กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เครื่องหมายราชการแห่งกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรูปพระอิศวรปางประทานพร และมีภาพประกอบภายในกรอบวงกลม อันแสดงความหมายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วย ดิน พืช ฝน แสงอาทิตย์ เบื้องล่างของภาพมีตัวอักษรกรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2506 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ใช้พระราชบัญญัติ 3 ฉบับให้มีการจัดตั้งกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติขึ้นโดยรวมงานของกระทรวงสหกรณ์ที่มีอยู่เดิมเข้าไว้กับกรมอื่นอีก รวมทั้งหมด 13 กรม ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินเป็นกรมหนึ่งได้รับการจัดตั้งครั้งนี้ด้วย วิสัยทัศน์ พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม พันธกิจ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ วิจัยพัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งกำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิตและให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ ด้านต่าง ๆ ที่ถูกต้อง ทันสมัย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดินและน้ำ โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำ การฟื้นฟูปรับปรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ยั่งยืน ภายใต้ กระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่วม พัฒนาหมอดินอาสา ยุวเกษตร เกษตรกร และกลุ่มเกษตร ให้มีความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาที่ดินเพื่อเป็นรากฐานการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงและปฎิบัติตาม พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 เป้าประสงค์หลัก 1. จัดทำแผนการใช้ที่ดินเพื่อการวางแผนพัฒนาในพื้นที่ 2. ส่งเสริมเกษตรกรทำการผลิตตามความเหมาะสมของดิน 3. พื้นที่เกษตรได้รับการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 4. พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงดิน 5. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน 6. เกษตรกรนำเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ 7. สร้างและพัฒนาต่อยอดภาคีเครือข่ายพัฒนาที่ดินให้เข้มแข็ง และยั่งยืน ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การขับเคลื่อนแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การอนุรักษ์ดินและน้ำ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การวิจัยและถ่ายถอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างพัฒนาภาคีเครือข่ายพัฒนาที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาองค์กร สีประจำกรมพัฒนาที่ดิน : สีชมพู www.ldd.go.th http://www.facebook.com/ldd.go.th http://www.facebook.com/soilmuseum http://www.facebook.com/Landdevelopmentdepartment http://www.facebook.com/Landdevelopmentstation http://www.youtube.com/c/กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เปิดเหมือนปกติ

สำนักงาน กปร.
20/12/2020

สำนักงาน กปร.

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร หน่วยแพทย์พระราชทาน และบูธของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฝ้า ฯ รับเสด็จ
#สำนักงานกปร. #โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
19/12/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

🙏💛พระองค์ทรงเป็นผู้ให้เสมอมา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้💛🙏

#ทรงพระเจริญ

ธรรมนัส พรหมเผ่า
18/12/2020

ธรรมนัส พรหมเผ่า

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ ณ บ้านตุ้มเหนือ ต.ท่าจำปี จ.พะเยา

สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา
18/12/2020

สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา

📌วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563📌
--------------------------------------
📛 สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลท่าจำปี จัดงานรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่การเกษตรภาคเหนือ ณ บ้านตุ้มเหนือ หมู่ 5 ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
--------------------------------------
📛 โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวรายงาน
--------------------------------------
📛 ภายในงานมีการสาธิตการไถกลบ สาธิตการผลิตปุ๋ยหมักจากตอซังข้าว พร้อมทั้งจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการรณรงค์งดเผาตอซังและการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้ และตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเผาฟางและตอซังพืช พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนลดการเผาเศษใบไม้ เศษหญ้า วัชพืช ไม่จุดไฟเผาป่า สร้างแรงจูงใจในการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานให้เกษตรกรไว้ใช้เอง โดยการนำเศษวัสดุจากพื้นที่การเกษตร เช่น ฟางข้าว ซังข้าวโพด เป็นต้น มาผลิตปุ๋ยหมักซึ่งจะลดปัญหาการเผาเศษวัสดุได้ทางหนึ่ง ทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่วัสดุเหล่านั้นและเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินด้วย
--------------------------------------
📛 ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ว่าที่ร้อยตรี กรกฏ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการจังหวัดพะเยา เป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน และเกษตรกรสนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 600 คน
--------------------------------------

#สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา🚫📛❌📌

พด. เปิดโครงการส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟ ในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ
18/12/2020
พด. เปิดโครงการส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟ ในพื้น

พด. เปิดโครงการส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟ ในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ

พด. เปิดโครงการส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟ ในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ 1...

18/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ พระมหากรุณาธิคุณ ปกเกล้าปกกระหม่อม พระราชทาน "ห้องตรวจหาเชื้อ" ให้พสกนิกรไทย ]
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)” ภายใต้ “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” ให้กับ “โรงพยาบาล 20 แห่งทั่วประเทศ โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการก่อสร้าง เสริมความพร้อมหากมีสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งห้องตรวจหาเชื้อมีการแยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์ และผู้เข้ารับการตรวจออกจากกัน โดยใช้ระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสม มีการติดตั้งระบบฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้รับพระราชทานเป็นแห่งแรก การที่มีห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าว จะช่วยปกป้อง และลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระหว่างผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่ ยังความปลื้มปีติแก่บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชนที่เข้าใช้บริการต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

#ทรงพระเจริญ
#โควิด19
#Covid19

พด. เปิดโครงการส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟ ในพื้นที่เกษตรภาคเหนือวันศุกร์ที่ 18 ธัน...
18/12/2020

พด. เปิดโครงการส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟ ในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ให้การต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานเปิดโครงการส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟ ในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ ณ บ้านตุ้มเหนือ ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ร้อยเอก ธรรมนัส เปิดเผยว่า .. “กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกษตรกรลด ละ เลิก การเผาเศษวัสดุทางการเกษตร จึงมีมาตรการในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การเกิดไฟป่าและการเผาวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่ขนาดใหญ่ ซึ่งถ้าหากสามารถทราบถึงจุดพื้นที่ที่อ่อนไหวต่อการเผาเศษพืชเศษวัสดุทางการเกษตรจะทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถที่จะทำการรณรงค์ ส่งเสริม ลด ละ เลิก การเผา และแนะนำการบริหารจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรให้เข้าถึงเกษตรกรได้อย่างถูกต้องตรงกับพื้นที่เป้าหมาย”

ทั้งนี้เกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ ควรให้ความร่วมมือหยุดเผาตอซังพืช เศษวัสดุเหลือใช้ในไร่นา และนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงบำรุงดิน เช่น ถ้าไม่เผาเลยจะช่วยลดปัญหาหมอกควันได้อย่างดี ไม่เป็นการทำลายโครงสร้างของดิน ให้ใช้วิธีไถกลบลงในดินแทนเพื่อเป็นปุ๋ยบำรุงคุณภาพดินให้ดี ซึ่งการไถกลบตอซังข้าว ข้าวโพด ซังอ้อย และตอซังพืชต่างๆ ในพื้นที่ 1 ไร่ จะเป็นเพิ่มธาตุอาหารลงดิน ได้แก่ ธาตุไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแตสเซียม (K) คิดเป็น มูลค่า 900 บาท/ไร่ จะทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ และขอความร่วมมือจากประชาชนให้เลิกพฤติกรรมการเผาเศษไม้ ใบไม้ เศษหญ้า วัชพืชในพื้นที่โล่งเตียน และไม่จุดไฟเผาป่า พร้อมทั้งให้การสนับสนุนเกษตรกรในการทำปุ๋ยหมักคุณภาพสูง สูตรพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกรนำใช้ในพื้นที่ปลูกข้าว ข้าวโพด และอ้อย พื้นที่เป้าหมาย 100,000 ไร่ ทั้งนี้เพื่อให้มีความรู้ความสามารถที่จะบริหารจัดการเศษวัสดุตามหลักวิชาการในพื้นที่ของตนเอง และให้ปรับเปลี่ยนความคิดตลอดจนวิธีการทำเกษตรกรรมจากเดิมที่เป็นการเผาทำลายทิ้ง ให้เป็นการใช้วิธีไถกลบแทน โดยนำมาผลิตเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นการทำเองใช้เองเพื่อช่วยลดต้นทุนในการปรับปรุงบำรุงดินให้มีคุณภาพที่ดี ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดจุดความร้อน (Hotspot) มิให้เพิ่มขึ้นและช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมทางอากาศ ที่ทำให้เกิดภาวะก๊าซเรือนกระจกสาเหตุที่ทำให้โลกร้อน เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปจะได้รับผลกระทบด้านสุขภาพน้อยลง ที่สำคัญยังช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำเพื่อความยั่งยืนได้เป็นอย่างดี

“ปัญหาหมอกและควันจากการเกิดไฟป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ก่อให้เกิดผลกระทบกับสุขภาพของประชาชน รวมทั้งยังสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศเป็นอย่างมากดังที่เคยเกิดขึ้นทางภาคเหนือของประเทศไทย และมีแนวโน้มที่จะเกิดเป็นปัญหาซ้ำซาก ซึ่งจะเห็นได้จากสถิติในระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม ปี 2563 มีพื้นที่เผาไหม้ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น 9,483 จุด มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน หรือ PM 10 ในอากาศเกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ ซึ่งเกิดจากการเผาเศษวัสดุในพื้นที่การเกษตรเพื่อเตรียมแปลงปลูกพืชในฤดูถัดไป การเผาและบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกพืช โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อีกเหตุผลของการที่เกษตรกรเลือกใช้วิธีการจำกัดเศษวัสดุโดยวิธีการเผา เนื่องจากเกษตรกรไม่มีเงินทุนเพิ่มเพื่อกำจัดเศษวัสดุในวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเผาเศษวัสดุเป็นการสร้างก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศของโลก สร้างมลพิษทางอากาศนำไปสู่ภาวะโลกร้อน พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม สูญเสียอินทรีย์วัตถุธาตุอาหารในดิน ทำลายโครงสร้างดินที่เหมาะสม ทำลายห่วงโซ่อาหาร และการไถเตรียมพื้นที่ปลูกด้วยรถแทรกเตอร์นั้นมีค่าใช่จ่ายสูงกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา ได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่ภาคเหนือ” ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ธันวาคม 2563 – กรกฎาคม 2564 เพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาเร่งด่วนที่จะเกิดขึ้น โดยการส่งเสริมการไถกลบเศษวัสดุแก่เกษตรกร ถ่ายทอดองค์ความรู้การไม่เผาในพื้นที่ พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนลดการเผาเศษใบไม้ เศษหญ้า วัชพืช ไม่จุดไฟเผาป่า สร้างแรงจูงใจในการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานให้เกษตรกรไว้ใช้เอง โดยการนำเศษวัสดุจากพื้นที่การเกษตร เช่น ฟางข้าว ซังข้าวโพด เป็นต้น มาผลิตปุ๋ยหมักซึ่งจะลดปัญหาการเผาเศษวัสดุได้ทางหนึ่ง ทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่วัสดุเหล่านั้นและเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินด้วย โดยในปีงบประมาณ 2564 สถานีพัฒนาที่ดินพะเยาดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ 9 อำเภอ พื้นที่ 6,660 ไร่ และผลิตปุ๋ยหมัก 385 ตัน ซึ่งจะเป็นพื้นที่นำร่อง และตำบลต้นแบบที่จะแสดงให้เห็นถึงผลของมาตรการในการไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อลดและแก้ปัญหาหมอกควัน และรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน รักษาสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนอีกทางหนึ่ง การดำเนินงานโครงการไถกลบ และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตรจังหวัดพระเยา ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมการไถกลบ และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์”... นางสาวภัทราภรณ์ กล่าวทิ้งท้าย

http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/photo.asp?photosid=25631218_01

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

18/12/2020

Kick Off โครงการส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟ ในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ (@พะเยา)

#หยุดเผา
#พะเยาฟ้าใสไร้หมอกควัน

18/12/2020

Kick Off โครงการส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟ ในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ (@พะเยา)

#หยุดเผา
#พะเยาฟ้าใสไร้หมอกควัน

17/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมแรงร่วมใจกันเข้าช่วยเหลือสร้างห้องน้ำให้ผู้ยากไร้ เพื่อแบ่งปันความสุขและรอยยิ้มให้กันและกัน
"ผู้คนเสาะแสวงหาความสุขให้กับชีวิต แต่ยังคงมีผู้ยากไร้อีกหลายคน ที่ต้องการน้ำใจและความช่วยเหลือเพียงเพื่อเป็นแสงสว่างแห่งความสุขของชีวิต
จิตอาสา 904 ขอเป็นผู้นำในการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทน เพียงเพื่อแบ่งปันความสุขและรอยยิ้มให้กันและกัน"

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

จิตอาสาพระราชทาน
17/12/2020

จิตอาสาพระราชทาน

🌧🌧 รมว.เกษตรและสหกรณ์ สั่งการหน่วยฝนหลวงทั่วปท. เตรียมพร้อมปฎิบัติการฝนหลวงแก้ปัญหา pm 2.5 ทันที เน้นภาคกลาง ภาคเหนือ
.
💨💨 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงปัญหาฝุ่นละออง pm 2.5 ในขณะนี้ ว่าได้สั่งให้แก้ปัญหาเร่งด่วน โดยให้ฐานปฎิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศ เร่งระดมปฎิบัติการ “ฝนหลวง”ทันที ที่มีสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการปฎิบัติการและทำให้มากที่สุด เพื่อทำฝนหลวงชะล้างหมอกควันที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นหนักในพื้นที่ภาคกลาง และภาคเหนือ เพราะ 2 พื้นที่ มีหลายแห่งอากาศค่อนข้างวิกฤตหนัก รวมไปถึงพื้นที่ของ กทม.
.
🔥🔥 นอกจากการเร่งระดมปฎิบัติการฝนหลวงแล้ว ยังได้สั่งการให้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ ในพื้นที่สำรวจพื้นที่เสี่ยง พร้อมกับรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนห้ามเผาเด็ดขาด!! ไม่ว่าจะเป็น ตอซัง เผาป่า หรือวัตถุใด ๆ ในช่วงนี้
#ฝนหลวง
#PM25
#ฝุ่น

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
17/12/2020

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการจิตอาสาพระราชทาน และหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่ตรวจรักษาประชาชน
ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
เพจ.จิตอาสาพระราชทาน

“ธรรมนัส” ลุย “พะเยา-เชียงราย” ตรวจราชการ ติดตามแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร
17/12/2020
"ธรรมนัส" ลุย "พะเยา-เชียงราย" ตรวจราชการ ติดตามแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร

“ธรรมนัส” ลุย “พะเยา-เชียงราย” ตรวจราชการ ติดตามแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร

ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานปีใหม่ม้ง ประจำปี 2564 อ.ปง จ.พะเยา พร้อมลงพื้นที่พบป...

รมช.ธรรมนัส พรหมเผ่า ลงพื้นที่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ติดตามการแก้ไขปัญหาในเรื่องที่ดินทำกินของเกษตรกร
17/12/2020
รมช.ธรรมนัส พรหมเผ่า ลงพื้นที่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ติดตามการแก้ไขปัญหาในเรื่องที่ด

รมช.ธรรมนัส พรหมเผ่า ลงพื้นที่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ติดตามการแก้ไขปัญหาในเรื่องที่ดินทำกินของเกษตรกร

รมช.ธรรมนัส พรหมเผ่า ลงพื้นที่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ติดตามการแก้ไขปัญหาในเรื่องที่ดินทำกินของเกษตรกร ...

รมช. ธรรมนัส พรหมเผ่า ลงพื้นที่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ติดตามการแก้ไขปัญหาในเรื่องที่ดินทำกินของเกษตรกรวันพุธที่ 16 ธ...
17/12/2020

รมช. ธรรมนัส พรหมเผ่า ลงพื้นที่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ติดตามการแก้ไขปัญหาในเรื่องที่ดินทำกินของเกษตรกร

วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายสนอง คำสองสี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งเกษตรกรในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมรับฟังปัญหา และให้แนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องที่ดินทำกิน ณ บริเวณวัดปางอ่าย อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ได้ให้ข้อมูลพื้นที่ลาดชัน (สโลปไม่เกิน 35%) สามารถทำการเกษตรได้ และไม่อยู่ในแนวเขตป่าไม้ถาวร แก่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/photo.asp?photosid=25631216_04

รายงาน/ภาพ :สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

ที่อยู่

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตจตุจักร
Bangkok
10900

อยู่ระหว่างแยกเกษตร กับ แยกเสนานิคม ฝั่งเดียวกับเมเจอร์รัชโยธิน ริมถนนพหลโยธิน เยื้องตรงข้ามกับโรงพยาบาลเปาโลเกษตร รถประจำทางสายที่ผ่าน 24,26,34,39,59,104,107,129,185,503,543,206,545,524,63 สถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีเสนานิคม

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625625100

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมพัฒนาที่ดินผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมพัฒนาที่ดิน:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม : วิสัยทัศน์

23 พฤษภาคม 2506 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ใช้พระราชบัญญัติ 3 ฉบับ ให้มีการจัดตั้งกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติขึ้นโดยรวมงานของกระทรวงสหกรณ์ที่มีอยู่เดิมเข้าไว้กับกรมอื่นอีก รวมทั้งหมด 13 กรม ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินเป็นกรมหนึ่งได้รับการจัดตั้งครั้งนี้ด้วย

เครื่องหมายราชการแห่งกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรูปพระอิศวรปางประทานพร และมีภาพประกอบภายในกรอบวงกลม อันแสดงความหมายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วย ดิน พืช ฝน แสงอาทิตย์ เบื้องล่างของภาพมีตัวอักษรกรมพัฒนาที่ดิน

พันธกิจ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ วิจัยพัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งกำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิตและให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านต่าง ๆ ที่ถูกต้อง ทันสมัย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดินและน้ำ โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำ การฟื้นฟูปรับปรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ยั่งยืน ภายใต้ กระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่วม พัฒนาหมอดินอาสา ยุวเกษตร เกษตรกร และกลุ่มเกษตร ให้มีความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาที่ดินเพื่อเป็นรากฐานการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงและปฎิบัติตาม พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 เป้าประสงค์หลัก 1. จัดทำแผนการใช้ที่ดินเพื่อการวางแผนพัฒนาในพื้นที่ 2. ส่งเสริมเกษตรกรทำการผลิตตามความเหมาะสมของดิน 3. พื้นที่เกษตรได้รับการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 4. พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงดิน 5. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน 6. เกษตรกรนำเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ 7. สร้างและพัฒนาต่อยอดภาคีเครือข่ายพัฒนาที่ดินให้เข้มแข็ง และยั่งยืน ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การขับเคลื่อนแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การอนุรักษ์ดินและน้ำ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การวิจัยและถ่ายถอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างพัฒนาภาคีเครือข่ายพัฒนาที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาองค์กร สีประจำกรมพัฒนาที่ดิน : สีชมพู www.ldd.go.th http://www.facebook.com/ldd.go.th http://www.facebook.com/soilmuseum http://www.facebook.com/ldd.pr http://www.youtube.com/c/กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันที่ 7 มกราคม 2563 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร หมอดินอาสา ชมรมหมอดินอาสา หมอดินอาสาใต้เคี่ยม และภาคีเครือข่าย หมอดินอาสา จากอำเภอท่าแซะ เข้าร่วมโครงการหมอดินอาสาสัญจร ในพื้นที่ หมู่ที่5ตำบลท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร โดยมี นาย เดชา ยังสุข กำนันตำบลท่าหิน นายชาญยุทธ คงตะโก หมอดินอาสา ประจำอำเภอสวี นาย วิโรจน์ ดำทุ่งหงษ์ หมอดินตำบลท่าหิน นาย นิรันดร ดีรักษา หมอดินอาสา หมู่ที่5 ตำบลท่าหินให้การต้อนรับ โดยเนื้อหา โครงการ หมอดินอาสาสัญจร เพื่อเพิ่ม ความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การปรับปรุง บำรุงดิน การป้องกันการพังทลายของดิน ให้กับเกษตรกร และผู้สนใจในพื้นที่
weifoตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์ดูดความชื้น..ควบคุม20-60%rh..iso9001..รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่อง..ทักมา idline:weifo1/0923624299
เขตบางกอกน้อยรับพด.1,2ได้ที่ไหนคะ
ขอถามครับว่า โครงการขุดบ่อสมทบ 2,500 บาท ของกรมพัฒนาที่ดิน แบบบ่อเราออกเเบบเองได้ไหมครับ ผมอยากขุดเป็นบ่อ และมีคลองน้ำด้วยนะครับ แต่จะมีปริมาณดินที่ขุดเท่ากับของกรมพัฒนาที่ดินกำหนด😆
โครงการเล็กๆเดินตามรอยพ่อ
มีที่ดินเกือบ 1 ไร อยากทำเกตรผสมผสาน ควรเริ่มจากอะไรครับ สามารถปรึกษาใครได้บ้างครับ
เรียนถามท่านอธิบดี ตำแหน่งลำดับที่3.นักวิชาการเงินและบัญชีย้ายมารับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปได้เหรอครับ ไม่ผิดระเบียบสำนักงานก.พ.เหรอครับ ช่วยตอบด้วย ปล.ผมสอบถามฝั่งสำนักงานก.พ.ด้วยแล้วครับ
อยากได้ตารางปุ๋ยสั่งตัด
อยากติดต่อหน่วยงานที่ให้ข้อมูลดินที่เกี่ยวการใช่ปุ๋ยสั้งตัดคะ
เชิญเทื่ยวงาน “มหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่” ครั้งที่ ๔ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ #ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ยอดเยี่ยมครับ