RE D ll Real Estate Development Chulalongkorn University ll

RE D ll Real Estate Development Chulalongkorn University ll Page for news, activities and more from Department of Housing Development Chulalongkorn University, Thailand

เปิดเหมือนปกติ

ภาควิชาเคหการ ขอเชิญท่านที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยายสาธารณะ Series 2021 ผ่านระบบ Zoom ในหัวข้อEp1: Urban Redevelopment in ...
12/09/2021

ภาควิชาเคหการ ขอเชิญท่านที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยายสาธารณะ Series 2021 ผ่านระบบ Zoom ในหัวข้อ
Ep1: Urban Redevelopment in Japan for the Study of Bang Phlat District โดย Professor Kazuhiko Ishihara
Ep2: Community-based Housing & Community in the 21st Century โดยคุณสมสุข บุญบัญชา อาจารย์กฤษณะพล วัฒนวันยู คุณอาทิตย์ ตังทัตสวัสดิ์ และคุณวิรัช เตรียมพงศ์พันธ์
Ep3: 3 Main Actors in Urban Real Estate & Housing Development โดยคุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ คุณฐาปนา บุณยประวิตร และคุณสุขุมาภรณ์ จงภักดี

ภาควิชาเคหการ ดำเนินการเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลารา...
10/08/2021

ภาควิชาเคหการ ดำเนินการเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อได้ http://www.grad.chula.ac.th
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ http://www.housing.arch.chula.ac.th/

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 097-1353523

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และภาควิชาเคหการ ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต ระดับบัณฑ...
04/07/2021

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และภาควิชาเคหการ ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งจากภาคราชการ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ซึ่งผลที่ได้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นนี้จะถูกนำไปพัฒนาเป็นแผนยุทธศาสตร์ของคณะ และเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้คณะและภาควิชาสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การพัฒนาที่อยู่อาศัยแล...
02/06/2021

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 (ภาคปกติ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต คณะสถา...
25/05/2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

ทั้งนี้ภาควิชาฯ ได้แจ้งขั้นตอนและการเตรียมความพร้อมให้ทุกท่านแล้วทาง E-mail ที่แจ้งไว้ในระบบการรับสมัคร

16/05/2021

ฟังอาจารย์กันไปแล้ว มาฟังศิษย์เก่ากันบ้าง กับการตอบข้อสงสัยต่างๆ ที่มักเป็นคำถามจากผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องรายวิชาต่างๆ ที่เรียนกันในหลักสูตรครับ

13/05/2021

ฟังอาจารย์กันไปแล้ว มาฟังศิษย์เก่ากันบ้าง กับการตอบข้อสงสัยต่างๆ ที่มักเป็นคำถามจากผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ โดยเฉพาะภาคปกติและโปรแกรม 5+1

รอบสุดท้ายแล้วสำหรับการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท ภาคต้น ปี 2564 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 สามารถสม...
01/05/2021

รอบสุดท้ายแล้ว
สำหรับการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท ภาคต้น ปี 2564 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อได้ http://www.grad.chula.ac.th
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1uD7dv1jY5enU1ee1D3cVdJQuXy269KEN?usp=sharing
ดาวน์โหลดโจทย์ข้อเขียนเรียงความได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 21 พฤษภาคม 2564 (ส่งให้ผู้สมัครทาง email และอัพโหลดใน https://drive.google.com/file/d/1QTfK0H80vmUeqvWAP-t_C8YI13xvANEU/view?usp=sharing
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 097-1353523

รอบสุดท้ายแล้ว
สำหรับการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท ภาคต้น ปี 2564 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อได้ http://www.grad.chula.ac.th
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1uD7dv1jY5enU1ee1D3cVdJQuXy269KEN?usp=sharing
ดาวน์โหลดโจทย์ข้อเขียนเรียงความได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 21 พฤษภาคม 2564 (ส่งให้ผู้สมัครทาง email และอัพโหลดใน https://drive.google.com/file/d/1QTfK0H80vmUeqvWAP-t_C8YI13xvANEU/view?usp=sharing
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 097-1353523

26/04/2021

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นิสิตในระดับปริญญาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อศึกษาต่อในระบบ 5+1 ครับ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อที่ภาควิชาได้เลยครับ

ภาควิชาเคหการ ขอเชิญนิสิตและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Real Estate Business Adaptation due to COVI...
07/04/2021

ภาควิชาเคหการ ขอเชิญนิสิตและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Real Estate Business Adaptation due to COVID19 โดย Professor Masayuki Nakagawa จาก College of Economics, Nihon University ในวันเสาร์ที่ 10 เมษายน เวลา 09:00-10:30 น. ผ่านทาง Zoom
Link: https://chula.zoom.us/j/94785112825...
Meeting ID: 947 8511 2825
Password: 526519
ซึ่งเป็นการบรรยายภายใต้ The 3rd Collaborative Workshop: Japan Experience in Housing & Real Estate Development ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Ritsumeikan University

ภาควิชาเคหการ ขอเชิญนิสิตและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Real Estate Business Adaptation due to COVID19 โดย Professor Masayuki Nakagawa จาก College of Economics, Nihon University ในวันเสาร์ที่ 10 เมษายน เวลา 09:00-10:30 น. ผ่านทาง Zoom
Link: https://chula.zoom.us/j/94785112825...
Meeting ID: 947 8511 2825
Password: 526519
ซึ่งเป็นการบรรยายภายใต้ The 3rd Collaborative Workshop: Japan Experience in Housing & Real Estate Development ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Ritsumeikan University

...ช่วงนี้น่าเรียนที่สุด พอจบปุ๊บ อสังหาริมทรัพย์ขาขึ้น..พอดี
04/04/2021

...ช่วงนี้น่าเรียนที่สุด พอจบปุ๊บ อสังหาริมทรัพย์ขาขึ้น..พอดี

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครรอบ 2 ตามไฟล์แนบครับ

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครรอบ 2 ตามไฟล์แนบครับ
03/04/2021

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครรอบ 2 ตามไฟล์แนบครับ

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครรอบ 2 ตามไฟล์แนบครับ

ภาควิชาเคหการ ขอเชิญนิสิตและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Vacant House Issue in Japan โดย Professor T...
30/03/2021

ภาควิชาเคหการ ขอเชิญนิสิตและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Vacant House Issue in Japan โดย Professor Tomohiko Yoshida, PhD จาก College of Policy Science, Ritsumeikan University ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน เวลา 09:00-10:30 น. ผ่านทาง Zoom
Link: https://chula.zoom.us/j/94785112825...
Meeting ID: 947 8511 2825
Password: 526519
ซึ่งเป็นการบรรยายภายใต้ The 3rd Collaborative Workshop: Japan Experience in Housing & Real Estate Development ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Ritsumeikan University

ภาควิชาเคหการ ขอเชิญนิสิตและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Vacant House Issue in Japan โดย Professor Tomohiko Yoshida, PhD จาก College of Policy Science, Ritsumeikan University ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน เวลา 09:00-10:30 น. ผ่านทาง Zoom
Link: https://chula.zoom.us/j/94785112825...
Meeting ID: 947 8511 2825
Password: 526519
ซึ่งเป็นการบรรยายภายใต้ The 3rd Collaborative Workshop: Japan Experience in Housing & Real Estate Development ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Ritsumeikan University

ภาควิชาเคหการ ขอเชิญนิสิตและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ The Shift of Land Value Capture Strategies ...
22/03/2021

ภาควิชาเคหการ ขอเชิญนิสิตและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ The Shift of Land Value Capture Strategies by Railway Companies from Development-based to Asset Management-based Business Model Against a Background of Aging and Urban Shrinkage โดย Natacha Aveline, PhD, Research Director, French National Center for Scientific Research ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม เวลา 18:00-19:30 น. ผ่านทาง Zoom
Link: https://chula.zoom.us/j/94785112825...
Meeting ID: 947 8511 2825
Password: 526519
ซึ่งเป็นการบรรยายภายใต้ The 3rd Collaborative Workshop: Japan Experience in Housing & Real Estate Development ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Ritsumeikan University

ภาควิชาเคหการ ขอเชิญนิสิตและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ The Shift of Land Value Capture Strategies by Railway Companies from Development-based to Asset Management-based Business Model Against a Background of Aging and Urban Shrinkage โดย Natacha Aveline, PhD, Research Director, French National Center for Scientific Research ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม เวลา 18:00-19:30 น. ผ่านทาง Zoom
Link: https://chula.zoom.us/j/94785112825...
Meeting ID: 947 8511 2825
Password: 526519
ซึ่งเป็นการบรรยายภายใต้ The 3rd Collaborative Workshop: Japan Experience in Housing & Real Estate Development ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Ritsumeikan University

ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 ภาควิชา เคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติจากคุณ กิติพงษ์ กุลไพศาลธ...
18/03/2021

ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 ภาควิชา เคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติจากคุณ กิติพงษ์ กุลไพศาลธรรม ตำแหน่ง Managing Director บริษัทเปี่ยมสุข พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ ที่ให้นิสิตได้ฟังบรรยาย เรื่อง กลยุทธ์การบริหารการเงินโครงการอสังหาริมทรัพย์ และได้ชมโครงการ S Gate Life ราชพฤกษ์
ภาควิชา เคหการ ขอขอบพระคุณ คุณกิติพงษ์ กุลไพศาลธรรม และทีมงานจาก บริษัทเปี่ยมสุข พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

ภาควิชาเคหการ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตผู้ที่ได้เกรดเฉลี่ยสูงสุดประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 และได้รับทุนเรียนดีจาก...
15/03/2021

ภาควิชาเคหการ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตผู้ที่ได้เกรดเฉลี่ยสูงสุดประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 และได้รับทุนเรียนดีจากภาควิชา ได้แก่
1. นายภุชงค์ สถิรพิพัฒน์กุล
2. นายณัชพล ชูถม
3. นายอัตพร ปุยอ๊อก และ
4. นางสาวพนิตนันท์ งามลิขิตเลิศ

ภาควิชาเคหการ เปิดรับนิสิตใหม่ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.housing.arch.chula.ac.thดาว...
13/03/2021

ภาควิชาเคหการ เปิดรับนิสิตใหม่ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.housing.arch.chula.ac.th
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1uD7dv1jY5enU1ee1D3cVdJQuXy269KEN?usp=sharing

ภาควิชาเคหการ เปิดรับนิสิตใหม่ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.housing.arch.chula.ac.th
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1uD7dv1jY5enU1ee1D3cVdJQuXy269KEN?usp=sharing

ไม่ฟัง จะต้องเสียใจ ชมตัวอย่างดูนะคะ ภาควิชาเคหการ ขอเชิญนิสิตและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Transi...
12/03/2021

ไม่ฟัง จะต้องเสียใจ
ชมตัวอย่างดูนะคะ
ภาควิชาเคหการ ขอเชิญนิสิตและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Transit Oriented Development (TOD) โดย Prof. Hiroaki Ohashi จาก Institute of Disaster Management for Urban Cultural Heritage, Ritsumeikan University ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม เวลา 09:00-10:30 น. ผ่านทาง Zoom
Link: https://chula.zoom.us/j/94785112825...
Meeting ID: 947 8511 2825
Password: 526519
ซึ่งเป็นการบรรยายภายใต้ The 3rd Collaborative Workshop ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Ritsumeikan University

ภาควิชาเคหการ ขอเชิญนิสิตและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Transit Oriented Development (TOD) โดย Prof...
09/03/2021

ภาควิชาเคหการ ขอเชิญนิสิตและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Transit Oriented Development (TOD) โดย Prof. Hiroaki Ohashi จาก Institute of Disaster Management for Urban Cultural Heritage, Ritsumeikan University ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม เวลา 09:00-10:30 น. ผ่านทาง Zoom

Link: https://chula.zoom.us/j/94785112825?pwd=YmRtWUJJWHVoT1ZsWXNWS2czQm4xQT09
Meeting ID: 947 8511 2825
Password: 526519

ซึ่งเป็นการบรรยายภายใต้ The 3rd Collaborative Workshop ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Ritsumeikan University

ภาควิชาเคหการ ขอเชิญนิสิตและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Transit Oriented Development (TOD) โดย Prof. Hiroaki Ohashi จาก Institute of Disaster Management for Urban Cultural Heritage, Ritsumeikan University ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม เวลา 09:00-10:30 น. ผ่านทาง Zoom

Link: https://chula.zoom.us/j/94785112825?pwd=YmRtWUJJWHVoT1ZsWXNWS2czQm4xQT09
Meeting ID: 947 8511 2825
Password: 526519

ซึ่งเป็นการบรรยายภายใต้ The 3rd Collaborative Workshop ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Ritsumeikan University

07/03/2021
ภาควิชาเคหการ ขอเชิญนิสิต ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจ เข้าฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Community-based Housing & Community Deve...
26/02/2021

ภาควิชาเคหการ ขอเชิญนิสิต ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจ เข้าฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Community-based Housing & Community Development: Alternative Housing Models
โดย
คุณสมสุข บุญญะบัญชา
คุณวิรัช เตรียมพงศ์พันธ์
คุณอาทิตย์ ตังทัตสวัสดิ์
ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
ผ่านทาง Zoom Meeting
https://chula.zoom.us/j/96044518198?pwd=cVR2c2Q0S0NuZnozbEQ2NldsZTJsUT09 Meeting ID: 960 4451 8198 Password: 387674

ภาควิชาเคหการ ขอเชิญนิสิต ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจ เข้าฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Community-based Housing & Community Development: Alternative Housing Models
โดย
คุณสมสุข บุญญะบัญชา
คุณวิรัช เตรียมพงศ์พันธ์
คุณอาทิตย์ ตังทัตสวัสดิ์
ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
ผ่านทาง Zoom Meeting
https://chula.zoom.us/j/96044518198?pwd=cVR2c2Q0S0NuZnozbEQ2NldsZTJsUT09 Meeting ID: 960 4451 8198 Password: 387674

ภาควิชาเคหการ ดำเนินการเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) ในภ...
21/01/2021

ภาควิชาเคหการ ดำเนินการเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่1 กุมภาพันธ์ 2564 – 21 พฤษภาคม 2564
สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อได้ http://www.grad.chula.ac.th
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1uD7dv1jY5enU1ee1D3cVdJQuXy269KEN?usp=sharing
ดาวน์โหลดโจทย์ข้อเขียนเรียงความได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 21 พฤษภาคม 2564 (ส่งให้ผู้สมัครทาง email และอับโหลดใน https://drive.google.com/file/d/1QTfK0H80vmUeqvWAP-t_C8YI13xvANEU/view?usp=sharing
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 097-1353523

ภาควิชาเคหการ ดำเนินการเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่1 กุมภาพันธ์ 2564 – 21 พฤษภาคม 2564
สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อได้ http://www.grad.chula.ac.th
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1uD7dv1jY5enU1ee1D3cVdJQuXy269KEN?usp=sharing
ดาวน์โหลดโจทย์ข้อเขียนเรียงความได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 21 พฤษภาคม 2564 (ส่งให้ผู้สมัครทาง email และอับโหลดใน https://drive.google.com/file/d/1QTfK0H80vmUeqvWAP-t_C8YI13xvANEU/view?usp=sharing
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 097-1353523

29/11/2020
การบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวคิดใหม่ในการพัฒนา SMART & Inclusive COMMUNITY & City

20 11 28 การบรรยายพิเศษ ของคุณสมสุข บุญญะบัญชา แนวคิดใหม่ในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ด้วยการให้ Social Model เป็นหัวใจของการพัฒนา Social model is the heart of housing and urban development
การพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ผ่านมา เป็นการสร้างบ้านแล้วเอาคนเข้าไปอยู่ เป็นการพัฒนาที่เน้น Physical model Financial Model ทำให้เกิดที่อยู่อาศัยและเมืองแบบปัจเจก แยกส่วนตัวใครตัวมัน
จากกประสบการณ์ทำงานกับผู้ขาดแคลนที่อยู่อาศัยมาตลอด 40 ปี ทำให้เห็นว่า คนเป็นอะไรที่มหัศจรรย์ คนไม่ได้เป็นเพียง resource แต่คนสามารถเป็น ผู้คิด ผู้ทำ ได้หากได้รับโอกาสให้ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของเขาออกมา

การทำโครงการที่อยู่อาศัย คือการทำที่เพื่อการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกัน พึ่งพาอาศัยกัน

Housing as a social model คือ การนำศักยภาพของชุมชนที่แตกต่างหลากหลายในแต่ละชุมชน ให้พวกเขาสามารถจัดระบบ การรวมกลุ่มจัดระบบการเงินวางระบบการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ระบบการบริหารจัดการที่อยู่อาศัยชุมชนและเมือง การพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยจึงต้องเน้นในเรื่องคน เรื่องชุมชน

เราไม่ควรมองคนเป็นแค่ทรัพยากร (Resource) คนต้องเป็นคนคิด เราต้องเปิดโอกาสให้เขาแสดงศักยภาพออกมา จะเห็นความร่ำรวยในศักยภาพของผู้คน เป็น Indirect Wealth เกิดการเปลี่ยนแปลงของผู้คน
เป้าประสงค์ของการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองจึงไม่ใช่เรื่องกายภาพ แต่เพื่อการเปลี่ยนแปลงคนออกจากสภาวะความเป็นสลัม ออกแบบให้เป็นระบบร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ เกิดเป็นระบบสังคม ที่อยู่อาศัยจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญของสังคม จึงเป็นหัวใจของการพัฒนา

Try People Approach ควรเป็นแนวทางในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในทุก Sector ได้ ไม่ใช่ ต่างคนต่างซื้อ ต่างคนต่างเข้าอยู่

การพัฒนาที่อยู่อาศัยจึงควรเป็นการทำทั้งเมือง ให้ทุกคนลุกขึ้นมาทำ ต้องสร้าง scale ของการเปลี่ยนแปลงสร้างให้เป็น Political Model เปลี่ยนแปลง ตื่นรู้ เข้าสู่ระบบการแก้ปัญหาและการพัฒนาโดยโยงทุกคนเข้าสู่กระบวนการ
เอาคนเป็นตัวตั้งให้มากๆ จัดระบบผู้คน แล้วจึงจัดระบบอื่นๆ เอา Social Model เป็นตัวตั้ง สร้างการรวมตัวและสร้างการเปลี่ยนแปลง

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง แนวคิดใหม่ในการพัฒนา SMART & Inclusive COMMUNITY & City  โดย คุณสมสุข บุญญะบ...
18/11/2020

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง แนวคิดใหม่ในการพัฒนา SMART & Inclusive COMMUNITY & City
โดย คุณสมสุข บุญญะบัญชา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00-18.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม (ห้องสมุดชั้น 4) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
**********รับจำนวนจำกัดนะคะ**********

ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกับ College of Policy Science...
16/11/2020

ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกับ College of Policy Science, Ritsumeikan University ในการจัด Collaborative Workshop ระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีนี้ เป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในหัวข้อหลัก “Low-income Community and Housing Development in Thailand” ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึง 21 ธันวาคม 2563 โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และวิจัยของนิสิตและคณาจารย์ รวมทั้งการพัฒนาการเรียนรู้และทำงานแบบพหุวัฒนธรรม ซึ่งในวันนี้ ทาง Workshop ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร. บุษรา โพวาทอง บรรยายในหัวข้อ “Low-income Housing in Urban Area: Housing Cost, Income and Policy in Thailand”

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท แมกโนเลี...
12/11/2020

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลล้อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ที่ให้คณะอาจารย์และนิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาเคหการ เข้าศึกษาดูงานที่โครงการ Waldorf Astoria Bangkok และ Magnolias Ratchadamri Boulevard ทำให้คณะอาจารย์และนิสิตที่เข้าชมได้รับความรู้เกี่ยวกับงานออกแบบโครงการ การบริหารจัดการโครงการประเภทโรงแรมและ Service Residence ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเรียนการสอน ทางภาควิชาฯ ขอขอบพระคุณอย่างสูง ณ โอกาสนี้ครับ

RE D ll Real Estate Development Chulalongkorn University ll
05/11/2020

RE D ll Real Estate Development Chulalongkorn University ll

ภาควิชาเคหการ ดำเนินการเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อได้ http://www.grad.chula.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์. 0-2218-4359

ที่อยู่

254 Phayathai Rd., Wang Mai, Pathumwan
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622184359

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ RE D ll Real Estate Development Chulalongkorn University llผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง RE D ll Real Estate Development Chulalongkorn University ll:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด