (รวมระยะเวลา 3 ชั่วโมง)

การปิดระบบครั้งนี้ ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก สายเรือ ตัวแทนสายเรือ ตัวแทนอากาศยาน และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง จะไม่สามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรอง เข้ามาในระบบ ebXML Gateway กรมศุลกากร ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วและระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล...
11/08/2020

กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) ในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 เพื่อซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ตามแผนการบำรุงรักษาฯ ระบบ NSW รายละเอียดดังนี้

- ปิดระบบ NSW (Production) เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ ที่ Data Center แห่งที่ 1 ตั้งแต่เวลา 06.00 - 07.30 น. (รวมเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที)

- ปิดระบบ NSW (Test) เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง Data Center แห่งที่ 2 ตั้งแต่เวลา 05.00 - 06.00 น. (รวมเวลา 1 ชั่วโมง)
การปิดระบบครั้งนี้ ผู้ประกอบการ สายเรือ ตัวแทนสายเรือ ตัวแทนอากาศยาน และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง จะไม่สามารถส่งเอกสาร ใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรอง เข้ามาในระบบ NSW ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้

01/08/2020

ขณะนี้ กรมเจ้าท่า (MD) ได้ทำการเปิดระบบ Single [email protected] Department ([email protected]) ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ระบบสามารถรับ - ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

01/08/2020

ขณะนี้ กรมประมง (DOF) ได้ทำการเปิดระบบ Fisheries Single Window (FSW), ระบบ Port State Measure (PSM) และระบบออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ระบบสามารถรับ - ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

01/08/2020

ขณะนี้กรมปศุสัตว์ (DLD) ได้ทำการเปิดระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ National Single Window (NSW) ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ระบบสามารถรับ - ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

ที่อยู่

Thailand NSW
Bangkok
10110

ข้อมูลทั่วไป

แนวคิดการพัฒนาระบบ NSW ของประเทศไทยพัฒนาตามกรอบแนวคิดขององค์การสหประชาชาติองค์การศุลกากรโลกและความตกลง ASEAN สำหรับการจัดตั้ง ASEAN Single Window ภายใต้กรอบความร่วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ภายในปี 2558 2.1 ระบบ National Single Window (NSW) เป็นระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ (G2G,G2B และ B2B) สำหรับการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งเป็นระบบบริการแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติควบคู่ไปกับการปฏิรูปกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ และการลดรูปเอกสาร โดยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ (เช่น ผู้ประกอบการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์) สามารถทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัยและไร้เอกสาร เช่น การจัดเตรียมข้อมูลเพียงครั้งเดียวในการขอใบอนุญาตและใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ และการปฏิบัติพิธีการศุลกากรใบขนสินค้าและชำระค่าภาษีอากรแบบอัตโนมัติ การใช้ข้อมูลร่วมกันกับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองระหว่างหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ สามารถติดตามผลในทุกๆ ขั้นตอนของการดำเนินงานนำเข้า ส่งออกและการอนุมัติต่างๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ (e-Tracking) ทุกวันและตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 2.2 องค์ประกอบหลักของการพัฒนาระบบ NSW ของประเทศไทย โดยกรมศุลกากร เป็นเจ้าภาพหลัก ประกอบด้วย 2.2.1 ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอื่นๆ 2.2.2 พัฒนามาตรฐานข้อมูลของประเทศ สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ รวมถึงมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอื่นๆ 2.2.3 กลไกกำกับดูแล กำหนดราคา และการประกันคุณภาพการบริการระบบ NSW ของประเทศ 2.2.4 ระบบทะเบียนหน่วยงานออกใบอนุญาตและใบรับรองต่างๆ ภายในประเทศไทยประมาณ 35 หน่วยงาน 2.2.5 ระบบทะเบียนผู้ใช้บริการภาคธุรกิจภายในประเทศไทยประมาณ 125,000 บริษัท 2.2.6 โครงสร้างพื้นฐานระบบ National Single Window มาตรฐานทางเทคนิคและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.2.7 การบริการขอและออกใบอนุญาตและใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัย สำหรับส่วนราชการที่ไม่มีระบบของตนเอง 2.2.8 การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยกับหน่วยงานในต่างประเทศ เช่น กรมศุลกากร กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมการค้าต่างประเทศ กรมป่าไม้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น 2.2.9 การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาคธุรกิจไทยและภาคธุรกิจต่างประเทศ (เป็นทางเลือกหนึ่งของภาคธุรกิจ) 2.3 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อระบบ NSW พัฒนาเป็นระบบที่สมบูรณ์ 2.3.1 ลดภาระในการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนของผู้เกี่ยวข้องโดยสามารถกรอกข้อมูลเพียงชุดเดียวแล้วสามารถส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ รวมถึงการใช้ข้อมูลร่วมกันทั้งหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ 2.3.2 ลดระยะเวลาการให้บริการของภาครัฐที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก 2.3.3 ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในกระบวนการนำเข้าและส่งออกในภาพรวมของประเทศได้ประมาณ 82,000 - 100,000 ล้านบาทต่อปี (เปรียบเทียบกับการใช้ระบบเอกสาร)

เบอร์โทรศัพท์

+6620349500

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ThaiNSWผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ThaiNSW:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด