CAAT - The Civil Aviation Authority of Thailand

CAAT - The Civil Aviation Authority of Thailand องค์กรกำกับดูแลกิจการการบินพลเรือนของประเทศไทย

เปิดเหมือนปกติ

CAAT หารือสายการบิน เน้นย้ำมาตรการเข้มงวดตรวจสอบเอกสารผู้เดินทางเข้าไทย.          วันนี้ (27 ธ.ค. 2564) สำนักงานการบินพล...
27/12/2021

CAAT หารือสายการบิน เน้นย้ำมาตรการเข้มงวดตรวจสอบเอกสารผู้เดินทางเข้าไทย
.
วันนี้ (27 ธ.ค. 2564) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้หารือร่วมกับคณะกรรมการ AOC (Airlines Operation Committee) และสายการบินระหว่างประเทศที่มีเที่ยวบินเข้าประเทศไทยมากกว่า 90 สายการบิน รวมทั้งผู้แทนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเน้นย้ำให้สายการบินตรวจสอบเอกสารของผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศไทยอย่างเข้มงวด และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการการตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าประเทศไทยที่ดำเนินการอยู่แล้ว

ก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 CAAT ได้ออกระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่าด้วยแนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินระหว่างประเทศ ในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พ.ศ. 2564 โดยให้สายการบินตรวจสอบเอกสารสําคัญของผู้โดยสารก่อนออกบัตรโดยสาร (Boarding Pass) ตามมาตรการป้องกันโรคสําหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กำหนด หากตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้ระงับการออก บัตรโดยสาร (Boarding Pass) แก่ผู้โดยสารนั้น โดยที่ผ่านมา CAAT ได้ติดตามการดำเนินการของสายการบินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากพบว่าสายการบินมีข้อผิดพลาดจากระเบียบฯ CAAT จะดำเนินการตามมาตรการจากเบาไปหาหนัก เพื่อให้สายการบินเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น โดยจะส่งหนังสือแจ้งเตือนในลำดับแรก แต่หากยังพบข้อผิดพลาดมากกว่า 2 ครั้ง CAAT จะไม่รับพิจารณาเรื่องร้องขอใด ๆ จากสายการบินเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งสายการบินรับทราบมาตรการดังกล่าวพร้อมทั้งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม เพื่อยกระดับการป้องกันและซักซ้อมความเข้าใจให้ตรงกัน ที่ประชุมได้เน้นย้ำการปฏิบัติของสายการบินตามแนวทางที่กำหนด มีการสื่อสารข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทาง ให้แน่ใจว่าเอกสารครบถ้วนถูกต้อง รวมถึงการจัดการผู้โดยสารที่มาต่อเครื่องไป Sandbox เพื่อการยับยั้งผู้โดยสารที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข หากมีผู้โดยสารที่เอกสารไม่ครบเล็ดลอดเข้ามา ผู้โดยสารจะถูกส่งไปยังพื้นที่รองรับที่สนามบินเพื่อเตรียมส่งกลับประเทศต้นทาง

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและลดจำนวนการรับขนผู้โดยสารที่เอกสารไม่ครบเดินทางเข้ามายังประเทศไทยให้น้อยที่สุด อีกทั้งเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง และลดความแออัดในสนามบิน CAAT ขอความร่วมมือให้สายการบินเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเอกสารของผู้โดยสารที่ต้องแสดงก่อนขึ้นเครื่อง เช่น ผลตรวจ RT-PCR ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง การลงทะเบียน Thailand Pass และเอกสารสำคัญอื่น ๆ ตามที่ ศบค. กำหนด อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงทางชีวภาพและความเชื่อมั่นในความปลอดภัยทางสาธารณสุขของประชาชนของประเทศไทย และขอให้สายการบินแจ้งเตือนผู้โดยสารเพื่อรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการทั้งก่อนเดินทางและระหว่างเดินทาง หากไม่ปฏิบัติตามจะถือเป็นความผิด และอาจได้รับโทษตามกฎหมายว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ
_______________________________________
CAAT News ฉบับที่ 42/2564 วันที่ 27 ธันวาคม 2564
กองสื่อสารองค์กร
https://www.caat.or.th/th/archives/62230

CAAT หารือสายการบิน เน้นย้ำมาตรการเข้มงวดตรวจสอบเอกสารผู้เดินทางเข้าไทย
.
วันนี้ (27 ธ.ค. 2564) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้หารือร่วมกับคณะกรรมการ AOC (Airlines Operation Committee) และสายการบินระหว่างประเทศที่มีเที่ยวบินเข้าประเทศไทยมากกว่า 90 สายการบิน รวมทั้งผู้แทนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเน้นย้ำให้สายการบินตรวจสอบเอกสารของผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศไทยอย่างเข้มงวด และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการการตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าประเทศไทยที่ดำเนินการอยู่แล้ว

ก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 CAAT ได้ออกระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่าด้วยแนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินระหว่างประเทศ ในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พ.ศ. 2564 โดยให้สายการบินตรวจสอบเอกสารสําคัญของผู้โดยสารก่อนออกบัตรโดยสาร (Boarding Pass) ตามมาตรการป้องกันโรคสําหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กำหนด หากตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้ระงับการออก บัตรโดยสาร (Boarding Pass) แก่ผู้โดยสารนั้น โดยที่ผ่านมา CAAT ได้ติดตามการดำเนินการของสายการบินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากพบว่าสายการบินมีข้อผิดพลาดจากระเบียบฯ CAAT จะดำเนินการตามมาตรการจากเบาไปหาหนัก เพื่อให้สายการบินเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น โดยจะส่งหนังสือแจ้งเตือนในลำดับแรก แต่หากยังพบข้อผิดพลาดมากกว่า 2 ครั้ง CAAT จะไม่รับพิจารณาเรื่องร้องขอใด ๆ จากสายการบินเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งสายการบินรับทราบมาตรการดังกล่าวพร้อมทั้งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม เพื่อยกระดับการป้องกันและซักซ้อมความเข้าใจให้ตรงกัน ที่ประชุมได้เน้นย้ำการปฏิบัติของสายการบินตามแนวทางที่กำหนด มีการสื่อสารข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทาง ให้แน่ใจว่าเอกสารครบถ้วนถูกต้อง รวมถึงการจัดการผู้โดยสารที่มาต่อเครื่องไป Sandbox เพื่อการยับยั้งผู้โดยสารที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข หากมีผู้โดยสารที่เอกสารไม่ครบเล็ดลอดเข้ามา ผู้โดยสารจะถูกส่งไปยังพื้นที่รองรับที่สนามบินเพื่อเตรียมส่งกลับประเทศต้นทาง

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและลดจำนวนการรับขนผู้โดยสารที่เอกสารไม่ครบเดินทางเข้ามายังประเทศไทยให้น้อยที่สุด อีกทั้งเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง และลดความแออัดในสนามบิน CAAT ขอความร่วมมือให้สายการบินเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเอกสารของผู้โดยสารที่ต้องแสดงก่อนขึ้นเครื่อง เช่น ผลตรวจ RT-PCR ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง การลงทะเบียน Thailand Pass และเอกสารสำคัญอื่น ๆ ตามที่ ศบค. กำหนด อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงทางชีวภาพและความเชื่อมั่นในความปลอดภัยทางสาธารณสุขของประชาชนของประเทศไทย และขอให้สายการบินแจ้งเตือนผู้โดยสารเพื่อรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการทั้งก่อนเดินทางและระหว่างเดินทาง หากไม่ปฏิบัติตามจะถือเป็นความผิด และอาจได้รับโทษตามกฎหมายว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ
_______________________________________
CAAT News ฉบับที่ 42/2564 วันที่ 27 ธันวาคม 2564
กองสื่อสารองค์กร
https://www.caat.or.th/th/archives/62230

27/12/2021

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CAAT - The Civil Aviation Authority of Thailand GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และเครือข่าย
.
ภูมิใจเสนอผลงานการพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานไต้คนขับ ภายใต้เครือข่ายอุตสาหกรรมอากาศยานไร้คนขับ ทั้งในบริบทการกำกับดูแลควบคู่ไปกับการส่งเสริมพัฒนา ตลอดจนการสร้างมาตรฐานของผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ ให้มีความรู้ ความชำนาญ รวมไปถึงการนำระบบจัดการจราจรทางอากาศของโดรนมาใช้งานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานอากาศยานไร้คนขับ
.
ติดตามก้าวต่อไปของการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานไร้คนขับ เร็วๆ นี้

จบไปแล้ว สำหรับงาน 1st Thailand Drone Symposium: UAS for Tomorrow  ครั้งแรกของการสัมมนาภายใต้เครือข่ายด้านอากาศยานไร้คนข...
25/12/2021

จบไปแล้ว สำหรับงาน 1st Thailand Drone Symposium: UAS for Tomorrow ครั้งแรกของการสัมมนาภายใต้เครือข่ายด้านอากาศยานไร้คนขับ เพื่อการนำเสนอผลงานวิชาการและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับที่มีคุณภาพ
.
เชื่อว่า กิจกรรมภายในงานนี้จะเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสในการการเข้าถึงเทคโนโลยีและการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับในประเทศไทย เพื่อยกระดับการขึ้นเป็นผู้นำได้ในระดับภูมิภาค!
.
แล้วพบกันใหม่ค่ะ : )

จบไปแล้ว สำหรับงาน 1st Thailand Drone Symposium: UAS for Tomorrow ครั้งแรกของการสัมมนาภายใต้เครือข่ายด้านอากาศยานไร้คนขับ เพื่อการนำเสนอผลงานวิชาการและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับที่มีคุณภาพ
.
เชื่อว่า กิจกรรมภายในงานนี้จะเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสในการการเข้าถึงเทคโนโลยีและการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับในประเทศไทย เพื่อยกระดับการขึ้นเป็นผู้นำได้ในระดับภูมิภาค!
.
แล้วพบกันใหม่ค่ะ : )

May this Joyous Season bring you peace, health and happiness throughout the coming year.🎄 Merry Christmas and Happy New ...
25/12/2021

May this Joyous Season bring you peace, health and happiness throughout the coming year.

🎄 Merry Christmas and Happy New Year 2022 🎉

May this Joyous Season bring you peace, health and happiness throughout the coming year.

🎄 Merry Christmas and Happy New Year 2022 🎉

CAAT ออกประกาศแจ้งสายการบิน ผู้โดยสารเข้าไทยต้องกรอกฟอร์มด้านสาธารณสุขก่อนออกจากเครื่องบิน ลดปัญหาแออัดในสนามบิน.       ...
24/12/2021

CAAT ออกประกาศแจ้งสายการบิน ผู้โดยสารเข้าไทยต้องกรอกฟอร์มด้านสาธารณสุขก่อนออกจากเครื่องบิน ลดปัญหาแออัดในสนามบิน
.
วันนี้ (24 ธ.ค. 2564) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้ออกประกาศนักบิน (NOTAM) แจ้งสายการบินทั่วโลก กำชับให้แจกเอกสารสำหรับเข้าประเทศตั้งแต่บนเครื่องบินและแจ้งผู้โดยสารให้เตรียมเอกสารเข้าประเทศที่กรอกแล้วให้พร้อมก่อนออกจากเครื่องบิน เพื่อลดความแออัดในสนามบินป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
เนื่องจากขณะนี้ยังคงมีผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เคยได้รับอนุมัติให้เดินทางเข้าประเทศไทย เดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อลดความแออัดในสนามบินและเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมป้องกันโรค และรักษาระยะห่างอย่างเข้มงวด CAAT จึงออกประกาศนักบิน (NOTAM) แจ้งสายการบินทั่วโลกให้แจกเอกสารแบบฟอร์มด้านสาธารณสุขและฟอร์มเข้าประเทศตั้งแต่อยู่บนเครื่องบิน เช่น แบบฟอร์มยินยอมให้ตรวจหาการติดเชื้อโควิด – 19 ครั้งที่ 2 โดยวิธี RT-PCR เพื่อให้ผู้โดยสารกรอกให้เสร็จเรียบร้อยและจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดของตนเองให้พร้อมก่อนออกจากเครื่องบิน เพื่อลดปัญหาการเกิดความแออัดบริเวณอาคารผู้โดยสารทำให้เกิดความล่าช้าในการเดินทางเข้าประเทศไทย
ทั้งนี้ การตรวจโควิด-19 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธี RT-PCR อ้างอิงจากคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 25/2564 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ที่สั่งว่ากรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ประเภท (1) ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ครั้งที่ 2 จากสถานพยาบาลหรือหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนตามที่ทางราชการกำหนด ในระหว่างวันที่ 5 - 6 ของระยะเวลาที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักร หรือเมื่อมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ โดยทางราชการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใข้จ่าย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่ทางราชการกำหนด

_______________________________________

CAAT News ฉบับที่ 41/2564 วันที่ 24 ธันวาคม 2564
กองสื่อสารองค์กร
https://www.caat.or.th/th/archives/62190

CAAT ออกประกาศแจ้งสายการบิน ผู้โดยสารเข้าไทยต้องกรอกฟอร์มด้านสาธารณสุขก่อนออกจากเครื่องบิน ลดปัญหาแออัดในสนามบิน
.
วันนี้ (24 ธ.ค. 2564) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้ออกประกาศนักบิน (NOTAM) แจ้งสายการบินทั่วโลก กำชับให้แจกเอกสารสำหรับเข้าประเทศตั้งแต่บนเครื่องบินและแจ้งผู้โดยสารให้เตรียมเอกสารเข้าประเทศที่กรอกแล้วให้พร้อมก่อนออกจากเครื่องบิน เพื่อลดความแออัดในสนามบินป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
เนื่องจากขณะนี้ยังคงมีผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เคยได้รับอนุมัติให้เดินทางเข้าประเทศไทย เดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อลดความแออัดในสนามบินและเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมป้องกันโรค และรักษาระยะห่างอย่างเข้มงวด CAAT จึงออกประกาศนักบิน (NOTAM) แจ้งสายการบินทั่วโลกให้แจกเอกสารแบบฟอร์มด้านสาธารณสุขและฟอร์มเข้าประเทศตั้งแต่อยู่บนเครื่องบิน เช่น แบบฟอร์มยินยอมให้ตรวจหาการติดเชื้อโควิด – 19 ครั้งที่ 2 โดยวิธี RT-PCR เพื่อให้ผู้โดยสารกรอกให้เสร็จเรียบร้อยและจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดของตนเองให้พร้อมก่อนออกจากเครื่องบิน เพื่อลดปัญหาการเกิดความแออัดบริเวณอาคารผู้โดยสารทำให้เกิดความล่าช้าในการเดินทางเข้าประเทศไทย
ทั้งนี้ การตรวจโควิด-19 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธี RT-PCR อ้างอิงจากคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 25/2564 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ที่สั่งว่ากรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ประเภท (1) ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ครั้งที่ 2 จากสถานพยาบาลหรือหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนตามที่ทางราชการกำหนด ในระหว่างวันที่ 5 - 6 ของระยะเวลาที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักร หรือเมื่อมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ โดยทางราชการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใข้จ่าย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่ทางราชการกำหนด

_______________________________________

CAAT News ฉบับที่ 41/2564 วันที่ 24 ธันวาคม 2564
กองสื่อสารองค์กร
https://www.caat.or.th/th/archives/62190

24/12/2021
UAS For Tomorrow

1st Thailand Drone Symposium: UAS for Tomorrow
.
เริ่มแล้ว สำหรับการสัมมนาภายใต้เครือข่ายด้านอากาศยานไร้คนขับ เพื่อการนำเสนอผลงานวิชาการและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสในการการเข้าถึงเทคโนโลยีและการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับในประเทศไทย เพื่อยกระดับการขึ้นเป็นผู้นำได้ในระดับภูมิภาค!

❎🎁 CAAT ของดรับของขวัญขอน้อมรับไมตรีจิต และขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือที่ดีมา ณ โอกาสนี้----------------------------------...
23/12/2021

❎🎁 CAAT ของดรับของขวัญ
ขอน้อมรับไมตรีจิต และขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือที่ดีมา ณ โอกาสนี้
------------------------------------------------------------
No gift No gadgets,
Your continuing support is our best asset

❎🎁 CAAT ของดรับของขวัญ
ขอน้อมรับไมตรีจิต และขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือที่ดีมา ณ โอกาสนี้
------------------------------------------------------------
No gift No gadgets,
Your continuing support is our best asset

ก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินจะเป็นอย่างไร? (ลงทะเบียนมาร่วมแลกเปลี่ยน ที่นี่ https://bit.ly/3rZI4Kx).แล...
22/12/2021

ก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินจะเป็นอย่างไร?
(ลงทะเบียนมาร่วมแลกเปลี่ยน ที่นี่ https://bit.ly/3rZI4Kx)
.
แล้วไปพบกันที่งาน 1st Thailand Drone Symposium: UAS for Tomorrow ครั้งแรกของงานสัมมนาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและออกแบบรากฐาน สำหรับก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมโดรนในประเทศไทย เพื่อไปสู่การสร้างมาตรฐานให้สอดรับกับมาตรฐานสากล
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Email: [email protected] (อาทิตยา)

📢 ประกาศกรมการกงสุล : ระบบ Thailand Pass จะปิดรับการลงทะเบียน สำหรับการเข้าประเทศไทย แบบ Test & Go ทั้งหมด และการเข้าประ...
22/12/2021

📢 ประกาศกรมการกงสุล : ระบบ Thailand Pass จะปิดรับการลงทะเบียน สำหรับการเข้าประเทศไทย แบบ Test & Go ทั้งหมด และการเข้าประเทศไทยแบบ Sandbox ยกเว้น จังหวัดภูเก็ต (เป็นการชั่วคราว) ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
_________________________________________
📢 Announcement:
Thailand Pass will be closed for all new Test and Go and Sandbox applications (except Phuket Sandbox), starting from 00.00 hrs. on 22 December 2021 until further notice.

credit : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

CAAT ออกประกาศแจ้งสายการบินถึงมาตรการเข้าไทยล่าสุด สกัดเชื้อโควิด – 19 “โอมิครอน”.วันนี้ (21 ธ.ค. 2564) สำนักงานการบินพล...
21/12/2021

CAAT ออกประกาศแจ้งสายการบินถึงมาตรการเข้าไทยล่าสุด สกัดเชื้อโควิด – 19 “โอมิครอน”
.
วันนี้ (21 ธ.ค. 2564) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้ออกประกาศนักบิน (NOTAM) แจ้งสายการบินทั่วโลกถึงมาตรการที่ปรับปรุงล่าสุดในการเดินทางทางอากาศเข้ามายังประเทศไทย เพื่อยกระดับการป้องกันการขนส่งผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ “โอมิครอน” เข้ามาระบาดในประเทศ ดังนี้

ระบบ Thailand Pass จะปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่ต้องการเข้าประเทศไทยแบบ Test & Go และ Sandbox ทั้งหมด ยกเว้นแซนด์บ็อกซ์ของจังหวัดภูเก็ต (Phuket Sandbox) และผู้ลงทะเบียนใน Thailand Pass ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามแนวทางใหม่ คือ

1. ผู้ลงทะเบียนที่ได้รับ QR Code จากระบบ Thailand Pass แล้ว ยังสามารถเข้าประเทศไทยได้ภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับการอนุมัติ

2. ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ยังรอผลการพิจารณาโดยยังไม่ได้รับ QR Code ต้องรอจนกว่าจะได้รับการอนุมัติ หากสำเร็จสามารถเข้าประเทศไทยได้ภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับการอนุมัติ

3. ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ จะไม่สามารถลงทะเบียนภายใต้เงื่อนไขการเข้าประเทศแบบ Test & Go และ Sandbox ได้ ยกเว้นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ โดยระบบ Thailand Pass จะเปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่ต้องการเข้าประเทศไทยแบบกักตัว (Alternative Quarantine หรือ AQ) หรือ Phuket Sandbox เท่านั้น

4. ผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้าไทยภายใต้เงื่อนไข Test & Go และแซนด์บ็อกซ์ซึ่งได้รับการอนุมัติไปแล้ว จะต้องเข้ารับการตรวจหาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ครั้งที่ 2 โดยวิธี RT-PCR (ไม่ใช่วิธีเดิมคือ ATK) ณ สถานที่ที่ทางรัฐบาลไทยจัดเตรียมไว้ให้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ทั้งนี้ CAAT ได้กำชับให้สายการบินทุกสายช่วยตรวจสอบกลั่นกรองเอกสารและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด รวมถึงให้สายการบินแจ้งผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการที่ปรับปรุงดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
_______________________________________
CAAT News ฉบับที่40/2564 วันที่ 21 ธันวาคม 2564
กองสื่อสารองค์กร
https://www.caat.or.th/th/archives/62138

CAAT ออกประกาศแจ้งสายการบินถึงมาตรการเข้าไทยล่าสุด สกัดเชื้อโควิด – 19 “โอมิครอน”
.
วันนี้ (21 ธ.ค. 2564) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้ออกประกาศนักบิน (NOTAM) แจ้งสายการบินทั่วโลกถึงมาตรการที่ปรับปรุงล่าสุดในการเดินทางทางอากาศเข้ามายังประเทศไทย เพื่อยกระดับการป้องกันการขนส่งผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ “โอมิครอน” เข้ามาระบาดในประเทศ ดังนี้

ระบบ Thailand Pass จะปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่ต้องการเข้าประเทศไทยแบบ Test & Go และ Sandbox ทั้งหมด ยกเว้นแซนด์บ็อกซ์ของจังหวัดภูเก็ต (Phuket Sandbox) และผู้ลงทะเบียนใน Thailand Pass ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามแนวทางใหม่ คือ

1. ผู้ลงทะเบียนที่ได้รับ QR Code จากระบบ Thailand Pass แล้ว ยังสามารถเข้าประเทศไทยได้ภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับการอนุมัติ

2. ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ยังรอผลการพิจารณาโดยยังไม่ได้รับ QR Code ต้องรอจนกว่าจะได้รับการอนุมัติ หากสำเร็จสามารถเข้าประเทศไทยได้ภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับการอนุมัติ

3. ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ จะไม่สามารถลงทะเบียนภายใต้เงื่อนไขการเข้าประเทศแบบ Test & Go และ Sandbox ได้ ยกเว้นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ โดยระบบ Thailand Pass จะเปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่ต้องการเข้าประเทศไทยแบบกักตัว (Alternative Quarantine หรือ AQ) หรือ Phuket Sandbox เท่านั้น

4. ผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้าไทยภายใต้เงื่อนไข Test & Go และแซนด์บ็อกซ์ซึ่งได้รับการอนุมัติไปแล้ว จะต้องเข้ารับการตรวจหาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ครั้งที่ 2 โดยวิธี RT-PCR (ไม่ใช่วิธีเดิมคือ ATK) ณ สถานที่ที่ทางรัฐบาลไทยจัดเตรียมไว้ให้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ทั้งนี้ CAAT ได้กำชับให้สายการบินทุกสายช่วยตรวจสอบกลั่นกรองเอกสารและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด รวมถึงให้สายการบินแจ้งผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการที่ปรับปรุงดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
_______________________________________
CAAT News ฉบับที่40/2564 วันที่ 21 ธันวาคม 2564
กองสื่อสารองค์กร
https://www.caat.or.th/th/archives/62138

1st Thailand Drone Symposium: UAS for Tomorrowการพัฒนาก้าวต่อไปสำหรับอุตสาหกรรมอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินในประเทศไทย ทั้งใน...
21/12/2021

1st Thailand Drone Symposium: UAS for Tomorrow
การพัฒนาก้าวต่อไปสำหรับอุตสาหกรรมอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินในประเทศไทย ทั้งในบริบทการกำกับดูแลควบคู่กับการสร้างมาตรฐานและการส่งเสริมพัฒนาจะเป็นอย่างไร?
.
ลงทะเบียนมาร่วมแลกเปลี่ยนกัน
ที่นี่ https://bit.ly/3rZI4Kx
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Email: [email protected] (อาทิตยา)

ชวนผู้สนใจ มาร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อการออกแบบรากฐานสำหรับการออกก้าวเดินของอุตสาหกรรมโดรนในไทยไปสู่อุตสาหกรรมโดรนในระดับนานาชาติ ที่งาน 1st Thailand Drone Symposium: UAS for Tomorrow
.
การพัฒนาก้าวต่อไปสำหรับอุตสาหกรรมอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินในประเทศไทย ทั้งในบริบทการกำกับดูแลควบคู่กับการสร้างมาตรฐานและการส่งเสริมพัฒนาจะเป็นอย่างไร?
.
ลงทะเบียนมาร่วมแลกเปลี่ยนกันงานที่นี่
https://bit.ly/3rZI4Kx
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Email: [email protected] (อาทิตยา)
.
#Wangchanvalley #แหล่งรวมนวัตกรรม #วังจันทร์วัลเลย์ #เมืองอัจฉริยะ #เมืองนวัตกรรมแห่งอนาคต #ต้นแบบSmartCity #SiliconValleyofThailand #SmartCity #EECi #อากาศยานไร้คนขับ #Drone #UASforTomorrow

ที่อยู่

333/105 อาคารหลักสี่พลาซ่า, ถ. แจ้งวัฒนะ แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมห
Bangkok
10120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

www.caat.or.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ CAAT - The Civil Aviation Authority of Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง CAAT - The Civil Aviation Authority of Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CAAT - The Civil Aviation Authority of Thailand GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และเครือข่าย . ภูมิใจเสนอผลงานการพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานไต้คนขับ ภายใต้เครือข่ายอุตสาหกรรมอากาศยานไร้คนขับ ทั้งในบริบทการกำกับดูแลควบคู่ไปกับการส่งเสริมพัฒนา ตลอดจนการสร้างมาตรฐานของผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ ให้มีความรู้ ความชำนาญ รวมไปถึงการนำระบบจัดการจราจรทางอากาศของโดรนมาใช้งานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานอากาศยานไร้คนขับ . ติดตามก้าวต่อไปของการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานไร้คนขับ เร็วๆ นี้
แบบนี้บินได้โดยไม่อยู่ในเขตหวงห้ามใช่มั้ยครับ
ก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินจะเป็นอย่างไร? (ลงทะเบียนมาร่วมแลกเปลี่ยน ที่นี่ https://bit.ly/3rZI4Kx) . CAAT - The Civil Aviation Authority of Thailand ร่วมกับ GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และเครือข่าย ชวนพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงก้าวต่อไปของการพัฒนาอุตสหกรรมอากาศยานไต้คนขับ ทั้งในบริบทการกำกับดูแลควบคู่ไปกับการส่งเสริมพัฒนา ตลอดจนการสร้างมาตรฐานของผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ ให้มีความรู้ ความชำนาญ รวมไปถึงการนำระบบจัดการจราจรทางอากาศของโดรนมาใช้งานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานอากาศยานไร้คนขับ . แล้วไปพบกันที่งาน 1st Thailand Drone Symposium: UAS for Tomorrow ครั้งแรกของงานสัมมนาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและออกแบบรากฐาน สำหรับก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมโดรนในประเทศไทย เพื่อไปสู่การสร้างมาตรฐานให้สอดรับกับมาตรฐานสากล . สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Email: [email protected] (อาทิตยา) . #Wangchanvalley #แหล่งรวมนวัตกรรม #วังจันทร์วัลเลย์ #เมืองอัจฉริยะ #เมืองนวัตกรรมแห่งอนาคต #ต้นแบบSmartCity #SiliconValleyofThailand #SmartCity #EECi #อากาศยานไร้คนขับ #Drone #UASforTomorrow
ก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินจะเป็นอย่างไร? (ลงทะเบียนมาร่วมแลกเปลี่ยน ที่นี่ https://bit.ly/3rZI4Kx) . CAAT - The Civil Aviation Authority of Thailand ร่วมกับ GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และเครือข่าย ชวนพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงก้าวต่อไปของการพัฒนาอุตสหกรรมอากาศยานไต้คนขับ ทั้งในบริบทการกำกับดูแลควบคู่ไปกับการส่งเสริมพัฒนา ตลอดจนการสร้างมาตรฐานของผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ ให้มีความรู้ ความชำนาญ รวมไปถึงการนำระบบจัดการจราจรทางอากาศของโดรนมาใช้งานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานอากาศยานไร้คนขับ . แล้วไปพบกันที่งาน 1st Thailand Drone Symposium: UAS for Tomorrow ครั้งแรกของงานสัมมนาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและออกแบบรากฐาน สำหรับก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมโดรนในประเทศไทย เพื่อไปสู่การสร้างมาตรฐานให้สอดรับกับมาตรฐานสากล . สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Email: [email protected] (อาทิตยา) . #Wangchanvalley #แหล่งรวมนวัตกรรม #วังจันทร์วัลเลย์ #เมืองอัจฉริยะ #เมืองนวัตกรรมแห่งอนาคต #ต้นแบบSmartCity #SiliconValleyofThailand #SmartCity #EECi #อากาศยานไร้คนขับ #Drone #UASforTomorrow
พบกับงาน 1st Thailand Drone Symposium: UAS for Tomorrow ครั้งแรกในเมืองไทย สำหรับการสัมมนาภายใต้เครือข่ายทางวิชาการด้านอากาศยานไร้คนขับ เพื่อการนำเสนอผลงานวิชาการและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับที่มีคุณภาพ . สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. CAAT - The Civil Aviation Authority of Thailand ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดงาน 1st Thailand Drone Symposium “UAS for Tomorrow” ซึ่งจะเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสในการการเข้าถึงเทคโนโลยีและการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับในประเทศไทย เพื่อยกระดับการขึ้นเป็นผู้นำได้ในระดับภูมิภาค . โดยจะจัดขึ้นใน 24 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09:30 น. - 16:30 น. ในรูปแบบออนไลน์ (Webinar) เพื่อเผยแพร่ทั้งงานวิจัยและองค์ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบังคับหรือปล่อยอากาศยาน รวมถึงสร้างการตระหนักในมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยาน ตลอดจนการนำเสนอสถานการณ์โดรนปัจจุบันในประเทศไทย แนวทางที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะด้านการจัดการจราจรทางอากาศและการควบคุมการทำการบิน นอกจากนี้ จะเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน เพื่อนำเสนอแนวทางในการในการพัฒนาและออกแบบข้อกฎหมายเพื่อรองรับกับการใช้งานโดรนในอนาคตด้วย . แล้วไปพบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้พัฒนาอากาศยานไร้คนขับในประเทศไทย หน่วยงานหรือบุคคลที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเพื่อร่วมงาน ที่นี่ ลิงก์ลงทะเบียน https://bit.ly/3rZI4Kx #Wangchanvalley #แหล่งรวมนวัตกรรม #วังจันทร์วัลเลย์ #เมืองอัจฉริยะ #เมืองนวัตกรรมแห่งอนาคต #ต้นแบบSmartCity #SiliconValleyofThailand #SmartCity #EECi #อากาศยานไร้คนขับ #Drone #UASforTomorrow
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ประกาศห้ามผู้โดยสารจาก 8 ประเทศเสี่ยง เข้าประเทศไทย เพื่อสกัดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ “โอไมครอน" ได้แก่ - Botswana - Eswatini - Lesotho - Malawi - Mozambique - Namibia - South Africa - Zimbabwe 📢 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด 📢 งดการเดินทางออกนอกพื้นที่ ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด งดการเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดการเดินทางที่อาจเสี่ยงต่อการติดโรค 📢 โปรดเว้นระยะห่างทางสังคม รักษาความสะอาด กินร้อน ช้อนฉัน ห่างกัน 1-2 เมตร ที่มา : CAAT - The Civil Aviation Authority of Thailand สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย #สถานการณ์โควิด19 #โควิด19 #COVID19 #SCiRA #SmartHealth #KMITL #KMITLGO ------------------------------------------------------ 📱 ติดต่อสอบถามทางช่องทางออนไลน์ได้ ดังนี้ Website : https://scirakmitl168.wordpress.com/ Line : @478bqkoq (https://lin.ee/110x0tf) Facebook : https://web.facebook.com/SCiRAKMITL E-mail : [email protected]
CAAT ประกาศห้ามผู้โดยสารจาก 8 ประเทศเสี่ยง เข้าไทย สกัดเชื้อโควิด “โอไมครอน" วานนี้ (27 พ.ย. 2564) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ออกประกาศนักบิน (NOTAM) แจ้งสายการบินทั่วโลกถึงมาตรการป้องกันการขนส่งผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ “โอไมครอน” เข้ามาระบาดในประเทศไทย โดยประเทศไทยจะมีข้อกำหนดสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางมาจาก 8 ประเทศ ได้แก่ Botswana/ Eswatini/ Lesotho/ Malawi/ Mozambique/ Namibia/ South Africa และ Zimbabwe ดังนี้ 1) หากผู้โดยสารได้เดินทางมาถึงไทย ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 (00.01 น.) จนกระทั่งถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 (23.59 น.) จะต้องเข้ากระบวนการกักตัว (Quarantine) 14 วันทันที ไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะได้รับการอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศมาในรูปแบบใด 2) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ห้ามผู้โดยสารจาก 8 ประเทศเหล่านี้เข้าประเทศไทย แม้ว่าจะได้รับอนุญาตผ่านระบบ Thailand Pass แล้ว และการอนุญาตทั้งหมดจะสิ้นสภาพตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป 3) ปัจจุบันระบบ Thailand Pass ไม่ให้บริการขออนุญาตจากผู้ที่จะเดินทางจากประเทศเหล่านี้แล้ว สำหรับประเทศในทวีปแอฟริกาอื่น ๆ จะสามารถเดินทางเข้าไทยได้ตามการอนุญาตที่ได้รับจนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 และตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคมเป็นต้นไป หากเดินทางเข้ามาจะต้องเข้ากระบวนการกักตัว (Quarantine) 14 วัน ไม่ว่าจะได้รับการอนุญาตให้เข้าประเทศไทยมาในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งนี้ กำชับให้สายการบินทุกสายช่วยตรวจสอบกลั่นกรองและเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษ หากทราบว่ามีผู้โดยสารเดินทางมาจากทั้ง 8 ประเทศนี้แม้ว่าจะได้รับการอนุญาตผ่านระบบ Thailand Pass โดยแจ้งว่าได้ลงทะเบียนมาจากประเทศอื่น ขอให้แจ้งผู้โดยสารให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวด้วย ที่มา : CAAT - The Civil Aviation Authority of Thailand สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย #ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 #ศูนย์ข้อมูลCOVID19 #ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
The Franco-Thai Chamber of Commerce (FTCC) and Thai European Business Association are very proud of the official launch of its European Aerospace Committee with the first and successful EAC Lunch Talk today. Presided over by H.E. Anutin Charnveerakul, Deputy Prime Minister and Minister Ministry of Public Health - กระทรวงสาธารณสุข and H.E. David Daly, Ambassador of the European Union in Thailand, the lunch talk allows the public to hear about updates on Thailand reopening and insights from relating governmental agencies: Sarun Benjanirat from CAAT - The Civil Aviation Authority of Thailand Chattan Kunjara Na Ayudhya from Tourism Authority of Thailand and Hataiporn Suwanmethajarn from International Air Transport Association (IATA) 70 participants, leaders in the aerospace industry, were gathered at SO/ Bangkok. 2022 Activities are also planned with visits to EEC Aetropolis and GISTDA and more talks. For more photos, please click: [email protected]/albums/72157720186088307" rel="nofollow,noopener" target="_blank">https://www.flickr.com/photos/[email protected]/albums/72157720186088307 #reopeningthailand #ftccevent #FTCC #euroaerospace #EAC #Teba
Good Morning. I really need a (Thai Company) for the covid insurance?
กพท. เตรียมเปิดบินเข้า-ออก 29 จังหวัดพื้นที่แดงเข้ม เริ่ม 1 ก.ย. 64 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) เตรียมมาตรการรองรับเพื่อเปิดเที่ยวบินโดยสารในประเทศได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนนี้เป็นต้นไป โดยการเดินทางด้วยเครื่องบินจะเป็นไปในรูปแบบระบบปิดซึ่งสามารถคัดกรองผู้โดยสารและสอดรับกับมาตรการของ ศบค. ผู้โดยสารสามารถเดินทางออกจากพื้นที่สีแดงเข้มได้ในต้นเดือนกันยายนนี้ โดยสายการบินจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมาตรการการเข้าออกจังหวัดพื้นที่ปลายทาง ผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางสามารถตรวจสอบมาตรการของ แต่ละจังหวัดได้จาก https://www.moicovid.com/ เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อการเดินทาง (รายละเอียดตามมาตรการของแต่ละจังหวัด) สรุปได้ดังนี้ – เอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือ – เอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) หรือ – เอกสารที่แสดงถึงการได้รับการยกเว้น ตามที่จังหวัดปลายทางกำหนด เช่น ผู้ที่เคยติดเชื้อมาแล้วไม่เกิน 90 วัน ผู้ผ่านการกักตัวแล้ว หรือผู้โดยสารตามโครงการพื้นที่นำร่องเปิดประเทศ (Sandbox) เป็นต้น สำหรับเอกสารยืนยันการได้รับวัคซีน ให้แสดงผลการฉีดวัคซีนที่ได้รับจากโรงพยาบาลหรืออาจใช้หลักฐานจากแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ ส่วนผู้ที่ต้องการตรวจหาการติดเชื้อ สามารถค้นหาสถานที่ตรวจได้จากเว็บไซต์ https://service.dmsc.moph.go.th/labscovid19/ ซึ่งจะมีรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองและสามารถออกเอกสารที่สายการบินยอมรับ ซึ่งปัจจุบันสมาคมสายการบินกำลังดำเนินการร่วมกับผู้จัดทำแอปพลิเคชันหมอพร้อม เพื่อให้สามารถแสดงหลักฐานการดำเนินการทั้งหมดบนแอปพลิเคชัน หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะสามารถนำมาใช้ประกอบการเดินทางได้ ทั้งนี้ มาตรการสำหรับจำนวนผู้โดยสารในเที่ยวบิน ให้มีผู้โดยสารได้ไม่เกินร้อยละ 75 ของขีดความสามารถในการรับผู้โดยสารของเครื่องบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้น ๆ และสายการบินจะพิจารณาการจัดที่นั่งในเครื่องบิน โดยคำนึงถึงมาตรการเว้นระยะห่าง แต่หากผู้โดยสารเดินทางมาด้วยกันสายการบินสามารถลดการเว้นระยะห่างได้แต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ที่มา : CAAT - The Civil Aviation Authority of Thailand สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย #ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 #ศูนย์ข้อมูลCOVID19 #ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ