กรมการทหารสื่อสาร

กรมการทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร ประวัติทหารสื่อสาร

เหล่าทหารสื่อสารถือกำเนิดขึ้นมาในกองทัพบก ตั้งแต่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๖๗
โดยพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า “บุรฉัตร” ไชยยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
(พระราชโอรสลำดับที่ ๓๕ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕) ทรงเป็นพระผู้ก่อกำเนิดเหล่า "ทหารสื่อสาร"

กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

.....อันกำลังของกองทัพ
ถึงพร้อมสรรพด้วยอาวุธ
อีกทหารชำนาญยุทธ
สุดเพรียบพร้อมกำลังพล
หากขาดการสื่อสาร
บัญชาการย่อมสับสน
ต่างฝ่ายยิ่งต่างตน
ประกอบยุทธนาการ
เช่นร่างกายเสื่อมประสาท
เสื่อมสามารถประกอบงาน
กองทัพเสื่อมสื่อสาร
ย่อมเสื่อมสิ้นแสนยากร....
คำย่อหน่วย

สื่อสาร
ส.
กรมการทหารสื่อสาร
สส.

สีประจำเหล่าทหารสื่อสาร

สีม่วง

สัญลักษณ์ / เครื่องหมายประจำเหล่า ทหารสื่อสาร

เครื่องหมายทหารสื่อสาร

รูปสายฟ้าแลบประกอบกับจักร

คำขวัญทหารสื่อสาร

รวดเร็ว แน่นอน ปลอดภัย

กรมการทหารสื่อสาร

มีหน้าที่…

วางแผน อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ การผลิต ซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร พัฒนากิจการทางการสื่อสาร ทั้งด้านโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ การสงครามข่าวสาร และอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนระบบควบคุมบังคับบัญชาของกองทัพบก กำหนดหลักนิยมและทำอุปกรณ์ ตำรา คู่มือ เกี่ยวกับการฝึก ศึกษาของเหล่าทหารสื่อสาร

ความแตกต่างระหว่าง หน่วยสื่อสาร / หน่วยทหารสื่อสาร

หน่วย
คำอธิบาย
เช่น
หน่วยสื่อสาร คือหน่วยทหารเหล่าใดก็ได้ (เว้นเหล่าทหารสื่อสาร) ที่ทำหน้าที่ทางการสื่อสาร มีขนาด เป็น หมู่ หรือ หมวด
๑. มว.ส.พัน.ร., มว.ส.กรม ร.
๒. มว.ส.พัน.ป., มว.ส.กรม ป.

หน่วยทหารสื่อสาร
๑. หน่วยทหาร ที่เป็นเหล่าทหารสื่อสาร ทำหน้าที่ทางการสื่อสาร หรือกิจกรรมของเหล่าทหารสื่อสาร
๒. มีการจัดเป็น ชุด / กองร้อย / กองพัน / กรม

๑. พัน.ส. พล.
๒. พัน.ส.ทภ.
๓. กรม ส.ทบ.
ภารกิจหลักของหน่วยสื่อสาร / หน่วยทหารสื่อสาร

ให้การสื่อสารภายในบริเวณที่ตั้ง ทก. และจัดให้มีการสื่อสารระหว่าง ทก. เพื่อสนับสนุน ผบ.หน่วย และ ฝอ. ในการสื่อสารภายในหน่วยและระหว่างหน่วย และเมื่อจำเป็นก็ให้การสนับสนุนทางการสื่อสารแก่หน่วยรอง หรือหน่วยอื่นๆ

หลักนิยมพื้นฐานการสื่อสาร 7 ข้อ
๑.ข้อจำกัดในการใช้
๒.ความเหมาะสมในการใช้เครื่องมือ
๓.ความอ่อนตัว
๔.การกระจายกำลัง
๕.ความง่ายในการปฏิบัติงาน
๖.เครื่องมือประจำหน่วย
๗.การรักษาความปลอดภัยมัชฌิมการสื่อสาร

มัชฌิมการสื่อสาร คือบรรดาเครื่องมือที่ใช้ในการรับ-ส่ง หรือนำข่าว
- แม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลไกลกันเกินกว่าเสียงของมนุษย์จะได้ยิน แต่เราก็สามารถส่งข่าวถึงกันได้โดยการใช้…ตัวแทน หรือ สัญญาณตัวแทน อาจจะเป็น พลนำสาร, การไปรษณีย์ หรือ สัตว์นำสาร ก็ได้สัญญาณอาจจะเป็น เสียง, ทัศนะ หรือ ไฟฟ้า ก็ได้ (เรียกว่า การโทรคมนาคม)

แบ่งออกเป็น

มัชฌิมการสื่อสารทางทหาร
มัชฌิมการสื่อสารทางโทรคมนาคม
มัชฌิมการสื่อสารทางทหาร

มัชฌิมของการสื่อสารทางทหาร มี ๔ ประเภท
๑.พลนำสาร (Messanger)
- พลนำสารตามกำหนดเวลา
- พลนำสารไม่กำหนดเวลา
- พลนำสารพิเศษ (หรือผู้นำสารพิเศษ)

ข้อดีของพลนำสาร คือ…พลนำสารเป็นมัชฌิมการสื่อสารที่เชื่อถือได้และปลอดภัยที่สุด
ข้อเสียของพลนำสาร คือ…เป็นอันตรายได้ง่ายจากการกระทำของข้าศึก และต้องเสียเวลาในการเดินทางมาก

๒.การไปรษณีย์ (Mail)
๓.สัตว์นำสาร (Trained Animal )
๔.การคมนาคม (Telecommunication)
(32)

ประกาศ 📢 กรมการทหารสื่อสารมีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือนชาย เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนทดแ...
24/03/2021

ประกาศ 📢 กรมการทหารสื่อสารมีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือนชาย เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนทดแทนการสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ (อัตรา ส.อ.) จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 👇🏻👇🏻

https://signal.rta.mi.th/web/inform/documents/File_20210324S4YAF.pdf

#กรมการทหารสื่อสาร #รับราชการ #ทหารกองหนุน #บุคคลพลเรือนชาย #มาเป็นทหารกันเถอะ

เรารักพระราชวงศ์ไทย Thai Royal Family.
23/03/2021

เรารักพระราชวงศ์ไทย Thai Royal Family.

วันนี้ 22 มี.ค.64 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตร "ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้จังหวัดนราธิวาส ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดนราธิวาส

เรารักพระราชวงศ์ไทย Thai Royal Family.
21/03/2021

เรารักพระราชวงศ์ไทย Thai Royal Family.

เมื่อเวลา 17.55 น. วันที่ 20 มีนาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติ และทรงเปิดวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จด้วย

ภาพจากมติชนออนไลน์

21/03/2021
U17 ของกองทัพบก กับภารกิจลาดตระเวนหาจุดความร้อนและป้อมปราม โดย บก.คฟป.ทภ.3 สน.

U17 ของกองทัพบก กับภารกิจลาดตระเวนหาจุดความร้อนและป้อมปราม โดย บก.คฟป.ทภ.3 สน.

พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รอง มทภ.3/รอง ผบ.บก.คฟป.ทภ.3 สน. ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ U17 ของกองทัพบก กับภารกิจลาด....

สืบสาน รักษา ต่อยอด
20/03/2021

สืบสาน รักษา ต่อยอด

‘เลอตอ’ พลิกฟื้น คืนชีวิต ชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ
โครงการหลวงสุดท้าย ของในหลวงรัชกาลที่ 9

#สืบสานรักษาต่อยอด

เรารักพระราชวงศ์ไทย Thai Royal Family.
19/03/2021

เรารักพระราชวงศ์ไทย Thai Royal Family.

เมื่อเวลา 18.40 น. วันที่ 18 มีนาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ เฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษต้นแบบ พร้อมอุปกรณ์และเครื่องตรวจวิเคราะห์ด้านอณูชีวโมเลกุล จำนวน 1 คัน

ในโอกาสนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เฝ้าฯ รับพระราชทานรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษต้นแบบ และรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพิ่มเติม จำนวน 4 คัน รวมทั้งหมด 5 คัน สำหรับใช้ประโยชน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ภาพจากมติชนออนไลน์

ประกาศ!! กรมการทหารสื่อสาร รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารสื่อสาร อัต...
18/03/2021

ประกาศ!! กรมการทหารสื่อสาร รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารสื่อสาร อัตรา สิบเอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

https://signal.rta.mi.th/web/inform/documents/File_20210318S2650.pdf

#กรมการทหารสื่อสาร #รับสมัครทหารกองหนุน #รับราชการ #นายทหารประทวน

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
18/03/2021

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย (ตอนที่ ๕) : กังหันน้ำชัยพัฒนา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักถึงปัญหาการเน่าเสียของแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเรื่องการแก้ไขดังกล่าวเป็นระยะดังนี้

ช่วงปี ๒๕๒๗ – ๒๕๓๐ ทรงแนะนำให้ใช้น้ำที่มีคุณภาพดีช่วยบรรเทาน้ำเสีย และวิธีกรองน้ำเสียด้วยผักตบชวาและพืชน้ำต่าง ๆ ซึ่งก็สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ผลในระดับหนึ่ง

ช่วงปี ๒๕๓๑ เป็นต้นมา พระราชทานพระราชดำริให้ประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศ โดยทรงได้แนวคิดจาก "หลุก" ซึ่งเป็นอุปกรณ์วิดน้ำเข้านาอันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถผลิตได้เองในประเทศ

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการศึกษาและวิจัยสิ่งประดิษฐ์ใหม่นี้ร่วมกับกรมชลประทาน

ช่วงปี ๒๕๓๒ กรมชลประทานรับสนองพระราชดำริในการศึกษาและสร้างต้นแบบ โดยดัดแปลงเครื่องสูบน้ำพลังน้ำจาก “กังหันน้ำสูบน้ำทุ่นลอย” ซึ่งต่อมาพระราชทานชื่อว่า “กังหันน้ำชัยพัฒนา” และนำไปติดตั้งเพื่อศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นเวลา ๔ – ๕ ปี จนประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วไปในปัจจุบัน
#พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย
#กังหันน้ำชัยพัฒนา

ที่มา : Website_มูลนิธิชัยพัฒนา

เรียบเรียง : นางสาวนัทธมน จิตเจตน์ นักจดหมายเหตุชำนาญการ
ภาพ : หนังสือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการคิดค้น

4 กองพันทหารสื่อสาร พื้นที่ กทม. จัดการแข่งขันฟุตบอลบอล กระชับมิตร เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วย และสร้าง...
17/03/2021

4 กองพันทหารสื่อสาร พื้นที่ กทม. จัดการแข่งขันฟุตบอลบอล กระชับมิตร เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วย และสร้างความสามัคคีภายในหน่วย
วันนี้ (17 มี.ค.64) เป็นการแข่งขันนัดที่ 2 โดย ส.พัน.1 เป็นเจ้าบ้าน เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือน ส.พัน.12 เมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน ผลการทำประตู 1-3 ประตู

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์
17/03/2021

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานสิ่งของแก่อาสาสมัครทหารพรานที่บาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ จ.สงขลา
.
วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ อาสาสมัครทหารพราน สกล ปัญญา กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่หน้าฐานปฏิบัติการ กองร้อยทหารพรานกองหนุน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน 49 เหตุเกิดบริเวณบ้านไอร์กือเนาะ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 และเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ กำลังพลอย่างหาที่สุดมิได้

ที่มา : https://www.matichon.co.th/court-news/news_2625276

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การสอบคัดเลือกบุคคลเรือนชาย/ทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ รุ่นที่ ๘ ป...
17/03/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การสอบคัดเลือกบุคคลเรือนชาย/ทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ รุ่นที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

พรุ้งนี้ ๑๘ มี.ค. ๖๔ เวลา ๐๗๐๐ พร้อมกันที่ โรงพลศึกษา กรมการทหารสื่อสาร

การแต่งกาย : ชุดสุภาพ เสื้อคอวีแขนสั้น กางเกงขาสั้นเหนือเข่า สวมรองเท้าผ้ากีฬาและถุงเท้า

อย่าลืม !! บัตรประจำตัวสอบ, บัตรประชาชนและปากกาสีน้ำเงินมาด้วย

เรารักพระราชวงศ์ไทย Thai Royal Family.
17/03/2021

เรารักพระราชวงศ์ไทย Thai Royal Family.

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ณ อาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพจาก : Matichon Online

ประกาศ!! วิทยาลัยการทัพบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในตำแหน่ง เสมียน ...
17/03/2021

ประกาศ!! วิทยาลัยการทัพบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในตำแหน่ง เสมียน วิทยาลัยการทัพบก (อัตราสิบเอก) (ชาย/หญิง) จำนวน ๔ อัตรา

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
16/03/2021

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก
“ศูนย์รวมองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการเพาะเห็ดหอม และการปลูกกาแฟอาราบิก้า”

ราวปีพ.ศ. ๒๕๒๔ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก มุ่งเน้นพัฒนาการเพาะเห็ดหอม ดำเนินงานโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และการปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้าโดยกรมวิชาการเกษตร และทรงพระราชทานพระราชดำริให้เจ้าหน้าที่โครงการหลวงส่งเสริมการปลูกข้าวไร่ในพื้นที่ที่ยังไม่ใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ต่อยอดสู่การส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎรในพื้นที่

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงขับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากพระตำหนักภูพิงราชนิเวศน์ ไปทอดพระเนตรโครงการหลวงตีนตก ทรงประทับเสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ บริเวณริมห้วย ภายในพื้นที่โครงการ และเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งไปเยี่ยมราษฎร ณ บ้านแม่กำปองตำบลห้วยแก้ว อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยสภาพพื้นที่ซึ่งแวดล้อมไปด้วยภูเขา ต้นไม้ และลำธาร ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก จึงกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่ต่างแวะเวียนมาผักผ่อนในบ้านพักท่ามกลางธรรมชาติ อีกทั้งสามารถลิ้มรสผลผลิตสดใหม่ และเดินทางต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงได้โดยสะดวก

เรียบเรียง : วีระยุทธ ไตรสูงเนิน นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ
ภาพ : หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ร.๙

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์
16/03/2021

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์

พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานสิ่งของ แก่ราษฎรประสบวาตภัย จ.ปราจีนบุรี
.
วันที่ 14 มีนาคม 2564
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎร ที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ไปประชุมติดตามสถานการณ์ความคืบหน้า ในการแก้ไขปัญหาวาตภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 488 ชุด ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ณ หอประชุมอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยดังกล่าว

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือราษฎรให้รับทราบ และลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลกบินทรบุรี จำนวน 10 ครอบครัว ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตประกอบสัมมาอาชีพเป็นปกติสุขได้ต่อไป ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ที่มา : https://www.matichon.co.th/court-news/news_2623176

HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya
15/03/2021

HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเข้าเฝ้า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์ พร้อมทั้งทูลเกล้า ฯ ถวายหนังสือ THAI TEXTILES TREND BOOK SPRING/SUMMER 2022 ที่พระองค์ทรงเป็นบรรณาธิการบริหาร

จิตอาสาพระราชทาน
15/03/2021

จิตอาสาพระราชทาน

🙏สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯพระราชทานห้องน้ำสำเร็จรูปแก่ รพ.สนาม

นายสิริบูรณ์ ทองบางเกาะ นายก อบต.ท่าทราย กล่าวว่า

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 โดยสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้มอบห้องน้ำสำเร็จรูป Complete Pod-UP พระราชทาน แก่โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 9 จังหวัดสมุทรสาครจำนวน 40 ห้อง ทั้งนี้สืบเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่ยังคงเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19

พระลาน
14/03/2021

พระลาน

🙏 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงเยี่ยมราษฎร และทรงมีพระราชปฏิสันถารกับน้องทาม หรือนายวรรธนะ คำอินทร์ ผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถจักรยานเพื่อผู้พิการ เมื่อปี ๒๕๕๘ บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

ขอขอบคุณ : สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ กรมประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันได้ที่ :
Website : http://www.phralan.in.th
Facebook: https://www.facebook.com/phralanofficial

เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha
14/03/2021

เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha

วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่เด็กๆ ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ขอบคุณภาพ.FB_กรมกิจการเด็กและเยาวชน

เรารักพระราชวงศ์ไทย Thai Royal Family.
13/03/2021

เรารักพระราชวงศ์ไทย Thai Royal Family.

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารหอพระสมุด วังสระปทุม กรุงเทพฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานวโรกาสให้ นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมคณะ นำเยาวชนที่ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลงประเลงมโหรี" ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 ประเภทวงมโหรี การบรรเลงเดี่ยว เครื่องดนตรี และขับร้องเพลงไทย จำนวน 10 คน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล

ภาพจาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน

เรารักพระราชวงศ์ไทย Thai Royal Family.
13/03/2021

เรารักพระราชวงศ์ไทย Thai Royal Family.

เมื่อเวลา 17.53 น. วันที่ 12 มีนาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เสด็จฯ ไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน 46 จ.พิษณุโลก เพื่อทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก ณ ที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

ภาพจากมติชนออนไลน์

เรารักกรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ Our Beloved HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn
12/03/2021

เรารักกรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ Our Beloved HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn

เมื่อวันพุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๕๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม อาคารหอพระสมุดส่วนพระองค์ วังสระปทุม ทรงเปิดงานสัมมนาวิชาการ "ครบรอบ ๑๐ ปี โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย กับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" การสัมมนาครั้งนี้ ถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์

มูลนิธิชัยพัฒนา
12/03/2021

มูลนิธิชัยพัฒนา

✨สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ณ กรมพลาธิการทหารบก จังหวัดนครราชสีมา ผ่านระบบออนไลน์

✨วันที่ 11 มีนาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทอดพระเนตรการดำเนินงาน “โครงการทหารพันธุ์ดี” ซึ่งดูแลรับผิดชอบโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ของมูลนิธิชัยพัฒนา ณ กรมพลาธิการทหารบก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงาน กปร. ผู้แทนกองทัพบก และทหารพันธุ์ดี เข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผ่านระบบออนไลน์

✨โครงการทหารพันธุ์ดี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพสามารถเก็บเมล็ดปลูกต่อได้จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ของมูลนิธิชัยพัฒนา มาใช้ในการดำเนินงานโครงการฯ โดยกรมพลาธิการทหารบก ได้เข้าร่วมโครงการทหารพันธุ์ดี ในปี 2562 และได้รับการอบรมจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ปัจจุบันกรมพลาธิการทหารบก ได้เริ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก ทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อพระราชทานแก่ราษฎร และได้ขยายผลสู่ประชาชนรอบค่าย ในโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ” ซึ่งได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักไปปลูกเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เหลือแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้าน และจำหน่ายนำรายได้มาจุนเจือครอบครัว

✨ในการนี้ ได้พระราชทานพันธุ์ปลาแก่เจ้ากรมพลาธิการทหารบก และพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก โดยเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก ได้น้อมเกล้าฯ ถวาย โคเนื้อ จำนวน 65 ตัว เพื่อพระราชทานแก่ราษฎรผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิพระราชทาน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และน้อมเกล้าฯ ถวายปุ๋ยมูลล่อ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ตามพระราชอัธยาศัย

📢📢 ประกาศ!! กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายท...
12/03/2021

📢📢 ประกาศ!! กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐ อัตรา

#กรมสรรพาวุธทหารบก #รับราชการ #คุณวุฒิวิชาชีพ

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์
11/03/2021

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคราษฎรประสบวาตภัย จ.ขอนแก่น
.
วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.15 น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ไปประชุม และติดตามสถานการณ์การเกิดวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชนบท

ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 996 ถุง ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบวาตภัย โดยจะเชิญถุงพระราชทานฯ ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ต่อไป ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นตัวแทนผู้ประสบเหตุวาตภัย กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ พร้อมเดียวกันนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัย และผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบลชนบท อำเภอชนบท จำนวน 10 ครอบครัว ซึ่งเป็นตำบลหนึ่งที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน พร้อมทั้งพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามปรกติสุขต่อไป ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ที่มา : https://www.matichon.co.th/court-news/news_2617414

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
10/03/2021

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย (ตอนที่ ๔)

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ สภาวิจัยแห่งชาติได้จัดแสดงผลงานตามโครงการอันเนื่องมาจกพระราชดำริ คือ ผลงานเรื่องทฤษฏีใหม่ (The New Theory) น้ำมันไบโอดีเซล สูตรสกัดจากน้ำมันปาล์ม (Palm Oil Formula) และฝนหลวง (Royal Rain Making) โดยทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลถึง ๕ รางวัล คือ
๑. รางวัล D’Un Concept Nouveau de Development de la Thailand พร้อมถ้วยรางวัล
๒. รางวัล Gold Medal With Mention หรือรางวัลสรรเสริญพระอัจฉริยภาพแห่งการใช้เทคโนโลยี อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมประกาศเกียรติคุณเทิดพระเกียรติให้กับผลงานประดิษฐ์คิดค้นโครงการน้ำมันไบโอดีเซล สูตรสกัดจากน้ำมันปาล์ม
๓. รางวัล Gold Medal with Mention หรือรางวัลสรรเสริญพระอัจฉริยภาพแห่งการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมประกาศเกียรติคุณเทิดพระเกียรติให้กับผลงานประดิษฐ์คิดค้นโครงการทฤษฏีใหม่
๔. รางวัล Gold Medal with Mention หรือรางวัลสรรเสริญพระอัจฉริยภาพแห่งการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมประกาศเกียรติคุณเทิดพระเกียรติให้กับผลงานประดิษฐ์คิดค้นโครงการฝนหลวง
๕. ถ้วยรางวัล SPECIAL PRIX for His Majesty The King of Thailand พร้อมประกาศนียบัตรให้กับผลงานประดิษฐ์คิดค้นทฤษฏีใหม่ ปาล์มน้ำมัน ฝนหลวง และประกาศนียบัตร Honored Member of BACCI โดยเป็นรางวัลจาก Bulgarina American Chamber of Commercial and Industry (BACCI)
#พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

ที่มา :
(๑) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ๒ กุมภาพันธ์ วันนักประดิษฐ์ ๒๕๔๖. กรุงเทพฯ : บริษัท พี แอนด์ แอดส์ จำกัด, ๒๕๔๖.
(๒) Web_สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

เรียบเรียง : นางสาวนัทธมน จิตเจตน์ นักจดหมายเหตุชำนาญการ
ภาพ : หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ร.๙

ที่อยู่

ถนน พระราม 5
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

+6622410404

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมการทหารสื่อสารผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมการทหารสื่อสาร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เงินกู้ถูกกฏหมาย อยากทำ ธุรกิจไม่มีทุน 💵 👉เราปล่อยกู้ แบบรายเดือน กู้ง่ายอนุมัติเร็ว 💵💵 5,000-ถึง300,000 💵 🔥ดอก100/2💵 **สนใจจริงๆแล้วค่อยทักไปนะ** สนใจคลิกลิงค์มาเลยค่ะ 💵https://lin.ee/ByDjiK6
ขอโทษครับ
สวัสดีทุกคนครับ กองทัพบก
จ.เลย 42180
ขออนุญาตผ่านสือสารพิกัดตำแหน่งในแผนที่GPSค่ะขอบคุณ O.K
💰💰เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) มีข้อดีอย่างไร?💰💰 ถ้าผู้ประกอบการสามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างดี จะช่วยให้ธุรกิจมีเงินเพียงพอในการซื้อสินค้าเพื่อนำมาขายและมีเงินในการชำระคืนเจ้าหนี้การค้าหรือสถาบันการเงินอื่นๆ ได้ตรงตามเวลา รวมถึงรักษาสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจอีกด้วย เงินทุนหมุนเวียนมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมาก ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรบริหารเงินให้เพียงพอต่อการชำระค่าสินค้าและหนี้สินต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่างราบรื่น ถ้าผู้ประกอบการ กำลังมองหาสินเชื่อ เราเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่พร้อมให้คำปรึกษา ให้บริการสินเชื่อ สำหรับ ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ โรงงาน บริษัท อนุมัติเร็ว ไม่มี! ค่าบริการพร้อมให้คำปรึกษา เราพร้อมดูแลเอาใจใส่ลูกค้าทั้งก่อนและหลัง การทำสัญญาด้วยความเต็มใจ เพราะลูกค้าคือ คู่ค้าทางธุรกิจของเรา โทรเลย โทรศัพท์ : 086-1443602 หรือ Id line : 0861449999 คุณธนพัฒน์ (ผู้จัดการ)
น้ำท่วมถึงชั้น 2 หรือยัง บางเขนทางไปสะพานใหม่ ท่วมนิดหน่อย
พลทหารหนีเที่ยว กองพันทหารสื่อสารอ พระราม5 #ทหารบก 621
คลิปร่วมข้อมูลโรงเรียนทหารต่างๆ ในกองทัพไทย เลือกดูเลือกชมกันได้เลย https://web.facebook.com/watch/Good.Man.Thailand.009/1180148698996648/
ขออนุญาตน่ะค่ะ🙏 สำหรับกรมทหารสื่อสารทำงานหรืออยู่ในกรมค่ะ โปรสู้โควิด‼️มาที่นีเลย!! สำหรับลูกค้าทุกท่าน ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้และการระบาดของโรค COVID-19ช่างน่ากลัวขึ้นทุกวัน😱 ร้านครัวข้างวังจึงเข้าใจและเห็นใจ❤️ทุกท่านที่อยากอดออมในเวลานี้และเก็บตัวอยู่ในบ้าน 👍อย่ามัวแต่กักตุนอาหารสำเร็จรูปจนลืมอาหารจานอร่อย ทำสดใหม่ จานต่อจานเอาไว้ข้างกายด้วยนะค่ะ😆🙏 ตั้งแต่วันนี้- จนกว่าสถานะการจะดีขึ้น ติดต่อสอบถาม📞 0989838990 🌟กดติดดาวร้านเราเพื่ออัพเดทโปรโมชั่นทุกเดือน #ข้าวซอย/ครัวข้างวัง#ส่งฟรี#ร้านอาหาร #ไม่ใส่ชูรสอาหารอร่อย สดสะอาด #delivery #อาหารไทย #แถมฟรี #ส่งฟรี
สวัสดีคับ การสื่อสารเป็นการติดต่อ..ถ้าไม่มีสิื่อสารก็ขาดการติดต่อคับ...สำคัญยิ่งที่จะต้องมีการสื่อสาร ...ด้วยความเคารพ