กรมการทหารสื่อสาร

กรมการทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร ประวัติทหารสื่อสาร

เหล่าทหารสื่อสารถือกำเนิดขึ้นมาในกองทัพบก ตั้งแต่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๖๗
โดยพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า “บุรฉัตร” ไชยยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
(พระราชโอรสลำดับที่ ๓๕ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕) ทรงเป็นพระผู้ก่อกำเนิดเหล่า "ทหารสื่อสาร"

กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

.....อันกำลังของกองทัพ
ถึงพร้อมสรรพด้วยอาวุธ
อีกทหารชำนาญยุทธ
สุดเพรียบพร้อมกำลังพล
หากขาดการสื่อสาร
บัญชาการย่อมสับสน
ต่างฝ่ายยิ่งต่างตน
ประกอบยุทธนาการ
เช่นร่างกายเสื่อมประสาท
เสื่อมสามารถประกอบงาน
กองทัพเสื่อมสื่อสาร
ย่อมเสื่อมสิ้นแสนยากร....
คำย่อหน่วย

สื่อสาร
ส.
กรมการทหารสื่อสาร
สส.

สีประจำเหล่าทหารสื่อสาร

สีม่วง

สัญลักษณ์ / เครื่องหมายประจำเหล่า ทหารสื่อสาร

เครื่องหมายทหารสื่อสาร

รูปสายฟ้าแลบประกอบกับจักร

คำขวัญทหารสื่อสาร

รวดเร็ว แน่นอน ปลอดภัย

กรมการทหารสื่อสาร

มีหน้าที่…

วางแผน อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ การผลิต ซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร พัฒนากิจการทางการสื่อสาร ทั้งด้านโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ การสงครามข่าวสาร และอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนระบบควบคุมบังคับบัญชาของกองทัพบก กำหนดหลักนิยมและทำอุปกรณ์ ตำรา คู่มือ เกี่ยวกับการฝึก ศึกษาของเหล่าทหารสื่อสาร

ความแตกต่างระหว่าง หน่วยสื่อสาร / หน่วยทหารสื่อสาร

หน่วย
คำอธิบาย
เช่น
หน่วยสื่อสาร คือหน่วยทหารเหล่าใดก็ได้ (เว้นเหล่าทหารสื่อสาร) ที่ทำหน้าที่ทางการสื่อสาร มีขนาด เป็น หมู่ หรือ หมวด
๑. มว.ส.พัน.ร., มว.ส.กรม ร.
๒. มว.ส.พัน.ป., มว.ส.กรม ป.

หน่วยทหารสื่อสาร
๑. หน่วยทหาร ที่เป็นเหล่าทหารสื่อสาร ทำหน้าที่ทางการสื่อสาร หรือกิจกรรมของเหล่าทหารสื่อสาร
๒. มีการจัดเป็น ชุด / กองร้อย / กองพัน / กรม

๑. พัน.ส. พล.
๒. พัน.ส.ทภ.
๓. กรม ส.ทบ.
ภารกิจหลักของหน่วยสื่อสาร / หน่วยทหารสื่อสาร

ให้การสื่อสารภายในบริเวณที่ตั้ง ทก. และจัดให้มีการสื่อสารระหว่าง ทก. เพื่อสนับสนุน ผบ.หน่วย และ ฝอ. ในการสื่อสารภายในหน่วยและระหว่างหน่วย และเมื่อจำเป็นก็ให้การสนับสนุนทางการสื่อสารแก่หน่วยรอง หรือหน่วยอื่นๆ

หลักนิยมพื้นฐานการสื่อสาร 7 ข้อ
๑.ข้อจำกัดในการใช้
๒.ความเหมาะสมในการใช้เครื่องมือ
๓.ความอ่อนตัว
๔.การกระจายกำลัง
๕.ความง่ายในการปฏิบัติงาน
๖.เครื่องมือประจำหน่วย
๗.การรักษาความปลอดภัยมัชฌิมการสื่อสาร

มัชฌิมการสื่อสาร คือบรรดาเครื่องมือที่ใช้ในการรับ-ส่ง หรือนำข่าว
- แม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลไกลกันเกินกว่าเสียงของมนุษย์จะได้ยิน แต่เราก็สามารถส่งข่าวถึงกันได้โดยการใช้…ตัวแทน หรือ สัญญาณตัวแทน อาจจะเป็น พลนำสาร, การไปรษณีย์ หรือ สัตว์นำสาร ก็ได้สัญญาณอาจจะเป็น เสียง, ทัศนะ หรือ ไฟฟ้า ก็ได้ (เรียกว่า การโทรคมนาคม)

แบ่งออกเป็น

มัชฌิมการสื่อสารทางทหาร
มัชฌิมการสื่อสารทางโทรคมนาคม
มัชฌิมการสื่อสารทางทหาร

มัชฌิมของการสื่อสารทางทหาร มี ๔ ประเภท
๑.พลนำสาร (Messanger)
- พลนำสารตามกำหนดเวลา
- พลนำสารไม่กำหนดเวลา
- พลนำสารพิเศษ (หรือผู้นำสารพิเศษ)

ข้อดีของพลนำสาร คือ…พลนำสารเป็นมัชฌิมการสื่อสารที่เชื่อถือได้และปลอดภัยที่สุด
ข้อเสียของพลนำสาร คือ…เป็นอันตรายได้ง่ายจากการกระทำของข้าศึก และต้องเสียเวลาในการเดินทางมาก

๒.การไปรษณีย์ (Mail)
๓.สัตว์นำสาร (Trained Animal )
๔.การคมนาคม (Telecommunication)
(29)

Photos from สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร's post
01/08/2021

Photos from สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร's post

31/07/2021
Photos from มูลนิธิชัยพัฒนา's post
30/07/2021

Photos from มูลนิธิชัยพัฒนา's post

กรมการทหารสื่อสาร พลโท นพดล  จิเจริญ / เจ้ากรมการทหารสื่อสาร พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมการทหารสื่อสารร่วมลงนา...
28/07/2021

กรมการทหารสื่อสาร
พลโท นพดล จิเจริญ / เจ้ากรมการทหารสื่อสาร พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมการทหารสื่อสาร
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องเอนกประสงค์ ตึกกองบัญชาการ กรมการทหารสื่อสาร ในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 0800

28/07/2021
Photos from โบราณนานมา's post
26/07/2021

Photos from โบราณนานมา's post

📣เพิ่มอีก 30 คู่สาย ‼️ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด กองทัพบกเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทุกกรณี☎️ 02...
24/07/2021

📣เพิ่มอีก 30 คู่สาย ‼️
ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด กองทัพบก
เป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทุกกรณี

☎️ 02-092-7766 (30คู่สาย)
☎️ 02-270-5685-9
Line ID : @covidtv5hd1

🔹088-984-7605-10
🔹091-010-0118-19
🔹090-980-9948-49


รับส่ง ฟรี!! 24 ชั่วโมง 🚨
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ
เคลื่อนย้ายผู้หายป่วย
เคลื่อนย้ายศพ และ ฌาปนกิจศพ ผู้ติดเชื้อโควิด-19

#กองทัพบกเพื่อประชาชน
#covid19 #กองทัพบก
#ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด
#รับส่งผู้ป่วย
#royalthaiarmy

📣เพิ่มอีก 30 คู่สาย ‼️
ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด กองทัพบก
เป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทุกกรณี

☎️ 02-092-7766 (30คู่สาย)
☎️ 02-270-5685-9
Line ID : @covidtv5hd1

🔹088-984-7605-10
🔹091-010-0118-19
🔹090-980-9948-49


รับส่ง ฟรี!! 24 ชั่วโมง 🚨
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ
เคลื่อนย้ายผู้หายป่วย
เคลื่อนย้ายศพ และ ฌาปนกิจศพ ผู้ติดเชื้อโควิด-19

#กองทัพบกเพื่อประชาชน
#covid19 #กองทัพบก
#ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด
#รับส่งผู้ป่วย
#royalthaiarmy

📢📢 ประกาศ!! รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ (รอบแรก) และเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน และบุค...
23/07/2021

📢📢 ประกาศ!! รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ (รอบแรก) และเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

#พนักงานราชการ
#ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ
#เลื่อนการสอบคัดเลือกจนกว่าสถานการณ์การจะคลี่คลายหรือพ้นไป

พล.อ. ณรงค์พันธ์​ จิตต์แก้วแท้​ ผู้บัญชาการทหารบก ได้กำชับและมอบให้หน่วยทหารเร่งประสานความช่วยเหลือให้ประชาชนอย่างเต็มกำ...
22/07/2021

พล.อ. ณรงค์พันธ์​ จิตต์แก้วแท้​ ผู้บัญชาการทหารบก ได้กำชับและมอบให้หน่วยทหารเร่งประสานความช่วยเหลือให้ประชาชนอย่างเต็มกำลัง จากกรณีที่มีประชาชนติดโควิดและเสียชีวิตในสถานที่สาธารณะ​ และยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปช่วยเหลือ​ ปล่อยเวลานานเกินไปจนทำให้ผู้พบเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมาก

พร้อมแจ้งให้ประชาชนที่เดือดร้อน ติดขัดเรื่องการรักษาพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด การจัดพิธีศพผู้เสียชีวิตจากโควิด

📍สามารถประสานขอความช่วยเหลือผ่านหน่วยทหารของกองทัพบกใกล้บ้านทั่วประเทศ หรือโทรแจ้งได้ที่ #ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบก Call Center. 0 2270 5685-9 ตลอด 24 ชั่วโมง
ทางกองทัพบกพร้อมประสานความช่วยเหลืออย่างเต็มที่

พล.อ. ณรงค์พันธ์​ จิตต์แก้วแท้​ ผู้บัญชาการทหารบก ได้กำชับและมอบให้หน่วยทหารเร่งประสานความช่วยเหลือให้ประชาชนอย่างเต็มกำลัง จากกรณีที่มีประชาชนติดโควิดและเสียชีวิตในสถานที่สาธารณะ​ และยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปช่วยเหลือ​ ปล่อยเวลานานเกินไปจนทำให้ผู้พบเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมาก

พร้อมแจ้งให้ประชาชนที่เดือดร้อน ติดขัดเรื่องการรักษาพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด การจัดพิธีศพผู้เสียชีวิตจากโควิด

📍สามารถประสานขอความช่วยเหลือผ่านหน่วยทหารของกองทัพบกใกล้บ้านทั่วประเทศ หรือโทรแจ้งได้ที่ #ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบก Call Center. 0 2270 5685-9 ตลอด 24 ชั่วโมง
ทางกองทัพบกพร้อมประสานความช่วยเหลืออย่างเต็มที่

Photos from มูลนิธิชัยพัฒนา's post
22/07/2021

Photos from มูลนิธิชัยพัฒนา's post

Photos from มูลนิธิชัยพัฒนา's post
20/07/2021

Photos from มูลนิธิชัยพัฒนา's post

Photos from พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์'s post
19/07/2021

Photos from พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์'s post

Photos from พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์'s post
17/07/2021

Photos from พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์'s post

📢📢 ประกาศ!! กรมการทหารสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) และทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกจ้างเป็นพนักง...
15/07/2021

📢📢 ประกาศ!! กรมการทหารสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) และทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานราชการทดแทนการสูญเสียประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒๖ อัตรา ⚡⚡

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี้ครับ 👇🏻👇🏻
https://signal.rta.mi.th/web/inform/advertise_detail.php?id=80

เปิดให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ https://signal.rta.mi.th/regis
ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖๐๐ ถึง วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒๐๐ เท่านั้น

#กรมการทหารสื่อสาร
#พนักงานราชการ

📢📢 ประกาศ!! กรมการทหารสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) และทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานราชการทดแทนการสูญเสียประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒๖ อัตรา ⚡⚡

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี้ครับ 👇🏻👇🏻
https://signal.rta.mi.th/web/inform/advertise_detail.php?id=80

เปิดให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ https://signal.rta.mi.th/regis
ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖๐๐ ถึง วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒๐๐ เท่านั้น

#กรมการทหารสื่อสาร
#พนักงานราชการ

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
13/07/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from พระลาน's post
12/07/2021

Photos from พระลาน's post

Photos from มูลนิธิชัยพัฒนา's post
11/07/2021

Photos from มูลนิธิชัยพัฒนา's post

Photos from พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์'s post
10/07/2021

Photos from พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์'s post

Photos from มูลนิธิชัยพัฒนา's post
09/07/2021

Photos from มูลนิธิชัยพัฒนา's post

09/07/2021

วันที่ ๘ ก.ค.๖๔
พ.อ.หญิงพิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้​ นายกสมาคม​แม่บ้าน​ทหารบก​ มอบหมายให้คุณกนกพร​ จิเจริญ​ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารสื่อสาร พร้อมด้วยสมาชิกสม.สส. เป็นผู้แทนมอบอาหารกล่องจำนวน๕๐๐กล่องพร้อมน้ำดื่ม​ ตามโครงการ “แม่บ้านทหารบกร่วมใจ บรรเทาภัยโควิด-๑๙”
มอบให้แก่ประชาชนในชุมชนวัดประชาระบือธรรม​ เขตดุสิต​ ​กทม. เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙

📢📢 ประกาศ!! ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนชาย ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ⚡️⚡️
08/07/2021

📢📢 ประกาศ!! ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนชาย ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ⚡️⚡️

Photos from พระลาน's post
08/07/2021

Photos from พระลาน's post

✨ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และอง...
06/07/2021

✨ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้พระราชทานงบประมาณจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )” จัดซื้อ “เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์” (Oxygen High Flow) พระราชทานแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 3 เครื่อง เพื่อเร่งนำไปรักษาผู้ป่วยโควิด -19 และรับมือต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ที่ยังคงน่าเป็นห่วงและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด อีกทั้งเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย ✨

Photos from พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์'s post
05/07/2021

Photos from พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์'s post

Photos from มูลนิธิชัยพัฒนา's post
03/07/2021

Photos from มูลนิธิชัยพัฒนา's post

Photos from พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์'s post
02/07/2021

Photos from พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์'s post

📢📢 ประกาศ !! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบรอบสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนชาย ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเ...
01/07/2021

📢📢 ประกาศ !! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบรอบสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนชาย ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และทดแทนการสูญเสียปี ๖๔

⚠️คำชี้แจงผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
๑. ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้มารายงานตัวในวันศุกร์ที่ ๒ ก.ค. ๖๔ เวลา ๐๖๓๐ ณ โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร (โดยให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกปฏิบัติตามกรรมวิธีการคัดกรอง เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยแต่งกายชุดกีฬา เสื้อแขนสั้น, กางเกงขาสั้น, รองเท้ากีฬา และสวมถุงเท้า เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
๒. ผู้มารายงานตัวทุกนาย จะต้องสวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามที่เจ้าหน้าที่ชี้แจงอย่างเคร่งครัด

#ประกาศรายชื่อ #นายทหารประทวน #กรมการทหารสื่อสาร

ประกาศ!! กรมสารบรรณทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง...
01/07/2021

ประกาศ!! กรมสารบรรณทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์และออกแบบ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี้ 👇🏻👇🏻
https://agdept.rta.mi.th/ban/infomation/infopdf/info_1_2021-06-08_60c310b9937e4.pdf

#กรมสารบรรณทหารบก
#พนักงานราชการ

ประกาศ!! กรมสารบรรณทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์และออกแบบ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี้ 👇🏻👇🏻
https://agdept.rta.mi.th/ban/infomation/infopdf/info_1_2021-06-08_60c310b9937e4.pdf

#กรมสารบรรณทหารบก
#พนักงานราชการ

Photos from มูลนิธิชัยพัฒนา's post
30/06/2021

Photos from มูลนิธิชัยพัฒนา's post

Photos from กรมการทหารสื่อสาร's post
29/06/2021

Photos from กรมการทหารสื่อสาร's post

29/06/2021

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564
ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 1-6 กรกฎาคม 2564

Photos from เรารักกรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ Our Beloved HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn's post
27/06/2021

Photos from เรารักกรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ Our Beloved HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn's post

Photos from กรมการทหารสื่อสาร's post
24/06/2021

Photos from กรมการทหารสื่อสาร's post

Photos from เรารักสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี's post
24/06/2021

Photos from เรารักสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี's post

ที่อยู่

ถนน พระราม 5
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

022975204

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมการทหารสื่อสารผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมการทหารสื่อสาร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มันได้เวลาแล้วท่านๆทหารทั้งหลาย ในเมื่อท่านมีเหล่าทหาร ที่มีศักยภาพเพียงพอมันสมควรที่..จะออกมาช่วยพวกคุณหมอได้แล้ว ท่านควรใช้พื้นที่ฝึกทหารใหม่ให้เป็นโรงบาลสนามได้แล้ว
ท่านใดรู้ประกาศผลสอบแล้วบ้างครับ
เงินกู้ถูกกฏหมาย อยากทำ ธุรกิจไม่มีทุน 💵 👉เราปล่อยกู้ แบบรายเดือน กู้ง่ายอนุมัติเร็ว 💵💵 5,000-ถึง300,000 💵 🔥ดอก100/2💵 **สนใจจริงๆแล้วค่อยทักไปนะ** สนใจคลิกลิงค์มาเลยค่ะ 💵https://lin.ee/ByDjiK6
ขอโทษครับ
สวัสดีทุกคนครับ กองทัพบก
จ.เลย 42180
ขออนุญาตผ่านสือสารพิกัดตำแหน่งในแผนที่GPSค่ะขอบคุณ O.K
💰💰เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) มีข้อดีอย่างไร?💰💰 ถ้าผู้ประกอบการสามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างดี จะช่วยให้ธุรกิจมีเงินเพียงพอในการซื้อสินค้าเพื่อนำมาขายและมีเงินในการชำระคืนเจ้าหนี้การค้าหรือสถาบันการเงินอื่นๆ ได้ตรงตามเวลา รวมถึงรักษาสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจอีกด้วย เงินทุนหมุนเวียนมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมาก ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรบริหารเงินให้เพียงพอต่อการชำระค่าสินค้าและหนี้สินต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่างราบรื่น ถ้าผู้ประกอบการ กำลังมองหาสินเชื่อ เราเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่พร้อมให้คำปรึกษา ให้บริการสินเชื่อ สำหรับ ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ โรงงาน บริษัท อนุมัติเร็ว ไม่มี! ค่าบริการพร้อมให้คำปรึกษา เราพร้อมดูแลเอาใจใส่ลูกค้าทั้งก่อนและหลัง การทำสัญญาด้วยความเต็มใจ เพราะลูกค้าคือ คู่ค้าทางธุรกิจของเรา โทรเลย โทรศัพท์ : 086-1443602 หรือ Id line : 0861449999 คุณธนพัฒน์ (ผู้จัดการ)
น้ำท่วมถึงชั้น 2 หรือยัง บางเขนทางไปสะพานใหม่ ท่วมนิดหน่อย
พลทหารหนีเที่ยว กองพันทหารสื่อสารอ พระราม5 #ทหารบก 621
คลิปร่วมข้อมูลโรงเรียนทหารต่างๆ ในกองทัพไทย เลือกดูเลือกชมกันได้เลย https://web.facebook.com/watch/Good.Man.Thailand.009/1180148698996648/