กรมการทหารสื่อสาร

กรมการทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร ประวัติทหารสื่อสาร เหล่าทหารสื่อสารถือกำเนิดขึ้นมาในกองทัพบก ตั้งแต่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๖๗ โดยพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า “บุรฉัตร” ไชยยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน (พระราชโอรสลำดับที่ ๓๕ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕) ทรงเป็นพระผู้ก่อกำเนิดเหล่า "ทหารสื่อสาร" กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน .....อันกำลังของกองทัพ ถึงพร้อมสรรพด้วยอาวุธ อีกทหารชำนาญยุทธ สุดเพรียบพร้อมกำลังพล หากขาดการสื่อสาร บัญชาการย่อมสับสน ต่างฝ่ายยิ่งต่างตน ประกอบยุทธนาการ เช่นร่างกายเสื่อมประสาท เสื่อมสามารถประกอบงาน กองทัพเสื่อมสื่อสาร ย่อมเสื่อมสิ้นแสนยากร.... คำย่อหน่วย สื่อสาร ส. กรมการทหารสื่อสาร สส. สีประจำเหล่าทหารสื่อสาร สีม่วง สัญลักษณ์ / เครื่องหมายประจำเหล่า ทหารสื่อสาร เครื่องหมายทหารสื่อสาร รูปสายฟ้าแลบประกอบกับจักร คำขวัญทหารสื่อสาร รวดเร็ว แน่นอน ปลอดภัย กรมการทหารสื่อสาร มีหน้าที่… วางแผน อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ การผลิต ซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร พัฒนากิจการทางการสื่อสาร ทั้งด้านโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ การสงครามข่าวสาร และอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนระบบควบคุมบังคับบัญชาของกองทัพบก กำหนดหลักนิยมและทำอุปกรณ์ ตำรา คู่มือ เกี่ยวกับการฝึก ศึกษาของเหล่าทหารสื่อสาร ความแตกต่างระหว่าง หน่วยสื่อสาร / หน่วยทหารสื่อสาร หน่วย คำอธิบาย เช่น หน่วยสื่อสาร คือหน่วยทหารเหล่าใดก็ได้ (เว้นเหล่าทหารสื่อสาร) ที่ทำหน้าที่ทางการสื่อสาร มีขนาด เป็น หมู่ หรือ หมวด ๑. มว.ส.พัน.ร., มว.ส.กรม ร. ๒. มว.ส.พัน.ป., มว.ส.กรม ป. หน่วยทหารสื่อสาร ๑. หน่วยทหาร ที่เป็นเหล่าทหารสื่อสาร ทำหน้าที่ทางการสื่อสาร หรือกิจกรรมของเหล่าทหารสื่อสาร ๒. มีการจัดเป็น ชุด / กองร้อย / กองพัน / กรม ๑. พัน.ส. พล. ๒. พัน.ส.ทภ. ๓. กรม ส.ทบ. ภารกิจหลักของหน่วยสื่อสาร / หน่วยทหารสื่อสาร ให้การสื่อสารภายในบริเวณที่ตั้ง ทก. และจัดให้มีการสื่อสารระหว่าง ทก. เพื่อสนับสนุน ผบ.หน่วย และ ฝอ. ในการสื่อสารภายในหน่วยและระหว่างหน่วย และเมื่อจำเป็นก็ให้การสนับสนุนทางการสื่อสารแก่หน่วยรอง หรือหน่วยอื่นๆ หลักนิยมพื้นฐานการสื่อสาร 7 ข้อ ๑.ข้อจำกัดในการใช้ ๒.ความเหมาะสมในการใช้เครื่องมือ ๓.ความอ่อนตัว ๔.การกระจายกำลัง ๕.ความง่ายในการปฏิบัติงาน ๖.เครื่องมือประจำหน่วย ๗.การรักษาความปลอดภัยมัชฌิมการสื่อสาร มัชฌิมการสื่อสาร คือบรรดาเครื่องมือที่ใช้ในการรับ-ส่ง หรือนำข่าว - แม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลไกลกันเกินกว่าเสียงของมนุษย์จะได้ยิน แต่เราก็สามารถส่งข่าวถึงกันได้โดยการใช้…ตัวแทน หรือ สัญญาณตัวแทน อาจจะเป็น พลนำสาร, การไปรษณีย์ หรือ สัตว์นำสาร ก็ได้สัญญาณอาจจะเป็น เสียง, ทัศนะ หรือ ไฟฟ้า ก็ได้ (เรียกว่า การโทรคมนาคม) แบ่งออกเป็น มัชฌิมการสื่อสารทางทหาร มัชฌิมการสื่อสารทางโทรคมนาคม มัชฌิมการสื่อสารทางทหาร มัชฌิมของการสื่อสารทางทหาร มี ๔ ประเภท ๑.พลนำสาร (Messanger) - พลนำสารตามกำหนดเวลา - พลนำสารไม่กำหนดเวลา - พลนำสารพิเศษ (หรือผู้นำสารพิเศษ) ข้อดีของพลนำสาร คือ…พลนำสารเป็นมัชฌิมการสื่อสารที่เชื่อถือได้และปลอดภัยที่สุด ข้อเสียของพลนำสาร คือ…เป็นอันตรายได้ง่ายจากการกระทำของข้าศึก และต้องเสียเวลาในการเดินทางมาก ๒.การไปรษณีย์ (Mail) ๓.สัตว์นำสาร (Trained Animal ) ๔.การคมนาคม (Telecommunication)
(58)

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์
13/01/2021

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และยะลา
.
ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี วานนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําจังหวัดปัตตานี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน 1,000 ชุด ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอยะรัง เพื่อบรรเทาทุกข์
.
ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 อำเภอรามัน จังหวัดยะลา วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําจังหวัดยะลา ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค 4,000 ชุด ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอ โดยมอบผ่านนายอำเภอทุกอำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง 1,000 ชุด, อำเภอบันนังสตา 700 ชุด, อำเภอรามัน 500 ชุด, อำเภอยะหา 600 ชุด, อำเภอเบตง 300 ชุด, อำเภอธารโต 300 ชุด, อำเภอกรงปินัง 300 ชุด และอำเภอกาบัง 300 ชุด ด้วยทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน
.
ที่มา :
https://news.ch7.com/detail/461100

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์
13/01/2021

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานผ้าห่มกันหนาว แก่ราษฎร จ.ลำพูน
.
วันที่ 12 มกราคม 2564
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยราษฎร ที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดลำพูน ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในฐานะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดลำพูน เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 2,000 ผืน ไปมอบแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่ทา และอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย

การได้รับพระราชทานผ้าห่มกันหนาวในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
.
ที่มา : https://www.matichon.co.th/court-news/news_2525481

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
12/01/2021

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ตอนที่ ๑๘) : พออยู่พอกิน

การพัฒนาเพื่อให้พสกนิกรทั้งหลายประสบความสุขสมบูรณ์ในชีวิตได้ เริ่มจากการเสด็จฯ ไปเยี่ยมประชาชนทุกหมู่เหล่าในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เอง จึงทรงสามารถเข้าพระราชหฤทัยในสภาพปัญหาได้อย่างลึกซึ้งว่า มีเหตุผลมากมายที่ทำให้ราษฎรตกอยู่ในวงจรแห่งทุกข์เข็ญ จากนั้นได้พระราชทานความช่วยเหลือให้พสกนิกร มีความกินดีอยู่ดี มีชีวิตอยู่ในขั้น “พออยู่พอกิน” ก่อน แล้วจึงขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไป

ในการพัฒนานั้น หากมองในภาพรวมของประเทศมิใช่งานเล็กน้อย แต่ต้องใช้ความคิดและกำลังของคนทั้งชาติ จึงจะบรรลุผลสำเร็จ ด้วยพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าพระราชดำริของพระองค์นั้น “เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผล” เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า

“...ถ้าโครงการดี ในไม่ช้า ประชาชนก็ได้กำไร จะได้ผล ราษฎรจะอยู่ดีกินดีขึ้น จะได้ประโยชน์ไป...”

(จากภาพ วันอังคาร ที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘ เวลา ๑๕ นาฬิกา ๓๐ นาที พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ ทอดพระเนตรภูมิประเทศและแหล่งน้ำ เพื่อหาทำเลที่เหมาะสมในการเตรียมวางโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก สามารถให้ราษฎรปลูกข้าวได้พอเพียงกับการบริโภค ควบคู่กับการประกอบอาชีพเดิม คือการกรีดยางและปลูกไม้ผล ณ บริเวณหมู่บ้านนากอ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส (รหัสเอกสาร หจภ สบ๙))

We love สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
11/01/2021

We love สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

✨💜𝗛𝗲𝗿 𝗠𝗮𝗷𝗲𝘀𝘁𝘆 𝗤𝘂𝗲𝗲𝗻 𝗦𝘂𝘁𝗵𝗶𝗱𝗮 𝗢𝗳 𝗧𝗵𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗱,𝗟𝗼𝗻𝗴 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗧𝗵𝗲 𝗤𝘂𝗲𝗲𝗻.💜✨

💜 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี.

💜 𝐇𝐞𝐫 𝐌𝐚𝐣𝐞𝐬𝐭𝐲 𝐐𝐮𝐞𝐞𝐧 𝐒𝐮𝐭𝐡𝐢𝐝𝐚 𝐁𝐚𝐣𝐫𝐚𝐬𝐮𝐝𝐡𝐚𝐛𝐢𝐦𝐚𝐥𝐚𝐥𝐚𝐤𝐬𝐡𝐚𝐧𝐚.
________________________________________________

Photo:📸 Facebook: ทรงพระเจริญ

[ Post by Admin team ]
#hermajestyqueen_suthida #ทรงพระเจริญ🙏 #สมเด็จพระราชินี #สมเด็จพระบรมราชินี #สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา #queensuthida #พระราชินีสุทิดา #เรารักสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

โบราณนานมา
11/01/2021

โบราณนานมา

“พระราชา” และ “ประชาชน” ย่อมพึ่งพาอาศัยกัน

คำว่า “ราชประชาสมาสัย” มาจาก ราช + ประชา + สมาสัย
คำว่า “ราช” แปลว่า พระเจ้าแผ่นดิน, พระมหากษัตริย์
คำว่า “ประชา” แปลว่า ปวงประชา, ประชาชน
คำว่า “สมาสัย” เกิดจาก สม + อาศัย
โดยคำว่า “สม” แปลว่า ร่วมด้วยกัน รวมกัน
และคำว่า “อาศัย” แปลว่า พักพิง, พึ่งพิง, พึ่งพา
“สมาสัย” จึงแปลว่า พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

ความหมายโดยรวมของ “ราชประชาสมาสัย” จึงหมายถึง “สถาบันพระมหากษัตริย์” และ “ประชาชน” ย่อมพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

เราทุกคนจะเห็นว่า ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ให้ความสำคัญกับเรื่อง “ดิน” และ “น้ำ” เป็นพิเศษ ด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยราษฎร จึงทรงตั้งพระราชหฤทัยเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นลำดับแรกอย่างมากมายพระราชทานพระราชดำรัสเสมอว่า “น้ำคือชีวิต”และยังทรงเห็นว่า “ดิน” เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการสร้างสมดุลให้สภาพแวดล้อม จึงทรงให้ความสำคัญกับดินเช่นเดียวกับน้ำ

ดังนั้น “พระราชกรณียกิจ” ของสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการเติมส่วนที่ขาดไปของประชาชนก็เท่านั้น ไม่ได้หมายความว่า “พระราชกรณียกิจ” จะครอบคลุมและแก้ปัญหาทุกอย่างในประเทศได้ เพราะหน้าที่นั้นเป็นของ “รัฐบาล” ที่มีหน้าที่รับผิดชอบความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต สวัสดิการ ของประชาชนโดยตรง เพราะหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี ๒๔๗๕ คนบริหารประเทศมิใช่ “พระมหากษัตริย์” แต่อย่างใด

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
10/01/2021

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์
“พื้นที่ห่างไกล แวดล้อมด้วยป่าสนเขา ณ อำเภอกัลยาณิวัฒนา”

พื้นที่ราบระหว่างภูเขา แวดล้อมด้วยป่าสนเขา แหล่งต้นกำเนิดของแม่น้ำแม่แจ่ม ครอบคลุมพื้นที่กว่าหนึ่งหมื่นห้าพันไร่ ครั้งหนึ่งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรชาวเขาในเขตหมู่บ้านวัดจันทร์ โดยราษฏรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาในพื้นที่ลุ่มระหว่างหุบเขา มีการถางป่าทำไร่เลื่อนลอยในที่ดอน เส้นทางคมนาคมไม่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิต ความทุกข์ยากของชาวเขาปรากฏให้เห็นชัดเจน จึงทรงมีพระราชดำริให้พัฒนาบ้านวัดจันทร์ และหมู่บ้านในพื้นที่ใกล้เคียง ส่งเสริมการปลูกพืชเขตหนาวทดแทนการทำไร่เลื่อนลอย อีกทั้งสร้างสาธารณูปโภคให้เอื้อต่อการดำรงชีวิต

มุ่งเน้นการดำเนินโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตข้าวบนพื้นที่สูง โครงการต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรและยาพื้นเมือง โครงการศึกษาชนิดพันธุ์ไม้สนเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร์ การศึกษาวิธีการจัดการโรคและแมลงศัตรูส้มที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่สูง ฯลฯ

เรียบเรียง : วีระยุทธ ไตรสูงเนิน นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ
ภาพ : หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ร.๙

สืบสาน รักษา ต่อยอด
10/01/2021

สืบสาน รักษา ต่อยอด

พระกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

* โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย

* โครงการบ้านพักม้าชรา ในพระดำริ

* มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์

* มูลนิธิวงดุริยางค์รอยัลแบงค็อกซิมโฟนีออร์เคสตร้า ในพระอุปถัมภ์

* มูลนิธิโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริ

* มูลนิธิและองค์กรในพระอุปถัมภ์

* การศึกษา

#สืบสานรักษาต่อยอด

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์
09/01/2021

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรง​บำเพ็ญ​พระ​กุศล เนื่อง​ในวัน​คลัาย​วันประสูติ
.
วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 11.05 น
สม​เด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า​สิริ​วัณณว​รี นารี​รั​ตน​ราช​กัญญา เสด็จทรง​บำเพ็ญ​พระ​กุศล เนื่อง​ใน​โอกาส​วัน​คลัาย​วันประสูติ วัน​ที่ 8 มก​รา​คม 2564 โอกาสนี้ ทรง​ไถ่​ชีวิต​โค จำนวน 1 คู่ ​ปล่อย​นก และ พันธุ์​ปลาน้ำจืด ณ ​ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร
.
ที่มา : https://siamrath.co.th/n/210359

สืบสาน รักษา ต่อยอด
09/01/2021

สืบสาน รักษา ต่อยอด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงาน สถานศึกษา และเพื่อประโยชน์ทางราชการตลอดไป

#สืบสานรักษาต่อยอด

We love สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
08/01/2021

We love สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

"อุ๊ย!กระเป๋าอะไรน่ารักจัง ขอบใจนะคะ"
พระสุรเสียงที่ตรัสชม ยังดังก้องอยู่ในใจเสมอมา
.
ด้วยฝีมือของกลุ่มเยาวชนเล็กๆชนบท ที่ตั้งใจรังสรรค์ผลงานถวายพระองค์ท่านด้วยความตั้งใจและสัตย์ซื่อ ทุกคนเร่งปักเร่งตัดเย็บด้วยความตั้งใจ และใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างแม้แต่รอยเข็มปักที่อยู่ด้านใน หาความเหน็ดเหนื่อยและรู้วันคืนไม่มีเลย เพราะทุกคนตั้งใจทำเพื่อให้พระองค์ทรงทอดพระเนตร
.
ในการเสด็จ​พระรา​ชด​ำ​เนิน​ไป​ใน​การปฏิบัติ​พระราชกรณียกิจ​พื้นที่จังหวัด​เชียงใหม่​และจังหวัดปัตตานี​ที่ผ่านมา​ พระองค์​ทรงนำกระเป๋า​ฝีมือ​ชาวบ้าน​ไปใช้เพื่อเป็นขวัญ​ กำลังใจแก่ประชาชน​แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมงานศิลปาชีพในท้องถิ่น​ตามที่พระองค์​ทรงมีพระราชดำรัส ความตอน​หนึ่ง​ว่า​ "ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณ พระมหากรณาธิคุณ ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน แห่ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด และแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี"
เมื่อครั้งที่เสด็จ​ฯทรงเป็นองค์​ประธาน​เปิดงาน​วันสตรี​ไทย​ ประจำ​ปี​2562

[Post by Admin team] 💜🇹🇭✨
#พระราชินีสุทิดา
#ทรงพระเจริญ

08/01/2021
ด้วยรักและห่วงใย

ด้วยความรักและห่วงใย จาก ผู้บังคับบัญชาและคณะสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารสื่อสาร

#covid19
#กรมการทหารสื่อสาร
#สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมการทหารสื่อสาร
#วินัยทหารต้านโควิด

8 มกราคมวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาประสูติเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2530ทร...
08/01/2021

8 มกราคม
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ประสูติเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2530

ทรงเป็นทั้งนักกีฬาขี่ม้า นักออกแบบเสื้อ และอดีตนักแบดมินตันทีมชาติไทย ในวันที่ 21 กรกฎาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระยศ ‘พันเอกหญิง’ ในฐานะพระอาจารย์หัวหน้าแผนก โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า (อัตราพันเอก)
ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และ ลูกจ้าง กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก

โบราณนานมา
07/01/2021

โบราณนานมา

ในหลวง - พระราชินี ทรงห่วงประชาชน โปรดเกล้าฯ จัดสร้างรถชีวนิรภัยเพิ่ม ๗ คัน รับมือโควิดระบาด

วันนี้ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย จำนวน ๑๓ คัน ไปเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ประโยชน์สำหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) แก่ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น โรงเรียน วัด ชุมชนแออัด และกลุ่มอาชีพเสี่ยงทั่วประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด ๑๙ เชิงรุก

ขณะนี้ เมื่อโรคโควิด ๑๙ ได้กลับมาแพร่ระบาดขึ้นรอบใหม่ในประเทศไทย และมีแนวโน้มขยายวงกว้างไปทั่วประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดสร้างรถชีวนิรภัยเพิ่มเติมอีก จำนวน ๗ คัน รวมเป็น ๒๐ คัน ซึ่งจะช่วยตรวจหาเชื้อเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของประชาชน

ทั้งนี้ รถตรวจเชื้อนิรภัยพระราชทานทุกคัน มีความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำรถ และวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเก็บตัวอย่างครบครัน ได้แก่ หลอดเก็บตัวอย่าง VTM, ไม้ swab และ Throat swab, ชุดตรวจ Rapid Ab test, วัสดุกับ ppe ปรอท, กาวน์กันน้ำ, surgical mask, หมวกคลุมผม, face shield, แอลกอฮอล์ และถุงแดง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ อย่างใกล้ชิด ทรงห่วงใยในสุขภาพพลานามัยของประชาชน และพระราชทานความช่วยเหลือทั้งแก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อ ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งที่พระราชทานเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ความว่า

“… อย่างที่บอกว่าประชาชนมีความสุข ประเทศมีความมั่นคง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ปัญหาต้องมี อุปสรรคต้องมีเสมอ แต่ถ้าเรามีความมั่นคงมีความอยากให้ประชาชนมีความสุข มีทัศนคติที่ดี ประชาชนก็มีความสุข พวกเราก็มีความสุข เพราะเราก็คือประชาชน…”

พระราชินี ในฉลองพระองค์ผ้าไหมพื้นเรียบผ้าปัก ของชาว ก ะ เ ห รี่ ย ง - Virals Feed
06/01/2021
พระราชินี ในฉลองพระองค์ผ้าไหมพื้นเรียบผ้าปัก ของชาว ก ะ เ ห รี่ ย ง - Virals Feed

พระราชินี ในฉลองพระองค์ผ้าไหมพื้นเรียบผ้าปัก ของชาว ก ะ เ ห รี่ ย ง - Virals Feed

พระราชินี ในฉลองพระองค์ผ้าไหมพื้นเรียบผ้าปัก ของชาว ก ะ เ ห รี่ ย ง “ฉลองพระองค์ผ้าไหมพื้นเรียบผ้าปักชาว ก ะ...

HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya
06/01/2021

HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่จัดแสดง เผยเเพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำใต้ท้องทะเลไทย รวมถึงแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะสัตว์ทะเลหายาก เช่น วาฬ โลมา พะยูนและเต่าทะเล ซึ่งปัจจุบันได้มีจำนวนที่ลดลงเป็นอย่างมาก

ภายในอาคารมีส่วนจัดเเสดงซากโครงกระดูกของปลาวาฬโอมูระ โดยเมื่อครั้งที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ดำน้ำพบซากวาฬจมอยู่ในความลึกประมาณ 30 เมตร บริเวณเกาะห้าลากูน จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2561 ทรงมีพระดำริให้กู้ซากวาฬขึ้นมาเพื่อจัดเเสดงให้เป็นประโยชน์เเก่ประชาชน

โดยมีรูปแบบการจัดเเสดงภาพมัลติมีเดีย เรื่อง วาฬโอมูระ ที่มีลักษณะสำคัญตรงแผ่นซี่กรองในการกรองกินแพลงค์ตอน เช่น เคย รวมทั้งปลาขนาดเล็ก เช่น ปลากะตัก เป็นอาหาร มูลของวาฬจึงอุดมไปด้วยไนโตรเจน ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่สำคัญและจำเป็นต่อไปให้แพลงค์ตอนผู้ผลิตขั้นต้นของห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศทางทะเล

ซากวาฬถึงแม้จากโลกไปแล้วก็ยังมีประโยชน์ นอกจากเป็นแหล่งอาหารให้สัตว์ก้นทะเลแล้ว ยังเป็นแหล่งผลิตคาร์บอน ที่มากถึง 190,000 ตัน แต่คาร์บอนนี้จะถูกกักเก็บไว้ใต้ทะเลลึก ไม่ปลดปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ เหมือนอย่างควันไอเสียรถยนต์ โดยจะกลายเป็น อ่างคาร์บอน ที่ดักและกักเก็บคาร์บอนส่วนเกิน ชะลอการเกิดภาวะโลกร้อน

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนทุกวัยที่เข้ามาเยี่ยมชม ซึ่งความรู้เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเกิดการกระตุ้นให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีหัวใจรักสิ่งแวดล้อมและท้องทะเลไทย

กรมการทหารสื่อสาร ได้มีการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(covid19) โดยจัดพื้นที่รองรับ น้องๆทหารกองประจำการ ซึ่งก...
06/01/2021

กรมการทหารสื่อสาร ได้มีการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(covid19) โดยจัดพื้นที่รองรับ น้องๆทหารกองประจำการ ซึ่งกลับจากลา
โดยเมื่อน้องๆเดินทางถึง สส. จะทำการพ่นยาฆ่าเชื้อ,วัดอุณหภูมิ,แจกจ่ายหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์สำหรับพกพาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา สส. , ลงทะเบียนประวัติการเดินทาง โดยหน่วยตรวจโรคที่ 11 ได้ทำการคัดกรองน้องๆออกตามหน่วยและโซนพื้นที่ต่างๆ
หากพบว่าน้องๆมีไข้สูงหรือมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค ประสานนำส่ง รพ.พระมงกุฏ เพื่อดำเนินการต่อไป
ทั้งนี้ มาตรการควบคุมไม่ได้ใช้เฉพาะน้องๆทหารกองประจำการเท่านั้น แต่กำลังพลของกรมการทหารสื่อสาร ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด เราทุกคนต้องช่วยกันนะครับ 🙂

ทรงเป็นดั่ง ห ย า ด ทิพย์ ชโลมใจไทย ท่ามกลาง วิ ก ฤ ติ - Virals Feed
05/01/2021
ทรงเป็นดั่ง ห ย า ด ทิพย์ ชโลมใจไทย ท่ามกลาง วิ ก ฤ ติ - Virals Feed

ทรงเป็นดั่ง ห ย า ด ทิพย์ ชโลมใจไทย ท่ามกลาง วิ ก ฤ ติ - Virals Feed

ทรงเป็นดั่ง ห ย า ด ทิพย์ ชโลมใจไทย ท่ามกลาง วิ ก ฤ ติ ปี2563 นับเป็นปีแห่งความ ย า ก ลำบากของคนไทยและทั่วโลก โดยเ.....

05/01/2021
ป้องกัน Covid19

กรมการทหารสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และป้องกันไวรัส Covid19

#Covid19
#กรมการทหารสื่อสาร

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
05/01/2021

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ตอนที่ ๑๗) : การพึ่งตนเอง

การพัฒนาตามพระราชดำรัสเพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้มีความแข็งแรงพอที่จะดำรงชีวิตต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือการพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ “พึ่งตนเองได้” ในที่สุด ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า

“...การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกิน พอใช้ก่อนอื่น เป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวด เพราะผู้มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองได้ ย่อมสามารถสร้างความเจริญในระดับสูงขั้นต่อไป...”

(จากภาพ วันพุธ ที่ ๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๔ เวลา ๑๐ นาฬิกา ๓๐ นาที พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ไปทอดพระเนตรโครงการชลประทานตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎรและศูนย์พัฒนาอาชีพฐานแสงเพ็ญ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน (รหัสเอกสาร ฉ/ร/๑๒๐๔))

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์
04/01/2021

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงห่วงโควิด ระลอกใหม่ พระราชทานกำลังใจคนไทยปลอดภัยจากโรคร้าย

วันที่ 2 มกราคม 2563
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานพระดำรัสทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ระลอกใหม่ และเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ความว่า
.
สถานการณ์ของโลกในปัจจุบันมีอุปสรรคต่างๆมากซึ่งปัญหาเหล่านี้จะนํามาซึ่งความเข้มแข็ง ขออํานวยพรให้ชาวไทยทุกคนอุดมด้วยกําลังใจ กําลังกายและกําลังสติปัญญา ในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ สามารถดําเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยจากโรคร้าย เพื่อนําพาประเทศไปสู่ความก้าวหน้า ด้วยความสุข ความพอเพียงและความสามัคคี ตลอดปี 2564 นี้
.
ที่มา : https://www.matichon.co.th/court-news/news_2511356

จิตอาสาพระราชทาน
04/01/2021

จิตอาสาพระราชทาน

ในหลวงและพระราชินี พระราชทานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ที่มา: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#จิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา

04/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

หลายครั้งที่ประเทศไทยประสบปัญหา
แต่พสกนิกรก็อุ่นใจที่ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดยเอสซีจี ใน “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” แก่ 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

Although Thailand has experienced difficulties at times.
Thai people have always been in safe hands under royal graciousness.

His Majesty the King and Her Majesty the Queen Donated “Modular Swab Unit” Developed by SCG under “Royal Relief Project to Support Ventilators and Medical Equipment” to 20 Hospitals Nationwide.

#ช่วยกันแคร์ดูแลกัน #พ้นภัยโควิด19 #SCG

ที่อยู่

ถนน พระราม 5
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

+6622410404

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมการทหารสื่อสารผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมการทหารสื่อสาร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอโทษครับ
สวัสดีทุกคนครับ กองทัพบก
จ.เลย 42180
ขออนุญาตผ่านสือสารพิกัดตำแหน่งในแผนที่GPSค่ะขอบคุณ O.K
💰💰เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) มีข้อดีอย่างไร?💰💰 ถ้าผู้ประกอบการสามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างดี จะช่วยให้ธุรกิจมีเงินเพียงพอในการซื้อสินค้าเพื่อนำมาขายและมีเงินในการชำระคืนเจ้าหนี้การค้าหรือสถาบันการเงินอื่นๆ ได้ตรงตามเวลา รวมถึงรักษาสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจอีกด้วย เงินทุนหมุนเวียนมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมาก ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรบริหารเงินให้เพียงพอต่อการชำระค่าสินค้าและหนี้สินต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่างราบรื่น ถ้าผู้ประกอบการ กำลังมองหาสินเชื่อ เราเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่พร้อมให้คำปรึกษา ให้บริการสินเชื่อ สำหรับ ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ โรงงาน บริษัท อนุมัติเร็ว ไม่มี! ค่าบริการพร้อมให้คำปรึกษา เราพร้อมดูแลเอาใจใส่ลูกค้าทั้งก่อนและหลัง การทำสัญญาด้วยความเต็มใจ เพราะลูกค้าคือ คู่ค้าทางธุรกิจของเรา โทรเลย โทรศัพท์ : 086-1443602 หรือ Id line : 0861449999 คุณธนพัฒน์ (ผู้จัดการ)
น้ำท่วมถึงชั้น 2 หรือยัง บางเขนทางไปสะพานใหม่ ท่วมนิดหน่อย
พลทหารหนีเที่ยว กองพันทหารสื่อสารอ พระราม5 #ทหารบก 621
คลิปร่วมข้อมูลโรงเรียนทหารต่างๆ ในกองทัพไทย เลือกดูเลือกชมกันได้เลย https://web.facebook.com/watch/Good.Man.Thailand.009/1180148698996648/
ขออนุญาตน่ะค่ะ🙏 สำหรับกรมทหารสื่อสารทำงานหรืออยู่ในกรมค่ะ โปรสู้โควิด‼️มาที่นีเลย!! สำหรับลูกค้าทุกท่าน ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้และการระบาดของโรค COVID-19ช่างน่ากลัวขึ้นทุกวัน😱 ร้านครัวข้างวังจึงเข้าใจและเห็นใจ❤️ทุกท่านที่อยากอดออมในเวลานี้และเก็บตัวอยู่ในบ้าน 👍อย่ามัวแต่กักตุนอาหารสำเร็จรูปจนลืมอาหารจานอร่อย ทำสดใหม่ จานต่อจานเอาไว้ข้างกายด้วยนะค่ะ😆🙏 ตั้งแต่วันนี้- จนกว่าสถานะการจะดีขึ้น ติดต่อสอบถาม📞 0989838990 🌟กดติดดาวร้านเราเพื่ออัพเดทโปรโมชั่นทุกเดือน #ข้าวซอย/ครัวข้างวัง#ส่งฟรี#ร้านอาหาร #ไม่ใส่ชูรสอาหารอร่อย สดสะอาด #delivery #อาหารไทย #แถมฟรี #ส่งฟรี
สวัสดีคับ การสื่อสารเป็นการติดต่อ..ถ้าไม่มีสิื่อสารก็ขาดการติดต่อคับ...สำคัญยิ่งที่จะต้องมีการสื่อสาร ...ด้วยความเคารพ