กรมการทหารสื่อสาร

กรมการทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร
(25)

ประวัติทหารสื่อสาร เหล่าทหารสื่อสารถือกำเนิดขึ้นมาในกองทัพบก ตั้งแต่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๖๗ โดยพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า “บุรฉัตร” ไชยยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน (พระราชโอรสลำดับที่ ๓๕ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕) ทรงเป็นพระผู้ก่อกำเนิดเหล่า "ทหารสื่อสาร" กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน .....อันกำลังของกองทัพ ถึงพร้อมสรรพด้วยอาวุธ อีกทหารชำนาญยุทธ สุดเพรียบพร้อมกำลังพล หากขาดการสื่อสาร บัญชาการย่อมสับสน ต่างฝ่ายยิ่งต่างตน ประกอบยุทธนาการ เช่นร่างกายเสื่อมประสาท เสื่อมสามารถประกอบงาน กองทัพเสื่อมสื่อสาร ย่อมเสื่อมสิ้นแสนยากร.... คำย่อหน่วย สื่อสาร ส. กรมการทหารสื่อสาร สส. สีประจำเหล่าทหารสื่อสาร สีม่วง สัญลักษณ์ / เครื่องหมายประจำเหล่า ทหารสื่อสาร เครื่องหมายทหารสื่อสาร รูปสายฟ้าแลบประกอบกับจักร คำขวัญทหารสื่อสาร รวดเร็ว แน่นอน ปลอดภัย กรมการทหารสื่อสาร มีหน้าที่… วางแผน อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ การผลิต ซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร พัฒนากิจการทางการสื่อสาร ทั้งด้านโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ การสงครามข่าวสาร และอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนระบบควบคุมบังคับบัญชาของกองทัพบก กำหนดหลักนิยมและทำอุปกรณ์ ตำรา คู่มือ เกี่ยวกับการฝึก ศึกษาของเหล่าทหารสื่อสาร ความแตกต่างระหว่าง หน่วยสื่อสาร / หน่วยทหารสื่อสาร หน่วย คำอธิบาย เช่น หน่วยสื่อสาร คือหน่วยทหารเหล่าใดก็ได้ (เว้นเหล่าทหารสื่อสาร) ที่ทำหน้าที่ทางการสื่อสาร มีขนาด เป็น หมู่ หรือ หมวด ๑. มว.ส.พัน.ร., มว.ส.กรม ร. ๒. มว.ส.พัน.ป., มว.ส.กรม ป. หน่วยทหารสื่อสาร ๑. หน่วยทหาร ที่เป็นเหล่าทหารสื่อสาร ทำหน้าที่ทางการสื่อสาร หรือกิจกรรมของเหล่าทหารสื่อสาร ๒. มีการจัดเป็น ชุด / กองร้อย / กองพัน / กรม ๑. พัน.ส. พล. ๒. พัน.ส.ทภ. ๓. กรม ส.ทบ. ภารกิจหลักของหน่วยสื่อสาร / หน่วยทหารสื่อสาร ให้การสื่อสารภายในบริเวณที่ตั้ง ทก. และจัดให้มีการสื่อสารระหว่าง ทก. เพื่อสนับสนุน ผบ.หน่วย และ ฝอ. ในการสื่อสารภายในหน่วยและระหว่างหน่วย และเมื่อจำเป็นก็ให้การสนับสนุนทางการสื่อสารแก่หน่วยรอง หรือหน่วยอื่นๆ หลักนิยมพื้นฐานการสื่อสาร 7 ข้อ ๑.ข้อจำกัดในการใช้ ๒.ความเหมาะสมในการใช้เครื่องมือ ๓.ความอ่อนตัว ๔.การกระจายกำลัง ๕.ความง่ายในการปฏิบัติงาน ๖.เครื่องมือประจำหน่วย ๗.การรักษาความปลอดภัยมัชฌิมการสื่อสาร มัชฌิมการสื่อสาร คือบรรดาเครื่องมือที่ใช้ในการรับ-ส่ง หรือนำข่าว - แม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลไกลกันเกินกว่าเสียงของมนุษย์จะได้ยิน แต่เราก็สามารถส่งข่าวถึงกันได้โดยการใช้…ตัวแทน หรือ สัญญาณตัวแทน อาจจะเป็น พลนำสาร, การไปรษณีย์ หรือ สัตว์นำสาร ก็ได้สัญญาณอาจจะเป็น เสียง, ทัศนะ หรือ ไฟฟ้า ก็ได้ (เรียกว่า การโทรคมนาคม) แบ่งออกเป็น มัชฌิมการสื่อสารทางทหาร มัชฌิมการสื่อสารทางโทรคมนาคม มัชฌิมการสื่อสารทางทหาร มัชฌิมของการสื่อสารทางทหาร มี ๔ ประเภท ๑.พลนำสาร (Messanger) - พลนำสารตามกำหนดเวลา - พลนำสารไม่กำหนดเวลา - พลนำสารพิเศษ (หรือผู้นำสารพิเศษ) ข้อดีของพลนำสาร คือ…พลนำสารเป็นมัชฌิมการสื่อสารที่เชื่อถือได้และปลอดภัยที่สุด ข้อเสียของพลนำสาร คือ…เป็นอันตรายได้ง่ายจากการกระทำของข้าศึก และต้องเสียเวลาในการเดินทางมาก ๒.การไปรษณีย์ (Mail) ๓.สัตว์นำสาร (Trained Animal ) ๔.การคมนาคม (Telecommunication)

06/06/2020

🛵🍛 ผู้ให้อิ่มใจ ผู้รับอิ่มท้อง

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. กองพันทหารสื่อสารที่ 3 กองพลทหารราบที่ 3 จัดชุด ARMY DELIVERY มอบข้าวกล่อง+น้ำดื่ม+ขนม จำนวน 40 ชุด ให้กับประชาชนผู้ที่มีความยากจน คนชรา และผู้ป่วยติดเตียง ที่มีความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ณ บ.หนองพุดซา ม.5 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ผลการปฏิบัติ ประชาชนมีความดีใจเป็นอย่างยิ่ง

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
#ArmyPRCenter
#กองทัพภาคที่2
#3INFDIV
#สพัน3 #3rdSignalBattalion

จก.สส. นำคณะ ผบช. หน.นขต.สส. บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโร...
05/06/2020

จก.สส. นำคณะ ผบช. หน.นขต.สส. บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563

จก.สส. นำคณะ ผบช. หน.นขต.สส. บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563

เปิดรับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน ชาย/หญิง จำนวน ๗ ตำแหน่งตั้งแต่ ๘ - ๑๑ มิ.ย.๖๓ ณ กรมการทหารสื่อสาร บริเวณ มว.บริการ...
05/06/2020

เปิดรับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน ชาย/หญิง จำนวน ๗ ตำแหน่ง

ตั้งแต่ ๘ - ๑๑ มิ.ย.๖๓ ณ กรมการทหารสื่อสาร บริเวณ มว.บริการที่ ๔ กบร.สส.

ระเบียบการสมัคร : https://drive.google.com/file/d/1K2DjMXqO6jQzYETjCLh7HLFOruHELV6U/view
Download ใบสมัคร : https://drive.google.com/file/d/15uabdQHNsEvmXERIlrZ19CS2N7JfCJ7x/view?fbclid=IwAR1t-jIwwgnYs5Xc4V9pHODxI_Di18kiKf8VP1pPPftjbHvzybKAT-veHGg

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.63 คุณกัญญ์กนก สวนแก้ว ประธาน สม.สส. นำคณะ สม.สส. มอบถุงยังชีพแก่กำลังพล สส. กำลังพลผู้พักอาศัยในพื้น...
05/06/2020

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.63 คุณกัญญ์กนก สวนแก้ว ประธาน สม.สส. นำคณะ สม.สส. มอบถุงยังชีพแก่กำลังพล สส. กำลังพลผู้พักอาศัยในพื้นที่บางเขน กภ.สส., กซสอ.สส. และกำลังพลใน ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.63 คุณกัญญ์กนก สวนแก้ว ประธาน สม.สส. นำคณะ สม.สส. มอบถุงยังชีพแก่กำลังพล สส. กำลังพลผู้พักอาศัยในพื้นที่บางเขน กภ.สส., กซสอ.สส. และกำลังพลใน ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 2

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 พล.ท.วสันต์  สวนแก้ว จก.สส. พร้อมภริยา นำข้าราชการ ผบช. และภริยา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเ...
03/06/2020

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 พล.ท.วสันต์ สวนแก้ว จก.สส. พร้อมภริยา นำข้าราชการ ผบช. และภริยา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ พระบรมมหาราชวัง

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 พล.ท.วสันต์ สวนแก้ว จก.สส. พร้อมภริยา นำข้าราชการ ผบช. และภริยา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ พระบรมมหาราชวัง

๓ มิถุนายน ๒๕๖๓เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
03/06/2020

๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Army Spoke Team
30/05/2020

Army Spoke Team

🔻ทบ.กำชับทหารกองประจำการลาพักกลับบ้าน “การ์ดอย่าตก” คงวินัยทหารต้าน COVID-19 หลังรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการระยะ 3

📍จากสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้น กองทัพบกได้มีมาตรการพิทักษ์กำลังพลไม่ให้มีการติดเชื้อควบคู่ไปกับการสนับสนุนรัฐบาลและดูแลช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอด ทั้งนี้ที่ผ่านมากองทัพบกได้กำหนดแนวทางป้องกันการติดเชื้อ สำหรับทหารกองประจำการโดยให้ชะลอการลาพัก และให้ประจำอยู่ในหน่วยทหาร ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา เพื่อป้องกันการติดเชื้อในหมู่ทหาร เป็นผลให้ตลอด 3 เดือนที่ผ่านมาไม่พบการติดเชื้อในค่ายทหาร และกำลังพลมีสุขภาพแข็งแรงสามารถออกไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตลอดเวลาที่ชะลอการลาพักของทหารกองประจำการ หน่วยทหารได้มีการสร้างการตระหนักรู้ในการป้องกัน COVID-19 เสริมสร้างทักษะทางทหารพร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการผ่อนคลาย อาทิ ออกกำลังกาย, เล่นกีฬา, ชมภาพยนตร์/แสดงดนตรี จัดเลี้ยงอาหารภายใต้มาตรฐานด้านสาธารณสุข จัดโครงการพาทหารเยี่ยมบ้าน เป็นต้น ซึ่งทหารกองประจำการได้ปฏิบัติตามวินัยทหารต้าน COVID-19 อย่างเคร่งครัด ถือเป็นวิถีปฏิบัติใหม่(New Normal) ที่กองทัพบกได้ปลูกฝังให้กับกำลังพลในช่วงเวลาที่ผ่านมา

📍ล่าสุด หลังรัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 ประกอบกับทหารกองประจำการมีพื้นความรู้ความเข้าใจและมีวินัยในการปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบกในการป้องกัน COVID-19 สามารถดูแลตนเองได้ ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 63 เป็นต้นไป ทหารกองประจำการที่ไม่ติดภารกิจก็จะทยอยลาพักกลับบ้านได้ตามปกติ โดยกองทัพบกได้กำหนดแนวทางการลาพักที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกัน COVID-19 อาทิ หน่วยต้นสังกัดออกหนังสือการเดินทางข้ามเขตจังหวัด มีการตรวจสอบการแพร่ระบาดของพื้นที่ปลายทาง การตรวจไข้คัดกรองก่อนและหลังการลาพัก ตลอดจนการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังหลังจากกลับลาพัก พร้อมย้ำให้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดตลอดการเดินทางและการพักอยู่กับครอบครัว สำหรับกำลังพลของกองทัพบกในส่วนอื่นยังคงปฏิบัติตามแนวคู่มือทหารต้าน COVID-19 และตามกรอบที่กองทัพบกกำหนด

............................... 30 พฤษภาคม 2563

SMART Soldiers Strong ARMY
28/05/2020

SMART Soldiers Strong ARMY

“ลบเพื่อเพิ่ม”
ARMY TATTOO REMOVAL

โครงการ “ลบรอยสัก” ให้กับทหารกองประจำการ ที่มีความประสงค์และคุณสมบัติพร้อมในการเข้ารับการศึกษา ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก เพื่อเข้ารับราชการ เป็นการเพิ่ม “โอกาส” ให้กับกำลังพลชั้นผู้น้อย ที่ในอดีตในวัยรุ่น อาจจะมีเหตุผลในการสักต่างๆ นานา

บ้างก็สักเพราะผลทางจิตใจ ครูบาอาจารย์สักให้
บ้างก็สักเพราะความคึกคะนอง ไม่ทันชั่งคิด
บ้างก็สักเพราะต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีม
บ้างก็สักเพราะยอมเป็นหนูทดลองเข็ม
บ้างก็สักเพราะต้องการแสดงคำมั่น
บ้างก็สักเพราะความชอบ ศิลปะ

แต่แล้วในวันนึง ที่มี ”โอกาส” จะเข้ารับราชการ กลับไม่สามารถคว้าโอกาสนั้นมาได้ เพราะ “รอยสัก” ที่ฝังกับเรามาตั้งแต่อดีต

ในวันนี้ กองทัพบก โดยดำริของ ผบ.ทบ. ได้มอบโอกาสสำคัญให้กับน้องๆ เหล่านี้ ริเริ่มโครงการลบรอยสักให้กับกำลังพล เพื่อให้สามารถเข้ารับราชการได้ตามหลักเกณฑ์

จึงถือเป็น “โอกาส” ที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของน้องๆเหล่านี้ ที่จะได้มีอาชีพที่มั่นคงและมีเกียรติ เป็นที่พึ่งให้แก่ครอบครัว และสร้างความภาคภูมิใจให้กับชีวิตตนเอง

#ลบเพื่อเพิ่ม
#ARMYtattooremoval
#SMARTsoldiersstrongARMY

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 พล.ท.วสันต์ สวนแก้ว เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร ผู...
27/05/2020

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 พล.ท.วสันต์ สวนแก้ว เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 บก.สส.

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 พล.ท.วสันต์ สวนแก้ว เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 บก.สส.

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 พล.ท.วสันต์ สวนแก้ว เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร ผู...
27/05/2020

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 พล.ท.วสันต์ สวนแก้ว เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 บก.สส.

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 พล.ท.วสันต์ สวนแก้ว เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 บก.สส.

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 พล.ท.วสันต์ สวนแก้ว เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร ผู้...
27/05/2020

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 พล.ท.วสันต์ สวนแก้ว เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 บก.สส.

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 พล.ท.วสันต์ สวนแก้ว เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 บก.สส.

Photos from กรมการทหารสื่อสาร's post
27/05/2020

Photos from กรมการทหารสื่อสาร's post

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.63 คุณกัญญ์กนก สวนแก้ว ประธาน สม.สส. นำคณะ สม.สส. มอบเจลแอลกอฮอล์ให้แก่กำลังพล สส. ณ ชั้นล่างอาคาร บก...
21/05/2020

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.63 คุณกัญญ์กนก สวนแก้ว ประธาน สม.สส. นำคณะ สม.สส. มอบเจลแอลกอฮอล์ให้แก่กำลังพล สส. ณ ชั้นล่างอาคาร บก.สส.

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.63 คุณกัญญ์กนก สวนแก้ว ประธาน สม.สส. นำคณะ สม.สส. มอบเจลแอลกอฮอล์ให้แก่กำลังพล สส. ณ ชั้นล่างอาคาร บก.สส.

19/05/2020

#กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน
#กองพันทหารสื่อสารที่ 22 กองทัพภาคที่ 2
#ArmyMobileBarberShop
กองทัพบก โดย กองพันทหารสื่อสารที่22 กองทัพภาคที่2 ออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชน โดยจัดกิจกรรม “Army Mobile Barber Shop” เมื่อวันอังคารที่ 19 พ.ค.63 ณ.ชุมชนสุรนารีวิลเลจน์ อ.เมือง จว.นครราชสีมา เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย และบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

18/05/2020

"เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน" ❤💂‍♂️

กองพันทหารสื่อสารที่ 3 กองพลทหารราบที่ 3 จัดชุดกิจการพลเรือนพร้อมด้วยทหารกองประจำการ เดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านพบปะครอบครัว ซึ่งเป็นห้วงของการงดลาพัก เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ต่อสู้กับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค - บริโภคให้กับครอบครัวของทหารกองประจำการ เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว

ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชามีความห่วงใยและให้ความสำคัญกับครอบครัวของน้องๆ ทหารกองประจำการ เป็นอย่างยิ่ง

กองพันทหารสื่อสารที่ 22 กองทัพภาคที่ 2
15/05/2020

กองพันทหารสื่อสารที่ 22 กองทัพภาคที่ 2

#กองทัพบก
#กองพันทหารสื่อสารที่ 22 กองทัพภาคที่ 2

#ArmyDelivery

"พวกเราขอเป็นเศษเสี้ยวหนึ่ง ที่จะช่วยดูแลพี่น้องประชาชน ผ่านพ้น Covid-19 ไปด้วยกัน"

กองพันทหารสื่อสารที่ 22 กองทัพภาคที่ 2 จัดกำลังพล พร้อมรถจักรยานยนต์ "ARMY Delivery" นำเครื่องอุปโภค บริโภค อาหารและน้ำดื่ม แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนบุ่งตาหลั่ว ชุมชนราชนิกูล และชุมชนหนองปรือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านชุมชนรอบค่ายสุรนารี

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.63กองพันทหารสื่อสารที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 ดำเนินโครงการ Army Electrician Repairment และ โครงการ Army...
15/05/2020

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.63
กองพันทหารสื่อสารที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 ดำเนินโครงการ
Army Electrician Repairment และ โครงการ Army Barber Delivery
โดยเป็นการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และบริการตัดผมให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติCovid-19 ที่ศาลากลางหมู่บ้าน และเดินเท้าเข้าไปให้บริการถึงบ้านเรือนประชาชน
ณ บ้านโด ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.63 คุณกัญญ์กนก สวนแก้ว ประธาน สม.สส. นำคณะ สม.สส. มอบถุงยังชีพแก่กำลังพล สส. กำลังพลผู้พักอาศัยในพื้นท...
12/05/2020

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.63 คุณกัญญ์กนก สวนแก้ว ประธาน สม.สส. นำคณะ สม.สส. มอบถุงยังชีพแก่กำลังพล สส. กำลังพลผู้พักอาศัยในพื้นที่บางเขน กภ.สส., กซสอ.สส. และกำลังพลใน ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.63 คุณกัญญ์กนก สวนแก้ว ประธาน สม.สส. นำคณะ สม.สส. มอบถุงยังชีพแก่กำลังพล สส. กำลังพลผู้พักอาศัยในพื้นที่บางเขน กภ.สส., กซสอ.สส. และกำลังพลใน ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

10/05/2020

กองพันทหารสื่อสารที่ 3 กองพลทหารราบที่ 3 ดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ในชื่อโครงการ...
"Army Delivery ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโควิด-19"

"ช่วยเหลือเกษตรกร  รับซื้อแคนตาลูปจากสวน ช่วงสถานการณ์โควิด-19" กองพันทหารสื่อสารที่ 3 กองพลทหารราบที่ 3 ได้ดำเนินการรับ...
05/05/2020

"ช่วยเหลือเกษตรกร รับซื้อแคนตาลูปจากสวน ช่วงสถานการณ์โควิด-19"
กองพันทหารสื่อสารที่ 3 กองพลทหารราบที่ 3 ได้ดำเนินการรับซื้อสินค้าผลผลิตทางการเกษตร
ตามนโยบาย ผบ.ทบ. โดยการรับซื้อแคนตาลูปจากสวนเกษตรกรโดยตรง ในพื้นที่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 และนำไปประกอบเลี้ยงแก่ทหารกองประจำการ รวมทั้งแจกจ่ายให้กำลังพลภายในหน่วยต่อไป...

"ทหารสื่อสารอีสาน สู้ศึกแห่งศักดิ์ศรี ในการแข่งขันตำส้มตำลีลา "เมื่อ 1 พ.ค.63 กองพันทหารสื่อสารที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 จ...
01/05/2020

"ทหารสื่อสารอีสาน สู้ศึกแห่งศักดิ์ศรี ในการแข่งขันตำส้มตำลีลา "

เมื่อ 1 พ.ค.63
กองพันทหารสื่อสารที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 จัดกิจกรรมแข่งขันตำส้มตำลีลา "ศึกแห่งศักดิ์ศรีลูกข้าวเหนียว" เพื่อเป็นการผ่อนคลาย และสร้างขวัญกำลังใจให้กับน้องๆพลทหาร ในห้วงการงดลาพักเยี่ยมบ้านจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid-19 ในงานมีการบรรเลงดนตรีสดตลอดกิจกรรม พร้อมทั้งจัดให้มีอาหารพิเศษให้กับน้องๆพลทหาร

วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 0930 พล.ท.วสันต์ สวนแก้ว เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญ...
23/04/2020

วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 0930 พล.ท.วสันต์ สวนแก้ว เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 บก.สส.

วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 0930 พล.ท.วสันต์ สวนแก้ว เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 บก.สส.

SMART Soldiers Strong ARMY
22/04/2020

SMART Soldiers Strong ARMY

ตามที่ ผบ.ทบ. ได้คำมีสั่งการ 7 ข้อ ถึงกำลังพลกองทัพบก เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ห้วงเวลา 25 มีนาคม - 23 เมษายน

ล่าสุดได้มีสั่งการให้ขยายเวลาการปฏิบัติไปจนกว่ารัฐบาลจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ตามข้อกำหนดของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน...

"ให้กำลังพลปฏิบัติตามคำสั่งการของผู้บัญชาการทหารบก ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ลงวันที่ 25 มี.ค. 63 ต่อไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือตามที่รัฐบาลกำหนด

...ทั้งนี้ขอให้กำลังพลติดตามสถานการณ์และปฏิบัติตามคำสั่งของกองทัพบกอย่างเคร่งครัด...
รวมถึงให้กำลังพลดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงพร้อมช่วยเหลือประชาชนต่อไป"

พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์
ผู้บัญชาการทหารบก

#วินัยทหารต้านโควิด19
#SMARTsoldiersstrongARMY
#สู้ไปด้วยกัน
#ประเทศไทยต้องชนะ

Army Spoke Team
16/04/2020

Army Spoke Team

🚩ผบ.ทบ.มอบกองทัพภาคเตรียมมาตรการเปิดด่านรับคนไทยกลับประเทศ ให้หน่วยทหารนำผลผลิตทหารพันธุ์ดีช่วยประชาชน เตรียมเสนอสิทธิเพิ่มเติมให้กำลังพลสายแพทย์ที่ทุ่มเทในสถานการณ์ COVID-19

🚩เช้าวันนี้ ที่กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเร้นซ์กับผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศ โดยมีการรายงานการเตรียมความพร้อมของกองกำลังชายแดนของกองทัพบก ในการปฏิบัติงาน ณ พื้นที่ด่านตรวจด่านคัดกรองการเข้า – ออกประเทศทางบก รองรับมาตรการที่ทางรัฐบาลจะอนุญาตให้มีการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรของคนสัญชาติไทยจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านจุดผ่านแดนถาวร ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 63 เป็นต้นไป ซึ่งผู้บัญชาการทหารบก ได้กำชับให้กองทัพภาคได้ประสานงานกับแต่ละจังหวัด ด่านตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การดูแลและอำนวยความสะดวกประชาชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมทั้งด้านกฎหมายและสาธารณสุข ตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ อาทิ การตรวจสอบประวัติ การคัดกรองโรค การเคลื่อนย้าย และการนำเข้าสู่กระบวนการสังเกตอาการและสถานที่ควบคุม โดยให้ทุกกองทัพภาคปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ครอบคลุมไปถึงการเพิ่มความเข้มงวดป้องกันไม่ให้มีการลักลอบเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติ ทั้งนี้ ในปัจจุบัน กองกำลังชายแดนของกองทัพบกได้จัดชุดคัดกรองสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข ณ จุดผ่านแดนทางบก จำนวน 15 จุดทั่วประเทศ

🚩ในวันนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้กล่าวถึงศักยภาพด้านการแพทย์ของกองทัพบกในการสนับสนุนรัฐบาล และดูแลประชาชน และกำลังทหารในสถานการณ์ COVID-19 โดยเฉพาะบุคคลากรทางด้านการแพทย์ของกรมแพทย์ทหารบก ที่สามารถบริหารจัดการตามแนวทางของศูนย์ COVID-19 รัฐบาล ทั้งด้านการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลและการดูแลสถานที่ควบคุมแห่งรัฐทั้ง 3 แห่ง ที่กองทัพบกรับผิดชอบ รวมถึงการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามได้เป็นอย่างดี โดยระบุว่ากองทัพบกจะได้เสนอขอให้กระทรวงกลาโหมและรัฐบาลพิจารณาการดูแลสิทธิกำลังพลและสวัสดิการเพิ่มเติมให้กับบุคคลากรทางการแพทย์เหล่านี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และความก้าวหน้าในวิชาชีพ อย่างไรก็ตาม การเตรียมกำลังบุคคลากรทางด้านการแพทย์ ยังคงมีความจำเป็น ผู้บัญชาการทหารบกสั่งการให้มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้กับกำลังพลเหล่าแพทย์ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาล ที่กองทัพบกได้จัดทำบัญชีรายชื่อไว้แล้ว ให้พร้อมเป็นกำลังเสริมและช่วยแบ่งเบาภาระของบุคคลากรสายแพทย์ที่เป็นกำลังหลัก

🚩ส่วนความคืบหน้าในการดูแลสถานที่ควบคุมแห่งรัฐที่กองทัพบกได้รับมอบหมายให้จัดตั้งทั้ง 3 แห่ง คือ โรงแรมเดอะภัทรา, โรงแรมแอมบาสเดอร์ กทม. และ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ชลบุรีนั้น ขณะนี้ทั้ง 2 สถานที่แรก มีผู้เข้ารับการสังเกตอาการจำนวน 496 คน ส่วนที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ชลบุรี ได้มีการเตรียมสถานที่และซักซ้อมการปฏิบัติพร้อมที่จะรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศชุดแรก (มัลดีฟ) เข้าพักพิงในบ่ายวันนี้ จำนวน 82 คน โดยมีชุดคัดกรองและรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี และ ชุดรักษาความปลอดภัยจากมณฑลทหารบกที่ 14 รับผิดชอบ

🚩ผู้บัญชาการทหารบก ยังได้ชื่นชมหน่วยทหารที่ใช้ศักยภาพและนำยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ออกมาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในหลายลักษณะ อาทิ การนำรถครัวสนามประกอบอาหารปรุงสดแจกจ่ายให้ประชาชน โดยมีภาคส่วนต่างๆ ร่วมให้การสนับสนุน, การประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนจัดทำถุงยังชีพไปมอบให้ประชาชน และที่สำคัญ คือ ขอให้หน่วยทหารได้น้อมนำแนวทางพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนำพืชผักและผลิตผลจากโครงการทหารพันธุ์ดีที่หน่วยดำเนินการอยู่ ออกจำหน่ายให้กับประชาชน ในราคาย่อมเยาว์ เป็นการแสดงความมีน้ำใจ แบ่งปันในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ขอให้หน่วยทหารช่วยดูแลประชาชน ป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อเพิ่ม รวมถึงขอให้กำลังใจทุกคน ให้อดทน เคร่งครัดปฏิบัติตนตามมาตรการลดการติดเชื้อของภาครัฐ เพื่อให้ประเทศไทยกลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
...................................................
16 เมษายน 2563

เรารักกองทัพบก
15/04/2020

เรารักกองทัพบก

" ทหาร!! ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย "

ทหารจาก กองพันทหารสื่อสารที่ 1 ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอัคคีภัย ในพื้นที่บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
โดยได้ดำเนินการรื้อถอนซากปรักหักพังและช่วยเก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

SMART Soldiers Strong ARMY
14/04/2020

SMART Soldiers Strong ARMY

.....กองทัพบกเพิ่มกำลัง จนท.แพทย์ทหาร, พยาบาลทหาร, นายสิบเสนารักษ์ ให้พร้อมสำหรับการสนับสนุน จนท.สาธารณสุขในการตรวจคัดกรองนักเรียน AFS จากสหรัฐอเมริกาจำนวน 152 คน ที่จะเดินทางกลับมาถึงไทย

.....เผื่อท่านที่อาจจะยังไม่รู้จักว่า นักเรียน AFS คืออะไร AFS คือชื่อโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างประเทศ มีชื่อเต็มคือ AFS Intercultural Programs ซึ่งแต่ก่อนมีชื่อเรียกว่า American Field Service เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2457 ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ซึ่งรวมถึงไทยเราด้วย โดย AFS เริ่มก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2505 โดยได้รับการสนันสนุนจากสำนักข่าวสารอเมริกันหรือ U.S Information Service (USIS) โดยให้ทุนแก่เยาวชนไทยได้ไปศึกษาในอเมริกาเป็นเวลา 1 ปี ต่อมาประเทศไทยได้เปิดรับ นร.แลกเปลี่ยนจากสหรัฐอเมริกาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเชิงวัฒนธรรมซึ่งกันและกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

.....โดยนักเรียนไทยทุน AFS จากสหรัฐที่จะเดินทางกลับไทยนั้น จะกลับมาด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำ Delta Airlines ของสหรัฐ ที่มารับทหารอเมริกาที่ฝึก Haumarn Guardian 2020 หรือหนุมานการ์เดียนเสร็จ โดยเครื่องบินจะมาลงที่สนามบินอู่ตะเภา แล้วส่งนักเรียน 152 คน เข้าโรงแรม Ambassador City จอมเทียน พัทยา และ จนท.จะทำการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ต่อไป

.....นอกจากนี้ทางกองทัพบกได้มีการปรับ เลื่อน หลักสูตรทางทหารต่างๆ ที่เดิมมีห้วงเวลาการฝึกในช่วงนี้ออกไปก่อน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายในหน่วยหรือโรงเรียนทหาร และจะกลับมาดำเนินการจัดฝึกภายหลัง หลังจากสถานการณ์กลับมาเป็นปกติ

#smartsoldiersstrongarmy
#Covid_19
#กองทัพบกร่วมฝ่าวิกฤติโควิด19

ที่อยู่

ถนน พระราม 5
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

022975204

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมการทหารสื่อสารผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมการทหารสื่อสาร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

คลิปร่วมข้อมูลโรงเรียนทหารต่างๆ ในกองทัพไทย เลือกดูเลือกชมกันได้เลย https://web.facebook.com/watch/Good.Man.Thailand.009/1180148698996648/
ขออนุญาตน่ะค่ะ🙏 สำหรับกรมทหารสื่อสารทำงานหรืออยู่ในกรมค่ะ โปรสู้โควิด‼️มาที่นีเลย!! สำหรับลูกค้าทุกท่าน ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้และการระบาดของโรค COVID-19ช่างน่ากลัวขึ้นทุกวัน😱 ร้านครัวข้างวังจึงเข้าใจและเห็นใจ❤️ทุกท่านที่อยากอดออมในเวลานี้และเก็บตัวอยู่ในบ้าน 👍อย่ามัวแต่กักตุนอาหารสำเร็จรูปจนลืมอาหารจานอร่อย ทำสดใหม่ จานต่อจานเอาไว้ข้างกายด้วยนะค่ะ😆🙏 ตั้งแต่วันนี้- จนกว่าสถานะการจะดีขึ้น ติดต่อสอบถาม📞 0989838990 🌟กดติดดาวร้านเราเพื่ออัพเดทโปรโมชั่นทุกเดือน #ข้าวซอย/ครัวข้างวัง#ส่งฟรี#ร้านอาหาร #ไม่ใส่ชูรสอาหารอร่อย สดสะอาด #delivery #อาหารไทย #แถมฟรี #ส่งฟรี
สวัสดีคับ การสื่อสารเป็นการติดต่อ..ถ้าไม่มีสิื่อสารก็ขาดการติดต่อคับ...สำคัญยิ่งที่จะต้องมีการสื่อสาร ...ด้วยความเคารพ
ขอรบกวนในเพจนี้หน่อยนะค่ะ พอดีตามหาท่านนายพันศาสตร์ วงค์บรรดิฐ(เขียนสะกดผิดหรือเปล่าไม่รู้จ้า)ท่านเคยเป็นทหารสื่อสารอยุ่ที่จังหวัดลำปาง แต่ท่านขาดการติดต่อกับครอบครัวหนู ท่านเป็นบุคคบที่ดีและมีพระคุณกับครอบครัวหนูมากจ้า ขอรบกวนสอบถามหน่อยนะค่ะ ขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงมากมากจ้า
รบกวนสอบถามหาหรือเบอร์โทร ท่าน ผู้พันศาสตร์ วงค์บรรดิฐ(จะเขียนสะกดชื่อนามสกุลผิดหรือเปล่าไม่รู้ค่ะ) อยากทราบว่าใครพอรู้ข่าวท่านใหมค่ะ ท่านเคยอยู่ทหารสื่อสารที่ลำปางและแม่ริมเชียงใหม่ ท่านเป็นบุคคลมีพระคุณมาก ขาดการติดต่อ
หน่วยงานราชการ กรมการทหารสื่อสาร http://signal.rta.mi.th/ โทร 02-2410404
สู้สู้ ครับ
H.B.D.ครับผม
เนื่องในวันทหารสื่อสารครบรอบ 94 ปี กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดวงพระวิญญาณของ นายพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทหารสื่อสารและครอบครัวทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ตลอดไป
เปิดนานแล้ว
ประกาศสอบคัดเลือด ผู้ช่วยฑูต ค๊าาาาาาาาาาา