ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร รวมรูปกิจกรรมและคลิปวิดีโอต่างๆ ของนักเรียนช่างฝีมือทหาร
(25)

เปิดเหมือนปกติ

22 กันยายน 2563ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร และคณะครู-อาจารย์ รับมอบสิ่งของ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องยนต์ รถจัก...
22/09/2020

22 กันยายน 2563
ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร และคณะครู-อาจารย์
รับมอบสิ่งของ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องยนต์ รถจักรยานยนต์
จาก ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ฯ
เพื่อใช้ประโยชน์ ในการฝึกศึกษา และสนับสนุนการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนช่างฝีมือทหาร

ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร และคณะครู-อาจารย์
รับมอบสิ่งของ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องยนต์ รถจักรยานยนต์
จาก ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ฯ
เพื่อใช้ประโยชน์ ในการฝึกศึกษา และสนับสนุนการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนช่างฝีมือทหาร
โดยมีรายการชิ้นส่วน เช่น เครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ โครงรถจักรยานยนต์ ตัวถังรถยนต์ เป็นต้น
22 กันยายน 2563

รอง ผบ.รร.ชท.(1) และ กำลังพล รร.ชท.สปท. ร่วมแสดงความยินดีพันเอก  พีรพัฒน์ จันทร์งาม (ฝั่งซ้าย)รองผู้บัญชาการโรงเรียนช่าง...
22/09/2020

รอง ผบ.รร.ชท.(1) และ กำลังพล รร.ชท.สปท. ร่วมแสดงความยินดี
พันเอก พีรพัฒน์ จันทร์งาม (ฝั่งซ้าย)
รองผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ 🎉🎉🎉
พันเอก พีรพัฒน์ จันทร์งาม (ฝั่งซ้าย)
รองผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับท่านรองฯ ด้วยค่ะ

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth
22/09/2020

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth

วัน Car Free Day ตรงกับวันที่ 22 กันยายนของทุกปี ทั่วโลกต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรม รณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว แล้วหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะใช้จักรยาน เพื่อลดปัญหามลพิษจากยานพาหนะ

อ่านเพิ่มเติมที่...5 เหตุผลที่ทั่วโลกนิยมใช้จักรยาน ในช่วงโควิด-19 http://ssss.network/j29y9

#thaihealth #สสส #CarFreeDay #เดินและจักรยาน #ขยับกาย #ชีวิตวิถีใหม่

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์
20/09/2020

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ ความว่า

“บุคคลไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน หรือผู้ใหญ่ ต่างต้องการชัยชนะ และต้องการให้ผู้ที่ไม่ได้คิด พูด หรือทำตามอย่างใจตน พ่ายแพ้ไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การเอาชนะนั้น บุคคลพึงหันกลับมาทบทวนตั้งคำถามแก่ตนเองว่าถ้าได้ชัยชนะแล้ว จะมีโอกาสกลับแพ้อีกหรือไม่ และชัยชนะที่อาจได้ เป็นชัยชนะที่ถาวรหรือไม่ แล้วจงระลึกถึงพระบรมพุทโธวาทที่ว่า ‘ความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ ความชนะนั้นไม่ดี.’ และ ‘ความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ ความชนะนั้นดี.’

ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและไม่มีวันกลับแพ้ได้ จึงได้แก่การชนะใจตนเองที่จะไม่คิดร้าย พูดร้าย และทำร้าย หากพิจารณาพฤติการณ์ทั่วไปในหมู่มนุษย์ย่อมพบว่า การได้ชัยชนะบางทีก็มิใช่ความสุข หากเราไม่รู้จักเอาชนะใจของตนเองให้ได้ก่อน คนที่เอาชนะใจตนได้ ย่อมได้รับความสุขอันแท้จริง

ตัวอย่างชัยชนะที่ไม่มีวันกลับพ่ายแพ้เพราะเกิดจากการชนะใจตนเอง เช่น ชนะความตระหนี่ด้วยการให้ ชนะใจคนด้วยความสุภาพอ่อนน้อม ชนะอุปสรรคด้วยความเพียร ชนะความดิ้นรนแสวงหาด้วยความพอเพียง ชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธ เป็นต้น

ขออนุโมทนาความดีของเด็กและเยาวชน รวมทั้งของผู้ทำประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระอัฐมรามาธิบดินทร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ผู้ทรงราชย์นับแต่ทรงพระเยาว์ทั้งสองพระองค์ โปรดอภิบาลรักษาให้ท่านประสบชัยชนะในการประกอบกรณียกิจ และในการพัฒนาตนให้เพียบพร้อมด้วยสุจริตธรรม เป็นกำลังของประเทศชาติสืบไป เทอญ.”
.
ขอบคุณ : FB_ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

12 กันยายน 2563ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร นำคณะข้าราชการ และนักเรียนช่างฝีมือทหาร ร่วมถวายพระพุทธปิ่นมณีกาญจน์ (พร...
13/09/2020

12 กันยายน 2563
ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
นำคณะข้าราชการ และนักเรียนช่างฝีมือทหาร
ร่วมถวายพระพุทธปิ่นมณีกาญจน์ (พระพุทธไม้แกะสลัก)
พร้อมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งหลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต พร้อมอัฐบริขาร
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ วัดแก่งหลวง จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
นำคณะข้าราชการ และนักเรียนช่างฝีมือทหาร
ร่วมถวายพระพุทธปิ่นมณีกาญจน์ (พระพุทธไม้แกะสลัก)
พร้อมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งหลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต พร้อมอัฐบริขาร
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ วัดแก่งหลวง จังหวัดกาญจนบุรี
12 กันยายน 2563

วิถี ตชด.
10/09/2020

วิถี ตชด.

"พวกเธอเป็นทหารอะไร ทำไมฉันไม่เคยเห็น"

"ผมกระผมเป็นตชด.ครับ ตำรวจตะเวนชายแดน"

"อ้าวเหรอ..เพิ่งรู้ว่ามีตำรวจแบบนี้ ดีจังเลย"

"ต้องทำอะไรมั่งล่ะ"

"ดูแลทุกอย่างครับ ว่างๆไม่รู้จะทำอะไรก็สอนหนังสือ

พวกลูกหลานคนกระเหรี่ยง เย้า อีก้อ ม้ง "

"อืมมม..สอนกันเองเหรอ"

"ครับ สอนกันเอง"

"แล้ว..เอาของมาจากไหน สมุด ดินสอ

กระดานดำ "

"ก็เอาเงินเดือนซื้อครับ ช่วยๆกันออก.."

"งั้นพวกเธอก็เสียสละล่ะสิ อืมมม ฉันชอบ ฉันชอบ

แล้ว..เครื่องแบบนี่ แบบนี้ ถ้าฉันชอบ ใส่ได้ไหม"

"ได้ขอรับ.."

"อ้าวจริงรึ..คงเท่ดี คนคงคิดว่าฉันเป็นผู้ชาย"

"งั้นคราวต่อไป ฉันไปชายแดน ฉันจะใส่ชุดแบบนี้นะ

ขอสักชุด มีไหม "

"มีขอรับ เดี๋ยวให้จ่ากองร้อยจัดถวายให้ครับ"

"อ้อ แล้วฉันจะยศอะไร ยศย่าเนาะ สมเด็จย่า เท่ดี"

"อ้อ ๆ ฉันสนใจเรื่องโรงเรียนของพวกเธอ

ที่ครู เป็นตชด. เอ๊..จะเรียกโรงเรียนอะไรดีนะ"

"แล้วแต่สมเด็จย่าจะทรงพระกรุณาขอรับ"

"ถ้ามีแบบนี้เยอะๆคงจะดี เด็กๆจะได้เรียนหนังสือ

สอนเขาปลูกผัก เลี้ยงไก่ ทำนา เธอว่าดีไหม"

"......"

"อ้าวววร้องไห้ทำไม..."


ขอบคุณเจ้าของบทความ fb.จามร จรมา ครับ🙏

กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )
10/09/2020

กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )

การแถลงแนวทางการพัฒนาประเทศเพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๒ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
และวิทยาลัยการทัพของทั้งสามเหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการแถลงแนวทางการพัฒนาประเทศ เพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ ๖๒ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพของทั้งสามเหล่าทัพประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมี ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ รวมทั้งผู้แทนจากองค์กรต่าง ๆ ส่วนราชการและภาคเอกชน เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุงเทพฯ

ตามที่รัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาประเทศระยะยาว เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมียุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ สืบเนื่องมาจากความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในทุกมิติ โดยยังไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะจบลงเมื่อใด คณะนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ ๖๒
มีแนวความคิดในการจัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในหัวข้อ Thailand : BEST for the best โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชากร ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดี และมีการกระจายรายได้ที่ยุติธรรม โดยอาศัยพลังขับเคลื่อนหลัก ๕ ประการ ย่อเป็น BEST ประกอบไปด้วย Blue energy, E - market platform, Sustainable food & agriculture, Tourism และ cyber Security โดยมีแนวทางดังนี้

Blue Energy & EV Transformation เสนอให้รัฐบาลกำหนดนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยออกพันธบัตรพลังงานสร้างชาติ จำนวน ๒ ล้านล้านบาท เพื่อนำไปลงทุนด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท) ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ประชาชาติหรือ GDP ให้ประเทศได้ประมาณ ๑๒% นอกจากนั้นยังนำไปลงทุนในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสร้างตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติด้วย โดยเงินกู้ผ่านพันธบัตรดังกล่าว
มีแนวทางชัดเจนที่จะได้รับเงินคืนภายใน ๕ ปี

National E-market platform เป็นช่องทางในการส่งเสริม (Enabler) การทำธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาด เพิ่มรายได้ และพัฒนาไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยข้อมูล (Data driven economy) โดยมีแนวทางหลักคือการจัดตั้งองค์กรตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยรัฐถือหุ้น ๔๙% และให้เอกชนเป็นผู้บริหาร ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยกระบวนการในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบการดูแลเรื่องความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับระดับสากล

Sustainable food & Agriculture ใช้เงินลงทุนประมาณ ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อเป้าหมายหลัก คือ เพิ่มรายได้เฉลี่ยของเกษตรกรจาก ๙๘,๐๐๐ บาท/ปี เป็น ๒๓๖,๐๐๐ บาท/ปี ภายในระยะเวลา ๕ ปี ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มรายได้ประชาชาติ (GDP) ให้ประเทศได้ประมาณ ๒๐% ผ่านแนวทางการขับเคลื่อน ๓ ประการ ๑) ส่งเสริมการทำ Smart and Precision Farming ๒) เปลี่ยนแนวทางจากการอุดหนุนโดยรัฐ (Subsidy) มาเป็นการให้ผลตอบแทนเพื่อจูงใจ (Incentive) ๓) ส่งเสริมการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการเกษตรของไทย

Medical Tourism ใช้เงินลงทุนประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ช่วยเพิ่มรายได้ประชาชาติ (GDP) ให้กับประเทศได้ประมาณ ๓๐% ผ่านแนวทางการขับเคลื่อน ๓ ประการ ๑) จัดตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อดำเนินกิจการด้านศูนย์สุขภาพ (Medical Center) ๒) ส่งเสริมการผลิตยาและเวชภัณฑ์ภายในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้า และ ๓) ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อทดแทนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลง

และประเด็นสำคัญที่สุดคือการมีหลักประกันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) และข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy) ที่มีประสิทธิภาพเพื่อคงไว้ซึ่งอธิปไตยทางไซเบอร์ของประเทศ
ผ่านกลยุทธ์หลัก ๓ แนวทาง ได้แก่ ๑) การขับเคลื่อนโดยภาครัฐ (Government-led) เช่น พัฒนานโยบาย กำหนดกฎหมาย และมาตรฐานทางด้าน Cyber Security เป็นต้น ๒) การขับเคลื่อนโดยภาคเอกชน (Civilian-led) เช่น พัฒนาระบบการศึกษาและบุคลากรด้าน Cyber security สร้างความตระหนักรู้รวมทั้งทักษะความรู้
ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี เป็นต้น ๓) การขับเคลื่อนผ่านแพลทฟอร์ม (Platform-led) ที่คนไทยเป็นเจ้าของ

สำหรับผลของการแถลงแนวทางการพัฒนาประเทศเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ ๖๒ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพของ
ทั้งสามเหล่าทัพ ในครั้งนี้ ถือเป็นการเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่รัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ จนนำไปสู่การยกระดับประเทศ
ให้ก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงและจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายสูงสุดของยุทธศาสตร์ชาติ คือ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

---------------------------------------------

กองประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร
๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

10 กันยายน 2563 พิธีมอบโล่ครูดีเด่น โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปีการศึกษา 2563
10/09/2020

10 กันยายน 2563 พิธีมอบโล่ครูดีเด่น โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

แอดมินและทีมงานขอแสดงความยินดี
กับครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2563 ทุกท่านด้วยนะคะ
พิธีมอบโล่ครูดีเด่น 10 กันยายน 2563

10/09/2020
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

10 กันยายน 2563
พิธีไหว้ครู เจิมตำราเรียน
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีไหว้ครู เจิมตำราเรียน
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ประจำปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2563

https://youtu.be/gP_-0dfrBhc

9 กันยายน 2563 โรงเรียนช่างฝีมือทหารจัดนักเรียนช่างฝีมือทหาร ชมรมพัฒนาสังคมให้บริการวิชาชีพ ทาสีรั้ว ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาค...
09/09/2020

9 กันยายน 2563 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
จัดนักเรียนช่างฝีมือทหาร ชมรมพัฒนาสังคม
ให้บริการวิชาชีพ ทาสีรั้ว ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร
มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย

กองการฝึกและศึกษา โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
จัดนักเรียนช่างฝีมือทหาร ชมรมพัฒนาสังคม
ให้บริการวิชาชีพ ทาสีรั้ว ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร
มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย
9 กันยายน 2563

ไทยรู้สู้โควิด
04/09/2020

ไทยรู้สู้โควิด

นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้เพิ่มมาตรการที่เข้มข้นตามแนวชายแดนในการสกัดกั้น และให้มีการตั้งจุดตรวจและการวางกำลังเพิ่มเติมตามแนวลำน้ำที่มีแนวโน้มที่จะมีการว่ายน้ำข้ามมา ก็มีเจ้าหน้าที่รอสกัดกั้นอยู่ เพื่อเข้าตรวจคัดกรองด้วย เพื่อป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกสอง

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์
04/09/2020

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดนิทรรศการ สายน้ำและชีวิต​ : มหานทีและวิถีชนแห่งเอเชีย-แปซิฟิก
.
วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา​ 14.28​ น.​
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า​ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ​ เทคโนธานี​ อำเภอคลองหลวง​ จังหวัดปทุมธานี​ ทรงเปิดนิทรรศการ "สายน้ำและชีวิต​ : มหานทีและวิถีชนแห่งเอเชีย-แปซิฟิก​" ซึ่งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ​ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดขึ้น​เพื่อถ่ายทอดความหลากหลายทางธรรมชาติและความสัมพันธ์ของมนุษย์กับแม่น้ำในภูมิภาคเอเชีย​-แปซิฟิก​ ผ่านภาพถ่าย​ตัวอย่างของสิ่งมีชีวิต และวัตถุวัฒนธรรม​ โดยแบ่งเป็น​ 5 ส่วนหลัก​ ได้แก่​ ตำแหน่งของแม่น้ำหลักทั้ง​ 9​ สาย​ ในภูมิภาคเอเชีย​-แปซิฟิก​ บนแผนที่ขนาดใหญ่และข้อมูลพื้นฐานน้ำ,​ ที่มาการเกิดแม่น้ำตามธรรมชาติ​ ภูมิประเทศ​ สัณฐานธรณีวิทยา​ และความหลากหลายของภูมิทัศน์ของแม่น้ำ, ความหลากหลายทางธรรมชาติบนเส้นทางของแม่น้ำ แนะนำ​พืชและสัตว์ในแม่น้ำสายสำคัญ​ และความสัมพันธ์ที่พึ่งพากันของธรรมชาติ, และการสำรวจกิจกรรมของมนุษย์ที่พึ่งพาและใช้ประโยชน์จากแม่น้ำ​ และกลุ่มวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นริมน้ำในดินแดนต่าง​ ๆ​, มุมมองถึงการกระทำของมนุษย์ที่สร้างผลกระทบกับแม่น้ำ​ และสร้างจิตสำนึกของการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์แม่น้ำและแหล่งน้ำเพื่ออนาคต

นอกจากนี้​ ยังจัดแสดงนิ​ทรรศการเฉลิมพระเกียรติ​พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นำเสนอแนวคิดในการทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของนักวิทยาศาสตร์ ทรงมีวิธีคิดวิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน​ และทรงเห็นถึงความสัมพันธ์ของระบบนิเวศในองค์รวม จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริ หลักคิด​หลักปรัชญาที่พระราชทานเป็นแนวทางในการดำรงอยู่อย่างยั่งยืน, นิทรรศการโลกของเรา นำเสนอการก่อเกิดจักรวาล ระบบสุริยะ และโลก ไปจนถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต การเกิดสายพันธุ์มนุษย์ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน โดยเปิดให้เข้าทุกวันอังคาร-​วันศุกร์ เวลา 09.30-16.00 น.​ ​ส่วนวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิด​เวลา​ 09.30-17.00 น.
.
ที่มา : https://news.ch7.com/detail/435344
(วันที่ 3 ก.ย. 2563)

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
03/09/2020

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

วันหยุดยาวนี้เตรียมของให้พร้อมเที่ยวช่วงโควิด #โควิดป้องกันได้ #กรมควบคุมโรค #เดินทางปลอดภัย

29-30 ส.ค.63 นชท. อานนท์ คำพู ชั้นปีที่ 2 ภาคสมทบ ⭐️ตัวแทนชมรมหมากกระดาน เข้าร่วมแข่งขัน ในการแข่งขัน หมากฮอส รายการหมาก...
31/08/2020

29-30 ส.ค.63
นชท. อานนท์ คำพู ชั้นปีที่ 2 ภาคสมทบ ⭐️
ตัวแทนชมรมหมากกระดาน เข้าร่วมแข่งขัน
ในการแข่งขัน หมากฮอส รายการหมากรุกไทย
จัดอันดับ ระดับประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
📍ณ เดอะมอลล์โคราช จังหวัดนครราชสีมา
🎉ผลการแข่งขันได้รางวัล 🏆รองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

นชท. อานนท์ คำพู ชั้นปีที่ 2 ภาคสมทบ ⭐️
ตัวแทนชมรมหมากกระดาน เข้าร่วมแข่งขัน
ในการแข่งขัน หมากฮอส รายการหมากรุกไทย
จัดอันดับ ระดับประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
📍ณ เดอะมอลล์โคราช จังหวัดนครราชสีมา

🎉ผลการแข่งขันได้รางวัล 🏆รองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

#คนเก่งชมรมหมากกระดาน

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์
30/08/2020

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์

เรื่องเล่าจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ความหมายของคำว่า “ถุงเงิน” ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
.
ย้อนกลับไปวันแรกๆที่ “ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยตามเสด็จไปยังพื้นที่ทรงงานจังหวัดนราธิวาส พระองค์ทรงเรียกหา “ถุงเงิน” จนเกิดความงุนงงไปตามๆกัน

“พอดีที่ปักษ์ใต้มีวัวชนอยู่ตัวหนึ่งชื่อ “ถุงเงิน” มหาดเล็กคิดว่าทรงอยากทอดพระเนตรวัวชน เลยทูลว่าวันนี้ชนอยู่ที่สงขลา เดี๋ยวชนเสร็จแล้วจะใส่รถมา พระองค์รับสั่งว่าไม่ใช่วัว พร้อมชี้มาที่ผม ผมจึงถูกเอ็ดว่าไปยืนไกลทำไม วันนั้นถึงได้รู้ว่าที่ยืนของผมควรยืนอยู่ใกล้พระองค์” เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) บอกเล่าถึงที่มาของชื่อ “ถุงเงิน” ซึ่งมีหน้าที่ถือเงินสองกระเป๋า กระเป๋าหนึ่งจาก กปร.เป็นงบประมาณแบบราชการใช้สำหรับงานที่สามารถรอได้ เช่น การสร้างถนนหนทาง และอ่างเก็บน้ำ ส่วนอีกกระเป๋าเป็นของ “มูลนิธิชัยพัฒนา” มูลนิธิที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น ด้วยต้องพระราชประสงค์ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนได้ทันท่วงที

ที่มา : ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 30 ส.ค. 2563 05:01 น

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์
29/08/2020

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่าน จึงโปรดให้ผู้แทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย เชิญถุงยังชีพพระราชทาน สำหรับภิกษุสงฆ์ 125 ชุด และสำหรับราษฎร 2,500 ชุด มอบให้กับผู้ที่เดือดร้อน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเพียง และหอประชุมโรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจให้ก้าวผ่านอุปสรรคไปได้ จังหวัดน่าน ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม ทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร พื้นที่ทางการเกษตร และสิ่งสาธารณ ประโยชน์ได้รับความเสียหาย รวม 9 อำเภอ 34 ตำบล 186 หมู่บ้าน 3,609 ครัวเรือน ซึ่งอำเภอภูเพียง และอำเภอเวียงสา ได้รับความเสียหายอย่างมาก
.
ที่มา : https://news.ch7.com/detail/434113
(วันที่ 28 ส.ค. 2563)

กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )
28/08/2020

กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )

พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๓ และพิธีเปิดนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ
--------------------------------------------
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ณ อาคารศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย จังหวัดปทุมธานี
การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพิทักษ์รักษา ตลอดจนเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นการร่วมสืบสานการพัฒนาแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นการดำเนินการตามพระราโชบาย "สืบสาน รักษา และต่อยอด" ของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยการส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการส่งผลงานในการดำเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ โดยมีการจัดประกวดผลงาน จำนวน ๖ ประเภท แต่เนื่องจากในปี ๒๕๖๓ เกิดสถานการณ์ภัยพิบัติที่เรียกว่าโรคระบาด โรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกมิติของประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า New Normal ดังนั้น จึงมีการปรับปรุงประเภทการประกวดให้เหมาะสม โดยการลดประเภทที่มีการรวมกลุ่ม/ชุมชน คงเหลือ ๓ ประเภท มีผลการตัดสินการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้
ประเภทที่ ๑ หน่วยงานต้นแบบที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติงาน
- ชนะเลิศ ได้แก่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๖ สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี
ประเภทที่ ๒ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยทหารหรือตำรวจ
- ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย จังหวัดสกลนคร
ประเภทที่ ๓ ครอบครัวข้าราชการที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปดำเนินชีวิต
- ชนะเลิศ ได้แก่ ร้อยตรี ทรงพล ด้วงภู่ กองพันทหารม้าที่ ๙ กองพลทหารราบที่ ๔ จังหวัดพิษณุโลก
ทั้งนี้ มีการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ของผู้รับรางวัลการประกวดผลงานฯ การจำหน่ายสินค้าการเกษตรในราคาย่อมเยา โดรนเพื่อการเกษตร การปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกผักโดยแสง LED
การใช้พลังงานทางเลือก โซล่าเซล กังหันลม เพื่อการเกษตร และกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่

นอกจากการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง ๓ ประเภทแล้ว กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ได้จัดพิธีเปิดส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ปรับปรุงใหม่ ให้มีมิติ มีความทันสมัย สร้างความดึงดูดใจ ซึ่งผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงและเข้าใจเนื้อหาต่าง ๆ ได้ง่ายโดยละเอียดด้วยตนเอง อันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับขัตติยวงศ์ พระปรีชาสามารถ พระราชกรณียกิจ หลักในการทรงงาน รวมถึงบทบาททหารพระราชา
การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพิทักษ์รักษา ตลอดจนเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว ยังเป็นการเชิดชูหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ที่ได้น้อมนำแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิตจนประสบความสำเร็จ อย่างเป็นรูปธรรม สามารถเป็นต้นแบบในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี และนับเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษาและสังคมอย่างยั่งยืน

ที่อยู่

๓/๑ ซ.พหลโยธิน ๓๐ ถ. พหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๙๐๐
Bangkok
10530

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0869048811

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนช่างฝีมือทหารผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผลสอบปี63ภาคปรกติ
ไม่มีความสำเร็จและความภาคภูมิใจใดได้มาอย่างง่ายๆ..ต้องมุ่งมั่นพยายามฝ่าฟันให้ผ่านพ้นอุปสรรคทุกอย่างไปให้ได้..การสอบใกล้จะมาถึงแล้ว..จงเตรียมความพร้อมให้กับตนเองอย่างสม่ำเสมอ..ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทุกคน
ขอบคุณค่ะ
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร จัดกิจกรรมบริการทางวิชาชีพ เมื่อวันที่ 18 ก.ค.62 ณ วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่ เสนานิคม) เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ https://youtu.be/r4HG2qw-9VU 😂😍
โรงเรียนช่างฝีมือทหารเปิดรับสมัครหลักสูตรวิชาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)โรงเรียนช่างฝีมือทหารร่วมกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (การศึกษานอกเวลา) รับสมัครทั้งวุฒิปวช.และม.6 ทั้งนี้เป็นเวลาเรียนนอกเวลาราชการโดยอาจจะต้องใช้เวลาบางส่วนไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือด้วย
เรียน ผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นชท. รร.ชท.สปท. จะประกาศผลการคัดเลือก ภาคปกติ (รอบสอง) ในวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๒ และในวันที่ ๒๐ มี.ค.๖๒ จะแจกเอกสาร และชี้แจงการกรอกเอกสาร และการมอบตัวเข้าเป็น นชท. โดยขอให้ผู้สมัคร , ผู้ปกครอง หรือผู้แทน มายืนยันการมอบตัวเข้าเป็น นชท. และเลือกวันเวลาในการมอบตัว และจะดำเนินการลงทะเบียนมอบตัวในวันที่ี่ ๒๒ และ ๒๕ มี.ค.๖๒ (เวลา เช้า/บ่าย) สำหรับภาคสมทบ จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ ๒๕ มี.ค.๖๒ และให้มาร่ับเอกสาร รับฟังคำชี้แจงในวันที่ ๒๘ มี.ค.๖๒ และรับมอบตัวลงทะเบียนในวันที่ ๓๐ -๓๑ มี.ค.๖๒ การปฏิบัติในวันมอบตัวลงทะเบียน ๑. เตรียมเอกสารให้พร้อม ทั้งตัวจริง และสำเนา โดยรับรองสำเนาทุกฉบับ ๒. เชิญผู้ค้ำประกันผู้ปกครอง พร้อมเอกสารหลักฐาน (ระดับ C3 ขึ้นไป) ๓. เตรียมชำระค่าใช้จ่ายตามที่กำหนด (ประมาณ ๕๐,๐๐๐.-บาท)
เรียน ผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นชท. รร.ชท.สปท. จะประกาศผลการคัดเลือก ภาคปกติ (รอบสอง) ในวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๒ และในวันที่ ๒๐ มี.ค.๖๒ จะแจกเอกสาร และชี้แจงการกรอกเอกสาร และการมอบตัวเข้าเป็น นชท. โดยขอให้ผู้สมัคร , ผู้ปกครอง หรือผู้แทน มายืนยันการมอบตัวเข้าเป็น นชท. และเลือกวันเวลาในการมอบตัว และจะดำเนินการลงทะเบียนมอบตัวในวันที่ี่ ๒๒ และ ๒๕ มี.ค.๖๒ (เวลา เช้า/บ่าย) สำหรับภาคสมทบ จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ ๒๕ มี.ค.๖๒ และให้มาร่ับเอกสาร รับฟังคำชี้แจงในวันที่ ๒๘ มี.ค.๖๒ และรับมอบตัวลงทะเบียนในวันที่ ๓๐ -๓๑ มี.ค.๖๒ การปฏิบัติในวันมอบตัวลงทะเบียน ๑. เตรียมเอกสารให้พร้อม ทั้งตัวจริง และสำเนา โดยรับรองสำเนาทุกฉบับ ๒. เชิญผู้ค้ำประกันผู้ปกครอง พร้อมเอกสารหลักฐาน (ระดับ C3 ขึ้นไป) ๓. เตรียมชำระค่าใช้จ่ายตามที่กำหนด (ประมาณ ๕๐,๐๐๐.-บาท)
สอบถามเพื่อเป็นความรู้... ทำไมนักเรียนช่างฝีมือทหารเวลาทำความเคารพหรือวันทยาหัตถ์รุ่นพี่, ครูอาจารย์ต้องมีการสดุดหรือสบัดหน้าด้วยครับ...
สอบวันไหนค่ะ
สวัสดีค่ะ ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ ส่วนลดค่าห้อง จัดงานเลี้ยง สังสรรค์ วันเกิด รับปริญญา รวมถึงงาน บายเนียร์ ที่ นันทอุทยานสโมสร สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ 02-8668807 , 02-4753232
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ บก.ทท.โดย รร.ชท.สปท.,สส.ทหาร,สสก.บก.ทท. ร่วมกับภาครัฐและเอกชนเพื่อจัดทำโครงการ "กองทัพไทย ร่วมใจทำดีช่วยเหลือสังคม" โดยมีรายการปรับเปลี่ยนมุ้งลวดซ่อมจักรยานเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ ตัดผมฟรี ส่งเสริมอาชีพและกิจกรรมบิ๊กซีจำหน่ายสินค้าราคาถูก โดยจัดณวันที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 09 00 -1600 ณบริเวณร้านค้าสหกรณ์หน้าทุ่งสีกัน
ปลอกปากกา mtts สมทบและปกติ ราคา50.- สนใจสั่งได้นะคะ