Clicky

Agricultural and Food Marketing Association for Asia and the Pacific

Agricultural and Food Marketing Association for Asia and the Pacific Food Sustainability for Sustainable Development Agricultural and Food Marketing Association for Asia and the Pacific (AFMA) is an international non-profit organization established in 1983 under sponsorship of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).

AFMA’s mandate is to carry out technical cooperation among food and agricultural marketing institutions of the countries in Asia and the Pacific. AFMA organizes technical activities, such as study tours, trainings and workshops for senior-level policy makers and middle-level managerial and technical staff on various technical aspects of food marketing system for both AFMA members and non-members. Its mission is to becoming the association for all agricultural marketers in the region.

เปิดเหมือนปกติ

กฎใหม่ USDA ป่วนไร่กัญชง THC เกินเกณฑ์อื้อ               สหรัฐอเมริกาได้จัดทำ U.S. Hemp Program เพื่อส่งเสริมการใช้ประโย...
19/03/2022

กฎใหม่ USDA ป่วนไร่กัญชง THC เกินเกณฑ์อื้อ
สหรัฐอเมริกาได้จัดทำ U.S. Hemp Program เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชกัญชง แต่กฎระเบียบของกระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) กลับกำหนดให้พืชกัญชงที่ผลิตต้องมีปริมาณ THC รวม ต่ำกว่า 0.3% ซึ่งกลับเป็นปัญหาต่อผู้ผลิตบางส่วน เพราะเดิมผู้ผลิตที่ต้องการผลิตกัญชงเพื่อสกัดสาร CBD จะควบคุมเฉพาะปริมาณ Delta-9 THC ที่เป็นสารสำคัญทำให้มีฤทธิ์เสพติดเท่านั้นให้ไม่เกิน 0.3% แต่เมื่อรวมกับ THC โครงสร้างอื่น ๆ ที่พืชผลิตแล้วจะทำให้ปริมาณ THC รวมเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดและกลายเป็นสินค้าผิดกฎหมาย ส่งผลให้เกษตรกรจำเป็นต้องทำลายผลผลิตดังกล่าว นำมาซึ่งความสูญเสียเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การผลิตกัญชงให้มีปริมาณสารตามกำหนดต้องอาศัยการจัดการสภาพแวดล้อมในแปลงปลูกให้เหมาะสมอย่างเข้มงวด ซึ่งเป็นไปได้ยากในสภาพแปลงเปิด จนมีการประเมินว่าพืชกัญชงที่ผลิตราว 42% มีปริมาณสาร THC รวมเกินกำหนด
อนึ่ง โครงการ Early Warning ได้เคยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์พืชกัญชง-กัญชา ทั่วโลกไว้ในวารสารรายไตรมาส ติดตามได้ใน https://warning.acfs.go.th/th/e-magazine/?page=67#book/page1

ที่มา : NewsChannel5 สรุปโดย : มกอช.

เคนยาระงับส่งออกอะโวกาโดปรามเก็บผลอ่อนผลไม้หลายชนิดจำเป็นต้องรอให้ผลสุกแก่เต็มที่ก่อนการเก็บเกี่ยว แต่การค้าขายและส่งออก...
09/03/2022

เคนยาระงับส่งออกอะโวกาโดปรามเก็บผลอ่อน
ผลไม้หลายชนิดจำเป็นต้องรอให้ผลสุกแก่เต็มที่ก่อนการเก็บเกี่ยว แต่การค้าขายและส่งออกสินค้าเกษตรอย่างไม่ซื่อตรงอาจชักนำให้เกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวก่อนเวลาเพื่อช่วงชิงพื้นที่การตลาด หนึ่งในสินค้าดังกล่าว ได้แก่ อะโวกาโด ซึ่งเป็นผลไม้ที่ต้องรอให้สุกแก่ก่อนเก็บเกี่ยว มิฉะนั้นจะไม่สามารถบริโภคได้
เคนยาก็เป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตและส่งออกอะโวกาโดรายสำคัญของทวีปแอฟริกา ปัญหาการเก็บและส่งออกผลอ่อนจึงนำมาซึ่งความเสียหายต่อภาพพจน์สินค้าของประเทศ ล่าสุด ภาครัฐของเคนยาได้สั่งระงับการส่งออกอะโวกาโดตั้งแต่เมื่อช่วงปลายปี 2564 และต่ออายุมาตรการในช่วงต้นปี 2565 นี้ ครอบคลุมอะโวกาโดพันธุ์ Hass และ Fuerta โดยไม่รวมสายพันธุ์ผลใหญ่ต่าง ๆ และผลผลิตนอกฤดู นอกจากนั้นยังเตือนผู้ส่งออกให้ใช้ผู้แทนจำหน่ายหรือผู้จัดหาที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงการเพิกถอนใบอนุญาต และให้ผู้ส่งออกบรรจุอะโวกาโดในภาชนะขนส่งอย่างเหมาะสม

ที่มา : CapitalFM

กฎหมายควบคุมการผลิตและจำหน่ายอาหารในประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่ได้รับการกำหนดไว้ ตามระดับความเสี่ยงของอาหารแต่ละชนิดเพื่อความป...
05/03/2022

กฎหมายควบคุมการผลิตและจำหน่ายอาหารในประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่ได้รับการกำหนดไว้ ตามระดับความเสี่ยงของอาหารแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

ล่าสุดนักวิจัยในฟินแลนด์ได้เปิดเผยรายงานการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายอาหารระหว่างปี 2551 – 2562 จำนวน 127 คดี พบว่า 45.7% สัมพันธ์กับความไม่ปลอดภัยของอาหาร และ 2.4 % เป็นสาเหตุต่อการเจ็บป่วยของผู้บริโภคโดยตรง โดยจาก 127 คดี เป็นการฝ่าฝืนดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต 43.3% การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่ถูกต้องหรือสร้างความสับสน 39.4% เอกสารไม่ครบถ้วน 31.5%โดยสถานประกอบการผลิตอาหารเป็นผู้กระทำผิดถึงร้อยละ 51.2%

จากงานวิจัยดังกล่าว ชี้ให้เห็นความสำคัญของการตรวจสอบกำกับดูแลของหน่วยงานรับผิดชอบ ว่ามีผลอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยอาหารในประเทศ และยังมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าโทษทางอาญาเกี่ยวกับอาหารในฟินแลนด์ส่วนใหญ่กำหนดบทลงโทษปรับในจำนวนที่ไม่สูง ซึ่งแตกต่างกับกฎหมายของหลายประเทศในปัจจุบัน

FoodSafetyNews

ผึ้งเป็นแมลงที่อ่อนไหวต่อสารกำจัดศัตรูพืช งานวิจัยล่าสุดจากรวันดาได้เปิดเผยให้เห็นว่าเกษตรกรชาวรวันดาใช้สารกำจัดศัตรูพืช...
05/03/2022

ผึ้งเป็นแมลงที่อ่อนไหวต่อสารกำจัดศัตรูพืช งานวิจัยล่าสุดจากรวันดาได้เปิดเผยให้เห็นว่าเกษตรกรชาวรวันดาใช้สารกำจัดศัตรูพืชชนิดต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชากรผึ้ง เช่น ไซเพอร์เมทริน ซึ่งใช้แพร่หลายในการปลูกพืชผลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้าว ข้าวโพด มะเขือเทศ ฯลฯ ซึ่งสารเหล่านี้อาจตกค้างในดินและน้ำ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อผึ้งได้ โดยพบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งบางรายสูญเสียผลผลิตไปถึง 90% จากเดิม นอกจากนั้นยังมีข้อค้นพบอีกว่าการทำลายป่าก็เป็นอีกปัจจัยที่ลดประชากรผึ้งและผลผลิตน้ำผึ้ง เพราะผึ้งต้องการดอกไม้ป่าเพื่อเป็นแหล่งอาหาร และการจัดการการเลี้ยงผึ้งที่ยังไม่ถูกต้องก็เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ผลผลิตน้ำผึ้งลดลงเช่นกัน ทั้งนี้รวันดาสามารถผลิตน้ำผึ้งได้ประมาณ 4-5 พันตันต่อปี ในขณะที่ความต้องการน้ำผึ้งมีถึง 17,000 ตันต่อปี

ที่มา : Newtimes

ราคาผักตกต่ำจนเกษตรกร​ขาดทุนการสร้างตลาดเตรียมไว้ก่อนการลงทุนปลูก​ และการแปรรูปถนอมอาหาร​ สร้างมูลค่าเพิ่มได้นับสิบนับร้...
29/01/2022

ราคาผักตกต่ำจนเกษตรกร​ขาดทุน
การสร้างตลาดเตรียมไว้ก่อนการลงทุนปลูก​ และการแปรรูปถนอมอาหาร​ สร้างมูลค่าเพิ่มได้นับสิบนับร้อยเท่า​ และยังสร้างอำนาจต่อรองกับตลาดให้เกษตรกร

#WellnessDestination Since 2019 until now, Covid-19 has globally impacted Social, Environment, Economic Wellness and dis...
20/01/2022

#WellnessDestination
Since 2019 until now, Covid-19 has globally impacted Social, Environment, Economic Wellness and disrupted many business operations especially tourism, food, and wellness sectors. The pandemic situation also affects the United Naitons Sustainable Development Goals and their 193 member countries including Maldives and Thailand.

While facing challenges on climate change during the pandemic situation, Maldives is one of the very few countries who are still able to demonstrate their commitment and success on Ocean Sustainability, achieving good economic performance, and able to showcase holistic wellness for business, social and environment. This presents a good opportunity to further develop the Sustainable Wellness Destination and green investment.

The signing ceremony on public private partnership today will bring more successful showcases as the business model that benefits our People, Planet, and Prosperity.

We would like to express our gratitude to

H E. Mr Ambassador

the Research & Innovation for Sustainability Center for the initiative and commitment to sustainability and Sustainable Development
Goals

and BIC Bank for contribution to Ocean Sustainability and
look forward to further collaboration.

#SDG8
#SDG12
#SDG14

18/01/2022
ทะเลยั่งยืน

ร้อยละ​ 70​ ของออกซิเจน​ที่เราใช้หายใจมาจากมหาสมุทร​ และอาหารทะเลยังเป็นแหล่งสารอาหารที่สำคัญของมนุษย​์และสรรพสัตว์​ การบริโภคอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยวอน่างยั่งยืนจึงเริ่มจากการดูแลทะเลให้ยั่งยืน​ ไม่ทิ้งสารเคมีหรือพลาสติกลงในทะเล​ และไม่ใช้ทะเลจนเกินขีดจำกัด​
#SDG14

Wishing you all a Healthy Happy Prosperous New Year 2022
05/01/2022

Wishing you all a Healthy Happy Prosperous New Year 2022

30/12/2021
#CoffeeFest2021ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จ.น่าน
26/12/2021

#CoffeeFest2021
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จ.น่าน

#PartnershipOnSDGsPartnership on #SustainableDevelopmentGoals#WellnessDestination
25/12/2021

#PartnershipOnSDGs
Partnership on #SustainableDevelopmentGoals
#WellnessDestination

On-demand Online Digital Platform for the Better Quality Education.#SDG4
25/12/2021

On-demand Online Digital Platform for the Better Quality Education.
#SDG4

May this New Year bring you Peace Love and Prosperity
25/12/2021

May this New Year bring you Peace Love and Prosperity

24/11/2021

เที่ยวทะเลยั่งยืน หมู่เกาะทะเลไทย ต้อนรับธรรมชาติ หาดสวยงาม
ทะเลมัลดีฟส์ สุดโรแมนติก น้ำทะเลสีสวย ทรายขาว
ดูครอบครัวแมนต้าอลังการ ฝูงปลามากมาย
เรียนดำน้ำ อุปกรณ์ราคาพิเศษ DiveDD.com
บริการสปาเพื่อสุขภาพ สุดหรู ราคาโปร พิเศษ สุดดี Chan & Yupa Wellness Spa
Prompt 88 Health Land ตรวจภูมิคุ้มกัน และรับความรู้เพื่อสุขภาพ บริการสุขภาพครบวงจร เพื่อวิถีใหม่ Universal Health Exclusive Service
คลินิกให้บริการด้านการป้องกัน ฟื้นฟู รักษา ทั้งร่างกาย เเละ ความงาม โดยเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ร้านอาหาร เดอะ เคย่า รังสรรค์โดยเชฟ ระดับ มาสเตอร์เชพ
อาหาร สระว่ายน้ำควบคุมอุณหภูมิ เพื่อลดการบาดเจ๊บของร่างกายขณะออกกำลังกาย
รับรางวัลทริปดำน้ำ
และของรางวัลมากมาย
26 พย ถึง 28 พย
CentralWorld (เซ็นทรัลเวิลด์)
#เที่ยวอย่างยั่งยืน #SustainableWellnessDestination
UN SDG Action Campaign
#SDG #SDG14

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
13/10/2021

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Wellness is the key success for Food and hospitality industry. To integrate Wellness into dailylife to turn new normal t...
08/09/2021

Wellness is the key success for Food and hospitality industry. To integrate Wellness into dailylife to turn new normal to the Better normal
#SDG3

#SharingEconomy #ZeroWaste#ResponsibleConsumptionProduction#IntlYearofFRUITandVEGETABLE#ปันอาหาร #fibrdCom
23/08/2021

#SharingEconomy
#ZeroWaste
#ResponsibleConsumptionProduction
#IntlYearofFRUITandVEGETABLE
#ปันอาหาร
#fibrdCom

ส้มมีราคาแพง แต่ส้ม Sweet Orange อร่อย น้ำมาก รสชาติเข้มข้น ราคาไม่แพง ส่งเร็ว กรุงเทพส่งฟรี ภายในวันเดียวhttps://www.fi...
18/08/2021

ส้มมีราคาแพง แต่ส้ม Sweet Orange อร่อย น้ำมาก รสชาติเข้มข้น ราคาไม่แพง ส่งเร็ว กรุงเทพส่งฟรี ภายในวันเดียว
https://www.fibrd.com/product/611b8329826fc50008d6419d

ราคาทุเรียนเพิ่มสูงขึ้นกว่าสิบเท่า​ ในเวลาน้อยกว่าสิบปี​  ความเข้าใจผู้บริโภค​ เข้าใจตลาดคือเส้นทางสู่ความสำเร็จเพื่อการ...
14/08/2021

ราคาทุเรียนเพิ่มสูงขึ้นกว่าสิบเท่า​ ในเวลาน้อยกว่าสิบปี​ ความเข้าใจผู้บริโภค​ เข้าใจตลาดคือเส้นทางสู่ความสำเร็จเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทุเรียน​ จากไทยสู่จีน
ผลงานวิจัยโดย Ms Via Shuang XIA

13/08/2021

#WellnessDestination

06/08/2021
AgroForestry for Sustainability

#Agroforestry helps #EndingPoverty and #EndingHunger #SDG #SDG2
Communities also protect the forest for biodiversity #SDG12

Market Accessability will bring revenue for Wellness and Education.

#SustainableCoffee#AgroForestry#AgroEcology#กาแฟเพื่อความยั่งยืน#ปลูกกาแฟได้ป่า#SDG12#SDG15
05/08/2021

#SustainableCoffee
#AgroForestry
#AgroEcology
#กาแฟเพื่อความยั่งยืน
#ปลูกกาแฟได้ป่า

#SDG12
#SDG15

Join us at #icyASIA2021
31/07/2021

Join us at #icyASIA2021

NIR Spectroscopy for Post-Harvest Fresh Produce#ZeroWaste#NIRSpectroscopyforPostHarvestFreshProduce#SDG2 #EndingHunger #...
30/07/2021

NIR Spectroscopy for Post-Harvest Fresh Produce
#ZeroWaste
#NIRSpectroscopyforPostHarvestFreshProduce
#SDG2 #EndingHunger #SDG
#SDG12

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้วยเกล้า...
27/07/2021

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Photos from FeedUP.at.UN's post
22/07/2021

Photos from FeedUP.at.UN's post

https://www.thaipost.net/main/detail/37850#AFMA #SOA #SustainableOceanAmbassador #DrThirachRungruagnkanokkul#Tono #DrSuc...
05/07/2021
ยูเอ็นเพื่อมหาสมุทร เลือก"โตโน -ดร.สุชนา" เป็น"ฑูตแห่งมหาสมุทร"

https://www.thaipost.net/main/detail/37850

#AFMA
#SOA
#SustainableOceanAmbassador
#DrThirachRungruagnkanokkul
#Tono
#DrSuchana
#ดรธิราชรุ่งเรืองกนกกุล

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันมหาสมุทรโลก องค์การสหประชาชาติเพื่อมหาสมุทร ร่วมกับองค์กร AFMA – FAO Annex แห่งภู.....

#FoodSustainability is the new Biz ecosystem#SDG12
01/07/2021

#FoodSustainability is the new Biz ecosystem

#SDG12

24/06/2021

ทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคุณค่าสูงของประเทศอาเซียน ความท้าทายคือการนำผลผลิตที่ยังอ่อน ไม่เหมาะที่จะบริโภคเข้าสู่ตลาด ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งความน่าเชื่อถือ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาเทคโนโลยี NIR มาใช้ตรวจสอบความสุก ความพร้อมของผลผลิต แบบไม่ทำลายผลไม้ สามารถช่วยรักษามูลค่าผลผลิต และสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้ เป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

#SDG12
#SDG2

https://www.unescap.org/sites/default/files/TaskForceonAgricultureandFoodMemberslist2018.pdf#ThirachRungruangkanokkul #S...
17/06/2021

https://www.unescap.org/sites/default/files/TaskForceonAgricultureandFoodMemberslist2018.pdf
#ThirachRungruangkanokkul
#SDG2
#SDG12

#WorldOceanDay8th June 2021#ADEX  8-11 June 202120:00-20:50 Bangkok time
08/06/2021

#WorldOceanDay
8th June 2021
#ADEX
8-11 June 2021
20:00-20:50 Bangkok time

ที่อยู่

1 Empire Tower II 4703 Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Bangkok
10100

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6621198485

เว็บไซต์

http://www.afmaasia.org

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Agricultural and Food Marketing Association for Asia and the Pacificผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Agricultural and Food Marketing Association for Asia and the Pacific:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กฎใหม่ USDA ป่วนไร่กัญชง THC เกินเกณฑ์อื้อ สหรัฐอเมริกาได้จัดทำ U.S. H**p Program เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชกัญชง แต่กฎระเบียบของกระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) กลับกำหนดให้พืชกัญชงที่ผลิตต้องมีปริมาณ THC รวม ต่ำกว่า 0.3% ซึ่งกลับเป็นปัญหาต่อผู้ผลิตบางส่วน เพราะเดิมผู้ผลิตที่ต้องการผลิตกัญชงเพื่อสกัดสาร CBD จะควบคุมเฉพาะปริมาณ Delta-9 THC ที่เป็นสารสำคัญทำให้มีฤทธิ์เสพติดเท่านั้นให้ไม่เกิน 0.3% แต่เมื่อรวมกับ THC โครงสร้างอื่น ๆ ที่พืชผลิตแล้วจะทำให้ปริมาณ THC รวมเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดและกลายเป็นสินค้าผิดกฎหมาย ส่งผลให้เกษตรกรจำเป็นต้องทำลายผลผลิตดังกล่าว นำมาซึ่งความสูญเสียเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การผลิตกัญชงให้มีปริมาณสารตามกำหนดต้องอาศัยการจัดการสภาพแวดล้อมในแปลงปลูกให้เหมาะสมอย่างเข้มงวด ซึ่งเป็นไปได้ยากในสภาพแปลงเปิด จนมีการประเมินว่าพืชกัญชงที่ผลิตราว 42% มีปริมาณสาร THC รวมเกินกำหนด อนึ่ง โครงการ Early Warning ได้เคยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์พืชกัญชง-กัญชา ทั่วโลกไว้ในวารสารรายไตรมาส ติดตามได้ใน https://warning.acfs.go.th/th/e-magazine/?page=67#book/page1 ที่มา : NewsChannel5 สรุปโดย : มกอช.
เคนยาระงับส่งออกอะโวกาโดปรามเก็บผลอ่อน ผลไม้หลายชนิดจำเป็นต้องรอให้ผลสุกแก่เต็มที่ก่อนการเก็บเกี่ยว แต่การค้าขายและส่งออกสินค้าเกษตรอย่างไม่ซื่อตรงอาจชักนำให้เกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวก่อนเวลาเพื่อช่วงชิงพื้นที่การตลาด หนึ่งในสินค้าดังกล่าว ได้แก่ อะโวกาโด ซึ่งเป็นผลไม้ที่ต้องรอให้สุกแก่ก่อนเก็บเกี่ยว มิฉะนั้นจะไม่สามารถบริโภคได้ เคนยาก็เป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตและส่งออกอะโวกาโดรายสำคัญของทวีปแอฟริกา ปัญหาการเก็บและส่งออกผลอ่อนจึงนำมาซึ่งความเสียหายต่อภาพพจน์สินค้าของประเทศ ล่าสุด ภาครัฐของเคนยาได้สั่งระงับการส่งออกอะโวกาโดตั้งแต่เมื่อช่วงปลายปี 2564 และต่ออายุมาตรการในช่วงต้นปี 2565 นี้ ครอบคลุมอะโวกาโดพันธุ์ Hass และ Fuerta โดยไม่รวมสายพันธุ์ผลใหญ่ต่าง ๆ และผลผลิตนอกฤดู นอกจากนั้นยังเตือนผู้ส่งออกให้ใช้ผู้แทนจำหน่ายหรือผู้จัดหาที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงการเพิกถอนใบอนุญาต และให้ผู้ส่งออกบรรจุอะโวกาโดในภาชนะขนส่งอย่างเหมาะสม ที่มา : CapitalFM
กฎหมายควบคุมการผลิตและจำหน่ายอาหารในประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่ได้รับการกำหนดไว้ ตามระดับความเสี่ยงของอาหารแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ล่าสุดนักวิจัยในฟินแลนด์ได้เปิดเผยรายงานการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายอาหารระหว่างปี 2551 – 2562 จำนวน 127 คดี พบว่า 45.7% สัมพันธ์กับความไม่ปลอดภัยของอาหาร และ 2.4 % เป็นสาเหตุต่อการเจ็บป่วยของผู้บริโภคโดยตรง โดยจาก 127 คดี เป็นการฝ่าฝืนดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต 43.3% การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่ถูกต้องหรือสร้างความสับสน 39.4% เอกสารไม่ครบถ้วน 31.5%โดยสถานประกอบการผลิตอาหารเป็นผู้กระทำผิดถึงร้อยละ 51.2% จากงานวิจัยดังกล่าว ชี้ให้เห็นความสำคัญของการตรวจสอบกำกับดูแลของหน่วยงานรับผิดชอบ ว่ามีผลอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยอาหารในประเทศ และยังมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าโทษทางอาญาเกี่ยวกับอาหารในฟินแลนด์ส่วนใหญ่กำหนดบทลงโทษปรับในจำนวนที่ไม่สูง ซึ่งแตกต่างกับกฎหมายของหลายประเทศในปัจจุบัน FoodSafetyNews
ผึ้งเป็นแมลงที่อ่อนไหวต่อสารกำจัดศัตรูพืช งานวิจัยล่าสุดจากรวันดาได้เปิดเผยให้เห็นว่าเกษตรกรชาวรวันดาใช้สารกำจัดศัตรูพืชชนิดต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชากรผึ้ง เช่น ไซเพอร์เมทริน ซึ่งใช้แพร่หลายในการปลูกพืชผลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้าว ข้าวโพด มะเขือเทศ ฯลฯ ซึ่งสารเหล่านี้อาจตกค้างในดินและน้ำ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อผึ้งได้ โดยพบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งบางรายสูญเสียผลผลิตไปถึง 90% จากเดิม นอกจากนั้นยังมีข้อค้นพบอีกว่าการทำลายป่าก็เป็นอีกปัจจัยที่ลดประชากรผึ้งและผลผลิตน้ำผึ้ง เพราะผึ้งต้องการดอกไม้ป่าเพื่อเป็นแหล่งอาหาร และการจัดการการเลี้ยงผึ้งที่ยังไม่ถูกต้องก็เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ผลผลิตน้ำผึ้งลดลงเช่นกัน ทั้งนี้รวันดาสามารถผลิตน้ำผึ้งได้ประมาณ 4-5 พันตันต่อปี ในขณะที่ความต้องการน้ำผึ้งมีถึง 17,000 ตันต่อปี ที่มา : Newtimes
ราคาผักตกต่ำจนเกษตรกร​ขาดทุน การสร้างตลาดเตรียมไว้ก่อนการลงทุนปลูก​ และการแปรรูปถนอมอาหาร​ สร้างมูลค่าเพิ่มได้นับสิบนับร้อยเท่า​ และยังสร้างอำนาจต่อรองกับตลาดให้เกษตรกร
#WellnessDestination Since 2019 until now, Covid-19 has globally impacted Social, Environment, Economic Wellness and disrupted many business operations especially tourism, food, and wellness sectors. The pandemic situation also affects the United Naitons Sustainable Development Goals and their 193 member countries including Maldives and Thailand. While facing challenges on climate change during the pandemic situation, Maldives is one of the very few countries who are still able to demonstrate their commitment and success on Ocean Sustainability, achieving good economic performance, and able to showcase holistic wellness for business, social and environment. This presents a good opportunity to further develop the Sustainable Wellness Destination and green investment. The signing ceremony on public private partnership today will bring more successful showcases as the business model that benefits our People, Planet, and Prosperity. We would like to express our gratitude to H E. Mr Ambassador the Research & Innovation for Sustainability Center for the initiative and commitment to sustainability and Sustainable Development Goals and BIC Bank for contribution to Ocean Sustainability and look forward to further collaboration. #SDG8 #SDG12 #SDG14
ร้อยละ​ 70​ ของออกซิเจน​ที่เราใช้หายใจมาจากมหาสมุทร​ และอาหารทะเลยังเป็นแหล่งสารอาหารที่สำคัญของมนุษย​์และสรรพสัตว์​ การบริโภคอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยวอน่างยั่งยืนจึงเริ่มจากการดูแลทะเลให้ยั่งยืน​ ไม่ทิ้งสารเคมีหรือพลาสติกลงในทะเล​ และไม่ใช้ทะเลจนเกินขีดจำกัด​ #SDG14
Wishing you all a Healthy Happy Prosperous New Year 2022
#CoffeeFest2021 ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จ.น่าน
#PartnershipOnSDGs Partnership on #SustainableDevelopmentGoals #WellnessDestination
On-demand Online Digital Platform for the Better Quality Education. #SDG4