CAAT - The Civil Aviation Authority of Thailand

CAAT - The Civil Aviation Authority of Thailand องค์กรกำกับดูแลกิจการการบินพลเรือนของประเทศไทย

เปิดเหมือนปกติ

✈️📄เอกสารที่ต้องแสดงผ่านจุดตรวจค้นและก่อนขึ้นอากาศยาน *ใช้เอกสารฉบับจริงเท่านั้น*‼️.🇹🇭 กรณีเดินทางภายในประเทศไทย (Domest...
05/11/2020

✈️📄เอกสารที่ต้องแสดงผ่านจุดตรวจค้นและก่อนขึ้นอากาศยาน
*ใช้เอกสารฉบับจริงเท่านั้น*‼️
.
🇹🇭 กรณีเดินทางภายในประเทศไทย (Domestic Flight)
💁‍♀️ผู้โดยสารสัญชาติไทย
อายุน้อยกว่า 7 ปี >> บัตรผ่านขึ้นอากาศยาน (Boarding Pass / E-Boarding Pass) และสูติบัตร หรือ หนังสือเดินทาง
.
อายุ 7 ปีขึ้นไป >> บัตรผ่านขึ้นอากาศยาน (Boarding Pass / E-Boarding Pass) และบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง
.
ผู้โดยสารที่เป็นผู้พิการ ใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวผู้พิการ
ผู้โดยสารที่เป็นพระสงฆ์ ใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสุทธิพระสงฆ์
.
💁ผู้โดยสารชาวต่างชาติ
ชาวต่างชาติ >> บัตรผ่านขึ้นอากาศยาน (Boarding Pass / E-Boarding Pass) และหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ออกโดยกรมการปกครอง หรือเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าวที่ออกโดยกรมการกงสุล
.
ผู้อพยพหรือผู้ลี้ภัย >> บัตรผ่านขึ้นอากาศยาน (Boarding Pass / E-Boarding Pass) และเอกสารระบุตัวตนที่ออกโดยสหประชาชาติ หรือเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าวที่ออกโดยกรมการกงสุล
.
🌏กรณีเดินทางออกนอกประเทศไทย (International Flight)
💁‍♂️ผู้โดยสารสัญชาติไทยและชาวต่างชาติ >> บัตรผ่านขึ้นอากาศยาน (Boarding Pass / E-Boarding Pass) หนังสือเดินทาง หรือเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าวที่ออกโดยกรมการกงสุล และวีซ่า (ตามความจำเป็น)
ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหายให้ใช้เอกสารแทนหนังสือเดินทางที่สถานทูตออกให้ เช่น หนังสือเดินทางฉุกเฉิน (Emergency passport/Emergency travel certificate) หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)
.
Download PDF >> https://www.caat.or.th/th/archives/53896

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรื...
30/10/2020

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2563
.
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.caat.or.th/th/archives/53783

✅การบินต่อเครื่องสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศแบบมีผู้โดยสารเปลี่ยนลำ (Transfer Passenger) เฉพาะเที่ยวบินเช่าเหมาลำ (Char...
28/10/2020

✅การบินต่อเครื่องสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศแบบมีผู้โดยสารเปลี่ยนลำ (Transfer Passenger) เฉพาะเที่ยวบินเช่าเหมาลำ (Charter Flight) เท่านั้น!!
(เฉพาะท่าอากาศยานดอนเมืองเเละสุวรรณภูมิ)
.
❌เที่ยวบินพาณิชย์แบบปกติ (Commercial flight) ยังไม่ได้รับอนุญาตให้บินเข้าไทย
.
แนวปฏิบัติสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศแบบมีผู้โดยสารเปลี่ยนลำ (Transfer Passenger)
1. ต้องเป็นการต่อเครื่อง (Transfer) ระหว่างเที่ยวบินเช่าเหมาลำ (Charter Flight) เท่านั้น
2. จัดให้มีการกำหนดเส้นทาง (Seal Route) และพื้นที่เฉพาะสำหรับการเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารโดยจะแบ่งแยกพื้นที่การใช้งานออกจากบริเวณอื่น ๆ ของสนามบิน
3. กำหนดเวลาสูงสุดไม่เกิน 2 ชม. ในการเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารระหว่างเที่ยวบิน (Maximum Transfer Time) หรือใช้เวลาให้น้อยที่สุด เพื่อลดโอกาสการรับสัมผัสเชื้อในอาคารให้น้อยที่สุด
4. ลูกเรือและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องป้องกันตนเองโดยการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด
5. สายการบินจะต้องปฏิบัติตามประกาศของ กพท. เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินระหว่างประเทศในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพิธีการบิน
[email protected]
02-568-8800 ต่อ 1507

อ้างอิง ประกาศ กพท. เรื่อง เงื่อนไขการอนุญาตทำการบินเข้าออกประเทศไทย ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 >> https://www.caat.or.th/th/archives/53746
.
Download PDF >> https://www.caat.or.th/th/archives/53746
.
รวมทุกประกาศเกี่ยวกับ covid-19 >> www.caat.or.th/corona
.
มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย >> www.caat.or.th/moicovid

ทำไมถึงห้ามลอย ‘โคมลอย’ ก็เพราะไม่ใช่แค่ลอยเฉย ๆ แต่ยังสร้างอันตรายให้กับเครื่องบินอีกด้วย✈️ กระจกห้องนักบิน - บดบังทัศน...
26/10/2020

ทำไมถึงห้ามลอย ‘โคมลอย’
ก็เพราะไม่ใช่แค่ลอยเฉย ๆ แต่ยังสร้างอันตรายให้กับเครื่องบินอีกด้วย

✈️ กระจกห้องนักบิน - บดบังทัศนวิสัยของนักบิน
✈️ เครื่องยนต์ - อาจทำให้ระเบิดได้
✈️ ปีกเครื่องบิน - เกิดความเสียหายและไม่สามารถควบคุมได้
✈️ แพนหาง - ทำให้ติดขัดไม่สามารถควบคุมได้

✅ขออนุญาตปล่อยโคมลอยแบบถูกวิธีดูได้ที่ https://www.caat.or.th/th/archives/38369

#โคมลอย #ปล่อยโคม
#ทุกนาทีเพื่อมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบิน
#สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย #กพท
#CAAT #CommittedToSafetyInEveryMoment

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
23/10/2020

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
13/10/2020

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๘ ต.ค. วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหาร แล...
08/10/2020

๘ ต.ค. วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหาร และพนักงาน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

🇹🇭✈️ “มาตรฐานสู่ความยั่งยืน” 1 ตุลาคม 2563 ครบรอบ 5 ปี สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
01/10/2020

🇹🇭✈️ “มาตรฐานสู่ความยั่งยืน”
1 ตุลาคม 2563 ครบรอบ 5 ปี สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

25/09/2020
กระทรวงสาธารณสุข

แถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19
และมาตรการการเดินทางทางอากาศ โดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

🔴 [Live] แถลงความคืบหน้า สถานการณ์ โรคไวรัสโควิด-19 ณ​ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำวันที่ 25 กันยายน 2563
#โรคไวรัสโควิด​19
#โควิด19
#COVID19​
#ไวรัสโคโรนา
#เกาะติดไวรัสโคโรนา​
#ไวรัสโคโรนาสายพัน​ธุ์ใหม่2019
#กระทรวงสาธารณสุข
#mophchannel
#ไทยรู้สู้โควิด

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงสถานการณ์ COVID-19.ข้อมูลเพิ่มเติม- มาตรการการยกเว้นการเข้าประเทศไทย...
15/09/2020

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงสถานการณ์ COVID-19
.
ข้อมูลเพิ่มเติม
- มาตรการการยกเว้นการเข้าประเทศไทย ศูนย์ข้อมูล COVID-19 โทร 1111
- การทำหนังสือรับรองการเข้าประเทศ (COE) ติดต่อสถานทูตไทยประจำประเทศต้นทาง หรือ Call center กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทร 02 572 8442
- การกักตัว มาตรการเพื่อเฝ้าระวังโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทร. สายด่วน 1422, 02-5903000
.
For more information
- About the policy, Royal Thai Government’s COVID-19 Information Centre,
Hotline 1111.
- About individual’s permission into Thailand, Department of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs,
Tel: +66 2572-8442.
- About Quarantine, Department of Disease Control, Ministry of Public Health,
Hotline 1422, +66 2590 3000

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงสถานการณ์ COVID-19
.
ข้อมูลเพิ่มเติม
- มาตรการการยกเว้นการเข้าประเทศไทย ศูนย์ข้อมูล COVID-19 โทร 1111
- การทำหนังสือรับรองการเข้าประเทศ (COE) ติดต่อสถานทูตไทยประจำประเทศต้นทาง หรือ Call center กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทร 02 572 8442
- การกักตัว มาตรการเพื่อเฝ้าระวังโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทร. สายด่วน 1422, 02-5903000
.
For more information
- About the policy, Royal Thai Government’s COVID-19 Information Centre,
Hotline 1111.
- About individual’s permission into Thailand, Department of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs,
Tel: +66 2572-8442.
- About Quarantine, Department of Disease Control, Ministry of Public Health,
Hotline 1422, +66 2590 3000

✈️ CAAT ขอเชิญทุกท่านร่วมงานประชุมรับฟังและเผยแพร่มิติใหม่สำหรับการประเมินคุณภาพบริการสายการบินของประเทศไทย “The Ascendi...
12/09/2020

✈️ CAAT ขอเชิญทุกท่านร่วมงานประชุมรับฟังและเผยแพร่มิติใหม่สำหรับการประเมินคุณภาพบริการสายการบินของประเทศไทย “The Ascending of The Level of Airline Service Quality in Thailand”
🇹🇭นับเป็นงานประชุมครั้งแรกต่อสาธารณะในการรับฟังความคิดเห็นของสายการบินและประชาชนต่อตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพบริการสายการบินตามมาตรฐาน Airline Service Quality Rating (ASQR) ที่CAATพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการประเมินคุณภาพบริการของสายการบินสัญชาติไทยและต่างชาติที่ให้บริการแก่ประเทศไทย นำไปสู่การยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการของสายการบินในประเทศ รวมถึงการสื่อสารให้ผู้โดยสารเข้าใจและสามารถเลือกใช้บริการของสายการบินที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้โดยสาร
👍นอกจากนี้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ “Passenger Experience” การเดินทางที่ประทับใจและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านบริการของสายการบินจากคุณอติชาญ เชิงชวโน หรือ คุณอู๋ Spin9
📌พบกันวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมแคทรียา โรงแรมรามา การ์เดนท์ กรุงเทพฯ
📌ลงทะเบียน https://bit.ly/3hfzGhW หรือสแกน QR code
📌กำหนดการ ดูได้ในcomment
📞สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายกำกับดูแลทางเศรษฐกิจ / โทร. 0 2568 8800 ต่อ 3502 / Email : [email protected]

12/09/2020
สถาบันการบินพลเรือน-Civil Aviation Training Center,Thailand

Live! เสวนาโครงการ สานฝันการบิน New Normal (ครั้งที่ 12) ✈️
"เตรียมพร้อมอุตสาหกรรมการบินสู่ยุค New Normal"
.
🗓 วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2563
🕙 เวลา 09.50 - 11.30 น.
📍 รับชมผ่านทาง Fanpage : สถาบันการบินพลเรือน-Civil Aviation Training Center, Thailand
.
ร่วมรับฟังเสวนาวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ
ที่มาให้ความรู้ และวิธีการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ของอุตสาหกรรมการบินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

พร้อมฟังเฉลยกันแล้วได้ที่นี่
Live! เสวนาโครงการ สานฝันการบิน New Normal (ครั้งที่ 12) ✈️
"เตรียมพร้อมอุตสาหกรรมการบินสู่ยุค New Normal"
.
🗓 วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2563
🕙 เวลา 09.50 - 11.30 น.
📍 รับชมผ่านทาง Fanpage : สถาบันการบินพลเรือน-Civil Aviation Training Center, Thailand
.
ร่วมรับฟังเสวนาวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ
ที่มาให้ความรู้ และวิธีการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ของอุตสาหกรรมการบินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

#สถาบันการบินพลเรือน #CATCThailand

Passenger flights permitted flying into Thailand must be the flights listed by Thai Embassies/Consulates who request for...
11/09/2020

Passenger flights permitted flying into Thailand must be the flights listed by Thai Embassies/Consulates who request for flights permission to CAAT only.

Regular commercial flights are still not permitted into Thailand.

If you are now outside Thailand, before booking a flight with any airlines departure to Thailand, please contact Thai Embassy/Consulate in the country you live in or nearby.

*Still effective until further notice.

If you would like to travel into Thailand.
1.Check whether you are one of the 11 permitted types.
(click www.caat.or.th/moicovid to see the 11 types of persons who are permitted to enter into Thailand and all the required documents.)
.
2.Prepare the necessary documents as required for each type.
.
3.Contact the nearest Thai embassy or consulate office to submit the documents and follow the terms and conditions for the flight bookings and obtain the ‘Certificate of Entry’ (COE).

For more information please contact the nearest Thai embassy or consulate office or Department of Consular Affairs call center +662 572 8442

Nowadays, commercial flights for tourists are still not allowed, the flight arranged by the Thai embassy only can operate into Thailand.
.
Transit and transfer are still not allowed.
.
When commercial international flights are allowed to Thailand, CAAT will update the notification on the website.
Please Follow all the latest updates Notification, at www.caat.or.th

For more information:
- About Quarantine, Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Hotline 1422, +66 9 6847 8209, +66 9 2726 0474
.
- Immigration Bureau, 1178 or +66 2287-3101 or https://www.immigration.go.th/en/
.
- About individual’s permission into Thailand, Department of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Tel: +66 2572-8442
.
- About the policy, Royal Thai Government’s COVID-19 Information Centre, Hotline 1111.

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่าง...
03/09/2020

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)

สาระสำคัญ

- ผู้ดำเนินการเดินอากาศสามารถให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม และของที่ระลึกในอากาศยานได้
- ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน ยกเว้นขณะรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.caat.or.th/th/archives/52970
รวมทุกประกาศเกี่ยวกับ COVID-19 >> www.caat.or.th/corona
มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย เฉพาะบุคคลตามข้อยกเว้น >>www.caat.or.th/moicovid

รายงานสถิติการขนส่งทางอากาศ ไตรมาสที่ 1 – 2 ประจำปี 2563การขนส่งทางอากาศของไทยเริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด...
27/08/2020

รายงานสถิติการขนส่งทางอากาศ ไตรมาสที่ 1 – 2 ประจำปี 2563

การขนส่งทางอากาศของไทยเริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ และมีแนวโน้มได้รับผลกระทบตลอดทั้งปี 2563 โดยมีจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศในไตรมาสที่ 1 ลดลงร้อยละ 35 และไตรมาสที่ 2 ลดลงร้อยละ 99.4 จากปีที่ผ่านมา และในส่วนของปริมาณเที่ยวบินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศมีทิศทางสอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสาร การขนส่งสินค้าทางอากาศลดลงสอดคล้องกับจำนวนเที่ยวบินโดยสาร เนื่องจากที่ผ่านมาการขนส่งสินค้าทางอากาศของไทยส่วนใหญ่จะขนส่งไปกับใต้ท้องเครื่องบินโดยสาร ซึ่ง กพท. ได้คาดการณ์จำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศในปี 2563 และคาดการณ์ว่าจำนวนผู้โดยสารจะกลับมาใกล้เคียงกับสถานการณ์ปกติในปี 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.caat.or.th/th/archives/52894

รายงานสถิติการขนส่งทางอากาศรายสัปดาห์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 (9 – 15 สิงหาคม 2563)การขนส่งทางอากาศ...
20/08/2020

รายงานสถิติการขนส่งทางอากาศรายสัปดาห์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 (9 – 15 สิงหาคม 2563)

การขนส่งทางอากาศในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนสิงหาคม (9-15 สิงหาคม) เนื่องจากประเทศไทยเผชิญพายุซินลากูส่งผลให้มีฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวนผู้เดินทางภายในประเทศมีจำนวนลดลงร้อยละ 3.3 เช่นเดียวกับจำนวนเที่ยวบินภายในประเทศที่มีอัตราเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.5 จากสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนภาพรวมการขนส่งสินค้าทางอากาศมีจำนวนลดลงทั้งการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศและการขนส่งสินค้าภายในประเทศ โดยลดลงร้อยละ 5 และร้อยละ 5.5 ตามลำดับ

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.caat.or.th/th/archives/52775

๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้ว...
12/08/2020

๑๒ สิงหาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงานสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

รายงานสถิติการขนส่งทางอากาศรายสัปดาห์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 (2 – 8 สิงหาคม 2563)การขนส่งทางอากาศใ...
11/08/2020

รายงานสถิติการขนส่งทางอากาศรายสัปดาห์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 (2 – 8 สิงหาคม 2563)

การขนส่งทางอากาศในช่วงสัปดาห์ที่แรกของเดือนสิงหาคม (2-8 สิงหาคม) ภาพรวมจำนวนผู้โดยสารภายในประเทศเพิ่มขึ้นค่อนข้างคงเมื่อเปรียบเทียบกับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม ในขณะที่จำนวนเที่ยวบินภายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 จากสัปดาห์ที่ผ่านมาจากการเพิ่มขึ้นของเส้นทางบินและความถี่ของเที่ยวบินภายในประเทศ ส่วนภาพรวมการขนส่งสินค้าทางอากาศยังคงเพิ่มขึ้น ทั้งการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศและการขนส่งสินค้าภายในประเทศ โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 และ 12.5 ตามลำดับ

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.caat.or.th/th/archives/52641

✈️ จะบินใกล้ หรือบินไกลแค่ไหน ก็ไม่ต้องกลัวตกเครื่อง แค่เผื่อเวลาในการเช็กอินก่อนเวลาขึ้นเครื่องให้อุ่นใจ ทำตามนี้เลย ⏱#...
10/08/2020

✈️ จะบินใกล้ หรือบินไกลแค่ไหน ก็ไม่ต้องกลัวตกเครื่อง แค่เผื่อเวลาในการเช็กอินก่อนเวลาขึ้นเครื่องให้อุ่นใจ ทำตามนี้เลย ⏱

#การเช็กอินขึ้นเครื่อง #FlightCheckIn
#ทุกนาทีเพื่อมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบิน
#สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย #กพท
#CAAT #CommittedToSafetyInEveryMoment

รายงานสถิติการขนส่งทางอากาศรายสัปดาห์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 (26 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2563)การขนส่ง...
06/08/2020

รายงานสถิติการขนส่งทางอากาศรายสัปดาห์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 (26 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2563)

การขนส่งทางอากาศของเดือนกรกฎาคม 2563 ภาพรวมผู้โดยสารภายในประเทศมีจำนวน 2,652,129 คน เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 111.2 สอดคล้องกับจำนวนเที่ยวบินภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 82.1 โดยมีปัจจัยสำคัญจากการหยุดยาวในช่วงสัปดาห์ที่ 2 และ 5 ของเดือนและมาตรการเที่ยวปันสุขทำให้มีผู้โดยสารเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.caat.or.th/th/archives/52520

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 3)👉สาระส...
03/08/2020

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 3)

👉สาระสำคัญ

❌ยกเลิกข้อความบางส่วนจากประกาศ กพท.เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 2) และใช้ข้อความเพื่อให้สอดคล้องตาม พรก. ฉุกเฉิน และคำสั่ง ศบค. วันที่ 31 ก.ค. 63 แทน ดังนี้
▪️ ข้อ 3 (7) คนต่างด้าวซึ่งมีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ตลอดจนคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว
▪️ ข้อ 3 (8) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมาย ตลอดจนคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว หรือแรงงานต่างด้าวที่นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรได้รับอนุญาตจากทางราชการเพื่อผ่อนปรนให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและให้ทำงาน
▪️ ข้อ 3 (11) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อตกลงพิเศษ (special arrangement) ระหว่างหน่วยงานของรัฐของประเทศไทยกับต่างประเทศ หรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะและการตรวจสอบกลั่นกรองของคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจดังกล่าวกำหนด
▪️ ข้อ 4 บุคคลผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อ 3 จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา หลักเกณฑ์และมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 แห่งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 12) ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 แนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 8/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) สั่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

❌เครื่องบินพาณิชย์ สำหรับนักท่องเที่ยวยังไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทย

✅ผู้ที่จะเดินทางจะต้องขอหนังสือรับรองจากสถานทูตไทย หรือกงสุลไทย จากประเทศต้นทาง และเอกสารอื่นๆ ตามคำสั่ง ศบค. อย่างเคร่งครัด

✅การเดินทางออกจากประเทศไทยสามารถทำได้ โดยผู้โดยสารต้องติดต่อทางสายการบินโดยตรง และปฏิบัติตามมาตรการของประเทศปลายทางอย่างเคร่งครัด

Download PDF >> https://www.caat.or.th/th/archives/52448
การเดินทางเข้าประเทศไทย / The persons in permitted types and measures to be complied with when travelling into Thailand >>www.caat.or.th/moicovid
รวมทุกประกาศเกี่ยวกับ covid-19 >> www.caat.or.th/corona

รายงานสถิติการขนส่งทางอากาศรายสัปดาห์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 (19 – 25 กรกฎาคม 2563)การขนส่งทางอากา...
30/07/2020

รายงานสถิติการขนส่งทางอากาศรายสัปดาห์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 (19 – 25 กรกฎาคม 2563)

การขนส่งทางอากาศในช่วงสัปดาห์ที่สี่ของเดือนกรกฎาคม (19-25 กรกฎาคม) ผู้โดยสารทั้งระหว่างภายในประเทศยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงร้อยละ 24.1 เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 27 เป็นวันหยุดชดเชยวันหยุดวันสงกรานต์ ทำให้วันที่ 25 – 28 กรกฎาคมเป็นวันหยุดยาว สอดคล้องกับการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศและการขนส่งสินค้าภายในประเทศ โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 และ 12.0 ตามลำดับ ในขณะที่ปริมาณเที่ยวบินระหว่างประเทศและภายในประเทศมีปริมาณคงที่ใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.caat.or.th/th/archives/52394

ร่วมทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้โดยสารสายการบินที่มีต่อผลกระทบ COVID-19 โดยสามารถสแกน QR code หรือ คลิก >>http...
29/07/2020

ร่วมทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้โดยสารสายการบินที่มีต่อผลกระทบ COVID-19 โดยสามารถสแกน QR code หรือ คลิก >>http://tinyurl.com/publicTH-covid19survey

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้...
27/07/2020

๒๘ กรกฎาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ที่อยู่

333/105 Lak Si Plaza, Khamphaeng Phet 6 Rd., Talat Bang Khen, Lak Si,
Bangkok
10120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02 568 8800

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ CAAT - The Civil Aviation Authority of Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง CAAT - The Civil Aviation Authority of Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

แจ้งเรื่องไปตั้งแต่ 16 มิ.ย. ไม่ได้รับความคืบหน้าใดๆซักอย่าง รบกวนช่วยตรวจสอบความคืบหน้าให้ด้วยนะครับ
ปิดน่านฟ้านี่สนุกหรอครับ
❌ Commercial aircraft for tourists are not allowed to travel in Thailand. Do you mean ....... Commercial aircraft are not allowed or ............. Commercial flights ARE allowed (but no toursists) meaning that ............ Commercial aircraft CAN come (qualifying passengers only) Or do you mean that qualifying passengers can NOT take commercial flights, and must therefore use repatriation flights only . ??????????????
Please can you tell me how I get a permit to fly to Thailand? I have already registered with embassy in the Netherlands. And I have a blue and yellow book (residency) and a 1 year retirement visa.
ควรจะมีกฏเกณฑ์ ในการดูแลผู้บริโภคบ้างนะคะ ในฐะนะหน่วยงานกำกับดูแล สายการบินตอนนี้มีปัญหา หลอกลวงผู้บริโภคเยอะมาก แต่หน่วยงานกำกับดูแลไม่ทำอะไรเลย ดิฉันซื้อดีลแอร์เอเชีย ตัดบัตรอะไรเรียบร้อยแล้ว ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้การแจ้งกลับอะไรมาเลย ว่าได้หรือไม่ได้ ระบบลูกค้าสัมพันธ์ของสารการบินก็มีแต่ระบบแชทบอท ซึ่งไม่สามารถใช้งานได้จริง หน่วยงานกำกับควรมาดูแลกวดขันหน่อยนะคะ
TO HONORABLE ROYAL KING OF THAILAND, SIR MAHA VAJIRALONGKORN, DEAR RESPECTED SIR, SIR, HAVE BEEN TRYING PAST 1 MONTH TO GET SOME INFORMATION ON THE "1ST JULY,2020 INTERNATIONAL TRAVEL UPDATES AS I AM A "VERY FREQUENT TRAVELER" TO YOUR ESTEEMED COUNTRY / CITY BANGKOK FROM KOLKATA(INDIA) ALMOST 5-6 TIMES A YEAR. SIR PLEASE HELP IF POSSIBLE AS I AM "A GREAT LOVER OF BANGKOK CITY & ONE OF MY MOST TRAVELLED DESTINATIONS IN PAST 5 YEARS". REGARDS ADITYA PAGARIA
#เปิดสนามบินภูเก็ตได้แล้วค่ะ 😢🙏😢
ถ้า CAAT ทำแบบนี้บ้าง ทุ่นค่าใช้จ่ายในการฝึกบินลงไปได้เยอะเลย เพราะเครื่องบินใช้แค่น้ำมันเบ็นชิน 95 เหมือนรถยนต์ (ส่วนมากเครื่องบินประเภทนี้ใช้เครื่องยนต์ROTAX) โลกเปลียนไปก็ควรว่าไปตามโลก
Dear CAAT we need your help! please watch this clip! this is from all of us
เรียนสอบถาม ถ้าจ่ายเงินแล้วไม่ได้เดินทาง สายการบินจะมีหลักฐานอะไรมาแสดงต่อลูกค้าว่าจะไม่มี ใครมานั่งที่เขาระหว่างเดินทาง
Hello. My wife and daughter were repatriated back to Thailand on the 14th of April from Vietnam I am however still stranded in Vietnam. I am an American with a current 1year Thai marriage visa. I would very much like to be rejoined with my family and home. I find it cruel that the Thai government has knowingly separated families this way. Is there any news regarding allowing foreigners with current visas back into Thailand? Thank you
ขอบคุณค่ะ 🙏🙏🙏 สำหรับข้อมูลและความช่วยเหลือ แอดมินเพจทำงานดีๆมากค่ะ