ThaiNSW เพื่อเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ Thailand National Single Window ความเป็นมา

1.1 ปี 2541 ประเทศไทยเริ่มพัฒนาบริการศุลกากรให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยปรับจากระบบที่ใช้เอกสารกระดาษ เป็นระบบการแลกเปลี่ยนเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Data Interchange: EDI และสามารถให้บริการระบบ EDI ทั่วประเทศในปี 2543 ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยได้ลงนามในข้อตกลงร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบ APEC (โครงการ APEC Paperless Trading) และกรอบอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window) ซึ่งส่งผลให้กรมศุลกากรได้พัฒนากระบวนการศุลกากรอย่างต่อเนื่อง จนยกระดับเป็นระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless Customs หรือ e-Customs) และให้บริการทั่วประเทศตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551 จนถึงปัจจุบัน
1.2 มติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2548 มอบหมายให้กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดตั้ง National Single Window โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก ให้ความร่วมมือเพื่อร่วมกันผลักดันให้ National Single Window จัดตั้งได้สำเร็จตามเป้าหมาย และ ให้กรมศุลกากรสามารถจัดทำ MOU กับศุลกากรประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้กรอบ ASEAN Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window และ ASEAN Protocal to Establish and Implement the ASEAN Single Window ได้เฉพาะที่อยู่ในกรอบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเฉพาะ เพื่อผลักดันให้ ASEAN Single Window จัดตั้งได้สำเร็จตามเป้าหมาย
1.3 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 ครม.
(2)

(พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์) มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2554 โดยได้กำหนดให้โครงการจัดตั้งระบบ National Single Window (NSW) เป็นกลยุทธ์หลักภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดต้นทุนด้านเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในการทำธุรกรรมเพื่อการส่งออกและนำเข้า
1.4 ปี 2552 ผลจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ประสิทธิภาพของระบบอำนวยความสะดวกทางการค้าของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยในปี 2553 ธนาคารโลกจัดให้ประเทศไทยมีระบบอำนวยความสะดวกทางการค้าที่มีประสิทธิภาพเป็นอันดับที่ 12 ของโลก ซึ่งพัฒนาอย่างรวดเร็วจากอันดับที่ 108 ในปี 2550 ซึ่งเป็นผลจากการลดระยะเวลาที่ใช้ในการส่งออกและนำเข้าโดยเฉลี่ย จาก 24 และ 22 วันในปี 2550 เหลือเพียง 14 และ 13 วัน ในปี 2553 และค่าใช้จ่ายต่อตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับการส่งออกและนำเข้า ลดลงประมาณร้อยละ 25 ของค่าใช้จ่ายในปี 2550 ส่งผลให้ในช่วงปี 2551-2552 ประเทศไทยสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการส่งออกและนำเข้าแล้ว อย่างน้อยประมาณ 46,000 ล้านบาทต่อปี
1.5 วันที่ 27 เมษายน 2553 มติ ครม.รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2553 เรื่องข้อเสนอเพื่อเร่งรัดการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศไทย มอบหมายให้กระทรวงการคลัง รับไปพิจารณาเร่งรัดดำเนินการพัฒนาระบบ NSW ของประเทศไทย โดยกำหนดกรอบระยะเวลาและแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน แล้วรายงานคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ต่อไป

เปิดเหมือนปกติ

16/06/2021

ขณะนี้ VAN ITMX ได้ทำการเปิดระบบ NSW Bank Gateway และระบบ ITMX e-GP Bank Gateway บนระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เรียบร้อยแล้ว วันที่ 16/06/2564 เวลา 19.21 น. ทั้งนี้ระบบสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

07/06/2021

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (OCSB) แจ้งเปิดใช้ระบบคำขอใบอนุญาตนำเข้า และส่งออกน้ำตาลทรายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW (Production) แบบ Single Form อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดของเอกสารที่สามารถขอใบอนุญาตได้ดังนี้
1. คำขอหนังสืออนุญาตส่งออกน้ำตาลทราย
2. คำขอใบอนุญาตขนย้ายน้ำตาลทราย
3. รายงานการส่งออกน้ำตาลทราย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

01/06/2021

ขณะนี้การยางแห่งประเทศไทย (RAOT) ได้ทำการเปิดระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW (e-Cess) บนระบบงานจริง (Production) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ระบบสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

01/06/2021

ขณะนี้กรมการอุตสาหกรรมทหาร (DID) ได้ทำการเปิดระบบงานเกี่ยวกับการขอใบอนุญาต/ใบรับรอง และระบบการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน NSW (Production) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ระบบสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

31/05/2021

ขณะนี้ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW ของกรมวิชาการเกษตร (DOA) สามารถใช้งานได้ตามปกติเรียบร้อยแล้ว และสามารถตรวจร่วมกับทางกรมศุลกากรได้เป็นปกติ

28/05/2021

กรมการอุตสาหกรรมทหาร (DID) จะทำการปิดระบบงานเกี่ยวกับการขอใบอนุญาต/ใบรับรอง และระบบการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน NSW (Production) เพื่อปรับปรุงระบบงาน ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. - วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 07.00 น. (รวมเป็นระยะเวลา 16 ชั่วโมง) ซึ่งการดำเนินการในช่วงวัน และเวลาดังกล่าวจะส่งผลทำให้กรมการอุตสาหกรรมทหาร (DID) ไม่สามารถรับ - ส่งข้อมูลกับระบบ NSW (Production) ได้ ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วและระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

VAN ITMX จะทำการปิดระบบ NSW Bank Gateway และระบบ ITMX e-GP Bank Gateway บนระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เ...
28/05/2021

VAN ITMX จะทำการปิดระบบ NSW Bank Gateway และระบบ ITMX e-GP Bank Gateway บนระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เป็นการชั่วคราว เพื่อย้ายระบบไปให้บริการบน Server ใหม่ ที่ SNT site ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 19.00 - 19.20 น. (รวมระยะเวลา 20 นาที) โดยการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลกระทบให้สมาชิกของธนาคารไม่สามารถทำรายการผ่านระบบดังกล่าวได้
ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

VAN ITMX จะทำการปิดระบบ NSW Bank Gateway และระบบ ITMX e-GP Bank Gateway บนระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เป็นการชั่วคราว เพื่อย้ายระบบไปให้บริการบน Server ใหม่ ที่ SNT site ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 19.00 - 19.20 น. (รวมระยะเวลา 20 นาที) โดยการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลกระทบให้สมาชิกของธนาคารไม่สามารถทำรายการผ่านระบบดังกล่าวได้
ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

27/05/2021

การยางแห่งประเทศไทย (RAOT) จะทำการปิดระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW (e-Cess) บนระบบงานจริง (Production) ในวันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 21.00 น. ถึง วันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. (รวมเป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง) เพื่อโอนย้ายข้อมูลเข้าระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผลทำให้ในช่วงวัน และเวลาดังกล่าว การยางแห่งประเทศไทย (RAOT) จะไม่สามารถรับ-ส่งข้อมูลกับระบบ NSW (Production) ได้

27/05/2021

ขณะนี้ระบบ NSW (Production) ของกรมวิชาการเกษตร (DOA) ขัดข้อง ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ปัญหา โดยปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ไม่สามารถใช้การตรวจปล่อยสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามปกติ ทั้งนี้ทางกรมวิชาการเกษตร (DOA) จึงขอแจ้งการตรวจสอบปล่อยสินค้าแบบ Manual จนกว่าปัญหาดังกล่าวแก้ไขแล้วเสร็จ

23/05/2021

ขณะนี้ กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร ได้ทำการเปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ระบบสามารถรับ - ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล...
19/05/2021

กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เพื่อบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ตามแผนการบำรุงรักษาระบบ National Single Window (NSW) ในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดดังนี้

- ปิดระบบ NSW (Production) ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก Data Center แห่งที่ 1 ตั้งแต่เวลา 06.00 - 07.30 น. (รวมเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที)
- ปิดระบบ NSW (Test) ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก Data Center แห่งที่ 2 ตั้งแต่เวลา 05.00 - 06.00 น. (รวมเวลา 1 ชั่วโมง)

การปิดระบบครั้งนี้ ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก สายเรือ ตัวแทนสายเรือ ตัวแทนอากาศยาน และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง จะไม่สามารถส่งเอกสารใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรอง เข้ามาในระบบ NSW ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วและระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เพื่อบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ตามแผนการบำรุงรักษาระบบ National Single Window (NSW) ในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดดังนี้

- ปิดระบบ NSW (Production) ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก Data Center แห่งที่ 1 ตั้งแต่เวลา 06.00 - 07.30 น. (รวมเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที)
- ปิดระบบ NSW (Test) ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก Data Center แห่งที่ 2 ตั้งแต่เวลา 05.00 - 06.00 น. (รวมเวลา 1 ชั่วโมง)

การปิดระบบครั้งนี้ ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก สายเรือ ตัวแทนสายเรือ ตัวแทนอากาศยาน และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง จะไม่สามารถส่งเอกสารใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรอง เข้ามาในระบบ NSW ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วและระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

07/05/2021

ระบบอินเตอร์เน็ตของประเทศเมียนมาได้รับการแก้ไข และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form D) กับประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนได้เรียบร้อยแล้ว

27/04/2021

ขณะนี้ กรมประมง (DOF) ได้ทำการเปิดระบบ Fisheries Single Window (FSW), ระบบ Port State Measure (PSM) และระบบออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) ในส่วนของระบบงานจริง (Production) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ระบบสามารถรับ - ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

26/04/2021

ปัจจุบันประเทศเมียนมา พบปัญหาระบบอินเตอร์เน็ต ทำให้ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form D) กับประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในอาเซียนได้ จึงขอให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูล Form D ในรูปแบบกระดาษในการขอและใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแทน ทั้งนี้ หากระบบของประเทศเมียนมา สามารถใช้งานข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form D) ได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงเว็บไซต์ Thailand National Single Window อีกครั้ง

22/04/2021

ขณะนี้ VAN ITMX ได้ทำการเปิดระบบ NSW Bank Gateway และระบบ ITMX e-GP Bank Gateway บนระบบงานจริง (Production) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ระบบสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

VAN ITMX จะทำการปิดระบบ NSW Bank Gateway และระบบ ITMX e-GP Bank Gateway บนระบบงานจริง (Production) เพื่อต่ออายุ Certific...
09/04/2021

VAN ITMX จะทำการปิดระบบ NSW Bank Gateway และระบบ ITMX e-GP Bank Gateway บนระบบงานจริง (Production) เพื่อต่ออายุ Certificate (CPA) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 19.00 - 19.20 น. (รวมระยะเวลา 20 นาที) โดยการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลกระทบให้สมาชิกของธนาคารไม่สามารถทำรายการผ่านระบบดังกล่าวได้ ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

VAN ITMX จะทำการปิดระบบ NSW Bank Gateway และระบบ ITMX e-GP Bank Gateway บนระบบงานจริง (Production) เพื่อต่ออายุ Certificate (CPA) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 19.00 - 19.20 น. (รวมระยะเวลา 20 นาที) โดยการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลกระทบให้สมาชิกของธนาคารไม่สามารถทำรายการผ่านระบบดังกล่าวได้ ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

กรมประมง (DOF) จะทำการปิดระบบ Fisheries Single Window (FSW), ระบบ Port State Measure (PSM) และระบบออกหนังสือรับรองการแปร...
08/04/2021

กรมประมง (DOF) จะทำการปิดระบบ Fisheries Single Window (FSW), ระบบ Port State Measure (PSM) และระบบออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) บนระบบงานจริง (Production) เพื่อติดตั้งระบบงานแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงการนำเข้าส่งออกสินค้าประมง ในวันที่ 26/04/2564 เวลา 00.01 น. - วันที่ 27/04/2564 เวลา 23.59 น. (รวมระยะเวลา 2 วัน) ทำให้ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวผู้ประกอบการจะไม่สามารถรับ - ส่งข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ไปยังระบบของกรมศุลกากร รวมถึงกรณีใบอนุญาต/ใบรับรองเร่งด่วนที่ดำเนินการออกในรูปแบบกระดาษ (Manual) ณ หน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย

ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ประสงค์นำเข้า-ส่งออกสินค้าของกรมประมง (DOF) ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวสามารถใช้รหัสยกเว้น EXEMPT100 โดยให้ระบุ Issue Date เป็นวันต่อวัน ที่ทำใบขนสินค้า ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วและระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

กรมประมง (DOF) จะทำการปิดระบบ Fisheries Single Window (FSW), ระบบ Port State Measure (PSM) และระบบออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) บนระบบงานจริง (Production) เพื่อติดตั้งระบบงานแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงการนำเข้าส่งออกสินค้าประมง ในวันที่ 26/04/2564 เวลา 00.01 น. - วันที่ 27/04/2564 เวลา 23.59 น. (รวมระยะเวลา 2 วัน) ทำให้ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวผู้ประกอบการจะไม่สามารถรับ - ส่งข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ไปยังระบบของกรมศุลกากร รวมถึงกรณีใบอนุญาต/ใบรับรองเร่งด่วนที่ดำเนินการออกในรูปแบบกระดาษ (Manual) ณ หน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย

ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ประสงค์นำเข้า-ส่งออกสินค้าของกรมประมง (DOF) ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวสามารถใช้รหัสยกเว้น EXEMPT100 โดยให้ระบุ Issue Date เป็นวันต่อวัน ที่ทำใบขนสินค้า ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วและระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

07/04/2021

ขณะนี้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (DNP) สามารถใช้งานได้ตามปกติเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้จึงขอยกเลิกการใช้งานรหัสยกเว้น (EXEMPT100) มา ณ โอกาสนี้

31/03/2021

ขณะนี้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (DNP) ขัดข้อง และอยู่ระหว่างการแก้ไข ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ต้องการตรวจปล่อยสินค้า ตั้งแต่วันที่ 01/04/2564 - 07/04/2564 สามารถใช้รหัสยกเว้น EXEMPT100 โดยให้ระบุ Issue Date เป็นวันต่อวัน ที่ทำใบขนสินค้า

19/03/2021

ขณะนี้ระบบ Fisheries Single Window (FSW), ระบบ Port State Measure (PSM) และระบบออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) ของกรมประมง (DOF) ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) สามารถใช้งานได้ตามปกติเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้จึงขอยกเลิกการใช้งานรหัสยกเว้น (EXEMPT100) มา ณ โอกาสนี้

15/03/2021

กรมประมง (DOF) ขอขยายเวลาการใช้รหัสยกเว้น EXEMPT100 ไปจนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2564 โดยให้ระบุ Issue Date เป็นวันต่อวันในการทำใบขนสินค้า

13/03/2021

กรมประมง (DOF) ขอขยายเวลาการใช้รหัสยกเว้น EXEMPT100 ไปจนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 โดยให้ระบุ Issue Date เป็นวันต่อวันในการทำใบขนสินค้า

13/03/2021

ตามที่ระบบกรมประมง (DOF) ขัดข้อง และอยู่ระหว่างการแก้ไขนั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ต้องการนำเข้า-ส่งออกสินค้าของกรมประมง (DOF) ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 สามารถใช้รหัสยกเว้น EXEMPT100 โดยให้ระบุ Issue Date วันที่ 13 มีนาคม 2564 ที่ทำใบขนสินค้า

13/03/2021

ขณะนี้ระบบไฟฟ้าภายในของกรมประมง (DOF) ขัดข้อง ส่งผลให้ระบบสารสนเทศ รวมถึงระบบ Fisheries Single Window (FSW), ระบบ Port State Measure (PSM) และระบบออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) ของกรมประมง (DOF) ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) ไม่สามารถใช้งานได้ โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ปัญหา หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

09/03/2021

ขณะนี้ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกวัตถุอันตราย (วอ./อก.6) ผ่านระบบ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (DIW) สามารถใช้งานได้ตามปกติเรียบร้อยแล้ว

02/03/2021

ขณะนี้ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกวัตถุอันตราย (วอ./อก.6) ผ่านระบบ NSW (Production) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (DIW) ขัดข้อง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ปัญหา หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

01/03/2021

ตามที่กรมวิชาการเกษตร (DOA) ได้เปิดใช้งานระบบงานใหม่ (NEW-DOA) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา โดยได้ขอเปิดใช้ EXEMPT99 เป็นการชั่วคราวนั้น ขณะนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทางกรมวิชาการเกษตรจึงขอยกเลิกการเปิดใช้ EXEMPT99 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

28/02/2021

ขณะนี้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร ได้ทำการเปิดระบบ ebXML Gateway บนระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ระบบสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

28/02/2021

ขณะนี้กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร ได้ทำการเปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในส่วนของระบบทดสอบ (Test) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ระบบสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

27/02/2021

ขณะนี้กรมป่าไม้ (RFD) ได้ทำการเปิดระบบในส่วนของระบบจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ระบบสามารถรับ - ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

21/02/2021

ขณะนี้กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร ได้ทำการเปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ระบบสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

21/02/2021

ขณะนี้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร ได้ทำการเปิดระบบ ebXML Gateway บนระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ระบบสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

19/02/2021

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร ขอแจ้งปิดระบบ ebXML Gateway บนระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เพื่อดำเนินการทดสอบแผนสำรองฉุกเฉินในการปฏิบัติงานสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร ตามวันและเวลาดังนี้
- วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.00 - 09.00 น. (รวมระยะเวลา 3 ชั่วโมง)
- วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.00 - 09.00 น. (รวมระยะเวลา 3 ชั่วโมง)
ซึ่งการปิดระบบครั้งนี้ ผู้ประกอบการจะไม่สามารถรับส่งข้อมูลศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ได้ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วและระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

16/02/2021

กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เพื่อซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ตามแผนการบำรุงรักษาฯ ระบบ NSW รายละเอียดดังนี้

- ปิดระบบ NSW (Production) ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก Data Center แห่งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 - 09.00 น. (รวมเวลา 3 ชั่วโมง)

- ปิดระบบ NSW (Test) ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก Data Center แห่งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 - 09.00 น. (รวมเวลา 3 ชั่วโมง)

การปิดระบบครั้งนี้ ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก สายเรือ ตัวแทนสายเรือ ตัวแทนอากาศยาน และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง จะไม่สามารถส่งเอกสารใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรอง เข้ามาในระบบ NSW ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้

ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วและระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

15/02/2021

กรมป่าไม้ (RFD) จะทำการปิดระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของกรมป่าไม้ (RFD) ในส่วนของระบบจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เพื่อทดสอบการทำงานเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Data Center) ให้มีสภาพพร้อมใช้งานรองรับเมื่อเกิดเหตุ ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก หรือไฟฟ้ากระชาก ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. (รวมเป็นระยะเวลา 7 ชั่วโมง) ทั้งนี้การปิดระบบครั้งนี้มีผลทำให้ระบบสารสนเทศของกรมป่าไม้ (RFD) ทั้งในส่วนของระบบจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) ไม่สามารถเข้าใช้งานในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้

ที่อยู่

Thailand NSW
Bangkok
10110

ข้อมูลทั่วไป

แนวคิดการพัฒนาระบบ NSW ของประเทศไทยพัฒนาตามกรอบแนวคิดขององค์การสหประชาชาติองค์การศุลกากรโลกและความตกลง ASEAN สำหรับการจัดตั้ง ASEAN Single Window ภายใต้กรอบความร่วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ภายในปี 2558 2.1 ระบบ National Single Window (NSW) เป็นระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ (G2G,G2B และ B2B) สำหรับการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งเป็นระบบบริการแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติควบคู่ไปกับการปฏิรูปกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ และการลดรูปเอกสาร โดยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ (เช่น ผู้ประกอบการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์) สามารถทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัยและไร้เอกสาร เช่น การจัดเตรียมข้อมูลเพียงครั้งเดียวในการขอใบอนุญาตและใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ และการปฏิบัติพิธีการศุลกากรใบขนสินค้าและชำระค่าภาษีอากรแบบอัตโนมัติ การใช้ข้อมูลร่วมกันกับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองระหว่างหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ สามารถติดตามผลในทุกๆ ขั้นตอนของการดำเนินงานนำเข้า ส่งออกและการอนุมัติต่างๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ (e-Tracking) ทุกวันและตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 2.2 องค์ประกอบหลักของการพัฒนาระบบ NSW ของประเทศไทย โดยกรมศุลกากร เป็นเจ้าภาพหลัก ประกอบด้วย 2.2.1 ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอื่นๆ 2.2.2 พัฒนามาตรฐานข้อมูลของประเทศ สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ รวมถึงมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอื่นๆ 2.2.3 กลไกกำกับดูแล กำหนดราคา และการประกันคุณภาพการบริการระบบ NSW ของประเทศ 2.2.4 ระบบทะเบียนหน่วยงานออกใบอนุญาตและใบรับรองต่างๆ ภายในประเทศไทยประมาณ 35 หน่วยงาน 2.2.5 ระบบทะเบียนผู้ใช้บริการภาคธุรกิจภายในประเทศไทยประมาณ 125,000 บริษัท 2.2.6 โครงสร้างพื้นฐานระบบ National Single Window มาตรฐานทางเทคนิคและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.2.7 การบริการขอและออกใบอนุญาตและใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัย สำหรับส่วนราชการที่ไม่มีระบบของตนเอง 2.2.8 การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยกับหน่วยงานในต่างประเทศ เช่น กรมศุลกากร กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมการค้าต่างประเทศ กรมป่าไม้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น 2.2.9 การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาคธุรกิจไทยและภาคธุรกิจต่างประเทศ (เป็นทางเลือกหนึ่งของภาคธุรกิจ) 2.3 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อระบบ NSW พัฒนาเป็นระบบที่สมบูรณ์ 2.3.1 ลดภาระในการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนของผู้เกี่ยวข้องโดยสามารถกรอกข้อมูลเพียงชุดเดียวแล้วสามารถส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ รวมถึงการใช้ข้อมูลร่วมกันทั้งหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ 2.3.2 ลดระยะเวลาการให้บริการของภาครัฐที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก 2.3.3 ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในกระบวนการนำเข้าและส่งออกในภาพรวมของประเทศได้ประมาณ 82,000 - 100,000 ล้านบาทต่อปี (เปรียบเทียบกับการใช้ระบบเอกสาร)

เบอร์โทรศัพท์

+6620349500

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ThaiNSWผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ThaiNSW:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด