กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยศิลปากร

กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยศิลปากร มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย
(2)

เปิดเหมือนปกติ

กองกฎหมาย ขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  (พี่อัปสร กิจเจริญค้า) และพี่มาลา-พี่สิงหชาติ อิ่นคำ ที่คอยให้คำแนะนำเรื...
16/09/2020

กองกฎหมาย ขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี (พี่อัปสร กิจเจริญค้า) และพี่มาลา-พี่สิงหชาติ อิ่นคำ ที่คอยให้คำแนะนำเรื่องงานและเรื่องต่างๆ ขอให้พี่ทั้งสามมีความสุขในวัยเกษียณ และขออัญเชิญคุณพระศรีที่เรืองฤทธิ์ เนรมิตพรชัยให้รักษา อัญเชิญองค์เผ่าพงศ์วงศ์อินทราน้อมพรมาแด่พี่ๆ ทั้งสาม ด้วยเทอญ 😍😍😍

กองกฏหมาย ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรุงแสง ลักษณบุญส่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดงานโครงการให้ความรู้ เร...
12/09/2020

กองกฏหมาย ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรุงแสง ลักษณบุญส่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดงานโครงการให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 น.-12.30 น. ณ ห้องนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร บรรยายโดยคุณสหรัฐ มณีจันทร์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และบุคลากรกองกฎหมาย

เรียนเชิญบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิ...
25/08/2020

เรียนเชิญบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 น.-12.30 น. ณ ห้องนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร บรรยายโดยคุณสหรัฐ มณีจันทร์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และบุคลากรกองกฎหมาย (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ) หากสนใจกรุณาส่งแบบตอบรับมาที่กองกฎหมาย ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นี้ หากมีข้อสงสัย เบอร์โทร. 02-8497550 ภายใน 100041-3

ด่วน !!!!!! ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการค้ำประกันการจัดทำสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2563...
29/07/2020
(ตัวอย่างการกรอก)หนังสือให้ความยินยอม(คู่.pdf

ด่วน !!!!!! ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการค้ำประกันการจัดทำสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2563
สำหรับการค้ำประกันสัญญาฯ ในกรณี ดังต่อไปนี้ คู่สมรสของผู้ค้ำประกันไม่ต้องเดินทางมาด้วยก็ได้ โดยให้สามารถใช้หนังสือให้ความยินยอมสำหรับคู่สมรสของผู้ค้ำประกันแทนได้
(1) กรณีนักศึกษาอายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่ว่าผู้ค้ำประกันจะเป็นบิดา มารดา หรือบุคคลอื่นก็ตาม
(2) กรณีนักศึกษาอายุไม่ถึง 20 ปีในวันทำสัญญา และใช้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บิดา มารดา หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเป็นผู้ค้ำประกัน เช่น ลุง ป้า น้า อา หรือบุคคลอื่นที่ไม่ได้มีความเกี่ยวพันตามสายโลหิต โดยแสดงหลักทรัพย์
ตัวอย่าง กรณีที่สามารถใช้หนังสือให้ความยินยอมแทนได้ เช่น 1. นักศึกษาอายุ 20 ปี บิดามารดาจดทะเบียนกัน ประสงค์ให้บิดาเป็นผู้ค้ำ สามารถทำหนังสือให้ความยินยอมสำหรับมารดาแทนการเดินทางมาด้วยตนเองได้ แต่ถ้านักศึกษาอายุไม่ถึง 20 ปี ทั้งบิดาและมารดาต้องเดินทางมา เนื่องจาก นักศึกษายังไม่มีความสามารถทำนิติกรรมได้ด้วยตนเอง และมีแบบฟอร์มให้ความยินยอมสำหรับบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 2. นักศึกษาอายุ 18 ปี แต่ประสงค์ใช้ป้าเป็นผู้ค้ำประกัน โดยแสดงหลักทรัพย์ กรณีนี้คู่สมรสของป้าสามารถใช้หนังสือให้ความยินยอมแทนการเดินทางมาได้ แต่บิดามารดายังต้องเดินทางมาเช่นเดิม
ทั้งนี้ ได้แนบไฟล์เอกสารหนังสือให้ความยินยอมมาด้วยแล้ว ผู้สนใจโปรดดาวน์โหลดไปกรอกข้อมูลและนำมาในวันทำสัญญาได้เลยครับ โดยเอกสารนี้ เป็นเพียงเอกสารเดียวที่สามารถลงนามมาได้เลยตั้งแต่ืที่บ้านครับ
**หมายเหตุ
1. พยานในหนังสือ ต้องเป็นบุคคลที่อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. มีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามมาได้ที่เพจ กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือสอบถามใต้โพสต์นี้ก็ได้ครับ
https://drive.google.com/file/d/16nq1TpoP1WzWgY_1Kn0AFRvIvvhOOVwc/view?fbclid=IwAR3Yg2KRU4nPgEBOenpOVaidunU5d4qnJKjoIiksX2baKS_9G0W84wgWe78

https://drive.google.com/file/d/11onwwISe9kkmCwjatOTV8SCDUqpgXo9p/view?fbclid=IwAR1qe9wyGKXlyoQ7KxAtpR1hdCMvjqeP-Tv5q0zILgT_c-jiC2Jn2CcUiSE

https://drive.google.com/file/d/19JsdXuAZw1OLnLdoGs9yR0RzxAKNPdM2/view?fbclid=IwAR0b3N8COhx1sJRRDqoC2kdh_CQKoLlg7ZWBSsCdIZoLJRhAhv_DMVvUIuQ

ป.มศก. ให้เปิดที่ทำการและกำหนดมาตรการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
29/06/2020

ป.มศก. ให้เปิดที่ทำการและกำหนดมาตรการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ให้ปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวและกำหนดมาตรการการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่...
30/04/2020

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ให้ปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวและกำหนดมาตรการการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3

ประกาศ มศก.เรื่อง ให้ปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวและกำหนดมาตรการการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไ...
07/04/2020

ประกาศ มศก.เรื่อง ให้ปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวและกำหนดมาตรการการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

ตามนี้นะคะ หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลฯ (Covid-19)
21/03/2020

ตามนี้นะคะ หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลฯ (Covid-19)

มาตรการการปฏิบัติงานของบุคคลากรในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
18/03/2020

มาตรการการปฏิบัติงานของบุคคลากรในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19
18/03/2020

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19

ประกาศ มศก. เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID -19
26/02/2020

ประกาศ มศก. เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID -19

ลาทีนะปีเก่าเตรียมใจเราให้ดีขึ้นปีใหม่ จะหนาวหรือร้อนรอนร้าวอีกเท่าไร ความตั้งใจขอให้ดีเหมือนปีเดิม คือตั้งใจทำงานให้ดีท...
27/12/2019

ลาทีนะปีเก่าเตรียมใจเราให้ดีขึ้นปีใหม่ จะหนาวหรือร้อนรอนร้าวอีกเท่าไร ความตั้งใจขอให้ดีเหมือนปีเดิม
คือตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดเพื่อองค์กรของเรา...จากใจ บุคลากรกองกฎหมาย

Silpakorn University
18/11/2019

Silpakorn University

✨✨✨✨✨ มหาวิทยาลัยศิลปากร ✨✨✨✨✨

ได้รับการพิจารณาให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์
ระดับสูงสุดที่ได้รับเครื่องหมาย 5 ดาว
จาก "QS Star Rating System”

***** ด้าน Art & Culture (ศิลปะและวัฒนธรรม)
***** ด้าน Innovations (ด้านนวัตกรรม)
***** ด้าน Employability (ด้านการมีงานทำของบัณฑิต)
***** ด้าน Internationalization(ความรู้จักระดับนานาชาติ)

📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣

31/10/2019
www.president.su.ac.th

ท่านสามารถดาวน์โหลด ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เงื่อนไขและวิธีการในการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562http://www.president.su.ac.th/legal/images/law/2/m-incom30-10-62.pdf

01/10/2019
www.president.su.ac.th

ท่านสามารถดาวน์โหลด ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เงื่อนไขและวิธีการในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562 ตามลิงก์ด้านล่างนี้
http://www.president.su.ac.th/legal/images/law/2/mpay-18-9-62.pdf

13/09/2019
www.president.su.ac.th

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2562 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.president.su.ac.th/legal/images/law/1/b2562.pdf

ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุณพระศรีรัตนตรัยที่เรืองฤทธิ์ เนรมิตพรชัยให้รักษา อัญเชิญองค์เผ่าพงศ์วงศ์อินทรา น้อมพรมาแด่ผู...
11/09/2019

ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุณพระศรีรัตนตรัยที่เรืองฤทธิ์ เนรมิตพรชัยให้รักษา อัญเชิญองค์เผ่าพงศ์วงศ์อินทรา น้อมพรมาแด่ผู้...เกษียณเทอญ

23/08/2019
www.president.su.ac.th

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร ตามลิงค์ที่ปรากฎ ดังนี้http://www.president.su.ac.th/personnel/images/pdf/Job/2562-08-20.pdf

09/08/2019
www.president.su.ac.th

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2562 สามารถดาวน์โหลดได้ที่.-
http://www.president.su.ac.th/legal/images/law/5/person-8-8-62.pdf

09/08/2019
www.president.su.ac.th

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้เข้าสู้ตำแหน่งกลุ่มอำนวยการ กลุ่มตำแหน่งที่ปรึกษา และกลุ่มหัวหน้างาน พ.ศ. 2562 ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่http://www.president.su.ac.th/legal/images/law/5/person-up-8-8-62.pdf

วัตถุประสงค์1.เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาที่เข้าศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 2. เพื่อสร้างความรู้ควา...
05/08/2019

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาที่เข้าศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562
2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำสัญญาค้ำประกันการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์
3. เพื่อสร้างความพร้อมและทิศทางในการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ เดียวกัน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาที่เข้าศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562
2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำสัญญาค้ำประกันการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์
3. เพื่อสร้างความพร้อมและทิศทางในการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ เดียวกัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการและบุคลากร ร่วมในพิธีถ...
26/07/2019

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการและบุคลากร ร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

04/07/2019
www.president.su.ac.th

กองกฎหมาย ประกาศรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดตามลิงค์ข้างล่าง http://www.president.su.ac.th/personnel/images/pdf/Job/2562-07-01.pdf

01/06/2019
www.ratchakitcha.soc.go.th

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0052.PDF

กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยศิลปากร
07/05/2019

กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
06/05/2019

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

มศก.สู่ ม.ในกำกับของรัฐ
21/01/2019

มศก.สู่ ม.ในกำกับของรัฐ

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 อย่าลืม "ใช้สิทธิ์อย่างสร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนา มศก." ณ หน่วยเลือกตั้ง เวลา 9.00 น.-15.00 น.

มศก.สู่ ม.ในกำกับของรัฐ
18/01/2019

มศก.สู่ ม.ในกำกับของรัฐ

ขอเชิญประชาคมชาวศิลปากรมีส่วนร่วมในการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง "อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร"

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
16/01/2019

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

สภาพอากาศช่วงนี้ หลาย ๆ คนคงเห็นว่าเหมือนมีหมอกควัน นั่นคือมลพิษทางอากาศ ซึ่งอำเภอเมืองนครปฐมจัดเป็นพื้นที่สีแดงมีมลพิษทางอากาศที่สูงเกินกว่ามาตรฐานและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ PM2.5 และหน้ากากอนามัยทั่วไปไม่สามารถป้องกันได้

"อนุภาค PM2.5สามารถเข้าสู่ร่างกายไปฝังตัวอยู่ในเนื้อเยื่อปอด ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกระบวนการแลกเปลี่ยนก๊าซของร่างกาย (Gas Exchange Regions) นอกจากนี้สามารถทําให้เกิดร่องรอย แผลในเส้นเลือดแดงและทําให้สมรรถภาพในการยืดหยุ่นของเส้นเลือดแดงลดลง ทําให้เกิดโรคหัวใจ"

สนใจอ่านเนื้อหาฉบับเต็มจาก วิทยานิพนธ์ของ

อนุสรา รอดธานี. (2558) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ภายในห้องโดยสารรถโดยสารสาธารณะในกรุงเทพฯ. นครปฐม : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

QH541 อ37 2558

17/12/2018
www.president.su.ac.th

ท่านสามารถดาวน์โหลด ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ได้ที่
http://www.president.su.ac.th/legal/images/law/1/b-su-devision12-12-61.pdf

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ พระอาราม...
14/11/2018

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ พระอารามหลวง วัดเขาโบสถ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ครบ 75 ปี
11/10/2018

การร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ครบ 75 ปี

การร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ครบ 75 ปี

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี มศก. ประจำปีการศึกษา 2560 วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561
29/08/2018

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี มศก. ประจำปีการศึกษา 2560 วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561

กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยศิลปากร
23/04/2018

กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่อยู่

22 หมู่ 7 ถนนบรมราชชนนี แขวง/เขต ตลิ่งชัน
Bangkok
10170

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6628497500

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยศิลปากรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยศิลปากร:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด