RE D ll Real Estate Development Chulalongkorn University ll

RE D ll Real Estate Development Chulalongkorn University ll Page for news, activities and more from Department of Housing Development Chulalongkorn University, Thailand
(5)

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท แมกโนเลี...
12/11/2020

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลล้อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ที่ให้คณะอาจารย์และนิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาเคหการ เข้าศึกษาดูงานที่โครงการ Waldorf Astoria Bangkok และ Magnolias Ratchadamri Boulevard ทำให้คณะอาจารย์และนิสิตที่เข้าชมได้รับความรู้เกี่ยวกับงานออกแบบโครงการ การบริหารจัดการโครงการประเภทโรงแรมและ Service Residence ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเรียนการสอน ทางภาควิชาฯ ขอขอบพระคุณอย่างสูง ณ โอกาสนี้ครับ

RE D ll Real Estate Development Chulalongkorn University ll
05/11/2020

RE D ll Real Estate Development Chulalongkorn University ll

ภาควิชาเคหการ ดำเนินการเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อได้ http://www.grad.chula.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์. 0-2218-4359

ภาควิชาเคหการ ดำเนินการเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลารา...
05/11/2020

ภาควิชาเคหการ ดำเนินการเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อได้ http://www.grad.chula.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์. 0-2218-4359

24/10/2020
RE D ll Real Estate Development Chulalongkorn University ll
22/10/2020

RE D ll Real Estate Development Chulalongkorn University ll

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
สมัครได้จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
(ปัจจุบัน มีการผ่อนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษฯ ตามบันทึกข้อความที่แนบมา)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563สมัครได้จนถึงวันที่ 1 พฤศจิ...
22/10/2020

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
สมัครได้จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
(ปัจจุบัน มีการผ่อนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษฯ ตามบันทึกข้อความที่แนบมา)

การผ่อนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษก่อนการลงทะเบียนแรกเข้าของนิสิตที่เข้าศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
21/10/2020

การผ่อนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษก่อนการลงทะเบียนแรกเข้าของนิสิตที่เข้าศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

RE D ll Real Estate Development Chulalongkorn University ll
16/06/2020

RE D ll Real Estate Development Chulalongkorn University ll

ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง
"Real Risks in Real Estate Realities"
บรรยายโดย คุณนิวัฒน์ ธัญปิตินันทน์

สามารถลงทะเบียนได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3XZWgTA4TF1JgtLj9U_QFBzsd7MX56sWhDmsZRvWvOPM4dg/viewform

ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง"Contract Administration ในมุมมองของนักกฎหมาย"บรรยายโดย คุณมงคล วุฒิธนากรสามารถ...
14/06/2020

ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง
"Contract Administration ในมุมมองของนักกฎหมาย"
บรรยายโดย คุณมงคล วุฒิธนากร
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2BwHgf2SC8v56eD3cGLJBXICEHtpuK2IV4FlguHHnfUyofw/viewform?usp=sf_link

การผ่อนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษก่อนการลงทะเบียนแรกเข้า ของนิสิตที่เข้าศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
21/04/2020

การผ่อนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษก่อนการลงทะเบียนแรกเข้า ของนิสิตที่เข้าศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

29/02/2020
City Cracker

City Cracker

“housing ไม่ใช่แค่บ้านคนจน” คุยเรื่อง Affordable Housing กับ รศ.ดร.กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์
.
ทุกวันนี้ซื้อบ้านกันไหวหรือปล่า การมีบ้านดีๆ ครอบครองบ้านได้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ทำให้เรารักบ้าน รักเมือง และนำไปสู่สังคมและชีวิตที่ดี การมีบ้านได้โดยเฉพาะชนชั้นกลางแบบเราๆ ดูจะเป็นเรื่องที่เราต้องปากกัดตีนถีบเอาเอง แนวคิดเรื่องบ้านของรัฐในประเทศไทยดูจะเป็นการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยเป็นหลักแต่จริงๆ แล้ว บ้าน อันเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของเมืองเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กับเมืองและอนาคตของเมืองๆ นั้นอย่างลึกซึ้ง
.
การที่เราจะสามารถมี หรือไม่มีบ้านได้ บางส่วนจึงควรเป็นหน้าที่ที่รัฐควรเป็นผู้จัดหาและช่วยวางแนวทางของเมืองๆ หนึ่ง ออกแบบให้เหมาะสมกับผู้คน และแน่นอนที่สุดก็เพื่อให้คนเหล่านั้นสามารถซื้อบ้านและลงหลักปักฐานของตัวเองได้ แนวคิดเรื่องบ้านที่มีรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นจึงไม่ได้หยุดแค่เพียงบ้านของผู้มีรายได้น้อย จาก Social Housing จึงย้ายไปสู่แนวคิดเรื่อง Affordable Housing คือเป็นการจัดสรรค์บ้านที่ชนทุกชั้นสามารถครอบครองได้ เป็นการจัดการที่ต้องมีรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อย
.
City Cracker ชวนคุยกับรศ.ดร.กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ อาจารย์ด้านเคหการณ์ของประเทศไทย ว่าทำไมเราถึงไม่สามารถซื้อบ้านได้ ทำความเข้าใจจากเรื่องบ้านที่เป็นกายภาพ ไปสู่มิติของเมืองที่ดี บทบาทและวิธีการของภาครัฐที่ส่งเสริมให้ทุกคนไม่ว่าผู้มีรายได้น้อยหรือชนชั้นกลางมีบ้านหลังแรกกับเขา และอาจนำไปสู่ความรัก ความหวงแหนบ้านเกิดเมืองนอนของเรา

#socialhousing #affordablehousing #urbanplanning #CityCracker

ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ (ภาคปกติ)รอ...
22/01/2020

ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ (ภาคปกติ)

รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – วันที่ 31 มีนาคม 2563
รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2563 – วันที่ 10 พฤษภาคม 2563

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเดิมได้ที่ ภาควิชาเคหการ 02-2184359 หรือ http://www.housing.arch.chula.ac.th/

ในระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2563 ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการปฐมนิเทศสำหรับ...
20/01/2020

ในระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2563 ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการปฐมนิเทศสำหรับนิสิตหลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) รุ่น C32X ขึ้น โดย รศ.ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ คณบดีได้กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ รวมทั้งคณาจารย์ ได้แก่ รศ. มานพ พงศทัต รศ.ดร. บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย รศ.ดร. กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ รศ. ไตรรัตน์ จารุทัศน์ หัวหน้าภาควิชาฯ และคณาจารย์ ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวแก่นิสิตใหม่ จากนั้นได้นำคณาจารย์พร้อมด้วยนิสิตใหม่ศึกษาดูงานโครงการ แกรนด์ วัลเล่ สุขุมวิท-เลี่ยงหนองมน ของบริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด โครงการ Knightsbridge The Ocean Sriracha และโครงการ Notting Hill แหลมฉบัง-ศรีราชา ของบริษัท ออริจิ้น พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมให้นิสิตใหม่นำเสนอหัวข้องานวิจัยที่สนใจและกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันของภาควิชา โดยมีคุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย คุณอดิเรก แสงใสแก้ว อุปนายกและเลขาธิการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย รวมทั้งคณะศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันรุ่น C31X เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจา...
14/12/2019

ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ The 2nd Collaborative Workshop ในหัวข้อ “Housing and Development in Osaka” ซึ่งในวันนี้ได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “Disaster Mitigation in House Overcrowded Urban Area” โดย Assoc. Prof. Yusuke Toyoda อาจารย์ประจำ College of Policy Science, Ritsumeikan University ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ Workshop ในครั้งนี้ จากนั้นได้ไปศึกษาดูงาน ณ บริเวณชุมชมที่มีการอยู่อาศัยหนาแน่นสูงของเมือง Toyonaka การเตรียมพร้อมของชุมชนในการรับมือเหตุการณ์ภัยพิบัติ รวมทั้งชมการสาธิตการรับมือกับเหตุไฟไหม้ของ Toyonaka Fire Department และการจัดเตรียมพื้นที่สวนสาธารณะให้สามารถใช้รับมือกับเหตุการณ์ภัยพิบัติในเบื้องต้นได้

ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจา...
13/12/2019

ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ The 2nd Collaborative Workshop ในหัวข้อ “Housing and Development in Osaka” ซึ่งในวันนี้ได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “The Present Situation and Challenges of Long Term Care Insurance Project and Community Comprehensive Care Systems” และ “Countermeasures for Vacant House in Osaka Prefecture” โดยเจ้าหน้าที่ของ Osaka Prefecture จากนั้น ได้ไปศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “The Efforts in Senboku New Town” และ “Senboku Hottokenai Network New Neighborhood Theory” โดยเจ้าหน้าที่ของเมือง Sakai และ Smile Center ที่เมือง Sakai ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่นำบ้านว่างมาใช้ประโยชน์สาธารณะ อันเป็นการบรรเทาปัญหาที่เกิดจากการเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ Mr. Kunio Iwatoh ซึ่งเป็นผู้ที่ย้ายบ้านพักอาศัยและเปิดร้านค้าที่ Senboku New Town และดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชม ภายใต้แนวคิด “Work-life Balance”

ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจา...
12/12/2019

ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ The 2nd Collaborative Workshop ในหัวข้อ “Housing and Development in Osaka” ซึ่งในวันนี้ได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “Public Transportation Strategy of Osaka Prefecture” โดยเจ้าหน้าที่ของ Osaka Prefecture จากนั้น ได้ไปศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “City Revitalization in Osaka “Umekita” Development” ที่สำนักงาน Urban Renaissance Agency หรือ UR โดยเจ้าหน้าที่ชำนาญการผู้ดูแลโครงการ ทั้งนี้โครงการ Umekita มีพื้นที่ขนาด 8.6 ha เป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ประเภท Mixed-Use ซึ่งประกอบไปด้วยอาคารสำนักงาน โรงแรม คอนโดมิเนียม พื้นที่เพื่อการพาณิชย์ และพื้นที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยโครงการดังกล่าวอยู่ในบริเวณที่จะก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายใหม่เพื่อรองรับการจัดงาน Expo 2025 และเชื่อมต่อระหว่างสถานีหลักต่างในภูมิภาค Kansai และสนามบิน Kansai (KIX)

ในระหว่างวันที่ 10-18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อ...
11/12/2019

ในระหว่างวันที่ 10-18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์ นำโดย รศ.ดร. ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์ อ.ดร. พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์ และ อ. ภานินี ชยานันท์ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ The 2nd Collaborative Workshop ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และ Ritsumeikan University โดยในปีนี้ดำเนินการในหัวข้อ “Housing and Development in Osaka” ณ Ritsumeikan University เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก Prof. Mitsuru Satoh, Ph.D. คณบดี College of Policy Science, Ritsumeikan University กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและกล่าวต้อนรับคณาจารย์ นิสิต และนักศึกษาของทั้งสามมหาวิทยาลัย
ซึ่งในวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ
“The Brief History of House-overcrowded Urban Area in Toyonaka City, Disaster Prevention, and Improvement Plan” โดยเจ้าหน้าที่ของ Toyonaka City
“Empty Houses and the Aging Society” โดย Prof. Kazuhiko Ishihara, Ritsumeikan University
“Transit Oriented Development (TOD), Definitions, Indicators, and Case Studies” โดย Dr. Hiroaki Ohashi, Ritsumeikan University และ
“Osaka Expo” โดยเจ้าหน้าที่ของ Osaka Prefecture

ขอเชิญท่านที่สนใจนะคะ
14/11/2019

ขอเชิญท่านที่สนใจนะคะ

19 11 12 พรุ่งนี้มีดูงาน โครงกาารของ อ ป่อง ศิษย์เคหการ และคณาจารย์ท่านใดสนใจไปร่วมกันได้นะคะ
12/11/2019

19 11 12 พรุ่งนี้มีดูงาน โครงกาารของ อ ป่อง
ศิษย์เคหการ และคณาจารย์ท่านใดสนใจไปร่วมกันได้นะคะ

บรรยากาศในการบรรยายพิเศษเรื่อง"การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แนวคิด สมดุล และ ยั่งยืน"บรรยายโดย ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อ...
20/08/2019

บรรยากาศในการบรรยายพิเศษเรื่อง
"การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แนวคิด สมดุล และ ยั่งยืน"
บรรยายโดย ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

บรรยากาศในการบรรยายพิเศษเรื่อง
"การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แนวคิด สมดุล และ ยั่งยืน"
บรรยายโดย ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง

ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ (ภาคนอกเวลา...
19/08/2019

ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา
หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์
(ภาคนอกเวลาราชการ)

ระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2562 - 1 พฤศจิกายน 2562

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเดิมได้ที่
ภาควิชาเคหการ 02-2184359 หรือ
http://www.housing.arch.chula.ac.th/

19 08 14 ยินดีต้อนรับ นิสิตรุ่นใหม่ C32  ในวิชา INTRO
14/08/2019

19 08 14 ยินดีต้อนรับ นิสิตรุ่นใหม่ C32 ในวิชา INTRO

ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง"การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แนวคิด สมดุล และ ยั่งยืน"บรรยายโดย ดร.ปรียานุช ธร...
09/08/2019

ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง
"การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แนวคิด สมดุล และ ยั่งยืน"
บรรยายโดย ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง

19 08 06 ขอนำมาฝาก เพื่อแสดงความยินดี แก่ ว่าที่ มหาบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญยาบัตร ในปีนี้ ทุกคนค่ะhttps://www.c...
05/08/2019
วีดิทัศน์การฝึกซ้อมและจัดบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาฯ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล

19 08 06 ขอนำมาฝาก เพื่อแสดงความยินดี แก่ ว่าที่ มหาบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญยาบัตร ในปีนี้ ทุกคนค่ะ
https://www.chula.ac.th/news/21830/?fbclid=IwAR165rSaBXppjnflh_EIOP2n28kdEKZ0JFfA8TvZvkVr2HutN1RuBw7gFA8

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด …

การศึกษาดูงานต่างประเทศของคณาจารย์และนิสิตหลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาเคหการ ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562 ณ ป...
05/08/2019

การศึกษาดูงานต่างประเทศของคณาจารย์และนิสิตหลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาเคหการ ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น

การศึกษาดูงาน ณ กรมธนารักษ์เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562 นิสิต(ภาคนอกเวลาราชการ) ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ...
25/06/2019

การศึกษาดูงาน ณ กรมธนารักษ์
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562 นิสิต(ภาคนอกเวลาราชการ) ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดยอาจารย์ ดร.พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ กรมธนารักษ์ ในหัวข้อ "การบริหารที่ดินและทรัพย์สินกรมธนารักษ์ " บรรยายโดยคุณอมรรัตน์ กล่ำพลบ (ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์) ซึ่งได้ให้ความอนุเคราะห์องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการที่ดินของรัฐที่อยู่ในการดูแลของกรมธนารักษ์ รวมทั้งการจัดการที่ดินของรัฐเพื่อนำมาใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมและการจัดสรรที่ดินเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในที่ดินของรัฐ โดยมีจุดเด่นในด้านการจัดการด้านที่อยู่อาศัยร่วมกับองค์การพัฒนาชุมชน
ในช่วงท้ายได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษรา โพวาทอง อาจารย์ ดร.พรสรร วิเชียรประดิษฐ์ คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ คุณอดิเรก แสงใสแก้ว กรรมการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ คุณอภิชาติ โมฬีชาติ คุณวิรัช เตรียมพงศ์พันธ์ ที่ปรึกษาองค์การพัฒนาชุมชน และคุณอาทิตย์ ตังทัตสวัสดิ์ สถาปนิกโครงการบ้านมั่นคง องค์การพัฒนาชุมชน ร่วมอภิปรายการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยในประเทศไทยทั้งมุมมองจากภาครัฐคือ กรมธนารักษ์ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระที่พัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยในการอภิปรายครั้งนี้เป็นการนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน และเข้าถึงกลุ่มคนทุกระดับ รวมถึงบทบาทของแต่ละองค์กรในการดำเนินงานด้านที่อยู่อาศัย
ในช่วงบ่ายนิสิตได้เข้าศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กประเภทอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ สูง 21 ชั้นและมีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง เพื่อศึกษากระบวนการวางแผนและจัดการงาน รวมทั้งเรียนรู้ประสบการณ์งานก่อสร้างต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้กับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ต่อไป

19 06 03 อาจารย์จัดประชุมวันที่ 5 มิย.นี้ที่ มทร. ธัญบุรี เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ หาก นิสิตที่สนใจเข้าร่วม โปรดแจ้งความ...
03/06/2019

19 06 03 อาจารย์จัดประชุมวันที่ 5 มิย.นี้ที่ มทร. ธัญบุรี เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ หาก นิสิตที่สนใจเข้าร่วม โปรดแจ้งความจำนงมานะคะ

Community Based Housing & Real Estate Development การพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์โดยชุมชนเป็นฐาน คืออะไร ทำได้อย่...
30/04/2019

Community Based Housing & Real Estate Development
การพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์โดยชุมชนเป็นฐาน
คืออะไร ทำได้อย่างไร แตกต่างจากที่ทั่วไปทำอยู่อย่างไร ทำแล้วได้ประโยชน์อย่างไร
สอดคล้องกับ New Urban Agenda HABITAT III: Inclusive Development การพัฒนาแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

การบรรยายสาธารณะ โดย
สถาปนิกของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
คุณวิรัช เตรียมพงศ์พันธ์
คุณอาทิตย์ ตังฑัตสวัสดิ์

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น.
ห้อง 211 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดย หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต
RE D ll Real Estate Development Chulalongkorn University ll

09/04/2019
Department of Housing Faculty of Architecture, Chulalongkorn University

ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ (ภาคปกติ)

รอบที่ 2 วันที่ 8 เมษายน 2562 - 10 พฤษภาคม 2562

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเดิมได้ที่ ภาควิชาเคหการ 02-2184355-9 หรือ http://www.housing.arch.chula.ac.th/

Bank of Thailand Scholarship Students
18/03/2019

Bank of Thailand Scholarship Students

(Mar 16) 'อีไอซี'คาดยอดปฏิเสธ'กู้บ้าน’พุ่ง :"อีไอซี" มองตลาด อสังหาฯปีนี้หดตัว ผลจากมาตรการ คุมสินเชื่อบ้านของธปท. คาดยอดโอนกรรมสิทธิ์ทั่วประเทศลด 10% ยอดขาย โครงการในกรุงเทพและปริมณฑล หดตัว 14% แถมอาจส่งผลให้อัตราปฏิเสธ สินเชื่อบ้านของแบงก์ต่างๆ เพิ่มขึ้นได้ เพราะมีแนวโน้มดอกเบี้ยขยับอีก 0.25%

นางสาวนพมาศ ฮวบเจริญ นักวิเคราะห์ อาวุโส ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ หรือ อีไอซี (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประเมินว่า ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยทั่วประเทศในปี 2562 มีแนวโน้มหดตัวจากที่ขยายตัวดี ในปีก่อนหน้า จากปัจจัยการกำกับดูแล สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยผ่านการกำหนด ระดับ Loan-to-Value (LTV) ที่เข้มงวด มากขึ้น ท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยที่มี แนวโน้มสูงขึ้น และอุปสงค์จากชาวจีน ที่อาจชะลอตัวลง แม้ว่าจะมีปัจจัยสนับสนุน จากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าใน หลายสายทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล

อีไอซีคาดการณ์ว่า ยอดโอนกรรมสิทธิ์ ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศอาจปรับลดลง ประมาณ 10% เทียบกับปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 7.6 แสนล้านบาท (หลังจากที่ปีก่อนขยายตัว สูงกว่า 26%) โดยตลาดหลักยังคงเป็น กรุงเทพฯ และปริมณฑลประมาณ 5.1 แสนล้านบาท ขณะที่หน่วยขายได้ (Presale) ของที่อยู่อาศัยที่เปิดขายใน กรุงเทพฯ และปริมณฑลปีนี้ คาดว่าจะหดตัว ประมาณ 14% เทียบกับปีก่อนหน้า

โดยคอนโดมิเนียมมีโอกาสลดลงมากที่สุด เนื่องจากเป็นกลุ่มที่อยู่อาศัย ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม จากมาตรการ LTV และกำลังซื้อของ ต่างชาติที่อ่อนแอลง ขณะที่ผู้ประกอบการอาจชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่ หรือ หดตัวประมาณ 12% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากกำลังซื้อที่ชะลอตัว ผนวกกับ ภาวะอุปทานส่วนเกินที่ยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะ ในกลุ่มคอนโดมิเนียม

นอกจากนี้ ต้นทุนดอกเบี้ยที่อาจ ทยอยเพิ่มขึ้น และมาพร้อมกับมาตรการ LTV ที่เข้มงวดมากขึ้น เพิ่มโอกาสให้อัตรา การปฏิเสธสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมีแนวโน้ม สูงตามไปด้วย โดยนับตั้งแต่ปลายปี 2561 อัตราดอกเบี้ยนโยบายกำลังเข้าสู่ทิศทาง ขาขึ้น โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายมาแล้ว0.25%จากที่ไม่มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย มาตั้งแต่กลางปี 2558

ทั้งนี้ อีไอซีคาดการณ์ว่า ดอกเบี้ย นโยบายมีโอกาสปรับขึ้นต่ออีกประมาณ 0.25% ในปี 2562นี้ ส่งผลให้โอกาสที่ ดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการซื้อที่อยู่อาศัย มีโอกาสปรับขึ้นตาม ทำให้ต้นทุนการ ซื้อบ้านของผู้บริโภคมีโอกาสทยอยปรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้กู้รายใหม่ นอกจากนี้แนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยดังกล่าว ที่มาพร้อมกับมาตรการ LTV ที่เข้มงวด มากขึ้น โดยที่รายได้ของผู้กู้ไม่ได้เปลี่ยนแปลง ไปมากนัก อาจทำให้อัตราการปฏิเสธสินเชื่อ เพื่อที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระยะข้างหน้า ฉุดรั้งความสามารถในการซื้อ ที่อยู่อาศัยของภาคครัวเรือน

"ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยในปีนี้ อาจดูไม่สดใสมากนัก จากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของภาคธนาคารที่เข้มงวด มากขึ้น ท่ามกลางดอกเบี้ยที่ไม่สามารถทรงตัว ในระดับต่ำมากแบบเช่นในอดีต รวมถึงความเสี่ยงของเศรษฐกิจและการเงินโลก ที่กระทบต่อกำลังซื้อของชาวต่างชาติ “

อย่างไรก็ตาม ในระยะปานกลางแล้ว อีไอซียังเชื่อว่า ตลาดที่อยู่อาศัยจะสามารถทยอยฟื้นตัวอย่างช้าๆ ท่ามกลางการเติบโตของเศรษฐกิจที่มีต่อเนื่อง ขนาดครัวเรือนที่เล็กลง การขยายตัวของพื้นที่เมืองจากการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้าง รวมถึงการปรับผังเมืองที่อาจเพิ่มพื้นที่ ศักยภาพในระยะข้างหน้า นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงมาตรการ LTV ที่เกิดขึ้น ในปีนี้ จะนำพาให้ตลาดที่อยู่อาศัยปรับตัว ไปในทิศทางที่มีคุณภาพมากขึ้น คัดกรองผู้ซื้อที่มีศักยภาพอย่างแท้จริงมากขึ้น สนับสนุนให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อ ที่อยู่อาศัยเติบโตได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น

Source: กรุงเทพธุรกิจ

ที่อยู่

254 Phayathai Rd., Wang Mai, Pathumwan
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622184359

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ RE D ll Real Estate Development Chulalongkorn University llผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง RE D ll Real Estate Development Chulalongkorn University ll:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด