กระทรวงมหาดไทย PR

กระทรวงมหาดไทย PR แฟนเพจเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงมหาดไทย Follown :
FacebookFan : mahadthainews
Twitter : @moinews2016
Google+ : กองสารนิเทศ กระทรวงมหาดไทย
Website : www.pr.moi.go.th
Youtube : กองสารนิเทศ กระทรวงมหาดไทย
(50)

เปิดเหมือนปกติ

มท.1 สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง และแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทาง พร้อมให้ความช่วย...
29/07/2021

มท.1 สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง และแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทาง พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและทันท่วงที
.
วันนี้ (29 ก.ค.64) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการติดตามการคาดหมายลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 บริเวณประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย และอาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้ พาดผ่านประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ อาจทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินถล่ม
.
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวว่า เพื่อให้การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ดำเนินการให้คณะทำงานติดตามสถานการณ์ของจังหวัด เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ สภาวะอากาศ และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ในพื้นที่ เช่น ปริมาณฝนสะสม ระดับน้ำในแม่น้ำ ลำคลอง การระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำ และสถานการณ์น้ำของจังหวัดต้นน้ำ ฯลฯ รวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารการพยากรณ์อากาศ การแจ้งเตือนภัยจากหน่วยงานต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ และผลกระทบจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น โดยหากประเมินสถานการณ์แล้วมีความเสี่ยงที่จะเกิดสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ให้แจ้งเตือนภัยไปยังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ ดำเนินการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน โดยติดตามสถานการณ์และการแจ้งเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง และแจ้งเตือนประชาชน อาสาสมัครเครือข่ายแจ้งเตือนภัย ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองท้องที่ ในทุกช่องทาง ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น หอเตือนภัย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน เสียงตามสาย รถประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็ว และให้ผู้อำนวยการจังหวัด/อำเภอ/ท้องถิ่น พิจารณาใช้อุปกรณ์เตือนภัยที่มีในพื้นที่ เช่น หอเตือนภัย หอกระจายข่าว หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เสียงตามสาย โดยหากจังหวัดร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์แล้ว คาดว่าจะเกิดภัยพิบัติ ให้ใช้อุปกรณ์เตือนภัยในพื้นที่เพื่อแจ้งเตือนประชาชน นอกจากนี้ ให้ผู้อำนวยการจังหวัด/อำเภอ/ท้องถิ่น เตรียมความพร้อมบุคลากร ทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงที
.
กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 105/2564
วันที่ 29 ก.ค. 2564

มท.1 สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง และแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทาง พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและทันท่วงที
.
วันนี้ (29 ก.ค.64) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการติดตามการคาดหมายลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 บริเวณประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย และอาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้ พาดผ่านประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ อาจทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินถล่ม
.
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวว่า เพื่อให้การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ดำเนินการให้คณะทำงานติดตามสถานการณ์ของจังหวัด เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ สภาวะอากาศ และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ในพื้นที่ เช่น ปริมาณฝนสะสม ระดับน้ำในแม่น้ำ ลำคลอง การระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำ และสถานการณ์น้ำของจังหวัดต้นน้ำ ฯลฯ รวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารการพยากรณ์อากาศ การแจ้งเตือนภัยจากหน่วยงานต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ และผลกระทบจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น โดยหากประเมินสถานการณ์แล้วมีความเสี่ยงที่จะเกิดสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ให้แจ้งเตือนภัยไปยังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ ดำเนินการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน โดยติดตามสถานการณ์และการแจ้งเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง และแจ้งเตือนประชาชน อาสาสมัครเครือข่ายแจ้งเตือนภัย ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองท้องที่ ในทุกช่องทาง ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น หอเตือนภัย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน เสียงตามสาย รถประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็ว และให้ผู้อำนวยการจังหวัด/อำเภอ/ท้องถิ่น พิจารณาใช้อุปกรณ์เตือนภัยที่มีในพื้นที่ เช่น หอเตือนภัย หอกระจายข่าว หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เสียงตามสาย โดยหากจังหวัดร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์แล้ว คาดว่าจะเกิดภัยพิบัติ ให้ใช้อุปกรณ์เตือนภัยในพื้นที่เพื่อแจ้งเตือนประชาชน นอกจากนี้ ให้ผู้อำนวยการจังหวัด/อำเภอ/ท้องถิ่น เตรียมความพร้อมบุคลากร ทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงที
.
กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 105/2564
วันที่ 29 ก.ค. 2564

มหาดไทยสั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด กำชับ อปท.-เจ้าหน้าที่ ใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้...
29/07/2021

มหาดไทยสั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด กำชับ อปท.-เจ้าหน้าที่ ใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย) ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตอบสนองความต้องการประชาชน หากพบการกระทำส่อไปในทางไม่สุจริตให้เร่งดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญา
.
วันนี้ (29 ก.ค.64) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งทุกจังหวัดเกี่ยวกับแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย)
.
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ กล่าวว่า เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พึงระมัดระวังกลุ่มบุคคลที่กระทำการโดยไม่สุจริต แอบอ้างเพื่อแสวงหาประโยชน์ หรือกระทำการอื่นใดซึ่งไม่ชอบด้วยระเบียบกฎหมาย ขาดหลักธรรมาภิบาล จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ในกรณีที่พบข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำที่ส่อไปในทางไม่สุจริต หรือมีการแอบอ้างเพื่อแสวงหาประโยชน์จากงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย) ให้รีบดำเนินการทางวินัย และหรือทางอาญากับผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
.
กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 104/2564
วันที่ 29 ก.ค. 2564

มหาดไทยสั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด กำชับ อปท.-เจ้าหน้าที่ ใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย) ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตอบสนองความต้องการประชาชน หากพบการกระทำส่อไปในทางไม่สุจริตให้เร่งดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญา
.
วันนี้ (29 ก.ค.64) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งทุกจังหวัดเกี่ยวกับแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย)
.
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ กล่าวว่า เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พึงระมัดระวังกลุ่มบุคคลที่กระทำการโดยไม่สุจริต แอบอ้างเพื่อแสวงหาประโยชน์ หรือกระทำการอื่นใดซึ่งไม่ชอบด้วยระเบียบกฎหมาย ขาดหลักธรรมาภิบาล จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ในกรณีที่พบข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำที่ส่อไปในทางไม่สุจริต หรือมีการแอบอ้างเพื่อแสวงหาประโยชน์จากงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย) ให้รีบดำเนินการทางวินัย และหรือทางอาญากับผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
.
กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 104/2564
วันที่ 29 ก.ค. 2564

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564รวม 17,669 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 17,408 รายติดเชื้อภายในเรื...
29/07/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564
รวม 17,669 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 17,408 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 261 ราย
ผู้ป่วยสะสม 532,167 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 9,798 ราย
หายป่วยสะสม 343,066 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 165 ราย

Cr. ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564
รวม 17,669 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 17,408 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 261 ราย
ผู้ป่วยสะสม 532,167 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 9,798 ราย
หายป่วยสะสม 343,066 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 165 ราย

Cr. ศูนย์ข้อมูล COVID-19

"เติมกำลังใจ"   นิพนธ์ เยี่ยมเจ้าหน้าที่ด่านโควิดจ.ชุมพร พร้อมขอบคุณทุกฝ่ายปฏิบัติงานอย่างเสียสละ เข้มแข็งตลอด 24 ชม. ย้...
28/07/2021

"เติมกำลังใจ"
นิพนธ์ เยี่ยมเจ้าหน้าที่ด่านโควิดจ.ชุมพร พร้อมขอบคุณทุกฝ่ายปฏิบัติงานอย่างเสียสละ เข้มแข็งตลอด 24 ชม. ย้ำ รัฐบาลพร้อมสนับสนุนการทำงานทุกภาคส่วนเพื่อนำพาประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็ว

เมื่อเวลา 21.00 น.วันนี้(28 ก.ค.64) ที่จังหวัดชุมพร นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบหน้ากากอนามัย ชุดPPE แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการควบคุมและเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 ณ จุดตรวจบ้านพละ ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายสราวุธ อ่อนละมัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จนท.ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมฯ
และมีการปฏิบัติที่เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

นายนิพนธ์ กล่าวว่า "จังหวัดชุมพร เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้บูรณาการทำงานร่วมกันเป็นอย่าง เกิดประสิทธิภาพ ทั้งท่านผู้ว่าฯธีระ ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด บุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง จนท.ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร จิตอาสา ต่างๆ ที่ช่วยกันทำงานอย่างเข้มแข็ง ซึ่งขณะนี้จังหวัดชุมพรยังไม่ใช่จังหวัดสีแดงที่ต้องมีการเคอร์ฟิว แต่สิ่งสำคัญคือเราทุกคนต้องไม่ประมาท รวมถึงการให้ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนพร้อมปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A จะทำให้ยอดผู้ติดเชื้อลดลงได้ในที่สุด"

รมช.มท.ยังกล่าวอีกว่า "กลไกต่างๆที่เป็นปัญหาสำหรับการทำงานในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลก็เร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งทราบดีว่าเราต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อลดอัตราการสูญเสีย ซึ่งรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีมีความเสียใจต่อทุกการสูญเสียที่เกิดขึ้นและต้องทำงานหนักเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคในการทำงานอีก ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ยินดีจะนำปัญหาต่างๆสะท้อนผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรี และ คณะรัฐมนตรี และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานอย่างเสียสละ เข้มแข็งตลอด 24 ชม. ขอเน้นย้ำว่า รัฐบาลพร้อมสนับสนุนการทำงานเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเพื่อให้ประเทศของเราผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว"

มท. สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้ง อปท. ทุกแห่ง ปฏิบัติตามแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง Quarantine และ Community I...
28/07/2021

มท. สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้ง อปท. ทุกแห่ง ปฏิบัติตามแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง Quarantine และ Community Isolation เพื่อป้องกัน ระงับโรค และรักษาพยาบาลโควิด-19 ได้ตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด
.
วันนี้ (28 ก.ค.64) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ 7 (3) กำหนดให้โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจในการป้องกันและดูแลรักษาผู้ปวยทั้งภาครัฐ และเอกชน จัดหายา เวชภัณฑ์ เครื่องมือในการตรวจโรค เครื่องช่วยในการหายใจ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น ให้เพียงพอตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดหรือแนะนำ และให้รวมถึงการเตรียมบุคลากรทางการแพทย์จากแหล่งต่าง ๆ และการเตรียมสถานที่กักกัน สถานที่คุมไว้สังเกตหรือเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วย ที่อาจเพิ่มจำนวนขึ้นโดยขอความร่วมมือดัดแปลงสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงแรม โรงเรียน มหาวิทยาลัย หอประชุม สถานที่ปฏิบัติธรรม ศาลาวัด อาคารของเอกชน ที่ยังไม่ได้ใช้งานหรือสถานที่ราชการ สถานที่เอกชนอื่น ๆ เป็นโรงพยาบาลชั่วคราว ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด ให้รับผิดชอบหรือร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นในการจัดตั้งสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (Quarantine) โรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน (Community Isolation และ Home Isolation)
.
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินการป้องกัน ระงับโรค และการรักษาพยาบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความคล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องเบิกค่าใช้จ่ายรายการอื่นใดที่จำเป็นในการดำเนินการสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (Quarantine) โรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ และศูนย์พักคอย (Community Isolation) เช่น ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น พิจารณาเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงสถานะทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
.
กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 103/2564
วันที่ 28 ก.ค. 2564

มท. สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้ง อปท. ทุกแห่ง ปฏิบัติตามแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง Quarantine และ Community Isolation เพื่อป้องกัน ระงับโรค และรักษาพยาบาลโควิด-19 ได้ตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด
.
วันนี้ (28 ก.ค.64) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ 7 (3) กำหนดให้โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจในการป้องกันและดูแลรักษาผู้ปวยทั้งภาครัฐ และเอกชน จัดหายา เวชภัณฑ์ เครื่องมือในการตรวจโรค เครื่องช่วยในการหายใจ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น ให้เพียงพอตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดหรือแนะนำ และให้รวมถึงการเตรียมบุคลากรทางการแพทย์จากแหล่งต่าง ๆ และการเตรียมสถานที่กักกัน สถานที่คุมไว้สังเกตหรือเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วย ที่อาจเพิ่มจำนวนขึ้นโดยขอความร่วมมือดัดแปลงสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงแรม โรงเรียน มหาวิทยาลัย หอประชุม สถานที่ปฏิบัติธรรม ศาลาวัด อาคารของเอกชน ที่ยังไม่ได้ใช้งานหรือสถานที่ราชการ สถานที่เอกชนอื่น ๆ เป็นโรงพยาบาลชั่วคราว ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด ให้รับผิดชอบหรือร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นในการจัดตั้งสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (Quarantine) โรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน (Community Isolation และ Home Isolation)
.
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินการป้องกัน ระงับโรค และการรักษาพยาบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความคล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องเบิกค่าใช้จ่ายรายการอื่นใดที่จำเป็นในการดำเนินการสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (Quarantine) โรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ และศูนย์พักคอย (Community Isolation) เช่น ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น พิจารณาเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงสถานะทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
.
กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 103/2564
วันที่ 28 ก.ค. 2564

📣📣📣 ก้าวไปด้วยกัน กับ “ทรงศักดิ์ ทองศรี” มท.2 📣📣📣มท. 2 เร่งแก้ปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดประสบปัญหาราคามังคุดตกต่ำ แบกรับต...
28/07/2021

📣📣📣 ก้าวไปด้วยกัน กับ “ทรงศักดิ์ ทองศรี” มท.2 📣📣📣

มท. 2 เร่งแก้ปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดประสบปัญหาราคามังคุดตกต่ำ แบกรับต้นทุนที่สูงขึ้น ซ้ำเติมสถานการณ์วิกฤตโควิด

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) สั่งการ องค์การตลาด (อต.) กระทรวงมหาดไทย เร่งดำเนินการสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านการระบายสินค้าเกษตรที่ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดและมีราคาตกต่ำ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 ส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่กำลังประสบปัญหาผลผลิตมังคุดออกมาล้นตลาด ราคาผลผลิตตกต่ำ และต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้น รวมถึงตลาดต่างประเทศมีมาตรการเข้มงวดต่อการส่งออก

องค์การตลาด (อต.) กระทรวงมหาดไทย สนองนโยบายตามข้อสั่งการ เป็นตัวกลางเชื่อมโยงกระจายผลผลิตไปยังผู้บริโภค โดยเบื้องต้นสามารถระบายผลผลิตมังคุด ไปยังเรือนจำกลาง นครศรีธรรมราช เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี และเรือนจำกลางพัทลุง จำนวน 6 ตัน โดยมีเป้าหมายโดยรวมในการระบายผลผลิตมังคุด จำนวน 50 ตัน ในราคาที่เกษตรกรพึงพอใจ ถือเป็นมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในห้วงวิกฤตโควิดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

#ก้าวไปด้วยกัน
#ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
#องค์การตลาด

📣📣📣 ก้าวไปด้วยกัน กับ “ทรงศักดิ์ ทองศรี” มท.2 📣📣📣

มท. 2 เร่งแก้ปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดประสบปัญหาราคามังคุดตกต่ำ แบกรับต้นทุนที่สูงขึ้น ซ้ำเติมสถานการณ์วิกฤตโควิด

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) สั่งการ องค์การตลาด (อต.) กระทรวงมหาดไทย เร่งดำเนินการสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านการระบายสินค้าเกษตรที่ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดและมีราคาตกต่ำ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 ส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่กำลังประสบปัญหาผลผลิตมังคุดออกมาล้นตลาด ราคาผลผลิตตกต่ำ และต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้น รวมถึงตลาดต่างประเทศมีมาตรการเข้มงวดต่อการส่งออก

องค์การตลาด (อต.) กระทรวงมหาดไทย สนองนโยบายตามข้อสั่งการ เป็นตัวกลางเชื่อมโยงกระจายผลผลิตไปยังผู้บริโภค โดยเบื้องต้นสามารถระบายผลผลิตมังคุด ไปยังเรือนจำกลาง นครศรีธรรมราช เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี และเรือนจำกลางพัทลุง จำนวน 6 ตัน โดยมีเป้าหมายโดยรวมในการระบายผลผลิตมังคุด จำนวน 50 ตัน ในราคาที่เกษตรกรพึงพอใจ ถือเป็นมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในห้วงวิกฤตโควิดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

#ก้าวไปด้วยกัน
#ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
#องค์การตลาด

ที่อยู่

91 Asadang Rd. Phra Nakhon
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622224131

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กระทรวงมหาดไทย PRผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กระทรวงมหาดไทย PR:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

Follown : FacebookFan : กระทรวงมหาดไทย PR Twitter : @moinews2016 Google+ : กองสารนิเทศ กระทรวงมหาดไทย Website : www.pr.moi.go.th Youtube : กองสารนิเทศ กระทรวงมหาดไทย

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ประชาชนเดือดร้อนเกือบครึ่งเดือน#ดูสิส่งเจ้าหน้าที่มาดูตั้ง1นาย แล้วก็ไม่เห็นทำอะไร ทางเดินมาเป็นชั่วอายุคน มันบอกว่าไม่ใช่ทางสาธารณะ...
สวัสดีตามคดีที่ผสานเข้ากระทรวงยุติธรรมคดีกลุ่มเทศบาลหมู่บ้านท่ามะขามตำบลท่ามะขามจ.กาญจนบุรีกลุ่มพวกมันได้ฝากทรัพย๋สินส่วนกลางไว้รึเปล่าถ้ามันฝากผสานมาที่ผมพล.ต.อ.ทองดีเทวกุลณ.อยุธยา0960361561และกรุณาออกข่าวทางทีวีช่องทางรัฐบาลดูแลเพื่อเป็นหลักฐานผสานร่วมสนง.ต.ร.แห่งชาติและกระทรวงยุติธรรมเพราะแจ้งจับวิสามัญทิ้งอยู่ร่วมกอรมน.ภาค1จับแก็งข้าราชการชั่วอ้างการปกครองเพื่อช่อโกงทรัพย๋สิน.ผสานกลับด่วน.ขอบคุณมสวัสดีตามคดีที่ผสานเข้ากระทรวงยุติธรรมคดีกลุ่มเทศบาลหมู่บ้านท่ามะขามตำบลท่ามะขามจ.กาญจนบุรีกลุ่มพวกมันได้ฝากทรัพย๋สินส่วนกลางไว้รึเปล่าถ้ามันฝากผสานมาที่ผมพล.ต.อ.ทองดีเทวกุลณ.อยุธยา0960361561และกรุณาออกข่าวทางทีวีช่องทางรัฐบาลดูแลเพื่อเป็นหลักฐานผสานร่วมสนง.ต.ร.แห่งชาติและกระทรวงยุติธรรมเพราะแจ้งจับวิสามัญทิ้งอยู่ร่วมกอรมน.ภาค1จับแก็งข้าราชการชั่วอ้างการปกครองเพื่อช่อโกงทรัพย๋สิน.ผสานกลับด่วน.ขอบคุณมาก.
ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่สำคัญของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ที่นี่ประเทศไทย
แถวร่อนพิบูลย์-พิปูน มีแท่นปั้มยาบ้าของนักการเมืองท้องถิ่น ยาบ้าเยอะมาก
ที่นี่พิษณุโลก ประชาชนลำบากไม่เห็นมีใครเหลียวแล #ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ติดป้ายไว้หน้าอำเภอบอกบำบัดทุกบำรุงสุข แต่ดูภาพเอาเองก็แล้วกัน ไม่มีคำอธิบาย...
สู้เพื่อความถูกต้อง สู้เพื่อความเป็นธรรม ดอยแม่สลอง จว.เชียงรายเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ก.มหาดไทย ปล่อยให้สร้างโรงแรมขนาดใหญ่ โดยออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้ได้อย่างไร เสนอข่าวดังมาแล้ว ปีกว่า ก มหาดไทยตรวจสอบและสั่งรื้อหรือยัง กรมป่าไม้ และ สปก ดำเนินการไปแล้วอย่างไร วันนี้ลุยแน่ ใครไม่ทำตามหน้าที่ ไม่ทำตามกฎหมาย ปล่อยปละละเลย เอาที่ป่าต้นน้ำลำธารไปหากิน เจอดีแน่
เจริญพร อาตมา พระธีรพัฒน์ ญาณวีโร (จันทร์ตรี) ได้มีความประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อตัวเองใหม่ จึงได้เดินทางไปยื่นขอเปลี่ยนชื่อ ที่อำเภอเมืองจันทบุรี แต่กลับได้รับการปฏิเสธ และเจ้าหน้าที่ (ปลัด) กลับบอกว่า ท่านไม่รู้พระธรรมวินัยหรือไง พระเปลี่ยนชื่อเท่ากับปาราชิก ขาดจากความเป็นพระ อยากเปลี่ยนชื่อก็ไปสึกเป็น นาย อาตมาจึงแย้งว่า พระเพื่อนก็เปลี่ยนชื่อเหมือนกัน เจ้าหน้าที่ ก็บอกว่า ถ้าจะเปลี่ยนชื่อ ต้องไปยืนยันที่ สำนักพุทธ ขอมติมหาเถรสมาคม อาตมาจึงไปที่ พศ.จันทบุรี ท่าน ผอ.ผศ.จันทบุรี แจ้งว่า พระภิกษุสามเณร ก็ขอเปลี่ยนชื่อได้ตามกฏหมาย และท่านก็โทรประสารไปยัง เจ้าหน้าที่ (ปลัด) ท่านนั้น แต่เจ้าหน้าที่ (ปลัด) ก็ยังยืนกราน ไม่ให้อาตมาเปลี่ยนชื่อ เพราะแจ้งว่า พระ จะเปลี่ยนชื่อ ต้องสึกเป็น นาย เท่านั้น อาตมาจึงขอความกระจ่างในเรื่องนี้ด้วย ว่า ทำไม พระ ขอเปลี่ยนชื่อตัว จะต้องลาสิกขา เพราะพระผู้ใหญ่หลายรูป ท่านก็เปลี่ยนชื่อตนเองเหมือนกัน และการที่เจ้าหน้าที่ (ปลัด) ต่อว่า พระสงฆ์ที่มาขอเปลี่ยนชื่อ ว่าไม่รู้จักธรรมวินัย ขาดจากพระ ไม่รู้จักกิจสงฆ์ มันสมคสรหรือไม่ เหตุเกิด ที่ทำการอำเภอเมืองจันทบุรี วันนี้ 5/7/64 เวลา 15.00 น. โดยประมาณ ขอเจริญพร
ฝากถึงท่านรมว.ครับ สลดอดีตสนช. คุณตาวัย 75 เสียชีวิตหลังบังคับคดีเชียงรายนำคำสั่งศาลสั่งยึดที่ดินชดใช้ค่าเสียประโยชน์ วีคลี่นิวส์เรียกร้ององค์กรศาลและหน่วยงานยุติธรรมตรวจสอบคำพิพากษา
สลดอดีตสนช. คุณตาวัย 75 เสียชีวิตหลังบังคับคดีเชียงรายนำคำสั่งศาลสั่งยึดที่ดินชดใช้ค่าเสียประโยชน์ วีคลี่นิวส์เรียกร้ององค์กรศาลและหน่วยงานยุติธรรมตรวจสอบคำพิพากษา หลังจากวีคลี่นิวส์และสื่อออนไลน์หลายแห่งเสนอข่าวการบุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาติบนดอยแม่สลองก่อสร้างโรงแรมขนาดใหญ่มากกว่า 30 แห่งโดยไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย อดีตนายอำเภอแม่ฟ้าหลวงหลายสมัยหลายคน ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้กับผู้ประกอบการเหล่านั้น โดยฝ่าฝืนกฎหมาย ทั้งที่มีระเบียบ ในการออกใบอนุญาตกำหนดเอกสารหลักฐานประกอบคำขออย่างชัดเจนต้องมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินไม่ใช่เป็นเพียงเอกสารใบอนุญาตครอบครองทำกิน แต่เหตุเกิดเพราะมีผู้ประกอบการรายหนึ่ง ชื่อ คุ้มนายพลรีสอร์ท ถูกนาย ปรีชา อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงราย สั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม และ ถูกหน่วยราชการหลายแห่งในจังหวัด เชียงรายต่างรุมกันแกล้งในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะสำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย
ทำไมแอพฯ “เป๋าตัง” ถึงสร้างความเวียนหัวให้คนใช้ในโครงการ “คนละครึ่ง” "เราชนะ" “เราเที่ยวด้วยกัน” เพราะคนคิดและทีมงาน ไม่เข้าใจเทคโนโลยีและโกงกินบ้านเป็นอย่างดี ต่อไปไม่ยากหากประเทศเราจะพัฒนาไปสู่สังคมไร้เงินสด เพราะ เอื่อประโยชน์ให้กับธนาคารเอกชน ที่กำลังจะล้มละลาย ธนาคารสีม่วง กับ สีเขียว "แอพฯเป๋าตัง เป็นแพลตฟอร์มที่ผมช่วยออกแบบตั้งแต่ต้น เป็นแอพฯ ของธนาคารกรุงไทย ผมเสือกเข้ามารับภาระทำโครงการหลาย ๆ อย่างให้กับกระทรวงการคลัง เริ่มตั้งแต่ ชิมช้อปใช้, เราเที่ยวด้วยกัน, คนละครึ่ง, เราชนะ ขณะเดียวกันก็ให้บริการเรื่องอื่นๆ เปิดมา 2 รอบขายพันธบัตรรัฐบาล 200 ล้านบาทหมดภายใน 99 วินาที" ผมในที่นี้คือนายสมคิด จิรานันตรัตน์ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ปัจจุบันผมเกษียนแล้ว กล่าวถึง การร่วมงานกับโครงการภาครัฐ ซึ่งก่อนหน้า สมคิดได้ก่อตั้งบริษัท settrade.com ให้กับ‘ตลาดหลักทรัพย์’ เปลี่ยนจากระบบเคาะกระดานเป็นระบบซื้อขายผ่านคอมพิวเตอร์ และร่วมงานกับธนาคารกสิกรไทย ทำ K-Transformation ตั้ง KBTG บริษัทเทคโนโลยีของกสิกรไทย พัฒนา K-Plus หลังเกษียณก็มาเป็นที่ปรึกษาให้ธนาคารกรุงไทย และช่วยทำโครงการภาครัฐ สมคิด จิรานันตรัตน์ เบื้องหลัง แอพฯเป๋าตัง "คนที่ทำแอพฯนี้ 90 เปอร์เซ็นต์เป็นเด็กรุ่นใหม่ ผมเป็นคนรุ่นเก่ามาช่วยเป็นที่ปรึกษา ช่วยออกแบบ ช่วยคิด ช่วยทำ มีคนเก่ง ๆ มีความรู้ความสามารถจากต่างประเทศมาร่วมโครงการหลายคน คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีปัญหาเทคโนโลยี แม้เขาจะไม่ได้ลงลึกถึงมุมของการโค้ดดิ้ง แต่เขาก็เข้าใจว่าเทคโนโลยีมีผลต่อการใช้ชีวิต" สมคิดเล่า และบอกว่า แต่ละโครงการมีความแตกต่างกัน (ผมไม่ได้หลงตัวเองนะ) "ชิมช้อปใช้ เป็นลักษณะแจกเงินให้กับประชาชน 1,000 บาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ชิมช้อปใช้ รอบสอง ให้ประชาชนเอาเงินของตัวเองมาใส่ใน G wallet แล้วไปซื้อสินค้าได้ โดยหักลดหย่อนภาษี ส่วน เราเที่ยวด้วยกัน และ คนละครึ่ง เป็นโครงการที่รัฐบาลจ่ายครึ่งหนึ่ง ประชาชนจ่ายครึ่งหนึ่ง ให้ไปซื้ออาหารและสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน เป็นที่นิยมมาก เพราะเราไม่ให้ร้านใหญ่ๆ เข้าร่วม ส่วนใหญ่เป็นร้านเล็กๆ รถเข็น, สตรีทฟู้ด ช่วยให้พวกเขาขายดีขึ้น ทำให้ร้านค้าและประชาชนจำนวนมากอยากร่วมด้วย ร้านค้าที่รับแอพฯเป๋าตัง อย่างเมื่อเช้านี้ (20 ม.ค. 2564) ลงทะเบียนรับ 1.34 ล้านคน มีคนเข้าแอพฯ มารอก
สุดมากครับ VVIP ไทยเบฟฯ ประชาชนรากหญ้า ตายชั่งมัน