ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน. หน่วยงานเพื่อประชาชน
(9)

เปิดเหมือนปกติ

การประชุม นขต.กอ.รมน. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔.   วันนี้ (๒๔ มิ.ย.๖๔) เวลา ๑๔.๓๐ น. พล.ต. ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้กล่า...
24/06/2021

การประชุม นขต.กอ.รมน. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
.
วันนี้ (๒๔ มิ.ย.๖๔) เวลา ๑๔.๓๐ น. พล.ต. ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้จัดการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา เป็นการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VTC) โดยมี พล.อ. วรเกียรติ รัตนานนท์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมฯ สรุปเรื่องที่สำคัญ ดังนี้
▪ เรื่องแรก กอ.รมน. โดย ศรมน. ขยายผลประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดของรัฐบาล ฉบับที่ ๒๔ เพื่อปรับระดับพื้นที่สถานการณ์และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด – ๑๙
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ ภายในประเทศ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงพบกลุ่มก้อนการระบาดใหม่ในภาคใต้และภาคกลางโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น รัฐบาลจึงได้ออกข้อกำหนด ฉบับที่ ๒๔ เมื่อ ๑๙ มิ.ย. ๖๔ เพื่อปรับระดับพื้นที่สถานการณ์และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๒๑ มิ.ย. ๖๔ เป็นต้นไป
กอ.รมน. โดย ศูนย์อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ศรมน.) ได้จัดประชุมร่วมกับ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด เพื่อเป็นช่องทางการขยายผลตามข้อกำหนด ฉบับที่ ๒๔ สร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้มีความเข้าใจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องปลอดภัยโดยเฉพาะการรับรู้ในเรื่องการแบ่งพื้นที่ควบคุมและมาตรการในด้านต่างๆ อาทิยังคงปิดสถานบริการและสถานบันเทิง รวมทั้งงดจำหน่ายและดื่มสุราในร้านอาหารทุกพื้นที่ เว้นพื้นที่เฝ้าระวังสูง สำหรับการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมเช่น การอบรม สัมมนาได้มีการผ่อนคลายมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ในส่วนมาตรการเกี่ยวกับการเดินทางยังคงมุ่งเน้นที่การกำกับควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเป็นสำคัญ ทั้งนี้การเดินทางไปราชการในพื้นที่ต่างๆของหน่วยงานราชการ สามารถปฏิบัติได้ภายใต้ มาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมช่วยกันรณรงค์ปฏิบัติตามมาตรการป้องกับส่วนบุคคลเน้นย้ำการสวมใส่หน้ากากหรือหน้ากากอนามัย รวมถึงการขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from home) ออกไปตามความจำเป็นและเหมาะสมของหน่วยงาน
▪ เรื่องที่สอง กอ.รมน. ขับเคลื่อนแผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และการฝึกและทดสอบแผนรักความมั่นคงภายในราชอณาจักรประจำปี ๒๕๖๔
กอ.รมน. ดำเนินการขับเคลื่อนแผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และการฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดทำแผนรองรับภัยคุกคามในระดับตำบลจำนวน ๑,๕๗๙ ตำบล โดยเมื่อในห้วงกลางเดือน มิ.ย. ๖๔ ได้กำหนดให้ กอ.รมน.จังหวัด ในแต่ละพื้นที่นำแผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เข้าดำเนินการฝึกและทดสอบร่วมกับแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะกรณีต่อประเด็นปัญหาแต่ละพื้นที่ของ กอ.รมน.จังหวัด ซึ่งมีภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่แตกต่างกันตามสภาพพื้นที่หรือกลุ่มจังหวัด ได้แก่ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง, การพิทักษ์และพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำหรับปัญหาข้อบกพร่องต่างๆที่ได้จากการฝึกและทดสอบฯ รวมถึงปัญหาด้านการประสานงานรวมกับส่วนราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคง กอ.รมน.จะนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในปี ๒๕๖๕ ต่อไป
▪ เรื่องที่สาม กอ.รมน. ร่วมบูรณาการหน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ลงพื้นที่ตรวจสอบการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดเลย
กอ.รมน. โดย ศูนย์ปฏิบัติการที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.๔ กอ.รมน.) ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดเลย ได้บูรณาการประสานการปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ และหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ลงตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ ตามที่ได้รับแจ้งจากมวลชนจิตอาสาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และข้อมูลจากสายด่วนความมั่นคง ๑๓๗๔ เรื่องการบุกรุกพื้นที่ตัดไม้ทำลายป่า เพื่อสร้างที่พัก โรงแรม รีสอร์ตในพื้นที่จังหวัดเลย
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่พบการกระทำความผิดการลักลอบตัดไม้ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ รวมทั้งพบวัตถุการกระทำผิดประกอบด้วย เลื่อย, โซ่ยนต์ และรถยนต์ในการขนย้าย ตลอดจนไม้ที่มีการลักลอบตัดไว้แล้วส่วนหนึ่ง และจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวได้มีการบุกรุกพื้นที่ปลูกสร้างอาคารรีสอร์ท จุดกางเต็นท์ ต่อเติมจากพื้นที่เดิมหลายแห่ง ทางคณะเจ้าหน้าที่จึงจัดเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อตรวจสอบเปรียบเทียบกับภาพถ่ายทางอากาศและข้อมูลสิทธิการถือครองที่ดิน โดยได้จัดทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ประกอบการดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป
กอ.รมน. จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบหรือพบเห็นการกระทำความผิดการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าไม้ การบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือพบเห็นสิ่งผิดปกติในพื้นที่ สามารถแจ้งข้อมูลเหตุเบาะแสได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ผ่านสายด่วนความมั่นคง กอ.รมน. ๑๓๗๔ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
ก่อนการปิดประชุม พล.อ. วรเกียรติ รัตนานนท์ เลขาธิการ กอ.รมน. ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) รวมทั้ง กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. ในฐานะ ผอ.รมน. ดังนี้
๑. เรื่องยาเสพติด นรม. ในฐานะ ผอ.รมน. ได้สั่งการให้มีการดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบตั้งแต่การสกัดกั้นบริเวณแนวชายแดนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ติดยาเสพติดตลอดจนถึงขั้นการบำบัดฟื้นฟู โดยให้มีการลงทะเบียนจำนวนของผู้ติดยาเสพติดเพื่อทราบถึงจำนวนยอด ตลอดจนการเข้ารับการบำบัดรักษาให้หายเป็นปกติ
๒. รัฐบาลขอให้ทุกหน่วยงานได้จัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Fake News) ในส่วนของ กอ.รมน. ได้มอบหมายให้ ศูนย์ดิจิตอลเพื่อความมั่นคง กอ.รมน. เป็นหน่วยงานกลางในการเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลข่าวสาร ฝากให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ช่วยกันตรวจสอบเมื่อพบเห็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องขอให้มีการชี้แจง ในข้อเท็จจริงทันที และหากส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยขอให้พิจารณาฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์ #ISOC_PR_Center #NEWS #สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ #COVID19 #Workfromhome #ขับเคลื่อนแผนตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน #การฝึกและทดสอบแผนรักความมั่นคงภายในราชอณาจักรประจำปี๒๕๖๔ #บูรณาการหน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ #การดูแลผู้ติดยาเสพติด #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #FakeNews

Photos from สืบสาน รักษา ต่อยอด's post
23/06/2021

Photos from สืบสาน รักษา ต่อยอด's post

💖 หลักการทรงงาน 27 ประการของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร25. บริการรวมที่จุดเดียว  ...
20/06/2021

💖 หลักการทรงงาน 27 ประการ
ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
25. บริการรวมที่จุดเดียว
▪ การบริการรวมที่จุดเดียวสำหรับเกษตรกรเป็นรูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Services ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในระบบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนที่จะมาขอใช้บริการ จะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยทรงให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นต้นแบบในการบริการรวมที่จุดเดียว ซึ่งมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ มาร่วมดำเนินการและให้บริการประชาชน ณ ที่แห่งเดียว ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า
“...กรม กองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนทุกด้าน ได้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรองดองกัน ประสานกันตามธรรมดาแต่ละฝ่ายต้องมีศูนย์ของตน แต่ว่าอาจจะมีงานถือว่าเป็นศูนย์ของตัวเองคนอื่นไม่เกี่ยวข้อง และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเป็นศูนย์ที่รวบรวมกำลังทั้งหมดของเจ้าหน้าที่ทุกกรม กอง ทั้งในด้านเกษตรหรือในด้านสังคม ทั้งในด้านหางาน การส่งเสริมการศึกษามาอยู่ด้วยกัน ก็หมายความว่าประชาชน ซึ่งจะต้องใช้วิชาการทั้งหลายก็สามารถที่จะมาดู ส่วนเจ้าหน้าที่จะให้ความอนุเคราะห์แก่ประชาชนก็มาอยู่พร้อมกันในที่เดียวกัน เหมือนกัน ซึ่งเป็นสองด้าน ก็หมายถึงว่า ที่สำคัญปลายทางคือประชาชน จะได้รับประโยชน์และต้นทางของผู้เป็นเจ้าหน้าที่จะให้ประโยชน์...”
พระราชดำรัส เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2562
#ศาสตร์พระราชา
#หลักการทรงงาน27ประการ
#porpeang.org
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3uh9d9t

💖 หลักการทรงงาน 27 ประการ
ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
25. บริการรวมที่จุดเดียว
▪ การบริการรวมที่จุดเดียวสำหรับเกษตรกรเป็นรูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Services ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในระบบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนที่จะมาขอใช้บริการ จะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยทรงให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นต้นแบบในการบริการรวมที่จุดเดียว ซึ่งมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ มาร่วมดำเนินการและให้บริการประชาชน ณ ที่แห่งเดียว ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า
“...กรม กองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนทุกด้าน ได้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรองดองกัน ประสานกันตามธรรมดาแต่ละฝ่ายต้องมีศูนย์ของตน แต่ว่าอาจจะมีงานถือว่าเป็นศูนย์ของตัวเองคนอื่นไม่เกี่ยวข้อง และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเป็นศูนย์ที่รวบรวมกำลังทั้งหมดของเจ้าหน้าที่ทุกกรม กอง ทั้งในด้านเกษตรหรือในด้านสังคม ทั้งในด้านหางาน การส่งเสริมการศึกษามาอยู่ด้วยกัน ก็หมายความว่าประชาชน ซึ่งจะต้องใช้วิชาการทั้งหลายก็สามารถที่จะมาดู ส่วนเจ้าหน้าที่จะให้ความอนุเคราะห์แก่ประชาชนก็มาอยู่พร้อมกันในที่เดียวกัน เหมือนกัน ซึ่งเป็นสองด้าน ก็หมายถึงว่า ที่สำคัญปลายทางคือประชาชน จะได้รับประโยชน์และต้นทางของผู้เป็นเจ้าหน้าที่จะให้ประโยชน์...”
พระราชดำรัส เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2562
#ศาสตร์พระราชา
#หลักการทรงงาน27ประการ
#porpeang.org
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3uh9d9t

กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมประชุมรณรงค์ ป้องกัน และกำจัดโรคระบาดในวัว (ลัมปี สกิน)   เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 64 เวลา 0...
19/06/2021

กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมประชุมรณรงค์ ป้องกัน และกำจัดโรคระบาดในวัว (ลัมปี สกิน)
เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 64 เวลา 09.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายกิติพงษ์ แย้มมี นายอำเภอดอนเจดีย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมประชุมรณรงค์ ป้องกัน และกำจัดโรคระบาดในวัว (ลัมปี สกิน) โดยได้มอบยาพ่นป้องกันแมลงที่เป็นพาหะให้กับเกษตรกร ณ บริเวณศาลาสถิตยุทธการหน้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี การปฏิบัติ เกษตรกรให้ความสนใจร่วมมือในการรณรงค์ ป้องกันและกำจัดโรคระบาดในวัว (ลัมปี สกิน) เป็นอย่างดี
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์ #ISOC_PR_Center

ปรับระดับสถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร มีผล 21 มิ.ย. 2564 พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุ...
19/06/2021

ปรับระดับสถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร
มีผล 21 มิ.ย. 2564
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
พื้นที่ควบคุมสูงสุด 11 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง นครปฐม ปัตตานี เพชรบุรี สงขลา สมุทรสาคร สระบุรี ยะลา นราธิวาส
พื้นที่ควบคุม 9 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา ระนอง ระยอง ราชบุรี สระแก้ว สมุทรสงคราม
พื้นที่เฝ้าระวังสูง 53 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตราด ตาก นครนายก นครพนม นครราชสีมา นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี พะเยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ภูเก็ต มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ลพบุรี ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อ่างทอง อำนาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อุบลราชธานี

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์ #ISOC_PR_Center

ปรับระดับสถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร
มีผล 21 มิ.ย. 2564
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
พื้นที่ควบคุมสูงสุด 11 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง นครปฐม ปัตตานี เพชรบุรี สงขลา สมุทรสาคร สระบุรี ยะลา นราธิวาส
พื้นที่ควบคุม 9 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา ระนอง ระยอง ราชบุรี สระแก้ว สมุทรสงคราม
พื้นที่เฝ้าระวังสูง 53 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตราด ตาก นครนายก นครพนม นครราชสีมา นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี พะเยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ภูเก็ต มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ลพบุรี ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อ่างทอง อำนาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อุบลราชธานี

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์ #ISOC_PR_Center

❤️💙 "เราพร้อมเสียสละ.. ปกป้องแผ่นดิน.. 💂💂🛡🛡 ปกป้องชายแดน.. และปกป้องประชาชนที่เรารัก.. เราจะดูแลชายแดนให้ดีที่สุด"💙❤️Cr ...
18/06/2021

❤️💙 "เราพร้อมเสียสละ..
ปกป้องแผ่นดิน.. 💂💂
🛡🛡 ปกป้องชายแดน..
และปกป้องประชาชนที่เรารัก..
เราจะดูแลชายแดนให้ดีที่สุด"💙❤️

Cr : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า - เพจใหม่
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์ #ISOC_PR_Center

❤️💙 "เราพร้อมเสียสละ..
ปกป้องแผ่นดิน.. 💂💂
🛡🛡 ปกป้องชายแดน..
และปกป้องประชาชนที่เรารัก..
เราจะดูแลชายแดนให้ดีที่สุด"💙❤️

Cr : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า - เพจใหม่
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์ #ISOC_PR_Center

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมคณะเดินทางมาตรวจราชการ ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 3 อ.แม่สอด จ.ตาก   เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 64 พล.ท. ธนณ...
18/06/2021

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมคณะเดินทางมาตรวจราชการ ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 3 อ.แม่สอด จ.ตาก
เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 64 พล.ท. ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการ ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 3 โดยมีชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน (ชพส.3101, 3102, 3103, 3106, 3109, 3110, 3112, 3115) ร่วมการต้อนรับในการเดินทางมาตรวจการสกัดกั้น และปราบปรามการลักรอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 3 และร่วมรับฟังแนวทางการปฏิบัติงาน และติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุดปฏิบัติงาน ตามแผนงานจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด การสร้างเครือข่ายผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ณ ห้องประชุม ฉก.ร.4 อ.แม่สอด จ.ตาก
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์ #ISOC_PR_Center

กอ.รมน.จังหวัดปัตตานี บูรณาการร่วมตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ในเขตพื้นที่ ศปก.อำเภอมายอ   เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 6...
17/06/2021

กอ.รมน.จังหวัดปัตตานี บูรณาการร่วมตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ในเขตพื้นที่ ศปก.อำเภอมายอ
เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 64 เวลา 09.00 น. พ.อ. วิชิต ปัญติภาณุวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด ป.น. บูรณาการร่วมตรวจเยี่ยม ชคต. ร่วมกับ ฉก.ปัตตานี, ป้องกันจังหวัด, ศปพร., ติดตามการปฏิบัติงานของ ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ในเขตพื้นที่ ศปก.อำเภอมายอ ดังนี้
1. ชุดคุ้มครองตำบลสะกำ
2. ชุดคุ้มครองตำบลลางา
พร้อมได้ทำการตรวจดูการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ พร้อมให้คำแนะนำและชี้แจงการปฎิบัติการด้านยุทธการ,ด้านการข่าว,ด้านกิจการพลเรือน ให้เป็นไปตาม การสั่งการของผู้บังคับบัญชา และนโยบายของหน่วยเหนือ และกำชับการปฏิบัติไห้กับเจ้าหน้าที่โครงที่อยู่ประจำชุด ชคต. พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำ ชคต. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์ #ISOC_PR_Center

กอ.รมน.จังหวัดบึงกาฬ ตรวจเยี่ยมการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 64 เวลา 09.30 น. พ.อ. สุจิ...
16/06/2021

กอ.รมน.จังหวัดบึงกาฬ ตรวจเยี่ยมการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 64 เวลา 09.30 น. พ.อ. สุจิรชัย มหาธรรม รอง ผอ.รมน.จังหวัด บ.ก.(ท.) มอบหมายให้ ร.ต. สุพรรณบุรี มาตทวี หน.ชุดชุมชนสัมพันธ์ กอ.รมน.จังหวัด บ.ก. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด บ.ก. ตรวจเยี่ยมการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและการจัดการกับสาธารณภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ โดยมี นายบุญสอง แสงทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและสนับสนุนข้อมูลในการเตรียมการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์ #ISOC_PR_Center #NEWS

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 64 พล.อ. วรเกียรติ รัตนานนท์ เลขาธิการ กอ.รมน. รับมอบถุงมือยางไนไตรล์ จำนวน 10,000 ชิ้น จาก พล.อ.​ ...
15/06/2021

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 64 พล.อ. วรเกียรติ รัตนานนท์ เลขาธิการ กอ.รมน. รับมอบถุงมือยางไนไตรล์ จำนวน 10,000 ชิ้น จาก พล.อ.​ จิตรพล​ กัณฐวิจิตร และ บริษัท รอซเซียโกลฟส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ต่อไป

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 64 พล.อ. วรเกียรติ รัตนานนท์ เลขาธิการ กอ.รมน. รับมอบถุงมือยางไนไตรล์ จำนวน 10,000 ชิ้น จาก พล.อ.​ จิตรพล​ กัณฐวิจิตร และ บริษัท รอซเซียโกลฟส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ต่อไป

กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ในโครงการปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า วัน...
15/06/2021

กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ในโครงการปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า วันต้นไม้ประจำปีของชาติ
เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 64 เวลา 10.00 น. พ.อ. พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ช.(ท.) ได้มอบหมายให้ พ.ท. กัมพล ล้อตระกานนท์ รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ในโครงการปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า วันต้นไม้ประจำปีของชาติ และวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่อำเภอเขาค้อ ที่บริเวณพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน
โดยการปลูกป่าในครั้งนี้เป็นการปลูกต้นพยุง พันจำ แดง ไม้หอม ไม้ตะเคียน บริเวณพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวนกว่า 1,000 ต้น ในพื้นที่ 5 ไร่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์คงความหลากหลายทางชีวภาพเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่า และเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดสืบไป
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์ #ISOC_PR_Center #NEWS

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบอาหารพระราชทาน แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคโควิด 19 ...
14/06/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบอาหารพระราชทาน แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคโควิด 19 ณ โรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลต่าง ๆ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละกำลังกาย และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารปรุงสุกใหม่ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 ณ โรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนามต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงประกอบอาหารพระราชทานด้วยพระองค์เอง อาทิ ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลูกชิ้น ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมะระเครื่องยาจีน ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟลูกชิ้นเห็ดหอม ข้าวซี่โครงหมูอบกระชายขาวยอดผัก ไข่เจียวหมูสับกระชายซอย คั่วกลิ้งไก่กระชายขาว ลาบเหนือคั่วกระชาย ซึ่งล้วนเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบ 5 หมู่ มีประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัย และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ให้มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป
นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ครัวพระที่นั่งอัมพรสถานและหน่วยงานทหารจัดอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2564 รายละเอียดดังนี้
– เขตบางพลัด จำนวน 2,250 กล่อง
– เขตวัฒนา จำนวน 6,900 กล่อง
– เขตบางคอแหลม จำนวน 5,700 กล่อง
– เขตคลองเตย จำนวน 9,000 กล่อง
– เขตดุสิต จำนวน 11,946 กล่อง
– เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 8,400 กล่อง
การได้รับพระราชทานอาหารปรุงสุกใหม่ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ในครั้งนี้จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรง ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างหาที่สุดมิได้
ที่มา : พระลาน

ที่อยู่

สวนรื่นฤดี แยกสวนรื่น ดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+66979452491

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.:

วิดีโอทั้งหมด

สำนักงานโฆษก กอ.รมน.

สำนักงานโฆษก กอ.รมน.

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากถามว่า ความมั่นคง ทางชายแดน ทำไมจึงมีชุมชนไปอยู่อาศัยติดชายแดนได้ เมื่อทางทหารต้องมีระยะห่างไม่ต่ำกว่าสามกิโลเมตรใช่หรือไม่คะ
ประเทศชาติประชาชนทุกๆกลุ่ม ในประเทศต้องช่วยกันๆเพื่อความมั่นคงของชาติในทุกๆยุค
"ผมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย อยากเห็นความมั่นคงในชาติของทุกฝ่ายในประเทศไทยที่มีจุดยืนเดียวกันฯลฯ"
คนในทุกๆภาคส่วนต้องช่วยกันสื่อสาร ความเข้าสู่สังคมฯ
สวัสดีค่ะ
ผมขอแจ้งเรื่องครอบครัวนายรุจิลาภัคดีสมัยนายพนายภัคดีวงค์นางแดงพู้เป็นแม่กับพวกอีกครับบ้านโคกสง่าตำบนปอภารอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นแก้งสกิมเมอร์ออนไลน์พวกแฮกข้อมูลผลิตเงินขายทั้งคอเซ็นเตอร์มิฉฉาชีพ23ปีกว่าแล้วครับตอนนี้พวกมันก่อความวุ้นวายเสร้างความเสียหายให้แก่ครอบครัวคนอื่นทั้งแบ๊กเมร์อนาจานคิ้บเรื่องส่วนตัวครอบครัวคนอื่นครับแล้วยังสแกมเมอร์หัวสมองคนอื่นแพร่ไปทั่วก่อให้บุคคนอื่นเกิดปันหาทางสมองและใช้ชีวิตมั้ยเป็นการส่วนตัวให้สังเกตเสียงพวกมิฉฉาชีพนี้ใด้ตามท้องถนนครับเวลารถวิ้งจะมีเสียงคนพูดแล้วพวกมันจะแอบอ้างชื้อเสียงผมอู่น้อยเชอร์วิสเสด็จหวายฤทธิ์ผมพู้เสียหายมาตลอด19ปีกว่าแล้วครับผมต้องการยุติปันหาและต้องการค่าเสียหายตอนนี้พู้คนรู้กันทั่วประเทศแล้วครับผมต้องการวิสามัญนายรุจิลากับนายพนายพวกมันแฮกแม้กระทั้งข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลของทางราชการม้อบให้ผมตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่พวกมันมีเงินจำนวนมากกับแม่พิมเงินหรือบ๊อกเงินครับสองตัวผมขอฝากทานด่วนด้วยครับผมเสียเวลามาหลายปีแล้วครับ
สวัสดีค่ะ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. ชวนติดตามเรื่องราวดี ๆ โดยสำนักงานโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตอนที่ 2 นำเสนอในตอน โครงการมอบสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ติดเตียง ติดตามได้ในรายการ 5 เช้าเม้าท์ใหญ่ วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-09.10 น. ทาง ททบ.5 ดูช่อง 5 กดหมายเลข 1
สวัสดีค่ะขอบคุณนะค่ะทึ่ให้เป็นแฟนตัวยงค่ะ