กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพจ กรมพัฒนาที่ดิน มิได้แสวงหารายได้ หากเป็นเพียงช่องทางหนึ่งในการชักชวนให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจรักษ์ผืนดิน พัฒนาผืนแผ่นดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ เกิดความพอเพียงพออยู่พอกิน มีอาหารปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจาก ผืนดินไทย...สู่...ทั่วดินโลก
-----------------------------
***ได้โปรด กดถูกใจ และกดติดตาม เพื่อให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ หมอดินอาสา เกษตรกร แลทุกคน ที่ร่วมใจกันดำเนินงานรักษ์ผืนแผ่นดินของเรา
-----------------------------
เครื่องหมายราชการแห่งกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรูปพระอิศวรปางประทานพร และมีภาพประกอบภายในกรอบวงกลม อันแสดงความหมายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วย ดิน พืช ฝน แสงอาทิตย์ เบื้องล่างของภาพมีตัวอักษรกรมพัฒนาที่ดิน

23 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ใช้พระราชบัญญัติ 3 ฉบับให้มีการจัดตั้งกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติขึ้นโดยรวมงานของกระทรวงสหกรณ์ที่มีอยู่เดิมเข้าไว้กับกรมอื่นอีก รวมทั้งหมด 13 กรม ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินเป็นกรมหนึ่งได้รับการจัดตั้งครั้งนี้ด้วย

วิสัยทัศน์
2564 - เป็นองค์การ อัจฉริยะทางดิน เพื่อขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 15 ล้านไร่ ภายใน ปี 2570

พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

พันธกิจ

สนับสนุนโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ วิจัยพัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งกำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิตและให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่
ด้านต่าง ๆ ที่ถูกต้อง ทันสมัย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดินและน้ำ โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำ
การฟื้นฟูปรับปรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ยั่งยืน ภายใต้
กระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่วม พัฒนาหมอดินอาสา ยุวเกษตร เกษตรกร และกลุ่มเกษตร ให้มีความรู้
ความเข้าใจการพัฒนาที่ดินเพื่อเป็นรากฐานการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงและปฎิบัติตาม พ.ร.บ.
พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551

เป้าประสงค์หลัก

1. จัดทำแผนการใช้ที่ดินเพื่อการวางแผนพัฒนาในพื้นที่
2. ส่งเสริมเกษตรกรทำการผลิตตามความเหมาะสมของดิน
3. พื้นที่เกษตรได้รับการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
4. พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงดิน
5. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน
6. เกษตรกรนำเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์
7. สร้างและพัฒนาต่อยอดภาคีเครือข่ายพัฒนาที่ดินให้เข้มแข็ง และยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การขับเคลื่อนแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การอนุรักษ์ดินและน้ำ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การวิจัยและถ่ายถอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ดิน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างพัฒนาภาคีเครือข่ายพัฒนาที่ดิน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาองค์กร

สีประจำกรมพัฒนาที่ดิน : สีชมพู

www.ldd.go.th
http://www.facebook.com/ldd.go.th
http://www.facebook.com/soilmuseum
https://www.facebook.com/LDD.PR
http://www.youtube.com/c/กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เปิดเหมือนปกติ

31/07/2021
“กระชายขาว” พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่

กรมพัฒนาที่ดิน - “กระชายขาว” พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่

รายการ สมุดโคจร ช่วง “พืชนี้ดี พี่คอนเฟิร์ม” ออกอากาศ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ช่องไทยรัฐทีวี

#กรมพัฒนาที่ดิน #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

www.ldd.go.th
https://www.ldd.go.th/eService/index.html
https://www.ldd.go.th/Location/index.html
https://www.facebook.com/ldd.go.th
https://www.youtube.com/c/กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

30/07/2021
กรมพัฒนาที่ดิน - PMQA 4.0

กรมพัฒนาที่ดิน - PMQA 4.0

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

#กรมพัฒนาที่ดิน #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

www.ldd.go.th
https://www.ldd.go.th/eService/index.html
https://www.ldd.go.th/Location/index.html
https://www.facebook.com/ldd.go.th
https://www.youtube.com/c/กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Photos from กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน's post
30/07/2021

Photos from กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน's post

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช
30/07/2021
กรมพัฒนาที่ดิน-สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

กรมพัฒนาที่ดิน - การผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช ด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 มี “สารเร่งซุปเปอร์ พด.7” แมลงศัตรูพื.....

ร่วมประชุมขับเคลื่อนการปลูกฟ้าทะลายโจรใช้ในครัวเรือนและปลูกเพื่อจำหน่ายวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น....
29/07/2021

ร่วมประชุมขับเคลื่อนการปลูกฟ้าทะลายโจรใช้ในครัวเรือนและปลูกเพื่อจำหน่าย

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผอ.กอง/สำนัก ผอ.สพข./สพด. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการปลูกฟ้าทะลายโจรใช้ในครัวเรือนและปลูกเพื่อจำหน่าย โดยมีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุม 1214 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ ซึ่งทางกรมพัฒนาที่ดินได้เริ่มดำเนินการปลูกฟ้าทะลายโจร เพื่อเป็นการจัดทำแปลงสาธิตและแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพร ในส่วนเกษตรกรที่มีความสนใจทางกรมพัฒนาที่ดิน มีการวิเคราะห์ดิน พร้อมให้คำแนะนำในการจัดการดิน ปุ๋ย และน้ำ เพื่อให้สามารถผลิตฟ้าทะลายโจรได้อย่างมีคุณภาพ สร้างรายได้ให้เกษตรกร

http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/photo.asp?photosid=25640729_01

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

"กรมสมเด็จพระเทพฯ” ทรงกล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุม UN
28/07/2021
"กรมสมเด็จพระเทพฯ” ทรงกล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุม UN

"กรมสมเด็จพระเทพฯ” ทรงกล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุม UN

"กรมสมเด็จพระเทพฯ” ทรงกล่าวสุนทรพจน์ถึงประสบการณ์ความสำเร็จ “โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน” .....

พด. จัดตั้ง Soil Bank แหล่งความรู้ชุดดินแห่งแรกข่าว : กรุงเทพธุรกิจ
28/07/2021
พด. จัดตั้ง Soil Bank แหล่งความรู้ชุดดินแห่งแรก

พด. จัดตั้ง Soil Bank แหล่งความรู้ชุดดินแห่งแรก
ข่าว : กรุงเทพธุรกิจ

กรมพัฒนาที่ดิน จัดตั้ง Soil Bank เก็บข้อมูลรายละเอียดของตัวอย่างชุดดินกว่า 300 ชุด หวังเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเ...

"พด."จัดตั้ง" Soil Bank" แหล่งความรู้"ชุดดิน"แห่งแรกข่าว : คมชัดลึก
28/07/2021
"พด."จัดตั้ง" Soil Bank" แหล่งความรู้"ชุดดิน"แห่งแรก

"พด."จัดตั้ง" Soil Bank" แหล่งความรู้"ชุดดิน"แห่งแรก
ข่าว : คมชัดลึก

"กรมพัฒนาที่ดิน" จัดตั้ง "Soil Bank" เก็บข้อมูลรายละเอียดของตัวอย่างชุดดินกว่า 300 ชุด หวังเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้อ.....

🇹🇭 ทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ห...
28/07/2021

🇹🇭 ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม
--------------------
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน
กรมพัฒนาที่ดิน

🇹🇭 ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม
--------------------
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน
กรมพัฒนาที่ดิน

รมช.เกษตรฯ " ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า"ขับเคลื่อนการตลาด"ฟ้าทะลายโจร" จับคู่ผู้ประกอบการกับ"กลุ่มเกษตรกร"
27/07/2021
รมช.เกษตรฯ " ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า"ขับเคลื่อนการตลาด"ฟ้าทะลายโจร" จับคู่"ผู้ประกอบการ"กับ"กลุ

รมช.เกษตรฯ " ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า"ขับเคลื่อนการตลาด"ฟ้าทะลายโจร" จับคู่ผู้ประกอบการกับ"กลุ่มเกษตรกร"

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายขับเคลื่อนการตลาด"ฟ้าทะลายโจร...

รมช.เกษตรฯ " ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า"ขับเคลื่อนการตลาด"ฟ้าทะลายโจร" จับคู่ผู้ประกอบการกับ"กลุ่มเกษตรกร"
27/07/2021
รมช.เกษตรฯ " ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า"ขับเคลื่อนการตลาด"ฟ้าทะลายโจร" จับคู่"ผู้ประกอบการ"กับ"กลุ

รมช.เกษตรฯ " ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า"ขับเคลื่อนการตลาด"ฟ้าทะลายโจร" จับคู่ผู้ประกอบการกับ"กลุ่มเกษตรกร"

รมช.เกษตรฯ "ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า"ขับเคลื่อนการตลาด"ฟ้าทะลายโจร" จับคู่ "ผู้ประกอบการ" กับ"กลุ่มเกษตรกร"

"ธรรมนัส" จับคู่ "ผู้ประกอบการ-กลุ่มเกษตรกร" เร่งขับเคลื่อนปลูกฟ้าทะลายโจร เพิ่มรายได้สู้โควิด
27/07/2021
"ธรรมนัส" จับคู่ "ผู้ประกอบการ-กลุ่มเกษตรกร" เร่งขับเคลื่อนปลูกฟ้าทะลายโจร เพิ่มรายได้สู้

"ธรรมนัส" จับคู่ "ผู้ประกอบการ-กลุ่มเกษตรกร" เร่งขับเคลื่อนปลูกฟ้าทะลายโจร เพิ่มรายได้สู้โควิด

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.

หนุนขยายพันธุ์ "ฟ้าทะลายโจร-กระชายขาว" ที่ ส.ป.ก.ยก "พะเยา" นำร่องปลูก
26/07/2021
หนุนขยายพันธุ์ "ฟ้าทะลายโจร-กระชายขาว" ที่ ส.ป.ก.ยก "พะเยา" นำร่องปลูก

หนุนขยายพันธุ์ "ฟ้าทะลายโจร-กระชายขาว" ที่ ส.ป.ก.ยก "พะเยา" นำร่องปลูก

"ธรรมนัส" หนุนขยายพันธุ์ "ฟ้าทะลายโจร-กระชายขาว" แจกชาวบ้านปลูก ยกเมืองพะเยานำร่อง พืชสมุนไพรทางเลือกรักษา.....

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ
26/07/2021
กรมพัฒนาที่ดิน-สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

กรมพัฒนาที่ดิน - ผลิตสารบำบัดน้ำเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น และกำจัดลูกน้ำยุงรำคาญ ด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.6“สารเร่...

Photos from ธรรมนัส พรหมเผ่า's post
25/07/2021

Photos from ธรรมนัส พรหมเผ่า's post

Photos from MOAC Media's post
25/07/2021

Photos from MOAC Media's post

25/07/2021
“ขมิ้นชัน” พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่

กรมพัฒนาที่ดิน - “ขมิ้นชัน” พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่

รายการ สมุดโคจร ช่วง “พืชนี้ดี พี่คอนเฟิร์ม” ออกอากาศ 24 กค 64 ช่องไทยรัฐทีวี

#กรมพัฒนาที่ดิน #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

www.ldd.go.th
https://www.ldd.go.th/eService/index.html
https://www.ldd.go.th/Location/index.html
https://www.facebook.com/ldd.go.th
https://www.youtube.com/c/กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร่วมบริจาคและมอบของใช้ที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ดร.สถาพร ใจอารีย์ ...
24/07/2021

ร่วมบริจาคและมอบของใช้ที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และ นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมบริจาค เงินสดจำนวน 50,000 บาท น้ำดื่มจำนวน 3,500 ขวด วิตามินซีจำนวน 200 ขวด ข้าวสาร จำนวน 200 กิโลกรัม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/photo.asp?photosid=25640724_01

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ...
23/07/2021

เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดนครพนม

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนางสุมลมาลย์ จงดี ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ในโอกาสทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล จังหวัดนครพนม และ 2) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ จังหวัดนครพนม ในการนี้ ทรงทอดพระเนตร วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน การสาธิตการเรียนการสอน กิจกรรมห้องสมุด สหกรณ์นักเรียน ห้องพยาบาล การฝึกวิชาชีพนักเรียน ได้แก่ การทำกระเป๋าผ้าลายพื้นถิ่นอีสาน และทรงทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมการปลูกพืชผัก และไม้ผล ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครพนม ได้เข้าไปจัดทำศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในโรงเรียน เพื่อให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนรวมถึงชุมชนใกล้เคียง โดยสนับสนุนพันธุ์กล้าหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงเกษตรโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนฯ การใช้พืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน และวัสดุสำหรับทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืน

โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และขวัญกำลังใจแก่คณะครู นักเรียน และหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และให้มีพลานามัยแข็งแรงโดยทั่วกัน

http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/photo.asp?photosid=25640723_01

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"ในหลวง พระราชทานทรัพย์ 2.8 พันล้าน ช่วยสถานการณ์ วิกฤตโควิด"
23/07/2021
ในหลวง พระราชทานทรัพย์ 2.8 พันล้าน ช่วยสถานการณ์ วิกฤตโควิด

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

"ในหลวง พระราชทานทรัพย์ 2.8 พันล้าน ช่วยสถานการณ์ วิกฤตโควิด"

เพจราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานทรัพย์ 2.8 พันล้านจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ช่วย....

เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็...
22/07/2021

เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) การนี้ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน และกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การสาธิตการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ห้องพยาบาล ห้องสมุด สหกรณ์นักเรียน การฝึกอาชีพนักเรียน อาทิ การทำไข่ไก่เค็มไอโอดีน การทำปลาเค็ม การสานตะกร้าจากพลาสติก การทอผ้าไหม การสานไม้กวาดจากกก ทอดพระเนตรการแสดงโปงลาง ชุด รำภูไทเทิดพระเกียรติ ทอดพระเนตรการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน อาทิ การปลูกพืชผัก ปศุสัตว์ การเพาะถั่วงอก และสาธิตการทำปุ๋ยหมัก จากนั้น ทรงรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดสกลนคร

กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร ได้เข้าไปสำรวจพื้นที่โรงเรียนเพื่อจัดทำแผนที่ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโรงเรียน ตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณ์ของดินในบริเวณพื้นที่แปลงเกษตร จัดทำฐานเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดิน การทำปุ๋ยจากผลิตภัณฑ์สารเร่งซุปเปอร์ พด. และฐานเรียนรู้หญ้าแฝก อีกทั้งยังสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) ปุ๋ยหมัก น้ำหมัก กล้าพันธุ์หญ้าแฝก ปูนโดโลไมท์ และเมล็ดพันธุ์ผัก ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ นอกจากนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ได้ทำการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปกครองของนักเรียน จำนวน 12 ครัวเรือน ในการขุดสระน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร กล้าพันธุ์หญ้าแฝก ปุ๋ยหมัก น้ำหมัก เมล็ดปอเทือง โดโลไมท์ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ปกครองของนักเรียนมีความพร้อมและสามารถทำการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้อย่างยั่งยืนต่อไป

โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และขวัญกำลังใจแก่คณะครู นักเรียน และหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ

http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/photo.asp?photosid=25640722_03

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโค...
22/07/2021
เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท

เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดมุกดาหาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

สำนักข่าวไทยแลนด์พลัส ออนไลน์... เพื่อสังคม ส่งเสริมความรู้ และการมีส่วนร่วม

เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโค...
22/07/2021

เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดมุกดาหาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยฯ เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บ้านศรีถาวรพนา ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในการนี้ ทรงทอดพระเนตร วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน และกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย ห้องพยาบาล ห้องสมุด สหกรณ์นักเรียน ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนทางไกล วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์ กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เช่น ปลูกพืช ประมง ปศุสัตว์ ทอดพระเนตรโครงการนำร่องแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การทำกล้วยตากม้วน การฝึกวิชาชีพนักเรียน อาทิ การเลี้ยงไหม สาวไหม และทอผ้าไหม จากนั้นทรงรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพในโครงการตามพระราชดำริฯ และความก้าวหน้าในการดำเนินงานกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร พร้อมกับทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ชุมชน ในการนี้ สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงานผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ สารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น น้ำหมักสมุนไพรขับไล่แมลงในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการผลิตพืชอินทรีย์ในโครงการอาหารกลางวันของทางโรงเรียนฯ การใช้พืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน และการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่โรงเรียนฯ อีกทั้งขยายผลสู่ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนใกล้เคียง

โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และขวัญกำลังใจแก่คณะครู นักเรียน และหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ

http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/photo.asp?photosid=25640722_02

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

Photos from สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3's post
22/07/2021

Photos from สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3's post

ส.ป.ก. - พด. เร่งขับเคลื่อนปลูกฟ้าทะลายโจร กระชายขาว สมุนไพรสู้โควิด-19
22/07/2021
ส.ป.ก. - พด. เร่งขับเคลื่อนปลูกฟ้าทะลายโจร กระชายขาว สมุนไพรสู้โควิด-19

ส.ป.ก. - พด. เร่งขับเคลื่อนปลูกฟ้าทะลายโจร กระชายขาว สมุนไพรสู้โควิด-19

รมช.ธรรมนัส จับมือ ส.ป.ก. และ พด. เร่งขับเคลื่อนปลูกฟ้าทะลายโจร กระชายขาว สมุนไพรสู้โควิด-19

กรมพัฒนาที่ดิน-สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า
22/07/2021
กรมพัฒนาที่ดิน-สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

กรมพัฒนาที่ดิน-สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

กรมพัฒนาที่ดิน - การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช ด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.3คนป่วยต้องไปหาหมอ ....

"ธรรมนัส" สั่ง ส.ป.ก.หนุนปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร กระชายขาว สู้โควิดข่าว : ไทยรัฐออนไลน์
22/07/2021
"ธรรมนัส" สั่ง ส.ป.ก.หนุนปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร กระชายขาว สู้โควิด

"ธรรมนัส" สั่ง ส.ป.ก.หนุนปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร กระชายขาว สู้โควิด

ข่าว : ไทยรัฐออนไลน์

"ธรรมนัส" หนุน ส.ป.ก. และ พด. เร่งเดินหน้าปลูกฟ้าทะลายโจร กระชายขาว สมุนไพรสู้โควิด-19 มอบแก่เกษตรกร หลังประชาชน...

ธรรมนัส"จับมือ" ส.ป.ก." -" พด." เร่งขับเคลื่อนปลูก"ฟ้าทะลายโจร" " กระชายขาว" สมุนไพรสู้"โควิด-19ข่าว : คมชัดลึกออนไลน์
22/07/2021
"ธรรมนัส"จับมือ" ส.ป.ก." -" พด." เร่งขับเคลื่อนปลูก"ฟ้าทะลายโจร" " กระชายขาว" สมุนไพรสู้"โควิด-19"

ธรรมนัส"จับมือ" ส.ป.ก." -" พด." เร่งขับเคลื่อนปลูก"ฟ้าทะลายโจร" " กระชายขาว" สมุนไพรสู้"โควิด-19

ข่าว : คมชัดลึกออนไลน์

รมช. เกษตรฯ"ธรรมนัส พรหมเผ่า" จับมือ "ส.ป.ก." และ" พด." เร่งขับเคลื่อนปลูก"ฟ้าทะลายโจร" "กระชายขาว" สมุนไพรสู้ "โควิด-...

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ จับมือ ส.ป.ก. และ พด. เร่งขับเคลื่อนปลูกฟ้าทะลายโจร กระชายขาว สมุนไพรสู้โควิด-19
22/07/2021
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ จับมือ ส.ป.ก. และ พด. เร่งขับเคลื่อนปลูกฟ้าทะลายโจร กระชายขาว สมุนไ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ จับมือ ส.ป.ก. และ พด. เร่งขับเคลื่อนปลูกฟ้าทะลายโจร กระชายขาว สมุนไพรสู้โควิด-19

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายในการปลูกพืชสม.....

ที่อยู่

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตจตุจักร
Bangkok
10900

อยู่ระหว่างแยกเกษตร กับ แยกเสนานิคม ฝั่งเดียวกับเมเจอร์รัชโยธิน ริมถนนพหลโยธิน เยื้องตรงข้ามกับโรงพยาบาลเปาโลเกษตร รถประจำทางสายที่ผ่าน 24,26,34,39,59,104,107,129,185,503,543,206,545,524,63 สถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีเสนานิคม

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625625100

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

จุลินทรีย์สารเร่ง พด.1
จุลินทรีย์สารเร่ง พด.2
จุลินทรีย์สารเร่ง พด.3
จุลินทรีย์สารเร่่ง พด.6
จุลินทรีย์สารเร่ง พด.7
จุลินทรีย์สารเร่ง พด.9
บริการตรวจวิเคราะห์ดินและปุ๋ย
บริการให้คำปรึกษาแก้ปัญหาดิน
บริการให้คำปรึกษาการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่
บริการตรวจวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก
บริการให้คำปรึกษาการผลิตปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพ
บริการให้คำปรึกษาการใช้ปุ๋ยพืชสด
บริการให้คำปรึกษาการทำเกษตรอินทรีย์
บริการให้คำปรึกษาลดใช้เคมีทางการเกษตร
บริการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมพัฒนาที่ดินผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมพัฒนาที่ดิน:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม : วิสัยทัศน์

23 พฤษภาคม 2506 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ใช้พระราชบัญญัติ 3 ฉบับ ให้มีการจัดตั้งกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติขึ้นโดยรวมงานของกระทรวงสหกรณ์ที่มีอยู่เดิมเข้าไว้กับกรมอื่นอีก รวมทั้งหมด 13 กรม ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินเป็นกรมหนึ่งได้รับการจัดตั้งครั้งนี้ด้วย

เครื่องหมายราชการแห่งกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรูปพระอิศวรปางประทานพร และมีภาพประกอบภายในกรอบวงกลม อันแสดงความหมายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วย ดิน พืช ฝน แสงอาทิตย์ เบื้องล่างของภาพมีตัวอักษรกรมพัฒนาที่ดิน

พันธกิจ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ วิจัยพัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งกำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิตและให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านต่าง ๆ ที่ถูกต้อง ทันสมัย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดินและน้ำ โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำ การฟื้นฟูปรับปรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ยั่งยืน ภายใต้ กระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่วม พัฒนาหมอดินอาสา ยุวเกษตร เกษตรกร และกลุ่มเกษตร ให้มีความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาที่ดินเพื่อเป็นรากฐานการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงและปฎิบัติตาม พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 เป้าประสงค์หลัก 1. จัดทำแผนการใช้ที่ดินเพื่อการวางแผนพัฒนาในพื้นที่ 2. ส่งเสริมเกษตรกรทำการผลิตตามความเหมาะสมของดิน 3. พื้นที่เกษตรได้รับการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 4. พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงดิน 5. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน 6. เกษตรกรนำเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ 7. สร้างและพัฒนาต่อยอดภาคีเครือข่ายพัฒนาที่ดินให้เข้มแข็ง และยั่งยืน ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การขับเคลื่อนแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การอนุรักษ์ดินและน้ำ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การวิจัยและถ่ายถอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างพัฒนาภาคีเครือข่ายพัฒนาที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาองค์กร สีประจำกรมพัฒนาที่ดิน : สีชมพู www.ldd.go.th http://www.facebook.com/ldd.go.th http://www.facebook.com/soilmuseum http://www.facebook.com/ldd.pr http://www.youtube.com/c/กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันที่ 7 มกราคม 2563 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร หมอดินอาสา ชมรมหมอดินอาสา หมอดินอาสาใต้เคี่ยม และภาคีเครือข่าย หมอดินอาสา จากอำเภอท่าแซะ เข้าร่วมโครงการหมอดินอาสาสัญจร ในพื้นที่ หมู่ที่5ตำบลท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร โดยมี นาย เดชา ยังสุข กำนันตำบลท่าหิน นายชาญยุทธ คงตะโก หมอดินอาสา ประจำอำเภอสวี นาย วิโรจน์ ดำทุ่งหงษ์ หมอดินตำบลท่าหิน นาย นิรันดร ดีรักษา หมอดินอาสา หมู่ที่5 ตำบลท่าหินให้การต้อนรับ โดยเนื้อหา โครงการ หมอดินอาสาสัญจร เพื่อเพิ่ม ความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การปรับปรุง บำรุงดิน การป้องกันการพังทลายของดิน ให้กับเกษตรกร และผู้สนใจในพื้นที่
weifoตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์ดูดความชื้น..ควบคุม20-60%rh..iso9001..รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่อง..ทักมา idline:weifo1/0923624299
เขตบางกอกน้อยรับพด.1,2ได้ที่ไหนคะ
ขอถามครับว่า โครงการขุดบ่อสมทบ 2,500 บาท ของกรมพัฒนาที่ดิน แบบบ่อเราออกเเบบเองได้ไหมครับ ผมอยากขุดเป็นบ่อ และมีคลองน้ำด้วยนะครับ แต่จะมีปริมาณดินที่ขุดเท่ากับของกรมพัฒนาที่ดินกำหนด😆
โครงการเล็กๆเดินตามรอยพ่อ
มีที่ดินเกือบ 1 ไร อยากทำเกตรผสมผสาน ควรเริ่มจากอะไรครับ สามารถปรึกษาใครได้บ้างครับ
เรียนถามท่านอธิบดี ตำแหน่งลำดับที่3.นักวิชาการเงินและบัญชีย้ายมารับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปได้เหรอครับ ไม่ผิดระเบียบสำนักงานก.พ.เหรอครับ ช่วยตอบด้วย ปล.ผมสอบถามฝั่งสำนักงานก.พ.ด้วยแล้วครับ
อยากได้ตารางปุ๋ยสั่งตัด
อยากติดต่อหน่วยงานที่ให้ข้อมูลดินที่เกี่ยวการใช่ปุ๋ยสั้งตัดคะ
เชิญเทื่ยวงาน “มหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่” ครั้งที่ ๔ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ #ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ยอดเยี่ยมครับ