กรมการทหารสื่อสาร

กรมการทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร ประวัติทหารสื่อสาร

เหล่าทหารสื่อสารถือกำเนิดขึ้นมาในกองทัพบก ตั้งแต่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๖๗
โดยพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า “บุรฉัตร” ไชยยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
(พระราชโอรสลำดับที่ ๓๕ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕) ทรงเป็นพระผู้ก่อกำเนิดเหล่า "ทหารสื่อสาร"

กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

.....อันกำลังของกองทัพ
ถึงพร้อมสรรพด้วยอาวุธ
อีกทหารชำนาญยุทธ
สุดเพรียบพร้อมกำลังพล
หากขาดการสื่อสาร
บัญชาการย่อมสับสน
ต่างฝ่ายยิ่งต่างตน
ประกอบยุทธนาการ
เช่นร่างกายเสื่อมประสาท
เสื่อมสามารถประกอบงาน
กองทัพเสื่อมสื่อสาร
ย่อมเสื่อมสิ้นแสนยากร....
คำย่อหน่วย

สื่อสาร
ส.
กรมการทหารสื่อสาร
สส.

สีประจำเหล่าทหารสื่อสาร

สีม่วง

สัญลักษณ์ / เครื่องหมายประจำเหล่า ทหารสื่อสาร

เครื่องหมายทหารสื่อสาร

รูปสายฟ้าแลบประกอบกับจักร

คำขวัญทหารสื่อสาร

รวดเร็ว แน่นอน ปลอดภัย

กรมการทหารสื่อสาร

มีหน้าที่…

วางแผน อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ การผลิต ซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร พัฒนากิจการทางการสื่อสาร ทั้งด้านโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ การสงครามข่าวสาร และอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนระบบควบคุมบังคับบัญชาของกองทัพบก กำหนดหลักนิยมและทำอุปกรณ์ ตำรา คู่มือ เกี่ยวกับการฝึก ศึกษาของเหล่าทหารสื่อสาร

ความแตกต่างระหว่าง หน่วยสื่อสาร / หน่วยทหารสื่อสาร

หน่วย
คำอธิบาย
เช่น
หน่วยสื่อสาร คือหน่วยทหารเหล่าใดก็ได้ (เว้นเหล่าทหารสื่อสาร) ที่ทำหน้าที่ทางการสื่อสาร มีขนาด เป็น หมู่ หรือ หมวด
๑. มว.ส.พัน.ร., มว.ส.กรม ร.
๒. มว.ส.พัน.ป., มว.ส.กรม ป.

หน่วยทหารสื่อสาร
๑. หน่วยทหาร ที่เป็นเหล่าทหารสื่อสาร ทำหน้าที่ทางการสื่อสาร หรือกิจกรรมของเหล่าทหารสื่อสาร
๒. มีการจัดเป็น ชุด / กองร้อย / กองพัน / กรม

๑. พัน.ส. พล.
๒. พัน.ส.ทภ.
๓. กรม ส.ทบ.
ภารกิจหลักของหน่วยสื่อสาร / หน่วยทหารสื่อสาร

ให้การสื่อสารภายในบริเวณที่ตั้ง ทก. และจัดให้มีการสื่อสารระหว่าง ทก. เพื่อสนับสนุน ผบ.หน่วย และ ฝอ. ในการสื่อสารภายในหน่วยและระหว่างหน่วย และเมื่อจำเป็นก็ให้การสนับสนุนทางการสื่อสารแก่หน่วยรอง หรือหน่วยอื่นๆ

หลักนิยมพื้นฐานการสื่อสาร 7 ข้อ
๑.ข้อจำกัดในการใช้
๒.ความเหมาะสมในการใช้เครื่องมือ
๓.ความอ่อนตัว
๔.การกระจายกำลัง
๕.ความง่ายในการปฏิบัติงาน
๖.เครื่องมือประจำหน่วย
๗.การรักษาความปลอดภัยมัชฌิมการสื่อสาร

มัชฌิมการสื่อสาร คือบรรดาเครื่องมือที่ใช้ในการรับ-ส่ง หรือนำข่าว
- แม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลไกลกันเกินกว่าเสียงของมนุษย์จะได้ยิน แต่เราก็สามารถส่งข่าวถึงกันได้โดยการใช้…ตัวแทน หรือ สัญญาณตัวแทน อาจจะเป็น พลนำสาร, การไปรษณีย์ หรือ สัตว์นำสาร ก็ได้สัญญาณอาจจะเป็น เสียง, ทัศนะ หรือ ไฟฟ้า ก็ได้ (เรียกว่า การโทรคมนาคม)

แบ่งออกเป็น

มัชฌิมการสื่อสารทางทหาร
มัชฌิมการสื่อสารทางโทรคมนาคม
มัชฌิมการสื่อสารทางทหาร

มัชฌิมของการสื่อสารทางทหาร มี ๔ ประเภท
๑.พลนำสาร (Messanger)
- พลนำสารตามกำหนดเวลา
- พลนำสารไม่กำหนดเวลา
- พลนำสารพิเศษ (หรือผู้นำสารพิเศษ)

ข้อดีของพลนำสาร คือ…พลนำสารเป็นมัชฌิมการสื่อสารที่เชื่อถือได้และปลอดภัยที่สุด
ข้อเสียของพลนำสาร คือ…เป็นอันตรายได้ง่ายจากการกระทำของข้าศึก และต้องเสียเวลาในการเดินทางมาก

๒.การไปรษณีย์ (Mail)
๓.สัตว์นำสาร (Trained Animal )
๔.การคมนาคม (Telecommunication)

พล.ท.สุขสรรค์  หนองบัวล่าง  มทภ.1 รับมอบอุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้ารั่วในน้ำ จำนวน 20 ชุด จาก พล.ต.วิเศษ  เจริญสุข ผอ.ศทส.สส. ผ...
15/10/2021

พล.ท.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง มทภ.1 รับมอบอุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้ารั่วในน้ำ จำนวน 20 ชุด จาก พล.ต.วิเศษ เจริญสุข ผอ.ศทส.สส. ผู้แทน จก.สส. ณ บก.ทภ.1 เมื่อ 15 ต.ค.64 เวลา 1400

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอาหารปรุงสุกให้กับ โรงพยาบาลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ แ
15/10/2021
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอาหารปรุงสุกให้กับ โรงพยาบาลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ แ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอาหารปรุงสุกให้กับ โรงพยาบาลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ แ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอาหารปรุงสุกให้กับ โรงพยาบาลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ และ โรงพยาบาลภาชี อ...

Photos from น้ำเงินเข้ม's post
15/10/2021

Photos from น้ำเงินเข้ม's post

Photos from กรมการทหารสื่อสาร's post
14/10/2021

Photos from กรมการทหารสื่อสาร's post

Photos from กรมการทหารสื่อสาร's post
14/10/2021

Photos from กรมการทหารสื่อสาร's post

Photos from ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน's post
14/10/2021

Photos from ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน's post

Photos from ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน's post
13/10/2021

Photos from ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน's post

Photos from น้ำเงินเข้ม's post
12/10/2021

Photos from น้ำเงินเข้ม's post

Photos from พระลาน's post
11/10/2021

Photos from พระลาน's post

Photos from น้ำเงินเข้ม's post
11/10/2021

Photos from น้ำเงินเข้ม's post

Photos from น้ำเงินเข้ม's post
10/10/2021

Photos from น้ำเงินเข้ม's post

09/10/2021

💖 “…ให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน และอุโมงค์ลอดใต้ภูเขา ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำในจังหวัดมุกดาหาร ส่งให้พื้นที่เพาะปลูกอำเภอเขาวง แก้ภัยแล้งได้ยั่งยืน…”

พระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

▪ เป็นศาสตร์การบริหารจัดการน้ำจากพื้นที่น้ำมากไปยังพื้นที่ขาดน้ำ ด้วยการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ จ.มุกดาหาร ซึ่งมีปริมาณน้ำมาก มายังอ่างเก็บน้ำลำพะยังฯตอนบน ซึ่งมีน้ำน้อย สามารถสร้างประโยชน์กับพื้นที่กว่า 12,000 ไร่ และทำให้ชาวนาได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าตัว

#ศาสตร์พระราชา
#โครงการพระราชดำริ
#โครงการอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
#เศรษฐกิจพอเพียง
#porpeang.org
#ครอบครัวพอเพียง

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3DFmH4F

Photos from พระลาน's post
08/10/2021

Photos from พระลาน's post

Photos from พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์'s post
08/10/2021

Photos from พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์'s post

Photos from พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์'s post
05/10/2021

Photos from พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์'s post

Photos from กรมการทหารสื่อสาร's post
30/09/2021

Photos from กรมการทหารสื่อสาร's post

Photos from กรมการทหารสื่อสาร's post
30/09/2021

Photos from กรมการทหารสื่อสาร's post

ประกาศ!! เรื่อง ยกเลิกการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนจ้างเป็นพนักงานราชการทดแทนการสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
29/09/2021

ประกาศ!! เรื่อง ยกเลิกการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนจ้างเป็นพนักงานราชการทดแทนการสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศ!! เรื่อง ยกเลิกการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนจ้างเป็นพนักงานราชการทดแทนการสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Photos from พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์'s post
29/09/2021

Photos from พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์'s post

Photos from พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์'s post
28/09/2021

Photos from พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์'s post

Photos from พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์'s post
27/09/2021

Photos from พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์'s post

Photos from มูลนิธิชัยพัฒนา's post
24/09/2021

Photos from มูลนิธิชัยพัฒนา's post

ประกาศ!! รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดผลประเมินความรู้นายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)ดูรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบฯ...
21/09/2021

ประกาศ!! รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดผลประเมินความรู้นายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)

ดูรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบฯ ที่นี้ 👇🏻👇🏻
https://signal.rta.mi.th/web/inform/advertise_detail.php?id=83

รายละเอียดการปฏิบัติการทดสอบฯ ดังนี้
- วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ก.ย. ๖๔ ผู้เข้ารับการทดสอบ รายงานตัว/รับฟังการชี้แจงฯ ตามรอบ ณ สนามสอบก่อนเวลาเข้ารับการทดสอบฯ ๑๕ นาที (สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านฯ ให้ลงชื่อ ณ สนามสอบเพื่อทดสอบแก้ตัว)
- การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว

ประกาศ!! รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดผลประเมินความรู้นายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)

ดูรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบฯ ที่นี้ 👇🏻👇🏻
https://signal.rta.mi.th/web/inform/advertise_detail.php?id=83

รายละเอียดการปฏิบัติการทดสอบฯ ดังนี้
- วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ก.ย. ๖๔ ผู้เข้ารับการทดสอบ รายงานตัว/รับฟังการชี้แจงฯ ตามรอบ ณ สนามสอบก่อนเวลาเข้ารับการทดสอบฯ ๑๕ นาที (สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านฯ ให้ลงชื่อ ณ สนามสอบเพื่อทดสอบแก้ตัว)
- การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว

Photos from พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์'s post
21/09/2021

Photos from พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์'s post

Photos from มูลนิธิชัยพัฒนา's post
17/09/2021

Photos from มูลนิธิชัยพัฒนา's post

Photos from มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย's post
16/09/2021

Photos from มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย's post

📢📢 ประกาศ !! รายชื่อกำลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ส. รุ่นที่ ๕๘ (ศึกษาร่วมระหว่างเหล่าฯ)กำลังพลที่ได้รั...
15/09/2021

📢📢 ประกาศ !! รายชื่อกำลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ส. รุ่นที่ ๕๘ (ศึกษาร่วมระหว่างเหล่าฯ)

กำลังพลที่ได้รับการอนุมัติ ให้รายงานตัวเข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ส. รุ่นที่ ๕๘ (ศึกษาร่วมระหว่างเหล่าฯ) ในวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๔ เวลา ๐๘๐๐ ณ รร.ส.สส. หากต้องการที่พักให้แจ้ง รร.ส.สส. ทราบล่วงหน้า และเตรียมเครื่องนอนไปเป็นการส่วนตัว
การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว

Photos from พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์'s post
13/09/2021

Photos from พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์'s post

12/09/2021

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ที่ทรงมีพระดำริให้ดำเนินภารกิจด้านการเฝ้าระวังภัย ป้องกันการเกิดภัย และการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับภารกิจหลักของมูลนิธิฯ ถือเป็นภารกิจที่สำคัญของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ด้านการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยสามารถเตรียมความพร้อม และรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการเกิดอุทกภัยซ้ำซ้อน โดยเน้นการเชื่อมโยง สนับสนุน ร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ชุมชน ร่วมเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อก้าวไปสู่การเป็นตัวอย่างของโลก ในการบรรเทาทุกข์และการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ

สถานีโทรมาตรอัตโนมัติ คือ ระบบตรวจวัดอากาศ ปริมาณน้ำฝน และส่งข้อมูลทางไกลแบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่ตรวจวัดข้อมูลสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน และระดับน้ำ โดยส่งสัญญาณข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ เจ้าหน้าที่จะประมวลผลปริมาณน้ำ หากระดับน้ำสูงใกล้อันตราย จะส่งข้อความ SMS แจ้งเตือนไปยังเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย ผลที่ได้รับ ป้องกันอุทกภัยได้ทันท่วงที และลดระดับความรุนแรงของการสูญเสีย

ขอขอบคุณ : มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

#สืบสานรักษาต่อยอด
#สถานีโทรมาตรอัตโนมัติ

Photos from มูลนิธิชัยพัฒนา's post
10/09/2021

Photos from มูลนิธิชัยพัฒนา's post

Photos from สืบสาน รักษา ต่อยอด's post
08/09/2021

Photos from สืบสาน รักษา ต่อยอด's post

Photos from พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์'s post
04/09/2021

Photos from พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์'s post

สำหรับท่านที่พลาดการรับชมรายการ smart soldier สามารถรับชมผ่าน https://drive.google.com/file/d/1zYFJNIFe1V7BdZ_WuoPDOlxA4...
03/09/2021
กองทัพยุคใหม่ รู้ใช้เทคโนโลยี(สื่อสาร) master.mp4

สำหรับท่านที่พลาดการรับชมรายการ smart soldier สามารถรับชมผ่าน https://drive.google.com/file/d/1zYFJNIFe1V7BdZ_WuoPDOlxA4NoGolUD/view?usp=sharing ได้เลยครับ
“กองทัพยุคใหม่ รู้ใช้เทคโนโลยี(สื่อสาร)

Photos from มูลนิธิชัยพัฒนา's post
02/09/2021

Photos from มูลนิธิชัยพัฒนา's post

ที่อยู่

ถนน พระราม 5
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

022975204

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมการทหารสื่อสารผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมการทหารสื่อสาร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

@@🇹🇭🆔🦅[email protected]🦅🆔🇹🇭@@
มันได้เวลาแล้วท่านๆทหารทั้งหลาย ในเมื่อท่านมีเหล่าทหาร ที่มีศักยภาพเพียงพอมันสมควรที่..จะออกมาช่วยพวกคุณหมอได้แล้ว ท่านควรใช้พื้นที่ฝึกทหารใหม่ให้เป็นโรงบาลสนามได้แล้ว
ท่านใดรู้ประกาศผลสอบแล้วบ้างครับ
เงินกู้ถูกกฏหมาย อยากทำ ธุรกิจไม่มีทุน 💵 👉เราปล่อยกู้ แบบรายเดือน กู้ง่ายอนุมัติเร็ว 💵💵 5,000-ถึง300,000 💵 🔥ดอก100/2💵 **สนใจจริงๆแล้วค่อยทักไปนะ** สนใจคลิกลิงค์มาเลยค่ะ 💵https://lin.ee/ByDjiK6
ขอโทษครับ
สวัสดีทุกคนครับ กองทัพบก
จ.เลย 42180
ขออนุญาตผ่านสือสารพิกัดตำแหน่งในแผนที่GPSค่ะขอบคุณ O.K
💰💰เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) มีข้อดีอย่างไร?💰💰 ถ้าผู้ประกอบการสามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างดี จะช่วยให้ธุรกิจมีเงินเพียงพอในการซื้อสินค้าเพื่อนำมาขายและมีเงินในการชำระคืนเจ้าหนี้การค้าหรือสถาบันการเงินอื่นๆ ได้ตรงตามเวลา รวมถึงรักษาสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจอีกด้วย เงินทุนหมุนเวียนมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมาก ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรบริหารเงินให้เพียงพอต่อการชำระค่าสินค้าและหนี้สินต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่างราบรื่น ถ้าผู้ประกอบการ กำลังมองหาสินเชื่อ เราเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่พร้อมให้คำปรึกษา ให้บริการสินเชื่อ สำหรับ ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ โรงงาน บริษัท อนุมัติเร็ว ไม่มี! ค่าบริการพร้อมให้คำปรึกษา เราพร้อมดูแลเอาใจใส่ลูกค้าทั้งก่อนและหลัง การทำสัญญาด้วยความเต็มใจ เพราะลูกค้าคือ คู่ค้าทางธุรกิจของเรา โทรเลย โทรศัพท์ : 086-1443602 หรือ Id line : 0861449999 คุณธนพัฒน์ (ผู้จัดการ)
น้ำท่วมถึงชั้น 2 หรือยัง บางเขนทางไปสะพานใหม่ ท่วมนิดหน่อย
พลทหารหนีเที่ยว กองพันทหารสื่อสารอ พระราม5 #ทหารบก 621