Clicky

สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก

สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก Office of the Army Comptroller, Royal Thai Army. Official Page

เปิดเหมือนปกติ

22/05/2022

“ในความคิดของเราการทำอะไรแล้วมีสติ คิดก่อนว่าทำแล้วมันไม่รั่วมันไม่ไหล นั่นก็คือ ความหมายอย่างเข้าใจง่าย ๆ ของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับผู้ต้องขัง อาจต้องอธิบายและยกตัวอย่างให้เขาฟังว่า การปลูกผักเลี้ยงกบ หรือ เลี้ยงปลาที่สอนไปนั้น ทำเพื่ออะไร เพื่อว่าได้มีของกิน โดยไม่ต้องซื้อ คือ เราจะได้ไม่ต้องจ่ายหรือ ถ้าต้องจ่าย ก็จ่ายแต่จำเป็น ไม่จ่ายเกินตัว อันนี้ละความพอเพียง ยกตัวอย่างให้ผู้ต้องขังฟัง เขาฟังเขาก็อาจจะเข้าใจได้ง่ายขึ้น การนำเสนอก็ต้องทำให้เขาเข้าใจว่า ไม่ต้องออกไปทำเกษตรทุกคน หรือ ทำแบบที่ทำทุกวันนี้ ให้ทำในสิ่งที่จำเป็น เพราะการสอนคน เราต้องสอนคนให้รู้จักคิด”

พระราชดำรัส สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2553

Cr : www.tsdf.nida.ac.th/th/royally-initiated-projects/10846-โครงการกำลังใจ-พศ-2549/

#โครงการกำลังใจ
#สืบสานรักษาต่อยอด
#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

22/05/2022

#วันนี้ในอดีต
#เอกสารจดหมายเหตุ

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทอดพระเนตรโครงการประปาผิวพื้น ในเขตอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รหัสเอกสาร ฉ/ร ๒๑๔)

22/05/2022

โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ติดกับลำน้ำชี สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ดอนสลับกับพื้นที่ราบลุ่มสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มักจะประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก และปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากขาดแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ว่า “ลำน้ำชีในฤดูน้ำหลาก น้ำท่วมพื้นที่สองฝั่งซึ่งเป็นห้วย หนอง บึง และพื้นที่สาธารณะมาก เมื่อถึงเวลาน้ำลด น้ำที่ท่วมพื้นที่ดังกล่าวก็ลดตามไปด้วย ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำตามเดิม ให้พิจารณาหาวิธีเก็บกักน้ำให้อยู่ในพื้นที่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก”

กรมชลประทาน ได้พิจารณาวางโครงการขุดลอกแก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบ พื้นที่แหล่งน้ำประมาณ 129 ไร่ ประกอบด้วยงานขุดลอกแหล่งน้ำพื้นที่ 120 ไร่ ความลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร รวมความจุ 780,000 ลูกบาศก์เมตร งานก่อสร้างฝายน้ำล้น จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างอาคารรับน้ำ จำนวน 5 แห่ง

ปัจจุบันอยู่ระหว่างนำเสนอเข้าแผนงานงบประมาณ ปี 2567 หากโครงการแล้วเสร็จ จะส่งผลให้ราษฎรหมู่บ้านท่าสวรรค์ ตำบลท่าศาลา และหมู่บ้านใกล้เคียง จำนวน 500 ครัวเรือน ประชากร 747 คน มีน้ำสำหรับการอุปโภคอย่างเพียงพอ อีกทั้งยังสามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และสนับสนุนพื้นที่การเกษตร ได้ประมาณ 1,330 ไร่ สร้างประโยชน์ให้กับราษฎรในพื้นที่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

#โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองแสง
#สืบสานรักษาต่อยอด
#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
21/05/2022

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
21/05/2022

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

20/05/2022

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ

ศูนย์ศึกษาการห้วยฮ่องไคร้ฯ ตามแนวพระราชดำริ โดยทำหน้าที่เสมือน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เพื่อให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษา เรียนรู้ การประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับลักษณะภูมิศาสตร์และบริบทของตัวเอง ภายในศูนย์ฯ จัดทำแปลงสาธิต ตัวอย่างความสำเร็จไว้จำนวน 51 จุด นอกจากนี้ยังนำผลสัมฤทธิ์จากศึกษา ทดลอง วิจัย มาจัดทำหลักสูตรอบรมจำนวน 34 หลักสูตร ซึ่งศูนย์ฯ ได้นำองค์ความรู้ทั้งในด้านวิชาการและการปฏิบัติ รวมถึงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทั้งพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และวัสดุอุปกรณ์ ให้แก่เกษตรกร ใช้เป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพเพื่อให้พึ่งพาตนเองได้ตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความอย่างยั่งยืนต่อไป

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์ฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมเป็นแบบออนไลน์ ผ่านช่องทาง Youtube จัดถ่ายทอดสด (Live) อบรมออนไลน์ทาง Zoom และใช้รถเคลื่อนที่ (Mobile Unit) นำองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตเข้าสู่ชุมชน นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้สินค้ามีเอกลักษณ์ มีมาตรฐานรับรองการปลอดสารพิษ เพื่อสร้างความเชื่อถือให้แก่ผลิตภัณฑ์ศูนย์ฯ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า โดยเปิดช่องทางการจำหน่ายและติดต่อทาง line official เชื่อมกับ Website ขายสินค้าศูนย์ฯ และจำหน่ายสินค้าออนไลน์อีกด้วย

#โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
#สืบสานรักษาต่อยอด
#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

20/05/2022

สาเหตุที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มีความสนพระทัยในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต เนื่องมาจากไม่สามารถเข้าพระทัยบทสวดมนต์ที่เป็นภาษาบาลีที่ทรงได้ยินได้ฟังอยู่เป็นประจำ ทำให้มีพระราชประสงค์ที่จะทรงศึกษาตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมา และทรงเข้าศึกษาระดับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงเลือกวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาเอก วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาบาลี-สันสกฤตเป็นวิชาโท ทรงศึกษาไวยากรณ์พื้นฐานจนถึงขั้นสูง

นอกจากนี้ยังทรงศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงทรงรอบรู้ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต ในจารึกที่พบในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิทยานิพนธ์เรื่อง จารึกที่พบที่ปราสาทพนมรุ้ง เป็นงานวิจัยที่พระองค์ทรงแปลจารึกภาษาเขมรและภาษาสันสกฤต โดยมีศาสตราจารย์ ดร. สัตยพรต ศาสตรี ผู้เชี่ยวชาญภาษาสันสกฤต และศาสตราจารย์โคลด ชาร์ค ผู้เชี่ยวชาญการอ่านจารึก ร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ซึ่งได้วิจารณ์ว่า “…วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นงานที่ยากและดีมาก เขียนอย่างมีระเบียบและมีวิธีการวิจัยที่ดี…”

ที่มา กองงานในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

#ทรงพระเจริญ
#สืบสานรักษาต่อยอด
#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

Photos from เรารักสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี's post
20/05/2022

Photos from เรารักสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี's post

Photos from เรารักกรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ Our Beloved HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn's post
20/05/2022

Photos from เรารักกรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ Our Beloved HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn's post

Photos from เรารักกรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ Our Beloved HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn's post
20/05/2022

Photos from เรารักกรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ Our Beloved HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
15/05/2022

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
15/05/2022

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

14/05/2022

ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมเฝ้าฯรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลาโดยประมาณ ๑๗.๐๐ น.
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

โปรดปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และสามารถรับชมบันทึกบรรยากาศที่เพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

#การพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา
#วิสาขบูชา
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

Photos from พระลาน's post
14/05/2022

Photos from พระลาน's post

13/05/2022

รัฐบาลจัดงานมหกรรมผ้าไหม "ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 11" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จัดขึ้นในวันที่ 28 พฤษภาคมนี้ เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมกองทัพเรือ

โดยจะมีตัวแทนสถานทูตประจำประเทศไทย 77 ประเทศ สถานกงสุล 23 ประเทศ รวม 100 ประเทศ ร่วมงาน ในงานมีกิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหมจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ที่ออกแบบตัดเย็บโดยฝีมือนิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ 73 สถาบัน ให้กับคณะทูตานุทูต นางแบบ และนายแบบกิตติมศักดิ์ ได้สวมใส่เดินแฟชั่นโชว์ แสดงถึงเอกลักษณ์ของผ้าไทยที่มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนานาประเทศ นอกจากนั้นมีแสดงคอนเสิร์ตจากวงดนตรีกรมประชาสัมพํนธ์และศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ NBT2HD และ NBT World

#มหกรรมผ้าไหมไทย
#ไหมไทยสู่เส้นทางโลก

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
13/05/2022

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

12/05/2022

ตราสัญลักษณ์ประจำมูลนิธิ ณภาฯ เป็นตัวแทนขององค์กรพนักงานและภาพรวมทั้งหมดของแบรนด์ต่อสายตาของสังคมโลก

ตราสัญลักษณ์ประจำมูลนิธิ แบบมาตรฐาน ณภาฯ ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
1. Logomark คือ สัญลักษณ์คล้าย infinity ที่แสดงถึงการให้โอกาสที่ไม่มีที่สิ้นสุด
2. Logo type คือ คำว่า ณภาฯ ที่มีความหมาย 2 นัยยะ

ประการแรก คือ ณภาฯ ที่เป็นคำพ้องเสียงกับ คำว่า นภา อันหมายถึงท้องฟ้า แสดงให้เห็นถึงความกว้างใหญ่ไพศาล เปรียบเสมือนจิตใจที่พร้อมที่จะให้อภัยและให้โอกาสเสมอ ซึ่งมีความหมายโดยนัยว่า "ที่แห่งนี้จะมองเห็นและให้โอกาสทุกคน อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีที่สิ้นสุด"

ประการที่สอง เมื่อนำความหมายของคำว่า ณ (อันหมายถึง อยู่ที่นี่) และ ความหมายของคำว่า ภาฯ (อันเป็นพระนามโดยย่อของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา) มารวมกัน จึงมีความหมายโดยนัยว่า "อยู่กับพระองค์ท่าน ก้าวไปพร้อมกันกับพระองค์ท่าน ณ ที่แห่งนี้ ที่ ณภาฯ อันแสดงให้เห็นถึงน้ำพระทัยและความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ท่านอย่างแท้จริง

ที่มา : https://nabha.or.th/frontend/web/about

#มูลนิธิณภาฯ
#สืบสานรักษาต่อยอด
#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

Photos from เรารักสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี's post
12/05/2022

Photos from เรารักสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี's post

11/05/2022

โครงการขุดลอกแก้มลิงห้วยกล่ำน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

จากแนวพระราชดำริในการพัฒนาลำน้ำชีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องประสบปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และการขาดแคลนน้ำเนื่องจากไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ตลอดลำน้ำชีที่ไหลผ่าน ครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี หนองบัวลำภู และอุดรธานี ประกอบกับปัจจุบันความต้องการการใช้น้ำของประชาชนเพิ่มมากขึ้น
โครงการพัฒนาแก้มลิงสองฝั่งลำน้ำชีอันเนื่องพระราชดำริขึ้น และบรรจุในภารกิจของคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนฯ โดยโครงการขุดลอกแก้มลิงห้วยกล่ำน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนงานพัฒนาแก้มลิงสองฝั่งลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การดำเนินงานโครงการฯ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ปี 2559 - 2564 ดำเนินการขุดลอกแก้มลิงห้วยกล่ำน้อยเดิม ความยาวรวม 54 กิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่ 429 ไร่ สามารถเก็บกักน้ำได้ 2,210,000 ลูกบาศก์เมตร

ระยะที่ 2 ปี 2565 ดำเนินการขุดลอก จำนวน 92 ไร่ ความยาว 5,200 เมตร สามารถเพิ่มความจุได้ 350,000 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณน้ำเก็บกักทั้งสิ้น 2,560,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ และท่อรับน้ำ

ระยะที่ 3 เป็นการดำเนินงานขุดลอกส่วนที่เหลืออีก จำนวน 6 กิโลเมตร กำหนดแผนงานงบประมาณปี 2567 ซึ่งสามารถเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักรวม 3,152,800 ลูกบาศก์เมตร

ผลสัมฤทธิ์เมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จสมบูรณ์ จะสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรตำบลยางหวาย และตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ ได้ถึง 1,030 ครัวเรือน 4,637 คน มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ และเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ทางการเกษตรกว่า 10,000 ไร่ รวมทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่และโดยรอบต่อไป

#ทรงพระเจริญ
#สืบสานรักษาต่อยอด
#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
11/05/2022

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from เรารักกรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ Our Beloved HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn's post
10/05/2022

Photos from เรารักกรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ Our Beloved HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn's post

Photos from เรารักกรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ Our Beloved HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn's post
10/05/2022

Photos from เรารักกรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ Our Beloved HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn's post

10/05/2022

ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมเฝ้าฯรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบวงสรวงพระหลักเมือง เนื่องในโอกาสกรุงรัตนโกสินทร์ครบ ๒๔๐ ปี

วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลาโดยประมาณ ๑๗.๐๐ น. ณ ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร
ขอความร่วมมือยังคงสวมหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด.

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

07/05/2022

โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

โครงการดังกล่าว เป็นเขื่อนทำนบดิน ประเภทเขื่อนดินแบบแบ่งโซน (Zone Type Dam) สามารถเก็บกักน้ำได้ 46.90 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน 40,000 ไร่ ฤดูแล้ง 28,000 ไร่ และใช้ในการอุปโภคบริโภคของชาวบ้านนาเจริญ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ยังสามารถส่งน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำให้ราษฎรมีแหล่งอาหารโปรตีนได้บริโภคในครัวเรือน ทั้งยังมีรายได้จากการประมงน้ำจืดเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมอีกด้วย

#โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง
#สืบสานรักษาต่อยอด

07/05/2022

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
• ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง
• ยึดมั่นในศาสนา
• มั่นคงในสถาบันกษัตริย์
• มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัว และชุมชนของตน

2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม
• รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ / ชั่ว - ดี
• ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
• ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
• ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

3. มีงานทำ - มีอาชีพ
• การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก และเยาวชน รักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ
• การฝึกฝนอมรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน ทำงานเป็นและมีงานทำในที่สุด
• ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตนเอง และครอบครัว

4. เป็นพลเมืองที่ดี
• การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน
• ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่ เป็นพลเมืองดี
• การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ทำด้วยความมีน้ำใจ และความเอื้ออาทร

#พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
#สืบสานรักษาต่อยอด
#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

Photos from HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya's post
07/05/2022

Photos from HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya's post

Photos from HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya's post
07/05/2022

Photos from HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
05/05/2022

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

04/05/2022

วันฉัตรมงคล ถือเป็นวันฉลองพระเศวตฉัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน และเป็นวันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

วันฉัตรมงคล (อ่านว่า ฉัด-ตระ-มง-คน) มีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธี ฉลองพระเศวตฉัตร ทำในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษก ซึ่งปี 2565 นี้ ตรงกับวันพุธที่ 4 พฤษภาคม

#วันฉัตรมงคล
#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
04/05/2022

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from เรารักกรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ Our Beloved HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn's post
03/05/2022

Photos from เรารักกรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ Our Beloved HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn's post

Photos from เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha's post
03/05/2022

Photos from เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
03/05/2022

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

01/05/2022

โครงการฝายบ้านโคกเจริญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรี

นายเชิดชูการ นาเสถียร ราษฎรบ้านเลขที่ 304 หมูที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ได้มีหนังสือขอพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ขาดแคลนแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ความช่วยเหลือโดยให้มีการก่อสร้างฝายขนาดเล็กพร้อมยกคันอ่างเก็บน้ำ และขุดลอกคลองส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี) อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ไปยังบ้านโคกเจริญ ตำบลโคกเจริญ ซึ่งจะทำให้ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโคกเจริญ อำเภอหนองม่วง อำเภอสระโบสถ์ และอำเภอโคกสำโรง มีน้ำใช้
หากแล้วเสร็จจะสร้างประโยชน์แก่ราษฎร หมู่ที่ 4 บ้านโคกเจริญ ได้ 1,000 ครัวเรือน โดยเฉพาะการทำนาและปลูกพืชไร่ในช่วงฤดูฝนประมาณ 1,600 ไร่ ฤดูแล้งประมาณ 250 ไร่ เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดปี นอกจากนี้ยังมีแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดให้ราษฎรมีอาหารโปรตีนไว้บริโภค

#โครงการฝายบ้านโคกเจริญ
#สืบสานรักษาต่อยอด
#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

Photos from เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha's post
01/05/2022

Photos from เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha's post

ที่อยู่

78 Thanon Ratchadamnoen Nok
Bangkok
10100

รถประจำทาง [ถนนราชดำเนินนอก ป้าย UN] สาย 70, 157, 503, 509 [ถนนกรุงเกษม ป้ายสะพานมัฆวาน ฯ / ป้ายวัดโสมนัส] สาย 53 และเรือคลองผดุงกรุงเกษม ท่าเรือราชดำเนินนอก

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622978500

เว็บไซต์

http://oac.rta.mi.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ฐานทัพ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ในยุคปัจจุบัน ทหารไม่ได้จับอาวุธปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติแต่เพียงอย่างเดียว ด้วยปัจจัยหลายๆ ด้าน ทหารยังมีอีกหนึ่งบทบาทสำคัญ คือการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุพิบัติภัยต่างๆ อย่างเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในช่วงปี พ.ศ.2554 ทหารก็เป็นหนึ่งหน่วยอาสาที่เข้ามาช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนชาวไทย และที่สำคัญคือ ปกป้องดูแลประเทศชาติให้สงบร่มเย็น ดังที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่เหล่าทหารในวันกองทัพบก เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2499 ไว้ดังนี้ “…หลักสำคัญอันแรกที่ทหารทุกคนต้องระลึกถึงอยู่เสมอ คือความหมายและหน้าที่ของทหาร ประเทศเราเป็นประเทศที่รักความสงบ ไม่ชอบการรุกราน แม้กระนั้นก็ดี การมีกำลังรบย่อมเป็นสิ่งจำเป็น ทั้งนี้เพื่อรักษาความสงบและอิสรภาพของประเทศ เมื่อทหารมีไว้สำหรับประเทศชาติ ทหารก็ต้องเป็นของประเทศชาติ หาใช่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคลใดๆ โดยเฉพาะไม่…” พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานในวันกองทัพบก 25 มกราคม 2499 #วันกองทัพไทย #วันกองทัพบก