ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน. หน่วยงานเพื่อประชาชน

เปิดเหมือนปกติ

เลขาธิการ กอ.รมน. เน้นย้ำบูรณาการแก้ไขปัญหาโควิด ควบคู่คุมเข้มชายแดนสกัดการหลบหนีเข้าเมือง พร้อมกำชับวางตัวเป็นกลาง อำนว...
15/01/2022

เลขาธิการ กอ.รมน. เน้นย้ำบูรณาการแก้ไขปัญหาโควิด ควบคู่คุมเข้มชายแดนสกัดการหลบหนีเข้าเมือง พร้อมกำชับวางตัวเป็นกลาง อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการเลือกตั้ง

พันเอกวินธัย สุวารี รองโฆษก กอ.รมน. เปิดเผยว่า จากการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือน ม.ค.65 ผ่านระบบประชุมทางไกล (VTC) โดย พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสธ.ทบ./เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธาน นั้น หน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ได้รายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา พร้อมรับมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ

โดยเลขาธิการ กอ.รมน. ให้ความสำคัญและเน้นย้ำในการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ โดยในส่วนของ กอ.รมน. ได้สั่งการให้ กอ.รมน.ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค และรอง ผอ.รมน.จังหวัด ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด และเตรียมความพร้อมด้านสถานที่, เจ้าหน้าที่, สิ่งอุปกรณ์ และยานพาหนะ เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย, การรองรับผู้ป่วยในรูปแบบการรักษาตัวเองจากที่บ้าน (HI) และศูนย์แยกโรคของชุมชน (CI) และรพ.สนาม ตลอดจนบูรณาการเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง, ฝ่ายปกครอง พร้อมสหวิชาชีพเข้าตรวจสถานประกอบการ โรงงาน ร้านอาหาร เพื่อควบคุมให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการ ศบค. อย่างเคร่งครัด ควบคู่สร้างการรับรู้การป้องกันตนเองจากโควิด-19 ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ รวมถึงรณรงค์การฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็ว ในขณะเดียวกันเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐ เลขาธิการ กอ.รมน. ได้สั่งการให้ นขต.กอ.รมน. จัดกำลังพลปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งหน่วยให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยสลับผลัดเข้าทำงานไม่เกิน 1 ใน 3 จนถึงวันที่ 31 ม.ค. 65 พร้อมกำชับให้กำลังพลทุกนายที่ต้องเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ กอ.รมน. ต้องเข้ารับการตรวจคัดกรอง ATK ก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง

ในส่วนของสถิติการจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองและขบวนการนำพา ในห้วงที่ผ่านมายังคงพบมีการลักลอบเข้าเมืองอย่างต่อเนื่อง โดยในห้วงต้นเดือน ม.ค. 65 ที่ผ่านมาสามารถจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้ 2,392 ราย ซึ่งจากการสอบถามพบว่าส่วนมากเข้ามาเพื่อมาหางานทำในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล และบางส่วนต้องการเดินทางกลับประเทศต้นทาง ในขณะเดียวกันสามารถจับกุมขบวนการนำพาได้ 24 ราย พบเป็นคนไทย 18 ราย และเมียนมา 6 ราย จากการสอบสวนพบว่าได้รับการว่าจ้างจากนายทุนที่มีความต้องการแรงงานต่างด้าว โดยได้มีการเรียกเก็บค่านายหน้าจากแรงงานสูงถึง 18,000-25,000 บาทต่อคน พร้อมกันนี้ ได้กำชับให้ กอ.รมน. บูรณาการสกัดกั้นผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยเฉพาะห้วงฤดูแล้งที่แม่น้ำเริ่มตื้นเขินทำให้สามารถเดินเท้าข้ามได้ ขอให้ กกล.ป้องกันชายแดน และ กอ.รมน.จังหวัด เข้มงวดในการเฝ้าระวัง ตรวจตราพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ตอนในอย่างเข้มงวด

สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จ.ชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 และ จ.สงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่างในวันที่ 16 ม.ค.65 นี้ เลขาธิการ กอ.รมน. ได้มอบหมายให้ กอ.รมน. จังหวัด ร่วมกับหน่วยราชการในพื้นที่รณรงค์เชิญชวนประชาชนให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน พร้อมวางตัวเป็นกลางโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับฝ่ายการเมืองใดๆ ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย หรือต้องการแจ้งเบาะแสหรือเหตุฉุกเฉินด้านความมั่นคงติดต่อได้ที่ 1374 ตลอด 24 ชม.

ในช่วงท้ายการประชุม เลขาธิการ กอ.รมน. ได้กล่าวขอบคุณการปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงอย่างเต็มที่ โดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดในการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐการบูรณาการประสานงาน รวมถึงการเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงร่วมกันเพื่อปกป้องและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ
15 ม.ค. 65

3 ปัจจัยช่วยสร้าง3 ทางเลือกที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น เมื่ออยู่ในพื้นที่การแพร่กระจายของโควิดที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณส...
14/01/2022

3 ปัจจัยช่วยสร้าง
3 ทางเลือกที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
เมื่ออยู่ในพื้นที่การแพร่กระจายของโควิด
ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

3 ปัจจัยช่วยสร้าง
3 ทางเลือกที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
เมื่ออยู่ในพื้นที่การแพร่กระจายของโควิด
ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 14 มกราคม ของทุกปี วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ      ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สําคัญของชาติ ให้ประโยชน์ทั้งทางตรง...
14/01/2022

วันที่ 14 มกราคม ของทุกปี วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สําคัญของชาติ ให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ประชาชน ช่วยรักษาความสมดุลของภาวะแวดล้อมและป้องกันภัยธรรมชาติ ซึ่งนําความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สาเหตุที่ทําให้เกิดภัยธรรมชาติส่วนหนึ่งมาจากการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า จนทําให้เกิดความเสียหายต่อสภาพป่าไม้ของชาติ ทําให้เกิดความไม่สมดุลทางภาวะ แวดล้อมจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ย้อนหลังเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2532 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชกําหนดดังกล่าวได้ให้อํานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจสั่งการให้สัมปทานป่าไม้สิ้นสุดลงทั้งแปลงได้ ดังนั้นการจัดวางโครงการทําไม้ทั่วประเทศต้องยุติลงทุกโครงการและทุกพื้นที่ เหตุเนื่องมาจากอุทกภัยภาคใต้ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2531 โดยเฉพาะที่ตําบลกระทุน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช และวาตภัยจากพายุเกย์ที่จังหวัดชุมพร เมื่อ พ.ศ. 2532 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุการ ลักลอบตัดไม้ทําลายป่า จําเป็นต้องทําการรณรงค์ต่อเนื่องและระยะยาวให้ประชาชนได้เข้าใจ และให้ความสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยสร้างจิตสํานึกให้กับประชาชนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจ เกิดขึ้นจากการตัดไม้ทําลายป่าเพื่อต้องการอนุรักษ์ป่าไม้ที่มีอยู่อย่างจํากัดมิให้ถูกทําลายต่อไป พร้อม ทั้งได้กําหนดให้ช่วงปี 2532 - 2535 เป็น “ปีแห่งการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ” และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2533 กําหนดให้วันที่ 14 มกราคม ของทุกปี เป็น “วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ”
ขอบคุณข้อมูล : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วันที่ 14 มกราคม ของทุกปี วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สําคัญของชาติ ให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ประชาชน ช่วยรักษาความสมดุลของภาวะแวดล้อมและป้องกันภัยธรรมชาติ ซึ่งนําความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สาเหตุที่ทําให้เกิดภัยธรรมชาติส่วนหนึ่งมาจากการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า จนทําให้เกิดความเสียหายต่อสภาพป่าไม้ของชาติ ทําให้เกิดความไม่สมดุลทางภาวะ แวดล้อมจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ย้อนหลังเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2532 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชกําหนดดังกล่าวได้ให้อํานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจสั่งการให้สัมปทานป่าไม้สิ้นสุดลงทั้งแปลงได้ ดังนั้นการจัดวางโครงการทําไม้ทั่วประเทศต้องยุติลงทุกโครงการและทุกพื้นที่ เหตุเนื่องมาจากอุทกภัยภาคใต้ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2531 โดยเฉพาะที่ตําบลกระทุน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช และวาตภัยจากพายุเกย์ที่จังหวัดชุมพร เมื่อ พ.ศ. 2532 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุการ ลักลอบตัดไม้ทําลายป่า จําเป็นต้องทําการรณรงค์ต่อเนื่องและระยะยาวให้ประชาชนได้เข้าใจ และให้ความสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยสร้างจิตสํานึกให้กับประชาชนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจ เกิดขึ้นจากการตัดไม้ทําลายป่าเพื่อต้องการอนุรักษ์ป่าไม้ที่มีอยู่อย่างจํากัดมิให้ถูกทําลายต่อไป พร้อม ทั้งได้กําหนดให้ช่วงปี 2532 - 2535 เป็น “ปีแห่งการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ” และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2533 กําหนดให้วันที่ 14 มกราคม ของทุกปี เป็น “วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ”
ขอบคุณข้อมูล : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

6 สิ่งควรทำ เพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 .เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ เมื่อยิ่งกลายพันธุ์ ยิ่งแพร่เชื้อได้...
14/01/2022

6 สิ่งควรทำ เพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19
.
เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ เมื่อยิ่งกลายพันธุ์ ยิ่งแพร่เชื้อได้ง่าย! โดยอัตราการแพร่เชื้อของสายพันธุ์แรกเริ่มอยู่ที่ 2-3 คน สายพันธุ์อัลฟา อยู่ที่ 4-5 คน และสายพันธุ์เดลต้า อยู่ที่ 5-8 คน ซึ่งเราสามารถใช้วิธีป้องกันเชื้อโควิด-19 แบบเดิมได้ แต่เพิ่มเติมคือความเคร่งครัดที่มากขึ้น
.
1. สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น เมื่อไปในที่ชุมชน
2. เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร
3. สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่บ้าน
4. เว้นระยะห่างจากกลุ่มเสี่ยง เช่นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์
5. พาสมาชิกครอบครัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ไปฉีดวัคซีน
6. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอลล์
.
ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

6 สิ่งควรทำ เพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19
.
เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ เมื่อยิ่งกลายพันธุ์ ยิ่งแพร่เชื้อได้ง่าย! โดยอัตราการแพร่เชื้อของสายพันธุ์แรกเริ่มอยู่ที่ 2-3 คน สายพันธุ์อัลฟา อยู่ที่ 4-5 คน และสายพันธุ์เดลต้า อยู่ที่ 5-8 คน ซึ่งเราสามารถใช้วิธีป้องกันเชื้อโควิด-19 แบบเดิมได้ แต่เพิ่มเติมคือความเคร่งครัดที่มากขึ้น
.
1. สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น เมื่อไปในที่ชุมชน
2. เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร
3. สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่บ้าน
4. เว้นระยะห่างจากกลุ่มเสี่ยง เช่นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์
5. พาสมาชิกครอบครัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ไปฉีดวัคซีน
6. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอลล์
.
ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

รอง ผอ.รมน.จังหวัด กาญจนบุรี (ท.) ร่วมคณะทำงานขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย ภาครัฐ...
14/01/2022

รอง ผอ.รมน.จังหวัด กาญจนบุรี (ท.) ร่วมคณะทำงานขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย ภาครัฐ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผวจ.กจ. เป็นประธานในพิธี ณ สถานีตำรวจท่องเที่ยวกาญจนบุรี ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรีโดยออกรณรงค์ยกระดับสาธารณสุขเพื่อเป็นจังหวัดนำร่องการท่องเที่ยวในสถานประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม บริเวณถนนแม่น้ำแคว ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรี ลงทพร้อมแจกเอกสารคู่มือการสมัครรับมาตรฐาน SHA และ SHA Plus รวมทั้ง Thai Stop Covid 2 Plus “มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร” เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความสะอาดและสุขอนามัย ตามมาตรการจังหวัดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว (Blue Zone) พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้เข้ารับบริการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานประกอบการเพื่อที่จะได้นำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องอีกด้วย

#เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
#ความมั่นคงในชีวิตและความมั่นคงของรัฐ
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

กอ.รมน.จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ร่วมกับ คณะ ศปนย.จชต. ตรวจเยี่ยม ให้แนะนำ ประสานการปฏิบัติ กับกลุ่มเครือข่ายมวลชนฯ พื้นที...
14/01/2022

กอ.รมน.จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ร่วมกับ คณะ ศปนย.จชต. ตรวจเยี่ยม ให้แนะนำ ประสานการปฏิบัติ กับกลุ่มเครือข่ายมวลชนฯ พื้นที่ อ.โคกโพธิ์, อ.หนองจิก, อ.ยะหริ่ง และ อ.ปะนาเระ ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นกลุ่มผู้นำต้นแบบ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมเป็นตัวแทนของจังหวัดปัตตานี ในกิจกรรม "คำตอบอยู่ที่ตำบล" ระดับภาค ณ จังหวัดสตูล กลางเดือนกุมภาพันธ์ 65 โดยจังหวัดปัตตานีมีทั้งหมด 11 กลุ่ม โดยแบ่งเป็นกลุ่มเกษตร 5 กลุ่ม, กลุ่มแปรรูป 5 กลุ่ม และกลุ่มท่องเที่ยว 1 กลุ่ม

#เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
#ความมั่นคงในชีวิตและความมั่นคงของรัฐ
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

กอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว...
14/01/2022

กอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกในพิ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

1.บริษัท ร้อยเอ็ดพลาสติก จำกัด อบต.บัวแดง/อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

2.ร้านโชคมงคล 2 (นางสมจิตร มูลคำ) อบต.น้ำอ้อม/อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

3.บริษัท วิณ พลาสติก แมชชีน ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

#เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
#ความมั่นคงในชีวิตและความมั่นคงของรัฐ
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ประชาชนภาคกลางถวายฎีกา จำนวน 6โครงการ     ในรัชสมัยของในหลวงรัชกาล...
13/01/2022

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ประชาชนภาคกลางถวายฎีกา จำนวน 6โครงการ
ในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่ 10 พระองค์ทรงสืบสาน รักษาต่อยอดการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ประชาชนภาคกลางได้ถวายฏีกามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 - 23 กันยายน 2563 จำนวน 6 โครงการ ได้แก่
1. โครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
2. โครงการก่อสร้างทำนบดินบ้านไทรนอง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
3. โครงการก่อสร้างแก้มลิงห้วยยางแพรกขวา พร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
4. โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านหน้าป้อม พร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
5. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำรางขยี พร้อมอาคารประกอบ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
6. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวังตะโกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โคกเจริญ จ. ลพบุรี
เพื่อคืนความสุขให้กับประชาชน
ขอบคุณข้อมูล : กปร.

#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชน ที่มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ในพื้นที่ ต.ท่าข้าม อ...
13/01/2022

กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชน ที่มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ในพื้นที่ ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี นายอำเภอบางปะกง กำนันตำบลท่าข้าม ผู้นำท้องที่ สสอ.บางปะกง และอสม.ตำบลท่าข้าม ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เป้าหมายยอดการฉีดวันนี้ จำนวน 2,000 คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
#ความมั่นคงในชีวิตและความมั่นคงของรัฐ
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

มาตรการป้องกัน Omicron ในสถานศึกษาสถานศึกษา• ความสะอาดและความปลอดภัย-ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ-จัดการเรียนการสอนไ...
13/01/2022

มาตรการป้องกัน Omicron ในสถานศึกษา
สถานศึกษา
• ความสะอาดและความปลอดภัย
-ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ
-จัดการเรียนการสอนไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที
-ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด
-เข้ม 7 มาตรการสำหรับสถานศึกษา
• เว้นระยะห่าง
-จัดการเรียนการสอนแบบ Small Bubble มีระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร
-เด็กกลุ่มเสี่ยง (เด็กอ้วน) หรือยังไม่ได้รับวัคซีน พิจารณาการเรียนการสอนที่เหมาะสม เว้นการรวมกลุ่ม
• ระบบระบายอากาศ
-ห้องแอร์ต้องมีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม
ครู บุคลากร นักเรียน
• มีภูมิคุ้มกัน
-ครู บุคลากร และผู้ปกครอง ฉีดวัคซีนตามเกณฑ์
-เด็ก 12-17 ปี ฉีดวัคซีนตามเกณฑ์
-เด็ก 5-11 ปี เตรียมฉีดวัคซีน
• ไม่พบเชื้อโดยการคัดกรอง
-เฝ้าระวังอย่างเหมาะสม
-ตรวจคัดกรองเมื่อมีความเสี่ยง หรือมีอาการ
• UP DMHTA
-มาตรการ 6 หลัก 6 เสริม
ที่มา : ศบค.

มาตรการป้องกัน Omicron ในสถานศึกษา
สถานศึกษา
• ความสะอาดและความปลอดภัย
-ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ
-จัดการเรียนการสอนไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที
-ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด
-เข้ม 7 มาตรการสำหรับสถานศึกษา
• เว้นระยะห่าง
-จัดการเรียนการสอนแบบ Small Bubble มีระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร
-เด็กกลุ่มเสี่ยง (เด็กอ้วน) หรือยังไม่ได้รับวัคซีน พิจารณาการเรียนการสอนที่เหมาะสม เว้นการรวมกลุ่ม
• ระบบระบายอากาศ
-ห้องแอร์ต้องมีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม
ครู บุคลากร นักเรียน
• มีภูมิคุ้มกัน
-ครู บุคลากร และผู้ปกครอง ฉีดวัคซีนตามเกณฑ์
-เด็ก 12-17 ปี ฉีดวัคซีนตามเกณฑ์
-เด็ก 5-11 ปี เตรียมฉีดวัคซีน
• ไม่พบเชื้อโดยการคัดกรอง
-เฝ้าระวังอย่างเหมาะสม
-ตรวจคัดกรองเมื่อมีความเสี่ยง หรือมีอาการ
• UP DMHTA
-มาตรการ 6 หลัก 6 เสริม
ที่มา : ศบค.

กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ นาย เภาพงศ์ หอยทอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ, น.ส.กุลลดา  เอกบุญชู นักวิชากา...
13/01/2022

กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ นาย เภาพงศ์ หอยทอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ, น.ส.กุลลดา เอกบุญชู นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8, นาย สุเมธ สายเสียงสด นักวิชาการสาธารณสุขจังหวัด, นาย วชิรยาณ์ บัวทอง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, นาย วินัย ไหลล้น นายก อบต.กุยบุรี ลงพื้นที่สำรวจ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย บริษัทเอฟบีเค รีไซเคิล จำกัด เลขที่ 296/4 ม.2 ต.กุยบุรี จว.ป.ข.

ผลการตรวจมีข้อแนะนำ ดังนี้

1.ดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยการจัดทำโรงคัดแยกขยะ

2.ปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะให้ถูกต้องตามกฏหมายและหลักวิชาการ โดยส่งแปลนและแผนดำเนินการให้ ทส. ทราบ ภายในวันที่ 31 ม.ค.65

3.ดำเนินการฉีดพ่น EM ทุกวัน, ฝังกลบด้วยดินทุกวัน และปลูกต้นไม้ทำแนวกันชน

4.สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยไม่เป็นไปตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เนื่องจากไม่มีการปูรอง HDPE และระบบบำบัดน้ำเสีย

การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

#เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
#ความมั่นคงในชีวิตและความมั่นคงของรัฐ
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี พร้อม จนท.กอ.รมน.จังหวัด ร.บ. จำนวน 6 นาย ร่วมกับ ป้องกัน จว.ราชบุรี, จัดหางาน จว.ราชบุรี, แรงงาน ...
13/01/2022

กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี พร้อม จนท.กอ.รมน.จังหวัด ร.บ. จำนวน 6 นาย ร่วมกับ ป้องกัน จว.ราชบุรี, จัดหางาน จว.ราชบุรี, แรงงาน จว.ราชบุรี, อำเภอเมืองราชบุรี, สสอ.เมืองราชบุรี , กก.สืบสวน ภ.จว.ราชบุรี, สภ.เมืองราชบุรี, สห.มทบ.16 และ ตม.จว.ราชบุรี เข้าตรวจสอบบริษัทยูเนียนคลูเลอร์ราดิเอเตอร์ เลขที่ 19/2 ม.9 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี (เข้าตรวจเนื่องจากผลการซักถาม แรงงานต่างด้าวที่ถูกจับกุมบริเวณ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จว.กาญจนบุรี เมื่อ 9 ม.ค.65 จำนวน 4 คนซึ่ง ขกท.กกล.สุรสีห์ ได้ซักถามแรงงานต่างด้าวที่ถูกจับกุมว่าต้องการจะมาทำงานที่บริษัทดังกล่าว) มีรายละเอียดการเข้าตรวจสอบดังนี้

1.บริษัทยูเนียนคูลเลอร์ราดิเอเดอร์จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมาย โดยดำเนินกิจการซ่อมและผลิตหม้อน้ำรถยนต์ มีนายเสงี่ยม แซ่โง้ว เป็นเจ้าของ โดยมีนายอานุกูล แซ่โง้ว บุตรชาย เป็นผู้นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ

2.บริษัทฯ มีการจ้างแรงงานต่างด้าว สัญชาติ เมียนมา จำนวน 24 คน (ชาย 14 คน หญิง 10 คน) ตรวจสอบแล้วไม่พบว่าเป็นแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด

3.เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงให้ผู้ประกอบการแจ้งแรงงานต่างด้าวที่จะเดินทางกลับประเทศ ให้ผ่าน เข้า - ออก ตามช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งผู้ที่ไม่ได้เดินทางกลับมาทำงาน เป็นระยะเวลากว่า 15 วัน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบด้วย ซึ่งผู้ประกอบการให้ความร่วมมือกับส่วนราชการในการเข้าตรวจสอบเป็นอย่างดี

#เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
#ความมั่นคงในชีวิตและความมั่นคงของรัฐ
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี ร่วมบูรณาการกับส่วนราชการประกอบด้วย  สิ่งแวดล้อม ภาคที่8, ปทส.ภ.7, สภ.ดำเนินสะดวก, สำนักงานเจ้าท่า...
13/01/2022

กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี ร่วมบูรณาการกับส่วนราชการประกอบด้วย สิ่งแวดล้อม ภาคที่8, ปทส.ภ.7, สภ.ดำเนินสะดวก, สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค(นครปฐม), ทสจ.ราชบุรี,

เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5,7,9 กรณีประชาชนแจ้งเรื่องร้องเรียนว่าควันดำของเรือยนต์บริเวณ ตลาดเหล่าตั๊กลัก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี จากการตรวจสอบบริเวณตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก โดยเรือยนต์นำเที่ยว สอบถามประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง พบว่ามีเรือยนต์น้อยมาก นานๆจะมีผ่านมาช่วงเวลาสั้นๆและไม่ก่อให้เกิดเสียงดังหรือมีควันดำ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค แจ้งว่าได้ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่คลองลัดราชบุรี คลองต้นเข็มและคลองเชื่อม จำนวน 40 จุดคาดว่าจะเริ่มใช้งานเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ข้อแนะนำ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

- ขอให้หน่วยงานในพื้นที่ติดตามตรวจสอบเก็บข้อมูลหรือประสานแจ้งต่อไป

#เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
#ความมั่นคงในชีวิตและความมั่นคงของรัฐ
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ที่อยู่

สวนรื่นฤดี แยกสวนรื่น ดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+66979452491

เว็บไซต์

https://www.isoc.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.:

วิดีโอทั้งหมด

สำนักงานโฆษก กอ.รมน.

สำนักงานโฆษก กอ.รมน.

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากถามว่า ความมั่นคง ทางชายแดน ทำไมจึงมีชุมชนไปอยู่อาศัยติดชายแดนได้ เมื่อทางทหารต้องมีระยะห่างไม่ต่ำกว่าสามกิโลเมตรใช่หรือไม่คะ
ประเทศชาติประชาชนทุกๆกลุ่ม ในประเทศต้องช่วยกันๆเพื่อความมั่นคงของชาติในทุกๆยุค
"ผมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย อยากเห็นความมั่นคงในชาติของทุกฝ่ายในประเทศไทยที่มีจุดยืนเดียวกันฯลฯ"
คนในทุกๆภาคส่วนต้องช่วยกันสื่อสาร ความเข้าสู่สังคมฯ
สวัสดีค่ะ
ผมขอแจ้งเรื่องครอบครัวนายรุจิลาภัคดีสมัยนายพนายภัคดีวงค์นางแดงพู้เป็นแม่กับพวกอีกครับบ้านโคกสง่าตำบนปอภารอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นแก้งสกิมเมอร์ออนไลน์พวกแฮกข้อมูลผลิตเงินขายทั้งคอเซ็นเตอร์มิฉฉาชีพ23ปีกว่าแล้วครับตอนนี้พวกมันก่อความวุ้นวายเสร้างความเสียหายให้แก่ครอบครัวคนอื่นทั้งแบ๊กเมร์อนาจานคิ้บเรื่องส่วนตัวครอบครัวคนอื่นครับแล้วยังสแกมเมอร์หัวสมองคนอื่นแพร่ไปทั่วก่อให้บุคคนอื่นเกิดปันหาทางสมองและใช้ชีวิตมั้ยเป็นการส่วนตัวให้สังเกตเสียงพวกมิฉฉาชีพนี้ใด้ตามท้องถนนครับเวลารถวิ้งจะมีเสียงคนพูดแล้วพวกมันจะแอบอ้างชื้อเสียงผมอู่น้อยเชอร์วิสเสด็จหวายฤทธิ์ผมพู้เสียหายมาตลอด19ปีกว่าแล้วครับผมต้องการยุติปันหาและต้องการค่าเสียหายตอนนี้พู้คนรู้กันทั่วประเทศแล้วครับผมต้องการวิสามัญนายรุจิลากับนายพนายพวกมันแฮกแม้กระทั้งข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลของทางราชการม้อบให้ผมตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่พวกมันมีเงินจำนวนมากกับแม่พิมเงินหรือบ๊อกเงินครับสองตัวผมขอฝากทานด่วนด้วยครับผมเสียเวลามาหลายปีแล้วครับ
สวัสดีค่ะ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. ชวนติดตามเรื่องราวดี ๆ โดยสำนักงานโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตอนที่ 2 นำเสนอในตอน โครงการมอบสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ติดเตียง ติดตามได้ในรายการ 5 เช้าเม้าท์ใหญ่ วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-09.10 น. ทาง ททบ.5 ดูช่อง 5 กดหมายเลข 1
สวัสดีค่ะขอบคุณนะค่ะทึ่ให้เป็นแฟนตัวยงค่ะ