สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก

สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก Office of the Army Comptroller, Royal Thai Army. Official Page

เปิดเหมือนปกติ

25/11/2020
๒๕ พฤศจิกายน #วันวชิราวุธ #วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า.“วันวชิราวุธ” หรือ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ถูกกำหนดให้ตรงกับวัน...
24/11/2020

๒๕ พฤศจิกายน #วันวชิราวุธ #วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
.
“วันวชิราวุธ” หรือ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ถูกกำหนดให้ตรงกับวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ หรือ “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญๆ อันเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวรรณคดี อีกทั้งพระองค์ยังทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกิจการเสือป่าและลูกเสือ เพื่อฝึกให้ประชาชนมีความรู้ ความสามารถในการป้องกันตัว ดูแลตัวเอง รวมถึงหมู่บ้านหรือชุมชนของตนเองได้ ทั้งนี้ ภายหลังมีหลักฐานยืนยันว่า วันสวรรคตแท้จริงตรงกับเช้ามืดช่วงตี ๑ ของวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน แต่ทางราชการยังคงถือให้วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน เป็นวันวชิราวุธ ตามเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖...
24/11/2020

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๔ แก่ปวงชนชาวไทย เป็นภาพฝีพระหัตถ์ "สวัสดีปีฉลูวัว" รูปวัว หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ข้างๆ มีขวดนมสดสีขาว พร้อมทรงลงพระนามาภิไธย “สิรินธร” และพระราชทานพรปีใหม่ ความว่า

"ปีที่แล้วโรคร้ายหมายชีวิต
มีคนติดทั่วโลกอยู่มากหลาย
คนยังอยู่จนยากลำบากกาย
ที่ทุกข์คลายเพราะความรักสามัคคี

ปีฉลูวัวใจดีเข้ามาหา
มีนมมาให้ดื่มเป็นสุขี
สุขภาพของเด็กเติบโตดี
ผู้ใหญ่ที่ดื่มนมก็แข็งแรง"

สวัสดีปีฉลูวัว พ.ศ.๒๕๖๔

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จ...
23/11/2020

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ให้แก่เยาวชนไทยที่มีฐานะยากจน แต่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม ให้ได้รับการศึกษาที่มั่นคง ต่อเนื่องตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพอนามัย ควบคู่ไปด้วย
โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาท ความตอนหนึ่งว่า
"ขอให้นักเรียนทุนทุกคนตั้งใจพยายาม ที่จะศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาตนเองต่อไป ให้เป็นผู้มีความรู้ดี มีความสามารถสูง มีทัศนคติที่ถูกต้องดีงาม และมีใจยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริต ส่วนนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ก็ขอให้นำความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติทั้งปวงที่มีอยู่ ไปใช้ประกอบอาชีพการงานสร้างตัวสร้างฐานะ ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคง ทั้งแก่ตนเอง แก่สังคม และแก่ประเทศชาติ"
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

🇹🇭พระบาท​สมเด็จ​พระเจ้า​อยู่หัว พระราชทานที่ดินติดถนนราชวิถีแก่สองมหาวิทยาลัย ได้แก่ ม.สวนดุสิต และม.ราชภัฏสวนสุนันทา🇹🇭 ...
21/11/2020

🇹🇭พระบาท​สมเด็จ​พระเจ้า​อยู่หัว พระราชทานที่ดินติดถนนราชวิถีแก่สองมหาวิทยาลัย ได้แก่ ม.สวนดุสิต และม.ราชภัฏสวนสุนันทา🇹🇭

พระบาท​สมเด็จ​พระเจ้า​อยู่หัว พระราชทานวโรกาสให้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เข้าเฝ้าฯเพื่อรับพระราชทานโฉนดที่ดินติดถนนราชวิถีโดย มมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้รับ 37 ไร่ 1 งาน 10 ตรว. และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับ 60 ไร่ 1 งาน 80 ตรว. ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 น.

#ในหลวง
#ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
#ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาไทย
#การศึกษาเป็นรากฐานแห่งปัญญา

๑๔ พฤศจิกายน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น อันกอปรด้วยพระอัจฉริยภาพ พระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล พร...
14/11/2020

๑๔ พฤศจิกายน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น อันกอปรด้วยพระอัจฉริยภาพ พระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล พระราชอุตสาหะวิริยะ และการที่ทรงสละเวลาส่วนพระองค์แม้ในยามดึกดื่นค่ำคืนอย่างเหน็ดเหนื่อยตรากตรำพระวรกายมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน นับตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงเยือนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๘ ทรงพบว่าราษฎรเดือดร้อนพืชผลเสียหายจากทั้งฝนแล้งและน้ำท่วม ทำให้ทรงเกิดแนวคิดในการแก้ปัญหาทุกข์ร้อนของราษฎรอย่างฉับพลันในขณะนั้นว่า "สมควรที่จะสร้างฝายหรือเขื่อนขนาดเล็ก (Check dams) และอ่างเก็บน้ำจำนวนมากขวางทางน้ำ เพื่อป้องกันหรือลดความรุนแรงการไหลบ่า และเก็บกักน้ำไว้ในฤดูแล้งซึ่งเป็นการบรรเทาสภาวะแห้งแล้งได้ทางหนึ่ง" ที่สำคัญทรงเกิดประกายความคิดด้วยความมั่นพระทัยว่าน่าจะนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาช่วยให้เกิดฝนได้ และน่าจะมีวิธีการที่จะรวมเมฆที่กระจายอยู่ในท้องฟ้าแต่ลอยผ่านพื้นที่แห้งแล้งไปหมดดังที่ทรงสังเกตเห็น ในขณะนั้นให้เมฆเหล่านั้นรวมตัวกันเกิดเป็นฝนตกลงสู่พื้นที่แห้งแล้งดังกล่าวได้ อันเป็นเป็นต้นกำเนิดของแนวพระราชดำริที่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนเป็น “โครงการพระราชดำริฝนหลวง” ในปัจจุบัน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทาน “เครื่องช่วยหายใจ” และ “ระบบแลกเปลี่ย...
13/11/2020

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทาน “เครื่องช่วยหายใจ” และ “ระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์” แก่โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา และจังหวัดยะลา เพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ และรักษาผู้ป่วยโควิด-19
โดยเฉพาะโรงพยาบาลในภาคใต้ ซึ่งเปรียบเสมือนด่านหน้าในการตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศผ่านทางชายแดนใต้ อีกทั้งหากสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่พระราชนี้จะสามารถนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยอื่นได้ในอนาคต

วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๑๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐา...
12/11/2020

วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๑๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ วร บุนนาค สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทความว่า "ในโอกาสที่บัณฑิตทั้งหลายจะได้ออกไปประกอบอาชีพการงาน ข้าพเจ้าใคร่จะฝากข้อคิดอย่างหนึ่งให้ทุกท่านได้พิจารณา การทำงานใด ๆ นั้น บางครั้งก็อาจจะไม่เป็นที่รู้เห็นว่าผู้ใดเป็นผู้ปฏิบัติและต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างกว่างานที่ทำจะสำเร็จผล ผู้ปฏิบัติงานดังนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระ ในเรื่องนี้ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทไว้ครั้งหนึ่งว่า "คนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้ บัณฑิตจึงควรพิจารณาให้เห็นจริงว่าคนเราเมื่อได้ตั้งใจทำงานด้วยความพากเพียรเสียสละ โดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถแล้วก็คงไม่น่าวิตกอันใดว่าจะไม่มีผู้ใดรู้เห็น เพราะผลสำเร็จสมบูรณ์ของงานที่ทำ และประโยชน์ที่บังเกิดขึ้นจากงานนั้น ย่อมเป็นประจักษ์พยานแห่งความรู้ความสามารถ คุณธรรมความดี ตลอดจนคุณค่าและความสำคัญของแต่ละคนอย่างชัดเจนหนักแน่น ทั้งจะสร้างเสริมเพิ่มพูนเป็นกำลังอันกล้าแข็ง ในการสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนแก่ส่วนรวมสืบไป"
ขอบคุณภาพ.FB_KMITL

ปช.ทบ.และ ผู้แทน หน.นขต.สปช.ทบ. ร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธี สปช.ทบ.
12/11/2020

ปช.ทบ.และ ผู้แทน หน.นขต.สปช.ทบ. ร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธี สปช.ทบ.

“ในหลวง”  ทรง ขอบใจในความรัก และกำลังใจ ขอช่วยกันรักษาบ้านเรา ด้วยความดี รักษาความวิเศษ ของความเป็นไทยชี้ รักกัน คือรั...
10/11/2020

“ในหลวง”  ทรง ขอบใจในความรัก และกำลังใจ
ขอช่วยกันรักษาบ้านเรา ด้วยความดี รักษาความวิเศษ ของความเป็นไทย
ชี้ รักกัน คือรักชาติ รักส่วนรวม
ทรงพระอักษร
พระราชทานแก่ ชาวอุดรฯ
ที่มารับเสด็จฯ

.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไป กองบิน 23 อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

และทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

โดยมีประชาชนเฝ้า ฯ รับเสด็จท่าอากาศยานทหารกองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี จำนวนมาก

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระอักษร ลงบนกระดาษ A4 พระราชทานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและประชาชนหลายคน

เช่น มีข้อความว่า “รักกัน คือรักชาติ รักส่วนรวม ทำความดีให้กัน”

“ขอบใจในความรัก และกำลังใจ เราต่างรักกัน ห่วงกัน ห่วงประเทศชาติ ช่วยกันรักษาบ้านเรา ด้วยความดี เพื่อความสุขและความเจริญ รักษาความวิเศษของความเป็นไทย"

:พระลาน

กรมกิจการพลเรือนทหารบก Directorate of Civil Affairs
06/11/2020

กรมกิจการพลเรือนทหารบก Directorate of Civil Affairs

จิตอาสาพระราชทาน
03/11/2020

จิตอาสาพระราชทาน

ประมวลภาพแห่งความปีติ

✨ชุดภาพ 🇹🇭 ใต้ร่มพระบารมี ⛲ ดุจน้ำทิพย์ชโลมใจ ♥️

ปวงชนชาวไทยมีความเคารพเทิดทูนและศรัทธาแน่นแฟ้นในสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ

สถาบัน ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาเป็นเวลาช้านาน แผ่นดินไทยมีความเจริญรุ่งเรืองมาจวบจนทุกวันนี้ เนื่องด้วยมีสถาบันพระมหากษัตริย์

เราเคารพรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะเป็นแหล่งหล่อหลอมดวงใจของปวงชนชาวไทยไว้บนผืนแผ่นดิน

ขอขอบคุณภาพจาก
คุณวสันต์ วณิชชากร
ช่างภาพบ้านนอก

#จิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา
#จิตอาสา904
#อนุชนรักชาติศาสน์กษัตริย์

หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร : ไม่ติดตำรา การพัฒนาตามแนวพระราชดำริขอ...
01/11/2020

หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร : ไม่ติดตำรา

การพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีลักษณะของการพัฒนาที่อนุโลมและรอมชอมกับสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสภาพของสังคม จิตวิทยาแห่งชุมชนคือ “ไม่ติดตำรา” ไม่ผูกมัดติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของคนไทย

แสงทองจากฟ้าส่องสว่างทั่วแดนดิน ทุนพระราชทาน รัชกาลที่ 10 น้ำพระราชหฤทัยที่ส่งถึงนักเรียนขาดโอกาส
30/10/2020

แสงทองจากฟ้าส่องสว่างทั่วแดนดิน ทุนพระราชทาน รัชกาลที่ 10 น้ำพระราชหฤทัยที่ส่งถึงนักเรียนขาดโอกาส

ผู้ปิดทองหลังพระ เปิดเช็คในหลวง ร.10  พระราชทานเงินช่วยซื้อเครื่องทางการแพทย์ 79 ล้านบาท บุญของแผ่นดินไทยยิ่งที่มีพระองค...
29/10/2020

ผู้ปิดทองหลังพระ เปิดเช็คในหลวง ร.10 พระราชทานเงินช่วยซื้อเครื่องทางการแพทย์ 79 ล้านบาท บุญของแผ่นดินไทยยิ่งที่มีพระองค์

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center
29/10/2020

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center

สำนักงาน กปร. ได้จัดทำหนังสือทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่เพื่อพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่ออาณาราษฎร ดาวน์โหลดจาก QR Code ด้านล่าง

เรารักกรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ Our Beloved HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn
22/10/2020

เรารักกรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ Our Beloved HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕)

ถวายสัตย์ฯ!.“บิ๊กบี้”นำ 232 นายพล ทบ.ถวายบังคมถวายสัตย์ฯปฏิญาณตน ต่อหน้า “ร.5” พระบิดา จปร.นำสวด “คาถามหาจักรี”ลั่น จักเ...
01/10/2020

ถวายสัตย์ฯ!
.
“บิ๊กบี้”นำ 232 นายพล ทบ.
ถวายบังคม
ถวายสัตย์ฯปฏิญาณตน ต่อหน้า “ร.5”
พระบิดา จปร.
นำสวด “คาถามหาจักรี”
ลั่น จักเทิดทูนรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์ พระมหากษัตริย์เจ้า พระบรมราชจักรีวงศ์ จนกว่าชีวิตจะหาไม่
ย้ำคำปฏิญาณ “ข้าพระพุทธเจ้า จักรักษามรดกของพระองค์ท่าน ไว้ด้วยชีวิต”

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. นำนายทหารชั้นนายพล 232 นาย ที่ได้พระราชทานยศสูงขึ้น ใน 1 ต.ค.63 และลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด 2563
ถวายสัตย์ปฏิญาณตน ต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่5 องค์พระบิดา ของ นายร้อย จปร.

พลเอก ณรงค์พันธ์ กล่าวว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว/รัชกาลที่ 10 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปวง ข้าพระพุทธเจ้า ที่มารวมกัน ณ ที่นี้ ดำรงตำแหน่งที่สาคัญ และพระราชทาน ยศ ในระดับชั้นนายพลของกองทัพบก นั้น/ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นเกียรติยศ อันสูงยิ่งของการรับราชการ

ตลอดห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา ปวงข้าพระพุทธเจ้า ต่างสานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ได้ทรงพระราชทาน กำเนิดโรงเรียนนายร้อยแห่งนี้ขึ้น ทั้งยังได้ทรงมีพระเมตตา ให้ทรงรับ/และ เปิดโอกาสให้ลูกหลานของประชาชนชาวไทย ทั่วไป ได้เข้าศึกษาเล่าเรียนโดยไม่แบ่งชั้นวรรณะ เพื่อให้ได้ เข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณ ช่วยกันปกปักรักษา เอกราชอธิปไตย ของประเทศชาติ ราชอาณาจักรไทย ให้อยู่ มาจนทุกวันนี้

นอกจากนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้า ยังได้รับพระมหา กรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงพระราชทาน กระบี่ และพระราชทานยศ นายทหารสัญญาบัตรมาโดยตลอด ห้วงเวลาการรับราชการที่ผ่านมา

พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่องค์พระมหากษัตริย์ องค์จอมทัพไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ มีต่อปวงข้าพระพุทธเจ้า

ปวงข้าพระพุทธเจ้าจักสานึกและเทิดทูนไว้เหนือเกล้า เหนือกระหม่อม พร้อมทั้งขอถวายสัตย์ปฏิญาณ/ที่จักจงรักภักดี/ จักยอมอุทิศตน พร้อมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้อง และรักษาไว้ ซึ่งอธิปไตยของประเทศชาติ ราชอาณาจักรแห่งนี้ และจักเทิดทูนรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์ พระมหากษัตริย์เจ้า พระบรมราชจักรีวงศ์/จนกว่าชีวิตจะหาไม่

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จากนั้น นำสวด “คาถามหาจักรี”
ว่า ติระตะเน สะกะรัฏเฐ จะสัมพังเส จะมะมายะนัง สะกะราโช ชุจิตตัญฺจะ สะกะรัฏฐะ ภิวัฑฒะนัง

ความนับถือรักใคร่ ในพระรัตนตรัยก็ดี ในรัฐของตนก็ดี ในวงศ์ตระกูลของตนก็ดี มีจิตซื่อตรง ในพระราชาของตนก็ดี ย่อมเป็นเครื่องทำให้ รัฐของตนเจริญยิ่ง

ก่อนปฏิญาณตน ว่า ข้าพระพุทธเจ้า จะรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ แห่งพระมหากษัตริย์เจ้า และจะธำรงไว้ซึ่งเกียรติยศ และศักดิ์ศรีของทหาร

และกล่าวคำปฏิญาณ ของนายร้อย จปร. พร้อมกัน ว่า

ข้าพระพุทธเจ้า จักรักษามรดกของพระองค์ท่าน ไว้ด้วยชีวิต (3 จบ)

และถวายบังคม 3 ครั้ง

♦️Smart Soldiers Strong Army🔺พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ได้กล่าวในพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบก ณ กองบัญชาการกองทัพบก...
29/09/2020

♦️Smart Soldiers Strong Army
🔺พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ได้กล่าวในพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบก ณ กองบัญชาการกองทัพบก วันที่ 29 ก.ย.63 โดยระบุว่า “ตลอดชีวิตรับราชการ ผมรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสอันสำคัญยิ่งในการทำหน้าที่ทหารของชาติ พิทักษ์รักษาความมั่นคงให้กับชาติบ้านเมือง ปกป้องค้ำชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างสันติสุขให้แก่ประชาชน ผมมีความมุ่งหวังในการทำให้กองทัพบกดำรงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี ในการเป็นสถาบันที่เป็นรากฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ด้วยการพัฒนากองทัพบกทุกด้านและปฏิรูปให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทในด้านต่างๆ สถานการณ์ ยุคสมัย และเทคโนโลยี ตลอดจนดูแลสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวอย่างเต็มที่ และเชื่อมั่นว่าทุกท่านจะเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยพัฒนากองทัพบก ให้มีความเจริญก้าวหน้า มีศักยภาพ พร้อมทำหน้าที่เพื่อรักษาความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประเทศชาติตลอดไปผมเชื่อมั่นในความรู้ ความสามารถ จิตวิญญาณความเป็นทหาร และอุดมการณ์การทำงานที่ยึดถือผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติเป็นสำคัญ ซึ่งจะสามารถรับผิดชอบภาระหน้าที่ที่มาพร้อมกับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกได้เป็นอย่างดียิ่งและจะนำพากองทัพบกให้ขับเคลื่อนด้วยความมั่นคง เป็นปึกแผ่น ต่อไป ”
🔺ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาของพลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ท่านที่ 41 (ต.ค.61-ก.ย.63) มีนโยบายที่สำคัญ อาทิ “Smart Soldiers Strong Army” นโยบายการปรับลดสัดส่วนการบรรจุทหารกองประจำการให้มีขนาดและโครงสร้าง และสอดคล้องกับสถานการณ์, การปรับปรุงการทดสอบร่างกายและพัฒนาการทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบ หรือ (Army Combat Readiness Physical Test : ACRPT) กับผู้บังคับหน่วย รวมทั้งการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษของกำลังพล, การเปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนให้แก่กำลังพลในรูปแบบสายตรงแก้ไขปัญหาสำหรับกำลังพลกองทัพบก, การปรับปรุงการจัดสวัสดิการภายในกองทัพบก ทั้งสวัสดิการภายในหน่วยและการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมิตรประเทศ การพัฒนาศักยภาพของกองทัพบกให้ทัดเทียมกับกองทัพอารยประเทศ โดยเฉพาะเพื่อรองรับสถานการณ์และภัยคุกคามในปัจจุบันที่มีรูปแบบผสมผสานและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น (Hybrid Warfare) ดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร และการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน ตลอดจนการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบก (ศบค.19 ทบ.) เป็นต้น

🇹🇭28 กันยายน ของทุกปี 🇹🇭คือวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ...
28/09/2020

🇹🇭28 กันยายน ของทุกปี 🇹🇭คือวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2460 โดยมีสาระสำคัญคือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้มีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460

ต่อมาในปี พ.ศ.2560 สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เสนอให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย โดยให้เริ่มในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นปีแรก เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว ต่อมา วันที่ 28 กันยายน 2562 เป็นวันครบรอบ 102 ปี และล่าสุด วันที่ 28 กันยายน 2563 นับเป็นวันครบรอบ 103 ปีของการพระราชทานธงชาติไทย เพื่อให้เกิดเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยประเทศไทยนั้นถือเป็นประเทศที่ 54 ของโลกที่มีวันธงชาติ และการกำหนดวันธงชาติของทุกประเทศ ล้วนอิงกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ รวมไปถึงความเป็นมาในการสร้างชาติของแต่ละประเทศ
สำหรับวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2563นี้ ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่ชาวไทยจะได้ร่วมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติและชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนลุมพินี พร้อมกับประชาชนในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
#103ปีธงชาติไทย_ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ
#วันพระราชทานธงชาติไทย

"พวกเราขอให้คำมั่นว่า จะสืบสานอุดมการณ์ของพวกท่าน และทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อให้สังคมมีความปกติสุข มีความรักความสามัคค...
25/09/2020

"พวกเราขอให้คำมั่นว่า จะสืบสานอุดมการณ์ของพวกท่าน และทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อให้สังคมมีความปกติสุข มีความรักความสามัคคี อันจะเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศชาติให้ก้าวหน้าไปข้างหน้าอย่างมั่นคงต่อไป"
------------
พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ / ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผู้บัญชาการทหารบก คนที่ 42) กล่าวในพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารชั้นนายพล ณ กองบัญชาการกองทัพบก พร้อมให้คำมั่นในนามกองทัพ จะทำให้สังคมปกติสุข สร้างความรัก - สามัคคี ขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป
23 กันยายน 2563
#เทิดเกียรติกำลังพลอำลาชีวิตราชการ
#ทหารมีไว้ทำไม
#smartsoldiersstrongarmy

25/09/2020

วิดิทัศน์งานเกษียณอายุราชการ สปช.ทบ. ประจำปี 2563

#เกษียณ #เกษียณ63 #Retire63 #ปลัดบัญชี #กองทัพบก

Youtube : https://youtu.be/LTKgVKbFI2A

SMART Soldiers Strong ARMY
23/09/2020

SMART Soldiers Strong ARMY

กองทัพบกจัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล โดยกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๓

วันนี้ (๒๓ กันยายน ๒๕๖๓) เวลา ๐๘.๐๕ น. พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางเข้าร่วมพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล ประจำปี ๒๕๖๓ ณ กองบัญชาการกองทัพบก โดยประกอบด้วย พิธีกองทหารเกียรติยศ รับผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ โถงทางลาดอาคาร ๑ กองบัญชาการกองทัพบก จากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ พร้อมด้วยนายทหารชั้นนายพล (อัตราพลเอก (พิเศษ)) ที่เกษียณอายุราชการ กระทำพิธีถวายสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ ๕ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ เสร็จแล้วจึงเข้าสู่กิจกรรมของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งมีนักเรียนนายร้อย ร่วมกิจกรรม จำนวน ๓ กองพัน กองพันละ ๑๖๖ นาย หมู่ธงประจำหน่วย ๘๘ ธง จากส่วนราชการในกองทัพบก ประกอบด้วย ส่วนราชการ ส่วนบัญชาการ, ส่วนกำลังรบ, ส่วนสนับสนุนการรบ, ส่วนส่งกำลังบำรุง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนการฝึกศึกษาและหลักนิยม และส่วนพัฒนาประเทศ ณ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ ผู้แทนนักเรียนนายร้อย จะกล่าวตั้งปณิธาน “เดินตามรอยเท้า” และผู้ร่วมพิธีทั้งหมด จะร้องเพลง “รั้วแดงกำแพงเหลือง และมนต์มัฆวาน” หลังจากนั้นกำลังพลในกองบัญชาการกองทัพบก จะเข้าแถวรายทาง ตั้งแต่หลังอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ จากนั้นนายทหารชั้นนายพลที่เกษียณอายุราชการ นำโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุด จะเดินแถวตามวงขลุ่ยกลองนักเรียนนายร้อย จากด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ลำดับต่อไปผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ พร้อมด้วยนายทหารชั้นนายพลที่เกษียณอายุราชการ ร่วมกันถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ก่อนเข้าสู่หอประชุมกิตติขจร เพื่อกระทำพิธีเทิดเกียรติและมอบของที่ระลึกแก่นายทหารชั้นนายพลที่อำลาชีวิตราชการทหาร

เดิมพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล จัดขึ้นที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า บริเวณเขาชะโงก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ก่อนที่ปี ๒๕๖๓ นี้ จะเปลี่ยนสถานที่มาจัดที่กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ เนื่องจากเคยเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่เป็นแหล่งผลิตนายทหารหลักที่สร้างชื่อเสียงเกียรติยศแก่กองทัพบกหลายท่าน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งนายทหารที่สำเร็จจากสถาบันแห่งนี้ มีความผูกพันกับสถานที่ตั้งดังกล่าว และนับว่าเป็นสถานที่ที่สะดวกในการเดินทางมากระทำพิธี เพราะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานกำเนิด เมื่อ ๕ สิงหาคม ๒๔๓๐ ณ บริเวณพระราชวังสราญรมย์ ต่อมาเมื่อปี ๒๔๕๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขยายที่ตั้งโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม มาอยู่ที่ถนนราชดำเนินนอก จนกระทั่งปี ๒๕๒๓ จึงย้ายไปอยู่ที่จังหวัดนครนายก จวบจนปัจจุบัน

-----------------------------------------

แผนกแถลงข่าว กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

#SMARTSoldiersStrongArmy

ที่อยู่

78 Thanon Ratchadamnoen Nok
Bangkok
10100

รถประจำทาง [ถนนราชดำเนินนอก ป้าย UN] สาย 70, 157, 503, 509 [ถนนกรุงเกษม ป้ายสะพานมัฆวาน ฯ / ป้ายวัดโสมนัส] สาย 53 และเรือคลองผดุงกรุงเกษม ท่าเรือราชดำเนินนอก

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622978500

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ฐานทัพ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด