Clicky

กรมการทหารสื่อสาร

กรมการทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร ประวัติทหารสื่อสาร

เหล่าทหารสื่อสารถือกำเนิดขึ้นมาในกองทัพบก ตั้งแต่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๖๗
โดยพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า “บุรฉัตร” ไชยยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
(พระราชโอรสลำดับที่ ๓๕ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕) ทรงเป็นพระผู้ก่อกำเนิดเหล่า "ทหารสื่อสาร"

กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

.....อันกำลังของกองทัพ
ถึงพร้อมสรรพด้วยอาวุธ
อีกทหารชำนาญยุทธ
สุดเพรียบพร้อมกำลังพล
หากขาดการสื่อสาร
บัญชาการย่อมสับสน
ต่างฝ่ายยิ่งต่างตน
ประกอบยุทธนาการ
เช่นร่างกายเสื่อมประสาท
เสื่อมสามารถประกอบงาน
กองทัพเสื่อมสื่อสาร
ย่อมเสื่อมสิ้นแสนยากร....
คำย่อหน่วย

สื่อสาร
ส.
กรมการทหารสื่อสาร
สส.

สีประจำเหล่าทหารสื่อสาร

สีม่วง

สัญลักษณ์ / เครื่องหมายประจำเหล่า ทหารสื่อสาร

เครื่องหมายทหารสื่อสาร

รูปสายฟ้าแลบประกอบกับจักร

คำขวัญทหารสื่อสาร

รวดเร็ว แน่นอน ปลอดภัย

กรมการทหารสื่อสาร

มีหน้าที่…

วางแผน อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ การผลิต ซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร พัฒนากิจการทางการสื่อสาร ทั้งด้านโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ การสงครามข่าวสาร และอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนระบบควบคุมบังคับบัญชาของกองทัพบก กำหนดหลักนิยมและทำอุปกรณ์ ตำรา คู่มือ เกี่ยวกับการฝึก ศึกษาของเหล่าทหารสื่อสาร

ความแตกต่างระหว่าง หน่วยสื่อสาร / หน่วยทหารสื่อสาร

หน่วย
คำอธิบาย
เช่น
หน่วยสื่อสาร คือหน่วยทหารเหล่าใดก็ได้ (เว้นเหล่าทหารสื่อสาร) ที่ทำหน้าที่ทางการสื่อสาร มีขนาด เป็น หมู่ หรือ หมวด
๑. มว.ส.พัน.ร., มว.ส.กรม ร.
๒. มว.ส.พัน.ป., มว.ส.กรม ป.

หน่วยทหารสื่อสาร
๑. หน่วยทหาร ที่เป็นเหล่าทหารสื่อสาร ทำหน้าที่ทางการสื่อสาร หรือกิจกรรมของเหล่าทหารสื่อสาร
๒. มีการจัดเป็น ชุด / กองร้อย / กองพัน / กรม

๑. พัน.ส. พล.
๒. พัน.ส.ทภ.
๓. กรม ส.ทบ.
ภารกิจหลักของหน่วยสื่อสาร / หน่วยทหารสื่อสาร

ให้การสื่อสารภายในบริเวณที่ตั้ง ทก. และจัดให้มีการสื่อสารระหว่าง ทก. เพื่อสนับสนุน ผบ.หน่วย และ ฝอ. ในการสื่อสารภายในหน่วยและระหว่างหน่วย และเมื่อจำเป็นก็ให้การสนับสนุนทางการสื่อสารแก่หน่วยรอง หรือหน่วยอื่นๆ

หลักนิยมพื้นฐานการสื่อสาร 7 ข้อ
๑.ข้อจำกัดในการใช้
๒.ความเหมาะสมในการใช้เครื่องมือ
๓.ความอ่อนตัว
๔.การกระจายกำลัง
๕.ความง่ายในการปฏิบัติงาน
๖.เครื่องมือประจำหน่วย
๗.การรักษาความปลอดภัยมัชฌิมการสื่อสาร

มัชฌิมการสื่อสาร คือบรรดาเครื่องมือที่ใช้ในการรับ-ส่ง หรือนำข่าว
- แม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลไกลกันเกินกว่าเสียงของมนุษย์จะได้ยิน แต่เราก็สามารถส่งข่าวถึงกันได้โดยการใช้…ตัวแทน หรือ สัญญาณตัวแทน อาจจะเป็น พลนำสาร, การไปรษณีย์ หรือ สัตว์นำสาร ก็ได้สัญญาณอาจจะเป็น เสียง, ทัศนะ หรือ ไฟฟ้า ก็ได้ (เรียกว่า การโทรคมนาคม)

แบ่งออกเป็น

มัชฌิมการสื่อสารทางทหาร
มัชฌิมการสื่อสารทางโทรคมนาคม
มัชฌิมการสื่อสารทางทหาร

มัชฌิมของการสื่อสารทางทหาร มี ๔ ประเภท
๑.พลนำสาร (Messanger)
- พลนำสารตามกำหนดเวลา
- พลนำสารไม่กำหนดเวลา
- พลนำสารพิเศษ (หรือผู้นำสารพิเศษ)

ข้อดีของพลนำสาร คือ…พลนำสารเป็นมัชฌิมการสื่อสารที่เชื่อถือได้และปลอดภัยที่สุด
ข้อเสียของพลนำสาร คือ…เป็นอันตรายได้ง่ายจากการกระทำของข้าศึก และต้องเสียเวลาในการเดินทางมาก

๒.การไปรษณีย์ (Mail)
๓.สัตว์นำสาร (Trained Animal )
๔.การคมนาคม (Telecommunication)

Photos from สืบสาน รักษา ต่อยอด's post
05/03/2022

Photos from สืบสาน รักษา ต่อยอด's post

03/03/2022

น้ำท่วมภาคใต้

"อยู่ในพระเนตรพระกรรณ”
ในหลวง-พระราชินี ทรงห่วงใยราษฎร ที่ประสบอุทกภัยจากภัยธรรมชาติในพื้นที่ภาคใต้

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ หอประชุมเทศบาลตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎร ที่ประสบอุทกภัยจากภัยธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัยและผู้ได้รับผลกระทบ

วันที่ 28 ก.พ.65 เวลา 09.50 น. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ไปประชุมและติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัด รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและรายงานการเกิดอุทกภัย ทั้งนี้ องคมนตรีขอบคุณส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องในการให้การช่วยเหลือประชาชน และแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย

ที่มา : รักษ์ราชย์ - Loyalist

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

Photos from กรมการทหารสื่อสาร's post
02/03/2022

Photos from กรมการทหารสื่อสาร's post

Photos from กรมการทหารสื่อสาร's post
02/03/2022

Photos from กรมการทหารสื่อสาร's post

Photos from เรารักกรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ Our Beloved HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn's post
27/02/2022

Photos from เรารักกรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ Our Beloved HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn's post

เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ.๖๕ พ.อ. นรินทรักษ์ เชษฐศิริ ผอ.กยข.สส. พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม และประเมิณผลการฝึกเป็นหน่วยกองพัน...
24/02/2022

เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ.๖๕ พ.อ. นรินทรักษ์ เชษฐศิริ ผอ.กยข.สส. พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม และประเมิณผลการฝึกเป็นหน่วยกองพัน ส. ในการฝึก พัน.ส.(ร่วม) ทภ.๑ ณ พื้นที่ฝึก อ.พนมทวน จว.กาญจนบุรี โดยมี พัน.ส.ใน ทภ.๑ เข้าร่วมการฝึก ดังนี้
- ส.พัน.๒๑ ทภ.๑
- ส.พัน.๑
- ส.พัน.๒
- ส.พัน.๙ พล.ร.๙
- ส.พัน.๑๒
เพื่อตรวจสอบขีดความสามารถ การปฏิบัติการสื่อสารร่วมกัน โดยเฉพาะการนำยุทโธปกรณ์สมัยใหม่มาฝึกใช้ เพื่อให้เกิดความชำนาญ มีความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจตามแผนป้องกันประเทศ พร้อมกันนี้ ได้ให้คำแนะนำแก่หน่วยที่เข้ารับการฝึก และรับปัญหาข้อบกพร่องในการฝึกไปดำเนินการ เพื่อให้เกิดพัฒนาเหล่า ส. ต่อไป

Photos from กองพันทหารสื่อสารที่ 1's post
22/02/2022

Photos from กองพันทหารสื่อสารที่ 1's post

22/02/2022

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
รับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่บาดเจ็บและเจ็บป่วย
จำนวน 601 เรื่อง เป็นเงิน 38,343,923.61.- บาท
เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

📢📢 ประกาศ!! กรมการทหารสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชกา...
17/02/2022

📢📢 ประกาศ!! กรมการทหารสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประจำปี 2565 จำนวน 76 อัตราโดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดทางเว็บไซต์⬇️⬇️
https://signal.rta.mi.th/web/inform/advertise_detail.php?id=89
#กรมการทหารสื่อสาร
#รับสมัครพนักงานราชการ
#จำนวน76อัตรา

16/02/2022

พระราชทานความสุขท่ามกลางธรรมชาติ แก่ประชาชน
กีฬาและนันทนาการ เป็นหนึ่งในพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมุ่งหวังให้สนามแห่งนี้ เป็นพื้นที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นออกกำลังกาย การพักผ่อน เป็นพื้นที่สำหรับกีฬากลางแจ้งประเภทต่าง ๆ อย่างมีมาตรฐาน ดังนี้
- ลานกิจกรรม
- เส้นทางวิ่ง 3.5 กิโลเมตร
- สนามเด็กเล่น
- สนามปั่นจักรยานสำหรับเด็ก
- เส้นทางจักรยานที่ไม่มีจุดตัด 3.5 กิโลเมตร
- ลานสเก็ต
- ลานกว้างริมน้ำ
- เครื่องออกกำลังกาย
- สนามกีฬา

#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

11/02/2022

👏👏เว็บไชต์กรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลในหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ และโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยเพื่อใช้เป็นประโยชน์ทางราชการ ในรูปแบบ Data Visualization สามารถเข้าชมได้ที่ : https://www.prd.go.th/th/content/page/index/id/75217

📌📌จากข้อมูลที่แสดงนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิดได้เป็นอย่างดี คิดเป็นความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขเกือบครึ่ง ( ร้อยละ 47.97) รองลงมาคือความช่วยเหลือด้านการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 21.87 ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ
นอกจากนี้ในเว็บไซต์ยังแสดงข้อมูลพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย ตั้งแต่ปี พ.ศ 2560 ได้พระราชทานไปแล้ว 4,854 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา
-----------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook/Twitter : กรมประชาสัมพันธ์
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์

#กรมประชาสัมพันธ์
#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

📢📢 ประกาศ กรมข่าวทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานราชการ สังกัด กองทัพบก เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน...
09/02/2022

📢📢 ประกาศ กรมข่าวทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานราชการ สังกัด กองทัพบก เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สังกัด กรมข่าวทหารบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา
โดยสามารถตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกได้ตั้งแต่ ๒๖ ม.ค. ๖๕ ทางเว็บไซต์ dop.rta.mi.th

📢📢 ประกาศ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประ...
09/02/2022

📢📢 ประกาศ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (อัตรา สิบเอก) จำนวน ๒ อัตรา โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดทางเว็บไซต์⬇️⬇️
https://www.ruksadindan.com/doc/Reg_2_65.pdf

#ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร
#รับราชการ

สมัครทหารกองประจำการวิธีพิเศษทางออนไลน์ ความสำเร็จก้าวแรก…สู่ระบบทหารอาสาในปี 2565 มีผู้สมัครเป็นทหารถึง 11,002 รายขอขอบ...
09/02/2022

สมัครทหารกองประจำการวิธีพิเศษทางออนไลน์
ความสำเร็จก้าวแรก…สู่ระบบทหารอาสา

ในปี 2565 มีผู้สมัครเป็นทหารถึง 11,002 ราย
ขอขอบคุณทุกความตั้งใจ ของผู้มีใจรัก สมัครเป็นทหาร

อย่าลืม‼️12-13 ก.พ.65 นี้เข้าสู่สนามคัดเลือก ณ มณฑลทหารบกที่สมัครไว้

#สมัครทหารกองประจำการวิธีพิเศษทางออนไลน์ #ทหารออนไลน์

Photos from เรารักกรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ Our Beloved HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn's post
08/02/2022

Photos from เรารักกรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ Our Beloved HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn's post

04/02/2022

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ รับเด็กกำพร้าจากโควิด 52 จังหวัด 639 คน

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -19 (COVID-19) มีเด็กจำนวนไม่น้อยได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในครั้งนี้ กลายเป็นเด็กกำพร้า ทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบโอกาสให้เด็กกำพร้าจากโควิดตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน เป็นนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ จนกว่าจะสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จำนวน 52 จังหวัด 639 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565) ประกอบด้วย
• เตรียมอนุบาล - ประถมศึกษา จำนวน 287 คน
• มัธยมศึกษา - ปวช. จำนวน 237 คน
• ปวส. - อนุปริญญา จำนวน 10 คน
• ปริญญาตรี จำนวน 74 คน
• ขึ้นทะเบียน จำนวน 31 คน
ส่วนรายอื่นๆ ทางหน่วยงาน พม.จังหวัดต่างๆ กำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และส่งเรื่องให้มูลนิธิจัดสรรให้ความช่วยเหลือต่อไป

โดยทุนการศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษา ปีละ 10,000.-บาท ระดับมัธยมศึกษาถึง ปวช. ปีละ 15,000.- บาท ระดับ ปวส. ถึงอนุปริญญา ปีละ 20,000.- บาท และระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท ปีละ 30,000.- บาท

ส่วนกรณีเด็กไร้ผู้อุปการะ สามารถเลือกที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19-43 และ 45-57 ซึ่งเป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อให้เด็กได้เรียนหนังสือและมีที่พักอาศัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 281 1902 หรือติดต่อที่ www.rajk.org หรือ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ
#สืบสานรักษาต่อยอด
#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

03/02/2022
Photos from เรารักพระราชวงศ์ไทย Thai Royal Family.'s post
02/02/2022

Photos from เรารักพระราชวงศ์ไทย Thai Royal Family.'s post

02/02/2022

เนื่องในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2565 กระทรวงกลาโหม โดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำวีดีทัศน์ เรื่อง "วันทหารผ่านศึก" เพื่อเชิดชูเกียรติทหารกล้า และแสดงความขอบคุณในความเสียสละของทหารผ่านศึก และครอบครัว ที่ได้ปกป้องเอกราช อธิปไตย และผืนแผ่นดินไทยไว้ให้คนรุ่นหลังสืบต่อไป

Photos from เรารักพระราชวงศ์ไทย Thai Royal Family.'s post
29/01/2022

Photos from เรารักพระราชวงศ์ไทย Thai Royal Family.'s post

26/01/2022

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชบาย ในเรื่องการออกแบบอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จากพระราชปณิธานที่ทรงมีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สู่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์แห่งปวงชน ดังนี้
• เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
• เป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ ผ่านองค์ความรู้เรื่อง “ป่าและน้ำ”
• เป็นสถานที่ศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
• เป็นแก้มลิงแห่งใหม่ เพื่อรองรับน้ำในยามที่เกิดวิกฤติอุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานคร
• เป็นพื้นที่พักผ่อนและออกกำลังกาย เสริมสร้างคุณภาพชีวิตพัฒนาร่างกายและจิตใจ อีกทั้งร่วมกันสืบสานและต่อยอดอนาคตให้เกิดความยั่งยืน ต่อไป

#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

วิทยาลัยการทัพบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็น พนักงานราชการ จำนว...
20/01/2022

วิทยาลัยการทัพบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็น พนักงานราชการ จำนวน ๒ อัตรา โดยสามารถตรวจสอบผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐๐๐ ณ วิทยาลัยการทัพบก ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือทาง http://www.awc.ac.th ของวิทยาลัยการทัพบก

Photos from กรมการทหารสื่อสาร's post
19/01/2022

Photos from กรมการทหารสื่อสาร's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
19/01/2022

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

“…หลักสำคัญอันแรกที่ทหารทุกคนต้องระลึกถึงอยู่เสมอ คือความหมายและหน้าที่ของทหาร ประเทศเราเป็นประเทศที่รักความสงบ ไม่ชอบกา...
18/01/2022

“…หลักสำคัญอันแรกที่ทหารทุกคนต้องระลึกถึงอยู่เสมอ คือความหมายและหน้าที่ของทหาร ประเทศเราเป็นประเทศที่รักความสงบ ไม่ชอบการรุกราน แม้กระนั้นก็ดี การมีกำลังรบย่อมเป็นสิ่งจำเป็น ทั้งนี้เพื่อรักษาความสงบและอิสรภาพของประเทศ เมื่อทหารมีไว้สำหรับประเทศชาติ ทหารก็ต้องเป็นของประเทศชาติ หาใช่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคลใดๆ โดยเฉพาะไม่…”

พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระราชทานในวันกองทัพบก 25 มกราคม 2499

#วันกองทัพไทย #วันกองทัพบก #430ปีวันยุทธหัตถี #พระบรมราโชวาท

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
16/01/2022

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

13/01/2022

📌ร้านค้าสวัสดิการสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารสื่อสาร (สม.สส. )
จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากครอบครัวกำลังพล
อาทิ สลัดผัก​ สลัดโรล ที่มีน้ำสลัดให้เลือกถึง 7 ชนิด ยำขนมจีน ข้าวสารเกษตรอินทรีย์
🧁ขนมหวานและเบเกอรี่หลากหลายชนิด ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้า ฯลฯ
🥤☕️นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มร้อน-เย็นไว้บริการ ด้วยบรรยากาศสบายๆภายในร้าน และผ่อนคลายด้วยพื้นที่สีเขียว บริเวณด้านนอก
………………………….
วัตถุประสงค์ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของร้านค้าฯ เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนกิจกรรมโครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษ, โครงการปันน้ำใจสู่กำลังพลและครอบครัว และโครงการต่างๆของทางสมาคม รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมรายได้ให้กับครอบครัวกำลังพล
………………………….
ร้านค้าสวัสดิการสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารสื่อสาร ให้บริการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ซึ่งจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดโต๊ะ-เก้าอี้ หลังการใช้บริการทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ใช้บริการรู้สึกมั่นใจในความสะอาด ปลอดภัย รวมทั้งได้รับการบริการที่อบอุ่น
🕣เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30 น.- 16.30 น.
………………………….
สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และสินค้าได้ที่ 02-297-5429

13/01/2022
Photos from พระลาน's post
13/01/2022

Photos from พระลาน's post

💂🏻💂🏻 พิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของ สส. ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๑๘ ม.ค. ๖๕ เวลา ๑๕๐๐ ณ ค่ายกำแพงเพช...
12/01/2022

💂🏻💂🏻 พิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของ สส. ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๑๘ ม.ค. ๖๕ เวลา ๑๕๐๐ ณ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน เนื่องในวันกองทัพไทยและระลึกถึงวีรกรรมที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีได้รับชัยชนะต่อข้าศึก

Photos from เรารักกรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ Our Beloved HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn's post
12/01/2022

Photos from เรารักกรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ Our Beloved HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn's post

Photos from กรมการทหารสื่อสาร's post
10/01/2022

Photos from กรมการทหารสื่อสาร's post

Photos from กรมการทหารสื่อสาร's post
10/01/2022

Photos from กรมการทหารสื่อสาร's post

Photos from กรมการทหารสื่อสาร's post
10/01/2022

Photos from กรมการทหารสื่อสาร's post

ที่อยู่

ถนน พระราม 5
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

+6622975204

เว็บไซต์

http://signal.rta.mi.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมการทหารสื่อสารผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมการทหารสื่อสาร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอแสดงความยินดีกับ "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน จ.สมุทรสาคร" ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ "พื้นที่ต้นแบบ เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก จังหวัดสมุทรสาคร" ประจำปีพุทธศักราช 2564 จากกรมอนามัย ศูนย์อนามัย ที่ 5 ราชบุรี •โดย องค์ประกอบสำคัญ 4 หลักที่จะทำให้เกิด “ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก” ได้แก่ 1️⃣พื้นที่เล่น (Space) ต้องสอดรับกับบริบทแต่ละพื้นที่ เป็นสถานที่ปลอดภัย และสามารถเล่นได้ทุกที่ ทุกช่วงเวลา 2️⃣กระบวนการเล่น (Play process) เน้นการเล่นที่อิสระ ครอบครัวมีส่วนร่วม และเป็นการเล่นที่ส่งเสริมสุขภาพทางกาย การเจริญเติบโต 3️⃣หน่วยบริหารจัดการการเล่น (Play Management Unit) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัว สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หน่วยบริการสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน 4️⃣ผู้อำนวยการเล่น (Play worker) ผู้ที่สนับสนุนการเล่นของเด็ก โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางดำเนินการผ่านพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน #เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก #ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน #กองพันทหารสื่อสารที่102 กรมการทหารสื่อสาร
@@🇹🇭🆔🦅[email protected]🦅🆔🇹🇭@@
มันได้เวลาแล้วท่านๆทหารทั้งหลาย ในเมื่อท่านมีเหล่าทหาร ที่มีศักยภาพเพียงพอมันสมควรที่..จะออกมาช่วยพวกคุณหมอได้แล้ว ท่านควรใช้พื้นที่ฝึกทหารใหม่ให้เป็นโรงบาลสนามได้แล้ว
ท่านใดรู้ประกาศผลสอบแล้วบ้างครับ
เงินกู้ถูกกฏหมาย อยากทำ ธุรกิจไม่มีทุน 💵 👉เราปล่อยกู้ แบบรายเดือน กู้ง่ายอนุมัติเร็ว 💵💵 5,000-ถึง300,000 💵 🔥ดอก100/2💵 **สนใจจริงๆแล้วค่อยทักไปนะ** สนใจคลิกลิงค์มาเลยค่ะ 💵https://lin.ee/ByDjiK6
ขอโทษครับ
สวัสดีทุกคนครับ กองทัพบก
จ.เลย 42180
ขออนุญาตผ่านสือสารพิกัดตำแหน่งในแผนที่GPSค่ะขอบคุณ O.K
💰💰เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) มีข้อดีอย่างไร?💰💰 ถ้าผู้ประกอบการสามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างดี จะช่วยให้ธุรกิจมีเงินเพียงพอในการซื้อสินค้าเพื่อนำมาขายและมีเงินในการชำระคืนเจ้าหนี้การค้าหรือสถาบันการเงินอื่นๆ ได้ตรงตามเวลา รวมถึงรักษาสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจอีกด้วย เงินทุนหมุนเวียนมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมาก ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรบริหารเงินให้เพียงพอต่อการชำระค่าสินค้าและหนี้สินต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่างราบรื่น ถ้าผู้ประกอบการ กำลังมองหาสินเชื่อ เราเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่พร้อมให้คำปรึกษา ให้บริการสินเชื่อ สำหรับ ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ โรงงาน บริษัท อนุมัติเร็ว ไม่มี! ค่าบริการพร้อมให้คำปรึกษา เราพร้อมดูแลเอาใจใส่ลูกค้าทั้งก่อนและหลัง การทำสัญญาด้วยความเต็มใจ เพราะลูกค้าคือ คู่ค้าทางธุรกิจของเรา โทรเลย โทรศัพท์ : 086-1443602 หรือ Id line : 0861449999 คุณธนพัฒน์ (ผู้จัดการ)
น้ำท่วมถึงชั้น 2 หรือยัง บางเขนทางไปสะพานใหม่ ท่วมนิดหน่อย