CAAT - The Civil Aviation Authority of Thailand

CAAT - The Civil Aviation Authority of Thailand องค์กรกำกับดูแลกิจการการบินพลเรือนของประเทศไทย

เปิดเหมือนปกติ

✈ รายงานด้านความปลอดภัย ประจำปี 2563 (Thailand annual safety report 2020)จัดทำโดยฝ่ายนิรภัยการบิน เพื่อรายงานผลการวิเครา...
20/08/2021

✈ รายงานด้านความปลอดภัย ประจำปี 2563 (Thailand annual safety report 2020)

จัดทำโดยฝ่ายนิรภัยการบิน เพื่อรายงานผลการวิเคราะห์เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย (Aviation safety occurrence) และแนวโน้มการเกิดเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยในการบินของประเทศไทยในปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Safety risk management) ของอุตสาหกรรมการบินของประเทศ

ดาวน์โหลดได้ที่ >> https://www.caat.or.th/th/archives/60181

✈ รายงานด้านความปลอดภัย ประจำปี 2563 (Thailand annual safety report 2020)

จัดทำโดยฝ่ายนิรภัยการบิน เพื่อรายงานผลการวิเคราะห์เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย (Aviation safety occurrence) และแนวโน้มการเกิดเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยในการบินของประเทศไทยในปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Safety risk management) ของอุตสาหกรรมการบินของประเทศ

ดาวน์โหลดได้ที่ >> https://www.caat.or.th/th/archives/60181

๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้ว...
12/08/2021

๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงานสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงานสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

กบร. ติดตามผลการดำเนินงานด้านการบิน เน้นย้ำการเตรียมแนวทางฟื้นฟูการบินของไทยทั้งในระยะสั้นและแผนพัฒนาระยะยาวที่ประชุมคณะ...
11/08/2021

กบร. ติดตามผลการดำเนินงานด้านการบิน เน้นย้ำการเตรียมแนวทางฟื้นฟูการบินของไทยทั้งในระยะสั้นและแผนพัฒนาระยะยาว

ที่ประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) ครั้งที่ 8/2564 นำโดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานกรรมการการบินพลเรือน ติดตามผลการดำเนินงานโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมด้านการบินของประเทศในระยะสั้นเพื่อรองรับการฟื้นตัวกลับเข้าสู่ภาวะปกติและแผนระยะยาวเพื่อพัฒนาระบบการบินของไทยมุ่งสู่ความเป็นศูนย์กลางทางการบิน

ประธาน กบร. ได้ติดตามความคืบหน้าแผนงานที่เป็นรูปธรรมสำหรับประเทศไทยในการเตรียมความพร้อมรองรับให้อุตสาหกรรมการบินกลับมาเป็นปกติในช่วง 2 – 4 ปีข้างหน้า ตามข้อมูลการคาดการณ์ของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) เพื่อวางแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการบินสามารถเตรียมพร้อมรับโอกาสทางเศรษฐกิจเมื่อการบินกลับมาเป็นปกติได้ทันและการเดินหน้าพัฒนาระบบการบินทุกมิติเพื่อให้ไทยสามารถรักษาสถานะความเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศของภูมิภาคและพร้อมเป็นศูนย์กลางสำคัญของโลกในระยะยาว

- การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19
กบร. ยังคงตรึงนโยบายให้ความช่วยเหลือสายการบินในช่วงวิกฤต COVID-19 ต่อไปอีกจนถึงสิ้นปี 2564 และคาดว่าจะขยายมาตรการช่วยเหลือต่อไปอีกหากสถานการณ์ยังไม่ฟื้นตัวในปี 2565 สำหรับการประชุมในวันนี้ ประธาน กบร. ได้สั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศที่อาจเกิดขึ้น จากกรณีที่สายการบินประสบสภาวะวิกฤตและยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเพียงพอจนบางรายอาจไม่สามารถประคับประคองให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ จึงให้ CAAT เป็นเจ้าภาพดำเนินการโดยร่วมกับสายการบินจัดทำรายงานการวิเคราะห์และความจำเป็นที่สายการบินจะต้องได้รับความช่วยเหลือทางการเงินอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะวงเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ (Soft loan) ที่สายการบินร้องขอความช่วยเหลือในขณะนี้ รวมถึงการหารือร่วมกับผู้ประกอบการทุกภาคส่วนเพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มากที่สุด
CAAT รายงานว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นเจ้าภาพร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการบินหารือครั้งใหญ่เพื่อรับฟังปัญหา จัดทำแนวทางกำหนด Roadmap และเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมการบินของไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ และเตรียมความพร้อมด้านการบินของประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาวร่วมกันเพื่อรองรับการฟื้นตัวกลับเข้าสู่ภาวะการบินที่ปกติ

ด้านการติดตามผลการประเมินสถานการณ์สำหรับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ กบร. สั่งการเน้นย้ำการให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ และให้ CAAT วางแผนจัดทำมาตรการด้านการบินที่รัดกุมไปพร้อมกับการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อรองรับหากเกิดการขยายโครงการแซนด์บ็อกซ์ไปยังจังหวัดอื่น ๆ โดยให้ถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ทั้งนี้ CAAT ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการและจังหวัดต่าง ๆ จะประชุมหารือในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อประเมินผลการดำเนินงานและการจัดการด้านการบินที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง หลังมีการขยายพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) ครอบคลุม 29 จังหวัด

- การติดตามงานด้านอื่น ๆ ที่สำคัญ
(1) สำหรับความคืบหน้าการเปิดใช้สนามบินเบตง ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและการจัดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกสำหรับสนามบิน หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญและสนามบินได้รับอนุมัติ/อนุญาตในเรื่องที่เกี่ยวข้องสมบูรณ์แล้ว คาดว่า CAAT
จะพิจารณาออกใบรับรองสนามบินสาธารณะให้สนามบินเบตงได้ในเดือนกันยายน 2564 เบื้องต้นมีสายการบินนกแอร์ที่เสนอแผนทำการบินแบบเช่าเหมาลำแล้วและอาจจะเริ่มทำการบินเมื่อสนามบินเปิดใช้งาน โดยเป็นเที่ยวบินเชื่อมต่อจากสนามบินหาดใหญ่และเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กบร. ได้เน้นย้ำให้ CAAT และสายการบินที่สนใจ ศึกษา วางแผนความต้องการเดินทางของผู้โดยสารในเส้นทางที่จะใช้สนามบินเบตงอย่างรัดกุม เพื่อให้สนามบินสามารถมีจำนวนผู้ใช้บริการตามเป้าหมายและประกอบกิจการได้ในระยะยาว

(2) กบร. ยังได้ติดตามและเร่งรัดให้ CAAT เร่งดำเนินการเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การอนุญาตโดรนขนาดใหญ่ (น้ำหนักเกิน 25 กิโลกรัมขึ้นไป) ที่มีวัตถุประสงค์การใช้งานเพื่อการเกษตรซึ่งเริ่มมีผู้ยื่นขออนุญาตเข้ามาเป็นจำนวนมาก และได้รับรายงานว่าขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและเตรียมนำเสนอตามขั้นตอน คาดว่า กบร. จะสามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบได้ภายในการประชุมครั้งหน้า (เดือนกันยายน 2564)

(3) CAAT ได้รายงานความคืบหน้าในการพัฒนางานด้านการบริหารข่าวสารการบินของประเทศเพื่อก้าวเข้าสู่ระบบการบริหารข่าวสารการบินที่เชื่อมโยงกับระบบข้อมูลข่าวสารการบินได้ทั้งระบบทั่วโลก (SWIM หรือ System-Wide Information Management) ซึ่งจะทำให้ระบบการเดินอากาศของประเทศไทยพัฒนาไปอีกขั้นตามแผนการเดินอากาศสากลของ ICAO และของภูมิภาค ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการเปิดให้นิติบุคคลเข้ายื่นขอรับการรับรองเป็นผู้ให้บริการข่าวสารการบิน (Aeronautical Information Service Provider) แทน CAAT พร้อมการเตรียมการด้านอื่น ๆ เพื่อยกระดับงานข่าวสารการบินของไทยให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งหมดสำหรับรองรับการพัฒนาระบบการเดินอากาศของประเทศในอนาคตอันใกล้

————————————
CAAT News ฉบับที่ 32/2564 วันที่ 11 สิงหาคม 2564
กองสื่อสารองค์กร
https://www.caat.or.th/th/archives/60109

กบร. ติดตามผลการดำเนินงานด้านการบิน เน้นย้ำการเตรียมแนวทางฟื้นฟูการบินของไทยทั้งในระยะสั้นและแผนพัฒนาระยะยาว

ที่ประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) ครั้งที่ 8/2564 นำโดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานกรรมการการบินพลเรือน ติดตามผลการดำเนินงานโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมด้านการบินของประเทศในระยะสั้นเพื่อรองรับการฟื้นตัวกลับเข้าสู่ภาวะปกติและแผนระยะยาวเพื่อพัฒนาระบบการบินของไทยมุ่งสู่ความเป็นศูนย์กลางทางการบิน

ประธาน กบร. ได้ติดตามความคืบหน้าแผนงานที่เป็นรูปธรรมสำหรับประเทศไทยในการเตรียมความพร้อมรองรับให้อุตสาหกรรมการบินกลับมาเป็นปกติในช่วง 2 – 4 ปีข้างหน้า ตามข้อมูลการคาดการณ์ของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) เพื่อวางแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการบินสามารถเตรียมพร้อมรับโอกาสทางเศรษฐกิจเมื่อการบินกลับมาเป็นปกติได้ทันและการเดินหน้าพัฒนาระบบการบินทุกมิติเพื่อให้ไทยสามารถรักษาสถานะความเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศของภูมิภาคและพร้อมเป็นศูนย์กลางสำคัญของโลกในระยะยาว

- การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19
กบร. ยังคงตรึงนโยบายให้ความช่วยเหลือสายการบินในช่วงวิกฤต COVID-19 ต่อไปอีกจนถึงสิ้นปี 2564 และคาดว่าจะขยายมาตรการช่วยเหลือต่อไปอีกหากสถานการณ์ยังไม่ฟื้นตัวในปี 2565 สำหรับการประชุมในวันนี้ ประธาน กบร. ได้สั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศที่อาจเกิดขึ้น จากกรณีที่สายการบินประสบสภาวะวิกฤตและยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเพียงพอจนบางรายอาจไม่สามารถประคับประคองให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ จึงให้ CAAT เป็นเจ้าภาพดำเนินการโดยร่วมกับสายการบินจัดทำรายงานการวิเคราะห์และความจำเป็นที่สายการบินจะต้องได้รับความช่วยเหลือทางการเงินอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะวงเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ (Soft loan) ที่สายการบินร้องขอความช่วยเหลือในขณะนี้ รวมถึงการหารือร่วมกับผู้ประกอบการทุกภาคส่วนเพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มากที่สุด
CAAT รายงานว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นเจ้าภาพร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการบินหารือครั้งใหญ่เพื่อรับฟังปัญหา จัดทำแนวทางกำหนด Roadmap และเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมการบินของไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ และเตรียมความพร้อมด้านการบินของประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาวร่วมกันเพื่อรองรับการฟื้นตัวกลับเข้าสู่ภาวะการบินที่ปกติ

ด้านการติดตามผลการประเมินสถานการณ์สำหรับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ กบร. สั่งการเน้นย้ำการให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ และให้ CAAT วางแผนจัดทำมาตรการด้านการบินที่รัดกุมไปพร้อมกับการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อรองรับหากเกิดการขยายโครงการแซนด์บ็อกซ์ไปยังจังหวัดอื่น ๆ โดยให้ถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ทั้งนี้ CAAT ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการและจังหวัดต่าง ๆ จะประชุมหารือในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อประเมินผลการดำเนินงานและการจัดการด้านการบินที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง หลังมีการขยายพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) ครอบคลุม 29 จังหวัด

- การติดตามงานด้านอื่น ๆ ที่สำคัญ
(1) สำหรับความคืบหน้าการเปิดใช้สนามบินเบตง ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและการจัดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกสำหรับสนามบิน หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญและสนามบินได้รับอนุมัติ/อนุญาตในเรื่องที่เกี่ยวข้องสมบูรณ์แล้ว คาดว่า CAAT
จะพิจารณาออกใบรับรองสนามบินสาธารณะให้สนามบินเบตงได้ในเดือนกันยายน 2564 เบื้องต้นมีสายการบินนกแอร์ที่เสนอแผนทำการบินแบบเช่าเหมาลำแล้วและอาจจะเริ่มทำการบินเมื่อสนามบินเปิดใช้งาน โดยเป็นเที่ยวบินเชื่อมต่อจากสนามบินหาดใหญ่และเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กบร. ได้เน้นย้ำให้ CAAT และสายการบินที่สนใจ ศึกษา วางแผนความต้องการเดินทางของผู้โดยสารในเส้นทางที่จะใช้สนามบินเบตงอย่างรัดกุม เพื่อให้สนามบินสามารถมีจำนวนผู้ใช้บริการตามเป้าหมายและประกอบกิจการได้ในระยะยาว

(2) กบร. ยังได้ติดตามและเร่งรัดให้ CAAT เร่งดำเนินการเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การอนุญาตโดรนขนาดใหญ่ (น้ำหนักเกิน 25 กิโลกรัมขึ้นไป) ที่มีวัตถุประสงค์การใช้งานเพื่อการเกษตรซึ่งเริ่มมีผู้ยื่นขออนุญาตเข้ามาเป็นจำนวนมาก และได้รับรายงานว่าขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและเตรียมนำเสนอตามขั้นตอน คาดว่า กบร. จะสามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบได้ภายในการประชุมครั้งหน้า (เดือนกันยายน 2564)

(3) CAAT ได้รายงานความคืบหน้าในการพัฒนางานด้านการบริหารข่าวสารการบินของประเทศเพื่อก้าวเข้าสู่ระบบการบริหารข่าวสารการบินที่เชื่อมโยงกับระบบข้อมูลข่าวสารการบินได้ทั้งระบบทั่วโลก (SWIM หรือ System-Wide Information Management) ซึ่งจะทำให้ระบบการเดินอากาศของประเทศไทยพัฒนาไปอีกขั้นตามแผนการเดินอากาศสากลของ ICAO และของภูมิภาค ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการเปิดให้นิติบุคคลเข้ายื่นขอรับการรับรองเป็นผู้ให้บริการข่าวสารการบิน (Aeronautical Information Service Provider) แทน CAAT พร้อมการเตรียมการด้านอื่น ๆ เพื่อยกระดับงานข่าวสารการบินของไทยให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งหมดสำหรับรองรับการพัฒนาระบบการเดินอากาศของประเทศในอนาคตอันใกล้

————————————
CAAT News ฉบับที่ 32/2564 วันที่ 11 สิงหาคม 2564
กองสื่อสารองค์กร
https://www.caat.or.th/th/archives/60109

CAAT ประกาศใช้ระบบ Flight Permit Online System (FPOS) ขออนุญาตทำการบินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เริ่ม 30 สิงหาคม นี้.สำนักง...
10/08/2021

CAAT ประกาศใช้ระบบ Flight Permit Online System (FPOS) ขออนุญาตทำการบินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เริ่ม 30 สิงหาคม นี้
.
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้จัดทำระบบ Flight Permit Online System (FPOS) เพื่อใช้ประโยชน์ในการอนุญาตการบินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และเชื่อมต่อข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยระบบ Flight Permit Online System (FPOS) จะเป็นช่องทางหลัก ในการขออนุญาตทำการบินทั้งแบบประจำ (Schedule flight) และแบบไม่ประจำ (Non-Schedule flight) โดยมีกำหนดการใช้งานตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
.
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระบบ Flight Permit Online System (FPOS) สามารถติดต่อได้ที่

1. กองอนุญาตการบิน ฝ่ายพิธีการบิน โทร. +66 (0)2-568-8815 Email : [email protected]

2. FPOS Support Center โทร. +66 (0)2-033-1955 Email : [email protected]

-------------------------
CAAT News ฉบับที่ 31/2564 วันที่ 10 สิงหาคม 2564
ข่าวฉบับเต็ม >> https://www.caat.or.th/th/archives/60095
English version >> https://www.caat.or.th/en/archives/60099

CAAT ประกาศใช้ระบบ Flight Permit Online System (FPOS) ขออนุญาตทำการบินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เริ่ม 30 สิงหาคม นี้
.
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้จัดทำระบบ Flight Permit Online System (FPOS) เพื่อใช้ประโยชน์ในการอนุญาตการบินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และเชื่อมต่อข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยระบบ Flight Permit Online System (FPOS) จะเป็นช่องทางหลัก ในการขออนุญาตทำการบินทั้งแบบประจำ (Schedule flight) และแบบไม่ประจำ (Non-Schedule flight) โดยมีกำหนดการใช้งานตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
.
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระบบ Flight Permit Online System (FPOS) สามารถติดต่อได้ที่

1. กองอนุญาตการบิน ฝ่ายพิธีการบิน โทร. +66 (0)2-568-8815 Email : [email protected]

2. FPOS Support Center โทร. +66 (0)2-033-1955 Email : [email protected]

-------------------------
CAAT News ฉบับที่ 31/2564 วันที่ 10 สิงหาคม 2564
ข่าวฉบับเต็ม >> https://www.caat.or.th/th/archives/60095
English version >> https://www.caat.or.th/en/archives/60099

📢❗10/08/2564 แก้ไขเพิ่มเติมข้อแนะนำสำหรับอากาศยานทำการบินในเที่ยวบินที่มีผู้โดยสารถ่ายลำหรือเปลี่ยนลำ (Transit/Transfer ...
10/08/2021

📢❗10/08/2564 แก้ไขเพิ่มเติมข้อแนะนำสำหรับอากาศยานทำการบินในเที่ยวบินที่มีผู้โดยสารถ่ายลำหรือเปลี่ยนลำ (Transit/Transfer Flight) สำหรับอากาศยานทำการบินในเที่ยวบินระหว่างประเทศที่มี ผู้โดยสารถ่ายลำหรือเปลี่ยนลำ (International Transit/ Transfer Flight) และเที่ยวบินระหว่างประเทศที่มีผู้โดยสารผ่านลำหรือเปลี่ยนลำไปยังจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว (Transit/Transfer Passenger Flight to SANDBOX) ​
ดาวน์โหลด PDF >> www.caat.or.th/th/archives/60087
รวมทุกประกาศเกี่ยวกับ COVID-19 >> www.caat.or.th/corona

CAAT ยืนยันเที่ยวบินจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ได้รับข้อยกเว้นทำการบินไปยังสนามบินสุวรรณภูมิสืบเนื่องจากกระแสข่าวที่ปรากฏว่านัก...
09/08/2021

CAAT ยืนยันเที่ยวบินจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ได้รับข้อยกเว้นทำการบินไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ

สืบเนื่องจากกระแสข่าวที่ปรากฏว่านักท่องเที่ยวต่างชาติในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ต้องเดินทางโดยรถบัสจากจังหวัดภูเก็ตไปยังสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเดินทางกลับประเทศ สาเหตุเพราะสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้ออกคำสั่งมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ห้ามสายการบินที่ให้บริการผู้โดยสาร (Passenger Flight) ทำการบินเที่ยวบินภายในประเทศรับส่งผู้โดยสารเข้าหรือออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) ซึ่งเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคของ ศบค.

CAAT ขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจน ดังนี้

1. ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ฉบับที่ 3) ออกเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ที่กระแสข่าวอ้างถึง นั้นยกเว้นเที่ยวบินที่เกี่ยวข้องกับโครงการพื้นที่นำร่องเปิดประเทศ (แซนด์บ็อกซ์ Sandbox)

2. แม้ขณะนี้ไม่มีเที่ยวบินประจำตามตารางเวลา ให้บริการผู้โดยสารในเส้นทางระหว่างจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานคร แต่ CAAT เปิดให้สายการบินขออนุญาตทำการบินในลักษณะเช่าเหมาลำ (Charter Flight) จากจังหวัดภูเก็ตมายังสุวรรณภูมิได้ แต่ด้วยข้อจำกัดในด้านของจำนวนผู้โดยสารอาจทำให้สายการบินพิจารณาไม่จัดเที่ยวบินไปจังหวัดภูเก็ตเพื่อไปรับนักท่องเที่ยวแซนด์บ็อกซ์ เนื่องจากพิจารณาแล้วอาจจะไม่คุ้มในการปฏิบัติการบิน

3. ปัจจุบันยังมีเที่ยวบินให้บริการจากจังหวัดภูเก็ตไปยังสนามบินอู่ตะเภาฯ จังหวัดระยอง ซึ่ง CAATได้ประสานและกำชับสายการบินว่าให้อำนวยความสะดวกกับผู้โดยสาร โดยการจัดรถรับ-ส่งไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อบรรเทาปัญหาการเดินทางของนักท่องเที่ยวโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ระหว่างที่ยังไม่มีสายการบินใดให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำในเส้นทางดังกล่าว

------------------------------------------------
CAAT News ฉบับที่ 30/2564 วันที่ 9 สิงหาคม 2564
กองสื่อสารองค์กร
https://www.caat.or.th/th/archives/60059

CAAT ยืนยันเที่ยวบินจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ได้รับข้อยกเว้นทำการบินไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ

สืบเนื่องจากกระแสข่าวที่ปรากฏว่านักท่องเที่ยวต่างชาติในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ต้องเดินทางโดยรถบัสจากจังหวัดภูเก็ตไปยังสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเดินทางกลับประเทศ สาเหตุเพราะสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้ออกคำสั่งมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ห้ามสายการบินที่ให้บริการผู้โดยสาร (Passenger Flight) ทำการบินเที่ยวบินภายในประเทศรับส่งผู้โดยสารเข้าหรือออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) ซึ่งเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคของ ศบค.

CAAT ขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจน ดังนี้

1. ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ฉบับที่ 3) ออกเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ที่กระแสข่าวอ้างถึง นั้นยกเว้นเที่ยวบินที่เกี่ยวข้องกับโครงการพื้นที่นำร่องเปิดประเทศ (แซนด์บ็อกซ์ Sandbox)

2. แม้ขณะนี้ไม่มีเที่ยวบินประจำตามตารางเวลา ให้บริการผู้โดยสารในเส้นทางระหว่างจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานคร แต่ CAAT เปิดให้สายการบินขออนุญาตทำการบินในลักษณะเช่าเหมาลำ (Charter Flight) จากจังหวัดภูเก็ตมายังสุวรรณภูมิได้ แต่ด้วยข้อจำกัดในด้านของจำนวนผู้โดยสารอาจทำให้สายการบินพิจารณาไม่จัดเที่ยวบินไปจังหวัดภูเก็ตเพื่อไปรับนักท่องเที่ยวแซนด์บ็อกซ์ เนื่องจากพิจารณาแล้วอาจจะไม่คุ้มในการปฏิบัติการบิน

3. ปัจจุบันยังมีเที่ยวบินให้บริการจากจังหวัดภูเก็ตไปยังสนามบินอู่ตะเภาฯ จังหวัดระยอง ซึ่ง CAATได้ประสานและกำชับสายการบินว่าให้อำนวยความสะดวกกับผู้โดยสาร โดยการจัดรถรับ-ส่งไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อบรรเทาปัญหาการเดินทางของนักท่องเที่ยวโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ระหว่างที่ยังไม่มีสายการบินใดให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำในเส้นทางดังกล่าว

------------------------------------------------
CAAT News ฉบับที่ 30/2564 วันที่ 9 สิงหาคม 2564
กองสื่อสารองค์กร
https://www.caat.or.th/th/archives/60059

ติดตามบทสัมภาษณ์ของนายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการ CAAT จาก ICAO An interview with the new Director-General of Thailand’s...
05/08/2021
An interview with the new Director-General of Thailand's Civil Aviation Authority - Uniting Aviation

ติดตามบทสัมภาษณ์ของนายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการ CAAT จาก ICAO

An interview with the new Director-General of Thailand’s Civil Aviation Authority

The Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) is an independent agency of the Thai government under the oversight of the country’s Ministry of Transport. Recently ICAO’s Asia/Pacific Regional Office spoke with the new Director-General of CAA Thailand, Mr. Suttipong Kongpool. Q: Could you pleas...

ที่อยู่

333/105 อาคารหลักสี่พลาซ่า, ถ. แจ้งวัฒนะ แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมห
Bangkok
10120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ CAAT - The Civil Aviation Authority of Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง CAAT - The Civil Aviation Authority of Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มีเรื่องขออนุญาตเรียนสอบถาม สถาบัน CAAT เมื่อวาน25 มิ.ย.64 เปิดพบการประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนภายนอก เข้าเป็นพนักงานของสถาบันCAAT จำนวน 7 ตำแหน่ง หมดเขตรับสมัคร 9 กรกฎาคม 64 ปรากฏว่าวันนี้กำลังจะส่งใบสมัคร แต่หน้าเพจไม่ปรากฏ ปรากฏเป็นข้อมูลตามภาพที่แนบ ต้องดำเนินการอย่างไรต่อคะ หน้าจอที่ปรากฏเป็นแบบนี้คะ ขอเรียนถามว่า ยังคงมีนโยบายรับบุคคลพลเรือนภายนอก ที่เป็นคนนอก อยู่หรือไม่??
โดรนที่ไม่มี serial # ต้องจดทะเบียนด้วยไหมครับ
โดรนติดกล้อง 4K รัศมีการบินจริง ทั้งในส่วนของ D & H ไม่เกิน 200 เมตร ต้องขอจดทะเบียน ซื้อประกัน และขออนุญาตบินหรือไม่ครับ (ที่ขายกันอยู่ในร้านขายของเล่นสำหรับเด็กมัก ลงสเปคเกินจริง 2-3 เท่า)
อยากรบกวนตรวจสอบ สายการบินthai vietjet ด้วยคะ ว่าเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคไหม ว่าด้วยจำนวนเครื่อง บุคคลากร และจำนวนเที่ยวบินที่ขาย ไฟล์ยกเลิก เปลี่ยนให้ แล้วยังดีเลย์อีกหลายชั่วโมง ทั้งขาไปและกลับ สคบ แนะนำให้มาสอบถามที่นี่คะ ยังไงลองเข้าไปดูนะคะ ว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไร แล้วเค้ามีศักยภาพพอที่จะเสนอขายตั๋ว วันละ 3-4เที่ยวบินไหม ขอบคุณค่ะ
ส่งเรื่องไป หน้าเว็บแจ้งว่าทราบผลภายใน *15 วัน นับตั้งแต่วันที่เอกสารครบถ้วน นี่ จะ *60 วันแล้ว ไม่ทราบจะตรวจเอกสารอีกกี่วันถึงจะรู้ว่าครบไม่ครบ หรือต้อง 100 วัน ครับ 😡 แล้วครบไม่ครบไม่เห็นมีแจ้งทั้ง mail ทั้ง history การสมัคร โครตแย่
ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากสถานะการณ์โควิด ด้วยทำการจองตั๋วเที่ยวบินของสายการบิน thaivietjet กำหนดเดินทางจากอุบลเข้ากรุงเทพ วันที่ 5 มกรา 64 และเดินทางกลับอุบลวันที่ 7 มกรา 64 หมายเลขการจอง E3HA7P แต่เนื่องจากปัญหาโควิดที่รุนแรงในพื้นที่กรุงเทพ จึงต้องการยกเลิกการเดินทาง โดยทางสายการบินมีเพียงอนุญาติให้เลื่อนการเดินทางออกไปไม่เกิน 60 วัน ซึ่งสายการบินแอร์เอเชียยังมีแนวทางให้เลือกสามแนวทาง คือ 1. เลื่อนเดินทางได้สูงสุด 6 เดือน หรือ 2. เก็บเป็นเครดิตได้ 18 เดือน หรือ 3. คืนเงิน แต่ทางสายการบิน thaivietjet ให้จำกัดเพียงข้อเดียวและจำกัดระยะเวลาสั้น ตามที่แจ้งมา จึงเห็นว่าเป็นการสร้างความยุ่งยากแก่ผู้เดินทาง และไม่เปิดโอกาสทางเลือกที่มากกว่า จึงร้องขอมาให้ช่วยเหลือและหาแนวทางให้ด้วย ติดต่อไปที่หน่วยงานตั้งแต่วันที่ 4 แต่จนป่านนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อ จะแก้ปัญหายังไงครับเนี่ย ในเมื่อทางสายการบินแจ้งว่าต้องดำเนินการก่อนเวลา 3 ชั่วโมง ส่งอีเมล์ไปที่สายการบินแล้ว ก็ไม่มีการตอบกลับโทรไปที่ทางสายการบินหลายวันแล้วก็ไม่มีใครรับสาย จนมีคนไปด่าที่หน้าเฟสกันมากมาย ทาง caat ควรต้องทำงานให้มากกว่านี้นะครับ ไม่ใช่เงียบเฉย
แจ้งเรื่องไปตั้งแต่ 16 มิ.ย. ไม่ได้รับความคืบหน้าใดๆซักอย่าง รบกวนช่วยตรวจสอบความคืบหน้าให้ด้วยนะครับ
ปิดน่านฟ้านี่สนุกหรอครับ
❌ Commercial aircraft for tourists are not allowed to travel in Thailand. Do you mean ....... Commercial aircraft are not allowed or ............. Commercial flights ARE allowed (but no toursists) meaning that ............ Commercial aircraft CAN come (qualifying passengers only) Or do you mean that qualifying passengers can NOT take commercial flights, and must therefore use repatriation flights only . ??????????????
Please can you tell me how I get a permit to fly to Thailand? I have already registered with embassy in the Netherlands. And I have a blue and yellow book (residency) and a 1 year retirement visa.
ควรจะมีกฏเกณฑ์ ในการดูแลผู้บริโภคบ้างนะคะ ในฐะนะหน่วยงานกำกับดูแล สายการบินตอนนี้มีปัญหา หลอกลวงผู้บริโภคเยอะมาก แต่หน่วยงานกำกับดูแลไม่ทำอะไรเลย ดิฉันซื้อดีลแอร์เอเชีย ตัดบัตรอะไรเรียบร้อยแล้ว ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้การแจ้งกลับอะไรมาเลย ว่าได้หรือไม่ได้ ระบบลูกค้าสัมพันธ์ของสารการบินก็มีแต่ระบบแชทบอท ซึ่งไม่สามารถใช้งานได้จริง หน่วยงานกำกับควรมาดูแลกวดขันหน่อยนะคะ
TO HONORABLE ROYAL KING OF THAILAND, SIR MAHA VAJIRALONGKORN, DEAR RESPECTED SIR, SIR, HAVE BEEN TRYING PAST 1 MONTH TO GET SOME INFORMATION ON THE "1ST JULY,2020 INTERNATIONAL TRAVEL UPDATES AS I AM A "VERY FREQUENT TRAVELER" TO YOUR ESTEEMED COUNTRY / CITY BANGKOK FROM KOLKATA(INDIA) ALMOST 5-6 TIMES A YEAR. SIR PLEASE HELP IF POSSIBLE AS I AM "A GREAT LOVER OF BANGKOK CITY & ONE OF MY MOST TRAVELLED DESTINATIONS IN PAST 5 YEARS". REGARDS ADITYA PAGARIA