ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประชาสัมพันธ์ภารกิจ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดูแลโดยศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 กลุ่มราษฎรบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 40 คน ได้เดิ...
04/11/2020

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 กลุ่มราษฎรบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอทราบผลความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากรณีได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตำบลบ้านเก่า (บ้านพุน้ำร้อน) และตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ชมรมพี่น้องจิตอาสาตลาดนัดจตุจักร จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบ...
04/11/2020

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ชมรมพี่น้องจิตอาสาตลาดนัดจตุจักร จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอทราบผลความคืบหน้ากรณีขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการจัดหาพื้นที่สำหรับใช้จอดรถยนต์ของผู้ไปใช้บริการตลาดนัดจตุจักรตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2546

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 กลุ่มชมรมปลากะตัก อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องท...
04/11/2020

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 กลุ่มชมรมปลากะตัก อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้แก้ไขปัญหากรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการกำหนดวิธีทำการประมง การกำหนดอาณาเขตทำการประมง และการปราบปรามพร้อมจับกุมผู้ประกอบการด้านประมง และผู้ประกอบอาชีพประมง (จับปลากะตักกลางวัน) ในพื้นที่ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก
02/11/2020

คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก

ประกาศ 📣📣📣
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ได้จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ "GECC GIS Database" แสดงตำแหน่งที่ตั้งและระดับตราสัญลักษณ์ของศูนย์ราชการสะดวกที่ได้รับการรับรองแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทาง
การเข้าถึงจุดบริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ได้มากขึ้น

สำหรับการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2564 จะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนมกราคม 2564 สามารถติดตามข่าวสารหรือประกาศต่างๆจากคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ได้ในช่องทางเว็บไซต์ศูนย์บริการประชาชน www.psc.opm.go.th และทางเพจ Facebook "คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก"

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 กลุ่มประชาพิทักษ์ หัวหิน จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบร...
30/10/2020

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 กลุ่มประชาพิทักษ์ หัวหิน จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอทราบผลความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกัญชงเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เครือข่างองค์กรผู้บริโภค จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบร...
19/10/2020

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เครือข่างองค์กรผู้บริโภค จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ประกาศจัดตั้ง “สภาองค์กรผู้บริโภค ประเทศไทย” ในราชกิจจานุเบกษาและในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามกฎหมายเพื่อให้เกิดการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 กลุ่มชมรมคนไม่ทนต่อการทุจริตและพี่น้องประชาชนโดยทั่วไป กลุ่มชมรมพิทักษ์ระบบคุณธรรมและสิทธิครู...
19/10/2020

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 กลุ่มชมรมคนไม่ทนต่อการทุจริตและพี่น้องประชาชนโดยทั่วไป กลุ่มชมรมพิทักษ์ระบบคุณธรรมและสิทธิครู จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 60 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ทบทวนคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรณีชี้มูลความผิดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องท...
19/10/2020

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้หน่วยงานที่ถือหุ้นใหญ่ และโครงการของรัฐใช้สายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงที่ผลิตในประเทศไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมในประเทศ

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 กลุ่มเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 10 คน โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ...
19/10/2020

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 กลุ่มเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 10 คน โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อน กรณีได้รับผลกระทบจากนโยบายจัดระเบียบ “หาบเร่ – แผงลอย” เพื่อคืนทางเท้าให้กับประชาชน โดยยกเลิกพื้นที่จุดผ่อนผัน กับผู้ค้าหาบเร่ – แผงลอยทั่วกรุงเทพมหานคร จำนวนกว่า 600 จุด เป็นเหตุทำให้กลุ่มผู้ค้าฯ ได้รับความเดือดร้อน

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย และชมรมสถานพยาบาลบัตรทองเขต กทม. และผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 2...
19/10/2020

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย และชมรมสถานพยาบาลบัตรทองเขต กทม. และผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 200 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้แก้ไขปัญหากรณีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ยกเลิกสัญญาให้บริการสาธารณสุขกับหน่วยบริการสาธารณสุขในเครือข่ายคลินิกชุมชนอบอุ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 190 แห่ง

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จำนวน 14 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบ...
19/10/2020

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จำนวน 14 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ปรับเพิ่มเงินสวัสดิการคนพิการจาก 800 บาท เป็น 1,000 บาท เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนพิการ

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เครือข่ายสลัม 4 ภาค จำนวน 750 คน ได้เดินทางมาที่บริเวณหน้าองค์การสหประชาชาติเพื่อจัดกิจกรรมเน...
19/10/2020

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เครือข่ายสลัม 4 ภาค จำนวน 750 คน ได้เดินทางมาที่บริเวณหน้าองค์การสหประชาชาติเพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก และติดตามขอทราบผลความคืบหน้ากรณีการแก้ไขปัญหาชุมชนในที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย และการพัฒนาระบบสหกรณ์ในโครงการบ้านมั่นคง รวมทั้งเสนอข้อเรียกร้องการสร้างหลักประกันในที่อยู่อาศัยที่ดินทำกิน

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 กลุ่มผู้เสียหายจากการซื้อรถยนต์ยี่ห้อมาสด้า รุ่น CX 5 จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่...
19/10/2020

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 กลุ่มผู้เสียหายจากการซื้อรถยนต์ยี่ห้อมาสด้า รุ่น CX 5 จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีซื้อรถยนต์ยี่ห้อมาสด้า รุ่น CX 5 และมาสด้า 2 มีปัญหาด้านเครื่องยนต์ชำรุดหากแต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาจากผู้ประกอบการแต่อย่างใด

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 กลุ่มคนเลี้ยงช้าง จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่...
19/10/2020

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 กลุ่มคนเลี้ยงช้าง จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 ) เป็นเหตุทำให้ผู้ประกอบการปางช้างและแคมป์ช้างถูกเลิกจ้างงาน

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานในกำกับ (ส...
12/10/2020

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานในกำกับ (สตร. ศบช. สกถ. ส.กกภ.และ สฉช.) ครั้งที่ 12/2563 โดยสำนักตรวจราชการเป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการการรายงานผลการดำเนินงานของสำนัก/กอง รวมทั้งพิจารณาติดตามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม การบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงาน โดยใช้กลไก ผต.นร. สนับสนุนการตรวจติดตามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้งานสำเร็จเร็วขึ้น ซึ่งถือเป็นผลงานในภาพรวมของ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) เป็นประธานการปร...
08/10/2020

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) เป็นประธานการประชุมหารือติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) กรณีตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์บ้านดอยพระบาท ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายสุภรณ์ อัตาถาวงศ์) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ปร...
08/10/2020

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายสุภรณ์ อัตาถาวงศ์) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตั้งจุดรับเรื่องร้องทุกข์ ณ ห้องประชุมบ้านห้วยทรายขาว เทศบาลตำบลแม่ยาว
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติราชการของนายกรัฐมนตรี และคณะในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก
02/10/2020

คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก

ภาพพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร
1. ระดับเป็นเลิศ (สีทอง)
https://drive.google.com/drive/folders/1Xi2LNe_Z5c2AmIQqybCqahfcmMiu4HJf?usp=sharing
2. ระดับก้าวหน้า (สีเงิน)
https://drive.google.com/drive/folders/1AZ-1JsXewS-zz5xazJWlN4n6BkSKK7O-?usp=sharing
3. ระดับพื้นฐาน (สีฟ้า)
https://drive.google.com/drive/folders/1m-kpK4yX_Q17Owk48lV3oCiiBZrYk3bR?usp=sharing

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) เป็นประธานประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทาง...
02/10/2020

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) เป็นประธานประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการรับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) และผู้เช่าซื้อรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วม

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ข...
02/10/2020

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอทราบผลความคืบหน้ากรณีขอให้เร่งรัดการดำเนินคดีเหมืองทองคำของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 กลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน (สกอ.) และเครือข่ายเกษตรกรช่วยชาติ (คกช.) จำนวน 1,500 คน ได้เดินท...
02/10/2020

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 กลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน (สกอ.) และเครือข่ายเกษตรกรช่วยชาติ (คกช.) จำนวน 1,500 คน ได้เดินทางมาบริเวณประตู 5 เพื่อยื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร และขอให้ทบทวนคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 373/2562 ลงวันที่ 17 ธันวามคม 2562 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน และสภาประชาชน 4 ภาค เนื่องจากคำสั่งดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเกษตรกรโดยรวม

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และสหภาพแรงงานวิงสแปนสัมพันธ์ และคนทำงานสนามบินแห่ง...
02/10/2020

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และสหภาพแรงงานวิงสแปนสัมพันธ์ และคนทำงานสนามบินแห่งประเทศไทย จำนวน 150 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาช่วยเหลือและเยียวยากรณีพนักงานบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด และพนักงานในสนามบินถูกเลิกจ้าง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 เครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล...
02/10/2020

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 เครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอทราบผลความคืบหน้ากรณีขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของข้าราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 กลุ่มผู้ใช้น้ำ 5 อำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 4 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุก...
02/10/2020

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 กลุ่มผู้ใช้น้ำ 5 อำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 4 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ กรณีการห้ามชาวประมงหาปลาตามริมแม่น้ำมูลโดยแจ้งว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายประมง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 กลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทาน จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริกา...
02/10/2020

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 กลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทาน จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม โดยเสนอให้ออกพระราชกฤษฎีกาเงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนระหว่างรอการแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม เพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถกู้เงินของตนเองได้ร้อยละ 30 – 50 ของเงินสมทบชราภาพ

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ชมรมตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์...
02/10/2020

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ชมรมตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้แก้ไขวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

02/10/2020
คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก

คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก

พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น

เริ่มถ่ายทอดสดเวลา ๙.๓๐ น.

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 กลุ่มผู้พักอาศัยและทำมาหากินริมชายเขาตะเกียบ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกลุ่มชาวบ...
02/10/2020

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 กลุ่มผู้พักอาศัยและทำมาหากินริมชายเขาตะเกียบ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกลุ่มชาวบ้านริมทางรถไฟหัวหิน จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่า 84 ของกรมป่าไม้ บริเวณเขาตะเกียบ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารทรัพย์สินการรถไฟแห่งประเทศไทย กรณีให้บริษัท หัวหินพัฒนาที่ดิน จำกัด เช่าพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย หากแต่ไม่ต่อสัญญาเช่าพื้นที่กับประชาชนรายเดิม

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย จำนวน 70 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของร...
02/10/2020

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย จำนวน 70 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ยกเลิกพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 4 มาตรา 12 วรรคสอง และมาตรา 48 เตวีสติ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและความมั่นคงในการบริหารราชการ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้เป็นประธานการสัมมนาบุคลากรภาครัฐยุทธศาสตร์ชาติภา...
30/09/2020

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้เป็นประธานการสัมมนาบุคลากรภาครัฐยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐเพื่อประชาชน (National Strategy in Action: integrated implementation for THAIS) ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ก.พ. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) ในฐานะ ป.ย.ป. 1 ได้น้เสนอผลงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการพัฒนาระบบการจัดการเรื่องราวท้องทุกข์ให้มีระบบการติดตามผลเรื่องร้องทุกข์ (Tracking System) สำหรับประชาชน และระบบรายงานสำหรับผู้บริหาร (Dashboard) นอกจากนี้ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ได้นำเสนอนิทรรศการการพัฒนาระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อเรื่อ...
30/09/2020

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อเรื่อง “การยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)” ณ ห้องประชุมสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนสำนักงานประกันสังคมพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 12 พื้นที่ และผู้แทนสำนักงานประกันสังคมจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกในปี พ.ศ. 2564

ที่อยู่

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

1111

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด